Wejscie w życie: 2 marca 2002

Ostatnia Zmiana: 9 października 2020

Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie usług detektywistycznych, prawa i obowiązki detektywów oraz zasady i tryb
nabywania uprawnień do wykonywania usług detektywistycznych.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób lub instytucji, które na podstawie
odrębnych przepisów mogą podejmować działania posiadające charakter czynności,
o których mowa w art. 2 ust. 1.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do działalności gospodarczej polegającej na
uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji, jeżeli pochodzą one ze zbiorów
danych ogólnie dostępnych.

Art. 2. 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu,
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach,
realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach
niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów,
a w szczególności:
1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;
2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub
wiarygodności w tych stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych,
nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom
ubezpieczeniowym;
4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
5) poszukiwanie mienia;
6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne,
postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo
inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy
prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach.

Art. 3. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług
detektywistycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) i wymaga
uzyskania wpisu do rejestru działalności detektywistycznej, zwanego dalej „rejestrem”.

Art. 3a. 1. Przedsiębiorcy z innych niż Rzeczpospolita Polska państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
przedsiębiorcy z państw, które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi umowy regulujące swobodę świadczenia usług, przed rozpoczęciem
czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej są obowiązani do złożenia zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych.
2. O zakończeniu czasowego świadczenia usług detektywistycznych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorca informuje ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.

Art. 4. 1. Wykonywanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej, wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej „licencją”.
2. Detektywem w rozumieniu ustawy jest osoba posiadająca licencję.
3. Tytułu zawodowego „detektyw” może używać wyłącznie osoba posiadająca licencję.

Art. 5. (uchylony).

Art. 6. Detektyw powinien, przy wykonywaniu czynności, o których mowa
w art. 2 ust. 1, kierować się zasadami etyki, lojalnością wobec zlecającego usługę
i szczególną starannością, aby nie naruszyć wolności i praw człowieka i obywatela.

Art. 7. Wykonując usługi detektywistyczne, o których mowa w art. 2 ust. 1,
detektyw nie może stosować środków technicznych oraz metod i czynności
operacyjno-rozpoznawczych, zastrzeżonych dla upoważnionych organów na mocy
odrębnych przepisów.

Art. 8. (uchylony).

Art. 9. O ile przepisy innych ustaw nie stanowią inaczej, detektyw, w trakcie
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, może uzyskiwać informacje od
osób fizycznych, przedsiębiorców, instytucji, a także organów administracji rządowej lub
samorządowej.

Art. 10. Detektyw podczas wykonywania czynności obowiązany jest posiadać przy
sobie licencję oraz okazywać ją na żądanie osoby, której czynności dotyczą, w taki
sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować imię i nazwisko
detektywa oraz nazwę organu, który wydał licencję.

Art. 11. Detektyw przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1,
jest obowiązany:
1) przestrzegać przepisów prawa oraz odmówić wykonania czynności niezgodnej
z prawem lub nieetycznej;
2) zachować należytą staranność i rzetelność, a zwłaszcza sprawdzić zgodność
z prawdą uzyskanych informacji.

Art. 11a. Detektyw jest obowiązany zawiadomić organ prowadzący rejestr osób,
którym wydano licencje, zwany dalej „rejestrem detektywów”, o zmianie danych,
o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 1 lub 2, w terminie 7 dni od dnia zmiany tych danych.

Art. 12. 1. Detektyw jest obowiązany zachować w tajemnicy źródła informacji oraz
okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w trakcie wykonywania czynności,
o których mowa w art. 2 ust. 1.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy ciąży na detektywie także po zaprzestaniu
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
3. Detektyw może zostać zwolniony z zachowania tajemnicy na zasadach
określonych w Kodeksie postępowania karnego.

Art. 13. Detektyw ma obowiązek sporządzić i przekazać zatrudniającemu go
przedsiębiorcy końcowe pisemne sprawozdanie z wykonanych w danej sprawie
czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, obejmujące:
1) opis stanu faktycznego;
2) datę rozpoczęcia czynności;
3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
4) datę zakończenia czynności.

Art. 14. Detektyw ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz wskutek podania
nieprawdziwych informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

Art. 15. Przedsiębiorca może wykonywać działalność, o której mowa w art. 3, jeżeli:
1) posiada licencję:
a) przedsiębiorca lub ustanowiony przez niego pełnomocnik – w przypadku
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
b) co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub
pełnomocnik ustanowiony przez przedsiębiorcę do kierowania działalnością
detektywistyczną – w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
2) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego;
3) osoby nieposiadające licencji, wchodzące w skład organu zarządzającego
przedsiębiorcy oraz ustanowieni przez ten organ prokurenci oraz przedsiębiorca
będący osobą fizyczną nie byli karani za przestępstwa umyślne lub umyślne
przestępstwa skarbowe;
4) zawarł umowę ubezpieczenia, o której mowa w art. 24 ust. 1.

Art. 16. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, który
powinien zawierać następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania oraz w przypadku posiadania
licencji – numer licencji:
a) przedsiębiorcy oraz pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony – w przypadku
przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną,
b) członków organu zarządzającego, prokurentów i pełnomocników
ustanowionych do kierowania wnioskowaną działalnością przedsiębiorcy –
w przypadku przedsiębiorcy niebędącego osobą fizyczną;
5) adres stałego miejsca wykonywania działalności.
2. Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności detektywistycznej
są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie
usług detektywistycznych, określone w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r.
o usługach detektywistycznych.”.
3. Oświadczenie powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór wniosku, o którym
mowa w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, oraz wzory
wniosków o zmianę danych zawartych w rejestrze i o wykreślenie z rejestru, w formie
dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294).

Art. 16a. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 3a, składa się w formie pisemnej lub
elektronicznej.
2. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres albo adres miejsca zamieszkania;
2) dane kontaktowe ze wskazaniem numeru telefonu i faksu oraz adres poczty
elektronicznej;
3) wskazanie organu, który wydał uprawnienia do stałego wykonywania przez
przedsiębiorcę usług detektywistycznych;
4) informację o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach
indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem
działalności detektywistycznej;
5) informację o zapoznaniu się z przepisami regulującymi świadczenie usług
detektywistycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) adres biura na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie posiada.

Art. 16b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi wzór zgłoszenia
zamiaru rozpoczęcia czasowego świadczenia usług detektywistycznych oraz wzór
zgłoszenia zakończenia czasowego świadczenia usług detektywistycznych, w formie
dokumentów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 17. 1. Organem prowadzącym rejestr jest minister właściwy do spraw
wewnętrznych.
2. Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do
rejestru lub zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze.

Art. 18. 1. Rejestr prowadzi się w formie księgi ewidencyjnej.
2. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
3. Do księgi ewidencyjnej załącza się w porządku chronologicznym wnioski,
oświadczenia oraz inne dokumenty.
4. Organ prowadzący rejestr zamieszcza w sieci teleinformatycznej informacje
zawierające firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy wpisanego
do rejestru.
5. Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający
oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
6. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru przedsiębiorca jest
obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w terminie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiła zmiana tych danych.

Art. 19. Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:
1) data wniosku o wpis do rejestru;
2) firma przedsiębiorcy, jego siedziba i adres;
3) dane osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy, ze wskazaniem osób
posiadających licencje, o których mowa w art. 15 pkt 1, oraz numer licencji;
4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
5) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo
informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;
6) adres stałego miejsca wykonywania działalności;
7) data dokonania wpisu do rejestru;
8) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe pracownika dokonującego wpisu do
rejestru oraz jego czytelny podpis.

Art. 19a. 1. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu
przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku
o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych prawem do
wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
2. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa
w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może
rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał przedsiębiorcę do
uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Art. 19b. 1. Organ prowadzący rejestr wydaje decyzję o zakazie wykonywania
przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, w przypadku gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 2, niezgodne ze
stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął nieprawidłowości w wykonywanej działalności
gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych w wyznaczonym przez organ terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania
działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, organ z urzędu wykreśla
przedsiębiorcę z rejestru.

Art. 19c. 1. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru, może uzyskać ponowny
wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po
upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 19b ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał
działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej
w art. 19a ust. 2.

Art. 19d. Organ prowadzący rejestr wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego
wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu
przedsiębiorcy.

Art. 20. (uchylony).

Art. 21. (uchylony).

Art. 22. (uchylony).

Art. 23. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług
detektywistycznych jest obowiązany:
1) (uchylony)
2) zachowywać formę pisemną umów dotyczących wykonywanej działalności
gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych;
3) prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą zatrudnianych detektywów
oraz zawieranych i realizowanych umów;
4) przedstawiać dokumentację, o której mowa w pkt 3, na żądanie organu
upoważnionego do kontroli.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaj dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3, formy jej prowadzenia oraz okres
przechowywania, uwzględniając w szczególności wykaz zatrudnionych przez
przedsiębiorcę detektywów, rejestr zawartych umów wraz z opisem ich realizacji, a także
sprawozdanie kończące postępowanie w sprawie.

Art. 23a. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług
detektywistycznych, będący osobą fizyczną, jest obowiązany zachować w tajemnicy
źródło informacji oraz okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość w związku
z wykonywaniem umowy zawartej ze zleceniodawcą, o której mowa w art. 2 ust. 1.
2. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie
usług detektywistycznych, niebędącego osobą fizyczną, obowiązek, o którym mowa
w ust. 1, spoczywa na wszystkich osobach, które działając na rzecz przedsiębiorcy
powzięły wiadomość o źródłach informacji oraz okolicznościach sprawy będącej
przedmiotem umowy zawartej pomiędzy przedsiębiorcą a zleceniodawcą, o której mowa
w art. 2 ust. 1.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, albo osoby, o których mowa w ust. 2,
mogą zostać zwolnieni z zachowania tajemnicy na zasadach określonych w Kodeksie
postępowania karnego.

Art. 23b. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług
detektywistycznych ma obowiązek sporządzić końcowe pisemne sprawozdanie
z wykonanych czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, zawierające w szczególności:
1) datę zawarcia umowy;
2) opis przedmiotu umowy;
3) określenie zakresu i przebiegu przeprowadzonych czynności;
4) opis stanu faktycznego;
5) datę zakończenia czynności w sprawie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, wraz z materiałami dokumentującymi
opis stanu faktycznego przekazuje się zleceniodawcy.
3. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje
dotyczące przeprowadzonych czynności w sprawach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
6, przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług
detektywistycznych sporządza jego kopię i przechowuje ją przez okres 2 lat od dnia
sporządzenia, jednak nie dłużej niż do dnia zaprzestania przez przedsiębiorcę
wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Art. 23c. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług
detektywistycznych ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas
wykonywania tych usług oraz wskutek podania nieprawdziwych informacji, na zasadach
określonych w Kodeksie cywilnym.

Art. 24. 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług
detektywistycznych jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń,
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego,
o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną
sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod uwagę specyfikę wykonywanego zawodu
oraz zakres realizowanych zadań.

Art. 25. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług
detektywistycznych jest obowiązany, niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa
w art. 2 ust. 1, powiadomić na piśmie o jej zawarciu organ prowadzący postępowanie
karne lub postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
jeżeli z treści tej umowy wynika, że może się ona wiązać ze sprawą, w której prowadzone
jest postępowanie.

Art. 25a. (uchylony).

Art. 25b. Przedsiębiorca jest uprawniony do żądania od zleceniodawcy
dokumentów, w tym okazania dokumentów stwierdzających tożsamość, koniecznych do oceny, czy zawarcie umowy i jej wykonanie będzie zgodne z wymaganiami określonymi w art. 6 oraz art. 11.

Art. 26. (uchylony).

Art. 27. 1. Kontrolę działalności w zakresie usług detektywistycznych
przeprowadza organ prowadzący rejestr.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić do przeprowadzenia kontroli
działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych Komendanta Głównego
Policji oraz komendantów wojewódzkich Policji.
3. Wykonywanie działalności regulowanej podlega kontroli organu prowadzącego
rejestr w zakresie:
1) przestrzegania warunków wykonywania działalności;
2) obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony bezpieczeństwa lub dóbr
osobistych obywateli.
4. Osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do przeprowadzania kontroli
są uprawnione do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części, gdzie jest
wykonywana działalność gospodarcza objęta wpisem do rejestru, w dniach
i w godzinach, w których ta działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem kontroli.
5. Protokół kontroli zawiera w szczególności:
1) oznaczenie przedsiębiorcy i jego adres;
2) imię i nazwisko kontrolującego lub kontrolujących;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie zakresu kontroli;
5) opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzonych
nieprawidłowości.

Art. 27a. Organ prowadzący rejestr, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych, może
wezwać przedsiębiorcę do ich usunięcia, w wyznaczonym terminie.

Art. 27b. Organ prowadzący rejestr, w przypadku posiadania informacji
o możliwych nieprawidłowościach w wykonywanej działalności gospodarczej
w zakresie usług detektywistycznych, może wezwać przedsiębiorcę do złożenia
pisemnych wyjaśnień oraz przekazania dokumentów celem zweryfikowania posiadanych
informacji oraz ustalenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności
gospodarczej objętej wpisem do rejestru działalności gospodarczej w zakresie usług
detektywistycznych.

Art. 27c. Organ prowadzący rejestr może zwracać się do sądów, prokuratury,
Policji oraz innych organów administracji publicznej o przekazanie informacji,
materiałów i danych będących w ich posiadaniu, istotnych dla prowadzonego
postępowania administracyjnego lub postępowania wyjaśniającego, w celu
potwierdzenia spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

Art. 28. W sprawach działalności w zakresie usług detektywistycznych
nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Art. 28a. Detektyw lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarza dane osobowe
zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, bez zgody osób,
których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi detektywistycznej.

Art. 28b. 1. Po zrealizowaniu usługi detektywistycznej detektyw lub zatrudniający
go przedsiębiorca obowiązany jest przekazać zleceniodawcy dane osobowe zebrane
podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
2. W przypadku rezygnacji zleceniodawcy z odbioru danych osobowych zebranych
podczas wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, albo nieodebrania ich
w ustalonym terminie dane te podlegają zniszczeniu po upływie 5 lat od dnia zakończenia
realizacji usługi detektywistycznej, nie później niż bezpośrednio po wykreśleniu
przedsiębiorcy z rejestru.
3. Z czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, detektyw lub zatrudniający go
przedsiębiorca sporządza notatkę, którą dołącza do księgi realizacji umowy. Notatka zawiera:
1) informację o przekazaniu albo zniszczeniu przetwarzanych danych osobowych oraz
opis tej czynności;
2) datę przekazania lub zniszczenia przetwarzanych danych osobowych;
3) podpis zleceniodawcy, w przypadku odebrania przetwarzanych danych osobowych,
oraz podpis sporządzającego notatkę.
4. Niszczenie przetwarzanych danych osobowych przez detektywa odbywa się
w obecności przedsiębiorcy lub wyznaczonej przez niego osoby. Przedsiębiorca lub
wyznaczona przez niego osoba podpisuje notatkę, o której mowa w ust. 3.
5. Detektyw lub zatrudniający go przedsiębiorca może przekazać dane osobowe
zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, wyłącznie
innemu detektywowi wyznaczonemu przez przedsiębiorcę do współdziałania w ramach
realizowanej usługi detektywistycznej albo do przejęcia dalszej realizacji usługi
detektywistycznej.

Art. 28c. Do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania
czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz
art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Art. 28d. Przedsiębiorca realizujący usługi detektywistyczne informuje
o ograniczeniach, o których mowa w art. 28c, na swojej stronie internetowej lub przez
wywieszenie w stałym miejscu wykonywania swojej działalności.

Art. 29. 1. O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub
wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ukończyła 21 lat;
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby
Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji
publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego)
Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na
podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo – w przypadku
obywatela innego państwa – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji
państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2
ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie
zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów
regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności
gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
2. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6 i 10, potwierdzają odpowiednio:
pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie
o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, albo
decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie detektywa. Dokumenty te osoba ubiegająca się o wydanie licencji jest obowiązana złożyć wraz z wnioskiem o jej wydanie.
3. (uchylony)
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
tryb składania wniosku o wydanie licencji oraz dokumenty potwierdzające spełnienie
wymogów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, uwzględniając potrzebę zapewnienia
sprawności postępowania.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania w zakresie szkolenia, w tym szczegółową tematykę i formę jego
prowadzenia, jednostki właściwe do jego prowadzenia i wzór zaświadczenia
o ukończeniu szkolenia, mając na względzie zapewnienie właściwego szkolenia
detektywa, prawidłowego wykonywania usług detektywistycznych i wykonywania
obowiązków wynikających z niniejszej ustawy oraz bezpieczeństwo przetwarzanych
danych osobowych.

Art. 30. (uchylony).

Art. 30a. (uchylony).

Art. 30b. (uchylony).

Art. 30c. (uchylony).

Art. 31. (uchylony).

Art. 32. (uchylony).

Art. 33. (uchylony).

Art. 33a. (uchylony).

Art. 33b. (uchylony).

Art. 33c. (uchylony).

Art. 34. (uchylony).

Art. 35. 1. Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze
decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji.
2. Licencję wydaje się na czas nieoznaczony.
3. Za wydanie licencji pobiera się opłatę.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
opłaty za licencję oraz tryb jej wnoszenia, uwzględniając w szczególności termin
wnoszenia opłaty i podmiot uprawniony do jej pobierania, a także okoliczność, że opłata
powinna zapewniać pokrycie kosztów związanych z wydaniem licencji.

Art. 36. 1. Licencja zawiera:
1) imię i nazwisko posiadacza;
2) fotografię posiadacza;
3) numer licencji, datę jej wystawienia i oznaczenie organu wystawiającego.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór licencji oraz tryb jej wydawania, uwzględniając wymiary i elementy graficzne
wzoru licencji oraz potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w sprawie jej wydania.

Art. 37. 1. Komendant wojewódzki Policji odmawia wydania licencji, jeżeli osoba
ubiegająca się o jej wydanie nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 1.
2. Komendant wojewódzki Policji cofa i zatrzymuje licencję, jeżeli detektyw:
1) przestał spełniać jeden z warunków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 4, 6 lub 9;
2) wniósł zawiadomienie na piśmie o zaprzestaniu wykonywania czynności detektywa.

Art. 38. 1. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości
o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej, życiu, zdrowiu, mieniu, obrotowi gospodarczemu lub
wolności, zawiesza prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego
orzeczenia w sprawie.
2. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku powzięcia wiadomości
o wszczęciu postępowania karnego przeciwko detektywowi o przestępstwo umyślne inne
niż wymienione w ust. 1 lub postępowania w sprawie o umyślne przestępstwo skarbowe, może zawiesić prawa wynikające z licencji do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie.
3. Komendant wojewódzki Policji, w przypadku zawieszenia praw wynikających
z licencji, zatrzymuje licencję.

Art. 39. Organy uprawnione do prowadzenia postępowań karnych oraz postępowań
w sprawach o przestępstwa skarbowe mają obowiązek powiadomić komendanta
wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania detektywa
o wszczęciu postępowania karnego przeciwko osobie posiadającej licencję.

Art. 39a. 1. Komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania detektywa, a w przypadku detektywa niemającego miejsca zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji, jest obowiązany
zawiadomić niezwłocznie organ prowadzący rejestr detektywów, o którym mowa
w art. 40 ust. 1, o wydaniu licencji detektywa.
2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dane określone w art. 40
ust. 2 pkt 1–3.
3. Komendant wojewódzki Policji lub Komendant Stołeczny Policji, w przypadku
podjęcia decyzji, o których mowa w art. 37 ust. 2 albo w art. 38 ust. 1 albo 2, jest
obowiązany zawiadomić o tym organ prowadzący rejestr detektywów, w terminie 7 dni
od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Art. 40. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr detektywów.
2. Rejestr detektywów obejmuje następujące dane:
1) imię i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) numer licencji i datę jej wydania;
4) datę zawieszenia lub cofnięcia licencji.
3. Rejestr detektywów jest jawny w zakresie potwierdzania posiadania przez
wskazaną osobę uprawnień detektywa. W pozostałym zakresie dane są udostępniane
sądom, organom prokuratury oraz organom administracji publicznej, a także podmiotom,
które udokumentują posiadanie w tym interesu prawnego.

Art. 41. Osoby posiadające licencję są obowiązane poddawać się okresowym
badaniom lekarskim i psychologicznym.

Art. 41a. W stosunku do osób, wobec których zostało wydane orzeczenie:
1) lekarskie, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9,
2) lekarskie i psychologiczne, na podstawie przeprowadzonych badań, o których mowa w art. 41
– nie stosuje się przepisów art. 229 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

Art. 42. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw finansów
publicznych, określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres badań lekarskich i psychologicznych, którym jest obowiązana poddać się
osoba ubiegająca się o wydanie licencji, oraz zakres i częstotliwość
przeprowadzania tych badań w odniesieniu do osób posiadających licencję;
2) kwalifikacje oraz dodatkowe wymogi dotyczące lekarzy i psychologów
upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń, o których
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 9;
3) warunki i tryb:
a) odwoływania się od orzeczeń lekarskich,
b) uzyskiwania i utraty przez lekarzy i psychologów uprawnień do
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
c) kontroli wykonywania i dokumentowania badań lekarskich
i psychologicznych oraz wydawania orzeczeń lekarskich;
4) sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami lekarskimi
i psychologicznymi oraz wzory stosowanych dokumentów;
5) maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, należy uwzględnić okoliczność, aby
wyniki badań odzwierciedlały stan zdrowia psychicznego osób, o których mowa w ust. 1
pkt 1, oraz kwalifikacje lekarzy odpowiednio do rodzaju badań, a także okoliczność, że
stawki opłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, powinny zapewniać zwrot kosztów
przeprowadzonych badań.

Art. 43. Koszty związane z przeprowadzeniem badań potwierdzających zdolność
psychiczną do wykonywania czynności detektywa ponosi osoba poddająca się badaniu.

Art. 44. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 25, nie wypełnia
obowiązku zawiadomienia organu prowadzącego postępowanie karne lub postępowanie
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe o zawarciu umowy
mającej związek ze sprawą, w której prowadzone jest postępowanie karne lub
postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 45. Kto podczas świadczenia usług detektywistycznych wykonuje czynności
ustawowo zastrzeżone dla organów i instytucji państwowych, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 46. 1. Kto wykonuje działalność w zakresie usług detektywistycznych bez
wymaganego wpisu do rejestru, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
karze pozbawienia wolności do lat 2.
2. Tej samej karze podlega osoba wykonująca czynności detektywa w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej bez wymaganej licencji.

Art. 47. 1. Koncesje na działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych, udzielone przed dniem l stycznia 2001 r., które na podstawie art. 96 , ust. 2 pkt 2 lit. b w związku z ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. poz. 1178, z 2000 r. poz. 958 i poz. 1193, z 2001 r. poz. 509 poz. 679 poz. 1115 i poz. 1643 oraz z 2002 r. poz. 2, poz. 995 i poz. 1112) stały się zezwoleniami, po spełnieniu przez przedsiębiorcę warunków określonych w niniejszej ustawie, podlegają wymianie na zezwolenia wydawane w trybie tej ustawy, w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r., a po upływie tego terminu tracą moc.
2. Przedsiębiorcy ubiegający się o wymianę zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani złożyć organowi zezwalającemu wniosek o wymianę zezwolenia, w terminie do dnia 30 czerwca 2003 r.
3. Do wniosku o wymianę zezwolenia stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 dotyczące wydania zezwolenia.

Art. 48. Postępowania wszczęte w sprawach wydania zezwoleń i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją administracyjną podlegają umorzeniu.

Art. 49. Osoby wykonujące czynności detektywa przed dniem wejścia w życie ustawy są obowiązane uzyskać licencję w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r. a w przypadku nieuzyskania licencji do tego dnia zaprzestać wykonywania tych czynności.

Art. 50. (uchylony).

Art. 51. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r.