Wejscie w życie: 14 grudnia 2016

Ostatnia Zmiana: 1 marca 2021

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy koncesji na roboty
budowlane lub usługi, zwanej dalej „umową koncesji”, środki ochrony prawnej
oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) dokumentach koncesji – należy przez to rozumieć dokumenty, które
wytworzył lub do których odwołuje się zamawiający, służące do opisania lub
ustalenia elementów umowy koncesji lub postępowania o zawarcie umowy
koncesji, w tym ogłoszenie o postępowaniu o zawarcie umowy, zwane dalej
„ogłoszeniem o koncesji”, wstępne ogłoszenie informacyjne, zaproszenie do
ubiegania się o zawarcie umowy koncesji, zaproszenie do składania ofert, opis
przedmiotu umowy koncesji oraz inne dokumenty, w tym dotyczące sposobu
przedstawiania dokumentów przez wykonawców;
2) działalności sektorowej – należy przez to rozumieć działalność w zakresie
jednego z rodzajów działalności, o których mowa w art. 5 ust. 4 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
poz. 2019), zwanej dalej „Prawem zamówień publicznych”;
3) koncesjonariuszu – należy przez to rozumieć wykonawcę, z którym zawarto
umowę koncesji;
4) minimalnych wymaganiach – należy przez to rozumieć określone przez
zamawiającego w dokumentach koncesji wymagania techniczne, fizyczne,
funkcjonalne i prawne, którym ma odpowiadać oferta;
5) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany
w rozumieniu art. 7 pkt 14 Prawa zamówień publicznych;
6) postępowaniu o zawarcie umowy koncesji – należy przez to rozumieć
postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o koncesji,
wstępnego ogłoszenia informacyjnego albo przekazania zaproszenia do
ubiegania się o zawarcie umowy koncesji w celu dokonania wyboru
wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa koncesji;
6a) progu unijnym – należy przez to rozumieć kwotę wartości umów koncesji
określoną w art. 8 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz.
UE L 94 z 28.03.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą
2014/23/UE”, aktualizowaną w aktach wykonawczych Komisji Europejskiej
wydawanych na podstawie art. 9 ust. 4 dyrektywy 2014/23/UE;
7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo
zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z jednym
z rodzajów działalności określonych w załączniku I do dyrektywy
2014/23/UE, lub obiektu budowlanego, lub realizację obiektu budowlanego,
za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez
zamawiającego;
8) środkach komunikacji elektronicznej – należy przez to rozumieć środki
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344);
9) usługach – należy przez to rozumieć świadczenia, których przedmiotem nie
są roboty budowlane lub dostawy w rozumieniu art.
7 pkt 4 Prawa zamówień publicznych;
10) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub grupę takich
podmiotów, które ubiegają się o zawarcie umowy koncesji lub złożyły ofertę;
11) zamawiającym – należy przez to rozumieć:
a) podmiot, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych,
aa) podmiot, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych,
w zakresie, w jakim wykonuje jeden z rodzajów działalności sektorowej,
o ile umowa koncesji jest zawierana w celu prowadzenia działalności sektorowej,
b) przedsiębiorstwo publiczne, przez które należy rozumieć
przedsiębiorstwo wykonujące jeden z rodzajów działalności sektorowej,
na które podmiot, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień
publicznych, pojedynczo lub wspólnie z innymi takimi podmiotami,
bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywiera dominujący
wpływ, w szczególności:
– posiada ponad połowę udziałów albo akcji w tym przedsiębiorstwie lub
– posiada ponad połowę głosów przypadających na akcje
wyemitowane przez to przedsiębiorstwo lub wynikających
z udziałów w tym przedsiębiorstwie, lub
– ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu
zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa
– o ile umowa koncesji jest zawierana w celu prowadzenia działalności sektorowej,
c) podmiot inny niż określony w lit. a–b, który wykonuje działalność na
podstawie praw szczególnych lub praw wyłącznych, o których mowa
w art. 5 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, przyznanych w celu wykonywania działalności sektorowej, o ile umowa koncesji jest zawierana w celu prowadzenia działalności sektorowej.

Art. 3. 1. Na podstawie umowy koncesji zamawiający powierza
koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług
i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem.
2. W przypadku powierzenia koncesjonariuszowi:
1) wykonania robót budowlanych – wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do
eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie
prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na roboty budowlane);
2) świadczenia usług i zarządzania tymi usługami – wynagrodzenie stanowi
wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo
takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).
3. Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją
obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane
z popytem lub podażą.
4. Przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację,
w której w zwykłych warunkach funkcjonowania koncesjonariusz nie ma
gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów
związanych z eksploatacją obiektu budowlanego lub świadczeniem usług będących
przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku,
a w szczególności jego szacowane potencjalne straty związane z wykonywaniem
umowy koncesji nie mogą być jedynie nominalne lub nieistotne.
5. Oceniając ryzyko ekonomiczne, uwzględnia się w spójny i jednolity sposób
wartość bieżącą netto wszystkich inwestycji, kosztów i przychodów
koncesjonariusza.

Art. 4. Przepisy ustawy stosuje się do umów koncesji, których szacunkowa
wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych.

Art. 5. 1. Przepisów ustawy nie stosuje się do zawierania umów koncesji:
1) w odniesieniu do których zamawiający ma obowiązek przeprowadzić
postępowanie na podstawie innej niż określona ustawą procedury:
a) organizacji międzynarodowej,
b) wynikającej z porozumienia tworzącego zobowiązanie
prawnomiędzynarodowe, jak umowa międzynarodowa zawarta między
Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi
członkami Unii Europejskiej, w celu pozyskania dostaw, usług lub robót
budowlanych na potrzeby zrealizowania lub prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia;
1a) w całości finansowanych przez organizację międzynarodową lub
międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli zamawiający stosuje do
zawierania tych umów koncesji inną niż określona ustawą procedurę
organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej;
1b) finansowanych w ponad 50% przez organizację międzynarodową lub
międzynarodową instytucję finansującą, jeżeli uzgodniono z nimi
zastosowanie do zawierania tych umów koncesji innej niż określona ustawą
procedury organizacji międzynarodowej lub międzynarodowej instytucji finansującej;
2) w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa:
a) podlegających szczególnej procedurze:
– na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, zawartej z jednym lub wieloma państwami
niebędącymi członkami Unii Europejskiej lub takiego porozumienia
zawieranego na szczeblu ministerialnym,
– na podstawie umowy międzynarodowej, której stroną jest
Rzeczpospolita Polska, lub porozumienia zawieranego na szczeblu
ministerialnym, związanych ze stacjonowaniem wojsk i dotyczących
przedsiębiorców, niezależnie od ich siedziby lub miejsca zamieszkania,
– organizacji międzynarodowej zakupującej do swoich celów lub do
zamówień, które muszą być udzielane przez Rzeczpospolitą Polską
zgodnie z tą procedurą,
b) w przypadku których stosowanie przepisów ustawy zobowiązywałoby
zamawiającego do przekazania informacji, których ujawnienie jest
sprzeczne z podstawowymi interesami bezpieczeństwa państwa,
w zakresie, w jakim ochrona ich nie może zostać zagwarantowana w inny sposób niż udzielenie zamówienia z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy,
c) w ramach programu współpracy opartego na badaniach i rozwoju,
prowadzonych wspólnie przez Rzeczpospolitą Polską i co najmniej jedno
państwo członkowskie Unii Europejskiej nad opracowaniem nowego
produktu oraz, tam gdzie ma to zastosowanie, do późniejszych etapów
całości lub części cyklu życia tego produktu,
d) w państwie niebędącym członkiem Unii Europejskiej, realizowanych
podczas rozmieszczenia sił zbrojnych, oraz sił, do których
podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa, w przypadku gdy
względy operacyjne wymagają ich udzielenia wykonawcom
usytuowanym w strefie prowadzenia działań,
e) przez władze państwowe, regionalne lub lokalne władzom państwowym,
regionalnym lub lokalnym innego państwa związanych z:
– dostawami sprzętu wojskowego lub newralgicznego sprzętu
w rozumieniu art. 7 pkt 12 Prawa zamówień publicznych lub
– robotami budowlanymi i usługami bezpośrednio związanymi ze
sprzętem wojskowym lub newralgicznym sprzętem w rozumieniu
art. 7 pkt 12 Prawa zamówień publicznych, lub
– robotami budowlanymi i usługami wyłącznie do celów wojskowych
lub newralgicznymi robotami budowlanymi lub newralgicznymi
usługami w rozumieniu art. 7 pkt 11 i 13 Prawa zamówień publicznych,
f) których przedmiotem są usługi finansowe, z wyjątkiem usług ubezpieczeniowych;
3) których przedmiotem są:
a) usługi arbitrażowe lub pojednawcze,
b) usługi Narodowego Banku Polskiego,
c) nabycie własności lub innych praw do istniejących budynków lub
nieruchomości, w szczególności dzierżawa lub najem, bez względu na
sposób finansowania,
d) nabycie audycji i materiałów do audycji lub ich opracowanie, produkcja
lub koprodukcja, jeżeli są przeznaczone na potrzeby świadczenia audiowizualnych usług medialnych lub radiowych usług medialnych,
udzielanych przez dostawców audiowizualnych lub radiowych usług
medialnych,
e) zakup czasu antenowego lub audycji od dostawców audiowizualnych lub
radiowych usług medialnych,
f) usługi prawne:
– zastępstwa procesowego wykonywanego przez adwokata, radcę
prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1874 oraz z 2019 r. poz. 730), w postępowaniu arbitrażowym
lub pojednawczym, lub przed sądami, trybunałami lub innymi
organami publicznymi państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa trzeciego lub przed międzynarodowymi sądami,
trybunałami, instancjami arbitrażowymi lub pojednawczymi,
– doradztwa prawnego wykonywanego przez adwokata, radcę
prawnego lub prawnika zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia
5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie
przygotowania postępowań, o których mowa w tiret pierwszym, lub
gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że sprawa, której
dotyczy to doradztwo, stanie się przedmiotem tych postępowań,
– notarialnego poświadczania i uwierzytelniania dokumentów,
– świadczone przez pełnomocników lub inne usługi prawne, których
koncesjonariusze są wyznaczani przez sąd lub trybunał danego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wyznaczani z mocy
prawa w celu wykonania konkretnych zadań pod nadzorem takich
trybunałów lub sądów,
– związane z wykonywaniem władzy publicznej,
g) usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub zbyciem
papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730 i 875) oraz operacje przeprowadzane z Europejskim Instrumentem
Stabilności Finansowej i Europejskim Mechanizmem Stabilności,
h) pożyczki lub kredyty, bez względu na to, czy wiążą się one z emisją,
sprzedażą, kupnem lub zbyciem papierów wartościowych lub innych
instrumentów finansowych, z wyjątkiem kredytów zaciąganych przez
jednostki samorządu terytorialnego w ramach limitów zobowiązań
określonych w uchwale budżetowej,
i) usługi w dziedzinie obrony cywilnej, ochrony ludności i zapobiegania
niebezpieczeństwom, świadczone przez organizacje lub stowarzyszenia
o charakterze niekomercyjnym i objęte kodami CPV: 75250000-3,
75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8, 98113100-9 oraz 85143000-3, określonymi
w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 5, str. 3), zwanym dalej
„Wspólnym Słownikiem Zamówień”, z wyjątkiem usług transportu
sanitarnego pacjentów,
j) usługi transportu lotniczego świadczone w oparciu o koncesję udzieloną
na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad
wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz.
UE L 293 z 31.10.2008, str. 3),
k) usługi publiczne w zakresie transportu pasażerskiego w rozumieniu
rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych
w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz
uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG)
nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315 z 03.12.2007, str. 1, z późn. zm.);
4) jeżeli są spełnione następujące warunki:
a) koncesji nadano klauzulę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742) lub
którym muszą towarzyszyć, na podstawie odrębnych przepisów,
szczególne środki bezpieczeństwa lub
b) jeżeli wymaga tego istotny interes bezpieczeństwa państwa
– w zakresie, w jakim ochrona istotnych interesów bezpieczeństwa państwa
nie może zostać zagwarantowana w inny sposób;
5) na usługi zawieranych przez zamawiającego z innym zamawiającym,
o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, który wykonuje
działalność na podstawie prawa wyłącznego przyznanego na podstawie
ustawy lub innego aktu normatywnego podlegającego publikacji,
skutkującego zastrzeżeniem wykonywania tej działalności wyłącznie dla
jednego wykonawcy;
6) na usługi świadczone w ramach wykonywania działalności sektorowej przez
podmiot niebędący zamawiającym, na podstawie prawa wyłącznego,
o którym mowa w pkt 5;
7) przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych,
w celu prowadzenia działalności w zakresie:
a) udostępniania publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
b) obsługi publicznej sieci telekomunikacyjnej, lub
c) świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za
pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej;
8) na usługi badawcze i rozwojowe, chyba że usługi te są objęte kodami CPV od
73000000-2 do 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 i 73430000-5,
określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień, oraz spełnione są łącznie
następujące warunki:
a) korzyści z tych usług przypadają wyłącznie zamawiającemu na potrzeby
jego własnej działalności,
b) całość wynagrodzenia za świadczoną usługę wypłaca zamawiający;
9) na usługi prowadzenia loterii, objęte kodem CPV 92351100-7, określonym
we Wspólnym Słowniku Zamówień, na podstawie prawa wyłącznego innego niż prawo, o którym mowa w pkt 5, o ile przyznanie takiego prawa wyłącznego ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
10) przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4
Prawa zamówień publicznych, w celu wykonywania działalności poza
obszarem Unii Europejskiej, o ile nie będzie wykorzystywana sieć znajdująca
się na obszarze Unii Europejskiej lub obszar Unii Europejskiej;
11) przez zamawiającego wykonującego jeden z rodzajów działalności
sektorowej, jeżeli umowa koncesji jest zawierana z podmiotem:
a) którego dane, wraz z danymi zamawiającego, objęte są rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym w rozumieniu ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351,
z późn. zm.),
b) w którym zamawiający posiada ponad połowę udziałów albo akcji,
posiada ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji,
sprawuje nadzór nad organem zarządzającym lub posiada prawo
mianowania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
c) który posiada ponad połowę udziałów albo akcji zamawiającego, posiada
ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji
zamawiającego, sprawuje nadzór nad jego organem zarządzającym lub
posiada prawo mianowania ponad połowy składu jego organu
nadzorczego lub zarządzającego,
d) który wspólnie z zamawiającym podlega określonemu w lit. c wpływowi
innego przedsiębiorcy
– jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej 80% przeciętnych
przychodów tego podmiotu osiąganych ze świadczenia usług w przypadku
umowy koncesji na usługi lub wykonywania robót budowlanych w przypadku
umowy koncesji na roboty budowlane pochodziło ze świadczenia
odpowiednio usług lub robót budowlanych na rzecz zamawiającego lub na
rzecz podmiotów, o których mowa w lit. a–d;
12) w celu wykonywania działalności sektorowej – przez podmiot utworzony
przez zamawiających w celu wspólnego wykonywania działalności
sektorowej – z podmiotem powiązanym z jednym z tych zamawiających
w sposób określony w pkt 11, jeżeli w okresie poprzednich 3 lat co najmniej
80% przeciętnych przychodów tego podmiotu osiąganych ze świadczenia
usług lub wykonywania robót budowlanych pochodziło odpowiednio ze
świadczenia usług lub wykonywania robót budowlanych na rzecz tego
zamawiającego lub na rzecz innego podmiotu, z którym podmiot ten jest
powiązany w sposób określony w pkt 11;
13) w celu wykonywania działalności sektorowej przez:
a) podmiot utworzony przez zamawiających w celu wspólnego
wykonywania działalności sektorowej, z jednym z tych zamawiających,
b) zamawiającego tworzącego podmiot, o którym mowa w lit. a, z tym
podmiotem
– pod warunkiem że podmiot ten został utworzony na okres co najmniej 3 lat
i z dokumentu, na podstawie którego został utworzony, wynika, że zamawiający
pozostaną jego członkami w tym okresie.
2. W przypadku gdy okresy, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12, są krótsze
niż 3 lata, uwzględnia się przychody osiągnięte w tych okresach oraz przychody,
które przewiduje się osiągnąć w okresie pozostałym do upływu 3 lat.
3. Jeżeli spośród podmiotów powiązanych w sposób określony
w ust. 1 pkt 11 więcej niż jeden podmiot świadczy na rzecz zamawiającego takie
same lub podobne usługi albo wykonuje takie same lub podobne roboty budowlane,
wartości procentowe, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12, ustala się
z uwzględnieniem całkowitego przychodu wszystkich tych podmiotów osiąganego
odpowiednio ze świadczenia usług albo wykonywania robót budowlanych.
4. Zamawiający jest obowiązany przekazać Komisji Europejskiej, na jej
wniosek, informacje o charakterze i wartości umów koncesji, podmiotach, które je
zawarły, oraz dowody potwierdzające okoliczności, o których mowa
w ust. 1 pkt 11–13.
5. Przepisów ustawy nie stosuje się do zawierania umów koncesji przez
zamawiających w odniesieniu do działalności, wobec której Komisja Europejska wydała decyzję, o której mowa w art. 394 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, albo bezskutecznie upłynął termin na wydanie takiej decyzji.

Art. 6. 1. Szacunkową wartością umowy koncesji jest całkowity przychód
koncesjonariusza uzyskany w okresie obowiązywania umowy, bez podatku od
towarów i usług, oszacowany przez zamawiającego z zachowaniem należytej
staranności, z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych lub
świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami, będących przedmiotem koncesji,
powiększony o wartość dostaw i usług towarzyszących takim robotom lub
usługom.
2. Szacunkowa wartość umowy koncesji obowiązuje na dzień przekazania do
publikacji albo zamieszczenia ogłoszenia, o którym mowa w art. 17 pkt 1 i 2,
a w przypadku niepublikowania albo niezamieszczenia takiego ogłoszenia, na
dzień przekazania wykonawcy lub wykonawcom zaproszenia do ubiegania się
o zawarcie umowy koncesji, o którym mowa w art. 17 pkt 3.
3. W przypadku gdy wartość umowy koncesji, bez podatku od towarów
i usług, w dniu jej zawarcia jest wyższa o więcej niż 20% od wartości szacowanej
w dniu, o którym mowa w ust. 2, przyjmuje się, że wartością szacunkową umowy
koncesji jest wartość z dnia jej zawarcia.
4. Zamawiający szacuje wartość umowy koncesji przy użyciu obiektywnej
metody określonej w dokumentach koncesji, uwzględniając w szczególności:
1) wartość opcji i przedłużenie okresu obowiązywania umowy koncesji;
2) przychody z opłat i kar uiszczanych przez korzystających z obiektów
budowlanych lub usług, z wyjątkiem opłat i kar pobieranych w imieniu
zamawiającego;
3) płatności lub inne korzyści finansowe, niezależnie od ich formy,
przekazywane koncesjonariuszowi przez zamawiającego albo inny organ
publiczny, w tym rekompensatę z tytułu spełnienia obowiązku świadczenia
usługi publicznej i dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji;
4) wartość dotacji lub innych korzyści finansowych, niezależnie od ich formy,
od osób trzecich z tytułu wykonania umowy koncesji;
5) przychody ze sprzedaży aktywów wchodzących w skład przedmiotu umowy koncesji;
6) wartość dostaw i usług udostępnianych koncesjonariuszowi przez
zamawiającego, jeżeli są one niezbędne do wykonania robót budowlanych lub świadczenia usług;
7) nagrody lub płatności na rzecz wykonawcy lub koncesjonariusza.

Art. 7. Zamawiający nie może wybierać sposobu szacowania wartości
umowy koncesji w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Art. 8. 1. Zamawiający nie może dzielić przedmiotu umowy koncesji, jeżeli
podział ten skutkowałby wyłączeniem stosowania przepisów ustawy, chyba że jest
to uzasadnione ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub
celowościowych.
2. W przypadku gdy proponowane wykonanie obiektu budowlanego lub
świadczenie usług i zarządzanie usługami może skutkować zawarciem odrębnych
umów koncesji, przy zawarciu każdej z tych umów przyjmuje się, że szacunkową
wartością każdej z nich jest łączna szacunkowa wartość tych umów.
3. W przypadku gdy łączna wartość odrębnych części przedmiotu umowy
koncesji jest równa lub przekracza kwotę wskazaną w art. 4, przepisy ustawy
stosuje się do zawarcia umowy koncesji dotyczącej każdej z tych części.

Art. 9. 1. Jeżeli przedmiot umowy koncesji obejmuje wykonanie robót
budowlanych oraz świadczenie usług, do zawarcia umowy koncesji stosuje się
przepisy dotyczące tego rodzaju koncesji, który odpowiada głównemu
przedmiotowi danej koncesji.
2. Jeżeli przedmiot umowy koncesji obejmuje usługi społeczne lub inne
szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE,
i inne usługi, stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu umowy koncesji,
którego szacowany udział w tej umowie koncesji jest największy.
3. Jeżeli przedmiot umowy koncesji, który nie może być podzielony,
w szczególności ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych lub
celowościowych, obejmuje umowę koncesji na usługi i zamówienie publiczne na dostawy, główny przedmiot ustala się przez określenie, która z szacowanych
wartości danych usług lub dostaw jest wyższa.

Art. 10. 1. Jeżeli przedmiot umowy koncesji jest podzielny na części oraz
obejmuje równocześnie części, do których mają zastosowanie przepisy ustawy,
oraz części, do których tych przepisów nie stosuje się, zamawiający może zawrzeć
odrębne umowy, których przedmiotem będą poszczególne odrębne części, stosując
do zawarcia każdej z umów przepisy właściwe dla danej części, albo zawrzeć jedną
umowę.
2. W przypadku zawarcia jednej umowy zamawiający:
1) może nie stosować przepisów ustawy, jeżeli umowa koncesji obejmuje części,
z których co najmniej jedna jest objęta art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej, a zawarcie jednej umowy jest uzasadnione obiektywnymi
przyczynami;
2) może, zgodnie ze swoim wyborem, stosować przepisy ustawy lub przepisy
Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa, jeżeli umowa obejmuje część, do której mają
zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania
zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, a zawarcie jednej
umowy jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami;
3) stosuje przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania
zamówień sektorowych, jeżeli umowa obejmuje równocześnie część, do
której mają zastosowanie te przepisy, oraz część, do której mają zastosowanie
przepisy ustawy;
4) stosuje przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania
zamówień klasycznych, jeżeli umowa obejmuje równocześnie część, do której
mają zastosowanie te przepisy, oraz część, do której mają zastosowanie
przepisy ustawy;
5) jeżeli umowa obejmuje równocześnie część, do której nie stosuje się
przepisów ustawy, oraz część, do której mają zastosowanie jej przepisy,
stosuje przepisy ustawy, niezależnie od wartości części, do której nie stosuje
się przepisów ustawy.
3. Zamawiający, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, nie może zawrzeć
jednej umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub przepisów
Prawa zamówień publicznych.

Art. 11. 1. Jeżeli przedmiot umowy koncesji jest niepodzielny na części oraz
obejmuje jednocześnie elementy, do których mają zastosowanie przepisy ustawy,
oraz elementy, do których tych przepisów nie stosuje się, do zawarcia umowy:
1) stosuje się przepisy właściwe ze względu na główny przedmiot umowy;
2) nie stosuje się przepisów ustawy, jeżeli umowa obejmuje elementy objęte
art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
3) można, zgodnie z wyborem zamawiającego, stosować przepisy ustawy lub
przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące udzielania zamówień
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jeżeli umowa obejmuje
elementy, do których mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień
publicznych dotyczące udzielania zamówień w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa.
2. Przedmiot umowy koncesji jest niepodzielny na części, jeżeli ze względów
technicznych, organizacyjnych lub ekonomicznych tworzy nierozerwalną całość.

Art. 11a. 1. Jeżeli umowa koncesji służy jednocześnie wykonywaniu
działalności sektorowej oraz wykonywaniu innych niż działalność sektorowa
rodzajów działalności, zamawiający może zawrzeć odrębne umowy w celu
wykonywania poszczególnych rodzajów działalności, stosując do zawarcia każdej
z umów przepisy właściwe ze względu na rodzaj działalności, albo zawrzeć jedną umowę.
2. Do zawarcia jednej umowy koncesji stosuje się przepisy właściwe dla
działalności głównej.
3. Jeżeli umowa koncesji dotyczy równocześnie działalności sektorowej oraz
zamówień publicznych lub działalności objętej art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej lub przepisami Prawa zamówień publicznych dotyczącymi
udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, do zawarcia
umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2.
4. Zamawiający, w przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie może zawrzeć
jednej umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy lub przepisów
Prawa zamówień publicznych.
5. Jeżeli nie jest możliwe określenie, którego rodzaju działalności zasadniczo
dotyczy umowa, do zawarcia umowy stosuje się:
1) przepisy Prawa zamówień publicznych, jeżeli do jednego z rodzajów
działalności, którego umowa dotyczy, mają zastosowanie te przepisy, a do
drugiego przepisy ustawy;
2) przepisy ustawy dotyczące zawierania umowy koncesji przez zamawiającego,
o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a, jeżeli do jednego z rodzajów
działalności, której ta umowa dotyczy, mają zastosowanie te przepisy, a do
drugiego przepisy ustawy dotyczące zawierania umowy koncesji przez
zamawiającego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. b lub c;
3) przepisy ustawy, jeżeli do jednego z rodzajów działalności, którego ta umowa
dotyczy, mają zastosowanie przepisy ustawy, a do drugiego nie mają
zastosowania przepisy ustawy ani przepisy Prawa zamówień publicznych.

Art. 12. 1. Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o zawarcie umowy koncesji w sposób zapewniający zachowanie zasad uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalności i przejrzystości.
2. Zamawiający nie może przygotować i prowadzić postępowania o zawarcie
umowy koncesji w sposób mający na celu uniknięcie stosowania przepisów
ustawy.

Art. 13. 1. Zamawiający udostępnia informacje związane z postępowaniem
o zawarcie umowy koncesji w przypadkach określonych w ustawie. Po
zakończeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji albo po unieważnieniu tego
postępowania informacje z nim związane podlegają udostępnieniu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2. Zamawiający udostępnia wykonawcom biorącym udział w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji dokumentację postępowania inną niż dokumenty koncesji od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1, albo o unieważnieniu postępowania
o zawarcie umowy koncesji.
2a. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa
w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
„rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w rozdziale 10, do upływu terminu na ich
wniesienie.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, z wyjątkiem
informacji przekazywanych na podstawie ustawy, w szczególności na podstawie
art. 38 ust. 1 oraz w ogłoszeniach.
4. Zamawiający może nakładać na wykonawców wymogi mające na celu
ochronę poufnego charakteru informacji, które udostępnia w toku postępowania
o zawarcie umowy koncesji.

Art. 13a. Zamawiający przechowuje dokumentację postępowania, w tym
umowę koncesji, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o zawarcie
umowy koncesji, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność. Jeżeli czas trwania
umowy koncesji przekracza 5 lat, zamawiający przechowuje umowę przez cały
czas jej trwania.

Art. 14. 1. W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji komunikacja między
zamawiającym i wykonawcami, w tym przekazywanie wniosków o dopuszczenie
do udziału w tym postępowaniu, ofert, oświadczeń i zawiadomień, odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1041), osobiście, przez posłańca, przy użyciu faksu lub środków komunikacji
elektronicznej.
2. Za zgodą zamawiającego informacje mogą być przekazywane ustnie,
w tym telefonicznie, jeżeli nie dotyczą istotnych elementów postępowania
o zawarcie umowy koncesji oraz ich treść zostanie odpowiednio utrwalona na
trwałym nośniku.
3. Wybrany sposób komunikacji musi być ogólnie dostępny
i niedyskryminacyjny oraz nie może ograniczać dostępu wykonawców do
postępowania o zawarcie umowy koncesji. Środki komunikacji elektronicznej oraz
ich właściwości techniczne muszą być interoperacyjne z urządzeniami
teleinformatycznymi będącymi w powszechnym użyciu.
4. Zamawiający zapewnia zachowanie integralności danych oraz poufność
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji
i ofert w ramach komunikacji i przechowywania informacji. Z treścią wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji i ofert nie
można zapoznać się przed upływem terminu na ich składanie.
5. Ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczenia, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo, za
zgodą zamawiającego, w formie elektronicznej.
6. W postępowaniu o zawarcie umowy koncesji o wartości mniejszej niż próg
unijny ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz
oświadczenia, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo, za
zgodą zamawiającego, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Art. 15. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie umowy koncesji,
na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych.

Art. 16. 1. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego oraz
odpowiednio wykonawcę i koncesjonariusza w postępowaniu o zawarcie umowy
koncesji oraz do umów koncesji stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 80), jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.

Art. 16a. 1. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa
w art. 13 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych
informacji w ogłoszeniu o koncesji, wstępnym ogłoszeniu informacyjnym,
zaproszeniu do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji, w dokumentach koncesji
lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy.
2. W przypadku gdy w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji albo po
jego zakończeniu wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–
3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności nazwy lub
daty postępowania o zawarcie umowy koncesji.
3. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o zawarcie umowy koncesji ani
zmianą postanowień umowy koncesji w zakresie niezgodnym z ustawą oraz
naruszeniem integralności przechowywanej dokumentacji postępowania.
4. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o zawarcie umowy koncesji.
5. Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania przepisów
rozporządzenia 2016/679, o których mowa w ust. 2 i 4, na stronie internetowej
prowadzonego postępowania, w ogłoszeniu o koncesji, wstępnym ogłoszeniu
informacyjnym, zaproszeniu do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji,
w dokumentach koncesji lub w inny sposób dostępny dla osoby, której dane dotyczą.

Art. 17. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu o zawarcie
umowy koncesji za pomocą:
1) ogłoszenia o koncesji;
2) wstępnego ogłoszenia informacyjnego – w przypadku postępowania
o zawarcie umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi,
o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE;
3) zaproszenia do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji, które przekazuje
wybranemu przez siebie wykonawcy lub wykonawcom – w przypadkach,
o których mowa w art. 20 ust. 1.

Art. 18. 1. Ogłoszenia, o których mowa w ustawie, zamawiający:
1) przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;
2) zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki informuje o:
1) aktualnym progu unijnym oraz jego równowartości w złotych, ustalonej
zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie
art. 9 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE,
2) średnim kursie złotego w stosunku do euro, stanowiącym podstawę
przeliczania wartości umów koncesji, ustalonym na podstawie kwoty
określonej w komunikacie Komisji Europejskiej, wydanym na podstawie
art. 9 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE
– mających zastosowanie do postępowań o zawarcie umowy koncesji wszczętych
od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych Komisji Europejskiej, wydawanych
na podstawie art. 9 ust. 4 dyrektywy 2014/23/UE.
2a. Informacje, o których mowa w ust. 2, są ogłaszane w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
niezwłocznie po publikacji komunikatu Komisji Europejskiej, wydanego na
podstawie art. 9 ust. 2 dyrektywy 2014/23/UE, w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
3. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie ze wzorami standardowych
formularzy określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE)
2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do
publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015,
str. 1).
4. Zamawiający przekazuje ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej zgodnie z formatem i procedurami elektronicznego przesyłania
ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej, o której mowa w ust. 2 załącznika
IX do dyrektywy 2014/23/UE, jeżeli szacunkowa wartość umowy koncesji jest
równa lub przekracza próg unijny.
5. Zamawiający zamieszcza ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień
Publicznych.
6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
zakres informacji zawartych w ogłoszeniach zamieszczanych w Biuletynie
Zamówień Publicznych, mając na względzie rodzaje ogłoszeń oraz wartość umowy
koncesji.

Art. 18a. 1. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez
zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych prawa, o których mowa
w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do zamawiającego.
2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zapewnia techniczne utrzymanie
systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego udostępniany jest Biuletyn
Zamówień Publicznych, oraz określa okres przechowywania danych osobowych
zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Art. 19. 1. Zamawiający może, po publikacji ogłoszenia o koncesji w sposób,
o którym mowa w art. 18 ust. 1, albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia
otrzymania tego ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, zamieścić
dodatkowo ogłoszenie o koncesji w inny sposób, w szczególności w prasie
o zasięgu ogólnopolskim.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie może zawierać innych informacji
niż informacje zawarte w ogłoszeniu o koncesji przekazanym Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej lub ogłoszeniu o koncesji zamieszczonym w Biuletynie
Zamówień Publicznych. W ogłoszeniu tym należy wskazać datę przekazania
ogłoszenia o koncesji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia
ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Art. 20. 1. Zamawiający może nie publikować ogłoszenia o koncesji albo nie
zamieszczać ogłoszenia o koncesji lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego,
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) roboty budowlane lub usługi mogą być wykonane lub świadczone tylko przez
jednego koncesjonariusza:
a) z powodu braku konkurencji ze względów technicznych,
b) z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych,
c) z przyczyn związanych z ochroną praw własności intelektualnej oraz
praw wyłącznych, innych niż określone w art.
5 ust. 2 Prawa zamówień publicznych
– jeżeli nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak
konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenia warunków zawarcia
umowy koncesji;
2) celem umowy koncesji jest stworzenie lub nabycie dzieła sztuki lub
wykonania artystycznego;
3) w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, w którym w odpowiedzi na
ogłoszenie o koncesji nie wpłynął wniosek o dopuszczenie do udziału w tym
postępowaniu, nie została złożona oferta albo wszystkie wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji
zostały odrzucone ze względu na wykluczenie wykonawców na podstawie
art. 32 lub niespełnienie przez nich kryteriów kwalifikacji określonych przez
zamawiającego zgodnie z art. 33, albo żadna ze złożonych ofert bez istotnych
zmian nie może zaspokoić potrzeb zamawiającego i spełnić wymogów
określonych w dokumentach koncesji, o ile warunki umowy koncesji nie
zostały w istotny sposób zmienione;
4) zamawiający, o którym mowa w [art. 3 ust. 1 pkt 1–3a] Prawa
zamówień publicznych, zawiera umowę koncesji z osobą prawną, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę odpowiadającą
kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na
dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje
dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest
również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna
kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego
sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę
prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału
kapitału prywatnego, z wyjątkiem udziału pracowników tej osoby
prawnej reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego
spółki, a w przypadku prostej spółki akcyjnej – do 15% akcji tej
spółki, posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu
wspólników albo walnym zgromadzeniu;
5) zamawiający, o którym mowa w art. 4 Prawa
zamówień publicznych, zawiera umowę koncesji z innym zamawiającym,
o którym mowa w tych przepisach, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) zamawiający będący koncesjonariuszem, sprawuje nad zamawiającym,
z którym zawiera umowę koncesji kontrolę odpowiadającą kontroli
sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym
wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania
sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana w taki sam sposób przez zamawiającego, będącego koncesjonariuszem,
b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy
wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego
sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę
prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym
kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego,
z wyjątkiem udziału pracowników tej osoby prawnej
reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki,
a w przypadku prostej spółki akcyjnej – do 15% akcji tej spółki,
posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników
albo walnym zgromadzeniu;
6) zamawiający, o którym mowa w art. 4 Prawa
zamówień publicznych, zawiera umowę koncesji z osobą prawną, jeżeli
łącznie są spełnione następujące warunki:
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa
w art. 4 Prawa zamówień publicznych,
sprawuje kontrolę nad osobą prawną, która odpowiada kontroli
sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne
sprawowanie takiej kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie
następujące warunki:
– w skład organów nadzorczych lub zarządzających tej osoby prawnej
wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących
zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel
może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,
– uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący
wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym
z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy
wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających
sprawujących nad nią kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inne
osoby prawne, nad którymi ci zamawiający sprawują kontrolę, o której
mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
7) umowa koncesji zawierana jest między co najmniej dwoma zamawiającymi,
o których mowa w art. 4 Prawa zamówień
publicznych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między tymi zamawiającymi,
w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni
obowiązani wykonywać, z myślą o realizacji ich wspólnych celów,
b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane
z interesem publicznym,
c) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej
niż 20% działalności będącej przedmiotem współpracy.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zamawiający przekazuje
Komisji Europejskiej informacje, o ile Komisja Europejska wystąpi o ich przekazanie.
3. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b,
pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b i pkt 7 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez
osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót
budowlanych za 3 lata poprzedzające zawarcie umowy koncesji.
4. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia
działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich
działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające zawarcie
umowy koncesji są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b i pkt 7 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.
5. Zamawiający, na wniosek Komisji Europejskiej, przekazuje informacje
dotyczące niestosowania ustawy na podstawie ust. 1 pkt 4–7, w zakresie nazw
i danych zamawiających, charakteru i wartości umów koncesji oraz dowodów
uznanych za niezbędne przez Komisję Europejską.

Art. 21. 1. W ogłoszeniu o koncesji zamawiający zamieszcza:
1) opis przedmiotu umowy koncesji;
2) przesłanki wykluczenia wykonawców;
3) kryteria kwalifikacji;
4) opis kryteriów oceny ofert;
5) minimalne wymagania, o ile zostały określone.
2. W zaproszeniu do składania ofert lub innych dokumentach koncesji
zamawiający zamieszcza elementy określone w ust. 1 pkt 4 i 5.

Art. 22. W przypadkach, o których mowa w art. 20 ust. 1, zamawiający może
przekazać do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieścić
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
koncesji zawierające co najmniej:
1) nazwę oraz adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu umowy koncesji oraz jej wielkości lub zakresu;
3) uzasadnienie zamiaru zawarcia umowy koncesji bez uprzedniej publikacji
ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
4) nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest
miejscem wykonywania działalności wykonawcy, z którym zamawiający
zamierza zawrzeć umowę koncesji.

Art. 23. 1. Zamawiający w terminie 48 dni od dnia zawarcia umowy koncesji
przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo
zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zawarciu umowy
koncesji.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, zamawiający
przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zawarciu umowy koncesji, jeżeli w przepisach podanych w wykazie, o którym
mowa w art. 5 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, nie
określono obowiązków w zakresie przejrzystości mających zastosowanie do danej
działalności sektorowej.

Art. 24. 1. Zamawiający udostępnia dokumenty koncesji na stronie
internetowej od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
albo zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych
albo od dnia przekazania zaproszenia do ubiegania się o zawarcie umowy koncesji.
2. W ogłoszeniu o koncesji lub zaproszeniu do składania ofert zamawiający
podaje adres strony internetowej, na której udostępnia dokumenty koncesji.
3. Jeżeli z uwagi na szczególne względy techniczne lub związane
z bezpieczeństwem zamawiający nie może udostępnić niektórych dokumentów
koncesji na stronie internetowej, wskazuje w ogłoszeniu o koncesji lub zaproszeniu
do składania ofert, że dokumenty koncesji zostaną przekazane w inny sposób niż
za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W takich przypadkach
zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Art. 25. 1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o przekazanie
dodatkowych informacji dotyczących dokumentów koncesji.
2. Jeżeli wniosek o przekazanie dodatkowych informacji wpłynął do
zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu
składania ofert, zamawiający jest obowiązany, nie później niż na 6 dni przed
upływem terminu składania ofert, bez ujawniania źródła wniosku:
1) przekazać informacje wszystkim wykonawcom biorącym udział
w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;
2) zamieścić informacje na swojej stronie internetowej, jeżeli wniosek dotyczy
dokumentu koncesji udostępnianego przed przystąpieniem wykonawców do
postępowania o zawarcie umowy koncesji.

Art. 26. 1. Zamawiający określa w dokumentach koncesji wymogi techniczne
lub funkcjonalne robót budowlanych lub usług, będących przedmiotem umowy
koncesji.
2. Wymogi dotyczące przedmiotu umowy koncesji mogą odnosić się również
do określonego procesu produkcyjnego, realizacji zamówionych robót budowlanych lub świadczenia usług, pod warunkiem że są powiązane z przedmiotem umowy koncesji i proporcjonalne do jej wartości oraz celów, i mogą
obejmować w szczególności: poziomy jakości, poziomy oddziaływania na
środowisko i klimat, dostosowanie do określonych potrzeb, w tym potrzeb osób
niepełnosprawnych, oraz przeprowadzenie oceny zgodności, wydajność,
bezpieczeństwo lub wymiary, stosowaną terminologię, oznakowanie oraz
instrukcje użytkowania, a także przeprowadzone testy i ich metody.
3. Przedmiotu umowy koncesji nie można opisywać przez wskazanie znaków
towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które
charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, lub
mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów.
4. Wskazanie, o którym mowa w ust. 3, jest dopuszczalne w wyjątkowych
przypadkach, jeżeli opisanie przedmiotu umowy koncesji w sposób precyzyjny
i zrozumiały jest niemożliwe, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub
równoważne”.
5. Do opisu przedmiotu umowy koncesji stosuje się nazwy i kody określone
we Wspólnym Słowniku Zamówień.
6. Zamawiający określa w opisie przedmiotu umowy koncesji wymagania
zatrudnienia przez koncesjonariusza lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie
realizacji umowy koncesji, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043).
7. W przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa
w ust. 6, określa w opisie przedmiotu umowy koncesji w szczególności:
1) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 6;
2) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez
koncesjonariusza wymagań, o których mowa w ust. 6, oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań;
3) rodzaje czynności niezbędnych do realizacji umowy koncesji, których dotyczą
wymagania zatrudnienia przez koncesjonariusza lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji umowy.
8. Sposób dokumentowania zatrudnienia oraz uprawnienia zamawiającego,
o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, uwzględniają możliwość żądania przez
zamawiającego:
1) oświadczenia koncesjonariusza lub podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o pracę,
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego
pracownika,
3) innych dokumentów
– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę,
zakres obowiązków pracownika.

Art. 27. Zamawiający może określić w opisie przedmiotu umowy koncesji
wymagania związane z realizacją umowy koncesji, które mogą obejmować aspekty
gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub
zatrudnieniem.

Art. 28. Zamawiający organizuje postępowanie o zawarcie umowy koncesji
w sposób odpowiadający jego potrzebom.

Art. 29. 1. Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o zawarcie
umowy koncesji, w którym:
1) w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy zainteresowani wykonawcy
składają oferty wraz z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów
kwalifikacji albo
2) w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy zainteresowani wykonawcy
składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie
umowy koncesji wraz z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów
kwalifikacji, a następnie zaprasza do składania ofert albo do negocjacji i składania ofert wykonawców, którzy spełniają kryteria kwalifikacji; przepis ust. 5 stosuje się, albo
3) przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału
w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, a następnie zaprasza ich do
składania ofert.
2. Zamawiający nie może w trakcie negocjacji zmieniać kryteriów oceny ofert
ani minimalnych wymagań.
3. Zamawiający przedstawia wykonawcom opis postępowania o zawarcie
umowy koncesji, w którym określa w szczególności:
1) kryteria kwalifikacji;
2) sposób komunikowania się z wykonawcami;
3) warunki, którym mają odpowiadać wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji i oferta, pod rygorem ich
odrzucenia;
4) planowany termin zakończenia postępowania o zawarcie umowy koncesji.
4. Zamawiający informuje wykonawców biorących udział w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji o zmianach dotyczących informacji zawartych
w opisie postępowania o zawarcie umowy koncesji, a w przypadku gdy zmiany
dotyczą informacji zawartych w ogłoszeniu o koncesji, zamawiający zmienia
w tym zakresie treść tego ogłoszenia.
5. Zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do
udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, o ile dokona tego w oparciu
o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria oraz liczba wykonawców, których
zamierza zaprosić, zapewni konkurencję.
6. Zamawiający dokumentuje przebieg postępowania o zawarcie umowy
koncesji w wybrany przez siebie sposób.
7. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w toku oraz po
zakończeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sposób gwarantujący ich
zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.

Art. 30. 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o zawarcie umowy
koncesji po stronie zamawiającego podlegają wyłączeniu, jeżeli ich bezstronność
lub niezależność w związku z tym postępowaniem jest lub może być zagrożona,
z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania, w szczególności jeżeli:
1) ubiegają się o zawarcie tej umowy koncesji;
2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów
zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się
o zawarcie umowy koncesji;
3) pozostają lub w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o zawarcie umowy koncesji pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia
z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu
lub były członkami organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawców
ubiegających się o zawarcie umowy koncesji;
4) zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji
składają, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia, w formie pisemnej oświadczenie o braku lub o istnieniu
okoliczności, o których mowa w ust. 1. Przed odebraniem oświadczenia kierownik
zamawiającego lub osoba, której powierzył czynności w postępowaniu o zawarcie
umowy koncesji, uprzedza osoby składające oświadczenie o odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
3. Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, składa
się niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tych okolicznościach, a oświadczenie
o ich braku – nie później niż przed zawarciem umowy koncesji.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, podlegają wyłączeniu przez
zamawiającego na ich wniosek, wniosek wykonawcy lub z urzędu. Wniosek składa
się niezwłocznie po powzięciu wiadomości o istnieniu tych okoliczności.
5. Czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji podjęte przez
osobę podlegającą wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych
czynności faktycznych niewpływających na wynik tego postępowania.
6. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa
w art. 10 rozporządzenia 2016/679, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby
posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich
danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.

Art. 31. 1. Zamawiający ustala termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji,
uwzględniając w szczególności złożoność umowy koncesji oraz czas wymagany do
sporządzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu lub oferty.
2. W przypadku gdy oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji mogą być złożone jedynie po odbyciu
wizyty na miejscu albo po dokonaniu sprawdzenia dokumentów potwierdzających
dokumenty koncesji, zamawiający wyznacza termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji,
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców
z informacjami koniecznymi do przygotowania oferty lub wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, z uwzględnieniem ust. 3 i 4.
3. W przypadku ofert, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, o których
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2, termin składania ofert lub wniosków nie może być
krótszy niż 30 dni od dnia przekazania ogłoszenia o koncesji Urzędowi Publikacji
Unii Europejskiej i nie krótszy niż 15 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Jeżeli postępowanie o zawarcie umowy koncesji jest podzielone na etapy,
zamawiający wyznacza termin składania ofert wstępnych, który nie może być
krótszy niż 22 dni od dnia wysłania zaproszenia w przypadku postępowań
o wartości równej lub przekraczającej próg unijny i nie krótszy niż 10 dni
w przypadku postępowań o wartości mniejszej niż próg unijny.
5. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, termin składania ofert, o których mowa w ust. 3 i 4,
może zostać skrócony o 5 dni.

Art. 32. 1. Z postępowania o zawarcie umowy koncesji zamawiający,
o których mowa w art. 4 Prawa zamówień publicznych, wykluczają, a pozostali
zamawiający mogą wykluczyć wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517), zwanej dalej „Kodeksem karnym”,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a lub art. 250a Kodeksu karnego lub
w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1133),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym
mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi,
o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z 2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296,
art. 296a i art. 297–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa,
o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał
płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne lub zakaz ubiegania się o zawarcie umowy koncesji;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) złożyli
odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba
że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
6) zaangażowanego w przygotowanie postępowania o zawarcie umowy
koncesji, jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego
z zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o zawarcie umowy
koncesji.
2. Z postępowania o zawarcie umowy koncesji zamawiający może wykluczyć
wykonawcę:
1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności;
2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego
lub prawa pracy:
a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo
przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu
karnego, lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu
karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach
prawa obcego,
b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku,
jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny,
c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą
decyzją karę pieniężną;
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2 lit. a, lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. b;
4) w stosunku do którego otwarto likwidację, którego upadłość ogłoszono,
którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, który zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach obowiązujących w miejscu wszczęcia
tej procedury;
5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co
podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał umowę koncesji lub umowę w sprawie zamówienia
publicznego, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
dowodów;
6) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 Prawa
zamówień publicznych, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny
sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
7) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie
nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie
wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy
koncesji lub umowy w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania
zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
8) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, lub spełnia kryteria kwalifikacji, co mogło mieć istotny wpływ
na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o zawarcie
umowy koncesji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie
przedstawić wymaganych dokumentów potwierdzających brak podstaw
wykluczenia lub spełnianie kryteriów kwalifikacji;
9) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności
zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne,
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji;
10) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o zawarcie umowy
koncesji;
11) którego, w przypadku umów koncesji w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa, uznano na podstawie stosownych środków dowodowych za
nieposiadającego wiarygodności niezbędnej do wykluczenia zagrożenia dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa; przepisy art. 405 ust. 6 i 7 Prawa
zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie
ust. 2, wskazuje podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o koncesji lub wstępnym
ogłoszeniu informacyjnym albo zaproszeniu do ubiegania się o zawarcie umowy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5 lub 7, zamawiający
może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty
nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych podatków lub składek na
ubezpieczenia społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa
wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania
umowy koncesji.
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym
etapie postępowania o zawarcie umowy koncesji.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych
w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub ust. 2 pkt 2–5 i 7–11, jeżeli udowodni zamawiającemu, że
naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez
zadośćuczynienie pieniężne, wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane
z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio
z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym oraz podjął
konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu
postępowaniu.
7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których
mowa w ust. 6, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, nie są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
8. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, gdy osoba,
o której mowa w tym przepisie, została skazana za przestępstwo, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–g, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się
wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa w:
a) ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tym przepisie,
została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. h,
b) ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3
‒ na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania
ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia,
chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;
3) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, na okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne lub
o zawarcie umowy koncesji;
4) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 1, 4, 5, 7, 9 i 11, na
okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, na okres 2 lat od zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
6) w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 10, na okres roku od zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
7) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6, w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą
wykluczenia.

Art. 33. 1. Zamawiający określa kryteria kwalifikacji dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
2) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Określone przez zamawiającego kryteria kwalifikacji muszą być związane
z przedmiotem umowy koncesji, proporcjonalne do tego przedmiotu, zapewniać
rzeczywistą konkurencję oraz muszą umożliwić zamawiającemu zweryfikowanie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej
wykonawcy niezbędnej do wykonania umowy koncesji.
3. Zamawiający może wymagać od wykonawców wskazania w ofercie lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji
imion i nazwisk oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych osób, które będą
odpowiedzialne za realizację umowy koncesji.

Art. 34. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o koncesji albo we
wstępnym ogłoszeniu informacyjnym, że o zawarcie umowy koncesji mogą
ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej,
spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym
celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie
marginalizowanych, w szczególności:
1) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875),
2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023),
3) osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub
niewykonujących innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
4) osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 821),
5) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których
mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 523 i 568), mających trudności w integracji ze
środowiskiem,
6) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685),
7) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),
8) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322 i 2023),
9) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających
status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,
10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej
sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych
i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach
narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)
‒ pod warunkiem że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej
lub więcej kategorii, o których mowa w pkt 1–10, jest nie mniejszy niż 30% osób
zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała
zamówienie.

Art. 35. 1. Wykonawca na zasadach określonych w ogłoszeniu o koncesji
składa oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikacji oraz braku podstaw
wykluczenia.
2. Zamawiający zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o koncesji
może również żądać od wykonawcy przedłożenia dokumentów potwierdzających
spełnianie kryteriów kwalifikacji oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Sposób przedłożenia dokumentów oraz ich zakres musi być
niedyskryminacyjny i proporcjonalny do przedmiotu umowy koncesji oraz służyć
wyłącznie wykazaniu przez wykonawcę spełniania kryteriów kwalifikacji oraz
braku podstaw wykluczenia.

Art. 36. 1. W celu spełnienia kryteriów kwalifikacji wykonawca może,
w stosownych przypadkach i w odniesieniu do konkretnej umowy koncesji,
polegać na zdolnościach innych podmiotów, bez względu na charakter prawny
związków łączących go z tymi podmiotami.
2. W przypadku gdy wykonawca chce korzystać ze zdolności innych
podmiotów, jest obowiązany udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w ciągu całego okresu wykonywania umowy koncesji, w
szczególności przedstawiając w tym celu stosowne zobowiązanie takich
podmiotów.
3. Wykonawca, który polega na zdolności innych podmiotów w odniesieniu
do kryteriów dotyczących sytuacji finansowej, odpowiada solidarnie z podmiotem,
który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów nie ponosi winy.

Art. 37. 1. Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert związane
z przedmiotem umowy koncesji w kolejności od najważniejszego do najmniej
ważnego.
2. Kryteriami oceny ofert mogą być w szczególności aspekty środowiskowe,
społeczne lub innowacyjne przedmiotu umowy koncesji.
3. W wyjątkowych przypadkach, gdy oferta zawiera rozwiązanie
innowacyjne, stanowiące wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego
produktu, usługi lub procesu, w tym procesu produkcji lub budowy, nowej metody
marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności, organizacji pracy
lub relacjach zewnętrznych, w szczególności mające na celu rozwiązanie
problemów społecznych lub wspieranie strategii społecznych, którego
zamawiający nie mógł przewidzieć mimo zachowania należytej staranności,
zamawiający może zmienić kolejność kryteriów oceny ofert w celu uwzględnienia
tego rozwiązania.
4. Zamawiający informuje wszystkich wykonawców o zmianie kolejności
kryteriów oceny ofert oraz przekazuje nowe zaproszenie do składania ofert,
z zachowaniem terminów, o których mowa w art. 31 ust. 3 i 4. Jeżeli kryteria oceny
ofert zostały opublikowane w ogłoszeniu o koncesji, zmiana kolejności kryteriów
oceny ofert wymaga publikacji nowego ogłoszenia o koncesji.
5. Zamawiający nie może odrzucić oferty z tego powodu, że oferowane roboty
budowlane lub usługi nie spełniają wymogów technicznych i funkcjonalnych
określonych w opisie przedmiotu umowy koncesji, o ile wykonawca udowodni w ofercie, że proponowane rozwiązanie w równoważnym stopniu spełnia te wymogi.

Art. 38. 1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko,
siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania
działalności wybranego wykonawcy,
2) powodach odrzucenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji oraz o przysługujących
wykonawcy środkach odwoławczych,
3) unieważnieniu postępowania o zawarcie umowy koncesji,
4) ponownym wszczęciu postępowania o zawarcie umowy koncesji
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
przekazuje wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona, informację
zawierającą:
1) uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty;
2) punktację, jaką otrzymał wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą;
3) punktację, jaką otrzymał wykonawca, któremu jest przekazywana informacja.
3. Zamawiający odstępuje od obowiązku informowania o powodach
odrzucenia oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji, jeżeli przemawiają za tym względy związane
z informacjami niejawnymi dotyczące bezpieczeństwa państwa i organ, który
przekazał te informacje, zastrzegł, że nie wyraża zgody na ich dalsze przekazanie.

Art. 39. 1. Zamawiający unieważnia postępowanie o zawarcie umowy
koncesji, jeżeli:
1) nie złożono oferty albo wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji;
2) wszystkie oferty albo wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji zostały odrzucone.
2. Zamawiający może unieważnić postępowanie o zawarcie umowy koncesji, jeżeli:
1) zachodzą obiektywnie uzasadnione przesłanki, w szczególności wystąpiła
istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
o zawarcie umowy koncesji lub wykonanie przedmiotu umowy koncesji nie
leży w interesie publicznym;
2) środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części umowy koncesji, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania o zawarcie umowy koncesji na tej podstawie
została przewidziana w ogłoszeniu o koncesji lub wstępnym ogłoszeniu
informacyjnym albo zaproszeniu o ubieganie się o zawarcie umowy koncesji;
3) postępowanie o zawarcie umowy koncesji obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy koncesji.

Art. 40. Zamawiający zawiera umowę koncesji z wybranym wykonawcą na
podstawie kryteriów oceny ofert, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) oferta spełnia minimalne wymagania określone przez zamawiającego, o ile
zostały określone;
2) wykonawca nie podlega wykluczeniu;
3) wykonawca spełnia kryteria kwalifikacji.

Art. 41. 1. Zamawiający zawiera umowę koncesji po upływie 10 dni od dnia
przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli informacja ta
została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni,
jeżeli została przekazana w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę koncesji przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1) w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji złożono tylko jedną ofertę lub
wniosek o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu;
2) zaproszono do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji tylko
jednego wykonawcę, a wnioski o dopuszczenie do udziału w tym
postępowaniu pozostałych wykonawców zostały odrzucone oraz upłynął
termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jej
wniesienia zapadł wyrok lub postanowienie kończące postępowanie
odwoławcze;
3) umowa dotyczy umowy koncesji, w przypadku której przepisy ustawy nie
wymagają uprzedniej publikacji ogłoszenia o koncesji.

Art. 42. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy koncesji jest
tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Art. 43. 1. Umowa koncesji wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
2. Strony umowy koncesji wykonują umowę koncesji z zachowaniem zasady
przejrzystości.

Art. 44. 1. Umowy koncesji są jawne i podlegają udostępnianiu na zasadach
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
2. Zamawiający może odmówić udostępnienia umowy, jeżeli przemawiają za
tym względy obronności lub bezpieczeństwa państwa.

Art. 45. 1. Umowę koncesji zawiera się na czas oznaczony.
2. W przypadku umowy koncesji zawartej na czas dłuższy niż 5 lat, czas
trwania umowy koncesji nie może przekraczać okresu, w którym koncesjonariusz
może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie
robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego
kapitału, z uwzględnieniem inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych
w czasie trwania koncesji.

Art. 46. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartych w umowie koncesji,
chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o koncesji lub innym dokumencie
koncesji w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają
ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia
koncesjonariusza, i charakter oraz warunki wprowadzenia tych zmian;
2) zmiany dotyczą zamawiania od dotychczasowego koncesjonariusza
dodatkowych usług lub robót budowlanych, nieobjętych umową koncesji,
o ile stały się niezbędne, pod warunkiem że zmiana koncesjonariusza:
a) nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach umowy koncesji,
b) spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów
dla zamawiającego;
3) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
4) dotychczasowego koncesjonariusza zastępuje nowy koncesjonariusz:
a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,
b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego koncesjonariusza lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy koncesjonariusz spełnia kryteria
kwalifikacji, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy koncesji i nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązania
koncesjonariusza względem jego podwykonawców;
5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6;
6) wartość zmiany jest mniejsza niż próg unijny, i zarazem jest mniejsza niż 10%
wartości umowy koncesji określonej pierwotnie, a w przypadku gdy
wprowadzanych jest kilka kolejnych zmian, wartość zmiany jest szacowana
na podstawie łącznej wartości kolejnych zmian.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, zmiany postanowień
umowy koncesji nie mogą prowadzić do zmiany jej ogólnego charakteru.
3. W przypadku umowy koncesji zawartej przez zamawiającego do celów
wykonywania działalności innej niż działalność sektorowa, każdorazowe
zwiększenie wartości umowy koncesji, w okolicznościach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3, nie może przekroczyć 50% wartości umowy koncesji określonej
pierwotnie. Zmiany nie mogą mieć na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.
4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany
wynagrodzenia należnego koncesjonariuszowi z powodu okoliczności innych niż
zmiana zakresu świadczenia koncesjonariuszowi, dopuszczalną wartość zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 6 i ust. 3, ustala się w oparciu o wartość umowy koncesji określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień.
5. Jeżeli umowa koncesji nie zawiera postanowień, o których mowa w ust. 4,
zaktualizowana wartość umowy jest obliczana z uwzględnieniem wskaźnika cen
nakładów inwestycyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 i 1018).
6. Zmianę umowy koncesji uznaje się za istotną, jeżeli wskutek tej zmiany
charakter umowy koncesji różni się istotnie od jej pierwotnego charakteru,
w szczególności jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były określone w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji, umożliwiłyby dopuszczenie do tego
postępowania innych wykonawców niż dopuszczeni lub zostałyby przyjęte
inne oferty niż przyjęta, lub mogłyby skutkować udziałem w postępowaniu
o zawarcie umowy koncesji innych wykonawców niż wykonawcy, którzy
wzięli w nim udział;
2) zmiana wpływa na równowagę ekonomiczną umowy koncesji na korzyść
koncesjonariusza w sposób pierwotnie nieprzewidziany w umowie koncesji;
3) zmiana znacznie rozszerza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający
z umowy koncesji;
4) nowy koncesjonariusz zastępuje dotychczasowego koncesjonariusza,
w przypadkach innych niż przewidziane w ust. 1 pkt 4.
7. W przypadku zmiany umowy koncesji na podstawie ust. 1 pkt 2 lub 3,
zamawiający przekazuje do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
albo zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
umowy koncesji.
8. Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem ust. 1 podlega
unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy koncesji
wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
9. Jeżeli zamawiający zamierza zmienić warunki umowy koncesji, które
wykraczają poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z ust. 1, obowiązany jest przeprowadzić nowe postępowanie o zawarcie umowy koncesji lub postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego.

Art. 47. Zamawiający może rozwiązać umowę koncesji niezależnie od jej
postanowień, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
1) zmiany umowy koncesji dokonano z naruszeniem art. 46 ust. 9;
2) koncesjonariusz w chwili zawarcia umowy koncesji podlegał wykluczeniu na
podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1 lub 2;
3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że
państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy
traktatów i dyrektywy 2014/23/UE, z uwagi na to, że zamawiający zawarł
umowę koncesji z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

Art. 48. 1. Zamawiający w dokumentach koncesji może zażądać od
wykonawców, aby wskazali w ofertach część przedmiotu umowy koncesji, którą
zamierzają zlecić podwykonawcom, a także aby wskazali proponowanych
podwykonawców.
2. Powierzenie wykonania części umowy koncesji podwykonawcom nie
zwalnia koncesjonariusza z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej umowy.
3. Koncesjonariusz, z którym zawarto umowę koncesji z zastosowaniem
art. 20 ust. 1 pkt 4–7, której przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności
publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe
części tych usług lub robót.
4. W przypadku umów koncesji na roboty budowlane oraz umów koncesji na
usługi, które mają być wykonane na obiekcie budowlanym podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający wymaga, aby po
zawarciu umowy koncesji i nie później niż w chwili rozpoczęcia jej realizacji
koncesjonariusz przekazał mu informacje dotyczące nazwy albo imienia
i nazwiska, danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi,
zaangażowanych w te roboty budowlane lub usługi, jeżeli są już znani.
Koncesjonariusz zawiadamia zamawiającego o zmianach w zakresie tych
informacji, w tym przekazuje informacje o nowych podwykonawcach, którym
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
5. Zamawiający może wymagać przekazania informacji, o których mowa
w ust. 4, w szczególności:
1) w przypadku umów koncesji na usługi, które nie mają być wykonane na
obiekcie budowlanym podlegającym bezpośredniemu nadzorowi
zamawiającego;
2) od dostawców uczestniczących w wykonaniu umowy koncesji;
3) dotyczące dalszych podwykonawców.
6. Przepis art. 32 stosuje się odpowiednio do bezpośrednich podwykonawców
koncesjonariusza. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca jest obowiązany zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części umowy koncesji
podwykonawcy.
7. Zamawiający może zastosować przepisy ust. 6 wobec dalszych
podwykonawców, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu o koncesji, wstępnym
ogłoszeniu informacyjnym albo w zaproszeniu do ubiegania się o zawarcie umowy
koncesji.

Art. 49. 1. Umowa koncesji podlega unieważnieniu:
1) jeżeli zamawiający zawarł umowę koncesji bez uprzedniej publikacji
ogłoszenia o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych,
chyba że ustawa dopuszcza taką możliwość;
2) jeżeli została zawarta z naruszeniem terminu określonego w art. 41 ust. 1 albo
zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w art. 577 Prawa zamówień publicznych, jeżeli uniemożliwiło to Krajowej Izbie Odwoławczej uwzględnienie odwołania przed zawarciem umowy;
3) jeżeli przedmiot umowy wykracza poza zakres przedmiotu umowy koncesji
wskazany w dokumentach koncesji;
4) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu umowy koncesji w opisie
przedmiotu koncesji, z uwzględnieniem art. 46.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, umowa koncesji nie podlega
unieważnieniu, jeżeli zamawiający miał uzasadnione podstawy, aby sądzić, że
działa zgodnie z ustawą, a umowa została zawarta po upływie 10 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji takiego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
3. W uzasadnionych przypadkach umowa koncesji podlega unieważnieniu
w zakresie niewykonanych zobowiązań, w szczególności gdy nie jest możliwy
zwrot spełnionych świadczeń.
4. Z przyczyn, o których mowa w ust. 1, nie można żądać stwierdzenia
nieważności umowy koncesji na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn. zm.).
5. Przepis ust. 1 nie wyłącza możliwości żądania przez zamawiającego
unieważnienia umowy koncesji na podstawie art. 705
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Art. 50. 1. Organ sprawujący nadzór nad zamawiającym, w razie powzięcia
wątpliwości co do prawidłowości zastosowania art. 20 ust. 1 pkt 4–7, zakazuje
zawarcia umowy na czas wyjaśnienia sprawy, nie dłużej jednak niż na 21 dni.
2. Jeżeli organ sprawujący nadzór stwierdzi, że nie zachodzą podstawy do
zawarcia umowy koncesji z zastosowaniem art. 20 ust. 1 pkt 4–7, zakazuje
zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta, zwraca się do zamawiającego
o wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od niej, w wyznaczonym przez ten organ terminie.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2,
organ sprawujący nadzór występuje do sądu o unieważnienie umowy w całości lub w części.
4. Przepisy ust. 1–3 nie naruszają uprawnień i obowiązków organów
sprawujących nadzór nad zamawiającym wynikających z odrębnych przepisów.

Art. 51. 1. Zamawiający może zawrzeć umowę koncesji na usługi społeczne
lub inne szczególne usługi, o których mowa w załączniku IV do dyrektywy 2014/23/UE, bez stosowania przepisów ustawy, z wyjątkiem przepisów
określonych w ust. 2–4.
2. Jeżeli wartość umowy koncesji jest równa lub przekracza próg unijny,
zamawiający ma jednak obowiązek:
1) stosować zasady zawierania umów koncesji, o których mowa w art. 12 i art. 13;
2) zaprosić do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji za pomocą
wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o którym mowa w art. 17 pkt 2, chyba
że zachodzą określone w ustawie okoliczności zwalniające z tego obowiązku;
3) opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie
o zawarciu umowy koncesji, o którym mowa w art. 23 ust. 1.
3. Ogłoszenia w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji na usługi
społeczne lub inne szczególne usługi mogą być grupowane i przekazywane
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w terminie 48 dni od dnia zakończenia kwartału.
4. Do umowy koncesji na usługi społeczne lub inne szczególne usługi
przepisy rozdziału 10 stosuje się.

Art. 52. 1. Organem właściwym w sprawach umowy koncesji jest Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych.
2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych:
1) opracowuje, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, oraz opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczące umowy koncesji;
2) monitoruje stosowanie zasad zawierania umowy koncesji oraz upowszechnia
wyniki monitorowania;
3) przekazuje na żądanie Komisji Europejskiej, nie rzadziej niż co 3 lata,
sprawozdania z monitorowania.

Art. 53. Organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych
w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji prowadzonym na podstawie ustawy
jest Krajowa Izba Odwoławcza, o której mowa w Prawie zamówień publicznych.

Art. 54. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w zawarciu umowy koncesji oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo
do wniesienia odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji lub
zaniechania czynności, do której zamawiający jest obowiązany na podstawie ustawy.
2. Do wnoszenia i rozpoznawania odwołań stosuje się odpowiednio
przepisy działu IX rozdziału 2 Prawa zamówień publicznych, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
3. Wpis od odwołania uiszcza się w wysokości należnej od odwołania
dotyczącego zamówienia publicznego, którego wartość jest:
1) mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 Prawa zamówień
publicznych – jeżeli wartość koncesji jest mniejsza niż próg unijny;
2) równa lub przekracza progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 Prawa
zamówień publicznych – jeżeli wartość koncesji jest równa lub przekracza
próg unijny.

Art. 55. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli została
przekazana w inny sposób;
2) 10 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o koncesji lub zamieszczenia dokumentów koncesji na stronie internetowej, w przypadku odwołania wobec treści ogłoszenia o koncesji lub dokumentów koncesji;
3) 10 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o zamiarze zawarcia umowy koncesji, w przypadku odwołania wobec
zawarcia umowy koncesji bez uprzedniej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenia o koncesji;
4) 30 dni od dnia, w którym zamawiający opublikował ogłoszenie o zawarciu
umowy koncesji, pod warunkiem że ogłoszenie to zawiera uzasadnienie
decyzji zawarcia umowy koncesji bez uprzedniej publikacji ogłoszenia
o koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia
ogłoszenia o koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
5) 30 dni od dnia, w którym zamawiający opublikował ogłoszenie o zmianie
umowy koncesji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieścił
ogłoszenie o zmianie umowy koncesji w Biuletynie Zamówień Publicznych;
6) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy koncesji w przypadku nieopublikowania
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zawarciu umowy
koncesji albo gdy opublikowane ogłoszenie nie zawierało uzasadnienia;
7) 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy koncesji w przypadku niezamieszczenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji
albo gdy zamieszczone ogłoszenie nie zawierało uzasadnienia.

Art. 56. 1. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym
mowa w art. 519 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2. Do postępowań toczących się wskutek wniesienia skargi stosuje się
przepisy działu IX rozdziału 3 Prawa zamówień publicznych.

Art. 57. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13a pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).”;
2) w art. 13hd ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wybór operatora następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 1920), ustawą z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi albo ustawą z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 641, z późn. zm.).”;
3) w art. 39 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem i utrzymywaniem kanałów technologicznych, o których
mowa w ust. 6, zarządca drogi może powierzyć, w drodze umowy, podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu, z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych lub w trybie określonym w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.”.

Art. 58. W ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901 oraz z 2016 r. poz. 615, 770, 1020 i 1250) w art. 1a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do wyboru spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) albo przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).”.

Art. 59. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r.
poz. 250, 1020 i 1250) w art. 3a w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 października 2016 r.
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).”.

Art. 60. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 i 960) w art. 3
ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu
gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807 i 1860) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) na zasadach ogólnych albo w trybie przepisów:
1) ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz
z 2016 r. poz. 1920);
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1817);
4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 i 1920);
5) ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).”.

Art. 61. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727 i 1823) w art. 28pb
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organizator publicznego transportu kolejowego przekazuje do zaopiniowania Prezesowi UTK projekt
umowy, o której mowa w ust. 1, na 30 dni przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
z późn. zm.) lub wszczęciem postępowania o zawarcie umowy koncesji w trybie przepisów ustawy z dnia
21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) albo przed bezpośrednim zawarciem umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.”.

Art. 62. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.
zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 3 w ust. 1 uchyla się pkt 7;
2) w art. 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) umów koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 21 października
2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), chyba że ustawa stanowi inaczej;”;
3) w art. 5e w ust. 3 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zamówienie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy lub przepisy ustawy z dnia 21 października
2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.”;
4) w art. 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.”;
5) w art. 25a w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 36b w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub kryteriów selekcji”;
6) w art. 48 w ust. 2 uchyla się pkt 8a;
7) uchyla się art. 131.

Art. 63. W ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020 i 1250) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 13 w pkt 6 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) procedur określonych w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – wyłącznie w zakresie określonym w art. 17a;”;
2) w art. 17a:
a) ust. 1–4 otrzymują brzmienie:
„1. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji:
1) z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
2) z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących obowiązku publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji lub wstępnego ogłoszenia informacyjnego;
3) której przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji;
4) z innym niż wymienione w pkt 1–3 naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o zawarcie umowy koncesji.
2. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zawarcie umowy koncesji:
1) bez zachowania formy pisemnej;
2) z pominięciem terminu, w jakim może ona być zawarta, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych
w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
3) na czas dłuższy niż określony w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, z wyłączeniem przypadków dopuszczonych w przepisach o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
4) przed ogłoszeniem orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą w sprawie odwołania wniesionego
w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji.
3. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest unieważnienie postępowania o zawarcie umowy koncesji z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.
4. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy koncesji z naruszeniem przepisów
o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.”,
b) dodaje się ust. 6–13 w brzmieniu:
„6. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niewyłączenie z postępowania o zawarcie umowy
koncesji osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o umowie koncesji na
roboty budowlane lub usługi.
7. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezłożenie przez osoby wykonujące czynności
w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji po stronie zamawiającego lub mogące mieć wpływ na jego wynik
oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności powodujących wyłączenie z tego postępowania.
8. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi ustalenie szacunkowej wartości umowy koncesji, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, o niższej wartości.
9. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi:
1) łączenie przedmiotu umowy koncesji,
2) dzielenie przedmiotu umowy koncesji,
3) podejmowanie decyzji o zawarciu jednej umowy koncesji lub kilku odrębnych umów koncesji
– w celu uniknięcia stosowania tych przepisów.
10. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wybranie metody wykorzystywanej do szacowania wartości umowy koncesji w celu
uniknięcia stosowania tych przepisów.
11. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi opisanie przedmiotu umowy koncesji.
12. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie kryteriów kwalifikacji.
13. Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi określenie kryteriów oceny ofert.”;
3) w art. 18c w ust. 1 pkt 9–11 otrzymują brzmienie:
„9) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z koncesjonariuszem, który nie został wybrany zgodnie z przepisami o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;
10) zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi dotyczących formy pisemnej umowy, okresu, na który umowa może być zawarta, lub w przypadku wniesienia odwołania na czynność wyboru najkorzystniejszej oferty – terminu jej zawarcia;
11) unieważnienie postępowania o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi z naruszeniem przepisów o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.”.

Art. 64. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
Art. 3. Do zadań ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie ustawy należy w szczególności
upowszechnianie i promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, dokonywanie analiz i ocen funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego.”;
2) w art. 4:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli wynagrodzenie partnera prywatnego zostało określone w sposób, o którym mowa w art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), do
wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy,
w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadkach, w których nie ma zastosowania ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ani ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyboru partnera prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz
przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów niniejszej ustawy, a w przypadku wniesienia przez partnera publicznego wkładu własnego będącego nieruchomością, także przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65, 1250, 1271 i 1579).”;
3) w art. 18a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego może określić, w drodze rozporządzenia, zakres poszczególnych rodzajów ryzyka oraz czynniki uwzględniane przy ich ocenie, mając na względzie zapewnienie przejrzystości poszczególnych rodzajów ryzyka.”.

Art. 65. W ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1537) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) regionalna sieć szerokopasmowa – sieć szerokopasmową lub infrastrukturę telekomunikacyjną realizowaną
przez jednostki samorządu terytorialnego, porozumienie, związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, porozumienie komunalne, spółkę kapitałową lub spółdzielnię z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) albo przez partnera prywatnego w rozumieniu ustawy z dnia
19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r.
poz. 1920) w ramach programów operacyjnych;”;
2) w art. 13 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) podmiotu, który zawarł z jednostką samorządu terytorialnego umowę koncesji w rozumieniu ustawy z dnia
21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi lub umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie budynków i infrastruktury telekomunikacyjnej objętych dostępem telekomunikacyjnym lub współkorzystaniem;”.

Art. 66. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 19 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920)
albo”;
2) w art. 22 w ust. 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi”;
3) w art. 50 w ust. 4:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) udostępnianie środków transportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, oraz przekazanie rekompensaty stanowi
płatność zamawiającego”,
b) część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub
usługi.”.

Art. 67. W ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020 i 1579) w art. 1 w pkt 85:
1) w lit. a w tiret szóstym pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia
kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym
wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,
b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu
przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału
kapitału prywatnego;”;
2) w lit. d:
a) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:
„8. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b
i pkt 15 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu
do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia.
9. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub
zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające
udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12
lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.”,
b) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Zakazu udziału kapitału prywatnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 lit. c i pkt 14 lit. c, nie stosuje
się do:”.

Art. 68. 1. Do skarg wniesionych do sądu administracyjnego oraz do
postępowań o zawarcie umowy koncesji, o których mowa w ustawie z dnia
9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r.
poz. 113), wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do umów koncesji zawartych w następstwie przeprowadzenia postępowań
o zawarcie umowy koncesji wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 69. 1. W latach 2016–2025 maksymalny limit wydatków budżetu
państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 2 013 000 zł,
w tym w:
1) 2016 r. – 213 000 zł;
2) 2017 r. – 200 000 zł;
3) 2018 r. – 200 000 zł;
4) 2019 r. – 200 000 zł;
5) 2020 r. – 200 000 zł;
6) 2021 r. – 200 000 zł;
7) 2022 r. – 200 000 zł;
8) 2023 r. – 200 000 zł;
9) 2024 r. – 200 000 zł;
10) 2025 r. – 200 000 zł.
2. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na
dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków stosuje się mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych na rzecz obywateli, w szczególności kosztów:
1) publikacji wydawanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;
2) opracowywania programów szkoleń i organizacji szkoleń.
3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków
oraz odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmu korygującego jest Prezes Urzędu
Zamówień Publicznych.

Art. 70. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 10 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 71, zachowują moc do dnia wejścia
w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 6 niniejszej
ustawy, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 18 ust. 6 ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane publikuje się
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, niezależnie od szacunkowej wartości
umowy koncesji.

Art. 71. Traci moc ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty
budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113).

Art. 72. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia,
z wyjątkiem art. 20 ust. 1 pkt 4–7 oraz ust. 3–5, art. 48 ust. 3 i art. 50, które
wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.