Wejscie w życie: 25 sierpnia 2010

Ostatnia Zmiana: 20 września 2020

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Art. 1. Ustawa określa:
1) szczególne zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie:
a) budowli przeciwpowodziowych,
b) stacji radarów meteorologicznych
– zwanej dalej „inwestycją”;
2) organy właściwe w sprawach, o których mowa w pkt 1.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) budowlach przeciwpowodziowych rozumie się przez to:
a) kanały ulgi,
b) kierownice w ujściach rzek do morza,
c) poldery przeciwpowodziowe,
d) sztuczne zbiorniki przeciwpowodziowe,
e) suche zbiorniki przeciwpowodziowe,
f) wały przeciwpowodziowe,
g) budowle regulacyjne,
h) wrota przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe,
i) falochrony,
j) budowle ochrony brzegów morskich,
k) stopnie wodne
– wraz z obiektami związanymi z nimi technicznie i funkcjonalnie lub
nieruchomościami przeznaczonymi na potrzeby ochrony przed powodzią;
2) inwestorze rozumie się przez to:
a) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, o którym mowa w
przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018
r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534),
b) urząd morski,
c) województwo,
d) powiat,
e) gminę,
f) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut
Badawczy pełniący państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną
na podstawie art. 370 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,
g) partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1834 oraz z
2018 r. poz. 1693)
– realizujących inwestycję.

Art. 3. Inwestycja jest celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270 i 492).

Art. 4. 1. Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wydaje wojewoda na
wniosek inwestora.
2. W przypadku inwestycji realizowanej na obszarze dwóch lub więcej
województw, decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wydaje wojewoda, na
którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości
przeznaczonych na realizację inwestycji.

Art. 5. 1. Do postępowania w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na
realizację inwestycji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu
postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody, w sprawach o wydanie
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji jest minister właściwy do spraw
budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa.
3. Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz o wydaniu
tej decyzji.

Art. 6. 1. Wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera:
1) charakterystykę inwestycji określającą rodzaj inwestycji, jej lokalizację oraz
parametry techniczne;
2) mapę w skali co najmniej 1:10 000, przedstawiającą:
a) projektowany obszar inwestycji z zaznaczeniem podziału geodezyjnego
nieruchomości oraz terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych,
b) istniejące uzbrojenie terenu,
c) wskazanie części nieruchomości będących częścią inwestycji, na której
nie będą prowadzone roboty budowlane,
d) wskazanie nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią;
3) analizę powiązania inwestycji z mapami zagrożenia powodziowego, mapami
ryzyka powodziowego, z planami zarządzania ryzykiem powodziowym, o ile zostały opracowane;
4) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
6) trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym
mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
7) opinie:
a) ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji
lokalizowanych na obszarach, którym został nadany status uzdrowiska
albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056),
b) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów
pasa technicznego, pasa ochronnego, portów i przystani morskich,
c) właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
d) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych –
w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu
Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe,
e) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do
dóbr kultury chronionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245),
f) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowych,
g) właściwego zarządcy infrastruktury drogowej – w odniesieniu do dróg,
h) właściwego miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz
wójta (burmistrza, prezydenta miasta), o ile nie reprezentują inwestora,
i) Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o ile nie jest ono inwestorem,
j) właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej –
w odniesieniu do inwestycji podlegającej przepisom ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz.
620 i 1669) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.),
k) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – w odniesieniu do
nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz.
1933),
l) dyrektora parku narodowego – w odniesieniu do obszarów położonych
w granicach parku i jego otuliny, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340);
8) pozwolenie wodnoprawne, o ile jest ono wymagane;
9) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną zgodnie z ustawą
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 oraz z 2019 r. poz.
630), z zastrzeżeniem art. 17;
10) wskazanie nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na
realizację inwestycji ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 19 ust. 4;
11) wskazanie nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. b;
12) wskazanie ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomości
wskazanych zgodnie z pkt 10.
2. Właściwy organ wydaje opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, na wniosek
inwestora, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku
o wydanie opinii; niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak
zastrzeżeń do wniosku.
3. Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 7, zastępują uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, zwolnienia, opinie bądź stanowiska właściwych organów wymagane
odrębnymi przepisami.

Art. 7. 1. Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie
o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji:
1) wnioskodawcę;
2) właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości objętych
wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji na adres
wskazany w katastrze nieruchomości;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 2, wojewodów, na których
obszarze właściwości znajduje się część nieruchomości objętej wnioskiem
o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji;
4) pozostałe strony w drodze obwieszczeń, w urzędzie wojewódzkim, a także
w urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację inwestycji;
5) właściwe miejscowo organy w sprawach, o których mowa w ust. 7 pkt 2 i 3,
przy czym wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie ogłasza
o wszczęciu postępowania na stronach internetowych gminy.
2. Doręczenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, na adres wskazany
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, według katastru nieruchomości;
2) informację o terminie i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.
4. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
wojewoda wysyła zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, wyłącznie
wnioskodawcy.
5. W razie zwrotu przesyłki zawiadomienie pozostawia się w aktach sprawy
ze skutkiem doręczenia.
6. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, jeżeli właściciel lub użytkownik
wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku.
7. Z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1:
1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowego Instytutu Badawczego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na realizację inwestycji, nie mogą być przedmiotem obrotu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji do czasu wydania takiej decyzji, można
zawiesić postępowanie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w szczególności jeżeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo
sprzeczności planowanego przedsięwzięcia z inwestycją;
3) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji, do czasu wydania takiej decyzji,
zawiesza się postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy lub
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235).
8. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa
w ust. 7 pkt 1, jest nieważna.
9. W przypadku zbycia własności lub prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację
inwestycji, po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nabywca
i zbywca są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego
właściciela albo użytkownika wieczystego. Brak dokonania powyższego
zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela albo
użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.
10. Wojewoda niezwłocznie składa wniosek do właściwego sądu
o ujawnienie w księdze wieczystej wszczęcia postępowania w sprawie wydania
decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, a jeżeli nieruchomość nie ma
założonej księgi wieczystej – o złożenie do istniejącego zbioru dokumentów
zawiadomienia o wszczęciu tego postępowania.

Art. 8. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na
realizację inwestycji przepisu art. 31 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się. W przypadkach
określonych w art. 97 § 1 pkt 1–3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie
zawiesza się postępowania. Przepisy art. 30 § 5 i art. 34 Kodeksu postępowania
administracyjnego stosuje się, z zastrzeżeniem, że organ prowadzący postępowanie
wyznacza z urzędu przedstawiciela uprawnionego do działania w postępowaniu do
czasu wyznaczenia przedstawiciela lub kuratora przez sąd.

Art. 9. Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji zawiera:
1) określenie linii rozgraniczających teren;
2) warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ochrony zabytków i dóbr
kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa;
3) wymagania dotyczące ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich;
4) zatwierdzenie podziału nieruchomości;
5) oznaczenie według katastru nieruchomości:
a) nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych
do jej realizacji, które stają się własnością Skarbu Państwa albo jednostki
samorządu terytorialnego albo nieruchomości objęte prawem własności
albo prawem użytkowania wieczystego Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego – jeżeli
inwestorem jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej –
Państwowy Instytut Badawczy,
b) nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji, niezbędnych
do jej funkcjonowania, które nie stają się własnością Skarbu Państwa
albo jednostki samorządu terytorialnego albo nieobjętych prawem
własności albo prawem użytkowania wieczystego Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, ale wobec
których trwale ogranicza się sposób korzystania,
c) nieruchomości przeznaczonych na potrzeby ochrony przed powodzią;
6) zatwierdzenie projektu budowlanego;
7) warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
8) w razie potrzeby inne ustalenia dotyczące określenia:
a) szczególnych warunków zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia
robót budowlanych,
b) czasu użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
c) terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych
nieprzewidzianych do dalszego użytkowania oraz tymczasowych
obiektów budowlanych,
d) szczegółowych wymagań dotyczących nadzoru na budowie,
e) obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
f) ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości, z uwzględnieniem obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią oraz obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią, lub szczególnego zagrożenia powodzią, o ile zostały wyznaczone.

Art. 10. 1. Wojewoda doręcza decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji
wnioskodawcy oraz zawiadamia o jej wydaniu pozostałe strony w drodze
obwieszczeń w urzędzie wojewódzkim oraz w urzędach gmin właściwych ze
względu na lokalizację inwestycji, na stronach internetowych tych gmin, a także
w prasie lokalnej.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się dotychczasowemu
właścicielowi oraz użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 2, zawiadomienie, o którym
mowa w ust. 1, doręcza się wojewodom, na których obszarze właściwości znajduje
się część nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu
na realizację inwestycji.
4. Doręczenie zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, na adres wskazany
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
5. W razie zwrotu przesyłki zawiadomienie pozostawia się w aktach sprawy
ze skutkiem doręczenia.
6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o terminie
i miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji o pozwoleniu na
realizację inwestycji.
7. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku nieruchomości
o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w sytuacji, gdy właściciel lub
użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali
prawa do spadku.
8. Przepisy ust. 2–7 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania
stron o decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji wydanej przez organ II instancji.

Art. 11. 1. Od decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji stronie służy
odwołanie do organu wyższego stopnia.
2. Odwołanie strony od decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
rozpatruje się w terminie 30 dni.
3. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem
administracyjnym nie można uchylić decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część tej decyzji.

Art. 12. 1. Decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji wydaje się
w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1.
2. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony
albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 13. 1. W sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację
inwestycji, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, z wyłączeniem art. 28
ust. 2 tej ustawy.
2. W sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji nie
stosuje się przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
przepisów ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1398).

Art. 14. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji jest
równoznaczne z uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
oraz pozwolenia na budowę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
– Prawo budowlane.

Art. 15. 1. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
realizację inwestycji, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został
złożony po upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna,
a inwestor rozpoczął realizację inwestycji; przepis art. 158 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o pozwoleniu na realizację
inwestycji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, sąd
administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji może stwierdzić wyłącznie, że decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji narusza prawo z przyczyn wyszczególnionych w art. 145 lub art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 16. Wojewoda wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie inwestycji
na zasadach i w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Art. 17. 1. Z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji następuje zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko.
2. Wniosek i załączniki decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach składa
się w dwóch egzemplarzach.
3. Organ właściwy do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie
zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o wydaniu takiej decyzji.
4. Termin wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wynosi 45 dni od dnia
złożenia wniosku.
5. Do terminu, o którym mowa w ust. 4, nie wlicza się terminów
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności,
w szczególności w ramach postępowania w sprawie transgranicznego
oddziaływania na środowisko, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów
opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 18. Do nieruchomości stanowiących rodzinne ogrody działkowe
objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji nie stosuje się przepisów
art. 18–24 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).

Art. 19. 1. Decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji zatwierdza się
podział nieruchomości.
2. Linie rozgraniczające teren ustalone decyzją o pozwoleniu na realizację
inwestycji stanowią linie podziału nieruchomości.
3. Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stanowi podstawę do
dokonania wpisów w księdze wieczystej oraz w katastrze nieruchomości.
4. Nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, z
wyłączeniem nieruchomości objętych prawem własności lub prawem użytkowania
wieczystego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu
Badawczego, stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa albo jednostki
samorządu terytorialnego z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację
inwestycji stała się ostateczna.

Art. 20. 1. Z tytułu przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki
samorządu terytorialnego własności nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5
lit. a, właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu tej nieruchomości
przysługuje odszkodowanie, w wysokości uzgodnionej między inwestorem,
a dotychczasowym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub osobą, której
przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, od odpowiednio
Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Uzgodnienia dokonuje
się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na
realizację inwestycji stała się ostateczna, nie dojdzie do uzgodnienia, o którym
mowa w ust. 1, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji.
3. Decyzję ustalającą wysokość odszkodowania wojewoda wydaje w terminie
30 dni od dnia, w którym upłynął termin, o którym mowa w ust. 2.
4. Jeżeli na nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego tej
nieruchomości zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe prawa te
wygasają z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.
5. Jeżeli nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu Państwa albo
jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na realizację
inwestycji stała się ostateczna.
6. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do użytkowania wieczystego
nabytego w sposób inny niż w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
7. Odszkodowanie za przeniesienie na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki
samorządu terytorialnego własności nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5
lit. a, przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości, użytkownikom
wieczystym nieruchomości oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości
ograniczone prawo rzeczowe.
8. Do ustalenia wysokości i wypłacenia odszkodowania stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, z zastrzeżeniem art. 21.

Art. 21. 1. Wysokość odszkodowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1, ustala
się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o pozwoleniu na realizację
inwestycji przez organ I instancji oraz według wartości tej nieruchomości z dnia,
w którym następuje ustalenie wysokości odszkodowania.
2. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 9 pkt 5, lub na prawie
użytkowania wieczystego tych nieruchomości są ustanowione ograniczone prawa
rzeczowe, wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu
właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu zmniejsza się o kwotę równą
wartości tych praw.
3. Suma wysokości odszkodowania przysługującego dotychczasowemu
właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu, z wyłączeniem kwot
odszkodowań, o których mowa w ust. 7 i 8, i wysokości odszkodowania z tytułu
wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych ustanowionych na tej nieruchomości
lub na prawie użytkowania wieczystego nie może przekroczyć wartości
nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
4. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, lub na
prawie użytkowania wieczystego tych nieruchomości jest ustanowiona hipoteka,
wysokość odszkodowania z tytułu wygaśnięcia hipoteki ustala się w wysokości
świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, wraz z odsetkami
zabezpieczonymi tą hipoteką.
5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 4, podlega zaliczeniu na spłatę
świadczenia głównego wierzytelności zabezpieczonej hipoteką wraz z odsetkami.
6. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 4, w wysokości ustalonej na dzień,
o którym mowa w ust. 1, wypłaca się osobom, którym te prawa przysługiwały.
7. Jeżeli dotychczasowy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości
objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, odpowiednio, wyda tę
nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację
inwestycji, o której mowa w art. 25,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o pozwoleniu na realizację
inwestycji rygoru natychmiastowej wykonalności,
3) w którym decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna
– wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości
nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.
8. Jeżeli decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji dotyczy
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym
został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość odszkodowania, o którym mowa
w art. 20 w ust. 1, przysługującego dotychczasowemu właścicielowi albo
użytkownikowi wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu,
powiększa się o kwotę 10 000 zł w odniesieniu do tej nieruchomości.
9. Jeżeli na nieruchomościach, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, są
zlokalizowane obiekty infrastruktury służące wykonywaniu przez jednostki
samorządu terytorialnego zadań własnych, zrealizowane lub realizowane przy
wykorzystaniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub innych
źródeł zagranicznych, odszkodowanie powiększa się o kwotę podlegających
zwrotowi środków pochodzących z dofinansowania wraz z odsetkami należnymi
zgodnie z przepisami regulującymi zasady zwrotu dofinansowania.
Odszkodowanie w części przenoszącej odszkodowanie należne na zasadach
wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
przyznaje się pod warunkiem rozwiązującym dokonania przez jednostkę
samorządu terytorialnego, w trybie i terminie wynikającym z właściwych
przepisów, zwrotu dofinansowania wraz z należnymi odsetkami.
10. W przypadku, gdy decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji dotyczy
rodzinnych ogrodów działkowych ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia
13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, podmiot, w którego interesie nastąpi likwidacja rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części, zobowiązany jest:
1) wypłacić działkowcom – odszkodowanie za stanowiące ich własność
nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach;
2) wypłacić stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie za stanowiące jego
własność urządzenia, budynki i budowle rodzinnego ogrodu działkowego
przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące
do zapewnienia funkcjonowania ogrodu;
3) zapewnić nieruchomości zamienne na odtworzenie rodzinnego ogrodu działkowego.
11. Stronie odwołującej się od decyzji ustalającej wysokość odszkodowania,
wypłaca się, na jej wniosek, kwotę określoną w tej decyzji. Wypłata tej kwoty nie
ma wpływu na prowadzone postępowanie odwoławcze.
12. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na dzień
wypłaty, według zasad obowiązujących w przypadku zwrotu wywłaszczonych nieruchomości.

Art. 22. 1. Nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, mogą być
użytkowane nieodpłatnie przez dotychczasowych właścicieli albo użytkowników
wieczystych do upływu terminu, o którym mowa w art. 24.
2. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości, o których mowa w
art. 9 pkt 5 lit. b, może domagać się wykupu nieruchomości przez Skarb Państwa,
jednostkę samorządu terytorialnego albo Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, składając wniosek w terminie 90 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Art. 23. 1. Inwestor może nabywać w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo
jednostki samorządu terytorialnego, nieruchomości, poza obszarem inwestycji,
w celu dokonania ich zamiany na nieruchomości położone w obszarze inwestycji
lub wydzielania tych nieruchomości w postępowaniu scaleniowo-wymiennym.
2. W przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, jeżeli
przejęta jest część nieruchomości, a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego
wykorzystania na dotychczasowe cele, inwestor jest obowiązany do nabycia, na
wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego tej części nieruchomości.

Art. 24. Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji określa termin
odpowiednio wydania nieruchomości albo wydania nieruchomości i opróżnienia
lokali oraz innych pomieszczeń.

Art. 25. 1. Wojewoda nadaje decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji
rygor natychmiastowej wykonalności na wniosek inwestora uzasadniony interesem
społecznym lub gospodarczym.
2. Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji, której został nadany rygor
natychmiastowej wykonalności, zobowiązuje do wydania nieruchomości,
o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a, opróżnienia lokalu i innych pomieszczeń w
terminie 90 dni od dnia wydania decyzji oraz uprawnia do faktycznego objęcia
nieruchomości w posiadanie i rozpoczęcia robót budowlanych w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
3. Jeżeli decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji dotyczy
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem, w którym
został wyodrębniony lokal mieszkalny, inwestor jest obowiązany, w terminie
faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego.
4. Jeżeli faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie następuje po upływie
terminu, o którym mowa w art. 24, inwestor nie ma obowiązku do wskazania lokalu zamiennego.
5. Osoba, której wskazano lokal zamienny, jest obowiązana do opróżnienia
dotychczas zajmowanego lokalu najpóźniej w dniu upływu terminu, o którym mowa w art. 24.
6. Do egzekucji obowiązków wynikających z decyzji o pozwoleniu na
realizację inwestycji stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
7. Egzekucję obowiązku wynikającego z decyzji o pozwoleniu na realizację
inwestycji przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku inwestora.

Art. 26. 1. Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji stanowi podstawę
do wydania przez wojewodę decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu
ustanowionego na nieruchomości przeznaczonej na inwestycję, stanowiącej
własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.
2. Najem, dzierżawa lub użyczenie nieruchomości przeznaczonej na
inwestycję, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu
terytorialnego, wygasają z upływem 30 dni od dnia, w którym decyzja
o pozwoleniu na realizację inwestycji stała się ostateczna.
3. Za straty poniesione na skutek wygaśnięcia umów, o których mowa
w ust. 2, przysługuje odszkodowanie.

Art. 27. 1. Jeżeli inwestorem jest jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej albo marszałek województwa działający w imieniu i na rzecz
Skarbu Państwa oraz wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,
otrzymują oni z mocy prawa, nieodpłatnie, w trwały zarząd nieruchomości
stanowiące własność Skarbu Państwa, z dniem, w którym decyzja o pozwoleniu na
realizację inwestycji, dotycząca tych nieruchomości, stała się ostateczna.
2. Ustanowienie trwałego zarządu, o którym mowa w ust. 1, stwierdza
właściwy wojewoda w drodze decyzji.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, stanowi podstawę wpisu do księgi
wieczystej oraz katastru nieruchomości.
4. Jeżeli inwestorem jest partner prywatny, podmiot, który nabył albo
otrzymał w trwały zarząd nieruchomość, której dotyczy decyzja o pozwoleniu na
realizację inwestycji, zawiera z tym partnerem umowę dzierżawy, użyczenia albo
użytkowania tej nieruchomości.

Art. 28. 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zarządzające,
na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2129 i 2161 oraz z 2019 r. poz. 83 i 125), nieruchomościami objętymi decyzją
o pozwoleniu na realizację inwestycji, są obowiązane do dokonania wycinki drzew
i krzewów oraz ich uprzątnięcia w terminie oraz na warunkach ustalonych
w odrębnym porozumieniu między Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy
Państwowe a inwestorem.
2. Jeżeli w terminie miesiąca od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na
realizację inwestycji stała się ostateczna, nie dojdzie do zawarcia porozumienia,
o którym mowa w ust. 1, termin oraz warunki wycinki drzew i krzewów oraz ich
uprzątnięcia ustala wojewoda w drodze decyzji. Organem wyższego stopnia
w sprawie, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest minister właściwy do spraw środowiska.
3. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów, o której mowa w ust. 1,
staje się, nieodpłatnie własnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
4. Koszty wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia ponosi inwestor.

Art. 29. 1. Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzją o pozwoleniu na
realizację inwestycji nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
2. Do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach
objętych decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji, z wyłączeniem drzew
i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje
się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na
ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Art. 30. W zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Art. 31. 1. Do skarg na decyzje administracyjne, o których mowa w niniejszej
ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, 1467,
1544 i 1629 oraz z 2019 r. poz. 11 i 60), z wyłączeniem art. 61 § 3 tej ustawy, oraz
z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy, z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz
z odpowiedzią na skargę.
2. Termin rozpatrzenia skargi kasacyjnej wynikającej z realizacji inwestycji
wynosi 2 miesiące od jej wniesienia.

Art. 32. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z
późn. zm.) w art. 38a ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o:
1) zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281) wydaną na rzecz
podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy z tym,
że ustanowienie trwałego zarządu stwierdza wojewoda w drodze decyzji;
2) pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963) wydaną na rzecz podmiotu, o którym mowa w art. 2 pkt 2 tej ustawy z
tym, że ustanowienie trwałego zarządu stwierdza wojewoda
w drodze decyzji.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.) w art. 24:
1) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jednostce samorządu terytorialnego – na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych oraz na cele związane z realizacją inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w
zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963);”;
2) ust. 7c otrzymuje brzmienie:
„7c. Przepisy ust. 7 stosuje się odpowiednio do nieruchomości objętej decyzją o:
1) zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281) wydanym na rzecz
podmiotu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 tej ustawy;
2) pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych wydaną na rzecz regionalnego zarządu
gospodarki wodnej lub urzędu morskiego.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010
r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963).”;
2) w art. 95 po pkt 6b dodaje się pkt 6c w brzmieniu:
„6c) wydzielenia części nieruchomości objętej decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.”;
3) w art. 109 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prawo pierwokupu nie przysługuje, jeżeli:
1) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
następuje na rzecz osób bliskich dla sprzedawcy;
2) sprzedaż nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
następuje między osobami prawnymi tego samego kościoła
lub związku wyznaniowego;
3) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało
ustanowione jako odszkodowanie lub rekompensata za utratę
własności nieruchomości;
4) prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego zostało
ustanowione w wyniku zamiany własności nieruchomości;
5) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, prawo
pierwokupu nie zostało ujawnione w księdze wieczystej;
6) sprzedaż nieruchomości następuje na cele budowy dróg krajowych;
7) prawo pierwokupu przysługuje partnerowi prywatnemu lub
ostatniemu partnerowi prywatnemu w przypadkach, o których mowa w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym;
8) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
lotniska użytku publicznego;
9) sprzedaż nieruchomości następuje na cele realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 61:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, jeżeli konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko została stwierdzona przez organ właściwy do wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą
część postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środowiska.”;
2) w art. 64 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla
przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 358) w zakresie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 ust. 2 oraz art. 38 tej ustawy, zwanej dalej „inwestycją w zakresie terminalu”, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143, poz. 963).”;
3) art. 67 otrzymuje brzmienie:
Art. 67. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sporządzany w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowiącej część postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 16 i 18, powinien:
1) zawierać informacje, o których mowa w art. 66, określone ze
szczegółowością i dokładnością odpowiednio do posiadanych
danych wynikających z projektu budowlanego i innych informacji uzyskanych po wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 2–9, pkt 11–13 i pkt 15–18, jeżeli były już dla danego przedsięwzięcia wydane;
2) określać stopień i sposób uwzględnienia wymagań dotyczących ochrony środowiska, zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzjach, o których mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 2–9, pkt 11–13 i pkt 15–18, jeżeli były już
dla danego przedsięwzięcia wydane.”;
4) w art. 72 w ust. 1 w pkt 17 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 18 w brzmieniu:
„18) decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.”;
5) w art. 74 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie
jest regionalny dyrektor ochrony środowiska – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na
podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;”;
6) w art. 75 w ust. 1 w pkt 1 w lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje
się lit. i w brzmieniu:
„i) przedsięwzięć polegających na realizacji inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;”;
7) w art. 77:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1–3 i pkt 10–18.”,
b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to uzgodnień i opinii dla drogi publicznej,
dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie
terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami
szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.”,
c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18.”,
d) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W stanowisku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, regionalny dyrektor
ochrony środowiska stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:”;
8) w art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji
na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w
zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r.
o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych.”;
9) w art. 82:
a) w ust. 1:
– w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do
uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania
decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności
w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,14 i 18”,
– pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18”,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W stanowisku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, właściwy organ
stwierdza konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie
wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:”;
10) w art. 88 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, przeprowadza się także:”;
11) w art. 89:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po otrzymaniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w
art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, występuje do regionalnego dyrektora ochrony środowiska z wnioskiem o uzgodnienie warunków
realizacji przedsięwzięcia.”,
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wniosek o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1, 10, 14 i 18;”;
12) w art. 90:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) do organu właściwego do wydania decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 lub 18, o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art. 33–36 i art. 38;”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, przekazuje regionalnemu dyrektorowi
ochrony środowiska zgłoszone przez społeczeństwo uwagi i
wnioski oraz protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla
społeczeństwa, jeżeli była przeprowadzona.”;
13) art. 92 otrzymuje brzmienie:
Art. 92. Postanowienie, o którym mowa w art. 90 ust. 1, wiąże organ właściwy do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1,
10, 14 i 18.”;
14) w art. 93:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Właściwy organ wydaje decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1
pkt 1, 10, 14 i 18, uwzględniając warunki realizacji przedsięwzięcia określone w:”,
b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
właściwy organ może:”,
c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
właściwy organ, w przypadku gdy z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba:”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000, organ właściwy do wydania decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, odmawia zgody
na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o
których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody.”;
15) w art. 94 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W analizie porealizacyjnej, o której mowa w art. 93 ust. 2 pkt 2,
dokonuje się porównania ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w decyzjach, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, w szczególności ustaleń
dotyczących przewidywanego charakteru i zakresu oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz planowanych działań zapobiegawczych z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia.”;
16) w art. 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18, wymagają uzasadnienia.”;
17) w art. 96 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informacji o jego braku; nie dotyczy to drogi publicznej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012,
przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i
rozpoznawanie złóż kopalin oraz bezzbiornikowego magazynowania substancji w górotworze, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.”;
18) w art. 104 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18,
jeżeli w ramach postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,”.

Art. 36. W przypadku gdy lokalizacja inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych przewidziana jest w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, albo wydano dla niej decyzję o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy, stosuje
się przepisy niniejszej ustawy.

Art. 37. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.