Wejscie w życie: 1 kwietnia 2009

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2019

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

Art. 1. Ustawa określa:
1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody;
2) tryb powoływania i odwoływania wojewody;
3) organizację rządowej administracji zespolonej w województwie i niezespolonej
administracji rządowej.

Art. 2. Zadania administracji rządowej w województwie wykonują:
1) wojewoda;
2) organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy
zespolonych służb, inspekcji i straży;
3) organy niezespolonej administracji rządowej;
4) jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jeżeli wykonywanie przez nie
zadań administracji rządowej wynika z odrębnych ustaw lub z zawartego
porozumienia;
5) starosta, jeżeli wykonywanie przez niego zadań administracji rządowej wynika
z odrębnych ustaw;
6) inne podmioty, jeżeli wykonywanie przez nie zadań administracji rządowej
wynika z odrębnych ustaw.

Art. 3. 1. Wojewoda jest:
1) przedstawicielem Rady Ministrów w województwie;
2) zwierzchnikiem rządowej administracji zespolonej w województwie;
3) organem rządowej administracji zespolonej w województwie;
4) organem nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków pod względem legalności, z zastrzeżeniem ust. 2;
5) organem administracji rządowej w województwie, do którego właściwości
należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie
niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej
administracji;
6) reprezentantem Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych
w odrębnych ustawach;
7) organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019
r. poz. 60, 730 i 1133);
8) obowiązany zapewnić gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa w
województwie w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki.
2. Wojewoda kontroluje pod względem legalności, gospodarności i rzetelności
wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami
administracji rządowej.
2a. Wojewoda nadzoruje wykorzystanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa
w województwie w szczególności poprzez:
1) zatwierdzanie sporządzanych przez starostów, wykonujących zadania z zakresu
administracji rządowej, planów realizacji polityki gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ich zmian;
2) określanie stopnia szczegółowości planu realizacji polityki gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa;
3) inicjowanie zmiany obowiązującego planu realizacji polityki gospodarowania
nieruchomościami Skarbu Państwa;
4) występowanie do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji
rządowej, o sporządzenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa
tygodnie, wykazu nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa w województwie, będących przedmiotem rozporządzenia;
5) występowanie do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji
rządowej, o sporządzenie w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa
tygodnie, wykazu postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych lub
administracyjnych dotyczących nieruchomości wchodzących w skład zasobu
nieruchomości Skarbu Państwa w województwie.
2b. Wojewoda może uczestniczyć w wykonywaniu zadań, o których mowa w art.
16 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730), na zasadach
określonych w tej ustawie.
3. Zadania i kompetencje wojewody w stanach nadzwyczajnych określają
odrębne ustawy.

Art. 4. Odrębne ustawy określają:
1) zasadniczy podział terytorialny państwa;
2) nazwę województwa i nazwę urzędu wojewody oraz jego siedzibę;
3) zasady i tryb ustalania granic województw oraz dokonywania ich zmian;
4) zasady ustalania niepokrywających się z zasadniczym podziałem terytorialnym
państwa podziałów terytorialnych w celu wykonywania zadań niezespolonej
administracji rządowej.

Art. 5. Zasady organizacji, funkcjonowania i zakres zadań organów rządowej
administracji zespolonej w województwie oraz organów niezespolonej administracji
rządowej określają odrębne ustawy.

Art. 6. 1. Wojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
2. Na stanowisko wojewody może być powołana osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;
3) daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków wojewody;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) korzysta z pełni praw publicznych;
6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Art. 7. 1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy wicewojewody albo I i II
wicewojewody.
2. Wicewojewodę powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
wojewody. Na stanowisko wicewojewody może być powołana osoba spełniająca
wymogi określone w art. 6 ust. 2.
3. Wojewoda określa, w formie zarządzenia, zakres kompetencji i zadań
wykonywanych przez wicewojewodów.
4. Jeżeli wojewoda nie pełni obowiązków służbowych, zakres zastępstwa
wicewojewody, a w przypadku powołania dwóch wicewojewodów –
I wicewojewody, rozciąga się na wszystkie kompetencje wojewody.

Art. 8. 1. Prezes Rady Ministrów kieruje działalnością wojewody,
w szczególności wydając w tym zakresie wytyczne i polecenia, żądając przekazania
sprawozdań z działalności wojewody oraz dokonując okresowej oceny jego pracy.
2. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad działalnością wojewody na
podstawie kryterium zgodności jego działania z polityką Rady Ministrów.
3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad
działalnością wojewody na podstawie kryterium zgodności jego działania
z powszechnie obowiązującym prawem, a także pod względem rzetelności i
gospodarności.
4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień właściwych ministrów w stosunku do
wojewody, określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.

Art. 9. 1. Właściwy minister wykonuje swoje uprawnienia wobec wojewody
w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
2. Wojewoda jest obowiązany do udzielania właściwemu ministrowi lub
centralnemu organowi administracji rządowej, w wyznaczonym terminie, żądanych
przez niego informacji i wyjaśnień.

Art. 10. Spory między wojewodami oraz między wojewodą a członkiem Rady
Ministrów lub centralnym organem administracji rządowej rozstrzyga Prezes Rady
Ministrów.

Art. 11. Prezes Rady Ministrów może upoważnić ministra właściwego do spraw
administracji publicznej do wykonywania, w jego imieniu, przysługujących mu wobec
wojewody uprawnień, z wyjątkiem powoływania i odwoływania wojewody oraz
rozstrzygania sporów między wojewodą a członkiem Rady Ministrów lub centralnym
organem administracji rządowej.

Art. 12. Wojewoda sprawuje nadzór nad działalnością jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Art. 13. 1. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy urzędu wojewódzkiego
oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie.
2. Dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego zapewnia jego prawidłowe
funkcjonowanie. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określa odrębna
ustawa.

Art. 14. W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji
zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędu
wojewódzkiego.

Art. 15. 1. Wojewoda nadaje urzędowi wojewódzkiemu statut podlegający
zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów, z zastrzeżeniem ust. 5. Statut jest
ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. W skład urzędu wojewódzkiego wchodzą komórki organizacyjne:
1) wydziały – do realizacji merytorycznych zadań urzędu;
2) biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi urzędu;
3) oddziały jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek wymienionych w pkt 1 i 2.
3. Statut urzędu wojewódzkiego określa w szczególności:
1) nazwę i siedzibę urzędu;
2) nazwy stanowisk dyrektorów wydziałów;
3) nazwy wydziałów oraz innych komórek organizacyjnych urzędu;
4) zakresy działania wydziałów i innych komórek organizacyjnych urzędu oraz,
jeżeli odrębne ustawy tak stanowią, zakres kompetencji przypisanych
określonym w ustawach stanowiskom lub funkcjom urzędowym;
5) nazwy, siedziby i zakresy działania delegatur, o których mowa w art. 14;
6) inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania urzędu.
4. Wykaz jednostek organizacyjnych podporządkowanych wojewodzie lub przez
niego nadzorowanych stanowi załącznik do statutu urzędu wojewódzkiego.
5. Zmiana statutu urzędu wojewódzkiego polegająca na aktualizacji wykazu
jednostek podporządkowanych wojewodzie lub przez niego nadzorowanych nie
wymaga zatwierdzenia przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 16. Szczegółową organizację oraz tryb pracy urzędu wojewódzkiego
określa regulamin ustalony przez wojewodę w drodze zarządzenia.

Art. 17. Wojewoda, w celu realizacji powierzonych mu zadań, wydaje
zarządzenia.

Art. 18. 1. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi potrzebami wojewoda
może ustanowić, na czas oznaczony, swojego pełnomocnika do prowadzenia spraw
w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
2. Wojewoda może tworzyć zespoły doradcze.

Art. 19. Wojewoda może upoważnić na piśmie pracowników urzędu
wojewódzkiego, niezatrudnionych w urzędach obsługujących inne organy rządowej
administracji zespolonej w województwie, do załatwiania określonych spraw w jego
imieniu i na jego odpowiedzialność, w ustalonym zakresie, a w szczególności do
wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń, z tym że
upoważnienie nie może dotyczyć wstrzymania egzekucji administracyjnej, o której
mowa w art. 27 ust. 1.

Art. 20. 1. Wojewoda może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych
spraw z zakresu swojej właściwości jednostkom samorządu terytorialnego lub
organom innych samorządów działających na obszarze województwa, kierownikom
państwowych i samorządowych osób prawnych oraz innych państwowych jednostek
organizacyjnych funkcjonujących w województwie.
2. Powierzenie następuje na podstawie porozumienia wojewody odpowiednio
z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego, właściwym organem
innego samorządu lub kierownikiem państwowej i samorządowej osoby prawnej albo
innej państwowej jednostki organizacyjnej, o których mowa w ust. 1. Porozumienie,
wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, podlega ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się zasady sprawowania
przez wojewodę kontroli nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań.

Art. 21. (uchylony).

Art. 22. Wojewoda odpowiada za wykonywanie polityki Rady Ministrów
w województwie, a w szczególności:
1) dostosowuje do miejscowych warunków cele polityki Rady Ministrów oraz,
w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynuje
i kontroluje wykonanie wynikających stąd zadań;
2) zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej
i samorządowej działających w województwie i kieruje ich działalnością
w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom
środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego,
ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym
i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków,
na zasadach określonych w odrębnych ustawach;
3) dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa,
opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje
pogotowie i alarm przeciwpowodziowy;
4) wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
oraz zarządzania kryzysowego, wynikające z odrębnych ustaw;
5) przedstawia Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, projekty dokumentów rządowych w sprawach
dotyczących województwa;
6) wykonuje inne zadania określone w odrębnych ustawach oraz ustalone przez
Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.

Art. 23. 1. Wojewoda:
1) reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie
oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw
obcych;
2) współdziała z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych
organizacji rządowych i pozarządowych, na zasadach określonych przez ministra
właściwego do spraw zagranicznych.
2. Wojewoda jest informowany o służbowym pobycie członków Rady Ministrów
w województwie.

Art. 24. Wojewoda reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne
z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.

Art. 25. 1. Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy
administracji rządowej działające w województwie, a w sytuacjach nadzwyczajnych, o których mowa w art. 22 pkt 2, obowiązujące również organy samorządu terytorialnego. O wydanych poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra.
1a. Sytuacjami nadzwyczajnymi, o których mowa w ust. 1, są również sytuacje
kryzysowe w rozumieniu ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1211).
2. Polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do
istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej, a także nie mogą
dotyczyć czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz
czynności z zakresu ścigania wykroczeń.
3. Właściwy minister może wstrzymać wykonanie poleceń, o których mowa
w ust. 1, wydanych organom niezespolonej administracji rządowej i wystąpić
z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrów o rozstrzygnięcie sporu, przedstawiając
jednocześnie stanowisko w sprawie.

Art. 26. 1. Wojewoda w zakresie zadań administracji rządowej realizowanych
w województwie ma prawo żądania od organów administracji rządowej działających
w województwie bieżących informacji i wyjaśnień o ich działalności, w tym
w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego.
2. Z uwzględnieniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych
tajemnic prawnie chronionych wojewoda ma prawo wglądu w tok każdej sprawy
prowadzonej w województwie przez organy administracji rządowej, a także przez
organy samorządu terytorialnego w zakresie zadań przejętych na podstawie
porozumienia lub zadań zleconych.

Art. 27. 1. Wojewoda może, w drodze decyzji administracyjnej, wstrzymać
egzekucję administracyjną.
2. Wstrzymanie egzekucji administracyjnej, z zastrzeżeniem ust. 4, może
nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na czas określony, i może
dotyczyć czynności każdego organu prowadzącego egzekucję administracyjną.
3. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej wojewoda informuje ministra
właściwego w sprawie postępowania, w związku z którym toczy się egzekucja
administracyjna.
4. Wstrzymanie przez wojewodę egzekucji administracyjnej obowiązków
o charakterze pieniężnym może być dokonane w odniesieniu do tej samej należności
tylko jednorazowo, na okres nie dłuższy niż 30 dni.
5. O wstrzymaniu egzekucji administracyjnej, o której mowa w ust. 4, wojewoda
niezwłocznie zawiadamia również ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, z podaniem przyczyny jej wstrzymania.

Art. 28. 1. Wojewoda kontroluje:
1) wykonywanie przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie
zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie
upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz wytycznych
i poleceń Prezesa Rady Ministrów;
2) wykonywanie przez organy samorządu terytorialnego i inne podmioty zadań
z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy
lub porozumienia z organami administracji rządowej.
2. Wojewoda w szczególnie uzasadnionych przypadkach może kontrolować
sposób wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej działające
w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na
podstawie upoważnień w nich zawartych.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1 i 2, wykonywana jest pod względem:
1) legalności, gospodarności, celowości i rzetelności – w odniesieniu do
działalności organów administracji rządowej oraz innych podmiotów;
2) legalności, gospodarności i rzetelności – w odniesieniu do działalności organów
samorządu terytorialnego.

Art. 29. (uchylony).

Art. 30. (uchylony).

Art. 31. (uchylony).

Art. 32. (uchylony).

Art. 33. (uchylony).

Art. 34. (uchylony).

Art. 35. (uchylony).

Art. 36. (uchylony).

Art. 37. (uchylony).

Art. 38. (uchylony).

Art. 39. (uchylony).

Art. 40. (uchylony).

Art. 41. (uchylony).

Art. 42. (uchylony).

Art. 43. (uchylony).

Art. 44. (uchylony).

Art. 45. (uchylony).

Art. 46. (uchylony).

Art. 47. (uchylony).

Art. 48. (uchylony).

Art. 49. (uchylony).

Art. 50. (uchylony).

Art. 51. Wojewoda jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej
w województwie:
1) kieruje nią i koordynuje jej działalność;
2) kontroluje jej działalność;
3) zapewnia warunki skutecznego jej działania;
4) ponosi odpowiedzialność za rezultaty jej działania.

Art. 52. Tryb powoływania i odwoływania organów rządowej administracji
zespolonej w województwie określają odrębne ustawy.

Art. 53. 1. Organy rządowej administracji zespolonej w województwie
wykonują swoje zadania i kompetencje przy pomocy urzędu wojewódzkiego, chyba
że odrębna ustawa stanowi inaczej.
2. Szczegółową organizację rządowej administracji zespolonej w województwie
określa statut urzędu wojewódzkiego.
3. Do obsługi zadań organów rządowej administracji zespolonej
nieposiadających własnego aparatu pomocniczego tworzy się w urzędzie
wojewódzkim wydzielone komórki organizacyjne.
4. Regulaminy urzędów obsługujących organy rządowej administracji
zespolonej są zatwierdzane przez wojewodę.

Art. 54. W celu usprawnienia działania organów rządowej administracji
zespolonej w województwie wojewoda może tworzyć delegatury urzędów je
obsługujących.

Art. 55. Organy rządowej administracji zespolonej w województwie przekazują
wojewodzie informacje o wynikach prowadzonych, na podstawie odrębnych ustaw,
kontroli ich dotyczących.

Art. 56. 1. Organami niezespolonej administracji rządowej są terenowe organy
administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu
organowi administracji rządowej oraz kierownicy państwowych osób prawnych
i kierownicy innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania
z zakresu administracji rządowej w województwie:
1) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowi komendanci
uzupełnień;
2) dyrektorzy izb administracji skarbowej, naczelnicy urzędów skarbowych i
naczelnicy urzędów celno-skarbowych;
3) (uchylony)
4) dyrektorzy okręgowych urzędów górniczych i dyrektor Specjalistycznego
Urzędu Górniczego;
5) dyrektorzy okręgowych urzędów miar;
6) dyrektorzy okręgowych urzędów probierczych;
7) (uchylony)
8) dyrektorzy urzędów morskich;
9) dyrektorzy urzędów statystycznych;
10) dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej;
11) graniczni i powiatowi lekarze weterynarii;
12) komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek i dywizjonów
Straży Granicznej;
13) (uchylony)
14) państwowi graniczni inspektorzy sanitarni;
15) regionalni dyrektorzy ochrony środowiska.
2. Powoływanie i odwoływanie organów niezespolonej administracji rządowej
następuje na podstawie odrębnych ustaw.

Art. 57. Ustanowienie organów niezespolonej administracji rządowej może
następować wyłącznie w drodze ustawy, jeżeli jest to uzasadnione
ogólnopaństwowym charakterem wykonywanych zadań lub terytorialnym zasięgiem
działania przekraczającym obszar jednego województwa.

Art. 58. 1. Organy niezespolonej administracji rządowej działające
w województwie są obowiązane do składania wojewodzie rocznych informacji
o swojej działalności w województwie, do końca lutego każdego roku.
2. W przypadku gdy obszar działalności organu przekracza obszar jednego
województwa, informację, o której mowa w ust. 1, składa się wszystkim właściwym
wojewodom.

Art. 59. 1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach
wojewoda oraz organy niezespolonej administracji rządowej stanowią akty prawa
miejscowego obowiązujące w województwie lub jego części.
2. Organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie są
obowiązane do uzgadniania z wojewodą projektów aktów prawa miejscowego
stanowionych przez te organy na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 60. 1. W zakresie nieuregulowanym w przepisach powszechnie
obowiązujących wojewoda może wydawać rozporządzenia porządkowe, jeżeli jest to
niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku,
spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
2. Rozporządzenia porządkowe mogą przewidywać, za naruszenie ich
przepisów, kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych w ustawie
z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238).
3. Rozporządzenie porządkowe wojewoda przekazuje niezwłocznie Prezesowi
Rady Ministrów, marszałkowi województwa, starostom, prezydentom miast,
burmistrzom i wójtom, na których terenie rozporządzenie ma być stosowane.

Art. 61. 1. Prezes Rady Ministrów uchyla, w trybie nadzoru, akty prawa
miejscowego, w tym rozporządzenia porządkowe, ustanowione przez wojewodę lub
organy niezespolonej administracji rządowej, jeżeli są one niezgodne z ustawami lub
aktami wydanymi w celu ich wykonania, a także może je uchylać z powodu
niezgodności z polityką Rady Ministrów lub naruszenia zasad rzetelności
i gospodarności.
2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb kontroli aktów
prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej
administracji rządowej, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia ich zgodności
z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz polityką Rady Ministrów.

Art. 62. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania
wojewódzkiego dziennika urzędowego określają odrębne przepisy.

Art. 63. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone
przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym przez wojewodę lub organ
niezespolonej administracji rządowej, w sprawie z zakresu administracji publicznej,
może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny
i skargę oddalił.
3. (uchylony)

Art. 64. 1. Przepis art. 63 stosuje się odpowiednio, gdy wojewoda lub organy
niezespolonej administracji rządowej nie wykonują czynności nakazanych prawem
albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne naruszają prawa osób trzecich.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd administracyjny może nakazać
organowi nadzoru wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego.

Art. 65. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z
2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) w art. 6a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Geodety Kraju.”.

Art. 66. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r.
Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) w art. 5:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.”;
2) uchyla się ust. 2a.

Art. 67. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) w art. 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kuratora oświaty powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przypadku odwołania kuratora oświaty wojewoda, z dniem odwołania kuratora, powierza pełnienie jego obowiązków wicekuratorowi oświaty.”.

Art. 68. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z późn. zm.) w art. 87:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”;
2) uchyla się ust. 2.

Art. 69. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872, z późn. zm.) w art. 5 uchyla się ust. 5.

Art. 70. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) w art. 13 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu terytorialnego;”.

Art. 71. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolnospożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.) w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.”.

Art. 72. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
125, poz. 874, z późn. zm.) w art. 53 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.”.

Art. 73. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr
45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) w
art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora Farmaceutycznego.”.

Art. 74. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.
1694, z późn. zm.) art. 6 otrzymuje brzmienie:
Art. 6. W sprawach należących do właściwości wojewody, w których wojewoda jest organem właściwym do rozpatrzenia odwołania w sprawach uregulowanych w ustawie lub organem wyższego stopnia jest Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, nie stosuje się
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206).”.

Art. 75. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.
U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje i odwołuje wojewoda, za
zgodą Generalnego Konserwatora Zabytków.”.

Art. 76. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz.
849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106) w art. 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.”.

Art. 77. W ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz
języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) w art. 22 ust. 3
otrzymuje brzmienie:
„3. Wojewoda może ustanowić pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych
i etnicznych. Przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) nie stosuje się.”.

Art. 78. 1. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. wojewodowie i wicewojewodowie
powołani na podstawie ustawy uchylanej w art. 82 stają się odpowiednio wojewodami
i wicewojewodami w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury urzędów wojewódzkich utworzone na
podstawie art. 36 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 82 stają się delegaturami urzędów
wojewódzkich, o których mowa w art. 14 niniejszej ustawy.
3. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. delegatury komend, inspektoratów i innych
jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników
zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, utworzone na podstawie art. 36
ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82, stają się delegaturami urzędów obsługujących
organy rządowej administracji zespolonej w województwie, o których mowa w art. 2
pkt 2 niniejszej ustawy.
4. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. pracownicy delegatur komend, inspektoratów
i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników
zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, utworzonych na podstawie art. 36
ust. 2 ustawy uchylanej w art. 82, stają się pracownikami delegatur urzędów
obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie, o których
mowa w art. 2 pkt 2 niniejszej ustawy.

Art. 79. Statuty urzędów wojewódzkich wydane na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy uchylanej
w art. 82 zachowują moc do czasu wejścia w życie statutów wydanych na podstawie
art. 15 ust. 1 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 80. 1. Zachowują moc porozumienia wojewody z zarządem jednostki
samorządu terytorialnego, właściwym organem innego samorządu lub kierownikiem
państwowej osoby prawnej albo innej państwowej jednostki organizacyjnej na
obszarze województwa, dotyczące powierzenia, na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy
uchylanej w art. 82, prowadzenia, w imieniu wojewody, niektórych spraw z zakresu
jego właściwości.
2. Do porozumień, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 81. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 38 i art. 41 ust. 2
ustawy uchylanej w art. 82, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 i art. 61 ust. 2 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 82. Traci moc ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. poz. 872, z późn. zm.).

Art. 83. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009 r.