Wejscie w życie: 24 kwietnia 1996

Ostatnia Zmiana: 15 marca 2018

Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego

Art. 1. 1. Tworzy się Monitor Sądowy i Gospodarczy, który jest
ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania
obwieszczeń lub ogłoszeń.
2. Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego należy do zakresu zadań
Ministra Sprawiedliwości.
2a. Minister Sprawiedliwości może zlecić wyspecjalizowanym podmiotom
niektóre czynności związane z wydawaniem Monitora Sądowego i Gospodarczego.
2b. Monitor Sądowy i Gospodarczy wydawany jest w miarę potrzeby, nie
rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2c. Monitor Sądowy i Gospodarczy wydaje się w postaci elektronicznej.
2d. Monitor Sądowy i Gospodarczy rozpowszechnia się:
1) nieodpłatnie poprzez udostępnienie na stronie internetowej urzędu
obsługującego Ministra Sprawiedliwości;
2) odpłatnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych
nośników danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570 oraz z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 1669).
3. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłasza się:
1) wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej;
2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych;
2a) ogłoszenia przewidziane przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, o ile
obowiązek ich ogłaszania wynika z tej ustawy;
3) inne obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.
3a. Zamieszczanie obwieszczeń i ogłoszeń w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym podlega opłacie, z wyjątkiem ogłoszeń o wpisie do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonywanych przez sąd rejestrowy
z urzędu oraz gdy ustawa stanowi inaczej.
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. Wpływy pochodzące z wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego
i Gospodarczego stanowią dochód budżetu państwa.
7. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
1) tryb przyjmowania ogłoszeń i obwieszczeń do zamieszczenia w Monitorze
Sądowym i Gospodarczym,
2) sposób ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego
rozpowszechnianych w sposób, o którym mowa w ust. 2d pkt 2,
3) wysokość opłat za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
ogłoszenia lub obwieszczenia oraz sposób ich pobierania,
4) wymagania techniczne wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego
i Gospodarczego
– mając na względzie pokrycie rzeczowych i osobowych kosztów zamieszczenia
ogłoszeń i obwieszczeń oraz wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz
potrzebę szybkiej publikacji i zapewnienie powszechnego dostępu do informacji
publikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Art. 1a. (uchylony).

Art. 2. 1. Obwieszczenia lub ogłoszenia dotyczące przedsiębiorców
podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego zawierają, poza treścią
obwieszczenia lub ogłoszenia, numer KRS.
2. Wydawca Monitora Sądowego i Gospodarczego nie ponosi
odpowiedzialności za treść ogłoszeń i obwieszczeń.

Art. 3. Na każdym numerze Monitora Sądowego i Gospodarczego oznacza się
dzień jego wydania, który jest dniem ogłoszenia, oraz kolejny numer Monitora
Sądowego i Gospodarczego.

Art. 4. 1. (uchylony).
2. Sądy rejonowe są zobowiązane udostępniać nieodpłatnie przeglądanie
Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia
ogłoszenia.