Wejscie w życie: 19 marca 2009

Ostatnia Zmiana: 19 stycznia 2021

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Art. 1. Ustawa określa zasady:
1) finansowania ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów części
kosztów przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych oraz
przedsięwzięć niskoemisyjnych;
2) funkcjonowania centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) inwestor – właściciela lub zarządcę budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub
lokalnego źródła ciepła, z wyłączeniem jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych;
1a) właściciel części budynku mieszkalnego – właściciela co najmniej jednego
wyodrębnionego lokalu kwaterunkowego w budynku mieszkalnym albo
właściciela niewyodrębnionych lokali kwaterunkowych w budynku
mieszkalnym, w którym został wyodrębniony co najmniej jeden lokal mieszkalny;
1b) przedsięwzięcia niskoemisyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem jest
przygotowanie i realizacja ulepszenia, w wyniku którego następuje:
a) wymiana urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie
spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające standardy
niskoemisyjne, z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe spełniających
wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN
303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie
z normą ją przenoszącą,
b) likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie
spełniają standardów niskoemisyjnych, z wyłączeniem kotłów na
paliwo stałe spełniających wymagania klasy 5 zgodnie z normą
przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, a w przypadku
wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą ją przenoszącą,
oraz przyłączenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego
odpowiednio do sieci ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej
albo modernizacja tego przyłączenia, wraz z zainstalowaniem w tych
budynkach niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub
systemów podgrzewających wodę użytkową,
ba) likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających
budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach, które nie
spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz zapewnienie budynkowi
mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do energii z zewnętrznej
instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r.
poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) oraz dostępu do pompy ciepła, wraz
z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii
elektrycznej z tej instalacji oraz zainstalowaniem w tych budynkach
niezbędnych urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających
budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów
podgrzewających wodę użytkową,
c) zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania
i podgrzewania wody użytkowej, jeżeli równocześnie:
– następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń
lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach,
które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, na spełniające
standardy niskoemisyjne albo
– następuje wymiana urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń
lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach,
które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa albo
modernizacja przyłącza gazowego albo elektroenergetycznego do
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, albo
– następuje likwidacja urządzeń lub systemów grzewczych
ogrzewających budynki mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń
lub systemów podgrzewających wodę użytkową w tych budynkach,
które nie spełniają standardów niskoemisyjnych, oraz budowa
przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, albo
– istniejące urządzenia lub systemy grzewcze spełniają standardy
niskoemisyjne, albo
– budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony do sieci
ciepłowniczej, albo
– budynek mieszkalny jednorodzinny jest przyłączony, na potrzeby
ogrzewania budynku, do sieci gazowej lub elektroenergetycznej, albo
– w budynku mieszkalnym jednorodzinnym jest wykorzystywany
kocioł na paliwo stałe spełniający wymagania klasy 5 zgodnie z normą przenoszącą europejską normę EN 303-5:2012, a w przypadku wydania nowszej wersji tej normy zgodnie z normą
ją przenoszącą;
1c) standardy niskoemisyjne – wymagania, jakie spełniają urządzenia lub
systemy grzewcze ogrzewające budynki mieszkalne jednorodzinne lub
urządzenia lub systemy podgrzewające wodę użytkową w tych budynkach,
w tym:
a) w przypadku kotłów na paliwo stałe lub miejscowych ogrzewaczy
pomieszczeń, wynikające z przepisów:
– rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo
stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, str. 1, z późn. zm.),
– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1187 z dnia
27 kwietnia 2015 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów
zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe,
regulatory temperatury i urządzenia słoneczne (Dz. Urz. UE L 193
z 21.07.2015, str. 43, z późn. zm.),
– rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1188 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (Dz. Urz.
UE L 193 z 21.07.2015, str. 76, z późn. zm.),
– rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących
ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193
z 21.07.2015, str. 100, z późn. zm.),
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369
z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania
energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz.
UE L 198 z 28.07.2017, str. 1, z późn. zm.),
– wydanych na podstawie art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565 i 2127),
– odrębnych, w tym aktów prawa miejscowego,
b) w przypadku pomp ciepła, systemów wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła oraz urządzeń wykorzystujących: paliwo gazowe
lub olejowe, w tym kotłów gazowych i olejowych kondensacyjnych,
odnawialne źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, ciepło z sieci ciepłowniczej, energię elektryczną, wynikające z przepisów dotyczących efektywności
energetycznej, w tym przepisów:
– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia
4 maja 2011 r. uzupełniającego dyrektywę 2010/30/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady w odniesieniu do etykiet efektywności
energetycznej dla klimatyzatorów (Dz. Urz. UE L 178 z 06.07.2011,
str. 1, z późn. zm.),
– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 811/2013 z dnia
18 lutego 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla ogrzewaczy pomieszczeń,
ogrzewaczy wielofunkcyjnych, zestawów zawierających ogrzewacz
pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz
zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator
temperatury i urządzenie słoneczne (Dz. Urz. UE L 239
z 06.09.2013, str. 1, z późn. zm.),
– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 z dnia
18 lutego 2013 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników
ciepłej wody użytkowej i zestawów zawierających podgrzewacz
wody i urządzenie słoneczne (Dz. Urz. UE L 239 z 06.09.2013,
str. 83, z późn. zm.),
– rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1254/2014 z dnia
11 lipca 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet
efektywności energetycznej systemów wentylacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych (Dz. Urz. UE L 337 z 25.11.2014, str. 27, z późn. zm.),
– rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369
z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania
energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE;>
<1d) gospodarstwo domowe – osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą,
która spełnia warunki, o których mowa w art. 11d ust. 1 (gospodarstwo
domowe jednoosobowe), albo osobę spełniającą warunki, o których mowa
w art. 11d ust. 1, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione
pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);
2) przedsięwzięcia termomodernizacyjne – przedsięwzięcia, których przedmiotem
jest:
a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na
energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody
użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków
zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek
samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań
publicznych,
b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii
pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je
lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których
dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie
oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub
zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii
dostarczanej do tych budynków,
c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła,
w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje
zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków
wymienionych w lit. a,
d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;
3) przedsięwzięcia remontowe – przedsięwzięcia związane z termomodernizacją,
których przedmiotem jest:
a) remont budynków wielorodzinnych,
b) wymiana w budynkach wielorodzinnych okien lub remont balkonów, nawet
jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali,
c) przebudowa budynków wielorodzinnych, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
d) wyposażenie budynków wielorodzinnych w instalacje i urządzenia
wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych,
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi;
4) budynek zbiorowego zamieszkania – dom opieki społecznej, hotel robotniczy,
internat i bursę szkolną, dom studencki, dom dziecka, dom emeryta i rencisty,
dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu, w tym plebanie,
domy zakonne i klasztory;
5) budynek wielorodzinny – budynek mieszkalny, w którym występują więcej niż
dwa lokale mieszkalne;
6) lokalna sieć ciepłownicza – sieć ciepłowniczą dostarczającą ciepło do budynków
z lokalnych źródeł ciepła;
7) lokalne źródło ciepła:
a) kotłownię lub węzeł cieplny, z których nośnik ciepła jest dostarczany
bezpośrednio do instalacji ogrzewania i ciepłej wody w budynku,
b) ciepłownię osiedlową lub grupowy wymiennik ciepła wraz z siecią
ciepłowniczą o mocy nominalnej do 11,6 MW, dostarczającą ciepło do budynków;
8) audyt energetyczny – opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne
i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem
rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji
tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie
założenia do projektu budowlanego;
9) audyt remontowy – opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne
i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie
założenia do projektu budowlanego;
10) premia – premię termomodernizacyjną, premię remontową oraz premię
kompensacyjną;
11) bank kredytujący – instytucję finansową ustawowo upoważnioną do udzielania
kredytów, udzielającą kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
przedsięwzięcie remontowe lub remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
który spełnia kryteria określone w art. 10 ust. 1;
12) wskaźnik kosztu przedsięwzięcia – stosunek kosztu przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, przedsięwzięcia remontowego albo remontu budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, który spełnia kryteria określone w art. 10 ust. 1,
w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, do ceny
1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogłoszonej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby obliczania premii
gwarancyjnej przed kwartałem złożenia wniosku o przyznanie premii;
13) lokal kwaterunkowy – lokal w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 1309), którego najem został nawiązany
na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lub na podstawie innego
tytułu prawnego przed wprowadzeniem w danej miejscowości publicznej
gospodarki lokalami albo szczególnego trybu najmu, a czynsz za najem tego lokalu był:
a) regulowany,
b) ustawowo ograniczony do 3% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku,
c) ustawowo ograniczony w zakresie możliwości jego podwyższania do 10%
dotychczasowego czynszu w skali roku
– w jakimkolwiek okresie między 12 listopada 1994 r. a 25 kwietnia 2005 r.;
14) wskaźnik przeliczeniowy – wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia
1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w rozumieniu ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, obowiązujący w dniu złożenia wniosku o premię dla miejsca, w którym znajduje się budynek, którego dotyczy ten wniosek.

Art. 3. 1. Z tytułu realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego na
przedsięwzięcie termomodernizacyjne, zwana dalej „premią termomodernizacyjną”,
jeżeli z audytu energetycznego wynika, że w wyniku przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego nastąpi:
1) zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, o którym mowa w art. 2
pkt 2 lit. a:
a) w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy – co
najmniej o 10%,
b) (uchylona)
c) w pozostałych budynkach – co najmniej o 25%, lub
2) zmniejszenie rocznych strat energii, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b – co
najmniej o 25%, lub
3) zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła, o którym mowa w art. 2 pkt 2
lit. c – co najmniej o 20%, lub
4) zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej
kogeneracji.
2. Premia termomodernizacyjna przysługuje, jeżeli kwota kredytu, o którym
mowa w ust. 1, stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego.

Art. 4. Kredyt, o którym mowa w art. 3 ust. 1, nie może być przeznaczony na
sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych, o których
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanych dalej „środkami publicznymi”.

Art. 5. 1. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 16% kosztów
poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
2. W przypadku gdy wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
w budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii
o mocy maksymalnej co najmniej:
1) 1 kW – w przypadku budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
2) 6 kW – w przypadku pozostałych budynków
– wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 21% kosztów poniesionych na
realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz zakup i instalację
mikroinstalacji odnawialnego źródła energii.
3. W przypadku gdy w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub budynku
wielorodzinnym, w którym jest realizowane przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii termomodernizacyjnej
stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 albo 2 i wskaźnika udziału
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich
lokali w tym budynku.

Art. 5a. 1. Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne
w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą
konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych
przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:
1) sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych;
2) zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do
wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych;
3) przygotowania otworów i montażu kotew metalowych.
2. Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli z audytu
energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą
spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków
w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
3. Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa premię
termomodernizacyjną.

Art. 6. 1. Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego, uprawniającego do
ubiegania się o premię remontową, może być wyłącznie budynek wielorodzinny:
1) którego użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. lub
2) należący do społecznej inicjatywy mieszkaniowej lub towarzystwa budownictwa
społecznego, którego użytkowanie rozpoczęto co najmniej 20 lat przed dniem
złożenia wniosku o przyznanie premii remontowej, jeżeli budynek ten został
wybudowany przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia
30 września 2009 r. lub przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego
w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 oraz
z 2021 r. poz. 11).
2. Rozpoczęcie użytkowania, o którym mowa w ust. 1, inwestor potwierdza
każdym dokumentem wskazującym na możliwość faktycznego korzystania z budynku
wielorodzinnego, a w przypadku niemożności przedstawienia takiego dokumentu
uprawdopodabnia, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego fakt
użytkowania tego budynku.

Art. 7. 1. Inwestorowi przysługuje premia na spłatę części kredytu zaciągniętego
na realizację przedsięwzięcia remontowego, zwana dalej „premią remontową”, jeżeli:
1) w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie rocznego
zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na
potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej co najmniej o 10%, z
zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 pkt 1 i 2, i
2) wskaźnik kosztu tego przedsięwzięcia jest nie niższy niż 0,05 i nie wyższy niż
0,70, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.
1a. Premia remontowa przysługuje, jeżeli kwota kredytu, o którym mowa
w ust. 1, stanowi co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia remontowego.
2. Jeżeli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego przekracza 0,3,
warunkiem uzyskania premii remontowej jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania
na energię, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. a, co najmniej o 25%.
3. Jeżeli dany budynek wielorodzinny był przedmiotem:
1) przedsięwzięcia remontowego, w związku z którym przekazano premię
remontową – warunkiem uzyskania premii związanej z kolejnym
przedsięwzięciem remontowym dotyczącym tego budynku jest uzyskanie
oszczędności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na poziomie co najmniej 5%,
chyba że w efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć osiągnięto
oszczędności na poziomie co najmniej 25% rocznego zapotrzebowania na
energię przed realizacją pierwszego przedsięwzięcia remontowego;
2) przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano
premię termomodernizacyjną – nie stosuje się warunków określonych w pkt 1
oraz w ust. 1 pkt 1 i ust. 2;
3) przedsięwzięcia remontowego lub termomodernizacyjnego, w związku
z którymi przekazano odpowiednio premię remontową lub termomodernizacyjną
– suma wartości wskaźników kosztów przedsięwzięcia ustalonych na dzień
złożenia każdego z wniosków o premię nie może być wyższa niż 0,70.
4. Przepisy ust. 3 pkt 2 i 3 stosuje się również w przypadku przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego, w związku z którym przekazano premię
termomodernizacyjną zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia
w życie ustawy.
5. Inwestorowi, o którym mowa w ust. 1, który złożył więcej niż jeden wniosek
o przyznanie premii, premia remontowa przysługuje, jeżeli:
1) zakres prac, których dotyczą wnioski, jest różny i
2) suma wskaźników kosztów tych przedsięwzięć oraz przedsięwzięcia, o którym
mowa w ust. 3 pkt 3, ustalonych na dzień złożenia każdego wniosku o premię,
nie jest wyższa niż 0,70.
6. Jeżeli z audytu remontowego budynku wielorodzinnego wynika, że spełnia on
wymagania w zakresie oszczędności energii określone w przepisach prawa
budowlanego, nie stosuje się warunków określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz
w ust. 3 pkt 1.

Art. 8. Kredyt, o którym mowa w art. 7 ust. 1, nie może być przeznaczony na:
1) remont lokali, z wyjątkiem prac, o których mowa w art. 2 pkt 3 lit. b;
2) prace prowadzące do zwiększenia powierzchni użytkowej budynku;
3) sfinansowanie prac, na które uzyskano wsparcie ze środków publicznych.

Art. 9. 1. Wysokość premii remontowej stanowi 15% kosztów przedsięwzięcia
remontowego.
2. Jeśli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego
znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej stanowi iloczyn
kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 i wskaźnika udziału powierzchni użytkowej lokali
mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich lokali w tym budynku.
3. Jeżeli w budynku będącym przedmiotem przedsięwzięcia remontowego jest
prowadzona działalność gospodarcza, premia remontowa jest udzielana jako pomoc
de minimis na zasadach określonych w przepisach Unii Europejskiej obowiązujących
w tym zakresie.

Art. 9a. 1. Wysokość premii remontowej stanowi 50% kosztów przedsięwzięcia
remontowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) inwestorem jest gmina lub spółka prawa handlowego, której wszystkie udziały
albo akcje należą do gminy;
2) wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład
mieszkaniowego zasobu gminy;
3) budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane na
podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.);
4) z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia
remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu
będą spełniały stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla
budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane;
5) przed realizacją tego przedsięwzięcia remontowego lub w ramach tego
przedsięwzięcia remontowego w budynku:
a) zostało wykonane przyłącze techniczne do scentralizowanego źródła ciepła,
w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła lub
b) nastąpiła całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła
odnawialne lub zastosowano wysokosprawną kogenerację, lub
c) nastąpiła zmiana źródeł ciepła na źródła spełniające standardy niskoemisyjne.
2. W przypadku gdy budynek, o którym mowa w ust. 1, jest wpisany do rejestru
zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wysokość
premii remontowej stanowi 60% kosztów przedsięwzięcia remontowego, nie więcej
jednak niż wykorzystana kwota kredytu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
3. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie stosuje się, jeżeli w przypadku,
o którym mowa w ust. 2, z audytu remontowego wynika, że nie jest możliwe jego spełnienie.
4. W przypadku gdy w budynku, w którym jest realizowane przedsięwzięcie
remontowe, znajdują się lokale inne niż mieszkalne, wysokość premii remontowej
stanowi iloczyn kwoty ustalonej zgodnie z ust. 1 albo 2 i wskaźnika udziału
powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w powierzchni użytkowej wszystkich
lokali w tym budynku.

Art. 10. 1. Inwestorowi będącemu osobą fizyczną, który jest właścicielem
budynku mieszkalnego z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym albo
właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był
właścicielem tego budynku mieszkalnego albo tej części budynku mieszkalnego, albo
nabył ten budynek albo tę część budynku w drodze spadkobrania od osoby będącej
w tym dniu właścicielem – przysługuje premia kompensacyjna.
2. W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku
mieszkalnego, o których mowa w ust. 1, inwestorem są łącznie wszyscy
współwłaściciele będący osobami fizycznymi, którzy byli współwłaścicielami tego
budynku albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 r., lub nabyli
współwłasność tego budynku albo tej jego części w drodze spadkobrania od osoby
będącej w tym dniu właścicielem lub współwłaścicielem.
3. W odniesieniu do budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego
premia kompensacyjna przysługuje jeden raz.
4. Premię kompensacyjną przeznacza się na refinansowanie całości lub części kosztów:
1) przedsięwzięcia remontowego,
2) remontu budynku mieszkalnego jednorodzinnego
– jeżeli dotyczą budynku spełniającego kryteria określone w ust. 1.

Art. 11. 1. W przypadku inwestora, o którym mowa w art. 10 ust. 1, wysokość
premii kompensacyjnej przysługującej inwestorowi jest równa iloczynowi wskaźnika
kosztu przedsięwzięcia oraz kwoty wynoszącej 2% wskaźnika przeliczeniowego za
każdy 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu kwaterunkowego za każdy rok, w którym
obowiązywały w stosunku do tego lokalu ograniczenia określone w art. 2 pkt 13,
w okresie od dnia 12 listopada 1994 r. do dnia 25 kwietnia 2005 r., a w przypadku
nabycia budynku albo części budynku po dniu 12 listopada 1994 r. w sposób inny niż
w drodze spadkobrania – od dnia nabycia do dnia 25 kwietnia 2005 r.
2. Jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest mniejszy od 0,5, to na potrzeby
obliczenia wysokości premii kompensacyjnej przyjmuje się, że wskaźnik ten jest równy 0,5.
3. Jeśli wskaźnik kosztu przedsięwzięcia jest większy od 0,7, to na potrzeby
obliczenia wysokości premii kompensacyjnej przyjmuje się, że wskaźnik ten jest równy 0,7.
4. Wzór służący do obliczania wysokości premii kompensacyjnej określa
załącznik do ustawy.

Art. 11a. 1. W przypadku inwestora, o którym mowa w art. 10 ust. 2, jeżeli co
najmniej jeden współwłaściciel nabył tytuł prawny po dniu 12 listopada 1994 r.
w sposób inny niż w drodze spadkobrania, wysokość premii kompensacyjnej
przysługującej inwestorowi ustala się przyjmując okres od dnia nabycia tytułu
prawnego przez współwłaściciela, który tytuł ten nabył najwcześniej, jednak nie
wcześniej niż od dnia 12 listopada 1994 r.
2. W przypadku inwestora, o którym mowa w art. 10 ust. 2, jeżeli suma udziałów
we współwłasności jest mniejsza od jedności, wysokość premii kompensacyjnej przysługującej inwestorowi stanowi iloczyn sumy udziałów we współwłasności i kwoty ustalonej zgodnie z art. 11.

Art. 11b. 1. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza
oraz poprawy efektywności energetycznej budynków w gminie, gmina może
realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne na rzecz najmniej zamożnych
gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym
w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania
ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876).
1a. Przedsięwzięcia niskoemisyjne, o których mowa w ust. 1, są
finansowane na zasadach określonych w ustawie, w części ze środków Funduszu
Termomodernizacji i Remontów, zwanego dalej „Funduszem”.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)
9. (uchylony)
10. Gmina prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące
przedsięwzięć niskoemisyjnych.
11. Współfinansowanie ze środków Funduszu wynosi nie więcej niż 70%
kosztów realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1.

Art. 11c. 1. Przedsięwzięcia niskoemisyjne są współfinansowane ze środków
Funduszu na podstawie porozumienia zawieranego w imieniu i na rzecz ministra
właściwego do spraw klimatu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, zwany dalej „Narodowym Funduszem”, z gminą, jeżeli na
jej obszarze obowiązuje uchwała, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz gmina zobowiąże się do:
1) realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w nie mniej niż 1% łącznej liczby
budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy lub nie mniej
niż 20 takich budynków oraz nie więcej niż 12% łącznej liczby takich
budynków, z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców przekracza
100 000;
2) wymiany lub likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych lub systemów
podgrzewających wodę użytkową, o których mowa w art. 2 pkt 1b lit. a–ba,
w nie mniej niż 80% budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o których
mowa w pkt 1;
3) zmniejszenia zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby
ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego i podgrzewania wody
użytkowej, liczonego łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych,
o których mowa w pkt 1, na poziomie nie mniejszym niż 30% energii
finalnej w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 264, 284 i 2127),
z wyłączeniem przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ust. 3a;
4) zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych pochodzących
z dochodów własnych lub ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), których suma stanowi 30% kosztów realizacji porozumienia, a w przypadku miast, których liczba mieszkańców
przekracza 100 000 – więcej niż 30% kosztów realizacji porozumienia.
1a. Stroną porozumienia, o którym mowa w ust. 1, reprezentującą gminy
i wykonującą ich prawa i obowiązki wynikające z realizacji i zapewnienia
utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, może być związek
międzygminny w rozumieniu art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), powiat lub związek
metropolitalny utworzony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca
2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz. U. poz. 730 oraz
z 2020 r. poz. 1378), przy czym warunki wskazane w ust. 1 muszą być spełnione
indywidualnie przez każdą gminę, na obszarze której będą realizowane
przedsięwzięcia niskoemisyjne.
1b. Przed zawarciem porozumienia, o którym mowa w ust. 1a, gminy
uczestniczące w związku międzygminnym, związku metropolitalnym lub
położone na terytorium powiatu, o których mowa w ust. 1a, zawierają z tymi
związkami lub z tym powiatem umowę regulującą prawa i obowiązki
poszczególnych stron, wynikające z realizacji i zapewnienia utrzymania efektów
przedsięwzięć niskoemisyjnych.
1c. Narodowy Fundusz, w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw
klimatu, wykonuje prawa i obowiązki wynikające z porozumienia, o którym
mowa w ust. 1.
1d. Gmina, niezależnie od kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 4, może
pokryć dodatkowe koszty realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych,
wykraczające poza sumę kosztów realizacji porozumienia, o którym mowa w ust. 1.
1e. Gmina może jednorazowo wystąpić o zawarcie porozumienia, o którym
mowa w ust. 1, na niższą liczbę lub procent budynków mieszkalnych
jednorodzinnych niż minimalna liczba lub procent, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, w przypadku gdy zawarła już co najmniej jedno porozumienie
spełniające wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
2. Liczbę mieszkańców miast, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, ustala się
na podstawie aktualnych danych publikowanych przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego.
3. Współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków
Funduszu w ramach porozumienia, o którym mowa w ust. 1, może obejmować
koszty urządzeń, instalacji, materiałów, robót budowlanych i usług związanych
w szczególności z realizacją:
1) likwidacji urządzeń lub systemów grzewczych ogrzewających budynki
mieszkalne jednorodzinne lub urządzeń lub systemów podgrzewających
wodę użytkową w tych budynkach, które nie spełniają standardów
niskoemisyjnych, albo wymiany takich urządzeń lub systemów na
spełniające standardy niskoemisyjne;
2) zainstalowania, przyłączenia i uruchomienia mikroinstalacji odnawialnego
źródła energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii, w tym urządzeń służących doprowadzaniu lub
odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, oraz pompy
ciepła, związanych funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym będącym przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
3) zapewnienia budynkowi mieszkalnemu jednorodzinnemu dostępu do
energii z zewnętrznej instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii oraz pompy ciepła, wraz z zainstalowaniem urządzeń służących doprowadzaniu energii elektrycznej z tej instalacji, w tym będących własnością gminy;
4) przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci ciepłowniczej
albo gazowej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, w wysokości równej
opłacie za przyłączenie do sieci, do poniesienia której byłaby zobowiązana
osoba, z którą została zawarta umowa o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego;
5) przyłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci
elektroenergetycznej lub modernizacji przyłącza do takiej sieci, jeżeli ma to
związek z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w wysokości równej
opłacie za przyłączenie do sieci lub opłacie za modernizację przyłącza, do
poniesienia której byłaby zobowiązana osoba, z którą została zawarta
umowa o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
6) instalacji w budynku mieszkalnym jednorodzinnym źródeł ciepła zasilanych
energią elektryczną;
7) docieplenia ścian, stropów, podłóg na gruncie, fundamentów, stropodachów
lub dachów;
8) wymiany stolarki okiennej i drzwiowej;
9) modernizacji systemu ogrzewania budynku mieszkalnego jednorodzinnego
lub systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej;
10) likwidacji liniowych i punktowych mostków cieplnych;
11) modernizacji systemu wentylacji polegającej w szczególności na:
a) naprawie, przebudowie i izolacji kanałów nawiewnych i wywiewnych
transportujących powietrze wentylacyjne,
b) montażu systemów optymalizujących strumień objętości oraz
parametry jakościowe powietrza wentylacyjnego doprowadzanego do
pomieszczeń w zależności od potrzeb użytkownika;
12) naprawy, przebudowy i modernizacji przewodów kominowych;
13) instalacji lub wymiany urządzeń pomiarowo-kontrolnych,
teletransmisyjnych oraz automatyki w ramach wdrażania systemów
zarządzania energią, innych niż będące własnością operatorów systemów
przesyłowych i dystrybucyjnych;
14) robót budowlanych niezbędnych do realizacji działań, o których mowa
w pkt 1–13, w wysokości nie większej niż 20% łącznych kosztów
przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
15) serwisu, konserwacji i ubezpieczenia urządzeń, systemów, instalacji,
stanowiących część przedsięwzięć niskoemisyjnych w okresie utrzymania
efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych, o którym mowa w art. 11e;
16) projektów budowlanych oraz innej dokumentacji niezbędnej do
zrealizowania przedsięwzięć niskoemisyjnych;
17) dokumentacji potwierdzającej zmniejszenie zapotrzebowania na energię
dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego i podgrzewania wody użytkowej oraz określającej
niezbędny zakres przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w szczególności
audytów energetycznych oraz świadectw charakterystyki energetycznej
budynku;
18) nadzoru inwestorskiego;
19) opracowania wniosku, o którym mowa w ust. 4, w tym przeprowadzenia
inwentaryzacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz szacowania
zakresu, ilości i kosztów przedsięwzięć niskoemisyjnych, o ile zostały
poniesione w okresie do 9 miesięcy przed datą zawarcia porozumienia,
o którym mowa w ust. 1;
20) innych działań gminy związanych z przygotowaniem i realizacją
przedsięwzięć niskoemisyjnych oraz obsługi porozumienia, w tym
w przygotowaniu wniosku i oświadczeń, o których mowa w art. 11d ust. 1,
koszty obsługi prawnej, finansowej i technicznej, a także koszty związane
z zapewnieniem dostępu beneficjentów do usług doradztwa energetycznego,
w łącznej wysokości nie wyższej niż 5% kwoty, o której mowa
w ust. 5 pkt 5.
3a. W uzasadnionych przypadkach, wynikających w szczególności ze
stanu technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w ramach
przedsięwzięcia niskoemisyjnego podlegającego współfinansowaniu ze środków
Funduszu, gmina może nabywać urządzenia i instalacje, o których mowa
w ust. 3 pkt 2, 3, 6 i 13, jako własny środek trwały i w ramach realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego udostępniać je beneficjentowi, o którym mowaw art. 11d ust. 1, w ramach umowy, o której mowa w art. 11d ust. 2.
3b. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w art. 11d ust. 2
w zakresie ust. 3a, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 3, art. 11d ust. 1 pkt 9 i 10
oraz art. 11f.
3c. Rada gminy określi w regulaminie, o którym mowa w art. 11d ust. 8,
szczegółowe warunki zawierania i realizacji umów mających na celu realizację
przedsięwzięć niskoemisyjnych w sposób, o którym mowa w ust. 3a.
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 1, jest zawierane na wniosek
gminy lub innych podmiotów, o których mowa w ust. 1a, na okres nie dłuższy niż:
1) 3 lata – w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie
większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na
obszarze gminy;
2) 4 lata – w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie
większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera:
1) informację dotyczącą:
a) łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy,
b) liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy,
w których istnieją urządzenia lub systemy grzewcze niespełniające
standardów niskoemisyjnych;
2) wskazanie liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji
w ramach porozumienia spełniających warunek, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem podziału na rodzaje przedsięwzięć
niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b;
3) szacowaną liczbę beneficjentów, o których mowa w art. 11d ust. 1;
3a) szacowaną liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa
w art. 11d ust. 2a;
4) szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla
wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem;
5) koszty realizacji porozumienia, wraz z ich uzasadnieniem, na podstawie
liczby przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w pkt 2, przy czym
średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku
mieszkalnym jednorodzinnym, a w przypadku budynku mieszkalnego
jednorodzinnego o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może
przekroczyć kwoty 53 000 zł;
6) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji porozumienia w układzie
kwartalnym;
7) określenie sposobu zapewnienia przez gminę prawidłowości realizacji
porozumienia i utrzymania jego efektów;
8) zobowiązanie do zabezpieczenia w budżecie gminy środków finansowych
pochodzących z dochodów własnych lub ze środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
zgodnie z ust. 1 pkt 5;
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, załącza się kopię umowy, o której
mowa w ust. 1b, w przypadku gdy wniosek składa podmiot inny niż gmina,
o którym mowa w ust. 1a.
7. Do średniego kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, o którym
mowa w ust. 5 pkt 5, nie wlicza się wkładu własnego beneficjenta, o którym mowa
w art. 11d ust. 1 pkt 10.
8. Wkład własny beneficjenta, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 10,
gmina przeznacza w szczególności na pokrycie dodatkowych kosztów związanych
z realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ust. 1d, lub
innych związanych z realizacją działań mających na celu utrzymanie efektów
przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Art. 11d. 1. Gmina może zawrzeć umowę o realizację przedsięwzięcia
niskoemisyjnego wyłącznie z osobą, która złożyła wniosek o zawarcie umowy
o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego oraz łącznie spełnia następujące
warunki:
1) jest właścicielem lub współwłaścicielem albo posiadaczem samoistnym lub
współposiadaczem samoistnym całości lub części budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, w którym jest
realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne, przy czym udział tej osoby lub zakres jej współposiadania nie może być mniejszy niż połowa; w przypadku gdy umowa jest zawierana z więcej niż jednym współwłaścicielem lub
współposiadaczem samoistnym, suma ich udziałów we współwłasności lub
zakres ich współposiadania samoistnego nie może być mniejsza niż połowa,
2) jest członkiem gospodarstwa domowego, w którym przeciętny miesięczny
dochód, w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie
wieloosobowym, oraz złożyła oświadczenie, w którym określiła liczbę osób
w gospodarstwie domowym,
3) posiada łącznie środki własne oraz zasoby majątkowe, o których mowa
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2133), nieprzekraczające kwoty, o której mowa w art. 11c
ust. 5 pkt 5, z wyłączeniem:
a) wartości budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu, o którym mowa
w ust. 6,
b) nieruchomości gruntowych związanych odpowiednio z tym budynkiem
lub tym lokalem,
4) złożyła oświadczenie zawierające informacje o środkach i zasobach
majątkowych, o których mowa w pkt 3, zgodnie ze wzorem określonym
w przepisach wydanych na podstawie ust. 12 pkt 2,
5) faktycznie zamieszkuje w budynku, o którym mowa w pkt 1, lub lokalu,
o którym mowa w ust. 6,
6) wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub
lokalu, o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się
ten budynek lub lokal, lub ich części, w celu realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,
7) wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub
lokalu, o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się
ten budynek lub lokal, lub ich części, na potrzeby instalacji mikroinstalacji
w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii lub urządzeń służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej z tej mikroinstalacji, w tym na potrzeby energetyczne gminy lub spółdzielni energetycznych i klastrów energii, o których mowa
w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
w których uczestniczy gmina, innych niż będących przedmiotem
przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
8) wyrazi zgodę na udostępnienie budynku, o którym mowa w pkt 1, lub
lokalu, o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomości, na której znajduje się
ten budynek lub lokal, w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa
w art. 11e ust. 2,
9) złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji
wprost z tego aktu lub podpisze weksel własny in blanco z zastrzeżeniem
„bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, w przypadku powstania
obowiązku zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
10) wyrazi zgodę na wniesienie wkładu własnego w wysokości oraz w sposób
określony w uchwale, o której mowa w ust. 9, o ile została wydana, jednak
nie większej niż 10% kosztu realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego,
11) spełnia dodatkowe warunki określone przez radę gminy w uchwale, o której
mowa w ust. 8, oraz w uchwale, o której mowa w ust. 9, o ile została wydana
– zwaną dalej „beneficjentem”.
1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane osoby
składającej ten wniosek oraz członków jej gospodarstwa domowego:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer
i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
3) adres miejsca zamieszkania;
4) adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;
5) numer telefonu, o ile go posiada.
1b. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba składająca ten wniosek
dołącza oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
2. Przedsięwzięcie niskoemisyjne jest realizowane na podstawie umowy
zawartej między gminą a beneficjentem.
2a. Gmina może realizować przedsięwzięcia niskoemisyjne w budynkach
mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
2b. W przypadku realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego na podstawie
ust. 2a nie stosuje się przepisów ust. 1–2 i 3–12, art. 11e i art. 11f.
3. Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera w szczególności:
1) zakres i rodzaj przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
2) adres budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu, o którym mowa
w ust. 6, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne;
3) termin realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
4) obowiązki gminy związane z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
5) obowiązki beneficjenta związane z realizacją przedsięwzięcia niskoemisyjnego;
6) warunki i tryb zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego przez
beneficjenta;
7) koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego, w tym w przypadku wydania
uchwały, o której mowa w ust. 9, wysokość i formę wkładu własnego
beneficjenta;
8) zgody, o których mowa w ust. 1 pkt 5–7 i 9, w tym wskazanie części budynku,
lokalu lub nieruchomości, na której znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich
części, na której będzie mogła zostać zainstalowana mikroinstalacja lub
urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 6;
9) datę zakończenia realizacji porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1.
4. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, oraz wyrażenia zgód, o których
mowa w ust. 1 pkt 5–7, nie stosuje się przepisu art. 199 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495).
5. Współwłaściciele albo współposiadacze samoistni całości lub części budynku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w ust. 6, którzy nie wyrazili
zgód, o których mowa w ust. 1 pkt 5–7, są obowiązani udostępnić budynek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, lub lokal, o którym mowa w ust. 6, lub nieruchomość, na której
znajduje się ten budynek lub lokal, lub ich część, zgodnie z treścią tych zgód.
6. W przypadku realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym lub
dwóch lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym,
w którym zostały wydzielone dwa lokale mieszkalne, dla każdego z lokali zawiera
się odrębną umowę, o której mowa w ust. 2.
7. Gmina weryfikuje dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, oraz spełnienie warunku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
7a. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa
domowego osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest ustalany:
1) z przedostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1 – w przypadku złożenia wniosku
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
2) z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku,
o którym mowa w ust. 1 – w przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia
1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.
7b. Do ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadku
gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 8–9 tej ustawy.
7c. Do ustalania dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, z działalności
podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje
się odpowiednio art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
7d. Do postępowania wszczętego na podstawie wniosku, o którym mowa
w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 23 ust. 2 i 2a, ust. 4 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. f, ust. 7, art. 23b ust. 1 pkt 1, 1a i 3, ust. 4 i 5, art. 24a ust. 1 i 2, art. 25 ust. 3 i art. 29
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
7e. W celu weryfikacji informacji i danych zawartych w oświadczeniach,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, oraz spełnienia warunku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 5, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:
1) przeprowadzić wywiad środowiskowy, o którym mowa w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
2) wykorzystać informacje dotyczące liczby osób wchodzących w skład
gospodarstwa domowego osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
jeżeli informacje te są ustalone w wywiadzie środowiskowym, o którym
mowa w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania
wniosku, o którym mowa w ust. 1;
3) wystąpić do kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku
przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług
społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – do
dyrektora centrum usług społecznych, z wnioskiem o udzielenie informacji
dotyczących liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego
osoby fizycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeżeli informacje te były
ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
7f. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w formie pisemnej,
upoważnić swojego zastępcę, pracownika urzędu gminy albo kierownika ośrodka
pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej
w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca
2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych –
dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki
organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka
pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub innej jednostki
organizacyjnej gminy do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w ust. 7, w tym przeprowadzania wywiadów środowiskowych, o których mowa
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
8. Rada gminy określi, w drodze uchwały, regulamin realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych, obejmujący szczegółowe warunki realizacji przedsięwzięć
niskoemisyjnych w tej gminie, w szczególności:
1) dodatkowe warunki, jakie będą musiały zostać spełnione przez beneficjenta,
u którego będzie realizowane takie przedsięwzięcie;
2) tryb zawierania umów i sposób ich rozliczenia;
3) sposób weryfikacji przestrzegania warunków umowy, o której mowa w ust. 2,
oraz warunków, o których mowa w art. 11f ust. 3.
8a. Gmina może ustanowić w regulaminie, o którym mowa w ust. 8:
1) inny niż w ust. 7d tryb weryfikacji dochodu;
2) szczegółowy tryb weryfikacji oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4;
3) szczegółowy tryb weryfikacji spełnienia warunku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 5;
4) tryb realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, polegający na udzielaniu
dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji tych
przedsięwzięć zgodnie z art. 403 ust. 4–6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.
9. Rada gminy może określić, w drodze uchwały, sposób i warunki wnoszenia
wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie
niskoemisyjne, oraz wysokość tego wkładu, nie większą jednak niż 10% kosztu
realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
10. Uchwały, o których mowa w ust. 8 i 9, są aktami prawa miejscowego.
11. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie oświadczenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 8, wynosi nie więcej niż 1/10 minimalnego wynagrodzenia za pracę,
o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).
12. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie zapewnienie
ujednolicenia formy składanego wniosku;
2) wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uwzględniając potrzebę
ujednolicenia dokumentacji, która posłuży gminie do weryfikacji wysokości
środków własnych oraz zasobów majątkowych osoby składającej wniosek,
o którym mowa w ust. 1.

Art. 11e. 1. Gmina zapewnia utrzymanie efektów przedsięwzięć
niskoemisyjnych przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia,
w ramach którego zostały zrealizowane.
2. W celu utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych gmina
weryfikuje, co najmniej raz w roku, przez okres 5 lat od daty zakończenia
realizacji porozumienia, przestrzeganie warunków umowy, o której mowa
w art. 11d ust. 2, oraz warunków, o których mowa w art. 11f ust. 3.
3. W celu osiągnięcia i utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych
gmina zapewnia beneficjentom dostęp do usług doradztwa energetycznego,
w szczególności w zakresie sposobów oszczędnego i ekonomicznego zużycia
energii i obniżania kosztów energii w gospodarstwie domowym, użytkowania
zainstalowanych w ramach przedsięwzięcia niskoemisyjnego urządzeń
i systemów grzewczych w sposób najbardziej efektywny pod względem zużycia
energii i ograniczania emisji, występowania o inne wsparcie ze środków publicznych w celu podnoszenia efektywności energetycznej budynku oraz obniżania kosztów energii.

Art. 11f. 1. Jeżeli przed upływem 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia
beneficjent przeniesie w całości lub w części własność albo udział we
współwłasności lub przysługujący mu zakres posiadania samoistnego budynku,
o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w art. 11d
ust. 6, na rzecz osoby trzeciej, niebędącej współwłaścicielem lub
współposiadaczem samoistnym tego budynku lub lokalu, zwraca gminie,
pomniejszone o wysokość wkładu własnego określoną w umowie, o której mowa
w art. 11d ust. 2:
1) 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych
przez gminę i Fundusz – jeżeli przeniesienie w całości lub w części własności,
udziału we współwłasności lub przysługującego mu zakresu posiadania
samoistnego tego budynku lub lokalu nastąpiło przed upływem 3 lat od daty
zakończenia realizacji porozumienia;
2) 60% kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego poniesionych przez
gminę i Fundusz – jeżeli przeniesienie w całości lub w części własności,
udziału we współwłasności lub przysługującego mu zakresu posiadania
samoistnego tego budynku lub lokalu nastąpiło po upływie 3 lat, a przed
upływem 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia.
2. Za przeniesienie własności lub udziału we współwłasności budynku, o którym
mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w art. 11d ust. 6, lub ich
części nie uważa się zmiany właściciela lub współwłaściciela wynikającej ze
spadkobrania, w tym zapisu windykacyjnego.
3. Jeżeli przed upływem 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia w budynku, o którym mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub
lokalu, o którym mowa w art. 11d ust. 6, lub jego części:
1) stosowane będzie jakiekolwiek dodatkowe urządzenie grzewcze na paliwo stałe
niespełniające standardów niskoemisyjnych,
2) urządzenia, systemy, instalacje lub inne elementy, będące przedmiotem
przedsięwzięcia niskoemisyjnego, zostaną usunięte lub naruszona zostanie ich
integralność, bez zgody gminy wyrażonej w związku z zaistniałymi
uwarunkowaniami technicznymi dotyczącymi tych urządzeń, systemów,
instalacji lub innych elementów, będących przedmiotem przedsięwzięcia
niskoemisyjnego,
3) w urządzeniach lub systemach grzewczych będących przedmiotem
przedsięwzięcia niskoemisyjnego będą spalane odpady, w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579),
4) urządzenia lub systemy grzewcze będące przedmiotem przedsięwzięcia
niskoemisyjnego będą eksploatowane niezgodnie z instrukcją obsługi oraz
przewody kominowe, do których są podłączone te urządzenia lub systemy, nie
będą czyszczone przez osoby posiadające uprawnienia kominiarskie,
w terminach określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz
w przepisach techniczno-budowlanych
– beneficjent zwraca gminie 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego poniesionych przez gminę i Fundusz.
4. W przypadku gdy umowa, o której mowa w art. 11d ust. 2, została zawarta ze
wszystkimi współwłaścicielami lub współposiadaczami samoistnymi lub częścią
współwłaścicieli lub współposiadaczy samoistnych budynku, o którym mowa
w art. 11d ust. 1 pkt 1, lub lokalu, o którym mowa w art. 11d ust. 6, obowiązek
zwrotu, o którym mowa w ust. 1, obciąża ich proporcjonalnie do relacji:
1) między wielkościami udziałów współwłaścicieli we współwłasności budynku
lub lokalu lub
2) do zakresu współposiadania w budynku lub lokalu współposiadaczy samoistnych.
5. Obowiązek zwrotu kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego nie
powstaje, jeżeli usunięcie lub naruszenie integralności urządzeń, systemów, instalacji lub innych elementów będących przedmiotem przedsięwzięcia niskoemisyjnego
spowodowane zostało koniecznością dokonania pilnych prac, których niewykonanie
mogło prowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub szkody majątkowej.
6. Beneficjent zwraca gminie 100% kosztów realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego poniesionych przez gminę i Fundusz, jeżeli informacje zawarte
przez niego w oświadczeniach, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 2 lub 4, lub
przekazane przez niego informacje, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, 5–8,
10 lub 11, okażą się nieprawdziwe.
7. Obowiązek zwrotu kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
obciąża solidarnie beneficjentów:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 3;
2) których oświadczenia, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 2 lub 4, lub
informacje, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 1, 5–8, 10 lub 11, okażą się
nieprawdziwe.
8. Zwrócone przez beneficjenta koszty przedsięwzięcia niskoemisyjnego gmina
przekazuje do Funduszu w części, w jakiej koszty te sfinansowane zostały ze środków
Funduszu.
9. Ulga w zwrocie kosztów realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego
udzielana przez gminę obejmuje także koszty przedsięwzięcia niskoemisyjnego
w części, w jakiej koszty te sfinansowane zostały ze środków Funduszu.
10. Obowiązek zwrotu kosztów realizacji przedsięwzięcia
niskoemisyjnego, o którym mowa w ust. 1, nie powstaje, jeżeli beneficjent
przeniesie w całości lub w części własność albo udział we współwłasności lub
przysługujący mu zakres posiadania samoistnego budynku na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1655) i jeżeli ta osoba
zobowiąże się w umowie zawieranej z gminą do utrzymania efektów
zrealizowanego przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Do tej osoby przepisy
ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 12. 1. Premie przyznaje Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej
„BGK”, ze środków Funduszu.
2. Inwestor składa wniosek o przyznanie premii do BGK za pośrednictwem
banku kredytującego.
3. Bank kredytujący, przekazując BGK wniosek, o którym mowa w ust. 2,
dołącza do niego umowę kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii.
4. W przypadku zamiaru realizacji przedsięwzięcia lub remontu, określonego
w art. 10 ust. 4, w całości z innych środków niż kredyt, w związku z którym
przyznana została premia termomodernizacyjna lub premia remontowa, inwestor
składa wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej bezpośrednio do BGK.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie stosuje się warunków określonych
w art. 7 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1.

Art. 13. 1. Do wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej dołącza się:
1) audyt energetyczny;
2) oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które
uzyskano wsparcie ze środków publicznych;
3) informację o kosztach, o których mowa w art. 5a ust. 1, oraz dokumentację
techniczną doboru i rozmieszczenia kotew – w przypadku wykonywania wraz
z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym robót polegających na wykonaniu
dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną
warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych.
2. Audyt energetyczny powinien zawierać:
1) dane identyfikacyjne:
a) budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci ciepłowniczej,
b) inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do
korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę
i numer dokumentu tożsamości;
2) ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła lub lokalnej sieci
ciepłowniczej;
3) opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
4) wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Art. 14. 1. Do wniosku o przyznanie premii remontowej dołącza się:
1) audyt remontowy;
2) oświadczenie inwestora, że kredyt na sfinansowanie przedsięwzięcia
remontowego nie jest przeznaczony na sfinansowanie prac, na które uzyskano
wsparcie ze środków publicznych;
3) w przypadku premii remontowej udzielanej jako pomoc de minimis:
a) zaświadczenie lub oświadczenie o pomocy de minimis lub pomocy de
minimis w rolnictwie lub rybołówstwie uzyskanej w bieżącym roku
podatkowym i dwóch latach poprzedzających ten rok albo oświadczenie
o nieuzyskaniu takiej pomocy,
b) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa
w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362,
z 2019 r. poz. 730 i 1063 oraz z 2020 r. poz. 284);
4) w przypadku przedsięwzięcia remontowego spełniającego warunki, o których
mowa w art. 9a ust. 1, oświadczenie inwestora, że:
a) wszystkie jego udziały albo akcje należą do gminy – w przypadku gdy
inwestorem jest spółka, o której mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1,
b) wszystkie lokale mieszkalne znajdujące się w budynku wchodzą w skład
mieszkaniowego zasobu gminy,
c) budynek znajduje się na obszarze, na którym obowiązują przepisy wydane
na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska,
d) budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze
wpisanym do rejestru zabytków – w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 2.
1a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
2. Audyt remontowy powinien zawierać:
1) dane identyfikacyjne:
a) budynku mieszkalnego,
b) inwestora, w tym dla osoby fizycznej imię i nazwisko, adres do
korespondencji i numer PESEL, a w przypadku cudzoziemca nazwę
i numer dokumentu tożsamości;
2) kalkulację wartości wskaźnika E, określającego obliczeniowe zapotrzebowanie
na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym;
3) wskazanie rzeczowego zakresu prac niezbędnych do spełnienia warunku,
o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2;
4) plan robót remontowych, o którym mowa w przepisach określających warunki
użytkowania budynków mieszkalnych;
5) wskazanie zakresu prac remontowych objętych wnioskowanym
przedsięwzięciem remontowym, zgodnie z planem robót remontowych
i rzeczowym zakresem prac, o których mowa w pkt 3;
6) dokumenty określające szacowany koszt przedsięwzięcia.

Art. 15. 1. Wniosek o przyznanie premii kompensacyjnej składa się wraz
z wnioskiem o przyznanie premii remontowej, z zastrzeżeniem ust. 4.
2. Wniosek o premię kompensacyjną powinien zawierać:
1) dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego;
2) imię i nazwisko inwestora, adres do korespondencji i numer PESEL,
a w przypadku cudzoziemca nazwę i numer dokumentu tożsamości;
3) informacje o lokalach kwaterunkowych, ich powierzchni użytkowej i okresach,
w jakich ich wynajem podlegał ograniczeniom, o których mowa w art. 2 pkt 13,
w zakresie, w jakim wymagane są do obliczenia wysokości premii
kompensacyjnej zgodnie z art. 11 i 11a.
3. Do wniosku o przyznanie premii kompensacyjnej dołącza się dokumenty lub
kopie dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, oraz
dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające, że są spełnione warunki, o których
mowa w art. 10 ust. 1 lub 2.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, we wniosku o przyznanie
premii kompensacyjnej inwestor podaje zakres rzeczowy i szacowane koszty,
o których mowa w art. 10 ust. 4.

Art. 16. 1. BGK przyznaje premie w granicach wolnych środków Funduszu
w ramach limitów premii każdego rodzaju określonych w planie finansowym Funduszu.
2. W przypadku okresowego braku wolnych środków Funduszu:
1) BGK ogłasza informację o braku wolnych środków Funduszu, a banki
kredytujące wstrzymują przyjmowanie wniosków, począwszy od następnego
dnia po takim ogłoszeniu. Wznowienie przyjmowania wniosków po ustaniu
okresowego braku wolnych środków następuje w tym samym trybie;
2) BGK bezzwłocznie zawiadamia inwestora i bank kredytujący o pozostawieniu
bez rozpatrzenia złożonego wniosku o przyznanie premii. Wnioski pozostawione
bez rozpatrzenia są rozpatrywane w pierwszej kolejności po uzyskaniu wolnych
środków Funduszu.
3. BGK ogłasza informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Art. 17. 1. BGK rozpatruje wnioski o premie według kolejności, w jakiej do
niego wpłynęły.
2. BGK dokonuje weryfikacji audytu energetycznego lub audytu
remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, albo zleca jej
dokonanie innym podmiotom wyłonionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).
3. O negatywnej weryfikacji audytu BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący.
4. W przypadku pozytywnej weryfikacji audytu oraz stwierdzenia, że zostały
spełnione warunki przyznania premii, BGK zawiadamia inwestora i bank kredytujący
o przyznaniu premii, podając jej wysokość.
5. W przypadku zmiany umowy kredytu dotyczącej zakresu przedsięwzięcia lub
kwoty kredytu, niezbędne jest ponowne złożenie wniosku o premię, z wyjątkiem
przypadku, gdy zmiana umowy kredytu dotyczy wyłącznie kwoty kredytu i następuje
przed podjęciem przez BGK decyzji o przyznaniu premii.

Art. 18. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz audytu
remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, a także algorytm oceny
opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wzory kart audytu
energetycznego i audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3,
mając na uwadze zapewnienie wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięć oraz
poprawności wykonywania audytów.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
sposób i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części
określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, a także szczegółowe warunki, jakie powinny
spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie weryfikacji takich audytów,
mając na względzie zapewnienie sprawnej i prawidłowej weryfikacji audytów.

Art. 19. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, BGK przekazuje premię bankowi
kredytującemu, jeżeli przedsięwzięcie zostało:
1) zrealizowane zgodnie z projektem budowlanym;
2) zakończone w terminie określonym w umowie kredytu.
2. Bank kredytujący zalicza przekazaną premię na spłatę wykorzystanego przez
inwestora kredytu.
3. BGK przekazuje premię kompensacyjną po wykorzystaniu kwoty kredytu
w wysokości nie niższej niż wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, BGK przekazuje premię
kompensacyjną inwestorowi w nie więcej niż 4 transzach, z tym że wysokość ostatniej
transzy nie może być niższa niż 25% kwoty przyznanej premii kompensacyjnej, po
poniesieniu przez inwestora wydatków zgodnie z zakresem rzeczowym podanym we
wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 4.
5. Wysokość wydatków, o których mowa w ust. 4, ustala się na podstawie faktur
w rozumieniu art. 2 pkt 31 lub 32 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) wskazujących jako nabywcę lub
usługobiorcę inwestora, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2.
6. Łączna wysokość wydatków poniesionych zgodnie z zakresem rzeczowym
podanym we wniosku, o którym mowa w art. 15 ust. 4, nie może być niższa niż
wysokość przyznanej premii kompensacyjnej.

Art. 20. BGK prowadzi w formie elektronicznych baz danych rejestr budynków,
w odniesieniu do których została przyznana premia, oraz rejestr przyznanych
i wypłaconych premii, z uwzględnieniem potrzeb związanych ze stwierdzeniem, że
zostały spełnione warunki przyznania premii, o których mowa w art. 7 i art. 10 ust. 2.

Art. 21. 1. Z tytułu przyznania premii BGK otrzymuje od inwestora
wynagrodzenie prowizyjne równe 0,6% kwoty przyznanej premii.
2. Bank kredytujący pobiera wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w dniu
uruchomienia pierwszej transzy udzielonego kredytu i przekazuje je na rachunek
wskazany przez BGK.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4, BGK potrąca należne mu
wynagrodzenie prowizyjne z kwoty pierwszej transzy premii kompensacyjnej
przekazywanej inwestorowi.

Art. 22. Zasady współpracy BGK z bankiem kredytującym w zakresie trybu
i terminów rozliczeń z tytułu przekazywania premii określa umowa.

Art. 22a. 1. Narodowy Fundusz rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 11c
ust. 4, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia. Do terminu rozpatrzenia wniosku
nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z winy gminy lub z innych
przyczyn niezależnych od Narodowego Funduszu.
2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, o którym
mowa w art. 11c ust. 4, lub dokumentów niezbędnych do jego rozpatrzenia
Narodowy Fundusz wzywa gminę do uzupełnienia tych braków w wyznaczonym
terminie. Jeżeli gmina nie uzupełni braków w wyznaczonym terminie, Narodowy
Fundusz pozostawia wniosek bez rozpoznania.
3. Narodowy Fundusz, rozpatrując
wniosek, o którym mowa w art. 11c ust. 4, bierze pod uwagę:
1) dostępne środki finansowe na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych;
2) spełnienie przez gminę warunków, o których mowa w art. 11c ust. 1;
3) informacje o stopniu zanieczyszczenia powietrza w gminie oraz liczbę
mieszkańców na jej obszarze;
4) spodziewane korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych
wnioskiem w stosunku do kosztów realizacji tych przedsięwzięć;
5) zdolność organizacyjną gminy do realizacji porozumienia, o którym mowa
w art. 11c ust. 1.
4. Narodowy Fundusz informuje gminę, w formie pisemnej, o sposobie rozpatrzenia wniosku,
o którym mowa w art. 11c ust. 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku do tej informacji dołącza się uzasadnienie.
5. Do postępowania w sprawie zawarcia porozumienia, o którym mowa
w art. 11c ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).

Art. 22b. 1. Porozumienie, o którym mowa w art. 11c ust. 1, zawiera
w szczególności:
1) liczbę przedsięwzięć niskoemisyjnych planowanych do realizacji w ramach
danego porozumienia, z uwzględnieniem podziału na rodzaje przedsięwzięć
niskoemisyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 1b;
2) szacowaną liczbę beneficjentów objętych porozumieniem;
3) szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze liczone łącznie dla
wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych objętych porozumieniem;
4) łączną kwotę środków przeznaczoną na realizację porozumienia, w tym kwotę:
a) wsparcia ze środków Funduszu,
b) kosztów realizacji porozumienia, do których pokrycia zobowiązała się gmina;
5) numer rachunku bankowego gminy;
6) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji porozumienia;
7) harmonogram wypłat zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacji porozumienia;
8) termin wykorzystania przyznanej kwoty na realizację porozumienia;
9) sposób i warunki zwrotu kwoty niewykorzystanej w ramach realizacji
przedsięwzięć niskoemisyjnych wykonywanych na podstawie porozumienia albo
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, albo pobranej nienależnie lub
w nadmiernej wysokości, albo zwróconej przez beneficjenta;
10) numer rachunku, na który dokonywane będą zwroty, o których mowa w pkt 9;
11) tryb kontroli realizacji porozumienia przez Narodowy Fundusz;
12) zakres, formę i terminy przedkładania Narodowemu Funduszowi
informacji o realizacji porozumienia oraz terminy i sposób rozliczania
środków Funduszu przeznaczonych na realizację porozumienia;
13) zobowiązanie gminy do wprowadzenia do rejestru danych, pozyskanych
w związku z realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych, o wykorzystywanych
wyrobach zawierających azbest;
14) datę zakończenia realizacji porozumienia, nie późniejszą jednak niż
terminy, o których mowa w art. 11c ust. 4.
2. Porozumienie, o którym mowa w art. 11c ust. 1, Narodowy Fundusz,
minister właściwy do spraw klimatu oraz gmina przechowują przez okres nie
krótszy niż 5 lat od daty zakończenia realizacji porozumienia.

Art. 22c. 1. Po zawarciu porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1, Narodowy Fundusz:
1) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz BGK po jednym
egzemplarzu porozumienia;
2) występuje z wnioskiem o wypłatę gminie, ze środków Funduszu, kwoty
określonej w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c ust. 1, w terminach
w nim określonych.
2. BGK wypłaca kwotę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, na rachunek bankowy
gminy wskazany w porozumieniu, o którym mowa w art. 11c ust. 1.
3. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2:
1) niewykorzystane w terminach, o których mowa w art. 11c ust. 4,
2) zwrócone przez beneficjenta w związku z zaistnieniem okoliczności, o których
mowa w art. 11f ust. 1, 3 i 6,
3) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
4) pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości
– podlegają zwrotowi do Funduszu w terminie 15 dni od dnia zakończenia
realizacji porozumienia, z zastrzeżeniem, że środki, o których mowa w pkt 1 i 2,
podlegają zwrotowi bez odsetek.
4. Środki, o których mowa w ust. 3, oraz środki niewypłacone na realizację
przedsięwzięć niskoemisyjnych w danym roku, pozostają w Funduszu
z przeznaczeniem na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych.
5. Do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotyczących dotacji.
5a. W przypadku niedokonania zwrotu środków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, zgodnie z ust. 3, minister właściwy do spraw klimatu wydaje
decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza
się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki od
środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nalicza się począwszy od dnia
wypłacenia tych środków gminie zgodnie z ust. 2.
5b. Minister właściwy do spraw klimatu może upoważnić Narodowy
Fundusz, na podstawie odrębnego porozumienia, do wydawania decyzji,
o których mowa w ust. 5a.
6. Warunki i tryb współpracy ministra właściwego do spraw klimatu,
BGK i Narodowego Funduszu w zakresie współfinansowania przedsięwzięć
niskoemisyjnych ze środków Funduszu, w tym sposób pokrycia kosztów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2a, określa odrębne porozumienie.
7. Środki przekazane gminie na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na
podstawie porozumienia, o którym mowa w art. 11c ust. 1, stanowią dochody gminy,
w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.).
8. Minister właściwy do spraw klimatu zapewnia przekazywanie środków
budżetu państwa na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych do Funduszu.

Art. 23. 1. W BGK tworzy się Fundusz Termomodernizacji i Remontów.
2. Fundusz przejmuje aktywa i zobowiązania Funduszu Termomodernizacji,
utworzonego na podstawie ustawy, o której mowa w art. 30.
3. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, dostosuje statut BGK do
przepisów ustawy, biorąc pod uwagę zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu.

Art. 24. 1. Na Fundusz składają się:
1) środki przekazywane z budżetu państwa – w wysokości określonej w ustawie
budżetowej;
1a) środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa
w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z
2018 r. poz. 2363 oraz z 2019 r. poz. 1309);
2) odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;
3) wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane
przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355, z późn. zm.);
4) darowizny i zapisy;
5) inne wpływy.
2. Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie
banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć
15% okresowo wolnych środków Funduszu.

Art. 25. 1. Środki Funduszu przeznacza się na:
1) wypłatę przyznanych premii;
1a) wypłatę kwot określonych w porozumieniach, o których mowa w art. 11c ust. 1;
2) pokrycie kosztów weryfikacji audytów energetycznych i audytów remontowych;
2a) pokrycie kosztów wykonywania przez Narodowy Fundusz zadań
dotyczących przedsięwzięć niskoemisyjnych, określonych w rozdziałach 4a i 5;
3) pokrycie kosztów obsługi Funduszu;
4) pokrycie kosztów promocji Funduszu.
2. Okresowo wolne środki Funduszu mogą być:
1) lokowane w innych bankach, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 2;
2) inwestowane w papiery wartościowe lub jednostki uczestnictwa, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 3.

Art. 26. 1. BGK:
1) wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw:
a) finansów publicznych,
b) klimatu,
c) budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa,
d) gospodarki
– do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany;
1a) przekazuje projekt planu finansowego Funduszu na dany rok do uzgodnienia
organom wymienionym w pkt 1, do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;
2) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące
w skład sprawozdania finansowego banku.
2. W planie finansowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wyszczególnia się
kwotę przeznaczoną na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Art. 27. 1. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie do
końca miesiąca następującego po każdym kwartale, informacje o wysokości
przyznanych premii, przewidywanych terminach ich przekazania oraz o wysokości
wypłaconych premii odrębnie dla premii termomodernizacyjnych, premii
remontowych i premii kompensacyjnych.
2. Na podstawie informacji uzyskanych z audytów energetycznych BGK składa
ministrowi właściwemu do spraw klimatu, w okresach rocznych, informację na temat
planowanych zmian zapotrzebowania na paliwa oraz planowanego zmniejszenia
zapotrzebowania na energię, przewidywanych w wyniku zrealizowanych
przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
3. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w okresach kwartalnych,
sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu.
4. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu w poprzednim roku do dnia
30 kwietnia roku następnego.

Art. 27a. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralną ewidencję emisyjności budynków, zwaną dalej „ewidencją”, oraz jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji.
2. W ewidencji gromadzi się:
1) dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie:
a) źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanego
na potrzeby budynku lub lokalu,
b) źródła energii elektrycznej, wykorzystywanego na potrzeby budynku
lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej,
c) źródła spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy
cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym
mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym
mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
d) przeprowadzonej kontroli lub czynności, o której mowa w:
– art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska, w zakresie kontroli źródła spalania paliw o nominalnej
mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia,
o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo
zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy, lub
spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa
w art. 96 ust. 1 tej ustawy, lub ustalenia wysokości należnej opłaty
za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 tej ustawy,
– art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439),
w zakresie kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi lub
odprowadzania nieczystości ciekłych,
– art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 995, 1339 i 2127), w zakresie
wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez przedsiębiorcę
w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r.
poz. 424 i 1086),
– art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213 i 471),
w zakresie objętym świadectwem charakterystyki energetycznej budynków,
– art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r.
o charakterystyce energetycznej budynków, w zakresie kontroli
stanu technicznego systemu ogrzewania,
– art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane, w zakresie kontroli przewodów kominowych
(dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
– przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 961 i 1610), w zakresie usuwania zanieczyszczenia
z przewodów dymowych i spalinowych,
e) przekazanej premii termomodernizacyjnej, przekazanej premii
remontowej oraz zwrotu takich premii,
f) ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1426, z późn. zm.),
g) udzielonego ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
– przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć
niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
– odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
– innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza,
h) przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia
finansowego ze środków publicznych w zakresie:
– dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
– dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r.
poz. 833, 843, 1086, 1378 i 1565),
– zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa
w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) dane osób uprawnionych, o których mowa w art. 27b ust. 1, do
wprowadzania danych i informacji do ewidencji, o których mowa w art. 27b ust. 4;
3) dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali:
a) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego
miejsca zamieszkania lub siedziby,
b) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła
lub źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio
w pkt 1 lit. a i c,
c) numer telefonu, o ile posiada,
d) adres poczty elektronicznej, o ile posiada.
3. Dane i informacje są:
1) wprowadzane przez osoby uprawnione, o których mowa w art. 27b ust. 1;
2) pozyskiwane automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący
ewidencję z:
a) bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skali 1 :
10 000 (BDOT10k),
b) centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków,
c) baz danych podmiotów przetwarzających dane w ramach swojej
działalności, w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
d) centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane oraz
centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.
4. Na potrzeby ewidencji, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego tę ewidencję, są wykorzystywane dane zgromadzone
w geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w państwowym rejestrze
granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz z ministrem właściwym do spraw
gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe dane i informacje
gromadzone w ewidencji, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przekazywane przez
osoby uprawnione, o których mowa w art. 27b ust. 1, oraz uzupełniane
automatycznie przez system teleinformatyczny obsługujący ewidencję, mając na
względzie użyteczność i bezpieczeństwo tych danych i informacji oraz
funkcjonalność ewidencji.

Art. 27b. 1. Uprawnionymi do wprowadzania danych i informacji do
ewidencji są osoby:
1) przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska:
a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1
i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej
ustawy,
b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa
w art. 96 ust. 1 tej ustawy,
c) uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa
w art. 284 ust. 1 tej ustawy
– w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz
lit. d tiret pierwsze,
2) przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) odprowadzania nieczystości ciekłych
– w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz
lit. d tiret drugie,
3) przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie emisji gazów
i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców – w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz lit. d tiret
trzecie,
4) przeprowadzające kontrolę przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w zakresie tej kontroli –
w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz
lit. d tiret szóste,
5) wskazane przez BGK, realizujące czynności w zakresie premii
termomodernizacyjnych i premii remontowych – w zakresie danych,
o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. e,
6) wskazane przez organy realizujące czynności w zakresie ulgi podatkowej,
o której mowa w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych – w zakresie danych, o których mowa
w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. f,
7) wskazane przez organy lub inne podmioty udzielające ze środków
publicznych finansowania albo dofinansowania:
a) przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych
lub przedsięwzięć remontowych,
b) odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
c) innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza
– w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. g,
8) wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie:
a) przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia
finansowego ze środków publicznych w zakresie:
– dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
– dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,
– zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa
w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej
– w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. h,
b) deklaracji i przypadku, o których mowa odpowiednio w art. 27g
ust. 2 pkt 2 i ust. 5,
9) usuwające zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych,
stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej – w zakresie danych,
o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a–c oraz lit. d tiret siódme
– zwane dalej „osobami uprawnionymi”.
2. Dane osób uprawnionych gromadzi się w wykazie osób uprawnionych,
zwanym dalej „wykazem”.
3. Dane osób uprawnionych wpisuje się do wykazu za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję na wniosek:
1) starosty, marszałka województwa – w przypadku osób, o których mowa
w ust. 1 pkt 1;
2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta – w przypadku osób, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, 2 i 8;
3) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
4) tych osób – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 9;
5) właściwego organu lub podmiotu – w przypadku osób, o których mowa
w ust. 1 pkt 5–7.
4. Wykaz zawiera:
1) imię i nazwisko osoby uprawnionej;
2) adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej;
3) informacje o odpowiednich:
a) kwalifikacjach w rzemiośle kominiarskim, w tym ich numer,
b) uprawnieniach budowlanych, w tym ich numer, specjalność i zakres
– w odniesieniu do osób, które te kwalifikacje lub uprawnienia posiadają;
4) numer legitymacji służbowej lub upoważnienia i datę jego wydania;
5) identyfikator systemowy oraz datę jego nadania.
5. Wniosek o wpis do wykazu oraz wniosek o zmianę danych zawartych
w wykazie zawiera dane, o których mowa w ust. 4.
6. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, do wniosków,
o których mowa w ust. 5, dołącza się:
1) oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem
faktycznym;
2) kopie dokumentów potwierdzających nadanie odpowiednich:
a) kwalifikacji w rzemiośle kominiarskim,
b) uprawnień budowlanych.
7. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
8. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przyznaje osobie
uprawnionej dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
9. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, osoba, o której
mowa w ust. 1 pkt 4 i 9, albo organ lub podmiot w przypadku osób, o których
mowa w ust. 1 pkt 5–7, składa do ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wniosek
o zmianę tych danych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, przekazując
kopię dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę za pomocą systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, przepis ust. 7 stosuje się
odpowiednio.
11. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokonuje zmian
w wykazie w przypadku powzięcia informacji o zmianie danych, o których mowa
w ust. 4.
12. Wnioski, o których mowa w ust. 5, składa się przy użyciu formularza
elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym wskazanym
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego
do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa.
13. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzory
wniosków, o których mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695
i 1517).

Art. 27c. 1. Osoby uprawnione w trakcie kontroli lub czynności, o których
mowa w art. 27b ust. 1, wprowadzają do ewidencji, za pomocą elektronicznego
formularza inwentaryzacyjnego, dane i informacje zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 27a ust. 5, za pomocą systemu teleinformatycznego
obsługującego ewidencję. W przypadku, o którym mowa w art. 27b ust. 1 pkt 9,
dane i informacje wprowadza się bezpośrednio po przeprowadzeniu czynności.
2. W przypadku braku możliwości wprowadzenia danych do ewidencji,
spowodowanego przyczynami niezależnymi od osoby uprawnionej,
wprowadzenia danych dokonuje się niezwłocznie, nie później niż̇ w terminie 7 dni
roboczych od dnia, w którym powstał obowiązek ich wprowadzenia.
3. W celu umożliwienia wprowadzenia danych do ewidencji, osobom
uprawnionym zapewnia się dostęp do danych zgromadzonych w tej ewidencji.
4. Osobom uprawnionym udziela się informacji niezbędnych do realizacji
obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, sposób wprowadzania danych i informacji do ewidencji,
uwzględniając zakres danych i informacji wprowadzanych do ewidencji oraz ich
zapisywanie w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór
formularza, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 27d. 1. Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się,
o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym
podmiotom:
1) organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
2) organom nadzoru budowlanego;
3) ministrowi właściwemu do spraw klimatu;
4) Narodowemu Funduszowi;
5) wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
6) Głównemu Urzędowi Statystycznemu;
7) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1–7 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85,
374, 695, 875 i 1086);
8) Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami – Instytutowi
Ochrony Środowiska – Państwowemu Instytutowi Badawczemu;
9) ministrowi właściwemu do spraw energii;
10) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
11) organom Krajowej Administracji Skarbowej;
12) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
13) ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
14) ośrodkom pomocy społecznej lub centrom usług społecznych;
15) BGK;
16) wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta;
17) starostom;
18) sejmikom województwa;
19) marszałkom województwa;
20) wojewodom;
21) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska;
22) regionalnym dyrektorom ochrony środowiska;
23) organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych
finansowania albo dofinansowania:
a) przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych
lub przedsięwzięć remontowych,
b) odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
c) innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
24) Urzędowi Regulacji Energetyki;
25) zakładom ubezpieczeń.
2. Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom,
o których mowa w ust. 1, w systemie teleinformatycznym obsługującym
ewidencję w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom,
o których mowa w ust. 1, na wniosek złożony w postaci elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem
osobistym, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego
ewidencję.
4. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę,
w drodze decyzji, na udostępnienie danych i informacji zgromadzonych
w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom
organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności
składania elektronicznego wniosku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli spełniają
łącznie następujące warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy,
w jakim celu oraz jakie dane i informacje uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych i informacji niezgodnie z celem ich uzyskania;
3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo
prowadzonej działalności.
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, rodzaj i zakres danych i informacji udostępnianych na
podstawie ust. 1 oraz sposób udostępniania danych z systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych i informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
6. Udostępnianie danych i informacji Głównemu Urzędowi Statystycznemu
odbywa się na zasadach określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486).

Art. 27e. 1. Właścicielom budynków lub lokali, po podaniu informacji
określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, udostępnia się dane
dotyczące ich budynków lub lokali, zgromadzone w ewidencji, w postaci
elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy zakres udostępnianych danych oraz informacje,
których podanie jest wymagane, mając na uwadze konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa tych danych.>
<Art. 27f. 1. Wójt, burmistrz, prezydent miasta po przeprowadzeniu
kontroli, o której mowa w:
1) art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska w zakresie:
a) źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1
i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
b) spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa
w art. 96 ust. 1 tej ustawy,
2) art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach w zakresie:
a) gospodarowania odpadami komunalnymi,
b) pozbywania się nieczystości ciekłych
– sporządza protokół, o którym mowa w art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) oznaczenie organu kontrolnego;
2) datę i miejsce przeprowadzenia kontroli;
3) numer sprawy;
4) dane osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
5) dane osoby kontrolowanej lub podmiotu kontrolowanego oraz jej podpis
albo wskazanie przyczyn odmowy podpisania;
6) zakres kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7) pouczenia o prawie kontrolowanego do otrzymania protokołu kontroli,
wnoszenia zastrzeżeń i uwag wraz z uzasadnieniem oraz możliwości
odmowy jego podpisania.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór protokołu, o którym
mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 27g. 1. Właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o źródłach ciepła lub źródłach
spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c,
zwaną dalej „deklaracją”, w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia
tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.
2. Deklarację składa się w postaci:
<1) elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego obsługującego ewidencję, lub>
2) pisemnej.
3. Deklaracja zawiera:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu
oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub
źródło spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a
ust. 2 pkt 1 lit. a i c;
3) numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
4) adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu,
o ile posiada;
5) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio
w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c, oraz o ich przeznaczeniu i
wykorzystywanych w nich paliwach.
4. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 3 pkt 5, właściciel
lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.
5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej wójt,
burmistrz lub prezydent miasta wprowadza do ewidencji dane i informacje
zawarte w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego
obsługującego ewidencję.
6. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór formularza deklaracji
w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne.

Art. 27h. 1. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa
w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.
2. Nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, sprawca, który złożył
deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
3. Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956, 1423 i 2112).

Art. 28. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 132 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 133 w brzmieniu:
„133) premia termomodernizacyjna, premia remontowa i premia kompensacyjna
uzyskane na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459).”.”.

Art. 29. W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom
wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115, z późn.
zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 10 w brzmieniu:
„10) remontem lokalu mieszkalnego, którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego przysługuje właścicielowi książeczki
mieszkaniowej spółdzielcze prawo do lokalu, polegającym na wymianie:
a) okien lub
b) instalacji gazowej, lub
c) instalacji elektrycznej
- pod warunkiem, że łączny koszt robót jest nie niższy niż wartość wkładu
na książeczce mieszkaniowej wraz z premią gwarancyjną ustalonych na
dzień złożenia wniosku o wypłatę premii gwarancyjnej, z uwzględnieniem
ograniczeń określonych w art. 3d.”;
2) po art. 3c dodaje się art. 3d w brzmieniu:
Art. 3d. 1. W celu zrealizowania uprawnienia do premii gwarancyjnej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10, właściciel książeczki mieszkaniowej składa wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej w roku określonym
zależnie od roku, w jakim założono książeczkę mieszkaniową.
2. Okres pomiędzy latami, w jakich właściciel książeczki mieszkaniowej może składać wniosek o wypłatę premii gwarancyjnej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 10, nie może być dłuższy niż 3 lata.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw finansów publicznych, harmonogram realizacji uprawnień do premii gwarancyjnej w związku z remontem lokalu mieszkalnego, biorąc pod uwagę
przepisy ust. 1 i 2 oraz kierując się potrzebą równomiernego rozłożenia obciążeń budżetu państwa z tytułu refundacji premii gwarancyjnych w poszczególnych latach.”.

Art. 29a. Równowartość pobranej opłaty recyklingowej, o której mowa
w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542, 1403 i 1579), jest wnoszona, na
rachunek bankowy Funduszu, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z realizacji
porozumień, o których mowa w art. 11c ust. 1, w roku:
1) 2021 – w wysokości nie wyższej niż 185 000 000 zł;
2) 2022 – w wysokości nie wyższej niż 177 700 000 zł;
3) 2023 – w wysokości nie wyższej niż 173 000 000 zł;
4) 2024 – w wysokości nie wyższej niż 167 500 000 zł.

Art. 30. Do wniosków o premię termomodernizacyjną złożonych przez
inwestora przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 31. Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć
termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 1121, z późn. zm.).

Art. 32. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.