Wejscie w życie: 1 stycznia 1993

Ostatnia Zmiana: 21 kwietnia 2017

Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

Art. 1. 1. Ustawa reguluje uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami
publicznego transportu zbiorowego w regularnych przewozach osób,
wykonywanych przez uprawnionych przewoźników kolejowych i autobusowych.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do komunikacji miejskiej.

Art. 1a. 1. Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie
w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów.
2. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów
jednorazowych korzystająca z przejazdu w klasie 1 zobowiązana jest do uiszczenia
dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny
przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.
3. Przewoźnicy wykonujący publiczny transport zbiorowy mogą wprowadzić
uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowników
oraz emerytów i rencistów i najbliższych członków rodzin.
4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji – należy przez to rozumieć
osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej
egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień
niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy;
2) dzieciach i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych –
należy przez to rozumieć dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub
niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych
inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia;
3) opiekunach lub przewodnikach – należy przez to rozumieć jedną osobę
pełnoletnią, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osobę, która
ukończyła 13 lat, albo psa – przewodnika;
3a) środkach publicznego transportu zbiorowego – należy przez to rozumieć
środki transportu wykorzystywane w transporcie kolejowym lub drogowym,
w przewozie o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2371);
4) uldze 100% – należy przez to rozumieć uprawnienie do uzyskania w kasie
biletowej przewoźnika biletu z ulgą 100% wydawanego nieodpłatnie.
5. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o środkach publicznego
transportu zbiorowego, w których przysługuje ulga za przejazd, z wyłączeniem
komunikacji miejskiej, przez środki publicznego transportu zbiorowego należy
rozumieć środki określone w ust. 4 pkt 3a.

Art. 1b. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) osób odbywających podróż na podstawie wykupionych od przewoźnika na
rzecz tych osób legitymacji lub biletów uprawniających do ulgowych
przejazdów, z zastrzeżeniem art. 5a;
2) osób, którym przewoźnik przyznał, w ramach własnej strategii handlowej,
ulgi i zniżki taryfowe o charakterze komercyjnym;
3) pracowników firm przewozowych kolejowych i autobusowych, emerytów,
rencistów tych firm i najbliższych członków ich rodzin, w zakresie, w jakim
firmy te przyznały uprawnienia do ulgowych przejazdów;
4) pracowników przewoźników kolejowych odbywających służbowe przejazdy
na podstawie zezwoleń, o których mowa w odrębnych przepisach,
uprawniających do służbowego przebywania podczas jazdy w kabinach
podróżnych pojazdów trakcyjnych nieprzeznaczonych dla podróżnych;
5) pasażerów odbywających podróż pociągami EuroCity i InterCity
w komunikacji międzynarodowej;
6) osób w komunikacji autobusowej ekspresowej, z zastrzeżeniem art. 2 ust. 2a.
2. Wielkość ulg i zniżek taryfowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie może
wynosić 95%, 93%, 78%, 51%, 49%, 37% i 33%, stanowić wielokrotności tych
liczb oraz nie może być przez nie podzielna.

Art. 2. 1. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione
następujące osoby:
1) dzieci w wieku do 4 lat;
2) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania
czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także
w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz
wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego;
2a) funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności
służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej
migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym
znaczeniu międzynarodowym;
3) funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej w czasie wykonywania czynności
służbowych kontroli określonej w dziale V ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.
o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.);
4) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób
zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby
patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach
organów egzekucyjnych;
5) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych
wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe
w środkach transportu zbiorowego.
2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem niekorzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.
2a. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej
i ekspresowej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni
funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych
związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji,
realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu
międzynarodowym.
3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych,
jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie
niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie
biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1, z wyjątkiem
osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2a.
5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na
podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem
lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca
pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-
-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka
szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka
umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy
społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny –
i z powrotem.
6. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych
oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę
wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające
obowiązek tej służby w formach równorzędnych.
7. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz
autobusowego w komunikacji zwykłej, przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie
biletów jednorazowych, są uprawnione cywilne niewidome ofiary działań
wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Art. 3. Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach
środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych,
pospiesznych i ekspresowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich
współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne.

Art. 4. 1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego
w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione
osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, z wyjątkiem osób określonych w ust. 1a.
1a. Do ulgi 93% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego
w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych
imiennych, są uprawnione osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego
w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są
uprawnione osoby wymienione w ust. 1.
2a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1a.
3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych
lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie są uznane
za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego;
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej
lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły
publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia;
2a) dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie
pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub
innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą
zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę
podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających
w systemach oświaty innych państw,
d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie
Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10);
3) (uchylony)
4) posiadacze ważnej Karty Polaka;
5) rodzice lub małżonkowie rodziców w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161)
posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny.
4a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni studenci do ukończenia
26 roku życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to
prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
4b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia
35 roku życia.
5. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu
autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 1.
6. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie
imiennych biletów miesięcznych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 4 pkt 2, 2a i 5.
6a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie
imiennych biletów miesięcznych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku
życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do
dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
6b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych, na podstawie
imiennych biletów miesięcznych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku życia.
7. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów
jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione następujące osoby:
1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
2) nauczyciele akademiccy;
3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub
innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach,
o których mowa w ust. 4 pkt 2a.

Art. 5. 1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie
biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież w okresie od
rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub
niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia.
1a. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie
biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku
życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do
dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.
1b. Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie
biletów imiennych miesięcznych, są uprawnieni doktoranci do ukończenia 35 roku
życia.
1c. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie
biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione dzieci i młodzież, o których mowa
w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.
2. Do ulgi 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu
zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów
imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
1) nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele
szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub
niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
2) nauczyciele akademiccy;
3) nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub
innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach,
o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.

Art. 5a. W przypadku nabywania przez gminę biletów miesięcznych dla
dzieci w celu wykonania obowiązku określonego w art. 32 ust. 5 oraz
art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59, 949 i 2203) uwzględnia się ulgi, o których mowa w art. 4 ust. 6
i art. 5 ust. 1.

Art. 6. 1. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu
z ministrami właściwymi do spraw: pracy i zabezpieczenia społecznego, oświaty
i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 2, 3, 5 pkt 1 i 2 oraz art.
3–5, z uwzględnieniem rodzaju posiadanych uprawnień określonych w tych
przepisach, oraz wzór dokumentu dla osób, o których mowa w art. 2 ust. 5 pkt 2 i art. 3.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem
Obrony Narodowej, ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz
ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia,
rodzaje dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych
przejazdów osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–5, ust. 2a oraz ust. 6,
uwzględniając konieczność wskazania w dokumencie podstawy prawnej
uprawniającej do ulgi oraz określenia dokumentów wydawanych tylko na czas
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2–5, ust. 2a oraz ust. 6.
3. Dokumenty poświadczające uprawnienie do korzystania z ulgowych
przejazdów osób, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3, wydaje
oraz przedłuża ich ważność konsul Rzeczypospolitej Polskiej właściwy ze względu
na siedzibę szkoły, o której mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a i art. 5 ust. 2 pkt 3.
4. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrami
właściwymi do spraw: oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego oraz spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzory
dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz tryb i terminy ich wydawania
i przedłużania ważności, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności
i poprawności przekazanych informacji oraz mając na uwadze potrzebę sprawnego
wydawania i przedłużania ważności tych dokumentów.

Art. 7. 1. Znosi się wszelkie uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych
przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego przewidziane
w dotychczasowych przepisach prawa oraz postanowieniach układów zbiorowych
pracy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy osób, których uprawnienia do bezpłatnych albo
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego reguluje:
1) ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych
i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193);
2) ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386);
3) ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami
państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017 r. poz. 60).
3. Przepisy ustawy nie naruszają przepisu art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r.
o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510 i 2074, z 2017
r. poz. 38 oraz z 2018 r. poz. 7).

Art. 8. (uchylony)
Art. 8a. 1. (uchylony)
1a. Koszty związane z finansowaniem ustawowych uprawnień do
bezpłatnych lub ulgowych przejazdów pokrywane są z budżetu państwa.
2. Samorządy województw, z zastrzeżeniem ust. 2a, przekazują
przewoźnikom wykonującym krajowe autobusowe przewozy pasażerskie dopłaty do
tych przewozów z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg
w przewozach pasażerskich, z zastrzeżeniem ust. 4.
2a. Właściwość miejscową samorządu województwa ustala się według miejsca:
1) zamieszkania lub siedziby przewoźnika – w przypadku przewozów
realizowanych na trasach wykraczających poza obszar co najmniej jednego województwa;
2) wykonywania przewozów – w przypadku przewozów niewykraczających poza
obszar województwa.
3. Kwotę dopłaty, o której mowa w ust. 2, stanowi różnica pomiędzy
wartością sprzedaży biletów obliczoną według cen nieuwzględniających
ustawowych ulg a wartością sprzedaży tych biletów w cenach uwzględniających te ulgi.
4. Uprawnienie do otrzymywania dopłat, o których mowa w ust. 2, nabywa
przewoźnik, który:
1) posiada zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych osób
w krajowym transporcie drogowym, wydane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200
oraz z 2018 r. poz. 12);
2) stosuje kasy rejestrujące posiadające pozytywną opinię ministra właściwego
do spraw finansów publicznych, które umożliwiają określenie kwoty dopłat do
przewozów w podziale na poszczególne kategorie ulg ustawowych;
3) zawarł umowę z samorządem województwa określającą zasady
przekazywania przewoźnikom dopłat.
5. Zmiany w programach kas rejestrujących, uwzględniających zasady
określone w ust. 3 i 4 pkt 2, wymagają uzyskania pozytywnej opinii ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
6. Zasad finansowania określonych w ust. 1–4 nie stosuje się do przejazdów
dzieci do lat 4 objętych ulgą 100%.

Art. 8b. Przewoźnicy kolejowi, wykonujący krajowe przewozy pasażerskie,
otrzymują z tytułu obowiązujących ustawowych ulg dotację przedmiotową na
podstawie art. 22 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. poz. 591, z późn. zm.).

Art. 9. 1. Tracą moc dotychczasowe przepisy oraz postanowienia układów
zbiorowych pracy w sprawach unormowanych w ustawie.
2. W szczególności tracą moc:
1) art. 49 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. poz.
210, z późn. zm.);
2) art. 30 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej (Dz. U.
z 1984 r. poz. 149, z 1989 r. poz. 192 oraz z 1991 r. poz. 422 i 453);
3) art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.
z 1970 r. poz. 35, z 1973 r. poz. 89, z 1974 r. poz. 319 oraz z 1989 r. poz. 178 i 192);
4) art. 69 pkt 2 i art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 1992 r. poz. 16 i 174);
5) art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1992 r. poz. 31);
6) art. 49 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym
żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. poz. 139, z późn. zm.);
7) art. 62 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 1982 r. poz. 19, z późn. zm.);
8) art. 25 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów
państwowych (Dz. U. z 1982 r. poz. 214, z późn. zm.);
9) art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-
-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. poz. 194 i 464);
10) art. 74 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r. poz. 179
oraz z 1991 r. poz. 422 i 461);
11) art. 61 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U.
z 1990 r. poz. 180 oraz z 1991 r. poz. 422 i 461);
12) art. 120 i 153 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 1990 r. poz. 385);
13) art. 78 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U.
z 1990 r. poz. 462 oraz z 1991 r. poz. 422);
14) art. 64 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 1991 r. poz. 400 oraz z 1992 r. poz. 86);
15) art. 46 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 1991 r. poz. 444 oraz z 1992 r. poz. 85);
16) art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z 1991 r. poz. 492);
17) art. 112 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r.
poz. 425 oraz z 1992 r. poz. 113).

Art. 10. 1. Właściwi ministrowie w terminie do dnia 31 sierpnia 1992 r. przeprowadzą rokowania ze związkami zawodowymi co do zasad i zakresu wykupu uprawnień, które znosi się na mocy niniejszej ustawy.
2. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi wraz z projektem ustawy budżetowej na 1993 r. informację o wynikach rokowań, o których mowa w ust. 1, oraz o proponowanych rozwiązaniach prawnych w tym zakresie.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r., z tym że art.
10 wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.