Wejscie w życie: 14 sierpnia 2001

Ostatnia Zmiana: 19 września 2020

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

Art. 1. Ustawa określa szczególne zasady:
1) odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub działania innego żywiołu,
2) zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości w celu
realizacji miejscowych planów odbudowy, w związku z osunięciem ziemi
– na obszarze i w okresie określonych w trybie, o którym mowa w art. 2.

Art. 2. Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez
właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego
wyrządzone, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, określa, w drodze rozporządzenia,
gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, a także szczególne zasady
zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku
z osunięciem ziemi.

Art. 3. Do odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, wiatru, osunięcia ziemi lub
działania innego żywiołu w zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą stosuje się
przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
z późn. zm.).

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) odbudowie – należy przez to rozumieć odtworzenie obiektu budowlanego
w całości lub w części:
a) o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego – w dotychczasowym miejscu,
b) o wymiarach obiektu zniszczonego lub uszkodzonego albo o innych
wymiarach – na terenie tej samej gminy w innym miejscu wskazanym
w miejscowym planie odbudowy, miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
– przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto
w stanie pierwotnym;
2) obiektach liniowych – należy przez to rozumieć linie kolejowe, w rozumieniu
art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U.
poz. 591, z późn. zm.), a także drogi wraz z budynkami, budowlami
i urządzeniami przeznaczonymi do prowadzenia ruchu drogowego oraz sieci
uzbrojenia terenu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276 i 284).

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do urządzeń budowlanych
związanych z obiektem budowlanym, o których mowa w art. 3 pkt 9 ustawy – Prawo budowlane.

Art. 6. Nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej remont uszkodzonych w wyniku działania żywiołu:
1) obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych;
2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych;
3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż
12 m nad poziomem terenu;
4) innych obiektów budowlanych wymienionych w art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.

Art. 7. 1. Nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę odbudowa
zniszczonych w wyniku działania żywiołu:
1) obiektów liniowych, z wyjątkiem linii kolejowych o znaczeniu państwowym,
określonych na podstawie ustawy o transporcie kolejowym;
2) budowli regulacyjnych na wodach oraz urządzeń wodnych;
3) obiektów budowlanych o kubaturze mniejszej niż 1000 m3 i nie wyższych niż
12 m nad poziomem terenu.
2. Zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej
wymaga odbudowa obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, z wyjątkiem obiektów
gospodarczych i składowych, usytuowanych na działkach siedliskowych.
3. Odbudowa obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków lub
znajdujących się na terenach Pomników Zagłady lub ich stref ochronnych, o których
mowa w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich
obozów zagłady (Dz. U. z 2015 r. poz. 2120), wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
4. W sprawach dotyczących zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, przepisu
art. 29 ust. 5 ustawy – Prawo budowlane nie stosuje się.

Art. 8. 1. W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2, określa się zakres
i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia
dołącza się, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki. W razie
konieczności uzupełnienia zgłoszenia, właściwy organ administracji architektoniczno-
-budowlanej nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek
uzupełnienia brakujących dokumentów w określonym terminie, a w przypadku
nieuzupełnienia tych dokumentów – sprzeciwia się w drodze decyzji.
1a. Do zgłoszenia odbudowy obiektu budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1
lit. b, w miejsce szkicu lub rysunku dołącza się projekt zagospodarowania działki lub
terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany sporządzony w sposób, który nie
narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
2. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć,
w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu
budowlanego lub wykonanie określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem
zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, inne przepisy prawa lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury;
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
4) wprowadzenie, utrwalenie albo zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla
terenów sąsiednich.
2a. W przypadku odbudowy obiektów budowlanych, o której mowa w art. 4
pkt 1 lit. b, właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada,
w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę określonego obiektu
budowlanego lub wykonania określonych robót budowlanych objętych obowiązkiem
zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, w przypadku obiektu wymagającego
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz mogącego potencjalnie
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
3. Zgłoszenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, dokonuje się przed zamierzonym
terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można
przystąpić, jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia właściwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej nie sprzeciwił się odbudowie w drodze decyzji.
4. Przepis ust. 3 stosuje się również do rozbiórek objętych, zgodnie z przepisami
ustawy – Prawo budowlane, obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę albo
dokonania zgłoszenia.

Art. 9. 1. Do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego obiektu
budowlanego zniszczonego w wyniku działania żywiołu dołącza się projekt
architektoniczno-budowlany oraz szkic usytuowania obiektu sporządzone w sposób,
który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
1a. Do wniosku o pozwolenie na budowę dotyczącego odbudowy obiektu
budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. b, dołącza się projekt
zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany
sporządzony w sposób, który nie narusza ustaleń aktów prawa miejscowego.
2. Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego dołącza się:
1) zgodę właściciela obiektu;
2) szkic usytuowania obiektu;
3) opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
4) opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
5) w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.
2a. Odbudowa obiektu budowlanego, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. a, nie jest
przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471), o ile
zachowane są parametry techniczne określone projektem budowlanym lub inną
dokumentacją techniczną, dotyczącymi zniszczonego lub uszkodzonego obiektu.
3. W sprawach dotyczących wniosków o pozwolenie na budowę lub na rozbiórkę
obiektów budowlanych przepisów art. 32, art. 33 i art. 34 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo
budowlane nie stosuje się.

Art. 10. 1. Przy właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej
działa, powołany przez ten organ, Zespół Opiniowania Dokumentacji, w skład którego
wchodzi po jednym przedstawicielu właściwych miejscowo organów:
1) nadzoru budowlanego;
2) Inspekcji Sanitarnej;
3) Inspekcji Ochrony Środowiska;
4) Państwowej Inspekcji Pracy;
5) Państwowej Straży Pożarnej;
6) Służby Ochrony Zabytków;
7) administracji geodezyjnej i kartograficznej;
8) nadzoru górniczego, na terenach górniczych.
2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, opiniuje projekty architektoniczno-
-budowlane i zgłoszenia, w zakresie określonym w odrębnych przepisach.

Art. 11. 1. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie
odbudowy obiektu budowlanego właściwy organ administracji architektoniczno-
-budowlanej sprawdza:
1) zgodność projektu architektoniczno-budowlanego albo projektu
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-
-budowlanego z ustaleniami aktów prawa miejscowego;
2) kompletność projektu architektoniczno-budowlanego albo projektu
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego;
3) wykonanie projektu przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane;
4) posiadanie opinii Zespołu Opiniowania Dokumentacji.
2. W sprawach dotyczących decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie
odbudowy obiektów budowlanych przepisów art. 35 i art. 39 ustawy – Prawo
budowlane nie stosuje się.

Art. 12. 1. Do użytkowania obiektu budowlanego, na odbudowę którego jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie, o którym mowa w art. 7
ust. 2, można przystąpić niezwłocznie po zawiadomieniu właściwego organu
administracji architektoniczno-budowlanej o zakończeniu odbudowy.
2. Do zawiadomienia o zakończeniu odbudowy realizowanej na podstawie
decyzji o pozwoleniu na budowę dołącza się:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanej odbudowy obiektu
budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, przepisami
i obowiązującymi Polskimi Normami;
3) protokoły badań i sprawdzeń;
4) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Art. 13. 1. Decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie odbudowy obiektu
budowlanego nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku.

Art. 13a. 1. Rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia, o którym mowa w art. 2, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi
lub mienia, w drodze aktu prawa miejscowego, wyznacza obszary, na których
nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi i na których odbudowa obiektów budowlanych odbywa się na warunkach określonych w ust. 2.
2. Na obszarach wyznaczonych w aktach prawa miejscowego, o których mowa
w ust. 1, odbudowa obiektów budowlanych może nastąpić wyłącznie po:
1) trwałym ustabilizowaniu terenu z zastosowaniem odpowiednich metod
technicznych ustalonych w projekcie geotechnicznym dla skomplikowanych
warunków gruntowych trzeciej kategorii geotechnicznej, w rozumieniu
przepisów w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia
obiektów budowlanych, oraz
2) uzyskaniu pozwolenia na budowę.
3. Do wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 1, należy również dołączyć wyniki
badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektu
budowlanego.

Art. 13b. 1. Jeżeli na terenie gminy obszar, na którym nastąpiło zniszczenie lub
uszkodzenie obiektów w wyniku osunięcia ziemi, nie był wpisany do rejestru
prowadzonego przez starostę na podstawie art. 110a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), wójt,
burmistrz albo prezydent miasta występuje do starosty z wnioskiem o wpisanie tego
terenu do rejestru.
2. Starosta wpisuje do rejestru informacje o obszarze, na którym nastąpiło
osunięcie ziemi, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Art. 13c. 1. Rada gminy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie
rozporządzenia, o którym mowa w art. 2, na obszarach wpisanych do rejestru,
o którym mowa w art. 13b, może na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta
wyznaczyć, w drodze aktu prawa miejscowego, obszar, na którym obowiązuje zakaz
budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy
istniejących budynków, kierując się potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
2. Jeżeli w związku z wejściem w życie aktu prawa miejscowego, o którym
mowa w ust. 1, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie
ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty może żądać od gminy:
1) odszkodowania za poniesioną szkodę albo
2) wykupu nieruchomości lub jej części.
3. Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o których mowa w ust. 2,
następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony
postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub
wykupie nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu
nieruchomości przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie. Spory w sprawach,
o których mowa w ust. 2, rozstrzygają sądy powszechne.
4. Do zapłaty odszkodowania albo wykupu nieruchomości lub jej części
obowiązana jest gmina.
5. W sprawach ustalenia i wypłaty odszkodowania oraz wykupu nieruchomości
w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 65, 284 i 471), z tym że organem właściwym jest wójt, burmistrz albo prezydent miasta.

Art. 13d. 1. W celu umożliwienia odbudowy na obszarach innych niż objęte
aktami prawa miejscowego, o których mowa w art. 13a i 13c, obiektów budowlanych
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi, rada gminy może
uchwalić miejscowy plan odbudowy obiektów budowlanych, zwany dalej
„miejscowym planem odbudowy”. Miejscowy plan odbudowy jest aktem prawa miejscowego.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt miejscowego planu
odbudowy, zawierający część tekstową i graficzną.
3. Miejscowy plan odbudowy określa granice zewnętrzne gruntów
przeznaczonych do odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub
uszkodzonych w wyniku osunięcia ziemi oraz ustala:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady i warunki wydzielania nowych działek budowlanych;
3) sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu;
4) linie zabudowy, gabaryty obiektów budowlanych i wskaźniki intensywności zabudowy;
5) zasady przebudowy lub budowy obiektów liniowych, które należą do zadań
własnych gminy;
6) sposób zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz odprowadzania ścieków;
7) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
4. Część graficzną miejscowego planu odbudowy przedstawia się na kopii mapy
zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy ewidencyjnej, przyjętej do
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali odpowiedniej dla
zobrazowania struktury własnościowej terenu.
5. Sporządzenie projektu miejscowego planu odbudowy powierza się osobie,
o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 i 471).
6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje o opinię w sprawie projektu
miejscowego planu odbudowy do:
1) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w zakresie zasad
zagospodarowania obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską,
a także ujętych w gminnej ewidencji zabytków;
2) dyrektora właściwego urzędu morskiego – w zakresie zagospodarowania pasa
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani;
3) starosty w zakresie:
a) zagospodarowania terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz
terenów, na których występują te ruchy,
b) ochrony gruntów rolnych,
c) zgodności projektu z ostatecznymi decyzjami o lokalizacji drogi
powiatowej i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych
dotyczących dróg powiatowych;
4) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie – w zakresie dostosowania ustaleń projektu
miejscowego planu odbudowy do wymagań wynikających z warunków
korzystania z wód regionu wodnego oraz, o ile zostały sporządzone, warunków
korzystania z wód zlewni, a także w zakresie zagospodarowania obszarów
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, stref ochronnych ujęć wody oraz
obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
5) właściwego organu do spraw ochrony przyrody – w zakresie zagospodarowania
obszarów, w przypadku występujących na terenie gminy: parku narodowego,
parku krajobrazowego, rezerwatu przyrody, obszaru chronionego krajobrazu,
obszaru Natura 2000, wraz z ich otulinami i korytarzami ekologicznymi;
6) właściwego organu nadzoru górniczego – w zakresie zagospodarowania terenów
górniczych;
7) właściwego organu administracji geologicznej – w zakresie obszarów
występowania udokumentowanych bądź potwierdzonych wstępnymi badaniami
i informacjami zamieszczonymi na mapach geologicznych złóż kopalin oraz wód
podziemnych;
8) ministra właściwego do spraw zdrowia – w zakresie zagospodarowania stref
ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej;
9) właściwego zarządcy drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów
przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na
ruch drogowy lub samą drogę;
10) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – w zakresie uwzględnienia
w projekcie miejscowego planu odbudowy wymagań higienicznych
i zdrowotnych, wynikających z ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko,
jeżeli sporządzenie prognozy było wymagane przepisami odrębnymi;
11) wojewody, marszałka województwa oraz starosty – w zakresie odpowiednich
zadań rządowych i samorządowych, wynikających w szczególności z planu
zagospodarowania przestrzennego województwa;
12) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa
– w zakresie dostosowania ustaleń projektu do wymagań wynikających z potrzeb
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz właściwego organu Państwowej
Straży Pożarnej – w zakresie dostosowania ustaleń projektu do wymagań
wynikających z potrzeb bezpieczeństwa pożarowego obiektu;
13) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego –
w zakresie działań, których skutki mogą dotyczyć Pomnika Zagłady lub jego
strefy ochronnej, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
14) wojewody – w zakresie zgodności projektu z ostatecznymi decyzjami
o lokalizacji lub o zezwoleniu na realizację inwestycji: drogi krajowej lub wojewódzkiej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego,
przedsięwzięcia EURO 2012, regionalnej sieci szerokopasmowej oraz decyzji
o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych;
15) właściwego zarządcy linii kolejowej w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym – jeżeli sposób zagospodarowania
przyległego pasa gruntu wzdłuż linii kolejowej lub zmiana tego sposobu mogą
mieć wpływ na ruch kolejowy lub samą linię kolejową;
16) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – w zakresie ochrony gruntów
rolnych klas I–III położonych na obszarach wiejskich.
7. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta występuje o opinię do ministra
właściwego do spraw administracji publicznej w zakresie określenia kwoty
partycypacji z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie
skutków klęsk żywiołowych w wydatkach związanych z realizacją obiektów
liniowych, należących do zadań własnych gminy, oraz wywłaszczeń gruntów objętych
miejscowym planem odbudowy, określonych w załączniku, o którym mowa w ust. 10.
8. Organy, o których mowa w ust. 6, są obowiązane do wyrażenia opinii
w sprawie projektu miejscowego planu odbudowy w terminie 14 dni od dnia
doręczenia im projektu, a organ, o którym mowa w ust. 7 – w terminie 21 dni od dnia
doręczenia załącznika, o którym mowa w ust. 10. Nieprzedstawienie opinii w terminie
oznacza brak uwag i zastrzeżeń do projektu.
9. Do gruntów rolnych, stanowiących użytki rolne, objętych miejscowym planem
odbudowy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i leśnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 oraz z 2020 r. poz. 471).
10. W załączniku do projektu miejscowego planu odbudowy określa się nakłady
finansowe na jego realizację, w szczególności wydatki na wykup gruntów,
wywłaszczenia, wydatki na realizację obiektów liniowych, objętych tym planem, które
należą do zadań własnych gminy, z podziałem na źródła ich finansowania.
11. Wydatki, o których mowa w ust. 10, uwzględnia się w uchwałach
budżetowych gminy na kolejne lata realizacji ustaleń miejscowego planu odbudowy oraz w wieloletniej prognozie finansowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).
12. Po zaopiniowaniu projektu miejscowego planu odbudowy w trybie, o którym
mowa w ust. 6 i 7, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykłada go do wglądu
w siedzibie gminy na okres 21 dni. Informację o terminie i miejscu wyłożenia projektu
do wglądu podaje się do wiadomości w formie ogłoszenia w siedzibie gminy,
zamieszcza się w lokalnej prasie codziennej oraz w formie ogłoszeń w sposób
zwyczajowo przyjęty, a także umieszcza się na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej gminy, na 7 dni przed wyłożeniem projektu.
13. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu w okresie jego
wyłożenia do wglądu.
14. Miejscowy plan odbudowy uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o:
1) sposobie rozpatrzenia uwag i wniosków do projektu miejscowego planu odbudowy;
2) sposobie realizacji ustalonych w miejscowym planie odbudowy inwestycji
z zakresu obiektów liniowych, które należą do zadań własnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, w tym wykupu i wywłaszczenia gruntów
niezbędnych do ich realizacji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
15. Część tekstowa miejscowego planu odbudowy stanowi treść uchwały, część
graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia, w tym załącznik, o którym mowa w ust. 10,
stanowią załączniki do uchwały.
16. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę,
o której mowa w ust. 14, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych,
w celu oceny zgodności z przepisami prawa uchwały w sprawie miejscowego planu
odbudowy i procedury jego sporządzenia.
17. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu odbudowy
obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.
18. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje obowiązek, o którym mowa
w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem
2016/679”, oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 13da ust. 1, w
związku z realizacją czynności, o których mowa w:
1) ust. 12 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w
ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 12;
2) ust. 13 i 14 – przez udostępnienie stosownych informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w
widocznym miejscu w swojej siedzibie.

Art. 13da. 1. W związku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta
miasta albo wojewodę danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia
postępowań w przedmiocie uchwalania miejscowych planów odbudowy prawo, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 2016/679, przysługuje, o ile nie
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano.
2. W przypadku gdy okres przechowywania danych osobowych, o których mowa
w ust. 1, nie wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), organy, o których mowa w ust.
1, przechowują dane przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 6 ust. 2 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom
zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazaniu
polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób
posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych do zachowania ich w poufności.

Art. 13db. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie wpływa na przebieg i wynik postępowań w przedmiocie
uchwalania miejscowych planów odbudowy.

Art. 13e. Wydzielanie gruntów w celu realizacji miejscowego planu odbudowy
stanowi cel publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.

Art. 13f. 1. W terminie 14 dni od dnia wejścia w życie miejscowego planu
odbudowy wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje właściwemu miejscowo
staroście wykaz nieruchomości objętych miejscowym planem odbudowy,
w odniesieniu do których istnieje konieczność wywłaszczenia na rzecz gminy w celu
realizacji miejscowego planu odbudowy.
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wykazu, o którym mowa w ust. 1,
starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej wydaje decyzję
o wywłaszczeniu nieruchomości. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stanowi
podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.
3. Decyzją o wywłaszczeniu nieruchomości, o której mowa w ust. 2, zatwierdza
się podział nieruchomości. Granice terenu objętego miejscowym planem odbudowy
stanowią linie podziału nieruchomości.
4. Z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, właścicielowi, użytkownikowi
wieczystemu lub osobie, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do
nieruchomości, przysługuje odszkodowanie, w wysokości uzgodnionej między
wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a dotychczasowym właścicielem,
użytkownikiem wieczystym lub osobą, której przysługuje inne prawo rzeczowe do
nieruchomości. Rokowania podejmuje się niezwłocznie po wydaniu decyzji, o której
mowa w ust. 2. Z rokowań sporządza się protokół w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia podjęcia rokowań nie dojdzie do uzgodnienia,
o którym mowa w ust. 4, wysokość odszkodowania ustala się według zasad i trybu
obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości.
6. Do zapłaty odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości obowiązana jest gmina.
7. Wywłaszczoną nieruchomość do czasu jej wykorzystania na cel, na który
nastąpiło wywłaszczenie, oddaje się dotychczasowemu właścicielowi lub
użytkownikowi wieczystemu, na jego wniosek, w nieodpłatne użytkowanie.
8. Jeżeli miejscowym planem odbudowy jest objęta część nieruchomości,
a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystywania na dotychczasowe
cele, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości gmina
nabywa tę część w drodze umowy.
9. Do wywłaszczenia, ustalenia i wypłaty odszkodowania w zakresie
nieuregulowanym przepisami ustawy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
10. Najem, dzierżawa lub użyczenie oraz trwały zarząd nieruchomości wygasają
z upływem miesiąca, licząc od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna.

Art. 13g. 1. Nieruchomości objęte miejscowym planem odbudowy w okresie,
o którym mowa w art. 2, mogą być w trybie bezprzetargowym sprzedawane,
oddawane w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub użyczane wyłącznie na rzecz
osób, którym przysługuje prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego
nieruchomości objętej aktem prawa miejscowego, o którym mowa w art. 13a lub 13c.
2. W przypadku gdy nieruchomość oddana w dzierżawę lub użyczona zostanie
przeznaczona do zbycia, prawo nabycia przedmiotowej nieruchomości w trybie
bezprzetargowym przysługuje dotychczasowemu dzierżawcy lub biorącemu w użyczenie.
3. Do ustalenia i zapłaty ceny nieruchomości, o której mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami. Na wniosek nabywającego cenę nieruchomości rozkłada się na
raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat, pod warunkiem wpłaty co najmniej 20% ceny nieruchomości.
4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy
zawieraniu umowy zbycia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe
w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę nieruchomości.
5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy
zawieraniu umowy nabycia nieruchomości, o której mowa w ust. 1, wynosi nie więcej
niż 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).

Art. 13h. 1. Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być przedmiotem
zamiany na nieruchomości objęte aktami prawa miejscowego, o których mowa
w art. 13a lub 13c, stanowiące własność osób fizycznych lub osób prawnych. Wniosek
o zamianę składa się do właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.
2. W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się
dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
3. W przypadku wpływu wniosków dotyczących tej samej nieruchomości
o pierwszeństwie wniosku decyduje rejestracja jego złożenia.
4. Na wniosek osoby zainteresowanej rada gminy może w drodze uchwały
odstąpić od obowiązku wniesienia dopłaty, o której mowa w ust. 2.
5. W przypadku, gdy gmina przeznaczy nieruchomości do zamiany wójt,
burmistrz albo prezydent miasta sporządza wykaz tych nieruchomości.
6. Do ustalenia i zapłaty ceny nieruchomości zamienianych stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.

Art. 13i. 1. Z dniem wejścia w życie aktu prawa miejscowego, o którym mowa
w art. 13a, 13c lub 13d, na obszarach w nim wyznaczonych nie stosuje się ustaleń
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie sprzecznym z tym aktem.
2. Akty prawa miejscowego, o których mowa w art. 13a, 13c i 13d, obowiązują
do dnia wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
jego zmiany, na obszarze objętym tym aktem.

Art. 13j. Do spraw wszczętych a niezakończonych na podstawie przepisów
niniejszej ustawy, w okresie, o którym mowa w art. 2, stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 14. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.