Wejscie w życie: 15 lipca 1991

Ostatnia Zmiana: 1 października 2018

Ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Art. 1. 1. Krajową Szkołę Administracji Publicznej, utworzoną na podstawie
przepisów o jednostkach badawczo-rozwojowych, przekształca się w państwową
jednostkę organizacyjną pod nazwą „Krajowa Szkoła Administracji Publicznej”,
z siedzibą w Warszawie.
1a. Krajowej Szkole Administracji Publicznej, o której mowa w ust. 1, nadaje się
nazwę „Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Lecha Kaczyńskiego”.
2. Zadaniem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zwanej dalej „Szkołą”, jest
kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej urzędników służby cywilnej oraz
kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej.
2a. Szkoła realizuje również zadania w zakresie szkoleń dla pracowników
administracji publicznej.
3. Szkoła ma osobowość prawną.

Art. 2. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Szkole statut
określający jej ustrój i organizację, zakres działania, zasady kształcenia, prawa
i obowiązki słuchaczy oraz inne sprawy dotyczące jej działania, nieuregulowane
w ustawie, uwzględniając rolę szkoły w systemie administracji państwa.
2. Szkołą kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz dyrektor Szkoły, powoływany
i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.
3. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór nad Szkołą w zakresie zgodności jej
działania z przepisami ustawowymi i statutem.

Art. 3. Do mienia i finansów Szkoły stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
uczelni publicznych. Uprawnienia ministra właściwego w rozumieniu tych przepisów
w odniesieniu do Szkoły wykonuje Prezes Rady Ministrów.

Art. 3a. 1. Dysponent części budżetowej może zlecić Szkole realizację szkolenia
dla pracowników urzędu obsługującego dysponenta lub jednostek podległych temu
dysponentowi lub nadzorowanych przez niego.
2. Szef Służby Cywilnej może zlecić Szkole realizację szkoleń centralnych, o
których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie
cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730).
3. Zlecenie szkolenia, o którym mowa w ust. 2, następuje po wcześniejszym
zawarciu porozumienia między dyrektorem Szkoły a Szefem Służby Cywilnej,
określającego zakres, warunki i tryb realizacji szkolenia.
4. Na realizację szkoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, Szkoła może otrzymać
dotację celową ze środków, o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o służbie cywilnej, lub ze środków pochodzących z części budżetowej będącej
w dyspozycji właściwego dysponenta części budżetowej.

Art. 4. 1. Słuchacze Szkoły są wyłaniani w drodze postępowania rekrutacyjnego
spośród osób, które nie ukończyły 32 lat i posiadają dyplom ukończenia studiów
wyższych z tytułem magistra lub równorzędnym.
2. Zasady i tryb przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, powoływania
komisji rekrutacyjnej oraz zasady i tryb wnoszenia odwołań od wyniku tego
postępowania określa statut Szkoły.

Art. 5. 1. Słuchacze Szkoły składają zobowiązanie do podjęcia i wykonywania,
przez okres nie krótszy niż pięć lat od daty jej ukończenia, pracy w urzędach
administracji na stanowiskach postawionych im do dyspozycji przez Prezesa Rady
Ministrów.
2. Słuchacze Szkoły odbywający w urzędzie administracji praktykę wykonują
zadania przewidziane dla urzędników tego urzędu.

Art. 6. 1. Słuchacz Szkoły w okresie kształcenia w kraju otrzymuje stypendium
krajowe.
1a. Stypendium krajowe nie przysługuje:
1) za dni nieusprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach, przy czym za
dzień nieobecności uważa się także nieobecność na 6 godzinach zajęć w okresie
miesiąca kalendarzowego;
2) za dni usprawiedliwionej nieobecności słuchacza na zajęciach z przyczyn innych
niż wynikające ze stanu zdrowia, jeżeli okres tej nieobecności trwa nieprzerwanie
dłużej niż 7 dni zajęć lub przekracza 7 dni zajęć w okresie miesiąca
kalendarzowego.
2. Urzędnicy i inni pracownicy administracji publicznej na okres kształcenia
w Szkole otrzymują urlop bezpłatny w urzędzie.
3. Słuchacze Szkoły oraz ich niepracujący współmałżonkowie i dzieci są
uprawnieni do korzystania ze świadczeń zakładów społecznej służby zdrowia na
zasadach ustalonych dla pracowników i ich rodzin.
4. (uchylony)
5. Absolwentom Szkoły okres kształcenia w tej Szkole zalicza się w zakresie
wszelkich uprawnień pracowniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy absolwent został
zobowiązany do zwrotu stypendium i innych kosztów kształcenia.
Art. 6a. 1. Słuchacz Szkoły, w okresie przebywania poza granicami kraju
w związku z odbywaniem stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających
z toku kształcenia, przez okres dłuższy niż miesiąc, otrzymuje stypendium
zagraniczne obejmujące:
1) 25% kwoty stypendium krajowego;
2) 50% kwoty, o której mowa w pkt 1, na każdego członka rodziny pozostającego
na wyłącznym utrzymaniu słuchacza;
3) środki na pokrycie kosztów utrzymania za granicą.
2. Stypendium zagraniczne, w części o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie
przysługuje albo ulega obniżeniu, jeżeli koszty związane z odbywaniem poza
granicami kraju stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających z toku
kształcenia pokrywa, w całości lub w części, instytucja zagraniczna.
Art. 6b. Za członków rodziny słuchacza uważa się małżonka, dzieci własne,
dzieci przysposobione oraz inne osoby pozostające ze słuchaczem we wspólnym
gospodarstwie domowym, a także osoby, na rzecz których słuchacz został zobowiązany orzeczeniem sądowym lub ugodą zawartą przed sądem do świadczeń alimentacyjnych.

Art. 7. Stypendium krajowe podlega zwrotowi w całości w przypadku skreślenia
słuchacza z listy słuchaczy w okresie pierwszych ośmiu miesięcy kształcenia
z przyczyn innych niż nieobecność słuchacza na zajęciach wynikająca ze stanu
zdrowia słuchacza albo z konieczności sprawowania przez słuchacza osobistej opieki
nad dzieckiem do lat dwóch, albo z konieczności sprawowania przez słuchacza
samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie
o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Art. 7a. 1. Koszty kształcenia słuchacza w Szkole obejmują stypendium
krajowe, stypendium zagraniczne, składki na ubezpieczenie społeczne słuchacza oraz
proporcjonalny udział w innych kosztach poniesionych przez Szkołę na działalność
dydaktyczną i na bieżące funkcjonowanie Szkoły.
2. Koszty kształcenia słuchacza podlegają zwrotowi w przypadku:
1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy po pierwszych ośmiu miesiącach
kształcenia albo niepodjęcia przez absolwenta pracy w urzędach administracji na
stanowiskach, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy – w kwocie równej
podwójnej wysokości stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, albo
2) rezygnacji przez absolwenta z pracy w urzędach administracji na stanowiskach,
o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy – w kwocie równej podwójnej wysokości
stypendium krajowego za okres kształcenia w Szkole, w części proporcjonalnej
do liczby dni nieprzepracowanych w urzędach, albo
3) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu prawomocnego skazania za
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe albo z powodu
rażącego uchybienia godności słuchacza lub zachowania godzącego w dobre
imię Szkoły – w pełnej wysokości.
3. Kwota równa podwójnej wysokości stypendium krajowego, o której mowa
w ust. 2 pkt 1 i 2, nie może przewyższyć kosztów kształcenia słuchacza w Szkole.
4. Koszty kształcenia słuchacza nie podlegają zwrotowi w przypadku:
1) skreślenia słuchacza z listy słuchaczy z powodu nieobecności słuchacza na
zajęciach wynikającej ze stanu zdrowia słuchacza albo z konieczności
sprawowania przez słuchacza osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo
z konieczności sprawowania przez słuchacza samotnie wychowującego dziecko opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo
2) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy w urzędach administracji przez
absolwenta, z powodu jego stanu zdrowia albo konieczności sprawowania przez
absolwenta osobistej opieki nad dzieckiem do lat dwóch, albo konieczności
sprawowania przez absolwenta samotnie wychowującego dziecko opieki nad
dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności, albo
3) niepodjęcia pracy lub rezygnacji z pracy przez absolwenta w urzędach
administracji za zgodą Prezesa Rady Ministrów.

Art. 7b. 1. Zwrot stypendium krajowego albo kosztów kształcenia następuje na
podstawie decyzji dyrektora Szkoły. W decyzji dyrektor określa wysokość i termin
zwrotu nie krótszy niż 30 dni od dnia doręczenia decyzji.
2. Środki z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo zwrotu kosztów
kształcenia, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Szkoły.
3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami ekonomicznymi lub
społecznymi, dyrektor Szkoły może umorzyć w całości lub w części słuchaczowi albo
absolwentowi Szkoły należność z tytułu zwrotu stypendium krajowego albo kosztów
kształcenia.
4. Od decyzji dyrektora Szkoły, o których mowa w ust. 1 i 3, służy odwołanie do
Prezesa Rady Ministrów.
5. W sprawach egzekucji należności, o których mowa w ust. 1, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314, z późn. zm.).

Art. 8. (uchylony).

Art. 8a. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość stypendium krajowego słuchacza,
2) sposób obliczania stypendium krajowego w przypadku nieobecności słuchacza
na zajęciach w Szkole,
3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za
granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3,
4) sposób obliczania kosztów kształcenia słuchacza,
5) sposób i tryb wypłacania stypendium krajowego oraz stypendium zagranicznego
– kierując się potrzebą zapewnienia możliwie szerokiego dostępu do kształcenia
w Szkole, a także efektywnością i racjonalnością świadczeń przyznawanych
słuchaczom Szkoły oraz uwzględniając, aby środki na pokrycie kosztów utrzymania
za granicą pokrywały koszty noclegu, przejazdów, ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą, opłat
wizowych, oraz uzasadnionych kosztów związanych z realizacją programu
określonego przez Szkołę dla stażu administracyjnego lub innych zajęć wynikających
z toku kształcenia.

Art. 8b. 1. Pracownikowi Szkoły przysługuje miesięczne wynagrodzenie
zasadnicze za pracę stosownie do zajmowanego stanowiska i posiadanych kwalifikacji
zawodowych oraz dodatek funkcyjny z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej
funkcji.
2. Pracownikowi Szkoły przysługuje również dodatek za wieloletnią pracę,
nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach
określonych odpowiednio w art. 90 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 1 i 2 oraz art. 92 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
3. Pracownikowi Szkoły przysługuje jednorazowa odprawa w związku
z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości
trzykrotnego ostatnio pobieranego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, nie
mniejszej jednak niż w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika,
obliczonego jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy.

Art. 8c. Pracownikowi Szkoły może zostać przyznany, na czas określony,
dodatek służbowy. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru
i złożoności powierzonych obowiązków.

Art. 8d. 1. W ramach posiadanych przez Szkołę środków na wynagrodzenia
może być tworzony fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników
Szkoły.
2. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania
premii określa zakładowy regulamin premiowania.

Art. 8e. 1. Pracownikowi Szkoły, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej
może zostać przyznana nagroda.
2. Tworzy się fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych
wynagrodzeń osobowych.

Art. 8f. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz stanowisk oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Szkoły
niezbędne do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, a także
grupy zaszeregowań pracowników Szkoły,
2) stawki miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników Szkoły,
3) wysokość dodatku funkcyjnego przysługującego z tytułu zajmowanego
stanowiska lub pełnionej funkcji,
4) wysokość oraz sposób obliczania dodatku służbowego,
5) sposób obliczania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody
jubileuszowej, a także sposób zaliczania okresów pracy uprawniających do
dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej, a także warunki ich
dokumentowania
– uwzględniając rodzaj zadań i charakter czynności wykonywanych przez
pracowników Szkoły na poszczególnych stanowiskach oraz potrzebę posiadania przez
nich odpowiednich umiejętności i doświadczenia, a także mając na uwadze potrzebę
zapewnienia prawidłowej organizacji pracy w Szkole.

Art. 9. (pominięty).

Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.