Wejscie w życie: 1 września 1981

Ostatnia Zmiana: 26 września 2019

Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Art. 1. Uchyla się dekret z dnia 5 października 1972 r. o uposażeniu osób
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 269 oraz z 1973 r.
poz. 276).

Art. 2. Ustawa ustala zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe:
1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka
Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Prezesa
Najwyższej Izby Kontroli, ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika
Finansowego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej –
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu,
zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, zastępcy Szefa Kancelarii Senatu, Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa Służby Cywilnej, Głównego
Inspektora Pracy, zastępcy Głównego Inspektora Pracy, Kierownika
Krajowego Biura Wyborczego;
3) Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępcy Szefa Kancelarii
Prezydenta, zastępcy Prokuratora Generalnego;
4) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, sekretarza stanu, członka Państwowej
Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pierwszego zastępcy
Prezesa Narodowego Banku Polskiego, podsekretarza stanu (wiceministra),
wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego, Zastępcy Rzecznika Praw
Obywatelskich, Zastępcy Rzecznika Praw Dziecka, Zastępcy Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, Zastępcy Rzecznika Finansowego, zastępcy
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownika urzędu
centralnego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, wojewody, zastępcy
kierownika urzędu centralnego, wicewojewody.

Art. 2a. 1. Od dnia 1 stycznia 2000 r. wynagrodzenie Prezydenta składa się
z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego siedmiokrotności kwoty bazowej
oraz dodatku funkcyjnego odpowiadającego trzykrotności kwoty bazowej, której
wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
2. W 1997 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości
wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 1996 r.
3. W 2002 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości
wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2001 r.
4. W 2003 r. wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości
wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2002 r.
5. Za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. wynagrodzenie
Prezydenta ustala się w wysokości wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi
w grudniu 2008 r.
6. W 2010 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości
wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r.
7. W 2011 r. miesięczne wynagrodzenie Prezydenta ustala się w wysokości
wynagrodzenia przysługującego Prezydentowi w grudniu 2008 r.

Art. 3. 1. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2–4, składa się z wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2. Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
ustala się na podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według
odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
2a. W 1997 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2–4, ustala się w wysokości wynagrodzenia
przysługującego tym osobom w grudniu 1996 r.
2b. W 2002 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2–4, ustala się w wysokości wynagrodzenia
przysługującego tym osobom w grudniu 2001 r., z wyłączeniem Prezesa,
pierwszego zastępcy Prezesa i wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.
2c. W 2003 r. wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2–4, ustala się w wysokości wynagrodzenia
przysługującego tym osobom w grudniu 2002 r.
2d. Za okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.
wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
wymienionych w art. 2 pkt 2–4, ustala się w wysokości wynagrodzenia
przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r.
2e. W 2010 r. miesięczne wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2–4, ustala się w wysokości
wynagrodzenia przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r.
2f. W 2011 r. miesięczne wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe, wymienionych w art. 2 pkt 2–4, ustala się w wysokości
wynagrodzenia przysługującego tym osobom w grudniu 2008 r.
3. Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe, o których mowa w ust. 1, ustala Prezydent w drodze
rozporządzenia.

Art. 3a. (uchylony).

Art. 3b. Do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe stosuje się
odpowiednio przepisy art. 22, 23, 24 ust. 2, art. 26 i 28 ustawy z dnia 16 września
1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).

Art. 4. 1. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe z tytułu
stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole
wyższej albo pracownika naukowego w instytucie naukowym lub naukowo-
-badawczym przysługuje wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach
szczególnych.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1 osobie zajmującej kierownicze stanowisko
państwowe, która pełni również inną funkcję, przysługuje jedno, wybrane przez nią
wynagrodzenie przewidziane w przepisach niniejszej ustawy bądź w odrębnych
przepisach.

Art. 5. 1. Osoby odwołane z kierowniczych stanowisk państwowych oraz
osoby, które zaprzestały wykonywania funkcji na tych stanowiskach wskutek
upływu kadencji, zachowują, z zastrzeżeniem ust. 2, prawo do dotychczasowego
wynagrodzenia przez okres:
1) jednego miesiąca – jeżeli funkcję tę pełniły przez okres nie dłuższy niż
3 miesiące;
2) dwóch miesięcy – jeżeli funkcję tę pełniły przez okres dłuższy niż 3 miesiące
i nie dłuższy niż 12 miesięcy;
3) trzech miesięcy – jeżeli funkcję tę pełniły przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
2. W razie podjęcia w okresie, o którym mowa w ust. 1, pracy niżej płatnej
przysługuje przez ten okres dodatek wyrównawczy. Dodatek wyrównawczy
stanowi różnicę pomiędzy wynagrodzeniem pobieranym na kierowniczym
stanowisku państwowym a wynagrodzeniem pobieranym w nowym miejscu pracy.

Art. 5a. 1. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu,
Marszałkowi Senatu, Prezesowi Rady Ministrów, małżonkom tych osób oraz
członkom rodzin będącym na ich utrzymaniu, przysługuje prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej w razie nagłego zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub
konieczności natychmiastowego leczenia szpitalnego.
2. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów oraz
towarzyszącym im członkom rodzin, a także Marszałkowi Sejmu i Marszałkowi
Senatu, prawo do świadczeń opieki leczniczej w zakresie określonym w ust. 1
przysługuje również w trakcie oficjalnych podróży krajowych i zagranicznych oraz
oficjalnych wizyt zagranicznych.
3. Członkom personelu dyplomatycznego i konsularnego akredytowanego
w Rzeczypospolitej Polskiej i ich rodzinom, w odniesieniu do państw, z którymi
zostały podpisane umowy o świadczenie usług medycznych, przysługuje prawo do
świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym tymi umowami.
4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1–3, przysługują niezależnie od
świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych i są finansowane z budżetu państwa,
z części, którą dysponuje minister właściwy do spraw wewnętrznych, oraz
udzielane przez podmioty lecznicze tworzone przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej.
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu
opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu,
szczegółowy zakres oraz warunki udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
o których mowa w ust. 1, uwzględniając rodzaj udzielanych świadczeń oraz dostęp
do uzyskania tych świadczeń.

Art. 5b. 1. Osobie zajmującej kierownicze stanowisko państwowe
przysługuje lokal służący do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, zwany dalej
„lokalem”, na czas zajmowania stanowiska, jeżeli osoba ta i jej małżonek nie
dysponują innym lokalem w miejscowości, w której objęła ona stanowisko,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu
i Prezes Rady Ministrów mogą obejmować lokale służące do zaspokojenia potrzeb
reprezentacyjnych i mieszkaniowych na czas zajmowania tych stanowisk
niezależnie od posiadania innych lokali.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
obejmowania i zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska
państwowe.

Art. 6. (uchylony).

Art. 7. (uchylony).

Art. 8. (uchylony).

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 1981 r.