Sąd Rejonowy w Pszczynie

ul. ks. bp. Bogedaina 14, 43-200 Pszczyna
Woj. Śląskie

informacja@pszczyna.sr.gov.pl

(32) 449 41 00

Godziny urzędowania:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30

Biuro Obsługi Interesantów:
tel.: (32) 449 41 00
e-mail: informacja@pszczyna.sr.gov.pl
Poniedziałek - Piątek: 7:30 - 15:30

Sekretariaty Wydziałów:
Poniedziałek: 9:00 - 18:00
Wtorek - Piątek: 8:00 - 15:00

Kasa Sądu:
Poniedziałek: 8:30 - 17:00
Wtorek - Czwartek: 8:30 - 14:30
Piątek: 8:30 - 12:00

Rachunek dochodów budżetowych: NBP O/O Katowice 45 1010 1212 3060 5622 3100 0000
Na rachunek dochodów budżetowych dokonuje się wpłat tytułem:
opłat i kosztów sądowych w toczących się sprawach cywilnych, rodzinnych i nieletnich, karnych, o wykroczenie (m.in. opłat od pozwu, od wniosku, za wydanie kserokopii z akt)
opłat i kosztów dotyczących ksiąg wieczystych (opłat za wydanie odpisu z KW, opłat od wniosków)
zasądzonej w wyroku kary grzywny i kosztów sądowych

Rachunek sum na zlecenie: NBP O/O Katowice 82 1010 1212 3060 5613 9800 0000
Na rachunek sum na zlecenie dokonuje się wpłat tytułem:
zaliczek na pokrycie kosztów wynagrodzeń biegłych, tłumaczy, kuratorów procesowych oraz ogłoszeń w prasie
zaliczek tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego w kwocie 5 zł

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej: BGK O/Katowice 87 1130 1091 0003 9094 5220 0001
Na rachunek FPPiPP dokonuje się wpłat tytułem:
zasądzonego w wyroku świadczenia pieniężnego lub nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej

Rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (dla waluty PLN) : BGK O/KATOWICE 58 1130 1017 0021 1000 6290 0004
Na rachunek sum depozytowych MF dokonuje się wpłat tytułem:
świadczenia pieniężnego składanego do depozytu sądowego
poręczenia i zabezpieczenia majątkowego w sprawach, w których akt oskarżenia został skierowany do tut. Sądu
kaucji w postępowaniu cywilnym, rękojmi i ceny nabycia nieruchomości w sprawach o egzekucję z nieruchomości prowadzonych w Wydziale Cywilnym tut. Sądu
wadia oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Dla wpłat tytułem sum depozytowych w walucie obcej prowadzone są następujące rachunki bankowe:
Rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (dla waluty EUR) : BGK O/KATOWICE 15 1130 1017 0021 1000 6290 0002
Rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (dla waluty GBP) : BGK O/KATOWICE 85 1130 1017 0021 1000 6290 0003
Rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (dla waluty CHF) : BGK O/KATOWICE 42 1130 1017 0021 1000 6290 0001
Rachunek sum depozytowych Ministra Finansów (dla waluty USD) : BGK O/KATOWICE 31 1130 1017 0021 1000 6290 0005

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Barbara Jarosz - pok. 234
tel.: (32) 449 41 00
fax: (32) 449 41 13
e-mail: cywilny@pszczyna.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu
Alina Malcharek - pok. 120
tel.: (32) 449 41 00
fax: (32) 449 41 23
e-mail: karny@pszczyna.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu
Alina Kopeć - pok. 120
tel.: (32) 449 41 00
fax: (32) 449 41 32
e-mail: rodzinny@pszczyna.sr.gov.pl

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu
Anna Janota - pok. 07
tel.: (32) 449 41 00
fax: (32) 449 41 53
e-mail: ksiegi.wieczyste@pszczyna.sr.gov.pl

VI Wydział Wykonywania Orzeczeń
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Pala - pok. 049
tel./fax: (32) 449 41 00
e-mail: wykonawczy@pszczyna.sr.gov.pl

Wyższa instancja

Sąd Okręgowy w Katowicach

Sprawuje nadzór nad

gminy: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Miedźna, Pszczyna i Suszec