Wejscie w życie: 3 sierpnia 1997

Ostatnia Zmiana: 15 marca 2007

Ustawa z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne

Art. 1. (uchylony).

Art. 2. (uchylony).

Art. 3. (uchylony).

Art. 4. (uchylony).

Art. 4a. (uchylony).

Art. 5. (skreślony).

Art. 6. (uchylony).

Art. 7. (uchylony).

Art. 8. (uchylony).

Art. 9. (uchylony).

Art. 10. (uchylony).

Art. 11. (uchylony).

Art. 12. (skreślony).

Art. 13. (skreślony).

Art. 14. (skreślony).

Art. 15. (skreślony).

Art. 16. (skreślony).

Art. 17. (uchylony).

Art. 17a. (uchylony).

Art. 17b. (uchylony).

Art. 17c. (uchylony).

Art. 17d. (uchylony).

Art. 17da. (uchylony).

Art. 17db. (uchylony).

Art. 17e. (uchylony).

Art. 17f. (uchylony).

Art. 17g. (uchylony).

Art. 18. (skreślony).

Art. 18a. (uchylony).

Art. 18b. (skreślony).

Art. 19. (uchylony).

Art. 20. (uchylony).

Art. 21. (uchylony).

Art. 22. (uchylony).

Art. 23. (uchylony).

Art. 24. (uchylony).

Art. 25. (skreślony).

Art. 26. (uchylony).

Art. 27. (uchylony).

Art. 28. (uchylony).

Art. 29. (skreślony).

Art. 30. 1. Prawomocne orzeczenie Sądu, stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia, jest równoznaczne z utratą kwalifikacji moralnych niezbędnych do zajmowania funkcji publicznych określanych w odpowiednich ustawach jako: nieskazitelność charakteru, nieposzlakowana opinia, nienaganna opinia, dobra opinia obywatelska bądź przestrzeganie podstawowych zasad moralnych. Po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia, orzeczenie Sądu uznaje się za niebyłe.
2. Prawomocne orzeczenie Sądu stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia powoduje utratę zajmowanego stanowiska lub funkcji, do których pełnienia wymagane są cechy określone w ust. 1; nie dotyczy to sędziów, którzy w tym zakresie podlegają sądownictwu dyscyplinarnemu.
3. Prawomocne orzeczenie Sądu stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia powoduje pozbawienie jej na lat 10 biernego prawa wyborczego na urząd Prezydenta.
4. Skutki opisane w ust. 1-3 zachodzą w przypadku, gdy:
1) nie wniesiono kasacji w terminie przewidzianym dla stron,
2) kasację pozostawiono bez rozpoznania,
3) kasację oddalono.

Art. 31. (uchylony).

Art. 32. (uchylony).

Art. 33. (uchylony).

Art. 34. (skreślony).

Art. 35. (uchylony).

Art. 36. (uchylony).

Art. 37. (uchylony).

Art. 38. (uchylony).

Art. 39. (uchylony).

Art. 40. (uchylony).

Art. 41. (skreślony).

Art. 42. (skreślony).

Art. 43. (uchylony).