Sąd Okręgowy w Nowym Sączu

ul. Pijarska 3, 33-300 Nowy Sącz
Woj. Małopolskie

boi@nowysacz.so.gov.pl

(18) 443 89 00

Biuro podawcze: - pok. 002 (parter)
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia Akt:
e-mail: boi@nowysacz.so.gov.pl
Poniedziałek: 8:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:30

Kasa Sądu: - pok. 004 (parter)
Poniedziałek: 8:00 - 17:30 (przerwa 10:00 - 10:30 oraz 14:00 - 15:00)
Wtorek - Piątek: 8:00 - 14:30
- w ostatni dzień miesiąca kasa czynna w godzinach: 8:00 - 11:30
- Kasa Sądu jest nieczynna w każdy ostatni dzień roboczy roku kalendarzowego

Przy przekazywaniu kwot na rachunki bankowe należy wpisać sygnaturę akt sprawy, której wpłata dotyczy. W przypadku braku sygnatury należy w treści określić dokładnie wydział, w którym toczy się postępowanie lub do którego został złożony pozew/wniosek.

Rachunki bankowe Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:
Rachunek dochodów budżetowych (dla wpłat z tytułu opłat cywilnych, opłat karnych, grzywien, itd.):
nr 39 1010 1270 0038 1222 3100 0000 w NBP O/Okr. Kraków

Rachunek sum na zlecenie (dla wpłat zaliczek na koszty postępowania sądowego, np.: zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków, itd.):
nr 59 1130 1235 0031 5013 3620 0003w BGK Oddział w Krakowie

Rachunki sum depozytowych (dla wpłat poręczeń i zabezpieczeń majątkowych w sprawach karnych, kaucji oraz wpłat z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów):

Rozliczenia krajowe (dotyczące sum depozytowych w PLN):
PL 54 1130 1017 0021 1002 9190 0004 w BGK Oddział w Krakowie

Rozliczenia transgraniczne (dotyczące sym depozytowych w walutach):
CHF 38 1130 1017 0021 1002 9190 0001 w BGK Oddział w Krakowie
EUR 11 1130 1017 0021 1002 9190 0002 w BGK Oddział w Krakowie
GBP 81 1130 1017 0021 1002 9190 0003 w BGK Oddział w Krakowie
USD 27 1130 1017 0021 1002 9190 0005 w BGK Oddział w Krakowie

Nie ma możliwości wpłat sum depozytowych gotówką w kasie Sądu Okręgowego.

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dla wpłat nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych przez Sąd Okręgowy w Nowym Sączu):
nr 48 1130 1235 0031 5013 3620 0007 w BGK Oddział w Krakowie

W przypadku rozliczeń transgranicznych do numerów kont podanych powyżej należy dopisać symbol PL oraz właściwy dla danego banku kod SWIFT, tj.:
PL (numer wybranego konta)
Kod SWIFT Narodowego Banku Polskiego: NBPLPLPW
Kod SWIFT Banku Gospodarstwa Krajowego: GOSKPLPW

Rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości dla opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestr Karnego:
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 w NBP Oddział Okręgowy w Warszawie

Rachunek bankowy Urzędu Miasta Nowego Sącza dla opłat od pełnomocnictw sądowych:
33 1050 1445 1000 0023 5299 0531 w ING Banku Śląskim S.A. Oddział w Nowym Sączu

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Wiesława Pinczer - pok. 239 (II piętro)
e-mail: wydzialcywilnyso@nowysacz.so.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Miczek - pok. A10
e-mail: wydzialkarny2so@nowysacz.so.gov.pl

Sprawy I instancji - pok. A04:
tel.: (18) 448 21 33
fax: (18) 448 21 34
e-mail: wydzialkarny1so@nowysacz.so.gov.pl

Sprawy penitencjarne - pok. 204 (II piętro)
tel.: (18) 448 21 35
fax: (18) 449 88 35
e-mail: penitencjarnyso@nowysacz.so.gov.pl

III Wydział Cywilny Odwoławczy
Kierownik Sekretariatu
Marta Mróz - pok. 219 (II piętro)
e-mail: wydzialodwolawczyso@nowysacz.so.gov.pl

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik Sekretariatu
Jadwiga Kiełbasa - ul. Strzelecka 1a (II piętro)
e-mail: wydzialpracyso@nowysacz.so.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Sprawuje nadzór nad

Sąd Rejonowy w Gorlicach Sąd Rejonowy w Limanowej Sąd Rejonowy w Nowym Sączu Sąd Rejonowy w Nowym Targu Sąd Rejonowy w Zakopanem