Wejscie w życie: 28 lipca 1998

Ostatnia Zmiana: 30 maja 2001

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Art. 1. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. wprowadza się zasadniczy trójstopniowy
podział terytorialny państwa.
2. Jednostkami zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
są: gminy, powiaty i województwa.

Art. 2. 1. Z dniem 1 stycznia 1999 r. tworzy się województwa:
1) dolnośląskie,
2) kujawsko-pomorskie,
3) lubelskie,
4) lubuskie,
5) łódzkie,
6) małopolskie,
7) mazowieckie,
8) opolskie,
9) podkarpackie,
10) podlaskie,
11) pomorskie,
12) śląskie,
13) świętokrzyskie,
14) warmińsko-mazurskie,
15) wielkopolskie,
16) zachodniopomorskie.
2. Wykaz gmin, wchodzących w dniu 1 stycznia 1999 r. w skład województw,
określa załącznik do ustawy.
3. Prezes Rady Ministrów ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz gmin i
powiatów wchodzących w skład województw, uwzględniając nazwy i siedziby władz
jednostek samorządu terytorialnego, aktualizując wykaz w przypadku dokonania
zmian granic, nazw i siedzib władz lub utworzenia albo zniesienia jednostek.

Art. 3. Siedzibą wojewody i sejmiku województwa są:
1) w województwie dolnośląskim – wojewody i sejmiku województwa –
Wrocław,
2) w województwie kujawsko-pomorskim – wojewody – Bydgoszcz, sejmiku
województwa – Toruń,
3) w województwie lubelskim – wojewody i sejmiku województwa – Lublin,
4) w województwie lubuskim – wojewody – Gorzów Wielkopolski, sejmiku
województwa – Zielona Góra,
5) w województwie łódzkim – wojewody i sejmiku województwa – Łódź,
6) w województwie małopolskim – wojewody i sejmiku województwa – Kraków,
7) w województwie mazowieckim – wojewody i sejmiku województwa –
Warszawa,
8) w województwie opolskim – wojewody i sejmiku województwa – Opole,
9) w województwie podkarpackim – wojewody i sejmiku województwa –
Rzeszów,
10) w województwie podlaskim – wojewody i sejmiku województwa – Białystok,
11) w województwie pomorskim – wojewody i sejmiku województwa – Gdańsk,
12) w województwie śląskim – wojewody i sejmiku województwa – Katowice,
13) w województwie świętokrzyskim – wojewody i sejmiku województwa –
Kielce,
14) w województwie warmińsko-mazurskim – wojewody i sejmiku województwa –
Olsztyn,
15) w województwie wielkopolskim – wojewody i sejmiku województwa – Poznań,
16) w województwie zachodniopomorskim – wojewody i sejmiku województwa –
Szczecin.

Art. 4. Nazwą urzędu wojewody jest:
1) w województwie dolnośląskim – „Wojewoda Dolnośląski”,
2) w województwie kujawsko-pomorskim – „Wojewoda Kujawsko-Pomorski”,
3) w województwie lubelskim – „Wojewoda Lubelski”,
4) w województwie lubuskim – „Wojewoda Lubuski”,
5) w województwie łódzkim – „Wojewoda Łódzki”,
6) w województwie małopolskim – „Wojewoda Małopolski”,
7) w województwie mazowieckim – „Wojewoda Mazowiecki”,
8) w województwie opolskim – „Wojewoda Opolski”,
9) w województwie podkarpackim – „Wojewoda Podkarpacki”,
10) w województwie podlaskim – „Wojewoda Podlaski”,
11) w województwie pomorskim – „Wojewoda Pomorski”,
12) w województwie śląskim – „Wojewoda Śląski”,
13) w województwie świętokrzyskim – „Wojewoda Świętokrzyski”,
14) w województwie warmińsko-mazurskim – „Wojewoda Warmińsko-Mazurski”,
15) w województwie wielkopolskim – „Wojewoda Wielkopolski”,
16) w województwie zachodniopomorskim – „Wojewoda Zachodniopomorski”.

Art. 5. (utracił moc).

Art. 5a. Rada Ministrów, w drodze rozporządzeń, dokonuje zmian granic
województw związanych z tworzeniem, łączeniem, dzieleniem lub znoszeniem
powiatów po zasięgnięciu opinii organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego, których zmiany dotyczą. Przy dokonywaniu zmian granic
województw należy dążyć do poprawienia warunków wykonywania zadań
publicznych o charakterze wojewódzkim oraz zachowania regionalnych więzi
społecznych, gospodarczych i kulturowych.

Art. 6. Pierwsze wybory do organów stanowiących województw i powiatów, o
których mowa w ustawie, przeprowadza się przed datą określoną w art. 1 ust. 1.

Art. 7. 1. Zobowiązuje się Sejm, Senat i Radę Ministrów do dokonania, nie
później niż do dnia 31 grudnia 2000 r., oceny nowego zasadniczego podziału
terytorialnego państwa.
2. Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 1, może być dokonana
korekta zasadniczego podziału terytorialnego państwa wprowadzonego ustawą.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.