Wejscie w życie: 19 luty 2016

Ostatnia Zmiana: 19 stycznia 2021

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady:
1) przyznawania zwrotnego wsparcia finansowego osobom fizycznym
zobowiązanym do spłaty kredytu mieszkaniowego, które znalazły się w
trudnej sytuacji finansowej, zwanego dalej „wsparciem”, oraz warunki
korzystania ze wsparcia;
2) przyznawania pożyczki na pokrycie pozostałej części zadłużenia, zwanej dalej
„pożyczką na spłatę zadłużenia”, oraz warunki korzystania z pożyczki na
spłatę zadłużenia.
2. Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia są realizowane za
pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Źródłem finansowania wsparcia i pożyczki na spłatę zadłużenia oraz
kosztów związanych z obsługą wsparcia i pożyczki na spłatę zadłużenia jest
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) dochód – dochód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690 i 1818);
2) dom jednorodzinny – budynek mieszkalny jednorodzinny w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815), w którym znajduje się nie więcej
niż jeden lokal mieszkalny;
3) gospodarstwo domowe – gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę
ubiegającego się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia, samodzielnie zajmującego lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, albo gospodarstwo prowadzone przez kredytobiorcę wspólnie z innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w
lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym wywodzą z prawa
kredytobiorcy;
4) kredytobiorca – osobę lub osoby, pozostające w gospodarstwie domowym,
zobowiązane do spłaty kredytu mieszkaniowego;
5) kredytodawca – bank krajowy, oddział instytucji kredytowej, oddział banku
zagranicznego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 18 i 20 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, z późn. zm.), albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, które udzieliły kredytu mieszkaniowego;
6) lokal mieszkalny – samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu przepisu art.
2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469) znajdujący się w budynku, w skład
którego wchodzą co najmniej dwa takie lokale;
7) wskaźnik RdD – stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą
miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej kredytu mieszkaniowego do
miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy.
2. Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest kredyt lub
pożyczka, zabezpieczone hipoteką, przeznaczone na sfinansowanie niezwiązanego
z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
1) nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu
jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na
cele mieszkalne;
2) nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności
lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
3) remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w
pkt 1 i 2;
4) nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu
jednorodzinnego;
5) nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę
mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka
rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę
budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa
społecznego lub społeczne inicjatywy mieszkaniowe;
7) innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.
3. Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest również:
1) zabezpieczony hipoteką kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego,
o którym mowa w ust. 2;
2) ta część kredytu udzielonego na spłatę różnych zobowiązań kredytowych,
która jest przeznaczona na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w
ust. 2, jeżeli kredyt ten został zabezpieczony w sposób, o którym mowa w pkt 1.

Art. 3. 1. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli:
1) w dniu złożenia wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia co
najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, lub
2) wartość wskaźnika RdD przekracza 50%, lub
3) miesięczny dochód gospodarstwa domowego pomniejszony o miesięczne
koszty obsługi kredytu mieszkaniowego nie przekracza:
a) w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego – dwukrotności
kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy,
b) w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego – iloczynu
dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z
przepisami tej ustawy, i liczby członków gospodarstwa domowego
kredytobiorcy.
2. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane, jeżeli
utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku
rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w trybie art.
52 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1040, 1043 i 1495).
3. Wsparcie nie może być przyznane, jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał
wsparcie na zasadach określonych w ustawie, chyba że wsparcie nie jest już
udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy. W takim
przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu
mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.
4. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane, jeżeli
umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku,
o którym mowa w art. 6 ust. 1.
5. Wsparcie nie może być przyznane za okres, w którym co najmniej jednemu
z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z
zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia
na wypadek utraty pracy.

Art. 4. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane,
jeżeli kredytobiorca w chwili złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1:
1) jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub
był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
2) posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w
okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;
3) posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu
mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub
posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Art. 5. 1. Wsparcie polega na przekazywaniu kredytodawcy przez Bank
Gospodarstwa Krajowego kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
2. Wysokość wsparcia określa się w złotych jako równowartość
przewidywanych 36 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu
mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość przewidywanej miesięcznej raty
kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 2000 zł, do określenia wysokości wsparcia
przyjmuje się kwotę 2000 zł.
3. Wsparcie jest przekazywane w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 2000
zł, na wskazany przez kredytodawcę rachunek przeznaczony do przekazywania wsparcia.
4. Wysokość wsparcia i terminy jego przekazywania są określane w umowie,
o której mowa w art. 8 ust. 1.
5. W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej,
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie w walucie spłaty kredytu,
dokonując przeliczenia wysokości raty wsparcia na walutę spłaty kredytu według
kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego
w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu wsparcia.
6. W przypadku gdy kredytobiorca zawarł umowę, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 lit. b, przekazywanie rat wsparcia rozpoczyna się po upływie okresu
wypłaty świadczenia z tytułu tej umowy.
7. Wsparcia przyznanego na podstawie ustawy nie uwzględnia się przy ocenie
zdolności kredytobiorcy do pokrywania w całości lub części świadczeń
wynikających z umowy kredytu mieszkaniowego.

Art. 5a. 1. W przypadku gdy kredytobiorca dokonał sprzedaży kredytowanej
nieruchomości, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z
tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości,
kredytobiorcy może zostać udzielona pożyczka na spłatę zadłużenia.
2. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje kredytodawcy w celu spłaty
zadłużenia, o którym mowa w ust. 1, środki pieniężne na zasadach określonych w
umowie, o której mowa w art. 8 ust. 1.
3. Wysokość pożyczki na spłatę zadłużenia nie może przekraczać kwoty 72 000 zł.
4. Pożyczka na spłatę zadłużenia jest przekazywana na rachunek
kredytodawcy wskazany w umowie, o której mowa w art. 8 ust. 1.
5. W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej,
Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje pożyczkę na spłatę zadłużenia w
walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia jej wysokości na walutę spłaty
kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu
poprzedzającym dzień przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia.

Art. 5b. 1. Kredytobiorca przed dokonaniem sprzedaży kredytowanej
nieruchomości może wystąpić o przyrzeczenie udzielenia mu pożyczki na spłatę
zadłużenia, zwane dalej „promesą”.
2. Promesa jest udzielana przez kredytodawcę w przypadku, w którym kwota,
jaka ma być uzyskana ze sprzedaży kredytowanej nieruchomości, nie pokryłaby
całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na jej zakup.
3. Warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy jest zawarcie przedwstępnej
umowy sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
4. Kredytodawca dokonuje weryfikacji wniosku o udzielenie promesy, o
którym mowa w art. 6 ust. 1, i po stwierdzeniu spełnienia przez kredytobiorcę
warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 4, przekazuje wniosek do
Banku Gospodarstwa Krajowego w celu zarezerwowania środków na udzielenie
pożyczki na spłatę zadłużenia.
5. Bank Gospodarstwa Krajowego informuje kredytodawcę i kredytobiorcę o
zarezerwowaniu środków w terminie 7 dni od dnia otrzymania kompletnego
wniosku.
6. Kredytodawca wydaje kredytobiorcy promesę w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Banku Gospodarstwa Krajowego informacji, o której mowa w ust.
5. W promesie ustala się okres jej ważności, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy.
7. Kredytobiorca dostarcza kredytodawcy umowę sprzedaży kredytowanej
nieruchomości w terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży kredytowanej
nieruchomości.
8. Kredytodawca po dostarczeniu przez kredytobiorcę umowy, o której mowa
w ust. 7, zawiera z nim umowę pożyczki na spłatę zadłużenia.
9. Kredytodawca przekazuje umowę pożyczki na spłatę zadłużenia do Banku
Gospodarstwa Krajowego w celu przekazania pożyczki na spłatę zadłużenia.

Art. 6. 1. W celu uzyskania wsparcia, promesy lub pożyczki na spłatę
zadłużenia kredytobiorca składa do kredytodawcy wniosek.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, kredytobiorca:
1) podaje imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile
został nadany, numer dowodu osobistego albo rodzaj i numer innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz numer identyfikacyjny umowy
kredytowej;
2) składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, oświadczenie o:
a) istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania wsparcia lub
udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, w tym wskazuje, która z
przesłanek, o których mowa w art. 3 ust. 1, stanowi podstawę do
ubiegania się o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
b) warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których
przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie,
w którym upływa okres wypłaty świadczeń z tytułu tych umów –
w przypadku gdy zawarł umowę ubezpieczenia spłaty kredytu,
gwarantującego wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
c) wartości wskaźnika RdD za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia
wniosku – w przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o wsparcie lub
pożyczkę na spłatę zadłużenia na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2,
d) dochodzie gospodarstwa domowego i liczbie członków gospodarstwa
domowego kredytobiorcy – w przypadku gdy kredytobiorca ubiega się o
wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3;
3) w przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na spłatę zadłużenia –
podaje informacje dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości i składa,
pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia,
oświadczenie, że nabywcą tej nieruchomości nie jest członek rodziny w
rozumieniu przepisu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), osoba pozostająca we wspólnym
gospodarstwie domowym ani osoba będąca z nim w bliskim stosunku w
rozumieniu przepisu art. 527 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) oraz załącza do wniosku
dokumenty dotyczące sprzedaży kredytowanej nieruchomości.
2a. W przypadku ubiegania się o udzielenie promesy do wniosku, o którym
mowa w ust. 1, załącza się przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanej
nieruchomości.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, wraz z objaśnieniami co
do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją o konieczności
dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje, o których mowa w
ust. 2 pkt 1 i 3, oraz załączenia dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i ust.
2a, a także informacją o treści oświadczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, i
skutkach otrzymania nienależnego wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia,
kierując się potrzebą rzetelnego udokumentowania danych niezbędnych do
przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Art. 6a. Wypowiedzenie umowy kredytu mieszkaniowego w okresie
rozpatrywania wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, oraz w okresie dodatkowej
weryfikacji wniosku, o której mowa w art. 8a ust. 1, nie wywołuje skutku wobec
kredytobiorcy.

Art. 7. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytodawcą umowę
w sprawie realizacji ustawy.

Art. 8. 1. Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia przyznawane są
odpowiednio na podstawie umowy o udzieleniu wsparcia lub umowy pożyczki na
spłatę zadłużenia zawieranej przez kredytobiorcę z kredytodawcą.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest, z zastrzeżeniem art. 5b ust.
8, po dokonaniu przez kredytodawcę weryfikacji wniosku, o którym mowa w art. 6
ust. 1, i stwierdzeniu spełnienia warunków, o których mowa w art. 3 i art. 4.
Kredytodawca uprawniony jest do przeprowadzenia weryfikacji wyłącznie w oparciu o oświadczenia i dokumenty przewidziane w ustawie oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 3.
2a. Kredytodawca dokonuje weryfikacji wniosku w terminie 21 dni od dnia
jego złożenia.
2b. W przypadku gdy wniosek nie jest kompletny lub prawidłowo
wypełniony, kredytodawca wzywa kredytobiorcę do jego uzupełnienia.
2c. Po uzupełnieniu wniosku kredytodawca dokonuje jego ponownej
weryfikacji w terminie 14 dni od dnia uzupełnienia wniosku. Przepis ust. 2b stosuje
się odpowiednio.
2d. W przypadku niespełnienia przez kredytobiorcę warunków, o których
mowa w art. 3 i art. 4, kredytodawca odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o
tym w formie pisemnej kredytobiorcę, podając uzasadnienie odrzucenia.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest w terminie 14 dni od dnia,
w którym wniosek został pozytywnie zweryfikowany.
4. Kredytodawca przekazuje kopię umowy, o której mowa w ust. 1, do Banku
Gospodarstwa Krajowego w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa:
1) strony umowy, wraz ze wskazaniem informacji, o których mowa w art. 6
ust. 2 pkt 1;
2) wysokość rat oraz okres udzielonego wsparcia lub wysokość pożyczki na
spłatę zadłużenia;
3) zasady i terminy przekazywania rat udzielonego wsparcia lub zasady wypłaty
pożyczki na spłatę zadłużenia;
4) numer rachunku wskazanego przez kredytodawcę jako rachunek
przeznaczony do przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia;
5) kwotę i walutę spłaty kredytu mieszkaniowego;
6) zasady i terminy spłat poszczególnych rat udzielonego wsparcia lub pożyczki
na spłatę zadłużenia;
7) zakres uprawnień Banku Gospodarstwa Krajowego związanych z kontrolą
spłaty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia;
8) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.
6. W umowie, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się również pouczenie o
utracie uprawnień do otrzymywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia w
przypadkach, o których mowa w art. 12 ust. 1.

Art. 8a. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 2d, kredytobiorca może
wystąpić, za pośrednictwem kredytodawcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania
informacji o odrzuceniu wniosku, o dodatkową weryfikację wniosku.
2. Dodatkowa weryfikacja wniosku jest dokonywana przez Radę Funduszu
Wsparcia Kredytobiorców, zwaną dalej „Radą Funduszu”.
3. W przypadku wystąpienia kredytobiorcy o dodatkową weryfikację wniosku
kredytodawca przekazuje wniosek wraz z załączonymi dokumentami Radzie
Funduszu w terminie 7 dni od dnia wystąpienia kredytobiorcy o dodatkową
weryfikację wniosku.
4. Rada Funduszu dokonuje dodatkowej weryfikacji wniosku niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia, o
którym mowa w ust. 1, rozstrzygając w przedmiocie spełnienia warunków
przyznania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Rada Funduszu podejmuje
decyzję w drodze uchwały.
5. Rada Funduszu przekazuje kredytodawcy i kredytobiorcy informację o
treści uchwały, o której mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia.
6. W przypadku gdy w wyniku dodatkowej weryfikacji wniosku zostanie
stwierdzone, że kredytobiorca spełnia warunki, o których mowa w art. 3 i art. 4,
kredytodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały, o której mowa w ust.
4, sporządza umowę, o której mowa w art. 8 ust. 1.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, kredytodawca pokrywa z własnych
środków:
1) kwotę, która odpowiada kwocie wsparcia za okres od dnia podjęcia przez
kredytodawcę decyzji o odrzuceniu wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1,
do dnia podjęcia przez Radę Funduszu uchwały, o której mowa w ust. 4;
2) kwotę stanowiącą iloczyn kwoty udzielonej pożyczki na spłatę zadłużenia i
stawki 8,33%.
8. Kwota, o której mowa w:
1) ust. 7 pkt 1 – nie stanowi wsparcia;
2) ust. 7 pkt 2 – nie stanowi pożyczki na spłatę zadłużenia.
9. Kwoty, o których mowa w ust. 7, są przekazywane przez kredytodawcę
kredytobiorcy i nie podlegają spłacie.
10. Opłata za dodatkową weryfikację wniosku wynosi 100 zł i jest pokrywana przez:
1) kredytodawcę, jeżeli kredytobiorca spełnia warunki przyznania wsparcia lub
pożyczki na spłatę zadłużenia;
2) kredytobiorcę, jeżeli kredytobiorca nie spełnia warunków przyznania
wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.
11. Opłata, o której mowa w ust. 10, uiszczana jest w terminie i na rachunek
wskazane w uchwale, o której mowa w ust. 4.

Art. 9. Kredytodawca dochodzi roszczeń w zakresie zwrotu udzielonego
wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, o których mowa w art. 19, art. 20 i art. 22.

Art. 10. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje wsparcie lub pożyczkę
na spłatę zadłużenia w terminie i na warunkach określonych w umowie, o której
mowa w art. 8 ust. 1.

Art. 11. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego jest niezwłocznie powiadamiany przez:
1) powiatowy urząd pracy – o utracie statusu bezrobotnego przez kredytobiorcę;
2) kredytodawcę o:
a) zbyciu przedmiotu kredytowania,
b) zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty
prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia
określonej w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia,
c) podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania,
d) zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby
członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do
niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1
pkt 3, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia,
e) wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo dokonaniu jego spłaty.
2. Kredytobiorca niezwłocznie informuje kredytodawcę o:
1) zbyciu przedmiotu kredytowania;
2) zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty
prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej
w art. 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli była to przesłanka udzielenia wsparcia;
3) podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania;
4) utracie statusu bezrobotnego – w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane
na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1;
5) zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków
gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia
przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3, jeżeli była to
przesłanka udzielenia wsparcia.

Art. 12. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę wsparcia w przypadku:
1) utraty statusu bezrobotnego przez wszystkich kredytobiorców – z upływem
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata tego statusu;
2) zbycia przedmiotu kredytowania – z dniem otrzymania informacji o zbyciu;
3) wypowiedzenia umowy kredytu mieszkaniowego – z dniem upływu okresu
wypowiedzenia;
4) podjęcia czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania – z dniem
podjęcia pierwszej czynności egzekucyjnej;
5) spłaty kredytu – z dniem dokonania spłaty ostatniej raty;
6) zwiększenia miesięcznych dochodów lub obniżenia miesięcznej raty
prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia określonej
w art. 3 ust. 1 pkt 2;
7) zwiększenia miesięcznych dochodów bądź zmniejszenia liczby członków
gospodarstwa domowego kredytobiorcy prowadzących do niespełnienia
przesłanki udzielenia wsparcia określonej w art. 3 ust. 1 pkt 3.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 6 i 7, kredytobiorca jest
uprawniony do złożenia nowego wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jeżeli
spełnia co najmniej jedną z przesłanek wskazanych w art. 3 ust. 1. Do czasu
rozpatrzenia wniosku wypłaty wsparcia przyznanego na dotychczasowej podstawie
nie wstrzymuje się.
3. Bank Gospodarstwa Krajowego wstrzymuje wypłatę pożyczki na spłatę
zadłużenia w przypadku powzięcia informacji, że została ona przyznana na
podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów albo w
innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę, której
przyznano pożyczkę na spłatę zadłużenia.

Art. 13. 1. W przypadku gdy wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia
przyznano na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, kredytodawca przesyła informację o
udzieleniu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia do powiatowego urzędu
pracy właściwego według miejsca zamieszkania kredytobiorcy.
2. W informacji, o której mowa w ust. 1, kredytodawca podaje wysokość
środków przekazanych z tytułu wypłaty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia
oraz terminy ich przekazania na wskazany przez kredytodawcę rachunek
przeznaczony do przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Art. 14. 1. Tworzy się Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, zwany dalej
„Funduszem”.
2. Środki Funduszu pochodzą z:
1) wpłat kredytodawców, dokonywanych zgodnie z art. 16a ust. 1;
2) zwrotów wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, o których mowa w art.
19, art. 20 i art. 22;
3) dochodów z tytułu inwestowania środków Funduszu;
4) innych wpływów.
3. Środki Funduszu przeznacza się na wypłaty wsparcia lub pożyczki na spłatę
zadłużenia oraz pokrycie kosztów działania Funduszu.
4. Środki Funduszu, które nie są wykorzystywane na udzielanie wsparcia lub
pożyczki na spłatę zadłużenia, mogą być inwestowane przez Bank Gospodarstwa
Krajowego z zachowaniem najwyższej staranności.
5. Środki Funduszu, o których mowa w ust. 4, mogą być inwestowane
wyłącznie w:
1) papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa;
2) papiery wartościowe emitowane przez Narodowy Bank Polski;
3) papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw
należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);
4) lokaty w bankach.
6. Bank Gospodarstwa Krajowego:
1) sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat;
2) przekazuje kwartalną informację o wykorzystaniu środków Funduszu
ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych.
7. Bankowi Gospodarstwa Krajowego przysługuje wynagrodzenie
prowizyjne z tytułu realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy.
8. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, sposób obliczania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, oraz
terminy jego wypłaty, uwzględniając koszty Banku Gospodarstwa Krajowego
ponoszone w związku z prowadzeniem Funduszu.

Art. 15. 1. Tworzy się Radę Funduszu.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w skład Rady
Funduszu powołuje:
1) przedstawiciela ministra właściwego do spraw instytucji finansowych,
będącego Przewodniczącym Rady Funduszu;
2) przedstawiciela Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;
3) przedstawiciela Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego;
4) przedstawiciela Rzecznika Finansowego;
5) przedstawiciela kredytodawców wskazanego wspólnie przez 5
kredytodawców wpłacających najwyższą składkę.
3. Rada Funduszu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej 3 członków Rady.
4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Funduszu.
5. Obsługę Rady Funduszu prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Art. 16. 1. Środki Funduszu w dniu jego uruchomienia wynoszą 600 000 000 zł.
2. Na Fundusz w dniu jego uruchomienia składają się wpłaty kredytodawców
proporcjonalnie do wielkości posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych dla
gospodarstw domowych, których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek
przekracza 90 dni.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)

Art. 16a. 1. Na Fundusz składają się kwartalne wpłaty dokonywane przez
kredytodawców.
2. Kwartalne wpłaty kredytodawców dokonywane są proporcjonalnie do
wartości bilansowej brutto posiadanego portfela kredytów mieszkaniowych, w
przypadku których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza 90 dni.
3. Kwartalne wpłaty kredytodawców nie mogą przekraczać równowartości
iloczynu wartości bilansowej brutto posiadanego portfela kredytów
mieszkaniowych, o której mowa w ust. 2, oraz stawki wynoszącej 1%.
4. Kwartalną wysokość wpłat na Fundusz ustala Rada Funduszu, w drodze
uchwały, na podstawie opinii Komitetu Stabilności Finansowej działającego w
ramach wykonywania funkcji makroostrożnościowej, zwanego dalej „KSFM”, o
wysokości wpłaty, o której mowa w ust. 1.
5. O wysokości wpłaty na Fundusz przypadającej na danego kredytodawcę
informuje Rada Funduszu, przekazując kredytodawcy informację sporządzoną na
podstawie uchwały, o której mowa w ust. 4.
6. W terminie 6 tygodni od zakończenia kwartału, za który należna jest wpłata,
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego przekazuje Przewodniczącemu
KSFM i Radzie Funduszu dane dotyczące wielkości portfeli kredytów
mieszkaniowych, o których mowa w ust. 2, według stanu na koniec kwartału, za
który należna jest wpłata.
7. Do końca drugiego miesiąca następującego po kwartale, za który należna
jest wpłata, Przewodniczący KSFM przekazuje Radzie Funduszu opinię, o której
mowa w ust. 4.
8. Rada Funduszu przekazuje kredytodawcom informację, o której mowa w
ust. 5, do 15. dnia trzeciego miesiąca następującego po kwartale, za który należna
jest wpłata.
9. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, wnoszone są do końca trzeciego miesiąca
następującego po kwartale, za który należna jest wpłata.

Art. 17. (uchylony).

Art. 17a. 1. W przypadku niewniesienia wpłaty w terminie, o którym mowa
w art. 16a ust. 9, Rada Funduszu wzywa kredytodawcę do wniesienia wpłaty wraz
z odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia wymagalności tej
wpłaty. Rada Funduszu informuje ministra właściwego do spraw instytucji
finansowych o niewniesieniu wpłaty w terminie.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych dochodzi roszczeń
dotyczących wpłat wnoszonych na podstawie art. 16a ust. 1.
3. Należności z tytułu wpłat, o których mowa w art. 16a ust. 1, podlegają
egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.).
4. Rada Funduszu, po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw
instytucji finansowych, może zawiesić czasowo wnoszenie wpłat na Fundusz, w
przypadku gdy środki Funduszu pozwalają na realizację wsparcia lub pożyczki na
spłatę zadłużenia bez wnoszenia wpłat.
5. Rada Funduszu, po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw
instytucji finansowych, postanawia o wznowieniu wnoszenia wpłat na Fundusz,
jeżeli środki Funduszu zostaną wykorzystane w takim stopniu, że realizacja
wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia bez wnoszenia kolejnych wpłat może
być zagrożona.

Art. 18. 1. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, po
zasięgnięciu opinii KSFM, może zawiesić, w drodze rozporządzenia, wpłaty na
Fundusz, kierując się koniecznością zapewnienia stabilności sektora finansowego.
2. W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, Rada
Funduszu zawiesza udzielanie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia z dniem
wyczerpania środków Funduszu, informując o tym kredytodawców. Rada
Funduszu ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim informację o zawieszeniu
udzielania wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia. Wnioski o udzielenie
wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia złożone po dniu ogłoszenia informacji,
o której mowa w zdaniu drugim, nie podlegają rozpatrzeniu.
3. W przypadku wydania rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1,
kredytodawca przed zakończeniem rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia
lub pożyczki na spłatę zadłużenia występuje do Rady Funduszu o rezerwację
środków na udzielenie wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

Art. 19. 1. Zwrot wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się
w miesiącu następującym po miesiącu, w którym upłynęły 2 lata od wypłaty
ostatniej raty wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia, i jest dokonywany w 144
równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach, płatnych do 15. dnia miesiąca
na rachunek Funduszu.
2. Kredytodawca informuje kredytobiorcę co najmniej 30 dni przed terminem
wpłaty pierwszej raty zwracanego wsparcia lub zwracanej pożyczki na spłatę
zadłużenia o wysokości miesięcznej raty, a także wskazuje numer rachunku
bankowego Funduszu, na który dokonuje się wpłat.
3. W przypadku gdy kredytobiorca, bez opóźnienia w spłacie, dokona spłaty
100 rat, pozostałą część rat zwrotu wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia
umarza się.

Art. 20. W przypadku zbycia przez kredytobiorcę przedmiotu kredytowania
objętego wsparciem zwrot wsparcia następuje w terminie 30 dni od dnia zbycia.

Art. 21. 1. W przypadku uchybienia terminowi, o którym mowa w art. 19
ust. 1 lub art. 20, Bank Gospodarstwa Krajowego wzywa pisemnie kredytobiorcę
do dokonania płatności, wyznaczając termin jej dokonania nie dłuższy niż 30 dni.
2. W przypadku niedokonania płatności w terminie określonym w wezwaniu
kredytobiorca jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu przyznanego wsparcia lub
przyznanej pożyczki na spłatę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi
naliczonymi począwszy od dnia wymagalności pierwszej raty zwrotu wsparcia lub
pożyczki na spłatę zadłużenia.

Art. 22. 1. Osoba, która otrzymała nienależne wsparcie lub nienależną
pożyczkę na spłatę zadłużenia, dokonuje zwrotu środków równych kwocie
przyznanego wsparcia lub przyznanej pożyczki na spłatę zadłużenia wraz z
odsetkami ustawowymi naliczonymi począwszy od dnia przekazania przez Bank
Gospodarstwa Krajowego środków z tytułu wsparcia lub pożyczki na spłatę
zadłużenia.
2. Za nienależne wsparcie uważa się wsparcie wypłacone:
1) pomimo zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę wstrzymania
wypłaty wsparcia, o których mowa w art. 12 ust. 1;
2) na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych dokumentów
albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę,
której wsparcie przyznano.
2a. Za nienależną pożyczkę na spłatę zadłużenia uważa się pożyczkę na spłatę
zadłużenia wypłaconą na podstawie nieprawdziwych informacji lub sfałszowanych
dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez
osobę, której pożyczkę na spłatę zadłużenia przyznano.
3. Zwrot nienależnego wsparcia lub nienależnej pożyczki na spłatę zadłużenia
następuje na rachunek Funduszu w terminie 30 dni od dnia doręczenia
kredytobiorcy przez Bank Gospodarstwa Krajowego pisemnej informacji o
uzyskaniu nienależnego wsparcia.

Art. 23. 1. Rada Funduszu, na wniosek kredytobiorcy, może odroczyć termin
płatności lub rozłożyć na raty należności, o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 20 i
art. 22 ust. 1.
2. Rada Funduszu, na uzasadniony wniosek kredytobiorcy lub kredytodawcy,
może umorzyć w całości albo części należności, o których mowa w art. 19 ust. 1,
art. 20 i art. 22 ust. 1.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, składane są za pośrednictwem
kredytodawcy do Rady Funduszu.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinien zawierać w szczególności:
1) imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został
nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
2) składane, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, oświadczenie o:
a) dochodach uzyskiwanych przez gospodarstwo domowe,
b) sytuacji finansowej kredytobiorcy.
5. Umarzając, odraczając termin płatności lub rozkładając na raty należności,
o których mowa w art. 19 ust. 1, art. 20 i art. 22 ust. 1, Rada Funduszu bierze pod uwagę:
1) informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2;
2) możliwe przyszłe zapotrzebowanie na wsparcie i pożyczkę na spłatę
zadłużenia ze środków Funduszu.

Art. 23a. 1. Kredytodawcy przekazują Radzie Funduszu półroczną
informację dotyczącą:
1) liczby wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1,
2) przesłanek, na jakich oparte zostały wnioski, o których mowa w art. 6 ust. 1,
3) liczby odrzuconych wniosków, o których mowa w art. 6 ust. 1, wraz ze
wskazaniem przesłanek ich odrzucenia
– w terminie 30 dni od dnia zakończenia półrocza.
2. Rada Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw instytucji
finansowych półroczną informację o funkcjonowaniu Funduszu, sporządzoną w
szczególności na podstawie danych, o których mowa w ust. 1.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana w terminie 30 dni
od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych przedstawia sejmowej
komisji właściwej do spraw instytucji finansowych roczną informację dotyczącą
funkcjonowania Funduszu oraz działań Rady Funduszu, będących realizacją
ustawy, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następnego.

Art. 24. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361,
z późn. zm.) w art. 21 w ust. 1 w pkt 142 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 143 w brzmieniu:
„143) kwoty należności umorzonych na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy (Dz. U. poz. 1925).”.

Art. 25. Rada Funduszu informuje kredytodawców o wysokości i terminie
wpłaty pierwszej składki do Funduszu w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie
art. 14 i art. 15.

Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 14, art. 15 i art. 25, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.