Wejscie w życie: 19 listopada 2007

Ostatnia Zmiana: 24 kwietnia 2012

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

Art. 1. 1. Właściwi starostowie, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w
życie ustawy, sporządzą i przekażą właściwym wojewodom, marszałkom
województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast wykaz nieruchomości, które
na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego
własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także
niestanowiących własności Skarbu Państwa albo własności jednostek samorządu
terytorialnego i niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości
zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, z
późn. zm.).
2. Obowiązki określone w ust. 1 stanowią zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej.
3. Właściwi wojewodowie, w terminie miesiąca od upływu terminu
określonego w ust. 1, sporządzą i przekażą ministrowi właściwemu do spraw
administracji publicznej zestawienie zbiorcze nieruchomości, o których mowa w ust.
1, z obszaru ich właściwości.
4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w terminie 2 miesięcy
od upływu terminu określonego w ust. 3, sporządzi zestawienie zbiorcze
nieruchomości, o których mowa w ust. 1, dla obszaru całego kraju.
5. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, oraz zestawienia zbiorcze, o których mowa
w ust. 3 i 4, obejmują oznaczenie nieruchomości według danych katastru nieruchomości, informację o prowadzonej dla nieruchomości księdze wieczystej lub zbiorze dokumentów, o stanie danych należących do działu pierwszego i drugiego księgi wieczystej oraz inne informacje, niezbędne do ustalenia stanu prawnego
nieruchomości.
6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze
rozporządzenia, określi wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz zestawień
zbiorczych, o których mowa w ust. 3 i 4, mając na względzie ich powiązanie z
podziałem terytorialnym kraju oraz zapewnienie uwidocznienia danych
wymienionych w ust. 5.

Art. 1a. 1. Starostowie, którzy przekazali niekompletny wykaz, o którym mowa
w art. 1 ust. 1, w terminie 66 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, dokonają
jego uzupełnienia według stanu na dzień sporządzenia wykazu i przekażą właściwym
wojewodom z wykorzystaniem infrastruktury teleinformatycznej zintegrowanego
systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b ustawy z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.
1287), a także marszałkom województw, wójtom, burmistrzom i prezydentom miast
oraz innym niż starostowie organom reprezentującym Skarb Państwa w sprawach
gospodarowania nieruchomościami.
2. Marszałkowie województw, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz
inne niż starostowie organy reprezentujące Skarb Państwa w sprawach
gospodarowania nieruchomościami są zobowiązani do współpracy ze starostami w
realizacji zadań określonych w ust. 1.
3. Właściwi wojewodowie mogą żądać od starostów uzupełnienia wykazu, o
którym mowa w ust. 1, określając termin i zakres uzupełnienia.
4. Właściwi wojewodowie, w terminie 2 miesięcy od upływu terminu
określonego w ust. 1, przekażą Głównemu Geodecie Kraju, z wykorzystaniem
infrastruktury teleinformatycznej, o której mowa w ust. 1, dane z obszaru ich
właściwości, otrzymane w sposób określony w ust. 1 i 3.
5. Główny Geodeta Kraju może żądać od wojewodów uzupełnienia danych, o
których mowa w ust. 4, określając termin i zakres uzupełnienia.
6. Główny Geodeta Kraju, w terminie 4 miesięcy od upływu terminu
określonego w ust. 1, dokona uzupełnienia zestawienia zbiorczego sporządzonego na
podstawie art. 1 ust. 4, w oparciu o dane otrzymane od wojewodów.

Art. 2. 1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy starostowie
złożą we właściwych sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami
stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.
2. Jeżeli na podstawie odrębnych przepisów organem reprezentującym Skarb
Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest organ inny niż starosta,
albo jeżeli na podstawie odrębnych przepisów wykonywanie prawa własności
nieruchomości Skarbu Państwa powierzono innej jednostce organizacyjnej,
obowiązek określony w ust. 1 wykonuje ten organ lub organ reprezentujący
jednostkę organizacyjną na zewnątrz.
3. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy właściwe w
sprawach gospodarowania nieruchomościami organy jednostek samorządu
terytorialnego złożą w sądach rejonowych wnioski o ujawnienie w księgach
wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego,
wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa.
4. W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność powiatu, organem
właściwym do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, jest starosta, a w
odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność województwa – marszałek
województwa.

Art. 2a. W przypadku nieruchomości, które zostały objęte uzupełnieniem w
trybie określonym w art. 1a ust. 1, 3 i 5, obowiązki, o których mowa w art. 2, zostaną
zrealizowane przez organy wymienione w tym przepisie w terminie 72 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 3. 1. Jeżeli podstawę wpisu własności nieruchomości Skarbu Państwa w
księgach wieczystych, zgodnie z przepisami odrębnymi, stanowi orzeczenie sądu
stwierdzające nabycie własności nieruchomości z mocy prawa, w terminie
określonym w art. 2 ust. 1, organy wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 złożą stosowne
wnioski do właściwych sądów o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości
przez Skarb Państwa. W takich wypadkach termin do złożenia wniosku, o którym
mowa w art. 2 ust. 1, wynosi miesiąc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze oraz w art. 3a zdanie
pierwsze, do postępowania przed sądami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) o stwierdzeniu zasiedzenia.

Art. 3a. Jeżeli podstawę wpisu własności nieruchomości Skarbu Państwa w
księgach wieczystych, zgodnie z przepisami odrębnymi, stanowi orzeczenie sądu
stwierdzające nabycie własności nieruchomości z mocy prawa, w terminie
określonym w art. 2a, organy wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 złożą stosowne wnioski
do właściwych sądów o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez Skarb
Państwa. W takich wypadkach termin do złożenia wniosku o ujawnienie w księgach
wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, wraz z dokumentami
stanowiącymi podstawę wpisu tego prawa, wynosi miesiąc od dnia uprawomocnienia
się orzeczenia sądu.

Art. 4. (uchylony).

Art. 4a. 1. W terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego
półrocza starostowie, inne niż starostowie organy reprezentujące Skarb Państwa, o
których mowa w art. 2 ust. 2, marszałkowie województw, starostowie, wójtowie,
burmistrzowie i prezydenci miast przekazują właściwym wojewodom sprawozdania
półroczne z wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 2 oraz art. 2a.
Sprawozdania przekazywane przez organy wymienione w art. 2 ust. 1 i 2 dotyczą
także wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3 oraz art. 3a.
2. Wojewodowie kontrolują wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 2,
art. 2a, art. 3 oraz art. 3a, i na bieżąco przekazują, z wykorzystaniem infrastruktury
teleinformatycznej, o której mowa w art. 1a ust. 1, dane ze sprawozdań, o których
mowa w ust. 1, Głównemu Geodecie Kraju, w celu uaktualnienia zestawienia
zbiorczego, uzupełnionego na podstawie art. 1a ust. 6.
3. W razie stwierdzenia niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 2, art.
2a, art. 3 oraz art. 3a, właściwy wojewoda niezwłocznie zawiadamia właściwy organ
sprawujący nadzór nad działalnością organów wymienionych w tych przepisach.
Zawiadomienie następuje również na wniosek właściwego starosty.
4. Na podstawie uaktualnianego zestawienia zbiorczego minister właściwy do
spraw administracji publicznej w terminie do końca pierwszego kwartału każdego
roku w latach 2013 i 2014 oraz w terminie do końca drugiego kwartału 2015 r.
przedstawi informację Radzie Ministrów.
5. Na podstawie uaktualnionego zestawienia zbiorczego Główny Geodeta Kraju
sporządzi do końca pierwszego kwartału 2015 r. wykaz nieruchomości Skarbu
Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, dla których nie zostały złożone
wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności.

Art. 4b. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres uzupełnienia wykazu, o którym mowa w art. 1 ust. 1, sposób i formę
przekazywania uzupełnionego wykazu i danych, o których mowa w art. 1a ust.
1 i 4, a także sposób dokonania uzupełnienia, o którym mowa w art. 1a ust. 6,
2) zakres informacji zawartych w sprawozdaniach, o których mowa w art. 4a ust.
1, sposób i formę przekazywania sprawozdań i danych, o których mowa w art.
4a ust. 1 i 2, a także sposób dokonywania uaktualnienia, o którym mowa w art. 4a ust. 2
– mając na względzie usprawnienie i ujednolicenie przekazywania uzupełnionych
wykazów, sprawozdań i danych, a także potrzebę zapewnienia uzupełnienia i
uaktualnienia zestawienia zbiorczego nieruchomości dla obszaru całego kraju.

Art. 5. Wniosek o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa albo jednostki
samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 2, sąd rozpoznaje w ciągu miesiąca
od dnia jego złożenia.

Art. 6. 1. W ramach zadania, o którym mowa w art. 1 ust. 2, starostowie w
okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy będą prowadzić działania
zmierzające do:
1) poinformowania mieszkańców powiatu o potrzebie sprawdzenia zgodności
ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym;
2) udzielenia pomocy mieszkańcom w zakresie informacji o rodzaju i sposobie
działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych przez nich
nieruchomości i ujawnienia ich praw w księgach wieczystych.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:
1) opracowanie i rozprowadzenie wśród mieszkańców powiatu szczegółowych
informacji o czynnościach niezbędnych do ustalenia danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2) rozpowszechnianie informacji, określonych w pkt 1, w miejscach publicznych
na terenie powiatu;
3) zamieszczenie w lokalnej prasie, radiu i telewizji oraz na stronach
internetowych starostwa powiatowego informacji określonych w pkt 1;
4) utworzenie na terenie powiatu co najmniej jednego punktu informacyjnokonsultacyjnego, dostępnego dla mieszkańców w godzinach pracy starostwa
powiatowego, udzielającego szczegółowych informacji i wyjaśnień
problematyki prawnej i geodezyjnej, w zakresie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. W celu zapewnienia skuteczności działań, o których mowa w ust. 1 i 2,
starostowie mogą zawierać porozumienia z wójtami gmin oraz burmistrzami i
prezydentami miast z obszaru powiatu.
4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z
Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, mając na względzie potrzebę podania treści
w sposób zrozumiały oraz dostosowany do aktualnego stanu prawa.

Art. 7. Przepisów ustawy nie stosuje się do nieruchomości objętych przepisami
dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na
obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).

Art. 8. (uchylony).

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie w po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia.