Wejscie w życie: 27 października 2002

Ostatnia Zmiana: 31 stycznia 2018

Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Art. 1. 1. Stolica Rzeczypospolitej Polskiej miasto stołeczne Warszawa jest
gminą mającą status miasta na prawach powiatu.
2. Nazwa miasto stołeczne Warszawa może być określana skrótem „m.st.
Warszawa”.
3. Herbem m.st. Warszawy jest wizerunek Syreny o wzorze określonym
w statucie m.st. Warszawy.

Art. 2. W skład Rady m.st. Warszawy wchodzą radni w liczbie 60.

Art. 3. 1. Miasto stołeczne Warszawa, oprócz zadań przewidzianych przepisami
dotyczącymi samorządu gminnego i samorządu powiatowego, wykonuje zadania
wynikające ze stołecznego charakteru miasta, a w szczególności zapewnia warunki
niezbędne do:
1) funkcjonowania w mieście naczelnych i centralnych organów państwa, obcych
przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz organizacji
międzynarodowych;
2) przyjmowania delegacji zagranicznych;
3) funkcjonowania urządzeń publicznych o charakterze infrastrukturalnym,
mających znaczenie dla stołecznych funkcji miasta.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są zadaniami zleconymi z zakresu
administracji rządowej.

Art. 4. 1. Projekt statutu m.st. Warszawy uchwala Rada m.st. Warszawy po
zasięgnięciu opinii rad dzielnic. W przypadku niewyrażenia opinii przez radę
dzielnicy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia, wymóg zasięgnięcia
opinii uważa się za spełniony.
2. Projekt statutu m.st. Warszawy podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady
Ministrów.
3. Uzgodnienie projektu statutu następuje w terminie nie dłuższym niż 30 dni od
dnia jego przedłożenia.
4. Jeżeli Prezes Rady Ministrów nie zajmie stanowiska w terminie określonym
w ust. 3, statut uznaje się za uzgodniony.
5. Prezes Rady Ministrów, w przypadku stwierdzenia uchybień, przekazuje
projekt statutu do ponownego rozpatrzenia, wskazując termin ich usunięcia.
6. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Art. 5. 1. W m.st. Warszawie utworzenie jednostek pomocniczych – dzielnic
m.st. Warszawy, zwanych dalej „dzielnicami”, jest obowiązkowe.
2. Rada m.st. Warszawy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami lub z ich inicjatywy tworzy, łączy, dzieli i znosi jednostki
pomocnicze. Przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) stosuje się odpowiednio.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, następują z dniem 1 stycznia, a w roku,
w którym odbywają się wybory do rad gmin, mogą następować z dniem wyborów.
4. Statut dzielnicy nadany przez Radę m.st. Warszawy określa nazwę dzielnicy,
jej granice, zadania i kompetencje oraz zasady i tryb funkcjonowania jej organów.

Art. 6. Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest rada dzielnicy,
a organem wykonawczym – zarząd dzielnicy.

Art. 7. 1. Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie z wyborami do Rady
m.st. Warszawy.
2. Do wyborów do rady dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
dotyczące wyboru radnych do rady gminy w gminie liczącej powyżej
20 000 mieszkańców, z tym że komitetom wyborczym zgłaszającym kandydatów do
rady dzielnicy nie przysługuje prawo do bezpłatnego rozpowszechniania audycji
wyborczych w publicznym radiu i publicznej telewizji z tytułu tego zgłoszenia.
3. Wybory do rad dzielnic przeprowadzają dzielnicowe komisje wyborcze
powołane w trybie i na zasadach przewidzianych dla gminnych komisji wyborczych
w gminach liczących do 20 000 mieszkańców.
4. Podziału dzielnic na okręgi wyborcze dokonuje Rada m.st. Warszawy.
5. Nie można jednocześnie kandydować do rady dzielnicy i do organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 8. 1. Do radnych dzielnicy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
radnych gminy.
2. Liczbę radnych wybieranych do rady dzielnicy ustala się na podstawie
przepisów o liczbie radnych wybieranych do rad gmin.

Art. 9. 1. Kadencja rady dzielnicy rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa
w dniu poprzedzającym następne wybory.
2. Pierwszą sesję rady dzielnicy zwołuje Prezydent m.st. Warszawy w ciągu
7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.
3. Po upływie terminu określonego w ust. 2 pierwszą sesję zwołuje komisarz
wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze
całego kraju.
4. Pracami rady dzielnicy kieruje przewodniczący rady dzielnicy.
5. W sesjach rady dzielnicy mogą brać udział z głosem doradczym radni m.st. Warszawy.

Art. 10. 1. Rada dzielnicy wybiera zarząd dzielnicy w liczbie od 3 do 5 osób.
W dzielnicach do 100 000 mieszkańców zarząd dzielnicy liczy 3 osoby.
2. W skład zarządu dzielnicy wchodzi burmistrz dzielnicy, jego zastępca lub
zastępcy oraz pozostali członkowie zarządu, jeżeli statut dzielnicy tak stanowi.
3. Wybór burmistrza następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością
głosów. Pozostali członkowie zarządu wybierani są na wniosek burmistrza zwykłą
większością głosów w głosowaniu tajnym.
4. Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia pierwszego posiedzenia rady dzielnicy zarząd
dzielnicy nie zostanie wybrany, Prezydent m.st. Warszawy nie później niż w ciągu
14 dni powołuje zarząd dzielnicy, w tym burmistrza dzielnicy.
5. Odwołanie burmistrza następuje na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy lub
na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady bezwzględną większością głosów
w głosowaniu tajnym. Odwołanie burmistrza jest równoznaczne z odwołaniem całego zarządu.
6. Rada dzielnicy może odwołać członka zarządu na wniosek burmistrza,
Prezydenta m.st. Warszawy lub na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady
dzielnicy zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.
7. W przypadku odwołania zarządu stosuje się odpowiednio ust. 4.

Art. 11. 1. Dzielnica działa na podstawie statutu dzielnicy nadanego przez Radę
m.st. Warszawy i innych uchwał Rady m.st. Warszawy przekazujących dzielnicy
zadania i kompetencje gminne i powiatowe, zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej oraz zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
2. Do zakresu działania dzielnicy należą sprawy lokalne, a w szczególności:
1) utrzymywanie i eksploatacja gminnych zasobów lokalowych;
2) utrzymywanie placówek oświaty i wychowania, kultury, pomocy społecznej,
rekreacji, sportu i turystyki, w zakresie określonym przez statut miasta i inne
uchwały Rady m.st. Warszawy;
3) zadania związane z ochroną zdrowia, w zakresie określonym przez statut miasta
i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;
4) utrzymanie zieleni i dróg o charakterze lokalnym, w zakresie określonym przez
statut miasta i inne uchwały Rady m.st. Warszawy;
5) utrzymywanie i eksploatacja dzielnicowych obiektów administracyjnych;
6) sprawowanie nadzoru nad jednostkami niższego rzędu utworzonymi na jej
obszarze;
7) podejmowanie we własnym zakresie działań na rzecz zaspokajania zbiorowych
potrzeb wspólnoty mieszkańców dzielnicy.
3. W zakresie kompetencji, o których mowa w ust. 1, zarząd dzielnicy może
upoważnić poszczególnych członków zarządu oraz innych pracowników Urzędu m.st.
Warszawy, wykonujących pracę w danej dzielnicy, do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej w trybie przepisów o postępowaniu
administracyjnym i postępowaniu podatkowym, w tym do wydawania decyzji.

Art. 12. 1. Gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie
załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, stanowiącego
integralną część tej uchwały, określającego środki przeznaczone do dyspozycji
dzielnic na realizację ich zadań.
2. Rada dzielnicy przedstawia Radzie m.st. Warszawy opinię na temat załącznika
dzielnicowego do projektu uchwały budżetowej.
3. Środki finansowe przeznaczone do dyspozycji dzielnicy w załączniku,
o którym mowa w ust. 1, nie mogą być mniejsze niż planowane w budżecie m.st.
Warszawy dochody stanowiące:
1) 100% wpływów, z obszaru dzielnicy, z tytułu:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku od środków transportowych,
c) (uchylona)
d) podatku rolnego,
e) podatku leśnego,
f) opłat lokalnych uiszczanych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669,
1693 i 1722);
2) 70% wpływów z majątku m.st. Warszawy znajdującego się na obszarze
dzielnicy, który przed dniem wejścia w życie ustawy był własnością gmin
warszawskich;
3) 100% wpływów z innych dochodów m.st. Warszawy pozyskiwanych przez
dzielnicę w wyniku realizacji zadań statutowych dzielnicy.
4. Załącznik, o którym mowa w ust. 1, określa także dodatkowe środki
finansowe, które są przekazywane do dyspozycji dzielnicy, a w szczególności:
1) udział w środkach finansowych przekazywanych do m.st. Warszawy z budżetu
państwa w stopniu proporcjonalnym do zadań, które są wykonywane przez
dzielnicę i na które zostały przyznane te środki;
2) środki na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy uzgodnione przez
Prezydenta m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic;
3) środki wyrównawcze ustalane corocznie przez Radę m.st. Warszawy.
5. Przekazując do dyspozycji dzielnicy środki finansowe, o których mowa
w ust. 4, Rada m.st. Warszawy uwzględnia potrzebę zapewnienia skuteczności
decentralizacji zadań gminy, równomiernego rozwoju wszystkich dzielnic oraz
maksymalnej możliwości zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnot w dzielnicach.
6. Przekazanie zadań, o których mowa w art. 11, następuje wraz z zapewnieniem
środków wystarczających na ich realizację.

Art. 13. Obszar m.st. Warszawy, w dniu wejścia w życie ustawy, obejmuje
obszar związku komunalnego m.st. Warszawy, utworzonego ustawą z dnia 25 marca
1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.), oraz
gminy Wesoła.

Art. 14. Dzielnicami m.st. Warszawy, w dniu wejścia w życie ustawy, są:
Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga-Południe, Praga-Północ,
Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów,
Włochy, Wola i Żoliborz w granicach dotychczasowych, odpowiednio, gmin
warszawskich, gminy Wesoła lub dzielnic w gminie Warszawa-Centrum.

Art. 15. Znosi się gminy warszawskie, dzielnice w gminie Warszawa-Centrum
i związek komunalny m.st. Warszawy, utworzone ustawą, o której mowa w art. 13,
oraz gminę Wesoła.

Art. 16. 1. Znosi się powiat warszawski.
2. Gmina Sulejówek, w dniu wejścia w życie ustawy, wchodzi w skład powiatu mińskiego.

Art. 17. 1. Dotychczasowy Zarząd związku komunalnego m.st. Warszawy pełni
obowiązki organu wykonawczego na obszarze m.st. Warszawy do czasu objęcia
obowiązków przez organ wykonawczy m.st. Warszawy utworzony niniejszą ustawą.
2. Dotychczasowe zarządy gmin warszawskich, zarządy dzielnic w gminie
Warszawa-Centrum oraz zarząd gminy Wesoła pełnią obowiązki zarządów dzielnic
do czasu wyboru lub powołania zarządów dzielnic m.st. Warszawy na podstawie
niniejszej ustawy.

Art. 18. 1. Dotychczasowe Biuro Zarządu m.st. Warszawy, starostwo powiatu
warszawskiego, urzędy gmin warszawskich i urzędy dzielnic w gminie Warszawa-Centrum oraz urząd gminy Wesoła stają się Urzędem m.st. Warszawy.
2. Pracownicy samorządowi Biura Zarządu m.st. Warszawy, starostwa powiatu
warszawskiego, urzędów gmin warszawskich i dzielnic gminy Warszawa-Centrum
oraz urzędu gminy Wesoła stają się pracownikami samorządowymi Urzędu m.st.
Warszawy.
3. Stosunek pracy z pracownikami, o których mowa w ust. 2, wygasa z ostatnim
dniem miesiąca, w którym upływa 6 miesięcy od dnia opublikowania przez komisarza
wyborczego wyników wyborów do Rady m.st. Warszawy, jeżeli na miesiąc przed
upływem tego terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy
na dalszy okres albo w razie ich nieprzyjęcia, w ciągu 14 dni od dnia ich
zaproponowania.
4. Pracodawca obowiązany jest powiadomić na piśmie pracownika odpowiednio
o terminie wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach nieprzyjęcia nowych
warunków pracy lub płacy.

Art. 19. Do czasu uchwalenia statutów dzielnic m.st. Warszawy mają
zastosowanie odpowiednio przepisy określające organizację dotychczasowych gmin
warszawskich, dzielnic w gminie Warszawa-Centrum oraz gminy Wesoła w zakresie
niesprzecznym z niniejszą ustawą.

Art. 20. 1. Mienie gmin warszawskich, mienie gminy Wesoła oraz mienie
powiatu warszawskiego działających na podstawie przepisów dotychczasowych,
mienie związku komunalnego m.st. Warszawy utworzonego na podstawie
art. 1 ustawy, o której mowa w art. 13, a także mienie związków komunalnych gmin
warszawskich utworzonych na podstawie art. 6 ustawy, o której mowa w art. 13, staje
się z mocy ustawy mieniem m.st. Warszawy.
1a. Miasto stołeczne Warszawa staje się fundatorem w fundacjach, w których był
nim podmiot określony w ust. 1, w szczególności obejmuje przewidziane w statutach
tych fundacji jego zadania i kompetencje.
2. Miasto stołeczne Warszawa staje się następcą prawnym podmiotów, o których
mowa w ust. 1, w tym we wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie
ustawy postępowaniach o nabycie mienia na podstawie odrębnych przepisów.
3. Ujawnienie w księgach wieczystych zmian wynikających z przejęcia przez
m.st. Warszawę mienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, następuje z urzędu.
4. Do czasu ujawnienia w księgach wieczystych zmian wynikających z przejęcia
mienia przez m.st. Warszawę, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2003 r.,
czynności prawne mające za przedmiot mienie komunalne są, z uwzględnieniem
przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów o księgach wieczystych, ważne, jeżeli m.st. Warszawa, dokonując danej czynności, złoży w formie przewidzianej dla tej
czynności oświadczenie, że jest gminą właściwą dla dokonania tej czynności.
5. Zobowiązania i wierzytelności podmiotów, o których mowa w ust. 1, stają się
z dniem wejścia w życie ustawy zobowiązaniami i wierzytelnościami m.st. Warszawy.

Art. 21. 1. Przedsiębiorstwa komunalne i zakłady budżetowe, które wykonują
zadania o charakterze użyteczności publicznej mające znaczenie dla całego miasta,
podporządkowane i nadzorowane przez Zarząd m.st. Warszawy, ulegają z mocy
prawa przekształceniu w jednoosobowe spółki prawa handlowego m.st. Warszawy
z dniem 1 stycznia 2003 r.
2. Przedsiębiorstwami komunalnymi, o których mowa w ust. 1, są:
1) Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania;
2) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji;
3) Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.
3. Zakładami budżetowymi, o których mowa w ust. 1, są:
1) Miejskie Zakłady Autobusowe;
2) Tramwaje Warszawskie;
3) Metro Warszawskie.
4. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, organ wykonawczy m.st.
Warszawy ustala statut spółki (akt założycielski) i niezwłocznie składa wniosek
o wpisanie spółki do rejestru sądowego z dniem 1 stycznia 2003 r.
5. Wartość kapitału spółki i jej majątek określi organ wykonawczy m.st.
Warszawy.
6. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1–5 stosuje się odpowiednio przepisy
rozdziału 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 827 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1693).

Art. 22. 1. Jednostki organizacyjne gmin warszawskich, związku komunalnego
m.st. Warszawy, gminy Wesoła i powiatu warszawskiego oraz powiatowe służby,
inspekcje i straże stają się jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami
i strażami m.st. Warszawy.
2. Prezydent m.st. Warszawy jest zwierzchnikiem służbowym pracowników
jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem służb, inspekcji i straży m.st. Warszawy.
3. Do czasu wprowadzenia nowych regulaminów organizacyjnych jednostki
organizacyjne, służby, inspekcje i straże m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem ust. 2,
działają na podstawie dotychczasowych przepisów.
4. Osoby prawne gmin warszawskich, związku komunalnego m.st. Warszawy,
gminy Wesoła i powiatu warszawskiego stają się osobami prawnymi m.st. Warszawy.

Art. 23. Z dniem wejścia w życie ustawy stroną zawartych wcześniej
porozumień pomiędzy organami administracji rządowej lub jednostek samorządu
terytorialnego a dotychczasowymi gminami warszawskimi, związkiem komunalnym
m.st. Warszawy, gminą Wesoła lub powiatem warszawskim staje się m.st. Warszawa.

Art. 24. 1. Burmistrzowie gmin warszawskich, Prezydent m.st. Warszawy,
burmistrz gminy Wesoła oraz starosta powiatu warszawskiego, działający na
podstawie przepisów dotychczasowych, sporządzą i przekażą sprawozdanie
budżetowe z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień
poprzedzający wejście w życie ustawy do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie.
2. Na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, Prezes Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie sporządza zbiorcze sprawozdanie z wykonania
budżetów jednostek, o których mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do
dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy, w terminie do 30 dnia miesiąca
następującego po okresie sprawozdawczym. Sprawozdanie to przekazywane jest
organom m.st. Warszawy oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych.
3. Organ wykonawczy m.st. Warszawy sporządza sprawozdanie z wykonania
budżetu za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca okresu sprawozdawczego.
Sprawozdanie to przekazywane jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po okresie
sprawozdawczym.

Art. 25. 1. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie ustala budżet
m.st. Warszawy na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2002 r.
2. Budżet, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę gospodarki finansowej
m.st. Warszawy do czasu podjęcia uchwały budżetowej przez Radę m.st. Warszawy.
3. Ustalone wpłaty gmin warszawskich i gminy Wesoła z przeznaczeniem na
zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej, obliczone na podstawie art. 23
ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego w latach 1999–2003 (Dz. U. poz. 983, z późn. zm.), stają się z dniem
wejścia w życie ustawy zobowiązaniami m.st. Warszawy.
4. Miasto stołeczne Warszawa dokonuje wpłat, o których mowa w ust. 3,
zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy, o której mowa w ust. 3.
5. Subwencję ogólną dla m.st. Warszawy ustala się w wysokości stanowiącej
różnicę pomiędzy ustaloną na 2002 r. sumą kwot części subwencji ogólnej dla
poszczególnych gmin warszawskich i gminy Wesoła a sumą kwot części subwencji
ogólnej, przekazaną tym gminom do dnia wejścia w życie ustawy.
6. Do końca 2002 r. dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane
dotychczas przez gminy warszawskie i gminę Wesoła przekazywane są do budżetu
m.st. Warszawy.

Art. 26. 1. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych,
w których stronami są dotychczasowe gminy warszawskie, związek komunalny m.st.
Warszawy, gmina Wesoła oraz powiat warszawski, stroną staje się m.st. Warszawa.
2. Niezakończone postępowania administracyjne, toczące się przed
dotychczasowymi organami gmin warszawskich, związku komunalnego m.st.
Warszawy, gminy Wesoła oraz powiatu warszawskiego, toczą się nadal przed
organami m.st. Warszawy.
3. Pełnomocnictwa udzielone przez dotychczasowe rady i zarządy gmin
warszawskich, związku komunalnego m.st. Warszawy, gminy Wesoła, powiatu
warszawskiego, burmistrzów gmin i Prezydenta m.st. Warszawy zachowują moc do
dnia upływu 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, jeśli nie zostaną zmienione
lub uchylone przez Radę m.st. Warszawy lub Prezydenta m.st. Warszawy.

Art. 27. 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez
gminy warszawskie po dniu 1 stycznia 1995 r. oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Wesoła stają się miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.
2. Dotychczasowy plan zagospodarowania m.st. Warszawy z określeniem
ustaleń wiążących przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego pełni funkcję studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu
przestrzennym.

Art. 28. 1. Pierwsze wybory do Rady m.st. Warszawy i do rad dzielnic w m.st.
Warszawie utworzonych na podstawie przepisów niniejszej ustawy zarządza Prezes
Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Państwowej
Komisji Wyborczej. Termin wyborów wyznacza się na dzień wyborów do organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przypadających w związku
z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r.
2. Wybory, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się z uwzględnieniem
przepisów niniejszej ustawy.

Art. 29. 1. W pierwszych wyborach do Rady m.st. Warszawy i do rad dzielnic
w m.st. Warszawie stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 7 ust. 2,
z następującymi zmianami:
1) Wojewoda Mazowiecki ogłosi liczbę radnych wybieranych do rad dzielnic
w m.st. Warszawie w wojewódzkim dzienniku urzędowym i poda do publicznej
wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej z dzielnic, na cztery miesiące
przed upływem kadencji rad wybranych w dniu 11 października 1998 r.;
2) Rada m.st. Warszawy, na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy, dokona
pierwszego podziału m.st. Warszawy i dzielnic m.st. Warszawy, utworzonych na
podstawie niniejszej ustawy, na okręgi wyborcze;
3) Rada m.st. Warszawy może dokonać zmian w stałym podziale obszaru m.st.
Warszawy na obwody głosowania z przyczyn określonych w ustawie, o której
mowa w art. 7 ust. 2, oraz z przyczyn związanych z nowym podziałem m.st.
Warszawy i dzielnic m.st. Warszawy na okręgi wyborcze.
2. Do podziału na okręgi wyborcze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz do zmian
w podziale na obwody głosowania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie stosuje się terminów określonych w art. 31 ust. 2 zdanie pierwsze i art. 92 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 7 ust. 2.

Art. 30. 1. Pierwszą sesję Rady m.st. Warszawy wybranej w wyborach,
o których mowa w art. 28, zwołuje przewodniczący Rady m.st. Warszawy działającej
na podstawie przepisów dotychczasowych, w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych
wyników wyborów na obszarze całego kraju.
2. Pierwszą sesję rady dzielnicy m.st. Warszawy wybranej w wyborach,
o których mowa w art. 28, zwołuje Prezydent m.st. Warszawy w ciągu 7 dni po
ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.
3. Po upływie terminu określonego w ust. 1 i 2 pierwsze sesje zwołuje komisarz
wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze
całego kraju.

Art. 31. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o m.st. Warszawie – związku
komunalnym, m.st. Warszawie – obligatoryjnym związku gmin lub powiecie
warszawskim, należy przez to rozumieć m.st. Warszawę.

Art. 32. Traci moc ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego
Warszawy.

Art. 33. Ustawa wchodzi w życie w dniu wyborów, o których mowa w art. 28,
z tym że art. 28 i art. 29 wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
ustawy.