Wejscie w życie: 1 stycznia 2001

Ostatnia Zmiana: 5 września 2019

Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Art. 1. 1. Tworzy się Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną
dalej „Agencją”.
2. Agencja jest państwową osobą prawną.
3. Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
4. Agencja może tworzyć oddziały w kraju.
5. Agencja należy do systemu instytucji rozwoju, o którym mowa w art. 2 ust.
1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. poz. 1572).

Art. 2. Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Art. 3. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o przedsiębiorcy, należy przez to
rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495).
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim
przedsiębiorcy, należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorcę,
małego lub średniego przedsiębiorcę spełniającego warunki określone w załączniku
I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z
późn. zm.).
3. Ilekroć w ustawie, w zakresie udzielanej przez Agencję pomocy
finansowej, jest mowa o pracowniku, należy przez to rozumieć:
1) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495);
1a) pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca
2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1563);
2) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia
lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem
cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli
umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub
jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym
pozostaje w stosunku pracy;
3) właściciela pełniącego funkcje kierownicze;
4) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność
w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego korzyści finansowe.

Art. 4. 1. Agencja realizuje zadania państwa z zakresu rozwoju:
1) przedsiębiorczości;
2) innowacyjności, w tym postępu technologicznego;
3) umiędzynarodowienia gospodarki, w tym eksportu;
4) społeczeństwa informacyjnego;
5) rynku pracy i kapitału ludzkiego;
6) regionalnego.
1a. Agencja uczestniczy w realizacji programów operacyjnych, o których
mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1465 i 2020), w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) oraz w ustawie
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 60, 730, 1572 i 2020):
1) jako instytucja wdrażająca (instytucja pośrednicząca II stopnia) albo
pośrednicząca, udzielająca pomocy finansowej beneficjentom określonym
w art. 6b ust. 1 lub
2) jako beneficjent.
1b. Agencja może pełnić rolę podmiotu wdrażającego instrument finansowy
lub fundusz funduszy, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz.
UE L 347 z 20.12.2013, str. 320). W zakresie instrumentu, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, zwanego dalej „instrumentem finansowym”, Agencja
podejmuje, opracowuje i finansuje przedsięwzięcia ukierunkowane na wsparcie
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców.
1c. (uchylony)
2. Agencja nie podejmuje działań, których celem jest osiągnięcie zysku.
2a. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) przygotowywanie i realizacja programów działań wspierających
przedsiębiorców;
2) wspieranie, realizacja i promocja innych, niż określone w pkt 1, programów
oraz przedsięwzięć, w tym centralnych, regionalnych i lokalnych;
3) wspomaganie organów administracji rządowej i samorządowej w zbieraniu i
przetwarzaniu danych o potrzebach gospodarki narodowej;
4) prowadzenie działalności badawczej i analitycznej, w tym ewaluacyjnej;
5) prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;
6) współpraca z zagranicą.
3. (uchylony)
4. Do zadań Agencji, o których mowa w ust. 1 pkt 5, należy ponadto w
szczególności:
1) współpraca w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania
bezrobociu;
2) rozwój adaptacyjności przedsiębiorców;
3) współudział w rozwoju kształcenia ustawicznego;
4) wspieranie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami, o
których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2)
).
5. Agencja może prowadzić działania mające na celu dostosowanie
kształcenia do zapotrzebowania gospodarki, w szczególności przez włączanie
przedsiębiorców będących pracodawcami w system identyfikacji i prognozowania
potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy oraz stwarzanie warunków do
aktywnej współpracy przedsiębiorców z poszczególnych sektorów gospodarki z
uczelniami oraz podmiotami, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe.
6. Agencja uczestniczy w realizacji programów międzynarodowych, w
szczególności programów i inicjatyw Unii Europejskiej z zakresu, o którym mowa w ust. 1.
7. Agencja uczestniczy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki, w realizacji działań z zakresu współpracy rozwojowej, o której mowa
w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 291 i 2020).

Art. 4a. 1. W zakresie wspierania eksportu minister właściwy do spraw
gospodarki może bezpośrednio udzielać pomocy finansowej stanowiącej pomoc
publiczną, dotyczącej w szczególności: udziału przedsiębiorców w imprezach
targowo-wystawienniczych i misjach gospodarczych, realizacji branżowych
projektów promocyjnych, realizacji projektów Domów Polskich, uzyskania
certyfikatów wyrobu, szkoleń o tematyce handlu zagranicznego, organizacji
konferencji, seminariów, warsztatów oraz przedsięwzięć wydawniczych.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzeń, przeznaczenie pomocy,
o której mowa w ust. 1, warunki jej dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób
jej monitorowania, uwzględniając konieczność efektywnego i skutecznego
wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.

Art. 4b. Agencja może realizować zadania w zakresie udzielania wsparcia
małym i średnim przedsiębiorcom na dostosowanie ich działalności do zmieniających się warunków rynkowych lub przywrócenie tym przedsiębiorcom zdolności do konkurowania na rynku oraz prowadzenie cyklicznych badań pozwalających prognozować zmiany dynamiki kluczowych trendów
mikro- i makroekonomicznych zachodzących na poziomie określonych sektorów
gospodarczych i regionów.

Art. 4c. 1. Zadania, o których mowa w art. 4 ust. 5, mogą być realizowane
przez Agencję przy pomocy:
1) Rady Programowej do spraw kompetencji, zwanej dalej „Radą Programową”;
2) sektorowych rad do spraw kompetencji, zwanych dalej „radami
sektorowymi”.
2. Rady, o których mowa w ust. 1, pełnią funkcje opiniodawczo-doradcze.
3. Rady, o których mowa w ust. 1, działają przy Prezesie Agencji.
4. Za udział w posiedzeniach rad, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje
wynagrodzenie.

Art. 4d. 1. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
1) współpraca z przedsiębiorcami, uczelniami i podmiotami, o których mowa
w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w zakresie
diagnozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku
pracy;
2) formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do
aktualnych potrzeb przedsiębiorców;
3) upowszechnianie wyników monitorowania potrzeb kwalifikacyjno-
-zawodowych występujących na rynku pracy;
4) koordynacja i monitorowanie realizacji zadań rad sektorowych.
2. W skład Rady Programowej wchodzi nie więcej niż 22 członków, w tym co
najmniej po 2 przedstawicieli wskazanych przez ministra właściwego do spraw
gospodarki, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw
szkolnictwa wyższego i nauki i ministra właściwego do spraw pracy oraz po 1
przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy z
dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz organizacji przedsiębiorców.
3. Prezes Agencji zwraca się pisemnie do podmiotów, o których mowa w ust.
2, o wyznaczenie przedstawicieli do składu Rady Programowej. Podmioty te mogą
zrezygnować z wyznaczenia przedstawicieli do składu Rady Programowej, o czym
pisemnie informują Prezesa Agencji.
4. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje minister właściwy do
spraw gospodarki na wniosek Prezesa Agencji spośród wyznaczonych
przedstawicieli. Minister właściwy do spraw gospodarki odwołuje członka Rady
Programowej również na jego wniosek.
5. Tryb działania Rady Programowej, w tym tryb wyboru przewodniczącego,
określa regulamin ustanowiony przez Radę Programową, zatwierdzony przez
Prezesa Agencji.
6. Obsługę administracyjną Rady Programowej oraz finansowanie jej
działalności zapewnia Agencja.

Art. 4e. 1. Organizację i prowadzenie rad sektorowych Agencja powierza
podmiotom wybranym w konkursie prowadzonym na zasadach, o których mowa
w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–
2020.
2. Do zadań rad sektorowych należy w szczególności:
1) pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-
-zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze gospodarki;
2) upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych
w danym sektorze gospodarki;
3) inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz podmiotami,
o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
w celu zintegrowania edukacji i pracodawców;
4) formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do
aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki.
3. Rada sektorowa liczy nie mniej niż 5 członków, w tym co najmniej po
1 przedstawicielu partnerów społecznych i gospodarczych w rozumieniu ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, uczelni lub podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przedsiębiorców oraz – jeżeli zostanie wskazany – co najmniej 1 przedstawiciel ministra właściwego dla danego sektora gospodarki.
4. Podmiot wybrany w konkursie, o którym mowa w ust. 1, zgłasza
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, za pośrednictwem Prezesa Agencji,
kandydatów na członków rady sektorowej.
5. Minister właściwy do spraw gospodarki powołuje i odwołuje członków
rady sektorowej na wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw
gospodarki odwołuje członka rady sektorowej również na jego wniosek.
6. Organizację i prowadzenie rad sektorowych Agencja może powierzyć
podmiotowi innemu niż określony w ust. 1, na wniosek tego podmiotu, jeżeli
zapewni on prawidłowe funkcjonowanie i finansowanie rady sektorowej. We
wniosku o powołanie rady sektorowej, składanym do Agencji, podmiot wskazuje
cel powołania i zadania rady, z uwzględnieniem ust. 2, a także proponowany skład
rady sektorowej, zasady funkcjonowania i finansowania działalności rady.
7. Prezes Agencji pozytywnie opiniuje wniosek, o którym mowa w ust. 6,
jeżeli przedstawione we wniosku koncepcja, zasady funkcjonowania, finansowania
oraz skład rady sektorowej zapewniają skuteczną realizację zadań wskazanych w
ust. 2, a podmiot, który złożył wniosek, zapewni, że posiada niezbędny potencjał
kadrowy, ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie w zakresie realizacji zadań
wymaganych w ramach funkcjonowania rady sektorowej.
8. Prezes Agencji przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki
opinię, o której mowa w ust. 7, i przedstawia, w liczbie nie mniejszej niż 5 osób,
kandydatów na członków rady sektorowej, o której mowa w ust. 6.
9. Przepis ust. 5 stosuje się do członków rady sektorowej, o której mowa w ust. 6.

Art. 5. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki może powierzać Agencji
realizację zadań dla niego określonych, przy zapewnieniu środków finansowych na
realizację tych zadań.
2. Podmioty sektora finansów publicznych mogą, za zgodą ministra
właściwego do spraw gospodarki, powierzać Agencji realizację zadań dla nich
określonych, przy zapewnieniu środków finansowych na realizację tych zadań.

Art. 6. 1. Agencja realizuje zadania w szczególności przez:
1) świadczenie usług doradczych;
2) organizowanie szkoleń i seminariów;
3) organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych
i wystawienniczych w kraju;
4) organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć
informacyjnych i promocyjnych za granicą;
5) gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla bezrobotnych oraz
podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 1;
6) opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji;
7) świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej
i organom jednostek samorządu terytorialnego;
8) prowadzenie rejestru podmiotów, które zapewniają należyte świadczenie
usług doradczych i szkoleniowych, zwanych dalej „usługami rozwojowymi”;
8a) (uchylony)
9) promowanie podmiotów, o których mowa w pkt 8, organizowanie współpracy
między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług rozwojowych
i informacyjnych;
10) udzielanie pomocy finansowej przeznaczonej na:
a) wspomaganie działań określonych w pkt 1–6 i 11, prowadzonych przez
inne podmioty,
b) szkolenia, usługi doradcze, inwestycje przedsiębiorców oraz inne
działania rozwojowe, w tym obejmujące badania przemysłowe i prace
rozwojowe w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu, sprzyjające wzrostowi ich konkurencyjności lub
innowacyjności,
c) działania określone w art. 6b ust. 5,
d) wzmacnianie potencjału podmiotów działających na rzecz rozwoju
gospodarczego, innowacyjności, zatrudnienia, rozwoju kapitału
ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
e) uzyskanie ochrony i realizację ochrony prawa własności przemysłowej,
f) realizację przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,
g) przygotowanie przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych
w ramach międzynarodowych programów innowacyjnych lub udział
w tych programach,
h) dostosowanie działalności małych i średnich przedsiębiorców do
zmieniających się warunków rynkowych lub przywrócenie tym
przedsiębiorcom zdolności do konkurowania na rynku,
i) odtworzenie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców dotkniętych skutkami klęski żywiołowej,
j) działania związane z wdrażaniem instrumentu finansowego;
11) podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć w zakresie transferu
technologii oraz innych form wspierania działalności innowacyjnej;
12) badanie i analizowanie roli sektora przedsiębiorstw w Polsce, a w
szczególności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz
czynników rozwoju tego sektora, w tym opracowywanie raportów w tym zakresie;
13) organizowanie i finansowanie konkursów w zakresie zadań Agencji;
14) udział w organizowaniu i finansowaniu konkursów w zakresie zadań Agencji.
2. (uchylony)
3. Za czynności określone w ust. 1 pkt 1–7 Agencja może pobierać opłaty
w wysokości nieprzekraczającej ponoszonych kosztów.
4. Agencja przy realizacji zadań może współpracować z podmiotami
krajowymi i zagranicznymi jako:
1) lider lub partner umów o wspólne przedsięwzięcie lub umów o partnerstwie;
2) członek organizacji zrzeszających podmioty o podobnym charakterze lub
realizujących podobne zadania.
5. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, Agencja może ustanawiać
i przyznawać nagrody, w ramach konkursów, o których mowa w ust. 1 pkt 13.
6. Nagrody mogą być przyznawane za szczególne osiągnięcia lub całokształt
działalności w dziedzinach związanych z zadaniami realizowanymi przez Agencję w zakresie:
1) popularyzacji innowacyjnych rozwiązań w gospodarce i społeczeństwie;
2) podejmowania i rozwijania inicjatyw pobudzających współpracę
przedsiębiorców, podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.
U. z 2020 r. poz. 85), podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i administracji publicznej;
3) rozwijania i popularyzacji proekologicznych rozwiązań w gospodarce;
4) promocji polskich przedsiębiorców za granicą;
5) promocji proinnowacyjnych instytucji otoczenia biznesu;
6) inwestowania przez pracodawców w rozwój pracowników.
7. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze
rozporządzenia, przeznaczenie, warunki i tryb przyznawania przez Agencję nagród,
o których mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność efektywnej realizacji zadań
Agencji oraz zapewnienia przejrzystości przyznawania nagród.

Art. 6a. 1. O wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, mogą
ubiegać się podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:
1) posiadają potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do
należytego świadczenia usług rozwojowych;
2) przestrzegają w prowadzonej działalności zasad etyki zawodowej;
3) zapewniają należytą jakość świadczenia usług rozwojowych;
4) nie są podmiotami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b.
2. Agencja dokonuje wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8,
na podstawie wniosku o wpis do rejestru oraz w razie konieczności dokonuje
zmiany, w tym sprostowania, wpisu.
3. Agencja wykreśla podmiot z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8,
w przypadku gdy:
1) zaprzestał świadczenia usług rozwojowych;
2) zawarł we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8,
nieprawdziwe dane;
3) po uzyskaniu wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, zaistniały
okoliczności, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. a i b;
4) nie spełnia wymagań w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego
i kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych;
5) nie przestrzega zasad etyki zawodowej w prowadzonej działalności;
6) nie zapewnia należytej jakości świadczenia usług rozwojowych;
7) nie przestrzega standardów świadczenia usług rozwojowych po uzyskaniu
wpisu do rejestru;
8) utrudnia lub uniemożliwia poddanie się weryfikacji przez Agencję lub inne
upoważnione podmioty w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których
mowa w ust. 1, lub odmawia poddania się takiej weryfikacji.
4. Do postępowania w sprawie wpisu, zmiany, w tym sprostowania,
i wykreślenia z rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, nie stosuje się
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
5. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków,
o których mowa w ust. 1,
2) zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się
o wpis do tego rejestru, a także zakres danych wpisywanych do tego rejestru,
3) szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 8, zmiany, w tym sprostowania, oraz wykreślenia wpisu,
4) standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do
rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8,
5) szczegółowe wymagania w zakresie potencjału technicznego, ekonomicznego
oraz kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług rozwojowych,
6) szczegółowe wymagania w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej,
7) szczegółowe wymagania w zakresie zapewniania należytej jakości
świadczenia usług rozwojowych, w tym wymagania dotyczące dokumentów
potwierdzających zapewnienie należytej jakości świadczenia tych usług
– mając na względzie konieczność przedstawienia we wniosku o wpis do rejestru,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8, informacji i dokumentów niezbędnych do
weryfikacji spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1, oraz danych
osobowych, o których mowa w art. 6aa ust. 4 pkt 1 i 4, a także konieczność
zapewnienia należytej jakości usług rozwojowych oraz wiarygodności podmiotów
wpisanych do rejestru.

Art. 6aa. 1. Agencja prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8,
w systemie teleinformatycznym.
2. W systemie teleinformatycznym gromadzi się i przetwarza dane
zarejestrowane w tym systemie, w szczególności dane dotyczące usług
rozwojowych oraz podmiotów świadczących te usługi, dla celów rejestracji
podmiotów w systemie teleinformatycznym oraz jego ewaluacji, a także kontroli,
monitorowania oraz oceny usług świadczonych przez te podmioty.
3. W przypadku usług rozwojowych w systemie teleinformatycznym są
przetwarzane także dane osobowe odbiorców i uczestników tych usług, zgodnie
z zakresem danych określonym w załącznikach I i II do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), a także
dane osobowe innych użytkowników systemu teleinformatycznego, które są
niezbędne do kontroli, monitorowania i oceny tych usług oraz ewaluacji systemu
teleinformatycznego, a także zarządzania, ewaluacji, kontroli, sprawozdawczości i
monitorowania wykorzystania i rozliczania środków publicznych przeznaczonych
na zakup usług rozwojowych.
4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 i 3, z wyłączeniem danych
osobowych odbiorców i uczestników usług, obejmują dane:
1) podmiotu będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą:
a) imiona i nazwisko,
b) dane teleadresowe,
c) numer identyfikacji podatkowej,
d) numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej (REGON);
2) osób upoważnionych do kontaktowania się w imieniu podmiotów
świadczących usługi rozwojowe:
a) imiona i nazwisko,
b) dane teleadresowe,
c) miejsce zatrudnienia;
3) personelu podmiotów świadczących usługi rozwojowe i ich
współpracowników:
a) imiona i nazwisko,
b) dane teleadresowe,
c) numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności (PESEL),
d) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – nazwę, serię
i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
e) wykształcenie,
f) miejsce zatrudnienia,
g) przebieg pracy zawodowej;
4) osób uprawnionych do obsługi konta w systemie teleinformatycznym:
a) imiona i nazwisko,
b) dane teleadresowe,
c) numer PESEL,
d) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – nazwę, serię
i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
e) miejsce zatrudnienia;
5) innych użytkowników systemu teleinformatycznego, o których mowa w ust. 3:
a) imiona i nazwisko,
b) dane teleadresowe,
c) numer PESEL,
d) w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL – nazwę, serię
i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość,
e) miejsce zatrudnienia.
5. Agencja pełni funkcję administratora danych, o których mowa w ust. 2 i 3.
6. Dane, o których mowa w ust. 3, mogą być udostępniane instytucjom
zarządzającym programami operacyjnymi w celu realizacji zadań, o których mowa
w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020.
7. Dane:
1) identyfikujące podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8,
2) dotyczące usług rozwojowych świadczonych przez podmiot wpisany do
rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 8
– są jawne i są udostępniane przez Agencję na jej stronie internetowej.
8. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być przechowywane w systemie
teleinformatycznym przez okres do 10 lat od dnia dokonania ostatniej czynności w
tym systemie.

Art. 6b. 1. W zakresie realizacji zadań Agencja może udzielać pomocy
finansowej:
1) przedsiębiorcom, pracownikom przedsiębiorców i osobom zamierzającym
podjąć działalność gospodarczą;
2) podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
3) podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub
potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców;
4) jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;
5) podmiotom działającym na rzecz innowacyjności;
6) partnerom społecznym i gospodarczym w rozumieniu ustawy z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
7) organizacjom pracodawców i organizacjom związkowym, reprezentatywnym
w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego
i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232);
8) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20
lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
9) stowarzyszeniom z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
1a. Przez podmiot działający na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału
ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców rozumie się w
szczególności:
1) organ prowadzący szkołę lub placówkę działającą w systemie oświaty;
2) uczelnię;
3) podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
4) inną osobę prawną, która zgodnie ze statutem prowadzi działalność
szkoleniową;
5) przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie szkoleń.
1b. Przez podmiot działający na rzecz innowacyjności rozumie się w
szczególności:
1) instytucję otoczenia biznesu działającą na rzecz wzrostu innowacyjności
przedsiębiorstw i gospodarki, w tym centrum transferu technologii, centrum
innowacji, inkubator technologiczny, akademicki inkubator
przedsiębiorczości i park technologiczny;
2) klaster, w tym Krajowy Klaster Kluczowy, oraz koordynatora klastra.
2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, może mieć formę:
1) bezzwrotnego lub zwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej
„wsparciem”;
2) pożyczek;
3) finansowania kosztów usług świadczonych przez usługodawców bezpłatnie
lub za odpłatnością niższą od ceny rynkowej;
4) instrumentu finansowego, w tym inwestycji kapitałowych, quasi-
-kapitałowych, środków finansowych przeznaczonych na zapewnienie
inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, pożyczek, gwarancji lub innych
instrumentów opartych na podziale ryzyka;
5) nagród, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady
(WE) nr 1083/2006.
3. Agencja nie może udzielić pomocy finansowej w formie wsparcia,
pożyczki lub instrumentu finansowego:
1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, jeżeli został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa,
przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi
i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi
bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem
działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych;
2) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1–3 oraz 5–9, niebędącemu osobą
fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki
osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których
mowa w pkt 1;
3) podmiotowi określonemu w ust. 1 pkt 1–3 oraz 5–9, który:
a) posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub
b) pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku
likwidacji albo postępowania upadłościowego, lub
c) naruszył w sposób istotny umowę zawartą z Agencją – przez okres 3 lat
od dnia rozwiązania tej umowy;
4) podmiotowi zbiorowemu, wobec którego sąd orzekł zakaz korzystania
z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi.
3a. (uchylony)
3b. Do przedsiębiorcy, któremu ma zostać udzielona pomoc, o której mowa
w art. 6 ust. 1 pkt 10 lit. h, przepisów ust. 3 pkt 3 lit. a nie stosuje się.
3c. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–9, ubiegający się
o udzielenie pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu
finansowego jest obowiązany do przedłożenia Agencji zaświadczeń, odpisów albo
oświadczenia o braku przesłanek, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3 lit. a i b lub pkt
4. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim
klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. Agencja może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia,
pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt
1–3 i 5–9, jeżeli poweźmie uzasadnioną wątpliwość co do prawidłowego
wykorzystania tej pomocy.
4a. Agencja może odmówić udzielenia pomocy finansowej w formie
wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1–3 i 5–9, jeżeli prowadziłoby to do obejścia zasad udzielenia tej
pomocy, w szczególności warunków podmiotowych, przeznaczenia, intensywności
lub kwoty pomocy.
4b. Agencja, w uzasadnionych przypadkach, w których zachodzi obawa
wyrządzenia szkody w mieniu publicznym, może odmówić udzielenia pomocy
finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub instrumentu finansowego podmiotowi,
o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–9, w tym gdy toczy się postępowanie karne lub
karne skarbowe w sprawie o przestępstwo wskazane w ust. 3 pkt 1 w związku z
dofinansowaniem lub inną formą wsparcia finansowego, które zostały udzielone ze
środków publicznych na realizację projektu lub innego przedsięwzięcia temu
podmiotowi, podmiotowi powiązanemu z nim osobowo lub kapitałowo w
rozumieniu art. 6c ust. 2, lub członkowi organu tych podmiotów.
4c. Odmowa udzielenia pomocy finansowej w formie wsparcia, pożyczki lub
instrumentu finansowego podmiotowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5–9, na
podstawie przesłanek, o których mowa w ust. 4–4b, może nastąpić również po
dokonaniu wyboru projektu w postępowaniu o udzielenie pomocy finansowej.
5. Wsparcie udzielone przez Agencję podmiotowi, o którym mowa w ust. 1
pkt 1–3 i 5, przeznaczone na utworzenie lub powiększenie wyodrębnionego
księgowo funduszu, z którego ten podmiot:
1) udziela pożyczek, zwanego dalej „funduszem pożyczkowym”, lub
2) udziela poręczeń, zwanego dalej „funduszem poręczeniowym”, lub
3) obejmuje akcje lub udziały w spółkach będących przedsiębiorcami we
wczesnej fazie rozwoju, zwanego dalej „funduszem kapitału zalążkowego”, lub
4) dokonuje inwestycji w spółki będące mikroprzedsiębiorcami, małymi lub
średnimi przedsiębiorcami, zwanego dalej „funduszem kapitału
podwyższonego ryzyka”
– uznaje się za wykorzystane w kwocie faktycznie wykorzystanej przez podmiot
zgodnie z umową o udzielenie wsparcia, odpowiednio na udzielenie pożyczek,
udzielenie poręczeń, objęcie akcji lub udziałów, bądź dokonywanie inwestycji.
6. Wykorzystanie wsparcia, o którym mowa w ust. 5, powinno nastąpić
w ciągu okresu ustalonego w umowie o udzielenie wsparcia, nie dłuższego niż 5 lat
licząc od dnia przekazania kwoty wsparcia podmiotowi, o którym mowa w ust. 1
pkt 1–3 i 5. Z upływem tego okresu podmiot zwraca Agencji niewykorzystaną
kwotę wsparcia wraz z odsetkami wynikającymi z przechowywania tej kwoty na
rachunku bankowym.
7. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, który po zakończeniu
obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia, o której mowa w ust. 5, bez zgody
Agencji zlikwidował fundusz pożyczkowy, fundusz poręczeniowy, fundusz
kapitału zalążkowego lub fundusz kapitału podwyższonego ryzyka bądź zmienił
zasady gospodarowania tymi funduszami w zakresie ich przeznaczenia, formy,
grupy docelowej, maksymalnego poziomu zaangażowania finansowego w jeden
podmiot lub zasięgu terytorialnego, jest obowiązany wpłacić Agencji kwotę równą
kwocie wykorzystanego wsparcia, powiększoną o odsetki naliczone jak dla
zaległości podatkowych od dnia likwidacji funduszu albo zmiany zasad
gospodarowania funduszem.
7a. Obowiązek utrzymywania przez podmiot, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–
3 i 5, po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia, działalności
funduszu pożyczkowego, funduszu poręczeniowego, funduszu kapitału
zalążkowego lub funduszu kapitału podwyższonego ryzyka oraz zasad
gospodarowania tymi funduszami, podlega kontroli przez Agencję. Kontrola
wykonywania obowiązku gospodarowania funduszem pożyczkowym, funduszem
poręczeniowym, funduszem kapitału zalążkowego lub funduszem kapitału
podwyższonego ryzyka jest dokonywana w zakresie wskazanym w ust. 7.
7b. Po zakończeniu obowiązywania umowy o udzielenie wsparcia podmiot, o
którym mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, w terminie 30 dni od zakończenia każdego roku
kalendarzowego, przedstawia Agencji sprawozdanie z gospodarowania środkami
funduszu pożyczkowego, funduszu poręczeniowego, funduszu kapitału
zalążkowego lub funduszu kapitału podwyższonego ryzyka w danym roku.
Sprawozdanie zawiera informacje o liczbie i wartości udzielonych pożyczek, poręczeń lub dokonanych i zakończonych inwestycji oraz ich przeznaczeniu.
Agencja może żądać dodatkowych informacji w celu oceny wykonywania przez
ten podmiot obowiązków określonych w ust. 7a.
8. Agencja udziela pomocy finansowej w drodze umowy, do której stosuje się
przepisy Kodeksu cywilnego.
9. Umowa, o której mowa w ust. 8, określa w szczególności:
1) szczegółowe przeznaczenie pomocy finansowej;
2) wielkość pomocy finansowej;
3) szczegółowe zasady wykorzystywania pomocy finansowej;
4) sposób wypłaty pomocy finansowej;
5) sposób nadzorowania przez Agencję wykorzystania pomocy finansowej;
6) warunki rozwiązania umowy;
7) warunki zwrotu pomocy finansowej;
8) w przypadku pomocy finansowej przeznaczonej na powiększenie funduszu,
o którym mowa w ust. 5 – szczegółowe zasady gospodarowania funduszem.
10. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem
operacyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym
Planie Rozwoju oraz w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki
określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb
udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tego programu,
uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych, efektywnego
i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.
10a. Właściwy minister pełniący funkcję instytucji zarządzającej programem
operacyjnym, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014–2020, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki
i tryb udzielania przez Agencję pomocy finansowej w ramach tego programu,
uwzględniając konieczność realizacji celów w nim określonych, efektywnego
i skutecznego wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.
11. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Agencję pomocy
finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi, uwzględniając konieczność
realizacji zadań, o których mowa w art. 4 ust. 1, efektywnego i skutecznego
wykorzystania tej pomocy oraz zapewnienia przejrzystości jej udzielania.
12. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki:
1) udzielania pożyczek,
2) udzielania poręczeń,
3) obejmowania akcji lub udziałów
– ze środków wsparcia, o którym mowa w ust. 5, uwzględniając konieczność
efektywnego i skutecznego wykorzystania wsparcia oraz zapewnienia
przejrzystości jego udzielania.
13. Minister właściwy do spraw gospodarki może określić, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez
Agencję pomocy finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami klęski
żywiołowej, uwzględniając konieczność szybkiego i skutecznego udzielenia tej
pomocy oraz jej efektywnego wykorzystania.

Art. 6ba. W celu realizacji zadań Agencja może, za zgodą ministra
właściwego do spraw gospodarki, utworzyć spółkę lub nabyć udziały lub akcje
spółki mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą.
Art. 6c. 1. Podmiot, który ubiega się o udzielenie wsparcia przeznaczonego
na zakup towarów lub usług lub otrzymał od Agencji takie wsparcie i nie jest
zobowiązany do wyboru wykonawcy z zastosowaniem przepisów o zamówieniach
publicznych, dokonuje wyboru wykonawcy z zachowaniem zasad przejrzystości
i uczciwej konkurencji.
2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie może dokonać zakupu towarów lub
usług od podmiotów, które bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów
są z nim powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub
kapitałowe rozumie się powiązania między podmiotem, o którym mowa w ust. 1,
lub członkami organów tego podmiotu, a wykonawcą lub członkami organów
wykonawcy, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego,
prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w
szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Podmiot, który otrzymał wsparcie od Agencji na świadczenie usług
doradczych innym podmiotom, nie może świadczyć tych usług na rzecz podmiotów
powiązanych z nim osobowo lub kapitałowo w rozumieniu ust. 2.
4. W ramach programów operacyjnych lub innych programów finansowanych
z udziałem środków europejskich w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych realizowanych przez Agencję stosuje się zasady i procedury wyboru wykonawcy określone w procedurach obowiązujących przy
wdrażaniu tych programów.
5. W przypadku powzięcia uzasadnionej wątpliwości co do zachowania zasad
lub procedur, o których mowa w ust. 1 lub 4, Agencja może wstrzymać wypłatę
pomocy finansowej do czasu wyjaśnienia tej wątpliwości, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Art. 6d. 1. Agencja może zlecić regionalnej instytucji finansującej realizację
niektórych zadań związanych z udzielaniem pomocy finansowej, w szczególności:
promocję, udzielanie informacji, przyjmowanie wniosków oraz nadzorowanie
sposobu wykorzystania pomocy. Koszty realizacji przez regionalną instytucję
finansującą zleconych zadań mogą być pokrywane ze wsparcia udzielanego przez
Agencję.
2. Regionalną instytucją finansującą może być osoba prawna, która:
1) zgodnie ze statutem, umową lub innym przewidzianym przepisami prawa
dokumentem, w szczególności uchwałą właściwego organu lub
zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym, nie działa w celu osiągnięcia
zysku lub przeznacza zysk co najmniej w części na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję oraz w której zysk lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków;
2) zapewni wykonywanie zleconych zadań przez osoby posiadające kwalifikacje
niezbędne do realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub ust. 1a;
3) posiada niezbędny potencjał ekonomiczny i techniczny oraz doświadczenie
w realizacji zadań z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lub 1a.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie roli regionalnej instytucji
finansującej jest dokonywany w drodze konkursu przeprowadzanego przez
Agencję w porozumieniu z właściwymi zarządami województw.
4. Spełnianie przez regionalną instytucję finansującą warunków określonych
w ust. 2 powinno być potwierdzone audytem przeprowadzonym przez Agencję, co
najmniej raz na 2 lata.
5. W razie negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w ust. 4, lub
w innych uzasadnionych przypadkach, Agencja może, po zasięgnięciu opinii
właściwego zarządu województwa, przeprowadzić nowy konkurs na wybór
właściwej regionalnej instytucji finansującej lub zlecić realizację zadań
określonych w ust. 1 innej regionalnej instytucji finansującej do czasu:
1) uzyskania przez właściwą regionalną instytucję finansującą pozytywnego
wyniku audytu lub
2) rozstrzygnięcia ponownego konkursu na wybór właściwej regionalnej
instytucji finansującej, lub
3) zakończenia realizacji danego programu.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania, które musi spełnić regionalna instytucja finansująca, oraz
szczegółowy tryb przeprowadzenia konkursu wyłaniającego regionalną instytucję
finansującą, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia profesjonalnego
wykonywania zleconych zadań oraz zapewnienia udziału przedstawicieli
samorządów właściwych województw w pracach komisji konkursowej.

Art. 6e. 1. Agencja może, w drodze umowy zawartej z właściwym zarządem
województwa, powierzyć wojewódzkiemu urzędowi pracy wykonywanie
niektórych czynności związanych z realizacją przez Agencję programów z zakresu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, a w szczególności monitorowanie realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem pomocy finansowej Agencji.
2. Do powierzenia wojewódzkiemu urzędowi pracy czynności, o których
mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.

Art. 6f. 1. Dane dotyczące podmiotów, o których mowa w art. 6b, w tym dane
zawarte w składanych przez nie wnioskach o udzielenie pomocy finansowej lub
pochodzące z tych wniosków, w szczególności dotyczące metodyki, opisu,
koncepcji projektu, planowanych lub osiągniętych wskaźników lub rezultatów,
potencjału finansowego i organizacyjnego, w tym zaplecza technicznego
wnioskodawcy niepodlegające, na podstawie odrębnych przepisów, ujawnieniu
w odpowiednich rejestrach, ewidencjach lub wykazach, mogą być przez Agencję
udostępniane wyłącznie na wniosek organów administracji publicznej oraz
organów ochrony prawnej na podstawie odrębnych przepisów, instytucji
zarządzających lub pośredniczących w programie operacyjnym, w ramach którego
został złożony wniosek o udzielenie pomocy finansowej, lub podmiotów, którym
Agencja powierzyła lub zleciła realizację zadań, w zakresie niezbędnym do
realizacji tych zadań.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotów, którym Agencja
powierzyła lub zleciła realizację zadań.

Art. 6g. Agencja uczestniczy w pokrywaniu kosztów prowadzenia portalu
internetowego Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, o którym mowa w art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju.

Art. 7. 1. Agencja działa na podstawie ustawy oraz statutu.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki, w drodze zarządzenia, nadaje
Agencji statut, który określa jej organizację wewnętrzną.

Art. 8. Organem Agencji jest Prezes.

Art. 9. 1. Prezes kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz.
1a. Prezes wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców Prezesa, którym
ustala zakres czynności.
2. Prezes jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności
prawnych w imieniu Agencji. Do dokonywania czynności prawnych Prezes może
ustanowić pełnomocników, którzy działają w zakresie umocowania.
3. Do zadań Prezesa należy w szczególności:
1) opracowywanie projektów rocznych planów działania i projektów planów
finansowych Agencji;
2) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji planu działania Agencji;
3) sprawowanie zarządu majątkiem Agencji.
4. Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa, powołuje
zastępców Prezesa w liczbie nie większej niż 3, spośród osób wyłonionych w
drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw
gospodarki odwołuje zastępców Prezesa.
4a. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4,
powołuje Prezes.
4b. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa
w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 2–11.
5. (uchylony)
6. Minister właściwy do spraw gospodarki ustala wynagrodzenie Prezesa oraz
jego zastępców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o
wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019
r. poz. 2136).

Art. 10. 1. Prezesa powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród
osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasięgnięciu
opinii ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. Minister właściwy do
spraw gospodarki odwołuje Prezesa.
1a. W przypadku odwołania Prezesa Agencji, minister właściwy do spraw
gospodarki wskazuje zastępcę Prezesa Agencji, któremu powierza pełnienie
obowiązków Prezesa do czasu powołania nowego Prezesa.
1b. W przypadku nieobsadzenia stanowisk zastępcy Prezesa Agencji,
obowiązki Prezesa pełni, do czasu powołania nowego Prezesa, pracownik
zajmujący kierownicze stanowisko w Agencji, wskazany przez ministra
właściwego do spraw gospodarki.
2. Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy
na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości
Agencji.
3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez
umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429),
i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie
powinno zawierać:
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od
dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół, powołany przez
ministra właściwego do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, liczący co najmniej 3 osoby, których
wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do
wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5,
może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu,
która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek
zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których
przedstawia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę
kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań
określonych w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji
w biuletynach informacji publicznej, o których mowa w ust. 3. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres Agencji;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację
o niewyłonieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

Art. 11. (uchylony).

Art. 11a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy
w Agencji jest otwarty i konkurencyjny.
2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, oraz w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej,
w której jest prowadzony nabór.

Art. 11b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu
o naborze.

Art. 11c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o
naborze, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w
Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 11d. (uchylony).

Art. 11e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór, liczbę
kandydatów oraz ich imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego;
2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 11f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po
zatrudnieniu wybranego kandydata albo zakończeniu naboru, w przypadku gdy w
jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska pracy;
3) imię i nazwisko zatrudnionego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie
niezatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji
Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej,
w której był prowadzony nabór.

Art. 11g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał
w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można zatrudnić na tym
samym stanowisku kolejną osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych
w protokole tego naboru. Przepisy art. 11f stosuje się odpowiednio.

Art. 11h. W Agencji może być zatrudniona osoba, która:
1) korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe.

Art. 12. (uchylony).

Art. 13. (uchylony).

Art. 14. 1. Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania oraz rocznym
planem finansowym, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473).
1a. (uchylony)
2. (uchylony)
3. Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania oraz planu finansowego,
Agencja działa na podstawie projektów tych planów.
4. Projekt rocznego planu finansowego Prezes Agencji przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki w trybie określonym w przepisach dotyczących
prac nad projektem ustawy budżetowej.
4a. Prezes Agencji, w terminie do dnia 1 grudnia każdego roku, przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki projekt planu działania Agencji w
następnym roku obrotowym.
5. (uchylony)
5a. (uchylony)
5b. Prezes Agencji, w terminie 45 dni od zakończenia każdego kwartału, z
wyjątkiem ostatniego kwartału roku obrotowego, przedstawia ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie z realizacji planu działania i planu
finansowego Agencji w danym kwartale w celu dokonania oceny, o której mowa w
art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
5c. Minister właściwy do spraw gospodarki, po ogłoszeniu ustawy
budżetowej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, niezwłocznie
zatwierdza projekt planu działania i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych do wiadomości.
5d. W przypadku zmiany projektu planu finansowego w wyniku prac nad
ustawą budżetową, Prezes Agencji dokonuje zmiany projektu planu działania i przekazuje go niezwłocznie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.
5e. W razie konieczności zmiany planu działania w trakcie roku obrotowego
Prezes Agencji przekazuje zmieniony plan działania do zatwierdzenia ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki.
5f. Zatwierdzony, zgodnie z ust. 5d lub 5e, plan działania minister właściwy
do spraw gospodarki przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych.
6. Prezes, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, przedstawia do
zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw gospodarki następujące
dokumenty dotyczące poprzedniego roku obrotowego:
1) sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z przepisami
o rachunkowości, wraz ze sprawozdaniem z badania;
2) sprawozdanie z realizacji planu finansowego;
3) sprawozdanie z realizacji planu działania.
4) (uchylony)
6a. Minister właściwy do spraw gospodarki przed dokonaniem czynności, o
których mowa w ust. 5c–5e i 6, zasięga opinii ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
przedstawia swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiednio
projektu planu działania, jego zmiany albo sprawozdania rocznego.
7. Rokiem obrotowym Agencji jest rok kalendarzowy.
8. (uchylony)

Art. 15. 1. Agencja prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.
2. Przychodami Agencji są:
1) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na:
a) realizację zadań Agencji, w tym na współfinansowanie programów i
projektów finansowanych z udziałem środków europejskich,
b) finansowanie lub dofinansowanie inwestycji Agencji;
2) środki pochodzące z funduszy przedakcesyjnych Unii Europejskiej,
przeznaczone na realizację zadań Agencji, których obsługę księgową, na
podstawie umów, prowadzi Agencja;
3) dotacje podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie bieżących
kosztów zarządzania realizowanymi przez Agencję zadaniami, o których
mowa w art. 4, w tym kosztów ponoszonych przez regionalne instytucje finansujące.
2a. Przychodami Agencji są także środki finansowe pochodzące z:
1) odsetek od wolnych środków przekazanych w depozyt zgodnie z przepisami
o finansach publicznych;
2) tytułu odpłatności za usługi świadczone przez Agencję lub wydawane przez nią publikacje;
3) innych źródeł.
3. Koszty działalności Agencji, w tym wynagrodzenia pracowników,
pokrywane są z jej przychodów.
4. Zasady wynagradzania pracowników Agencji określa regulamin
wynagradzania, ustalony przez Prezesa za zgodą ministra właściwego do spraw gospodarki.
5. (uchylony)
6. Agencja może zaciągać kredyty i pożyczki, w szczególności
w międzynarodowych instytucjach finansowych, a także udzielać poręczeń
kredytów i pożyczek zaciąganych przez regionalne instytucje finansujące, za zgodą
ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw
finansów publicznych, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Zaciągnięcie kredytów lub pożyczek przez Agencję lub poręczenie przez
nią kredytów lub pożyczek, których całkowita spłata przypada w roku obrotowym,
w którym zostały zaciągnięte, do wysokości 20% sumy funduszy określonych
w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2 nie wymaga zgody, o której mowa w ust. 6.
8. Zasady prowadzenia przez Agencję rachunkowości określają przepisy
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351,
1495, 1571, 1655 i 1680) oraz odrębne przepisy dotyczące podmiotów sektora
finansów publicznych.

Art. 15a. 1. Prezes Agencji może umorzyć w całości lub w części, odroczyć
lub rozłożyć na raty spłatę należności i wierzytelności przypadających Agencji ze środków:
1) innych niż:
a) pochodzące z funduszy strukturalnych, z wyłączeniem Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata
2004–2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004–2006 przyjętych w przepisach wydanych na podstawie
art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju,
b) określone w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;
2) przeznaczonych na finansowanie programów i projektów realizowanych ze
środków innych niż:
a) pochodzące z funduszy strukturalnych z wyłączeniem Sektorowego
Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata
2004–2006 oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich 2004–2006 przyjętych w przepisach wydanych na podstawie
art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie
Rozwoju,
b) określone w art. 5 ust. 3 pkt 2, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych.
2. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji w przypadku, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, 2a i 4, stanowi pomoc dla przedsiębiorcy i jest dokonywane
zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia
2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
3. Należność i wierzytelność Agencji może być umorzona, jeżeli wystąpi co
najmniej jedna z następujących przesłanek:
1) należności i wierzytelności nie odzyskano w wyniku przeprowadzonego
postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego lub
2) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie
uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji należności
i wierzytelności Agencji, lub postępowanie egzekucyjne okazało się
nieskuteczne, lub
2a) łączna kwota należności lub wierzytelności przypadających Agencji od
jednego podmiotu nie przekracza 100 zł, lub
3) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub pobytu dłużnika będącego osobą
fizyczną albo dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub
pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego,
których łączna wartość nie przekracza kwoty, stanowiącej trzykrotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym
umorzenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” dla
celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, lub
4) egzekucja należności i wierzytelności Agencji zagraża ważnym interesom
dłużnika, w tym jego egzystencji, lub jeżeli dłużnik stał się niezdolny do
prowadzenia działalności gospodarczej, lub
5) dłużnik będący osobą prawną został wykreślony z Krajowego Rejestru
Sądowego, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by
egzekwować należności i wierzytelności Agencji, a odpowiedzialność
z tytułu należności i wierzytelności Agencji nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie.
3a. Termin spłaty całości lub części należności i wierzytelności Agencji może
być odroczony albo spłata całości lub części tych należności i wierzytelności
rozłożona na raty, jeżeli ich egzekucja okresowo zagraża ważnym interesom
dłużnika, w tym jego egzystencji, przy czym istnieje uzasadnione przypuszczenie,
że dłużnik te należności i wierzytelności w późniejszym terminie zwróci.
3b. Odroczenie terminu lub rozłożenie na raty spłaty całości lub części
należności i wierzytelności Agencji stanowi pomoc dla przedsiębiorcy i jest
dokonywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z
dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, pod warunkiem że
wartość pomocy obliczona zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1063)
wykazuje wartość dodatnią.
4. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, za które dłużnicy są
odpowiedzialni solidarnie, może nastąpić, jeżeli okoliczności uzasadniające
umorzenie zachodzą co do wszystkich dłużników.
5. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu, odroczeniu lub rozłożeniu
na raty przekracza 40 000 zł, umorzenie należności i wierzytelności Agencji,
odroczenie lub rozłożenie na raty ich spłaty wymaga zgody ministra właściwego
do spraw gospodarki, za uprzednią zgodą ministra właściwego ze względu na
zakres programu, w ramach którego należności lub wierzytelności Agencji
powstały.
6. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odroczenie lub rozłożenie
na raty ich spłaty następuje na wniosek dłużnika, z zastrzeżeniem ust. 7.
7. Prezes Agencji może umorzyć należność i wierzytelność bez wniosku
dłużnika w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3 i 5.
8. W przypadku gdy kwota podlegająca umorzeniu przekracza 5000 zł,
informacja o tym umorzeniu, obejmująca
nazwę i siedzibę dłużnika będącego osobą prawną lub imię i nazwisko oraz
miejsce zamieszkania dłużnika będącego osobą fizyczną, cel udzielenia pomocy
finansowej, przesłankę oraz kwotę umorzenia, jest informacją publiczną w
rozumieniu przepisów o dostępie do informacji publicznej i jest niezwłocznie
udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 15b. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 15a ust. 6, powinien zawierać
w szczególności:
1) nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy oraz numer NIP wnioskodawcy,
2) kwotę należności lub wierzytelności, z wyodrębnieniem odsetek,
3) podanie przyczyny ubiegania się o umorzenie całości lub części zadłużenia,
odroczenia lub rozłożenia na raty jego spłaty,
4) informację o aktualnej sytuacji majątkowej dłużnika,
5) informację, czy wnioskodawcy już umarzano należność lub wierzytelność
Agencji, odraczano lub rozkładano na raty ich spłatę
– z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Wniosek o odroczenie, rozłożenie na raty spłaty lub częściowe umorzenie,
oprócz elementów określonych w ust. 1, powinien zawierać także:
1) proponowane terminy i kwoty spłaty zadłużenia;
2) wskazanie źródeł pokrycia spłat zadłużenia w terminach, o których mowa w pkt 1.
3. Do wniosków o umorzenie lub częściowe umorzenie, odroczenie lub
rozłożenie na raty spłaty wnioskodawca dołącza dokumenty potwierdzające lub
uzasadniające okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 oraz art. 15a ust. 1–4.
4. Prezes Agencji może zwrócić się do wnioskodawcy o uzupełnienie
dokumentów, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni.
5. W przypadku niedotrzymania przez wnioskodawcę terminu, o którym
mowa w ust. 4, wniosek nie podlega rozpatrzeniu i jest zwracany wnioskodawcy.

Art. 15c. 1. Umorzenie należności i wierzytelności Agencji, odroczenie lub
rozłożenie na raty ich spłaty następuje na podstawie umowy zawartej między
Agencją a dłużnikiem, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 15a
ust. 3 pkt 1–3 i 5.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) warunki spłaty pozostałej części należności i wierzytelności – w przypadku
umorzenia ich w części;
2) warunki i terminy spłaty należności i wierzytelności – w przypadku
odroczenia lub rozłożenia spłaty na raty.
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie, o której mowa w ust. 1, mają
zastosowanie przepisy prawa cywilnego.

Art. 16. 1. Agencja tworzy:
1) fundusz statutowy;
2) fundusz rezerwowy;
3) inne fundusze, jeśli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.
2. Fundusz statutowy Agencji składa się z równowartości netto środków
trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych składników majątku,
stanowiących wyposażenie Agencji na dzień rozpoczęcia przez nią działalności.
3. Zysk netto Agencji za rok obrotowy przeznacza się na fundusz rezerwowy.
4. Stratę netto Agencji za rok obrotowy pokrywa się z funduszu rezerwowego.
Jeżeli strata netto jest wyższa, niż fundusz rezerwowy, część straty niepokrytą
z funduszu rezerwowego pokrywa się z funduszu statutowego.
5. Decyzję o przeznaczeniu zysku netto albo pokryciu straty netto Agencji za
rok obrotowy podejmuje minister właściwy do spraw gospodarki na podstawie
propozycji Prezesa przedstawionej wraz ze sprawozdaniem finansowym Agencji
za dany rok obrotowy.

Art. 17. 1. Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, której jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, zwana dalej
„Fundacją”, ulega likwidacji z dniem wejścia w życie ustawy.
2. Z chwilą likwidacji Fundacji:
1) Agencja przejmuje zobowiązania i wierzytelności oraz środki finansowe
i pozostały majątek Fundacji, a także posiadane przez nią dokumenty;
2) Agencja staje się stroną umów obowiązujących Fundację, z tym że do umów
o pracę stosuje się przepis pkt 3;
3) pracownicy Fundacji stają się pracownikami Agencji i stosuje się do nich
przepisy art. 231 § 3 i 4 Kodeksu pracy.
3. Agencja jest zwolniona z podatków i innych danin publicznych z tytułu
przejęcia majątku Fundacji.
4. Agencja wykorzystuje środki majątkowe przejęte od Fundacji na realizację
celów, którym Fundacja służyła.
5. Podmiot będący stroną umowy wzajemnej zawartej z Fundacją może,
w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy, odstąpić od tej umowy, informując
o tym Prezesa. W tym przypadku do zaspokajania wzajemnych roszczeń stosuje się
przepisy umowy, a jeżeli umowa nie reguluje tej sytuacji – przepisy Kodeksu
cywilnego.

Art. 18. 1. Prezes, powołany zgodnie z art. 21 ust. 1, od dnia powołania do
dnia wejścia w życie ustawy pełni funkcję likwidatora Fundacji.
2. Ustanowienie likwidatora nie powoduje zaprzestania działania Zarządu Fundacji.
3. Zarząd Fundacji w okresie od dnia ustanowienia likwidatora do dnia
zamknięcia ksiąg rachunkowych Fundacji
może zaciągać nowe zobowiązania wyłącznie w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań Fundacji i w uzgodnieniu z likwidatorem.
4. Likwidator dokona zamknięcia ksiąg rachunkowych Fundacji na dzień
poprzedzający dzień wejścia w życie ustawy oraz sporządzi sprawozdanie
finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.
5. Na żądanie likwidatora Zarząd Fundacji udostępnia wszelkie dokumenty Fundacji.
6. Likwidator zleci badanie sprawozdania finansowego, o którym mowa
w ust. 4, biegłemu rewidentowi.

Art. 19. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 1999 r. z późn. zm.) w art. 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ministrowi właściwemu do spraw gospodarki podlega Polskie Centrum Badań i Certyfikacji, Agencja Rezerw Materiałowych, Agencja Techniki i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.".

Art. 20. W ustawie z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. poz. 550 i poz. 1041) w art. 14. w ust. 2 w pkt 22 po wyrazie „Mieszkaniowej" stawia się przecinek i dodaje pkt 23 w brzmieniu:
„23) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości".

Art. 21. 1. Na pierwszą kadencję minister właściwy do spraw gospodarki
powołuje Prezesa bez zachowania trybu określonego w art. 10 ust. 1.
2. Powołany zgodnie z ust. 1 Prezes, w okresie od dnia powołania do dnia
wejścia w życie ustawy, opracuje plan działania Agencji, o którym mowa w art. 14
ust. 8, oraz koncepcję organizacyjną Agencji.
3. Na żądanie Prezesa, Zarząd Fundacji udostępni materiały i informacje
niezbędne do opracowania dokumentów, o których mowa w ust. 2.
4. Za czynności, o których mowa w ust. 2 oraz w art. 18, Prezesowi
przysługuje wynagrodzenie płatne ze środków Fundacji, którego wysokość określi
minister właściwy do spraw gospodarki, w akcie powołania.
5. Pierwsza kadencja Prezesa rozpoczyna się w dniu wejścia w życie ustawy
i trwa rok. Przepisy art. 11 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.
6. Pierwsza kadencja Rady rozpoczyna się w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r., z wyjątkiem
art. 18 i art. 21, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.