Wejscie w życie: 25 października 1991

Ostatnia Zmiana: 19 stycznia 2021

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Art. 1. (uchylony).

Art. 2. (uchylony).

Art. 2a. (uchylony).

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole;
1a) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym – należy przez to rozumieć
odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
2) (uchylony)
2a) oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym
mowa w art. 4 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe;
2b) oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym
mowa w art. 4 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe;
2c) szkole integracyjnej – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4
pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe;
2d) szkole dwujęzycznej – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa w art. 4
pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe;
2e) (uchylony)
2f) (uchylony)
2fa) (uchylony)
2fb) (uchylony)
2fc) (uchylony)
2g) (uchylony)
3) placówce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art.
2 pkt 3–8 i 10 ustawy – Prawo oświatowe;
3a) (uchylony)
3b) szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I
stopnia, branżowej szkole II stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do
pracy lub szkole policealnej – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa
w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
4) (uchylony)
5) organie prowadzącym szkołę lub placówkę – należy przez to rozumieć ministra,
jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty
jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji
rządowej w województwie;
9) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli;
10) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
11) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;
11a) (uchylony)
11b) (uchylony)
11c) (uchylony)
11d) (uchylony)
12) (uchylony)
13) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie
programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć podstawę
programową, o której mowa w art. 4 pkt 24 ustawy – Prawo oświatowe;
13a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego –
należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w art. 4 pkt 25
ustawy – Prawo oświatowe;
13aa) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego –
należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w art. 4 pkt 25a
ustawy – Prawo oświatowe;
13b) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć
opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia oraz treści nauczania
ustalonych odpowiednio w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego dla danego
etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia oraz treści
nauczania zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa
programowa kształcenia ogólnego, lecz program nauczania tych zajęć został
włączony do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa
w art. 22a ust. 7;
13c) programie nauczania zawodu – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji
celów kształcenia i treści nauczania ustalonych w:
a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
w formie oczekiwanych efektów kształcenia, uwzględniający
wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie, zgodnie z klasyfikacją zawodów
szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe; program nauczania
zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie,
ustalonych przez dyrektora szkoły – w przypadku szkół prowadzących
kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a lit. a ustawy –
Prawo oświatowe,
b) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego,
w formie oczekiwanych efektów kształcenia, zgodnie z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa artystycznego, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe; program
nauczania zawodu zawiera także programy nauczania do poszczególnych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych określonych
w ramowych planach nauczania dla szkół artystycznych – w przypadku
szkół prowadzących kształcenie zawodowe, o których mowa
w art. 4 pkt 28a lit. b ustawy – Prawo oświatowe;
14) zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego – należy przez to
rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej;
14a) szkole prowadzącej kształcenie zawodowe – należy przez to rozumieć szkołę,
o której mowa w art. 4 pkt 28a ustawy – Prawo oświatowe;
15) szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 4
pkt 29 ustawy – Prawo oświatowe;
16) kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie, o którym mowa
w art. 4 pkt 30 ustawy – Prawo oświatowe;
17) (uchylony)
18) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie u
dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością
intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze
jednej z wymienionych niepełnosprawności;
18a) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności
w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają
trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich
funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane
schorzeniami neurologicznymi;
18b) (uchylony)
18c) zawodzie – należy przez to rozumieć zawód, o którym mowa w art. 4 pkt 33a
ustawy – Prawo oświatowe;
19) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – należy przez to rozumieć kwalifikację,
o której mowa w art. 4 pkt 34 ustawy – Prawo oświatowe;
20) kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, o którym
mowa w art. 4 pkt 35 ustawy – Prawo oświatowe;
21) egzaminie zawodowym – należy przez to rozumieć egzamin umożliwiający
uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kwalifikacji,
a w przypadku uzyskania certyfikatów kwalifikacji zawodowych ze wszystkich
kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia
zasadniczego zawodowego, wykształcenia zasadniczego branżowego,
wykształcenia średniego branżowego lub wykształcenia średniego – również
dyplomu zawodowego;
21a) (uchylony)
21b) (uchylony)
21c) egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany dla
absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie
branżowe, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości;
21d) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzany w
ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, a w szkole artystycznej realizującej
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres
nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, sprawdzający
wiadomości i umiejętności ucznia lub słuchacza określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego;
22) (uchylony)
23) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik do zajęć z zakresu edukacji:
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręcznik do zajęć
z zakresu danego języka obcego nowożytnego, podręcznik do zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręcznik przeznaczony
do kształcenia specjalnego, dopuszczony do użytku szkolnego;
24) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć:
a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych,
zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację
programu nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,
b) materiał do kształcenia zawodowego, w tym dostosowany do potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych,
umożliwiający realizację programu nauczania zawodu
– mający postać papierową lub elektroniczną;
25) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla
uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności;
26) (uchylony)
27) (uchylony)
28) (uchylony)
29) (uchylony)
30) (uchylony)
31) (uchylony)
32) (uchylony)
33) (uchylony)
34) ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

Art. 4. (uchylony).

Art. 4a. (uchylony).

Art. 5. (uchylony).

Art. 5a. (uchylony).

Art. 5b. (uchylony).

Art. 5c. (uchylony).

Art. 5d. (uchylony).

Art. 5e. (uchylony).

Art. 5f. (uchylony).

Art. 5g. W zakresie określonym niniejszą ustawą z tytułu udostępniania
rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki
informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie
mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób
przekazywania tych informacji.

Art. 5h. W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
zadania i kompetencje określone w ustawie dla dyrektora przedszkola wykonuje osoba
kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę
prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego.

Art. 6. (uchylony).

Art. 7. (uchylony).

Art. 7a. (uchylony).

Art. 7b. (uchylony).

Art. 7c. (uchylony).

Art. 7d. (uchylony).

Art. 7e. (uchylony).

Art. 8. (uchylony).

Art. 9. (uchylony).

Art. 9a. 1. Tworzy się Centralną Komisję Egzaminacyjną z siedzibą w Warszawie.
2. Do zadań Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy w szczególności:
1) przygotowywanie i ustalanie materiałów egzaminacyjnych, w szczególności
zadań i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów
eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;
1a) ustalanie zasad przygotowywania propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych,
o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 2, oraz materiałów egzaminacyjnych,
o których mowa w pkt 1, w tym określenie przypadków, w których w przygotowywaniu propozycji tych zadań i arkuszy egzaminacyjnych oraz materiałów
egzaminacyjnych biorą udział pracownicy szkół wyższych lub przedstawiciele
pracodawców;
2) przygotowywanie i ustalanie zasad oceniania rozwiązań zadań
wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o
których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w celu zapewnienia porównywalności oceniania;
3) opracowywanie i ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informatorów zawierających
w szczególności przykładowe zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, egzaminie zawodowym oraz egzaminach
eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, wraz z rozwiązaniami;
4) organizowanie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych; realizację
wybranych zadań w zakresie druku i dystrybucji materiałów egzaminacyjnych
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może powierzyć dyrektorom
okręgowych komisji egzaminacyjnych, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na
racjonalność wydatków związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;
5) analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego,
egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa
w art. 10 ust. 1 i 3, a także składanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty
i wychowania corocznych sprawozdań dotyczących wyników tych egzaminów;
5a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w
zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 i 875);
6) przygotowywanie, we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi,
materiałów szkoleniowych dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
7) współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie egzaminowania;
8) organizowanie i prowadzenie analiz oraz organizowanie testów diagnostycznych
w zakresie poziomu przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego oraz
opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania;
8a) prowadzenie, na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
badań dotyczących egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu
zawodowego w zakresie określonym przez tego ministra;
9) realizowanie porozumień międzynarodowych i międzyresortowych w zakresie
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu
zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;
10) ogłaszanie każdego roku w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:
a) komunikatów w sprawie:
– harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
maturalnego i egzaminu zawodowego w terminie głównym i terminie
dodatkowym, a w przypadku egzaminu maturalnego – również
w terminie poprawkowym, oraz egzaminów eksternistycznych,
o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w tym:
– – terminów ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
maturalnego i egzaminu zawodowego,
– – terminów przekazywania szkołom wyników egzaminu
ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego oraz
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości
i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego,
– – terminów przekazywania szkołom, placówkom lub centrom,
o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe,
pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy
zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo
oświatowe, wyników egzaminu zawodowego oraz terminów
przekazywania szkołom, placówkom lub centrom, o których mowa
w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, i pracodawcom
certyfikatów kwalifikacji zawodowych oraz terminów
przekazywania szkołom dyplomów zawodowych,
– materiałów i przyborów pomocniczych, z których można korzystać na
egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym, egzaminie
zawodowym oraz egzaminach eksternistycznych, o których mowa
w art. 10 ust. 1 i 3, a także listy systemów operacyjnych, programów
użytkowych oraz języków programowania – w przypadku egzaminu
maturalnego z informatyki,
– szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego,
egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których
mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do potrzeb osób, o których mowa
w art. 44zzr, art. 44zzzf i art. 44zzzh,
– listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo
oświatowe, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej
egzaminu zawodowego są jawne, wraz z podaniem miejsca
udostępnienia tych zadań do publicznej wiadomości,
– listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu
maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka
mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
b) informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz
egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3.

Art. 9b. (uchylony).

Art. 9c. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania tworzy, w drodze
rozporządzenia, okręgowe komisje egzaminacyjne oraz określa ich zasięg terytorialny.
1a. Okręgowe komisje egzaminacyjne podlegają Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Do zadań okręgowej komisji egzaminacyjnej należy w szczególności:
1) przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu
zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;
2) przygotowywanie propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu
zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10
ust. 1 i 3, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
3) przygotowywanie propozycji zadań do informatorów, o których mowa w art. 9a
ust. 2 pkt 3, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną;
4) przeprowadzanie próbnego zastosowania zadań w zakresie określonym przez
Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ich ochronę
przed nieuprawnionym ujawnieniem;
4a) prowadzenie analiz i przeprowadzanie testów diagnostycznych, o których mowa
w art. 9a ust. 2 pkt 8, w zakresie określonym przez Centralną Komisję
Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ochronę materiałów służących do
prowadzenia tych analiz i przeprowadzania tych testów przed nieuprawnionym
ujawnianiem; w celu prowadzenia tych analiz i przeprowadzania tych testów
okręgowa komisja egzaminacyjna pozyskuje następujące dane ucznia albo
zdającego: numer PESEL, a w przypadku ucznia albo zdającego
nieposiadającego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość, klasę, oddział, do którego uczeń albo
zdający odpowiednio uczęszcza lub uczęszczał, oraz informację o rodzaju
niepełnosprawności określonej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
5) analizowanie wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego,
egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa
w art. 10 ust. 1 i 3;
6) opracowywanie i przekazywanie:
a) dyrektorom szkół, organom prowadzącym szkoły i kuratorom oświaty
sprawozdań z przeprowadzonego egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
maturalnego i egzaminu zawodowego,
b) kuratorom oświaty sprawozdań z przeprowadzonych egzaminów
eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;
7) prowadzenie ewidencji egzaminatorów zamieszkujących na terenie objętym
właściwością danej okręgowej komisji egzaminacyjnej;
8) szkolenie kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów;
8a) przekazywanie dyrektorom szkół, placówek lub centrów, o których mowa
w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom
prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2
ustawy – Prawo oświatowe, informacji o egzaminatorach wyznaczonych do
przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego, o których mowa
w art. 44zzzn ust. 2, zawierającej imię i nazwisko egzaminatora oraz jego adres
poczty elektronicznej i numer telefonu;
9) udzielanie szkołom, placówkom lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4
ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcom i podmiotom prowadzącym
kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy –
Prawo oświatowe, upoważnień do przeprowadzania części praktycznej lub części
pisemnej egzaminu zawodowego;
10) współpraca z innymi okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
11) współpraca z kuratorami oświaty właściwymi ze względu na zasięg terytorialny
okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawach związanych
z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu
zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3;
11a) współpraca z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w
zakresie, o którym mowa w art. 357 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
12) wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej lub ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2a. (uchylony)
2aa. Dane ucznia albo zdającego, o których mowa w ust. 2 pkt 4a, są
przechowywane przez okres 6 miesięcy.
2b. Dla celów przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego
oraz egzaminu zawodowego okręgowe komisje egzaminacyjne nadają szkołom,
placówkom lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe,
pracodawcom i podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których
mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, indywidualne numery identyfikacyjne.
3. Do ewidencji egzaminatorów, z zastrzeżeniem ust. 4, może być wpisana osoba, która:
1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela
w szkole, z zakresu której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, egzamin
maturalny, egzamin zawodowy, albo jest nauczycielem akademickim
specjalizującym się w dziedzinie, z którą są związane zajęcia edukacyjne
wchodzące w zakres egzaminu;
2) posiada, uzyskany w okresie 6 lat przed złożeniem wniosku o wpis do ewidencji,
co najmniej trzyletni staż pracy dydaktycznej w szkole publicznej, szkole
niepublicznej, niepublicznej szkole artystycznej o uprawnieniach publicznej
szkoły artystycznej, zakładzie kształcenia nauczycieli lub szkole wyższej albo co
najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku wymagającym kwalifikacji
pedagogicznych w placówce doskonalenia nauczycieli, urzędzie organu
administracji rządowej, kuratorium oświaty lub innej jednostce sprawującej
nadzór pedagogiczny;
3) spełnia warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–4a ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215);
4) ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dla kandydatów na
egzaminatorów organizowane przez okręgową komisję egzaminacyjną,
zakończone egzaminem ze znajomości zasad przeprowadzania, w szczególności
oceniania, egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.
4. Do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu
zawodowego może również być wpisana osoba, która:
1) jest przedstawicielem pracodawcy lub organizacji pracodawców, samorządu
gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub
samorządu zawodowego albo sektorowej rady do spraw kompetencji, oraz:
a) posiada kwalifikacje wymagane od instruktora praktycznej nauki zawodu
i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4 albo
b) posiada przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły, placówki
lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, za
odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego,
o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy – Prawo oświatowe, i spełnia
warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4, albo
c) posiada co najmniej sześcioletnie udokumentowane doświadczenie
w zawodzie, którego zakres odpowiada zawodowi, w zakresie którego
ubiega się o wpis do ewidencji egzaminatorów, uzyskane w okresie
ostatnich 10 lat, i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4;
2) jest egzaminatorem wpisanym na listę egzaminatorów prowadzoną przez
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, o której mowa
w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
(Dz. U. z 2020 r. poz. 680), i spełnia warunki określone w ust. 3 pkt 3 i 4.
5. Skreślenie z ewidencji egzaminatorów następuje:
1) na wniosek egzaminatora;
2) w przypadku:
a) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w okresowych szkoleniach
egzaminatorów, organizowanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach dotyczących
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego,
egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których
mowa w art. 10 ust. 1 i 3, do których egzaminator został wyznaczony przez
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
c) nieprzestrzegania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz
egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, lub
zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2;
3) w razie niespełniania warunków, o których mowa w ust. 3 pkt 3;
4) w razie dokonania wpisu z naruszeniem prawa.
6. Wpis do ewidencji egzaminatorów, odmowa wpisu oraz skreślenie z ewidencji
następuje w drodze decyzji administracyjnej dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
7. Organem wyższego stopnia w stosunku do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej w sprawach, o których mowa w ust. 6, jest dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.
8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, ramowy program szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposób
prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz tryb wpisywania i skreślania
egzaminatorów z ewidencji, uwzględniając w szczególności obowiązkowy wymiar
godzin szkolenia, a także dokumenty wymagane od osób ubiegających się o wpis do
ewidencji oraz zakres danych wpisywanych w ewidencji.
9. W przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego,
egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10
ust. 1 i 3, w zakresie ustalonym w przepisach prawa, biorą udział egzaminatorzy i
nauczyciele, a w przypadku egzaminu zawodowego – także asystenci techniczni,
o których mowa w art. 44zzzia ust. 1, pracodawcy lub upoważnieni przez nich
pracownicy oraz podmioty prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe, o których
mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, lub upoważnieni przez nich
pracownicy. W przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego mogą również
brać udział nauczyciele akademiccy.
10. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z egzaminatorami,
z zastrzeżeniem ust. 12, a w przypadku egzaminu maturalnego również
z nauczycielami akademickimi biorącymi udział w przeprowadzaniu części ustnej
egzaminu maturalnego, umowy określające zakres ich obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia.
10a. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawiera z asystentami
technicznymi, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1, umowy określające zakres ich
obowiązków oraz wysokość wynagrodzenia.
11. Nauczyciele biorący udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty,
egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego wykonują czynności związane
z przeprowadzaniem tych egzaminów w ramach czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz
ustalonego wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.
12. Nauczyciele, w tym nauczyciele będący egzaminatorami, biorący udział
w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, wykonują czynności
związane z przeprowadzaniem tej części egzaminu w ramach zajęć, o których mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
W przypadku wykonywania tych czynności w wymiarze przekraczającym
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1
ustawy – Karta Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.
13. Nauczyciele będący egzaminatorami albo asystentami technicznymi,
o których mowa w art. 44zzzia ust. 1, biorący udział w przeprowadzaniu części
praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania
lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, z którymi dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej zawarł umowy, o których mowa odpowiednio w ust. 10 lub
10a, są zwolnieni od pracy w szkole, placówce lub centrum, o których mowa
w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, w której są zatrudnieni, na czas niezbędny
do przeprowadzenia tego egzaminu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Art. 9ca. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi:
1) listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego do rozpatrywania odwołań,
o których mowa w art. 44zzz ust. 7;
2) listę arbitrów w zakresie egzaminu zawodowego do rozpatrywania odwołań,
o których mowa w art. 44zzzt ust. 7.
2. Wpis na listy arbitrów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
3. Na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego może być wpisana osoba, która:
1) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa
w art. 9c ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego,
pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa
w art. 44zzu ust. 4, w zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach,
posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra albo
2) posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych
z przedmiotem, z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, jest
zatrudniona w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii
Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej, posiada co najmniej
pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, posiada kompetencje
w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała
rekomendację instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii
Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia
naukowego lub komitetu głównego olimpiady przedmiotowej z przedmiotu,
z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny.
4. Na listę arbitrów w zakresie egzaminu zawodowego może być wpisana osoba, która:
1) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa
w art. 9c ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego,
pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa
w art. 44zzzn ust. 6, posiada kompetencje w dziedzinie technologii
informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej potwierdzającą posiadanie doświadczenia
zapewniającego należyte wykonywanie obowiązków arbitra albo
2) jest egzaminatorem wpisanym do ewidencji egzaminatorów, o której mowa
w art. 9c ust. 2 pkt 7, w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego przez
co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku o wpis na listę arbitrów, posiada
kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
i otrzymała rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej
potwierdzającą posiadanie doświadczenia zapewniającego należyte
wykonywanie obowiązków arbitra, albo
3) posiada co najmniej stopień doktora w dziedzinie nauki lub sztuki, związanych
z danym zawodem, jest zatrudniona w instytucie badawczym, jednostce
naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole
wyższej, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej,
posiada kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych
i otrzymała rekomendację instytutu badawczego, jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, szkoły wyższej, stowarzyszenia naukowego lub komitetu głównego turnieju lub olimpiady
tematycznej związanych z wybraną dziedziną wiedzy, albo
4) jest specjalistą z zakresu danego zawodu, posiada kompetencje w dziedzinie
technologii informacyjno-komunikacyjnych i otrzymała rekomendację
organizacji pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568).
5. Na listy arbitrów, o których mowa w ust. 1, nie może być wpisana osoba
będąca pracownikiem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej komisji egzaminacyjnej.
6. Osoba, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3 i 4, może być wpisana na
listę arbitrów, jeżeli:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną.
7. Listy arbitrów zawierają:
1) imię (imiona) i nazwisko arbitra;
2) w przypadku listy arbitrów, o której mowa w ust. 1 pkt 1 – nazwę przedmiotu,
z którego jest przeprowadzany egzamin maturalny, w zakresie którego dana
osoba jest arbitrem;
3) w przypadku listy arbitrów, o której mowa w ust. 1 pkt 2 – nazwę zawodu,
zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe,
oraz oznaczenia wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie,
w zakresie których dana osoba jest arbitrem; jeżeli co najmniej jedna z tych
kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie została wyodrębniona jako
kwalifikacja wspólna z innym zawodem lub zawodami, lista arbitrów obejmuje
dodatkowo nazwę tego zawodu lub zawodów oraz oznaczenie tej kwalifikacji;
4) stopień lub tytuł w dziedzinie nauki lub sztuki, jeżeli arbiter taki stopień lub tytuł posiada;
5) nazwę podmiotu, który udzielił rekomendacji, o której mowa w ust. 3 i 4;
6) numer wpisu.
8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla arbitra z listy
arbitrów:
1) na wniosek arbitra;
2) w przypadku utraty przez arbitra zdolności do czynności prawnych lub utraty
pełni praw publicznych;
3) w przypadku skazania arbitra prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) w przypadku gdy toczy się przeciwko arbitrowi postępowanie karne w sprawie
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
dyscyplinarne;
5) w przypadku prawomocnego ukarania arbitra karą dyscyplinarną;
6) w przypadku śmierci arbitra;
7) w przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7;
8) w przypadku cofnięcia rekomendacji, o której mowa w ust. 3 i 4;
9) w przypadku utraty zatrudnienia w instytucie badawczym, jednostce naukowej
Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności lub szkole wyższej –
w przypadku arbitrów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 3;
10) w przypadku zatrudnienia w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej lub okręgowej
komisji egzaminacyjnej;
11) w przypadku dokonania wpisu na listę z naruszeniem prawa.
9. Arbiter ma obowiązek niezwłocznie poinformować ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 8
pkt 2–5 i pkt 7–10.
10. Na wniosek dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania może skreślić arbitra z listy arbitrów, jeżeli:
1) arbiter dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił wykonania zadań związanych
z rozpatrzeniem odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7;
2) arbiter dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na rozpatrzenie odwołania,
o którym mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7;
3) arbiter, podejmując rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań
egzaminacyjnych, nie przestrzega zasad oceniania rozwiązań zadań, o których
mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2.
11. Listy arbitrów są podawane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 9cb. 1. Odwołania, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt
ust. 7, rozpatruje Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy dyrektorze Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej w składzie dwuosobowym.
2. Skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wyznacza dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej.
3. W przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzz ust. 7, w skład
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wchodzi:
1) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 1, oraz
2) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 3 pkt 2
– wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
4. W przypadku odwołania, o którym mowa w art. 44zzzt ust. 7, w skład
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego wchodzi:
1) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 4 pkt 1 lub 2, oraz
2) jeden arbiter, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 9ca ust. 4 pkt 3 lub 4
– wpisani na listę arbitrów w zakresie egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji.
5. W skład Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego nie może być wyznaczony
arbiter będący jednocześnie egzaminatorem, który:
1) sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną, której dotyczy odwołanie, albo
2) został wyznaczony do weryfikacji sumy punktów, o której mowa w art. 44zzz
ust. 3 albo art. 44zzzt ust. 3, wyniku której dotyczy odwołanie.
6. W przypadku gdy:
1) na listy arbitrów nie został wpisany arbiter w zakresie przedmiotu, z którego jest
przeprowadzany egzamin maturalny, albo zawodu i kwalifikacji wyodrębnionej
w tym zawodzie, z której jest przeprowadzany egzamin zawodowy, albo
2) liczba arbitrów wpisanych na listy arbitrów jest niewystarczająca do rozpatrzenia
wszystkich odwołań, o których mowa w art. 44zzz ust. 7 albo art. 44zzzt ust. 7,
w terminie określonym w art. 44zzz ust. 17 albo art. 44zzzt ust. 17, albo
3) z powodu choroby arbitra lub innych uzasadnionych przyczyn nie jest możliwe
wyznaczenie arbitra
– dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamiast arbitra wyznacza w skład
Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego egzaminatora wpisanego do ewidencji
egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, odpowiednio w zakresie
egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego, z tym że w przypadku odwołania,
o którym mowa w art. 44zzz ust. 7, egzaminatorem tym może być osoba, która pełniła
funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów, o którym mowa w art. 44zzu
ust. 4, w zakresie danego przedmiotu w co najmniej 3 latach.
7. Prace Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odbywają się z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej. W razie potrzeby dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej może zorganizować posiedzenie Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego.
8. Arbitrowi oraz egzaminatorowi, o którym mowa w ust. 6, przysługuje:
1) wynagrodzenie za rozpatrzenie odwołania, w tym za sporządzenie pisemnego
uzasadnienia, oraz
2) zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, jeżeli prace Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego odbywają się na posiedzeniu poza miejscem zamieszkania
arbitra lub egzaminatora.
9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zawiera z arbitrami oraz
egzaminatorami, o których mowa w ust. 6, umowy określające zakres ich
obowiązków, stopień złożoności rozwiązania każdego zadania egzaminacyjnego
rozpatrywanego w ramach odwołania oraz wysokość wynagrodzenia.
10. Obsługę administracyjną i finansową Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
zapewnia Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Art. 9cc. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb wyznaczania składu Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego do rozpatrzenia
odwołania, biorąc pod uwagę konieczność równomiernego rozłożenia pracy
pomiędzy arbitrów;
2) tryb i sposób działania Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, biorąc pod uwagę
konieczność zapewnienia sprawnego rozpatrywania odwołań oraz
wykorzystywania w pracach tego kolegium przede wszystkim środków
komunikacji elektronicznej;
3) stawki za jedno zadanie egzaminacyjne rozpatrzone w ramach odwołania przez
arbitrów i egzaminatorów, o których mowa w art. 9cb ust. 6, oraz sposób i tryb
zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania tych arbitrów i egzaminatorów,
biorąc pod uwagę konieczność zróżnicowania stawek za jedno zadanie
egzaminacyjne w zależności od stopnia złożoności rozwiązania zadania
egzaminacyjnego oraz konieczność odpowiedniego udokumentowania kosztów
przejazdu i zakwaterowania;
4) wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza
się do tego wniosku, biorąc pod uwagę konieczność wykazania przez osobę
składającą wniosek spełnienia warunków, o których mowa w art. 9ca ust. 3–6,
oraz zapewnienie możliwości weryfikacji spełnienia przez tę osobę tych warunków.

Art. 9d. 1. Nadzór nad działalnością Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
sprawuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
2. W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania w szczególności:
1) może wydawać dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wiążące
wytyczne i polecenia, z wyjątkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych
w drodze decyzji administracyjnej;
2) może zwracać się do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
o przygotowanie i przekazanie informacji, dokumentów i sprawozdań
dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw;
3) przeprowadza kontrole w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
3. Nadzór nad działalnością okręgowych komisji egzaminacyjnych sprawuje
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4. Organizację Centralnej Komisji Egzaminacyjnej określa jej statut nadany
w drodze zarządzenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”.
5. Szczegółowy zakres zadań i organizację okręgowej komisji egzaminacyjnej
określa jej statut nadany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.
6. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne są
państwowymi jednostkami budżetowymi finansowanymi z części budżetu państwa,
której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
7. Działalnością Centralnej Komisji Egzaminacyjnej kieruje dyrektor, którego
powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
8. Wicedyrektorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej powołuje i odwołuje
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za zgodą ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania.
9. Działalnością okręgowej komisji egzaminacyjnej kieruje dyrektor, którego
powołuje i odwołuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
10. W okręgowej komisji egzaminacyjnej może być utworzone stanowisko
wicedyrektora, którego powołuje i odwołuje dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
11. Stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej może zajmować osoba:
1) która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister
inżynier lub równorzędny;
2) która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 14;
3) która posiada doświadczenie związane z organizowaniem egzaminów lub
prowadzeniem badań w zakresie egzaminowania;
4) która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
5) która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
6) która nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie dyscyplinarne;
7) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
8) przeciwko której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
9) która nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz.
284);
10) która nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 Kodeksu pracy.
12. Kandydata na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz
na stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyłania się w drodze
konkursu ogłaszanego przez odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania albo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
13. Jeżeli do konkursu, o którym mowa w ust. 12, nie zgłosi się żaden kandydat
albo w wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata, odpowiednio minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania albo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
powołuje na stanowisko odpowiednio dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanego przez siebie
kandydata.
14. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej stanowisko dyrektora
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
sposób i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz skład i tryb pracy
komisji konkursowej, uwzględniając sposób ogłaszania konkursu, sposób wyłaniania
kandydata, sposób sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania
konkursowego oraz tryb unieważnienia konkursu.
15. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 14, minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania może określić dodatkowe wymagania, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko odpowiednio dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, uwzględniając
specyfikę zadań wykonywanych przez odpowiednio Centralną Komisję
Egzaminacyjną i okręgową komisję egzaminacyjną.

Art. 9da. 1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może zlecić
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenie badań, o których
mowa w art. 9a ust. 2 pkt 8a, w zakresie określonym przez dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, w warunkach zapewniających ochronę materiałów służących do przeprowadzania tych badań przed nieuprawnionym ujawnieniem.
W celu przeprowadzenia tych badań okręgowa komisja egzaminacyjna pozyskuje
następujące dane ucznia albo zdającego: numer PESEL, a w przypadku ucznia albo
zdającego nieposiadającego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość, klasę, oddział, do którego uczeń albo
zdający odpowiednio uczęszcza lub uczęszczał, oraz informację o rodzaju niepełnosprawności określonej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Dane ucznia albo zdającego, o których mowa w ust. 1, są przechowywane
przez okres 6 miesięcy.

Art. 9e. 1. Przygotowywanie materiałów egzaminacyjnych do przeprowadzania
egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego oraz
egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, a także
drukowanie, przechowywanie i transport materiałów egzaminacyjnych, odbywają się
w warunkach zapewniających ich ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem.
2. Osoby uczestniczące w przygotowywaniu, drukowaniu, przechowywaniu
i transporcie materiałów egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 1, są obowiązane
do nieujawniania osobom nieuprawnionym materiałów egzaminacyjnych.
3. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia materiałów egzaminacyjnych, o
których mowa w ust. 1, lub uzasadnionego podejrzenia nieuprawnionego ujawnienia
tych materiałów decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
maturalnego, egzaminu zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych, o których
mowa w art. 10 ust. 1 i 3, podejmuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może wyznaczyć nowy termin
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej lub w
części ustnej, egzaminu zawodowego lub części pisemnej albo części praktycznej tego
egzaminu oraz egzaminów eksternistycznych, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, z
danego przedmiotu.
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do zadań egzaminacyjnych w części
praktycznej egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret
czwarte, oraz zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego,
o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte.

Art. 9f. (uchylony).

Art. 9fa. 1. W roku 2019 ze środków Funduszu Pracy dofinansowuje się koszty
przygotowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września
2017 r., egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo
oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz
egzaminu zawodowego, związane odpowiednio z:
1) wynagrodzeniami egzaminatorów sprawdzających i oceniających część
praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
1 września 2017 r., oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.,
2) wynagrodzeniami przewodniczących zespołów egzaminatorów sprawdzających
i oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed
dniem 1 września 2017 r., oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.,
3) wynagrodzeniami asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.,
4) przygotowaniem propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
1 września 2017 r., egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz egzaminu zawodowego,
5) przygotowywaniem materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań
i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo
oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz
egzaminu zawodowego,
6) opracowywaniem informatorów zawierających w szczególności przykładowe
zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie zawodowym, wraz z rozwiązaniami,
oraz przygotowaniem propozycji zadań do tych informatorów
– w wysokości 20 zł za jednorazowe przystąpienie do egzaminu z każdej kwalifikacji
wyodrębnionej w danym zawodzie osoby zdającej egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed
dniem 1 września 2017 r., lub egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r.
2. Ze środków Funduszu Pracy dofinansowuje się koszty przygotowania
i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo
oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz
egzaminu zawodowego, związane odpowiednio z:
1) wynagrodzeniami egzaminatorów sprawdzających i oceniających część
praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
1 września 2017 r., egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz egzaminu zawodowego,
2) wynagrodzeniami przewodniczących zespołów egzaminatorów sprawdzających
i oceniających część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed
dniem 1 września 2017 r., egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz egzaminu zawodowego,
3) wynagrodzeniami asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
1 września 2019 r., oraz egzaminu zawodowego,
4) przygotowaniem propozycji zadań i arkuszy egzaminacyjnych do
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem
1 września 2017 r., egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzanego na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz egzaminu zawodowego,
5) przygotowywaniem materiałów egzaminacyjnych, w szczególności zadań
i arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo
oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., oraz
egzaminu zawodowego,
6) opracowywaniem informatorów zawierających w szczególności przykładowe
zadania, jakie mogą wystąpić na egzaminie zawodowym, wraz z rozwiązaniami
oraz przygotowaniem propozycji zadań do tych informatorów
– w roku 2020 w wysokości 51 zł, w roku 2021 w wysokości 71 zł, a od roku 2022
w wysokości 76 zł, za jednorazowe przystąpienie do egzaminu z każdej kwalifikacji
wyodrębnionej w danym zawodzie osoby zdającej egzamin potwierdzający
kwalifikacje w zawodzie przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodach określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 2a, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
przeprowadzany na podstawie wymagań określonej w podstawie programowej
kształcenia w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed
dniem 1 września 2019 r., lub egzamin zawodowy.

Art. 10. 1. Osoba, która ukończyła 18 lat, może uzyskać świadectwo ukończenia
szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego po zdaniu egzaminów
eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgową komisję egzaminacyjną,
z zastrzeżeniem art. 10a.
2. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się
z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach
nauczania odpowiednio szkoły podstawowej dla dorosłych lub liceum
ogólnokształcącego dla dorosłych.
2a. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane na
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
z tym że w przypadku liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – na podstawie
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu
podstawowego.
3. Osoba, która ukończyła 18 lat, może uzyskać:
1) certyfikat kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu eksternistycznego
zawodowego w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową
komisję egzaminacyjną, zgodnie z przepisami rozdziału 3b;
2) dyplom zawodowy, jeżeli posiada certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada:
a) wykształcenie zasadnicze zawodowe albo zdała egzaminy eksternistyczne z
zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej przeprowadzane przez
okręgową komisję egzaminacyjną, lub
b) wykształcenie zasadnicze branżowe albo zdała egzaminy eksternistyczne z
zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia przeprowadzane przez okręgową
komisję egzaminacyjną, lub
c) wykształcenie średnie branżowe albo zdała egzaminy eksternistyczne z
zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia przeprowadzane przez okręgową komisję egzaminacyjną, lub
d) wykształcenie średnie.
4. Egzamin eksternistyczny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego.
4a. Wyniki egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i 3, są
ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
4b. Do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit.
a–c, przepisy art. 44zzz ust. 1–6 stosuje się odpowiednio.
4c. Egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają opłacie.
4d. Opłata za egzamin eksternistyczny z jednych zajęć edukacyjnych oraz opłata
za egzamin eksternistyczny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, wynoszą 5,5% minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł
zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie
art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
4e. Osoba, która przystąpiła do egzaminu eksternistycznego, o którym mowa
w ust. 3 pkt 1, i nie uzyskała wymaganej do zdania tego egzaminu liczby punktów
z części pisemnej albo części praktycznej tego egzaminu, przystępując ponownie do
tej części egzaminu, wnosi opłatę w wysokości:
1) w przypadku części pisemnej – 1/3 opłaty, o której mowa w ust. 4d;
2) w przypadku części praktycznej – 2/3 opłaty, o której mowa w ust. 4d.
4f. Opłata za egzaminy eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i 3, stanowi
dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.
4g. Opłatę za egzaminy eksternistyczne wnosi się:
1) w przypadku egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt
2 lit. a–c – nie później niż na 30 dni przed terminem rozpoczęcia sesji
egzaminacyjnej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 5,
2) w przypadku egzaminu eksternistycznego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 – nie
później niż na 30 dni przed wyznaczonym terminem tego egzaminu
– na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Niewniesienie w tych terminach opłaty za egzamin eksternistyczny, o którym mowa
w ust. 1 lub 3, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, o których mowa
w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a–c, w tym warunki ich oceniania, oraz zajęcia
edukacyjne, z których są przeprowadzane egzaminy eksternistyczne, o których
mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a–c,
2) warunki dopuszczania do egzaminów eksternistycznych, o których mowa w ust.
1 i 3,
3) warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy
eksternistyczne, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a–c
– z uwzględnieniem możliwości unieważnienia egzaminów eksternistycznych, o
których mowa w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 lit. a–c, ze względu na naruszenie przepisów
dotyczących przeprowadzania tych egzaminów, jeżeli to naruszenie mogło mieć
wpływ na wynik egzaminu, a także z uwzględnieniem możliwości zwalniania osób o
niskich dochodach z całości lub części opłat za przeprowadzanie egzaminów
eksternistycznych, o których mowa w ust. 1 i 3. Wynagrodzenie egzaminatorów
powinno być ustalone w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z
przygotowaniem pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
6. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania może, na wniosek właściwych ministrów, wskazać zawody,
w zakresie których nie przeprowadza się egzaminów eksternistycznych, o których
mowa w ust. 3.

Art. 10a. 1. Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły artystycznej można
uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez
państwowe komisje egzaminacyjne powoływane przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. Egzaminy eksternistyczne przeprowadza się z zakresu zajęć edukacyjnych
określonych w ramowych planach nauczania poszczególnych typów publicznych
szkół artystycznych.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określa, w drodze rozporządzenia, typy szkół artystycznych, których świadectwo lub
dyplom ukończenia można uzyskać na podstawie egzaminów eksternistycznych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminów eksternistycznych, wysokość opłat za
egzaminy eksternistyczne oraz warunki wynagradzania osób wchodzących w skład
państwowej komisji egzaminacyjnej, z uwzględnieniem możliwości unieważniania
egzaminów eksternistycznych ze względu na naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania tych egzaminów, jeżeli to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik
egzaminu, oraz że wysokość opłat za egzaminy eksternistyczne nie może być wyższa
niż koszty przeprowadzenia tych egzaminów, a także z uwzględnieniem możliwości
zwalniania z całości lub części opłat za przeprowadzenie egzaminu osób o niskich dochodach.

Art. 11. 1. Świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia, aneksy i dyplomy
państwowe wydawane przez uprawnione do tego szkoły, placówki kształcenia
ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, kolegia pracowników służb
społecznych oraz okręgowe komisje egzaminacyjne są dokumentami urzędowymi.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, certyfikatów, zaświadczeń,
aneksów, dyplomów państwowych i innych druków, w tym umieszczenie na
wzorach znaków graficznych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 226),
2) tryb i sposób dokonywania sprostowań, zmiany imienia (imion) lub nazwiska
oraz wydawania duplikatów świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów,
dyplomów państwowych i innych druków,
3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do
obrotu prawnego z zagranicą,
4) wysokość i sposób dokonywania opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
certyfikatów, zaświadczeń, aneksów, dyplomów państwowych, odpisów
świadectw dojrzałości i odpisów aneksów do świadectw dojrzałości oraz innych
druków, a także za dokonywanie uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych
do obrotu prawnego z zagranicą
– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji
przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej szkół
i wyników egzaminów przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
w tym możliwość poświadczania zgodności kopii z oryginałem świadectwa, zaświadczenia lub innego druku, a także wymóg, aby wysokość odpłatności za wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 4, nie przewyższała kwoty opłaty skarbowej za uwierzytelnienie dokumentu, określonej w przepisach o opłacie skarbowej.
3. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 2, na świadectwach ukończenia
szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a–c i e ustawy – Prawo oświatowe,
zamieszcza się w szczególności informację o poziomie wykształcenia, a w przypadku
szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych, również
informację o tym, że świadectwo ukończenia tej szkoły nie potwierdza uzyskania
kwalifikacji w zawodzie.
4. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki i tryb wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych
i innych druków, w tym umieszczenie na wzorach znaków graficznych,
o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji,
2) tryb i sposób dokonywania sprostowań, zmiany imienia (imion) lub nazwiska
oraz wydawania duplikatów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków,
3) tryb i sposób dokonywania uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do
obrotu prawnego z zagranicą,
4) wysokość i sposób dokonywania opłat za wydawanie duplikatów świadectw,
dyplomów państwowych oraz innych druków, a także za dokonywanie
uwierzytelnienia dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
– uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego tworzenia dokumentacji
przebiegu nauczania, oceniania wyników pracy dydaktyczno-wychowawczej
publicznych szkół i placówek artystycznych, w tym możliwość poświadczania
zgodności kopii z oryginałem świadectwa lub innego druku, a także wymóg, aby
wysokość odpłatności za wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 4, nie
przewyższała kwoty opłaty skarbowej za uwierzytelnienie dokumentu, określonej
w przepisach o opłacie skarbowej.

Art. 11a. (uchylony).

Art. 11b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, warunki uzyskania przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji
zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo
czeladnicze, odpowiednio dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, uwzględniając
wykształcenie tej osoby oraz potwierdzone przez nią kwalifikacje wyodrębnione
w zawodzie, a także sposób ustalania wyniku zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 i 6.

Art. 12. 1. Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii
na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź
rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki
religii decydują uczniowie.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła
Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze
rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1.

Art. 13. 1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności
naukę języka oraz własnej historii i kultury.
2. Na wniosek rodziców nauka, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona:
1) w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach;
2) w grupach, oddziałach lub szkołach – z dodatkową nauką języka oraz własnej
historii i kultury;
3) w międzyszkolnych zespołach nauczania.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły i placówki zadań,
o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności minimalną liczbę uczniów, dla których
organizuje się poszczególne formy nauczania wymienione w ust. 2.
4. W pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły publiczne zapewniają
podtrzymywanie kultury i tradycji regionalnej.
5. (uchylony)
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w celu
zapewnienia możliwości kształcenia nauczycieli oraz dostępu do podręczników na
potrzeby szkół i placówek publicznych, o których mowa w ust. 1.
7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmie działania w celu
popularyzacji wiedzy o historii, kulturze, języku i o tradycjach religijnych mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Art. 13a. (uchylony).

Art. 13b. 1. Inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, organy
prowadzące szkoły lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz inne
podmioty realizujące zadania i obowiązki określone w ustawie przetwarzają dane
osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z
tych przepisów.
2. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w
podmiotach, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania w poufności
informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą,
dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości
psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub
etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się:
1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę
na ujawnienie określonych informacji;
3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.

Art. 14. (uchylony).

Art. 14a. (uchylony).

Art. 14b. (uchylony).

Art. 14c. (uchylony).

Art. 14d. (uchylony).

Art. 15. (uchylony).

Art. 15a. (uchylony).

Art. 16. (uchylony).

Art. 16a. (uchylony).

Art. 17. (uchylony).

Art. 18. (uchylony).

Art. 19. (uchylony).

Art. 20. (uchylony).

Art. 20a. (uchylony).

Art. 20b. (uchylony).

Art. 20c. (uchylony).

Art. 20d. (uchylony).

Art. 20e. (uchylony).

Art. 20f. (uchylony).

Art. 20g. (uchylony).

Art. 20h. (uchylony).

Art. 20i. (uchylony).

Art. 20j. (uchylony).

Art. 20k. (uchylony).

Art. 20l. (uchylony).

Art. 20m. (uchylony).

Art. 20n. (uchylony).

Art. 20o. (uchylony).

Art. 20p. (uchylony).

Art. 20r. (uchylony).

Art. 20s. (uchylony).

Art. 20t. (uchylony).

Art. 20u. (uchylony).

Art. 20v. (uchylony).

Art. 20w. (uchylony).

Art. 20wa. (uchylony).

Art. 20z. (uchylony).

Art. 20za. (uchylony).

Art. 20zb. (uchylony).

Art. 20zc. (uchylony).

Art. 20zd. (uchylony).

Art. 20ze. (uchylony).

Art. 20zf. (uchylony).

Art. 20zg. (uchylony).

Art. 20zh. (uchylony).

Art. 21. 1. (uchylony)
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania inicjuje, koordynuje
i nadzoruje organizację ogólnopolskich olimpiad i turniejów dla uczniów, a także
może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, szkołom wyższym, placówkom
naukowym, stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom
prowadzącym statutową działalność oświatową lub naukową.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub
specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo
oświatowe, może organizować i przeprowadzać konkursy dla uczniów szkół
i placówek artystycznych, a także może:
1) zlecać czynności związane z ich przeprowadzaniem, w drodze umowy,
publicznym szkołom artystycznym prowadzonym przez jednostki samorządu
terytorialnego, uczelniom artystycznym, instytucjom kultury, a także fundacjom
i stowarzyszeniom prowadzącym działalność kulturalną lub edukacyjną
w zakresie odpowiadającym rodzajowi konkursu;
2) powierzać czynności związane z ich przeprowadzaniem publicznym szkołom
artystycznym prowadzonym przez tego ministra.

Art. 21a. (uchylony).

Art. 22. 1. (uchylony)
1a. (uchylony)
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze
rozporządzenia:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
2a) (uchylony)
3) (uchylony)
4) (uchylony)
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad,
uwzględniając, że konkursy, turnieje i olimpiady powinny służyć odkrywaniu
i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia, wspomaganiu
zdolności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu, a także
lepszemu przygotowaniu uczniów do nauki w szkołach wyższego stopnia lub do
wykonywania zawodu;
9) (uchylony)
10) (uchylony)
11) (uchylony)
12) (uchylony)
13) warunki wynagradzania egzaminatorów i nauczycieli akademickich, o których
mowa w art. 9c ust. 10, oraz asystentów technicznych, o których mowa
w art. 44zzzia ust. 1, uwzględniając zasadę, że wysokość wynagrodzenia określa
się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem
pedagogicznym, ustalonej na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz uwzględniając konieczność
potwierdzenia przez dyrektora szkoły udziału nauczyciela akademickiego
w części ustnej egzaminu maturalnego.
2a. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia, organizację oraz sposób przeprowadzania konkursów dla uczniów
szkół i placówek artystycznych, uwzględniając, że konkursy powinny służyć
odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, pobudzaniu twórczego myślenia
i wrażliwości artystycznej, wspomaganiu zdolności stosowania zdobytej wiedzy
i umiejętności w praktycznym działaniu, a także lepszemu przygotowaniu uczniów do
nauki w szkołach wyższego stopnia lub do wykonywania zawodu.

Art. 22a. 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi
przedszkola lub szkoły program wychowania przedszkolnego lub program nauczania
do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny.
2. W przypadku innej formy wychowania przedszkolnego nauczyciel lub zespół
nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola lub szkoły podstawowej program
wychowania przedszkolnego.
3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły
artystycznej, nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe
w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania tego zawodu.
W przypadku szkoły artystycznej nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących
dane zajęcia edukacyjne artystyczne przedstawia dyrektorowi szkoły program
nauczania danych zajęć edukacyjnych artystycznych.
4. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa
w ust. 1 i 3, mogą obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści
nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, treści
nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych w podstawie programowej
kształcenia ogólnego albo treści nauczania ustalonych w formie efektów kształcenia
dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego albo podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
artystycznego.
5. Program wychowania przedszkolnego i programy nauczania, o których mowa
w ust. 1 i 3, powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów, dla których
są przeznaczone.
6. Dyrektor przedszkola lub szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
dopuszcza do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole
podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole
przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli odpowiednio program
wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3.
7. Dopuszczone do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w
szkole podstawowej, danej innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole
programy wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, o których mowa w
ust. 1 i 3, stanowią odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego lub
szkolny zestaw programów nauczania. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest
odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania
przedszkolnego i szkolnym zestawie programów nauczania całości odpowiednio
podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej
kształcenia ogólnego ustalonej dla danego etapu edukacyjnego, a w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe – także podstaw programowych kształcenia
w zawodach szkolnictwa branżowego albo podstaw programowych kształcenia
w zawodach szkolnictwa artystycznego, w których kształci szkoła.
8. Przepisów ust. 1–7 nie stosuje się do indywidualnych programów
opracowywanych dla uczniów, o których mowa w art. 1 pkt 6 ustawy – Prawo
oświatowe, oraz do indywidualnych programów nauki opracowywanych dla uczniów,
o których mowa w art. 115 ustawy – Prawo oświatowe.
9. Programy nauczania zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej mogą być
dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej w zakresie zgodności z postanowieniami
Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy,
wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia
7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286, z 2013 r. poz. 1092, z
2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103).
10. Programy nauczania zawodów podstawowych dla żeglugi śródlądowej mogą
być dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra
właściwego do spraw żeglugi śródlądowej.
11. Programy nauczania zawodów podstawowych dla rybołówstwa mogą być
dopuszczone do użytku w danej szkole po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra
właściwego do spraw rybołówstwa w zakresie zgodności z postanowieniami
konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw
oraz pełnienia wacht.

Art. 22aa. 1. Nauczyciel może zdecydować o realizacji programu nauczania:
1) z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału
ćwiczeniowego lub
2) bez zastosowania podręcznika lub materiałów, o których mowa w pkt 1.
2. Program nauczania może być realizowany również z wykorzystaniem
w szczególności urządzeń, sprzętu lub oprogramowania, przydatnych do realizacji
tego programu, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych uczniów.

Art. 22ab. 1. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I–III szkoły
podstawowej oraz zespół nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć
edukacyjnych w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej
przedstawiają dyrektorowi szkoły propozycję:
1) jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć
z zakresu danego języka obcego nowożytnego, lub materiału edukacyjnego, dla
uczniów danej klasy – w przypadku klas I–III szkoły podstawowej;
2) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego
do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy – w przypadku klas IV–
VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej;
3) materiałów ćwiczeniowych.
2. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, mogą przedstawić dyrektorowi
szkoły propozycję więcej niż jednego podręcznika lub materiału edukacyjnego:
1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę
poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV–VIII
szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej;
2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie, biorąc pod uwagę zakres
kształcenia: podstawowy lub rozszerzony, ustalony w podstawie programowej
kształcenia ogólnego – w przypadku szkoły ponadpodstawowej;
3) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie z zakresu kształcenia w zawodzie
– w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
4) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;
5) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do
podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
3. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 1, przy wyborze podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, uwzględniają potrzeby
edukacyjne i możliwości psychofizyczne tych uczniów.
4. Dyrektor szkoły, na podstawie propozycji zespołów nauczycieli, o których
mowa w ust. 1, oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycieli
w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych,
zgodnie z ust. 1 i 2, ustala:
1) zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we
wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
2) materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym
– po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
5. Dyrektor szkoły, na wniosek zespołu nauczycieli, o którym mowa w ust. 1, może:
1) dokonać zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz
zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego
podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
2) uzupełnić zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych, a także materiały ćwiczeniowe.
6. Dyrektor szkoły corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw
podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe
obowiązujące w danym roku szkolnym.
7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do szkół artystycznych w zakresie
kształcenia ogólnego.

Art. 22ac. (uchylony).

Art. 22ad. (uchylony).

Art. 22ae. (uchylony).

Art. 22af. (uchylony).

Art. 22ag. (uchylony).

Art. 22aga. (uchylony).

Art. 22ah. (uchylony).

Art. 22ai. (uchylony).

Art. 22aj. 1. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały
edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.
2. Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników,
materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów
bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i
materiałami wykonuje dyrektor szkoły.

Art. 22ak. (uchylony).

Art. 22al. (uchylony).

Art. 22am. (uchylony).

Art. 22an. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dopuszcza do
użytku szkolnego podręczniki, po uzyskaniu pozytywnych opinii rzeczoznawców
wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania z listy
rzeczoznawców prowadzonej przez tego ministra.
2. (uchylony)
2a. (uchylony)
2b. (uchylony)
3. Podręcznik dopuszcza się do użytku szkolnego na wniosek podmiotu
posiadającego autorskie prawa majątkowe do podręcznika lub inne prawa do
korzystania z utworu będącego podręcznikiem.
4. Podmiot, o którym mowa w ust. 3, wnosi opłatę w wysokości od 800 zł do 6000 zł.
5. Dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika dotyczy danego wydania oraz
kolejnych niezmienionych wydań.
6. (uchylony)
7. Dopuszczenie i odmowa dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego
następuje w drodze decyzji administracyjnej.
8. Stroną postępowania w sprawie dopuszczenia podręcznika do użytku
szkolnego jest wyłącznie wnioskodawca występujący z wnioskiem o dopuszczenie
podręcznika. Przepisu art. 31 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Art. 22ao. 1. Podręcznik może mieć postać papierową lub elektroniczną.
2. Podręcznik może być wydawany w częściach, jeżeli jest to uzasadnione ze
względu na funkcjonalność używania podręcznika.
3. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli:
1) w przypadku podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej,
matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz podręcznika do zajęć z zakresu
danego języka obcego nowożytnego, w klasach I–III szkoły podstawowej –
zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu odpowiednio
edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej albo danego
języka obcego nowożytnego, ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
2) w przypadku podręcznika do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia
ogólnego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i szkole ponadpodstawowej –
zawiera usystematyzowaną prezentację treści nauczania z zakresu danych zajęć
edukacyjnych na danym etapie edukacyjnym, ustalonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego;
3) (uchylony)
4) nie zawiera:
a) pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełniania w podręczniku
– w przypadku podręcznika w postaci papierowej,
b) odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez
określonego wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych
przeznaczonych dla ucznia;
5) nie zawiera materiałów i treści o charakterze reklamowym;
6) w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej – jest opracowany w sposób
pozwalający na zastosowanie rozwiązań umożliwiających odczyt przez uczniów
z różnymi rodzajami niepełnosprawności;
6a) w przypadku podręcznika w postaci papierowej – jest opracowany w postaci
papierowej i ponadto jego cyfrowe odzwierciedlenie jest zamieszczone na
informatycznym nośniku danych lub w Internecie;
7) spełnia szczegółowe warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22aw.

Art. 22ap. Podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego są wpisywane do
wykazu, który jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu
obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 22aq. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze
decyzji administracyjnej, może cofnąć dopuszczenie do użytku szkolnego podręcznika:
1) na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 22an ust. 3;
2) z urzędu – jeżeli co najmniej dwóch rzeczoznawców wyznaczonych przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stwierdzi, że podręcznik:
a) utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną, lub
b) zawiera błędy merytoryczne, z powodu których podręcznik nie powinien
być w użytku szkolnym.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zamieszcza na stronie
internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o terminie, po upływie
którego podręcznik nie może być uwzględniony w zestawie, o którym mowa
w art. 22ab ust. 4 pkt 1.

Art. 22ar. Wpis na listę rzeczoznawców jest dokonywany na wniosek osoby
zainteresowanej.

Art. 22as. 1. Na listę rzeczoznawców może być wpisana osoba posiadająca:
1) wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny, z tym że w przypadku rzeczoznawcy do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego – wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, w zakresie specjalności odpowiedniej dla danej niepełnosprawności lub kwalifikacje wymagane do
zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole specjalnej;
2) doświadczenie i osiągnięcia w pracy naukowej lub dydaktycznej;
3) kompetencje w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
4) rekomendację instytucji lub, w przypadku osoby ubiegającej się o wpis na listę
rzeczoznawców do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia
specjalnego, rekomendację organizacji pozarządowej, jeżeli statutowa
działalność tej organizacji obejmuje działalność naukową lub edukacyjną na
rzecz osób niepełnosprawnych, potwierdzającą posiadanie doświadczenia
i osiągnięć odpowiednio w pracy naukowej lub dydaktycznej, przez osobę
ubiegającą się o wpis na listę rzeczoznawców, zapewniających należyte
wykonywanie obowiązków rzeczoznawcy do spraw podręczników do zajęć
z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej,
podręczników do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,
podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub
podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dla uczniów z danym
rodzajem niepełnosprawności.
2. Na listę rzeczoznawców nie może być wpisana osoba:
1) przeciwko której toczy się postępowanie dyscyplinarne, postępowanie karne
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie
karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe;
2) ukarana karą dyscyplinarną;
3) skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
4) nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z pełni praw publicznych.
3. Na liście rzeczoznawców zamieszcza się imię i nazwisko rzeczoznawcy,
stopień lub tytuł naukowy, wskazany przez rzeczoznawcę adres do korespondencji,
adres poczty elektronicznej i numer telefonu oraz nazwę instytucji, która udzieliła
rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
4. Lista rzeczoznawców jest podawana do publicznej wiadomości na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania.

Art. 22at. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla
rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców:
1) na wniosek rzeczoznawcy;
2) w przypadku ukarania rzeczoznawcy karą dyscyplinarną lub skazania
rzeczoznawcy prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
2a) w przypadku utraty przez rzeczoznawcę pełnej zdolności do czynności prawnych
lub pełni praw publicznych;
3) w przypadku śmierci rzeczoznawcy;
4) w przypadku cofnięcia rekomendacji, o której mowa w art. 22as ust. 1 pkt 4.
1a. Rzeczoznawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania o zaistnieniu okoliczności, o których
mowa w ust. 1 pkt 2 i 2a.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może skreślić
rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców, jeżeli:
1) rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, odmówił sporządzenia opinii;
2) rzeczoznawca dwukrotnie, bez uzasadnienia, przekroczył termin wyznaczony na
sporządzenie opinii;
3) opinia sporządzona przez rzeczoznawcę jest niezgodna z wymaganiami
określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22aw lub podręcznik
dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie pozytywnej opinii rzeczoznawcy zawiera błędy merytoryczne, z powodu których nie powinien być
w użytku szkolnym.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zawiesza rzeczoznawcę
w wykonywaniu jego zadań, w przypadku, gdy przeciwko rzeczoznawcy toczy się
postępowanie dyscyplinarne, postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub postępowanie karne skarbowe o umyślne przestępstwo skarbowe.

Art. 22au. 1. Rzeczoznawca nie może opiniować podręcznika, jeżeli:
1) jest autorem lub współautorem podręcznika, który jest przeznaczony do tych
samych zajęć edukacyjnych na tym samym etapie edukacyjnym;
2) jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby składającej wniosek,
o którym mowa w art. 22an ust. 3;
3) pozostaje z podmiotem składającym wniosek, o którym mowa w art. 22an ust. 3,
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do jego bezstronności.
2. Przed sporządzeniem opinii o podręczniku rzeczoznawca składa ministrowi
właściwemu do spraw oświaty i wychowania oświadczenie, że nie zachodzą
przesłanki, o których mowa w ust. 1.

Art. 22av. Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawcy ustala minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania, biorąc pod uwagę:
1) rodzaj i postać opiniowanego podręcznika;
2) etap edukacyjny, dla którego jest przeznaczony podręcznik;
3) rodzaj i zakres opinii.

Art. 22aw. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki, jakie muszą spełniać podręczniki dopuszczone do użytku
szkolnego;
2) rodzaj zajęć edukacyjnych, do których nie dopuszcza się podręczników do
użytku szkolnego, z uwagi na specyfikę tych zajęć edukacyjnych;
3) szczegółowe warunki i tryb dopuszczania podręczników do użytku szkolnego;
4) dokumenty, jakie należy dołączyć do wniosku o wpis na listę rzeczoznawców;
5) wysokość opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do
użytku szkolnego;
6) tryb wnoszenia i zwrotu opłat w postępowaniu o dopuszczenie podręcznika do
użytku szkolnego.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać:
1) zapewnienie poprawności merytorycznej, dydaktycznej, wychowawczej
i językowej podręczników;
2) możliwość różnicowania szczegółowych warunków, jakie musi spełnić
podręcznik, w zależności od rodzaju zajęć edukacyjnych, do których jest
przeznaczony, oraz postaci podręcznika;
3) rodzaje wykazów podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego;
4) instytucje, których rekomendacja jest wymagana przy ubieganiu się o wpisanie
na listę rzeczoznawców;
5) możliwość różnicowania opłat wnoszonych w postępowaniu o dopuszczenie
podręcznika do użytku szkolnego w zależności od rodzaju i postaci podręcznika,
zakresu kształcenia, rodzaju zajęć edukacyjnych oraz etapu edukacyjnego.

Art. 22ax. (uchylony).

Art. 22ay. 1. (uchylony)
2. Do szkół polskich, o których mowa w art. 4 pkt 29d ustawy – Prawo
oświatowe przepisy art. 22aa i art. 22ab ust. 1, 2 pkt 4 i ust. 3–6 stosuje się
odpowiednio.

Art. 22az. (uchylony).

Art. 22aza. (uchylony).

Art. 22azb. (uchylony).

Art. 22azc. (uchylony).

Art. 22b. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające
obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

Art. 22c. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić
opracowanie i wydanie, w tym dystrybucję:
1) podręcznika,
2) materiału edukacyjnego,
3) dostosowanej do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych książki pomocniczej,
4) dostosowanego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
uczniów niepełnosprawnych materiału ćwiczeniowego
– lub ich części.
2. Podręcznik lub jego część opracowane w wyniku zlecenia, o którym mowa
w ust. 1, oraz zaakceptowane przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania są dopuszczone do użytku szkolnego z mocy prawa.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przed zaakceptowaniem
podręcznika lub jego części opracowanych w wyniku zlecenia, o którym mowa
w ust. 1, zasięga opinii rzeczoznawców wyznaczonych z listy rzeczoznawców,
o której mowa w art. 22an ust. 1. Przepisy art. 22at ust. 2 pkt 1, art. 22au i art. 22av
stosuje się odpowiednio.
4. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania może wykonywać wraz z jednostkami podległymi temu ministrowi lub
przez niego nadzorowanymi, a także we współdziałaniu z wojewodami i kuratorami oświaty.
4a. (uchylony)
5. Przepis ust. 2 stosuje się również do podręcznika lub jego części
opracowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej, którego realizacja została powierzona przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1295 i 2020).

Art. 22d. 1. Zakazane jest:
1) oferowanie, obiecywanie lub udzielanie szkołom lub nauczycielom
jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni w zamian za
dokonanie wyboru określonych podręczników, materiałów edukacyjnych lub
materiałów ćwiczeniowych;
2) oferowanie sprzedaży podręcznika wyłącznie z innym podręcznikiem lub
dodatkowymi materiałami dydaktycznymi przeznaczonymi dla ucznia.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, stanowią czyny nieuczciwej konkurencji
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649).

Art. 22e. (uchylony).

Art. 23. (uchylony).

Art. 24. (uchylony).

Art. 25. (uchylony).

Art. 26. (uchylony).

Art. 27. (uchylony).

Art. 28. (uchylony).

Art. 29. (uchylony).

Art. 30. (uchylony).

Art. 31. (uchylony).

Art. 32. (uchylony).

Art. 32a. (uchylony).

Art. 32b. (uchylony).

Art. 33. (uchylony).

Art. 34. (uchylony).

Art. 34a. (uchylony).

Art. 34b. (uchylony).

Art. 34c. (uchylony).

Art. 35. (uchylony).

Art. 35a. (uchylony).

Art. 35b. (uchylony).

Art. 36. (uchylony).

Art. 36a. (uchylony).

Art. 37. (uchylony).

Art. 38. (uchylony).

Art. 38a. (uchylony).

Art. 39. (uchylony).

Art. 40. (uchylony).

Art. 41. (uchylony).

Art. 42. (uchylony).

Art. 43. (uchylony).

Art. 44. (uchylony).

Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych
bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć obowiązkowe i dodatkowe zajęcia
edukacyjne, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe,
zajęcia religii lub etyki, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12
ust. 2, oraz zajęcia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3.

Art. 44b. 1. Ocenianiu podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.
2. (uchylony)
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do:
1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub
efektów kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów
nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych
w statucie szkoły.
5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach
oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44k ust.
2 i 3, a także w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe;
5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 13 ust. 3, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych
ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
7. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 12 ust. 2.
8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
9. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje
uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
10. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

Art. 44c. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na
zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których
mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Art. 44d. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne
trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie
danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym,
w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Art. 44e. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego
rodzicom.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:
1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także w art.
37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe,
2) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44m ust. 1,
3) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44n,
4) oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1–3
– jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
6. (uchylony)
7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut szkoły.

Art. 44f. 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku
szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu
rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, z tym że w klasach I–III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
z tych zajęć.
4. (uchylony)
5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie
programowo najwyższej oraz
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
6. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły danego typu.
7. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się
z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
9. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

Art. 44g. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału
informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.
2. (uchylony)

Art. 44h. 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu
opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
2. W technikum i branżowej szkole I stopnia, które organizują praktyczną naukę
zawodu, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć prowadzonych w ramach
praktycznej nauki zawodu ustalają nauczyciele praktycznej nauki zawodu lub osoby
prowadzące praktyczną naukę zawodu, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 120 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe.
3. W szkole lub oddziale integracyjnym śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po
zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia
integracyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19
pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.
4. W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną ocenę
klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy –
Prawo oświatowe, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.
5. W szkole w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich śródroczną
i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po
zasięgnięciu opinii nauczycieli i wychowawców odpowiednio zakładu poprawczego
lub schroniska dla nieletnich.
6. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1–5, określa statut szkoły.
7. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1–5 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n.

Art. 44i. 1. W klasach I–III szkoły podstawowej:
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, są ustalane
w sposób określony w statucie szkoły;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania są ocenami opisowymi.
2. W klasach I–III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut
szkoły tak przewiduje.
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:
1) oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna
zachowania są ustalane w sposób określony w statucie szkoły;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 44zb.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne
i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub
dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane również
według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.
6. Końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa ocena
klasyfikacyjna zachowania są wyrażane według skali określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 44zb.
7. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczne, roczne
i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla:
1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawności sprzężone, uczęszczającego do szkoły, o której
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe
– są ocenami opisowymi.

Art. 44j. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8, a także laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek
artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 6, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której
mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego najwyższą pozytywną roczną ocenę
klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. Uczeń,
który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

Art. 44k. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo
wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub
rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach
przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który
przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Art. 44l. 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44k ust. 2 i 3, a także
w art. 37 ust. 4, art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe,
przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem art. 44m i art. 44n.
5. Dla ucznia technikum i branżowej szkoły I stopnia, nieklasyfikowanego
z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu z powodu
usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające uzupełnienie
programu nauczania i ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć
prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Art. 44m. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który
w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, z:
1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo
2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego
– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego
jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44n ust. 7.
5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może
jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych albo zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej
lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie
programowo wyższej.

Art. 44n. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. (uchylony)
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej
oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły
powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –
przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną
ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna ocena klasyfikacyjna
z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być
niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 44zb, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 1.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu
z uczniem i jego rodzicami.
7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego,
z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez
komisję, o której mowa w ust. 4, jest ostateczna.

Art. 44o. 1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku
szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć
ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może
postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na
wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na
wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału
albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada
pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej
do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom
rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści
nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej, jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego otrzymał
roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 44zb, z zastrzeżeniem art. 44m ust. 6;
2) w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli
egzamin ten był przeprowadzany w danej klasie, z zastrzeżeniem ust. 8 i art. 44zzzga.
5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia
rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
6. Uczeń szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej w zakładzie
poprawczym lub schronisku dla nieletnich, który posiada orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej
jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej
lub języka regionalnego oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego
oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania
przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy
programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.
8. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia technikum,
może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo
wyższej ucznia, który spełnił warunki określone w ust. 4 pkt 1, ale z przyczyn
losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu zawodowego w terminie
głównym i w terminie dodatkowym. Decyzja rady pedagogicznej jest ostateczna.
9. Uczeń, o którym mowa w ust. 8, przystępuje do egzaminu zawodowego
w możliwie najbliższym terminie głównym przeprowadzania tego egzaminu.

Art. 44p. (uchylony).

Art. 44q. 1. Uczeń kończy szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej
lub języka regionalnego pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;
2) w przypadku szkoły podstawowej – przystąpił ponadto do egzaminu
ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2;
3) w przypadku technikum – przystąpił ponadto do egzaminu zawodowego ze
wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, z zastrzeżeniem
art. 44zzzga;
4) w przypadku branżowej szkoły I stopnia – przystąpił ponadto do:
a) egzaminu zawodowego – w przypadku ucznia, o którym mowa
w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1,
b) egzaminu czeladniczego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495) – w przypadku ucznia będącego
młodocianym pracownikiem zatrudnionym w celu przygotowania
zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem.
2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając
ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym
mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe.
3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w
ust. 1, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w
którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.
3a. (uchylony)
4. Uczeń:
1) liceum ogólnokształcącego i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, który
nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2) technikum i branżowej szkoły I stopnia, który nie spełnił warunku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, 3 lub 4
– powtarza ostatnią klasę tej szkoły.

Art. 44r. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w szkole dla
dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej odbywa się zgodnie
z zasadami określonymi w art. 44s–44za oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb.

Art. 44s. 1. Do słuchaczy szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia
i szkoły policealnej przepisy art. 44b ust. 1 pkt 1, ust. 3, 5 i 10 oraz art. 44j stosuje się odpowiednio.
2. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej nie
ocenia się zachowania słuchacza.

Art. 44sa. 1. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole
policealnej ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez słuchacza poszczególnych semestralnych ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;
2) ustalanie bieżących i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 37 ust. 4,
art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe;
4) (uchylony)
5) w przypadku niepełnoletnich słuchaczy – ustalanie warunków i sposobu
przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce oraz
o szczególnych uzdolnieniach słuchacza.
2. Nauczyciele na początku każdego semestru informują słuchaczy o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez słuchacza
poszczególnych semestralnych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych,
wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobu sprawdzania osiągnięć edukacyjnych słuchaczy.
3) (uchylony)

Art. 44sb. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę ze
słuchaczem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których
mowa w art. 44sa ust. 2 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych słuchacza, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Art. 44t. Dyrektor szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły
policealnej zwalnia słuchacza z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Art. 44u. 1. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole
policealnej słuchacz w trakcie nauki otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) semestralne,
b) końcowe.
2. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej oceny
są jawne dla słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również dla jego rodziców.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły
dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace słuchacza są udostępniane słuchaczowi,
a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również jego rodzicom.
5. Na wniosek słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – na
wniosek słuchacza lub jego rodziców, dokumentacja dotycząca:
1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe,
2) egzaminu semestralnego, o którym mowa w art. 44w ust. 1,
3) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44y ust. 1,
4) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44ya,
5) oceniania słuchacza, inna niż wymieniona w pkt 1–4
– jest udostępniana do wglądu odpowiednio temu słuchaczowi lub jego rodzicom.
6. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut
szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej.

Art. 44v. 1. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole
policealnej słuchacz podlega klasyfikacji:
1) semestralnej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja semestralna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych
słuchacza z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym semestrze oraz ustaleniu
semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.
3. Na klasyfikację końcową składają się:
1) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalone w semestrze programowo najwyższym oraz
2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
których realizacja zakończyła się w semestrach programowo niższych w szkole
dla dorosłych danego typu, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej.
4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w semestrze programowo najwyższym.

Art. 44w. 1. Semestralne oceny klasyfikacyjne ustala się po przeprowadzeniu
egzaminów semestralnych z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Egzaminy semestralne przeprowadzają nauczyciele prowadzący poszczególne
obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne przewidziane w danym semestrze,
w wymiarze co najmniej połowy czasu przeznaczonego na każde z tych zajęć, oraz
otrzymał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.
3. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie określonym w statucie
szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej. Nauczyciele
prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego
semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.
4. Na miesiąc przed terminem egzaminu semestralnego nauczyciele prowadzący
poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne informują słuchacza, a w przypadku
niepełnoletniego słuchacza – również jego rodziców, czy spełnia warunki
dopuszczenia do egzaminu semestralnego, o których mowa w ust. 2, w formie
określonej w statucie szkoły.
5. Słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do
egzaminu semestralnego w terminie, o którym mowa w ust. 3, zdaje ten egzamin
w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
6. Ustalona w wyniku egzaminu semestralnego semestralna ocena
klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem
art. 44y i art. 44ya.

Art. 44wa. 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 37 ust. 4,
art. 115 ust. 3 i art. 164 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły
policealnej.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych. Termin
egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się ze słuchaczem, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również z jego rodzicami.
3. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły dla dorosłych,
branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej.
4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem art. 44y i art. 44ya.
5. Dla słuchacza branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej
nieklasyfikowanego z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu
z powodu usprawiedliwionej nieobecności szkoła organizuje zajęcia umożliwiające
uzupełnienie programu nauczania i ustalenie semestralnej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki zawodu.

Art. 44x. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej:
1) oceny bieżące z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są ustalane według skali
i w formach określonych w statucie szkoły;
2) semestralne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są
ustalane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;
3) końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych są
wyrażane według skali określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.

Art. 44y. 1. Słuchacz, który w wyniku klasyfikacji semestralnej otrzymał
negatywną semestralną ocenę klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 44zb, z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć. Egzaminy poprawkowe są
przeprowadzane po każdym semestrze.
2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane
obowiązkowe zajęcia edukacyjne.
3. Semestralna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem art. 44ya ust. 6.
4. Słuchacz, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji na
semestr programowo wyższy.

Art. 44ya. 1. Słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również
jego rodzice, mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły dla dorosłych, branżowej
szkoły II stopnia lub szkoły policealnej, jeżeli uznają, że semestralna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami
dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia
semestralnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, nie później jednak niż
w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia semestralnych zajęć dydaktycznych.
3. W przypadku stwierdzenia, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania
tej oceny, dyrektor szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły
policealnej powołuje komisję, która, przeprowadza sprawdzian wiadomości
i umiejętności słuchacza oraz ustala semestralną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
4. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, semestralna ocena
klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej
semestralnej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 44zb, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku
egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44y ust. 1.
5. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do
sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do
niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły dla dorosłych,
branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej w uzgodnieniu ze słuchaczem,
a w przypadku niepełnoletniego słuchacza – również z jego rodzicami.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio w przypadku semestralnej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia
przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez
komisję, o której mowa w ust. 3, jest ostateczna.

Art. 44z. 1. W szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia i szkole
policealnej, słuchacz otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne
semestralne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 44zb;
2) w przypadku branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej – przystąpił
ponadto do egzaminu zawodowego, jeżeli egzamin ten był przeprowadzany
w danym semestrze, z zastrzeżeniem art. 44zzzga.
2. Słuchacza, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy,
dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.
3. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły dla dorosłych,
branżowej szkoły II stopnia i szkoły policealnej, na pisemny wniosek słuchacza, może
wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz
w okresie kształcenia w danej szkole.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, słuchacz składa do dyrektora szkoły, nie
później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały
w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.
5. Niepełnoletni słuchacz, który nie otrzymał promocji na semestr programowo
wyższy, powtarza ten semestr.

Art. 44za. 1. Słuchacz kończy szkołę dla dorosłych, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb;
2) w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych – przystąpił ponadto do
egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.
2. Niepełnoletni słuchacz szkoły podstawowej dla dorosłych, który nie spełnił
warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatni semestr i przystępuje w roku
szkolnym, w którym powtarza semestr, do egzaminu ósmoklasisty.
3. Słuchacz kończy branżową szkołę II stopnia albo szkołę policealną, jeżeli:
1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb, oraz
2) przystąpił do egzaminu zawodowego ze wszystkich kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodzie, z zastrzeżeniem art. 44zzzga.
4. Niepełnoletni słuchacz branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej,
który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 3, powtarza ostatni semestr.

Art. 44zb. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym:
1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa
odpowiednio w art. 44b ust. 8 pkt 1 i art. 44sa ust. 2 pkt 1, do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów i słuchaczy oraz podstawę tego dostosowania, z uwzględnieniem
konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia uczniów i słuchaczy,
w tym słuchaczy szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół
policealnych funkcjonujących w zakładach karnych lub aresztach śledczych;
2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może
być zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje
dokumentów będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia,
uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę
danych zajęć edukacyjnych oraz celowość realizacji przez ucznia niektórych
treści nauczania;
3) (uchylony)
4) skalę rocznych, semestralnych i końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych wraz ze wskazaniem, które z ocen według tej skali uznaje się za
oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz podstawowe obszary, które bierze
się pod uwagę przy ocenianiu zachowania ucznia, skalę rocznej i końcowej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia
jednolitego systemu oceniania ucznia;
5) funkcje oceniania bieżącego ucznia, z uwzględnieniem konieczności
przekazywania uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych
pomagających w uczeniu się;
6) warunki, tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego,
a w przypadku ucznia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo
oświatowe – także rodzaje zajęć edukacyjnych, z których nie przeprowadza się
egzaminu klasyfikacyjnego, skład komisji powołanej do przeprowadzenia
egzaminu klasyfikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia
prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz odpowiedniego
udokumentowania jego przebiegu;
7) tryb i formę przeprowadzania egzaminu poprawkowego, skład komisji
powołanej do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego, z uwzględnieniem
konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz
odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu;
8) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia,
o którym mowa w art. 44n ust. 4 pkt 1 lub art. 44ya ust. 3, oraz ustalania rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44n ust. 4 pkt 2, skład
komisji, o których mowa w art. 44n ust. 4 lub art. 44ya ust. 3, z uwzględnieniem
konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzania tego sprawdzianu lub
prawidłowości ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz
odpowiedniego udokumentowania pracy komisji;
9) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
z wyróżnieniem, z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, które wlicza się do średniej ocen, oraz rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
10) tryb i formę przeprowadzania egzaminu semestralnego, z uwzględnieniem
konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego egzaminu oraz
odpowiedniego udokumentowania jego przebiegu.

Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole
artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd–44zp oraz
przepisami wydanymi na podstawie art. 44zq.

Art. 44zd. 1. Ocenianiu w szkole artystycznej realizującej kształcenie
artystyczne i kształcenie ogólne podlegają:
1) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych ogólnokształcących;
2) osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych artystycznych;
3) zachowanie ucznia.
2. Ocenianiu w szkole artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie
artystyczne podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia w zakresie zajęć edukacyjnych
artystycznych.
3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do:
1) efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w
zawodzie szkolnictwa artystycznego oraz wymagań edukacyjnych wynikających
z realizowanych w szkole artystycznej programów nauczania;
2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne – także
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz
wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole artystycznej
programów nauczania.
4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez
ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych
w statucie szkoły artystycznej.
5. (uchylony)
5a. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się
w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu
oraz o postępach w tym zakresie;
2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji
o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
5b. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych,
a w artystycznej szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3;
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródrocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania;
4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w art. 44zia
ust. 2 i 3, a także w art. 37 ust. 4 i art. 115 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;
5) ustalanie rocznych, a w artystycznej szkole policealnej – semestralnych, ocen
klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz
zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, oraz
rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych,
a w artystycznej szkole policealnej – semestralnych, ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
5c. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 12 ust. 2.
6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców, a w artystycznej szkole policealnej – uczniów, o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych, a w artystycznej szkole policealnej –
semestralnych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających
z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej,
a w artystycznej szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których odpowiednio roczna
lub semestralna ocena klasyfikacyjna jest ustalana w trybie egzaminu
promocyjnego lub końcowego.
7. Wychowawca oddziału szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne na
początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
2) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania;
3) konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.
8. Na początku każdego roku szkolnego dyrektor szkoły artystycznej realizującej
wyłącznie kształcenie artystyczne informuje uczniów oraz ich rodziców,
a w artystycznej szkole policealnej – uczniów, o konsekwencjach otrzymania
negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.
9. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut
szkoły artystycznej.
10. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
11. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których
mowa w ust. 6 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 44zq.

Art. 44zda. 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole artystycznej otrzymuje oceny:
1) bieżące;
2) klasyfikacyjne:
a) śródroczne i roczne, a w artystycznej szkole policealnej – semestralne,
b) końcowe.
2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. W artystycznej szkole policealnej
oceny są jawne dla ucznia.
3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły.
4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego
rodzicom. W artystycznej szkole policealnej sprawdzone i ocenione pisemne prace
ucznia są udostępniane uczniowi.
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:
1) egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w art. 44zia ust. 2 i 3, a także
w art. 37 ust. 4 i art. 115 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe,
2) egzaminu poprawkowego, o którym mowa w art. 44zk ust. 1,
3) zastrzeżeń, o których mowa w art. 44zla,
4) oceniania ucznia, inna niż wymieniona w pkt 1–3
– jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
6. W artystycznej szkole policealnej dokumentacja, o której mowa w ust. 5, jest
udostępniana uczniowi do wglądu na jego wniosek.
7. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 i 5, określa statut
szkoły artystycznej.

Art. 44ze. 1. Uczeń szkoły artystycznej podlega klasyfikacji:
1) śródrocznej i rocznej, a w artystycznej szkole policealnej – semestralnej;
2) końcowej.
2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć
edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, a w szkole artystycznej realizującej
kształcenie ogólne – również zachowania ucznia, oraz ustaleniu odpowiednio
śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej
raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły artystycznej.
3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia
z zajęć edukacyjnych, a w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne –
również zachowania ucznia, w danym roku szkolnym oraz ustaleniu odpowiednio
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
zachowania, z tym że w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne
w zakresie klas I–III szkoły podstawowej w przypadku:
1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustala się jedną roczną
ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustala się jedną roczną
ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć;
3) poszczególnych zajęć edukacyjnych artystycznych ustala się roczne oceny
klasyfikacyjne według skali i w formie określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 44zq.
4. Klasyfikacja semestralna w artystycznej szkole policealnej polega na
podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych w danym
semestrze oraz ustaleniu semestralnych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.
5. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne, a w artystycznej szkole policealnej – semestralne, oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej
lub semestrze programowo najwyższym oraz
2) roczne, a w artystycznej szkole policealnej – semestralne, oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach
programowo niższych lub semestrach programowo niższych w szkole
artystycznej danego typu, oraz
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo
najwyższej – w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne.
6. Klasyfikację końcową przeprowadza się w klasie programowo najwyższej
szkoły artystycznej danego typu, a w artystycznej szkole policealnej – semestrze
programowo najwyższym.
7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie wpływają na ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie wpływa na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły artystycznej.

Art. 44zf. 1. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej
nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału
informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły artystycznej.
2. W artystycznej szkole policealnej przed semestralnym klasyfikacyjnym
zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne informują ucznia o przewidywanych dla niego semestralnych ocenach
klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, w terminie i formie określonych w statucie
szkoły artystycznej.

Art. 44zg. 1. Śródroczne i roczne, a w artystycznej szkole policealnej –
semestralne, oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których ocena
jest ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.
2. Roczna i końcowa ocena klasyfikacyjna z wybranych zajęć edukacyjnych
artystycznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq jest
ustalana odpowiednio w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, który ma na
celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie tych zajęć.
3. Przy ustalaniu oceny z egzaminu promocyjnego lub końcowego uwzględnia
się jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych
artystycznych.
4. Egzamin promocyjny i końcowy przeprowadza komisja powołana przez
dyrektora szkoły artystycznej.
5. Terminy egzaminów promocyjnych i końcowych wyznacza dyrektor szkoły
artystycznej.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
promocyjnego lub końcowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do tego
egzaminu w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej, do końca danego roku szkolnego.
7. W przypadkach losowych lub zdrowotnych rada pedagogiczna może zwolnić
ucznia z egzaminu promocyjnego lub końcowego. W takim przypadku roczną lub
końcową ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne artystyczne.
8. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca
oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.
9. Termin ustalenia ocen, o których mowa w ust. 1 i 8, określa statut szkoły artystycznej.
10. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1, 7 i 8 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44zk i art. 44zla.
11. Oceny ustalone zgodnie z ust. 2 są ostateczne, z zastrzeżeniem art. 44zla.

Art. 44zga. 1. W klasach odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej
w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej:
1) oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
ogólnokształcących oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 13 ust. 3, są ustalane w sposób określony w statucie szkoły;
2) śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zajęć, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna i roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.
2. W klasach, o których mowa w ust. 1, oceny bieżące z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zajęć, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, mogą być ocenami opisowymi,
jeżeli statut szkoły tak przewiduje.
3. W szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej, począwszy od klasy odpowiadającej klasie IV szkoły podstawowej, lub
w zakresie liceum ogólnokształcącego:
1) bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych
zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz zajęć, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna ocena
klasyfikacyjna zachowania są ustalane w sposób określony w statucie szkoły;
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ustalane według skali określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.
4. W klasach, o których mowa w ust. 3, oceny bieżące oraz śródroczne oceny
klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć
edukacyjnych ogólnokształcących oraz zajęć, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 13 ust. 3, a także śródroczna ocena klasyfikacyjna
zachowania mogą być ocenami opisowymi, jeżeli statut szkoły tak przewiduje.
5. Końcowe i roczne, a w artystycznej szkole policealnej – semestralne, oceny
klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz końcowa i roczna ocena klasyfikacyjna
zachowania są wyrażane według skali określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 44zq.

Art. 44zh. 1. Laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych
przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6,
którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, lub laureat przeglądu plastycznego, o którym mowa
w art. 53 ust. 1b ustawy – Prawo oświatowe, otrzymuje odpowiednio z danych zajęć
edukacyjnych artystycznych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną,
a w artystycznej szkole policealnej – najwyższą pozytywną semestralną ocenę
klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.
W przypadku zajęć edukacyjnych artystycznych, z których ocena jest ustalana
w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego, laureat jest jednocześnie zwolniony
z tego egzaminu.
2. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 8, a także laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek
artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 22 ust. 6, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której
mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, otrzymuje z danych zajęć
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego najwyższą pozytywną roczną ocenę
klasyfikacyjną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq. Uczeń,
który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej lub tytuł laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,
otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

Art. 44zi. 1. Dyrektor szkoły artystycznej zwalnia ucznia z realizacji niektórych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych ze względu na stan zdrowia,
specyficzne trudności w uczeniu się lub niepełnosprawność, w przypadkach i na okres
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.
2. Dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne zwalnia ucznia
z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ze
względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność,
posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach i na okres określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.

Art. 44zia. 1. Uczeń szkoły artystycznej może nie być klasyfikowany z jednego,
kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia
śródrocznej lub rocznej, a w artystycznej szkole policealnej – semestralnej, oceny
klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za
który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może
zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

Art. 44zib. 1. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w art. 44zia ust. 2 i 3,
a także w art. 37 ust. 4 i art. 115 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe, przeprowadza
komisja powołana przez dyrektora szkoły artystycznej.
2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu
poprzedzającym dzień zakończenia rocznych, a w artystycznej szkole policealnej –
semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu
klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, a w artystycznej szkole
policealnej – z uczniem.
3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
klasyfikacyjnego w terminie ustalonym zgodnie z ust. 2, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej.
4. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem art. 44zk i art. 44zla.

Art. 44zj. (uchylony).

Art. 44zk. 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w artystycznej
szkole policealnej – semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną, o której
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, z jednego albo dwóch
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
2. Egzaminu poprawkowego nie przeprowadza się w przypadku uzyskania przez
ucznia negatywnej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z których ocena jest
ustalana w trybie egzaminu promocyjnego lub końcowego.
3. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora
szkoły artystycznej, do końca danego roku szkolnego, a w artystycznej szkole
policealnej – do końca danego semestru.
4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej nie później niż do końca
września, a w artystycznej szkole policealnej, w której zajęcia
dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – nie później niż do końca marca.
5. Roczna, a w artystycznej szkole policealnej – semestralna, ocena
klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna,
z zastrzeżeniem art. 44zla ust. 7.
6. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do
klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole policealnej – na semestr
programowo wyższy.
7. Rada pedagogiczna szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne,
uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu cyklu
kształcenia w danym typie szkoły artystycznej promować do klasy programowo
wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane
w klasie programowo wyższej.
8. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej,
a w artystycznej szkole policealnej – na semestr programowo wyższy, podlega
skreśleniu z listy uczniów, z zastrzeżeniem art. 68 ust. 3a ustawy – Prawo oświatowe,
chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie danej klasy,
a w artystycznej szkole policealnej – danego semestru, biorąc pod uwagę
dotychczasowe osiągnięcia ucznia.
9. W ciągu cyklu kształcenia w danym typie szkoły artystycznej uczeń może
powtarzać daną klasę, a w artystycznej szkole policealnej – dany semestr, tylko jeden raz.
10. W przypadku szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie
artystyczne rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na realizowanie obowiązkowych
zajęć edukacyjnych z zakresu danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat, biorąc pod
uwagę dotychczasowe osiągnięcia ucznia.

Art. 44zl. 1. Uczeń szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w
zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego otrzymuje promocję do
klasy programowo wyższej, jeżeli:
1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne roczne
oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
44zq, z zastrzeżeniem art. 44zk ust. 7, oraz
2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art.
44zz ust. 2 – w przypadku ucznia klasy, której zakres nauczania odpowiada klasie
VIII szkoły podstawowej.
2. (uchylony)
3. Uczeń szkoły artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne
otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, a w artystycznej szkole
policealnej – na semestr programowo wyższy, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych artystycznych odpowiednio w danej klasie lub danym semestrze
otrzymał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 44zq.

Art. 44zla. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora
szkoły artystycznej, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone
niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
2. Uczeń w artystycznej szkole policealnej może zgłosić zastrzeżenia do
dyrektora szkoły artystycznej, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć
edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 i 2, zgłasza się od dnia ustalenia
rocznej, a w artystycznej szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później
jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych, a w artystycznej
szkole policealnej – semestralnych, zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
4. W przypadku stwierdzenia, że roczna, a w artystycznej szkole policealnej –
semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena
klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi
trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły artystycznej powołuje komisję, która:
1) w przypadku rocznej, a w artystycznej szkole policealnej – semestralnej, oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości
i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, a w artystycznej szkole policealnej –
semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę
klasyfikacyjną zachowania.
5. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 4, roczna, a w artystycznej
szkole policealnej – semestralna, ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz
roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej
oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej,
a w artystycznej szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, o której
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq, z zajęć edukacyjnych, która
może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem art. 44zk.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
o którym mowa w ust. 4 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły artystycznej
w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami, a w artystycznej szkole policealnej –
w uzgodnieniu z uczniem.
7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej,
a w artystycznej szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć
edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do
zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu
poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję, o której mowa
w ust. 4, jest ostateczna.

Art. 44zm. 1. Uczeń kończy szkołę artystyczną, jeżeli w wyniku klasyfikacji
końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne
końcowe oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 44zq, oraz:
1) w przypadku szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin
dyplomowy – ponadto zdał ten egzamin;
2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, w której ostatni
rok nauki odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej – ponadto przystąpił do
egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zw, art. 44zx i art. 44zz ust. 2.
2. Uczeń, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może za
zgodą rady pedagogicznej powtarzać ostatnią klasę i przystąpić do egzaminu
ósmoklasisty.
3. Uzyskanie przez ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne
w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji w klasie, której zakres
nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywnych ocen
klasyfikacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq,
jest równoważne z ukończeniem liceum ogólnokształcącego.
4. (uchylony)
5. Uzyskanie przez ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne
w zakresie szkoły podstawowej, w wyniku klasyfikacji w klasie, której zakres
nauczania odpowiada ostatniej klasie szkoły podstawowej, ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywnych ocen
klasyfikacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq,
jest równoważne z ukończeniem szkoły podstawowej.

Art. 44zn. 1. W klasie programowo najwyższej w szkole artystycznej
kształcącej w zawodach artystycznych, a w artystycznej szkole policealnej –
w semestrze programowo najwyższym, przeprowadza się egzamin dyplomowy,
będący formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów.
2. Egzamin dyplomowy składa się z części praktycznej i części teoretycznej.
3. Do egzaminu dyplomowego może przystąpić uczeń, który w wyniku
klasyfikacji końcowej otrzymał pozytywne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych dla danego typu szkoły artystycznej.
4. Do ucznia, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 3, przepis
art. 44zk ust. 8 stosuje się odpowiednio.
5. Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna.
6. Państwową komisję egzaminacyjną powołuje dyrektor specjalistycznej
jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, na
wniosek dyrektora szkoły artystycznej, złożony nie później niż na 30 dni przed
terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego. Dyrektor specjalistycznej
jednostki nadzoru wyznacza przewodniczącego komisji spośród nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze w danej szkole artystycznej, nie później niż na 21 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu dyplomowego, upoważniając
przewodniczącego do powołania, w terminie 14 dni, pozostałych członków komisji.
7. Termin przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu dyplomowego
wyznacza dyrektor szkoły artystycznej w terminach niekolidujących ze zdawanymi
przez uczniów egzaminami w zakresie egzaminu maturalnego.
8. (uchylony)
9. Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli z poszczególnych części tego
egzaminu otrzymał pozytywne oceny określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq.
10. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu dyplomowego
w powszechnie obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach
przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie
części teoretycznej lub części praktycznej egzaminu dyplomowego w wydzielonej sali
lub w domu ucznia, ustalając warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu
odpowiednie do możliwości ucznia.

Art. 44zo. 1. Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do
egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub
części teoretycznej, podlega skreśleniu z listy uczniów. Ponowne przystąpienie do
egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu eksternistycznego,
o którym mowa w art. 10a.
2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy, może do niego przystąpić
w dodatkowym terminie, ustalonym przez przewodniczącego państwowej komisji
egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.
3. Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości albo w części
teoretycznej lub części praktycznej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego
odpowiednio z całości lub danej części egzaminu dyplomowego, w terminie
ustalonym przez przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej, nie później
niż do dnia 30 września danego roku.
4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w ust. 3, lub
nie przystąpił do egzaminu dyplomowego lub jego części w dodatkowym terminie,
może przystąpić do egzaminu dyplomowego wyłącznie w trybie egzaminu
eksternistycznego, o którym mowa w art. 10a.

Art. 44zp. 1. Przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej,
w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania
egzaminu dyplomowego, może zawiesić egzamin dyplomowy, powiadamiając o tym
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje komisję w celu wyjaśnienia okoliczności
zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności uczniów oraz członków państwowej komisji
egzaminacyjnej. Na podstawie ustaleń komisji minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego zarządza kontynuację egzaminu dyplomowego
albo unieważnia egzamin dyplomowy i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
Unieważnienie egzaminu dyplomowego może nastąpić zarówno w stosunku do
wszystkich, jak i poszczególnych uczniów.
3. Termin ponownego egzaminu dyplomowego, o którym mowa w ust. 2, ustala
dyrektor szkoły artystycznej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Kwestie sporne między uczniem a państwową komisją egzaminacyjną,
wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu
dyplomowego, rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

Art. 44zq. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych, w tym:
1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa
w art. 44zd ust. 6 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, oraz podstawę tego
dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu
kształcenia uczniów;
2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może
być zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje
dokumentów będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia,
uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę
danych zajęć edukacyjnych oraz celowość realizacji przez ucznia niektórych
treści nauczania;
3) (uchylony)
4) skalę i formę ocen z zajęć edukacyjnych, ze wskazaniem, które z ocen według tej
skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, oraz skalę rocznej
i końcowej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z uwzględnieniem obszarów,
które bierze się pod uwagę przy ocenianiu zachowania oraz konieczności
zapewnienia jednolitego systemu oceniania ucznia;
5) zajęcia edukacyjne artystyczne, z których uczeń otrzymuje ocenę w trybie
egzaminu promocyjnego lub końcowego;
6) tryb i formę przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego,
promocyjnego i końcowego z zajęć edukacyjnych artystycznych oraz skład
komisji egzaminacyjnych, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowości przeprowadzania tych egzaminów oraz udokumentowania ich
przebiegu;
7) tryb i formę przeprowadzania sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia,
o którym mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 1, oraz ustalania rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania, o której mowa w art. 44zla ust. 4 pkt 2, skład
komisji, o których mowa w art. 44zla ust. 4, z uwzględnieniem konieczności
zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia tego sprawdzianu lub
prawidłowości ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz
odpowiedniego udokumentowania pracy komisji;
8) warunki promocji ucznia do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły
artystycznej z wyróżnieniem, z uwzględnieniem rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych, które wlicza się do średniej ocen, a w przypadku szkoły
artystycznej realizującej także kształcenie ogólne – oceny zachowania;
9) tryb i zakres przeprowadzania egzaminu dyplomowego, a także skład komisji
egzaminacyjnej, z uwzględnieniem konieczności zapewnienia prawidłowego
przeprowadzenia tego egzaminu oraz udokumentowania jego przebiegu;
10) warunki i tryb wyrażania przez radę pedagogiczną zgody na powtarzanie przez
ucznia klasy lub realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania danej klasy w ciągu dwóch kolejnych lat.

Art. 44zr. Przepisów rozdziału 3a nie stosuje się do dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Art. 44zra. 1. W przypadku niewykonania przez nauczyciela, wychowawcę
oddziału, osobę prowadzącą praktyczną naukę zawodu, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, lub radę
pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów, o których mowa w rozdziale 3a oraz w przepisach wydanych na podstawie
art. 44zb i art. 44zq, te zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub
upoważniony przez niego nauczyciel.
2. W przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel
nie wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 1, te zadania i kompetencje
wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2, wykonuje
odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.

Art. 44zs. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy
– Prawo oświatowe, oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń lub słuchacz spełnia te wymagania.

Art. 44zt. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
1) w terminie głównym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze wiosennym – w kwietniu,
b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze
jesiennym – w styczniu, oraz
2) w terminie dodatkowym:
a) w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których
nauka kończy się w semestrze wiosennym – w czerwcu,
b) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze
jesiennym – w kwietniu
– zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze.

Art. 44zu. 1. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
2. (uchylony)
3. Egzamin ósmoklasisty obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) język polski;
2) matematykę;
3) język obcy nowożytny;
4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka,
geografia lub historia.
4. Uczeń lub słuchacz przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego
nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć
edukacyjnych.
4a. Egzamin ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego jest przeprowadzany na
podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla
języka obcego nowożytnego nauczanego od klasy IV szkoły podstawowej,
stanowiącego kontynuację nauczania tego języka w klasach I–III.
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)

Art. 44zv. 1. Uczeń szkoły lub oddziału, w którym zajęcia edukacyjne są
prowadzone w języku mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku
regionalnym, przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów, o których mowa
w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w języku polskim albo w języku danej mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
2. (uchylony)

Art. 44zw. 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie
przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być
zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
3. (uchylony)

Art. 44zx. 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w
wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, oraz laureat konkursu przedmiotowego o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzanego zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, organizowanych z zakresu
jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminu
ósmoklasisty z tego przedmiotu.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie odpowiednio przez ucznia lub słuchacza szkoły
podstawowej lub ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie
przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art.
44zzs ust. 3.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem z
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu najwyższego wyniku.
4. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty, o
których mowa w ust. 1, z innego języka obcego nowożytnego lub innego przedmiotu
do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4, niż ten, który został
zadeklarowany, dyrektor szkoły, na wniosek rodziców ucznia lub na wniosek
słuchacza, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu
ósmoklasisty, informuje okręgową komisję egzaminacyjną o zmianie języka obcego
nowożytnego, jeżeli języka tego uczeń lub słuchacz uczy się w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lub o zmianie przedmiotu do wyboru. Przepisy
ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 44zy. 1. Rodzice ucznia lub słuchacz składają dyrektorowi szkoły, nie
później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany
egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:
1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do
egzaminu ósmoklasisty;
2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4;
3) informującą o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego
przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w
języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.
2. Rodzice ucznia lub słuchacz mogą złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż
na 3 miesiące przed terminem egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem art. 44zx ust.
4, pisemną informację o:
1) zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji;
2) zmianie przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4,
wskazanego w deklaracji;
3) rezygnacji z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 2 i 4, w języku danej
mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym.

Art. 44zz. 1. Uczeń lub słuchacz, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych,
w terminie głównym:
1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
albo
2) przerwał egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów
– przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie
dodatkowym w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.
2. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej,
na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza z
obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia lub
ze słuchaczem.

Art. 44zza. 1. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach i
na skali centylowej.
2. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w procentach ustala dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej na podstawie:
1) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace
egzaminacyjne oraz
2) elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – w przypadku wykorzystania do
sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
3. (uchylony)
4. Wyniki egzaminu ósmoklasisty obejmują:
1) wynik z języka polskiego;
2) wynik z matematyki;
3) wynik z języka obcego nowożytnego;
4) wynik z przedmiotu do wyboru, o którym mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4.
5. Wyniki egzaminu ósmoklasisty na skali centylowej opracowuje Centralna
Komisja Egzaminacyjna na podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów
okręgowych komisji egzaminacyjnych.
6. (utracił moc)
7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły, a w
przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły
podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie jest
ostatnią klasą w cyklu kształcenia – również na promocję do klasy programowo
wyższej.
8. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom albo słuchaczowi:
1) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane
przez okręgową komisję egzaminacyjną, wraz ze świadectwem ukończenia
szkoły – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz spełnił warunki określone
odpowiednio w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2, albo
2) w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne z zakresu szkoły
podstawowej, w której klasa odpowiadająca klasie VIII szkoły podstawowej nie
jest ostatnią klasą w cyklu kształcenia – zaświadczenie o szczegółowych
wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez okręgową komisję
egzaminacyjną, wraz ze świadectwem promocyjnym – w przypadku gdy uczeń
spełnił warunki określone w art. 44zl ust. 1, albo
3) informację o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, opracowaną
przez okręgową komisję egzaminacyjną – w przypadku gdy uczeń lub słuchacz
nie spełnił warunków określonych w art. 44q ust. 1, art. 44za ust. 1, art. 44zl
ust. 1 lub art. 44zm ust. 1 pkt 2.

Art. 44zzb. Egzamin maturalny jest przeprowadzany na podstawie wymagań
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, o której mowa w
przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. c i d ustawy – Prawo
oświatowe, oraz sprawdza, w jakim stopniu absolwent spełnia te wymagania.

Art. 44zzc. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku,
w okresie od maja do września, w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym,
zgodnie z komunikatem, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze.

Art. 44zzd. 1. Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów
obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części ustnej oraz
z części pisemnej.
2. Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1) w części ustnej:
a) język polski,
b) język obcy nowożytny,
c) język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów
z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej;
2) w części pisemnej:
a) język polski,
b) język obcy nowożytny,
c) matematykę,
d) język mniejszości narodowej – dla absolwentów szkół lub oddziałów
z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej.
3. Przedmioty dodatkowe, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny
w części ustnej i w części pisemnej, określają przepisy wydane na podstawie
art. 44zzza.
4. Absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotów
obowiązkowych oraz do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego.
4a. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego przystępuje do części
pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie
dwujęzycznym, o którym mowa w art. 44zze ust. 3 pkt 2, jako przedmiotu
dodatkowego, o którym mowa w ust. 4. Przepis art. 44zze ust. 4 stosuje się odpowiednio.
4b. Obowiązek przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego
z jednego przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w ust. 4, nie dotyczy absolwenta posiadającego:
1) dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na
poziomie technika albo
2) dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
3) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
4) certyfikaty kwalifikacji zawodowych ze wszystkich kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo
5) świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie i certyfikaty kwalifikacji
zawodowych, ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
nauczanym na poziomie technika, z uwzględnieniem przepisów wydanych na
podstawie art. 11b.
4c. Przepisu ust. 4b nie stosuje się do absolwenta szkoły lub oddziału
dwujęzycznego.
5. Absolwent może w danym roku przystąpić do egzaminu maturalnego z nie
więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych oprócz przedmiotu, o którym mowa
w ust. 4.
5a. Absolwent, o którym mowa w ust. 4b, może w danym roku przystąpić do
egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych.
6. W przypadku przedmiotów dodatkowych, z których egzamin maturalny jest
przeprowadzany w części ustnej i w części pisemnej, absolwent może przystąpić do
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w części pisemnej albo w części pisemnej
i w części ustnej.
7. Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu
obowiązkowego jest zdawany w części ustnej i w części pisemnej z tego samego języka.
8. Absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości
narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie
maturalnym z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego.
9. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części
pisemnej jako przedmiot dodatkowy ten sam język obcy nowożytny lub ten sam język
mniejszości narodowej, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, zdaje ten język
tylko w części pisemnej, z zastrzeżeniem art. 44zze ust. 3 i 4.
10. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym jako
przedmiot dodatkowy język polski, zdaje ten przedmiot tylko w części pisemnej.
11. Wybór przedmiotu dodatkowego, do którego absolwent przystępuje na
egzaminie maturalnym, nie jest zależny od typu szkoły, do której absolwent
uczęszczał, ani od przedmiotów, których uczył się w tej szkole.

Art. 44zze. 1. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów
obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym i obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu
podstawowego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów
obowiązkowych nie określa się poziomu egzaminu.
2. Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych jest
przeprowadzany na poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i
rozszerzonego. Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z przedmiotów
dodatkowych nie określa się poziomu egzaminu.
3. Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego jako
przedmiotu dodatkowego jest przeprowadzany na:
1) poziomie rozszerzonym i obejmuje wymagania określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego i rozszerzonego albo
2) poziomie dwujęzycznym i obejmuje wymagania określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla oddziałów dwujęzycznych.
4. W przypadku gdy absolwent wybrał na egzaminie maturalnym w części
pisemnej jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny na poziomie
dwujęzycznym, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może przystąpić do egzaminu
maturalnego z tego języka na poziomie dwujęzycznym również w części ustnej.

Art. 44zzf. 1. Absolwent szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości
narodowej, mniejszości etnicznej lub językiem regionalnym, w których zajęcia są
prowadzone w tych językach, oraz absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego,
w których język mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub język regionalny
jest drugim językiem nauczania, może zdawać na egzaminie maturalnym przedmioty
w języku polskim lub – z wyjątkiem języka polskiego oraz treści dotyczących historii
Polski i geografii Polski – w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości
etnicznej lub języku regionalnym.
2. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego na egzaminie maturalnym
z matematyki, nauczanej w języku obcym będącym drugim językiem nauczania,
zdawanej jako przedmiot obowiązkowy, rozwiązuje w języku polskim zadania
egzaminacyjne przygotowane dla absolwentów zdających egzamin maturalny
w języku polskim oraz może rozwiązać w języku obcym będącym drugim językiem
nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.
Dodatkowe zadania egzaminacyjne obejmują wymagania określone w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla zakresu podstawowego.
3. Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego na egzaminie maturalnym
z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia i historia, nauczanych w języku
obcym będącym drugim językiem nauczania, zdawanych jako przedmioty dodatkowe,
rozwiązuje w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla absolwentów
zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz może rozwiązać w języku
obcym będącym drugim językiem nauczania dodatkowe zadania egzaminacyjne
przygotowane w tym języku. Dodatkowe zadania egzaminacyjne obejmują
wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zakresu
podstawowego i rozszerzonego.
4. W przypadku zgłoszenia w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, zamiaru
rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 2 i 3,
i nieprzystąpienia do rozwiązywania tych zadań, absolwent otrzymuje z dodatkowych
zadań egzaminacyjnych wynik „0%”.

Art. 44zzg. 1. Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu
maturalnego z języka obcego nowożytnego.
2. Absolwent, który ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia trwale
nie posługuje się mową, jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego.

Art. 44zzh. 1. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej
w wykazie, o którym mowa w art. 44zzzw, są zwolnieni z egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie przez ucznia lub słuchacza szkoły ponadpodstawowej lub
ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum
ogólnokształcącego tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie
przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa
w art. 44zzs ust. 3.
3. W przypadku absolwenta szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub
oddziału dwujęzycznego w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, który uzyskał
tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu nauczanego
w języku obcym będącym drugim językiem nauczania, zwolnienie z egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań
egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3.
4. Laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej uprawnienie wymienione
w ust. 1 przysługuje także wtedy, gdy nie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych
z danego przedmiotu w szkole.
5. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz uzyskał tytuł laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej z danego przedmiotu, w tym z danego języka obcego
nowożytnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa
w art. 44zzs ust. 3, na wniosek ucznia lub słuchacza, złożony nie później niż na
2 tygodnie przed terminem egzaminu maturalnego, informuje okręgową komisję
egzaminacyjną o zmianie przedmiotu lub wyborze nowego przedmiotu, w tym
o zmianie języka obcego nowożytnego, lub o zmianie poziomu egzaminu z języka
obcego nowożytnego, wskazanych w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi.
6. Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu
maturalnego z:
1) przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części ustnej – jest równoznaczne
z uzyskaniem z tego przedmiotu w części ustnej egzaminu maturalnego
najwyższego wyniku;
2) przedmiotu obowiązkowego zdawanego w części pisemnej – jest równoznaczne
z uzyskaniem z tego przedmiotu w części pisemnej egzaminu maturalnego
najwyższego wyniku na poziomie podstawowym;
3) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części
ustnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części ustnej egzaminu
maturalnego najwyższego wyniku, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części
ustnej na poziomie dwujęzycznym – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego
języka w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie dwujęzycznym;
5) przedmiotu dodatkowego, z wyjątkiem języka obcego nowożytnego, zdawanego
w części pisemnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części
pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie rozszerzonym;
6) języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego zdawanego w części
pisemnej – jest równoznaczne z uzyskaniem z tego języka w części pisemnej
egzaminu maturalnego najwyższego wyniku na poziomie:
a) wskazanym w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi,
b) dwujęzycznym – w przypadku absolwenta, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4a.

Art. 44zzi. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa
pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

Art. 44zzia. Zdający, który wskazał w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi,
przedmiot dodatkowy, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4, lub przedmioty dodatkowe,
o których mowa w art. 44zzd ust. 5, oraz który spełnił warunek, o którym mowa
w art. 44zzd ust. 4b, może złożyć dyrektorowi szkoły, nie później niż na 2 tygodnie
przed terminem egzaminu maturalnego, pisemną informację o rezygnacji
z przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych
przedmiotów dodatkowych. Dyrektor szkoły niezwłocznie przesyła tę informację do
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Art. 44zzj. 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub
przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub
rodziców niepełnoletniego absolwenta, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez
absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent lub rodzice niepełnoletniego
absolwenta składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu
maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny
z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do
niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż
następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
4. Do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo w terminie dodatkowym,
stosuje się odpowiednio art. 44zzn.

Art. 44zzk. 1. Wyniki egzaminu maturalnego są przedstawiane:
1) w części ustnej – w procentach;
2) w części pisemnej – w procentach i na skali centylowej, z tym że wyniki
z egzaminu maturalnego z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których
mowa w art. 44zzf ust. 2 i 3, są przedstawiane wyłącznie w procentach.
2. Wyniki egzaminu maturalnego w procentach ustala dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej na podstawie:
1) liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy, o którym mowa
w art. 44zzs ust. 4 pkt 2 – w części ustnej egzaminu maturalnego;
2) liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace
egzaminacyjne oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi w przypadku
wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych
– w części pisemnej egzaminu maturalnego.
3. Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych
przedmiotów na skali centylowej opracowuje Centralna Komisja Egzaminacyjna na
podstawie wyników ustalonych przez dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych.
4. (uchylony)

Art. 44zzl. 1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli:
1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz
2) z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej otrzymał co
najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania
– z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b, zdał egzamin maturalny,
jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej
otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.
2. (uchylony)
3. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z:
1) przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części
pisemnej, albo
2) przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej lub części pisemnej
– nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.
4. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości
wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
5. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację
o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Art. 44zzm. 1. Absolwent, który przystąpił do egzaminu maturalnego ze
wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej oraz do
co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej i nie zdał egzaminu
maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w
części pisemnej albo nie zdał egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu
dodatkowego w części pisemnej, może w tym samym roku przystąpić do egzaminu
maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego odpowiednio w części ustnej
albo w części pisemnej albo tego samego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej,
w terminie poprawkowym, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b, który przystąpił do
egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i
w części pisemnej i nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu
obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej, może w tym samym roku
przystąpić do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego
odpowiednio w części ustnej albo w części pisemnej, w terminie poprawkowym.
2. Przepisów ust. 1 i 1a nie stosuje się w przypadku gdy egzamin maturalny z
przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1 lub 1a, został unieważniony.
3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w terminie 7 dni od dnia
ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego, określonego w komunikacie, o którym
mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze, składa przewodniczącemu zespołu
egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3, pisemne oświadczenie
o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie
poprawkowym.

Art. 44zzn. 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej,
może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego
z tego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku,
w którym przystępował do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, w okresie 5 lat od
pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent
przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.
2. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej jednego
przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może przystąpić ponownie do egzaminu
maturalnego z dowolnego przedmiotu dodatkowego, zgodnie z przepisami
obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego,
w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w
którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, z
zastrzeżeniem art. 44zzd ust. 4a.
3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo przystąpić do egzaminu
maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, z przedmiotu lub
przedmiotów dodatkowych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym
ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
4. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, ma prawo ponownie przystąpić do
egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej,
z przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych, z których uzyskał wynik określony
w art. 44zzl ust. 1 lub 1a, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym
ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
5. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu
maturalnego może wybrać jako przedmiot obowiązkowy inny język obcy nowożytny
niż język obcy nowożytny, który zdawał poprzednio.
6. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu
maturalnego, nie może wybrać jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego
nowożytnego, z którego poprzednio przystąpił do egzaminu maturalnego jako
przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu egzaminu.
7. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego,
licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego
po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1 i 2, przystępuje do egzaminu
maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku,
w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.
8. W przypadku zgłoszenia w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, zamiaru
przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, o którym mowa
w art. 44zzd ust. 5 lub 5a, i nieprzystąpienia do egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu, absolwent otrzymuje z egzaminu maturalnego z tego przedmiotu wynik „0%”.

Art. 44zzna. 1. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego z co najmniej
jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej, może otrzymać świadectwo
dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, jeżeli w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego, licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, spełnił warunek, o którym mowa
w art. 44zzd ust. 4b.
2. Po upływie 5 lat od daty pierwszego przystąpienia do egzaminu maturalnego,
licząc od października roku, w którym absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego
po raz pierwszy, absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępuje do egzaminu
maturalnego w pełnym zakresie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w
którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.

Art. 44zzo. 1. Absolwent, który uzyskał świadectwo dojrzałości po zdaniu
egzaminu maturalnego, ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego,
w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu
albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym ponownie przystępuje do
egzaminu maturalnego.
2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, który podwyższył wynik egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów lub przystąpił do egzaminu
maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie
zdawał egzaminu maturalnego, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany
przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Art. 44zzp. 1. Absolwent, który posiada świadectwo dojrzałości uzyskane po
zdaniu egzaminu dojrzałości przeprowadzanego dla absolwentów
ponadpodstawowych szkół średnich, ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego,
w części pisemnej albo w części pisemnej i w części ustnej, z wybranego przedmiotu
albo wybranych przedmiotów, z których jest przeprowadzany egzamin maturalny,
zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego.
2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje zaświadczenie o wynikach
egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane
przez okręgową komisję egzaminacyjną.
3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, ma prawo ponownie przystąpić do
egzaminu maturalnego w części ustnej albo w części pisemnej, albo w obu tych
częściach, z tych samych przedmiotów, zgodnie z przepisami obowiązującymi
w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego. Absolwent, który
podwyższył wynik egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, otrzymuje zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, do których przystąpił, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Art. 44zzq. 1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego
i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest
odpłatny dla:
1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu
maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego
przedmiotu dodatkowego;
2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego
przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach
zgłaszali w deklaracji, o której mowa w art. 44zzi, ale nie przystąpili do
egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
2. Opłata za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu
państwa. Opłata nie podlega zwrotowi. Jeżeli absolwent wniósł opłatę za egzamin
maturalny, a następnie dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwolnił
absolwenta z tej opłaty na podstawie ust. 3b, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej zwraca absolwentowi tę opłatę.
3. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie od
dnia 1 stycznia do dnia 7 marca roku kalendarzowego, w którym absolwent zamierza
przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin
maturalny, o której mowa w ust. 1, skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
3a. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta, może wyrazić zgodę na
wniesienie przez absolwenta opłaty, o której mowa w ust. 1, po terminie określonym
w ust. 3, jednakże nie później niż do dnia 31 marca.
3b. W przypadku absolwenta, o którym mowa w art. 44zzia, dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej zwalnia z urzędu absolwenta z opłaty, o której mowa
w ust. 1 pkt 2.
4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której
mowa w ust. 1, osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Art. 44zzr. 1. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do
egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach i formie
dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
2. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie
niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty
i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.
3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub
absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego,
posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do
egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu
zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
4. Uczeń, słuchacz albo absolwent chory lub niesprawny czasowo może
przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach
odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie
zdrowia wydanego przez lekarza.
5. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 44zb, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.
6. Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym
przystępuje do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne
związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji
językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio
z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na
podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
7. Uczeń albo absolwent, o którym mowa w art. 165 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo
oświatowe, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie
czytanego tekstu, może przystąpić do:
1) egzaminu ósmoklasisty, z wyjątkiem egzaminu ósmoklasisty z języka obcego
nowożytnego – w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z tego
ograniczenia, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej;
2) egzaminu maturalnego, z wyjątkiem egzaminu maturalnego z języka obcego
nowożytnego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka
regionalnego – w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych wynikających z tego ograniczenia, na podstawie
pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
8. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego,
o którym mowa w ust. 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy
egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia lub
absolwenta niepełnosprawnego, z tym że nie przygotowuje się odrębnych arkuszy
egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim.
9. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w ust. 7 pkt 1,
polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do
potrzeb ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia
zrozumienie czytanego tekstu.
10. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
i egzaminu maturalnego, o których mowa w ust. 1–7, polega odpowiednio na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
ucznia, słuchacza albo absolwenta;
2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy
odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków
dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
ósmoklasisty i egzaminu maturalnego;
5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o których
mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ucznia, słuchacza albo absolwenta;
6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
maturalnego nauczyciela wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu lub
pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego
kontaktu z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu
specjalistycznego i środków dydaktycznych.
11. Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 2–6, nie
przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.
12. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego,
wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret
trzecie, wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego dla ucznia,
słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1–7.
13. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na
piśmie ucznia, słuchacza albo absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia,
słuchacza albo absolwenta – jego rodziców, o wskazanych sposobach dostosowania
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych.
14. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia,
słuchacza albo absolwenta – jego rodzice, składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 13, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 13.
15. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 4 i 5, który ukończył szkołę
we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb i możliwości absolwenta, spośród
możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
maturalnego, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10
lit. a tiret trzecie, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym
mowa w art. 44zzs ust. 3. Przepisy ust. 13 i 14 stosuje się odpowiednio.
16. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
w warunkach i formie dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, słuchacza albo
absolwenta, o którym mowa w ust. 1–7, zapewnia przewodniczący zespołu
egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 44zzs ust. 3.
17. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na
wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza
albo absolwenta do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
nieujętych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie.

Art. 44zzra. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole
elektroniczny system wspomagający przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty lub
egzaminu maturalnego.

Art. 44zzs. 1. Za organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu
maturalnego w danej szkole odpowiada dyrektor tej szkoły.
2. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego
w danej szkole dyrektor szkoły powołuje zespół egzaminacyjny.
3. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego.
W przypadku choroby przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego lub innych
ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział w egzaminie ósmoklasisty lub
egzaminie maturalnym albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej
organizacji tych egzaminów, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być
osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu
egzaminacyjnego, powołuje odpowiednio:
1) zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty lub części pisemnej
egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz
wyznacza przewodniczących tych zespołów;
2) zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego
z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg
w danej szkole odpowiednio egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, w tym:
1) informuje uczniów, słuchaczy albo absolwentów, którzy zamierzają przystąpić
do egzaminu maturalnego, odpowiednio o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym;
2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji
niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego;
3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy uczniów, słuchaczy i absolwentów
podczas odpowiednio egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego;
4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne
niezbędne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu
maturalnego od momentu odbioru materiałów egzaminacyjnych do momentu ich
przekazania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
6. Przebieg egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego jest
dokumentowany w protokołach tych egzaminów.

Art. 44zzt. 1. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
każdy uczeń, słuchacz albo absolwent pracuje przy osobnym stoliku, w odległości
zapewniającej samodzielność pracy.
2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty
i egzamin maturalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz
materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym
mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, ani korzystać z nich w tej sali.
3. Uczeń, słuchacz albo absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte
w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne
rozwiązania zadań w czasie trwania egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Art. 44zzu. 1. Prace egzaminacyjne uczniów, słuchaczy albo absolwentów
sprawdzają i przyznają punkty egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów,
o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują zasady oceniania rozwiązań zadań, o których
mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2.
2. Prace egzaminacyjne uczniów, słuchaczy albo absolwentów mogą być
sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
3. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, tworzą odpowiednio zespół
egzaminatorów w zakresie danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty lub
egzaminem maturalnym. W przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego
nowożytnego egzaminatorzy tworzą zespół egzaminatorów w zakresie danego języka
obcego nowożytnego.
4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, spośród członków zespołu
egzaminatorów, o którym mowa w ust. 3, wyznacza przewodniczącego tego zespołu.
5. Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów
przeprowadzają i przyznają punkty zespoły przedmiotowe, o których mowa
w art. 44zzs ust. 4 pkt 2.

Art. 44zzv. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, słuchacza
albo absolwenta lub
2) wniesienia lub korzystania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta w sali
egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego albo materiałów lub
przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa
w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, lub
3) zakłócania przez ucznia, słuchacza albo absolwenta prawidłowego przebiegu
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo części ustnej lub części
pisemnej egzaminu maturalnego, w sposób utrudniający pracę pozostałym
uczniom, słuchaczom albo absolwentom
– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu uczniowi,
słuchaczowi albo absolwentowi odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu albo egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części
ustnej lub w części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu zamieszcza się
w protokole przebiegu odpowiednio egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Art. 44zzw. 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy
egzaminacyjnej przez egzaminatora:
1) niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez ucznia, słuchacza albo absolwenta,
2) występowania w pracy egzaminacyjnej ucznia, słuchacza albo absolwenta
jednakowych sformułowań wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu
uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi lub korzystanie z rozwiązań innego
ucznia, słuchacza albo absolwenta
– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem
dyrektora szkoły, uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku
niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzicom, pisemną
informację o zamiarze unieważnienia temu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi
odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu albo egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. Dyrektor szkoły niezwłocznie
przekazuje tę informację uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku
niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzicom.
2. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia,
słuchacza albo absolwenta – jego rodzice, mają prawo złożyć wniosek o wgląd do
dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
zamierza unieważnić odpowiednio egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu albo
egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej. Wniosek składa się do
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia
otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2,
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia uczniowi, słuchaczowi albo
absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta –
jego rodzicom, zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień, we
wskazanym miejscu i czasie.
4. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu
odpowiednio egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego
z danego przedmiotu w części pisemnej, w terminie 14 dni od dnia:
1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo
2) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje uczniowi,
słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza
albo absolwenta – jego rodzicom, pisemną informację o unieważnieniu odpowiednio
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu w części pisemnej, wraz z uzasadnieniem.
6. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia,
słuchacza albo absolwenta – jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 5, mogą wnieść do
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
7. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6, wraz z dokumentacją niezbędną do ich
rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż
następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia, słuchacza albo absolwenta,
a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodziców.
8. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia,
o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz
z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu
administracyjnego.
9. W przypadku braku możliwości przekazania uczniowi, słuchaczowi albo
absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta –
jego rodzicom, pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły
niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, który,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od dyrektora szkoły, rozstrzyga
o unieważnieniu egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej. W przypadku unieważnienia
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za pośrednictwem dyrektora
szkoły, pisemną informację o tym unieważnieniu wraz z uzasadnieniem uczniowi,
słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza
albo absolwenta – jego rodzicom. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, uczeń, słuchacz albo absolwent,
a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice,
mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 3 dni roboczych od dnia:
1) otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 9, albo
2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 i 3.
11. Do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, przepisy ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio.
12. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1, dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia.
13. Świadectwo dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzl ust. 4, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie
unieważnienia, jeżeli w wyniku tego rozstrzygnięcia absolwent spełnia warunki,
o których mowa w art. 44zzl ust. 1 lub 1a.
14. Aneks do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2, lub
zaświadczenie, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej wydaje po rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia, jeżeli w wyniku
tego rozstrzygnięcia absolwent podwyższył wynik z egzaminu maturalnego z danego
przedmiotu w części pisemnej.
15. Uczeń lub słuchacz, któremu unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego
przedmiotu, przystępuje ponownie do egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu w
dodatkowym terminie w szkole, której jest uczniem lub słuchaczem.
16. W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego danego absolwenta z
przedmiotu dodatkowego, o którym mowa w art. 44zzd ust. 5 i 5a, dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu maturalnego z tego przedmiotu
dodatkowego jako „0%”.

Art. 44zzx. W przypadku unieważnienia z przyczyn, o których mowa w art.
44zzv lub art. 44zzw ust. 1, egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,
przeprowadzonego w terminie dodatkowym, w sytuacjach określonych w art. 44zz
ust. 1 i art. 44zzw ust. 15, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik
egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu jako „0%”.

Art. 44zzy. 1. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego
ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice, mogą, w terminie 2 dni roboczych
od dnia przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej, zgłosić
zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego
przeprowadzania.
2. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, do egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej zwraca się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wniesionego zastrzeżenia.
3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia,
o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje
pisemnie ucznia, słuchacza albo absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia,
słuchacza albo absolwenta – jego rodziców, o wyniku rozstrzygnięcia.
4. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia,
słuchacza albo absolwenta – jego rodzice, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 3, mogą wnieść
do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, wraz z dokumentacją niezbędną do ich
rozpatrzenia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż
następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
uwzględni zastrzeżenia złożone przez ucznia, słuchacza albo absolwenta,
a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodziców.
6. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia,
o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga
do sądu administracyjnego.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, na skutek
zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzamin maturalny
z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej i zarządzić ich ponowne
przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej może unieważnić egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub
egzamin maturalny z danego przedmiotu w części ustnej lub części pisemnej
i zarządzić ich ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na
wynik egzaminu. O rozstrzygnięciu w sprawie unieważnienia dyrektor Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 7 i 8, unieważnienie może nastąpić
w stosunku do wszystkich uczniów, słuchaczy albo absolwentów, uczniów, słuchaczy
albo absolwentów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych
uczniów, słuchaczy albo absolwentów.
10. W przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu ósmoklasisty z
danego przedmiotu lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części pisemnej
z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych, dyrektor okręgowej
komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, unieważnia egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub egzamin
maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej danego ucznia, słuchacza albo
absolwenta i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
11. Termin ponownego egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego ustala
dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Art. 44zzz. 1. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego
ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego rodzice, mają prawo wglądu do sprawdzonej
i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, słuchacza albo absolwenta, w miejscu
i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie
6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną:
1) zaświadczenia, o którym mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1;
2) świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzl ust. 4;
3) aneksu do świadectwa dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2;
4) zaświadczenia, o którym mowa w art. 44zzp ust. 2;
5) informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty albo informacji
o wynikach egzaminu maturalnego – w przypadkach, o których mowa
odpowiednio w art. 44zza ust. 8 pkt 3 i art. 44zzl ust. 5.
2. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, uczniowi,
słuchaczowi albo absolwentowi, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza
albo absolwenta – jego rodzicom, zapewnia się możliwość zapoznania się z zasadami
oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2.
2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, uczeń, słuchacz albo
absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo absolwenta – jego
rodzice, mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie pracy egzaminacyjnej.
3. Uczeń, słuchacz albo absolwent, a w przypadku niepełnoletniego ucznia,
słuchacza albo absolwenta – jego rodzice, mogą zwrócić się z wnioskiem
o weryfikację sumy punktów, o których mowa w art. 44zza ust. 2 lub art. 44zzk ust. 2.
Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
4. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku, o którym mowa w ust. 3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do
weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji
egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który
sprawdzał i oceniał pracę egzaminacyjną, której dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 3.
5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie ucznia,
słuchacza albo absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia, słuchacza albo
absolwenta – jego rodziców, o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została
podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowe wyniki odpowiednio:
1) egzaminu ósmoklasisty oraz anuluje dotychczasowe zaświadczenie, o którym
mowa w art. 44zza ust. 8 pkt 1, i wydaje nowe zaświadczenie;
2) egzaminu maturalnego oraz:
a) wydaje świadectwo dojrzałości, jeżeli absolwent spełnił warunki określone
w art. 44zzl ust. 1 lub 1a, lub
b) anuluje dotychczasowe świadectwo dojrzałości, aneks do świadectwa
dojrzałości, o którym mowa w art. 44zzo ust. 2, lub zaświadczenie,
o którym mowa w art. 44zzp ust. 2, i wydaje nowe świadectwo dojrzałości,
aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie.
7. Absolwent może wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów
z części pisemnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w ust. 5, do Kolegium
Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 5.
8. Absolwent w odwołaniu wskazuje zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do
których nie zgadza się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym
wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań egzaminacyjnych przez niego:
1) jest merytorycznie poprawne oraz
2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego oraz
instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
9. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego
odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów.
10. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie
zasługuje na uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
11. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie
zasługuje na uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Do odwołania dołącza się:
1) pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione;
2) kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane w odwołaniu;
3) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.
12. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie
zasługuje na uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Do odwołania dołącza się:
1) kopię rozwiązania zadania lub zadań egzaminacyjnych, które zostały wskazane w odwołaniu;
2) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.
13. O przekazaniu odwołania, o którym mowa w ust. 11 i 12, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie informuje absolwenta, który wniósł odwołanie.
14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium
Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi
dokumentami, o których mowa w ust. 11 i 12, w postaci zanonimizowanej,
uniemożliwiającej identyfikację absolwenta, który wniósł odwołanie.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
16. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania
lub zadań egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego.
17. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.
18. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje
rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając
zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, i sporządza
pisemne uzasadnienie zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów
podniesionych w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
19. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18.
20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie
informację o rozstrzygnięciu i treść uzasadnienia, o których mowa w ust. 18,
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz absolwentowi, który wniósł odwołanie.
21. Jeżeli w wyniku:
1) rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 18, lub
2) uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w ust. 11
– suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu maturalnego. Przepis ust. 6 pkt 2 stosuje
się odpowiednio.

Art. 44zzza. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, w tym:
1) wykaz języków obcych nowożytnych, z których jest przeprowadzany egzamin
ósmoklasisty i egzamin maturalny,
2) wykaz przedmiotów dodatkowych, z których jest przeprowadzany egzamin
maturalny, z uwzględnieniem przedmiotów, dla których podstawa programowa
kształcenia ogólnego określa wymagania w zakresie rozszerzonym,
3) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu
maturalnego, oraz tryb składania tej deklaracji,
4) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej
informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
maturalnego, w tym informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa
w art. 44zy i art. 44zzi,
5) tryb wydawania opinii, o których mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7,
6) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4,
7) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz
zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4,
8) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa
w art. 44zzs ust. 6,
9) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół,
w tym tryb zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie,
10) czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z
poszczególnych przedmiotów oraz części ustnej i części pisemnej egzaminu
maturalnego z danego przedmiotu, sposób postępowania w sytuacjach
zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
maturalnego, przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w miejscu innym niż szkoła ze względu na stan zdrowia ucznia, słuchacza lub jego niepełnosprawność,
11) termin przechowywania prac uczniów, słuchaczy i absolwentów oraz
dokumentacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego,
12) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału
w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, które mogą
przebywać w sali egzaminacyjnej podczas tych egzaminów, w tym osoby, które
mogą występować w charakterze obserwatorów podczas egzaminu ósmoklasisty
i egzaminu maturalnego,
13) wysokość opłat pobieranych za egzamin maturalny w przypadkach określonych
w art. 44zzq ust. 1 oraz tryb i termin złożenia wniosku o zwolnienie z opłaty za
egzamin maturalny
– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz
właściwego dokumentowania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego,
zapewnienia w składzie zespołów, o których mowa w art. 44zzs ust. 4, co najmniej
jednej osoby zatrudnionej w innej szkole lub w placówce, zapewnienia możliwości
wglądu, o którym mowa w art. 44zzz ust. 1, oraz że wysokość opłaty za dany egzamin
maturalny nie może być wyższa niż średni koszt przeprowadzania egzaminu
maturalnego z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej.

Art. 44zzzb. 1. Egzamin zawodowy jest formą oceny poziomu opanowania
przez osoby, o których mowa w ust. 3, wiadomości i umiejętności z zakresu jednej
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
3. Do egzaminu zawodowego:
1) przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi
pracownikami oraz uczniowie będący młodocianymi pracownikami
zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego
rzemieślnikiem i uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II
stopnia i szkół policealnych,
2) mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi
pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy
będącego rzemieślnikiem,
3) mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II
stopnia, techników i szkół policealnych oraz absolwenci szkół
ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i techników,
4) mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy,
5) mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu
dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych, o których mowa odpowiednio
w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473 oraz z
2020 r. poz. 278), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania
określone w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach,
6) mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu
eksternistycznego zawodowego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5
– zwane dalej „zdającymi”.
4. Dyrektor szkoły, o której mowa w ust. 3 pkt 1, informuje uczniów i słuchaczy
o obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego odpowiednio w danym roku
szkolnym lub danym semestrze.

Art. 44zzzc. 1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany w ciągu całego roku
szkolnego, a w przypadku części praktycznej tego egzaminu – w szczególności w
okresie ferii letnich lub zimowych, w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej
komisji egzaminacyjnej, na podstawie harmonogramu ogłoszonego w komunikacie, o
którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze.
2. Termin egzaminu zawodowego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na
5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.

Art. 44zzzd. 1. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.
1a. (uchylony)
1b. (uchylony)
2. Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego, a część
praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.
3. Część pisemna jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego
systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia,
o którym mowa w art. 44zzzl ust. 1.
4. Część praktyczna polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych,
których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.
5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej udostępnia szkole, placówce lub
centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub
podmiotowi prowadzącemu kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa
w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, elektroniczny system przeprowadzania
egzaminu zawodowego.

Art. 44zzze. 1. Laureat i finalista turnieju lub olimpiady tematycznej
związanych z wybraną dziedziną wiedzy, wymienionych w wykazie, o którym mowa
w art. 44zzzw, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie zaświadczenia
stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie
przedkłada się przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa
w art. 44zzzi ust. 3.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem
z części pisemnej egzaminu zawodowego najwyższego wyniku.

Art. 44zzzf. 1. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może
przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do
rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
2. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub
zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu
zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia.
3. Uczeń albo słuchacz posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania lub absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu
zawodowego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może
przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.
4. Zdający chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu
zawodowego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na
podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
5. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych
trudnościach w uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 44zb, może przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych
do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających
z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.
6. Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym
przystępuje do egzaminu zawodowego, był objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne
związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji
językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu
zawodowego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności,
zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii
rady pedagogicznej.
7. Dostosowanie formy egzaminu zawodowego, o którym mowa w ust. 1, polega
na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dla ucznia, słuchacza lub
absolwenta niewidomego albo słabowidzącego.
8. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego, o których
mowa w ust. 1–6, polega odpowiednio na:
1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
ucznia, słuchacza albo absolwenta;
2) zapewnieniu uczniowi, słuchaczowi albo absolwentowi miejsca pracy
odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;
4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu
zawodowego;
5) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu zawodowego specjalisty
odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to
niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub
pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
9. Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 2–6, nie
przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych.
10. Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków
i form przeprowadzania egzaminu zawodowego, wymienionych w komunikacie,
o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, wskazuje sposób lub sposoby
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu zawodowego dla
ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 1–6.
11. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na
piśmie ucznia, słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego
rodziców, albo absolwenta o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form
przeprowadzania egzaminu zawodowego do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych.
12. Uczeń, słuchacz, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego
rodzice, albo absolwent składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze
wskazanych sposobów dostosowania, o których mowa w ust. 11, w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11.
13. W przypadku absolwenta, o którym mowa w ust. 4 i 5, który ukończył szkołę
we wcześniejszych latach, sposób lub sposoby dostosowania warunków
przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb i możliwości absolwenta,
spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu
zawodowego, wymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10
lit. a tiret trzecie, wskazuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym
mowa w art. 44zzzi ust. 3. Przepisy ust. 11 i 12 stosuje się odpowiednio.
14. Przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach i formie
dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym
mowa w ust. 1–6, zapewnia przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym
mowa w art. 44zzzi ust. 3.
15. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych dyrektor szkoły, na
wniosek rady pedagogicznej, może wystąpić do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej z wnioskiem o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza
albo absolwenta do egzaminu zawodowego w warunkach dostosowanych do jego
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie,
o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie.

Art. 44zzzfa. Uczeń, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 i 2, posiadający
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, który kształci się w zawodzie, dla którego w przepisach
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, przewidziano zawód
o charakterze pomocniczym, może przystąpić do egzaminu zawodowego na podstawie
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego dla:
1) zawodu, w którym się kształci albo
2) zawodu o charakterze pomocniczym przewidzianego dla zawodu, w którym się kształci.

Art. 44zzzg. Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu zawodowego,
składa pisemną deklarację przystąpienia do tego egzaminu.

Art. 44zzzga. 1. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1 i 2, który
z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
1) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego albo
2) przerwał egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej
– przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie
dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza, a w przypadku
niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodziców.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora szkoły, do której
uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część
pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego. Dyrektor szkoły przekazuje
wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje wniosek, o którym
mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
4. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych,
uniemożliwiających przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu
zawodowego w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej,
na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia lub słuchacza
z obowiązku przystąpienia do egzaminu zawodowego lub jego części. Dyrektor szkoły
składa wniosek w porozumieniu z uczniem lub słuchaczem, a w przypadku
niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – z jego rodzicami.

Art. 44zzzh. 1. Zdający, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4–6:
niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, przystępują do egzaminu zawodowego
w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na
podstawie zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji,
wydanego przez lekarza. Przepisy art. 44zzzf ust. 7, 8 i 14 stosuje się odpowiednio.
2. Na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oraz komunikatu,
o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej lub upoważniona przez niego osoba wskazuje sposób lub sposoby
dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego dla
zdających, o których mowa w ust. 1.

Art. 44zzzi. 1. Za organizację i przebieg egzaminu zawodowego w danej szkole,
placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe,
u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym kwalifikacyjny kurs
zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, odpowiada
dyrektor tej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy –
Prawo oświatowe, ten pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik lub
podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa
w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, lub upoważniony przez niego pracownik.
2. Do przeprowadzenia egzaminu zawodowego dyrektor szkoły, placówki lub
centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca lub
podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa
w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, powołuje zespół egzaminacyjny.
3. Dyrektor szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
– Prawo oświatowe, pracodawca lub upoważniony przez niego pracownik lub podmiot
prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy
– Prawo oświatowe, lub upoważniony przez niego pracownik jest przewodniczącym
zespołu egzaminacyjnego. W przypadku choroby przewodniczącego zespołu
egzaminacyjnego lub innych ważnych przyczyn uniemożliwiających jego udział
w egzaminie zawodowym albo wynikających z konieczności zapewnienia właściwej
organizacji tego egzaminu, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego może być
osoba wskazana przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, spośród członków zespołu
egzaminacyjnego, powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu
zawodowego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz zespoły nadzorujące
przebieg części praktycznej tego egzaminu w poszczególnych salach
egzaminacyjnych i wyznacza przewodniczących tych zespołów.
5. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego organizuje i nadzoruje przebieg
w danej szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo
oświatowe, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie prowadzącym
kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo
oświatowe, egzaminu zawodowego, w tym:
1) informuje zdających, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego,
o tym egzaminie;
2) zapewnia przekazanie do okręgowej komisji egzaminacyjnej informacji
niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego;
3) zapewnia warunki do samodzielnej pracy zdających podczas egzaminu zawodowego;
4) zabezpiecza przed nieuprawnionym ujawnieniem materiały egzaminacyjne
niezbędne do przeprowadzenia egzaminu zawodowego od momentu odbioru
materiałów egzaminacyjnych do momentu ich przekazania dyrektorowi
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
6. Przebieg egzaminu zawodowego jest dokumentowany w protokole tego egzaminu.

Art. 44zzzia. 1. W przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego,
której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest
wyrób lub usługa, może brać udział asystent techniczny.
2. Asystentem technicznym może być nauczyciel lub osoba niebędąca
nauczycielem, wskazana przez odpowiednio dyrektora szkoły, placówki lub centrum,
o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcę lub podmiot
prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy
– Prawo oświatowe.

Art. 44zzzj. 1. W czasie trwania egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje
w warunkach zapewniających samodzielność pracy.
2. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin zawodowy,
nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów
i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie, o którym mowa
w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret drugie, ani korzystać z nich w tej sali.
3. Zdający samodzielnie wykonuje zadania egzaminacyjne w czasie trwania
części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego.

Art. 44zzzk. 1. Egzamin zawodowy przeprowadza się w danej szkole, placówce
lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u danego
pracodawcy albo w miejscu wskazanym przez pracodawcę, w danym podmiocie
prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2
ustawy – Prawo oświatowe, albo w miejscu wskazanym przez ten podmiot.
2. Dla osób, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4, egzamin zawodowy
organizuje podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa
w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do słuchaczy branżowej szkoły II stopnia.

Art. 44zzzl. 1. Część praktyczną egzaminu zawodowego oraz część pisemną
tego egzaminu przeprowadza się w szkole, placówce lub centrum, o których mowa
w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, u pracodawcy lub w podmiocie
prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2
ustawy – Prawo oświatowe, posiadających upoważnienie wydane przez dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza, że szkoła, placówka lub
centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca lub
podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa
w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, posiada warunki zapewniające
prawidłowy przebieg egzaminu zawodowego:
1) w przypadku części praktycznej:
a) zapewnia warunki do realizacji kształcenia w danym zawodzie, określone
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego,
b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania przez zdających zadań
egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym,
z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz warunki socjalne,
c) zapewnia zdającym przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach
dostosowanych do ich potrzeb i możliwości,
d) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną;
2) w przypadku części pisemnej:
a) posiada odpowiednie wyposażenie indywidualnych stanowisk
egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie,
b) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających.
3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres nie dłuższy niż 3 lata.
4. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na wniosek szkoły,
placówki lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe,
pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym
mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
5. Upoważnienie może zostać przedłużone na kolejne okresy nie dłuższe niż
3 lata. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 44zzzm. 1. Część pisemna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż
45 minut i nie dłużej niż 90 minut.
2. Część praktyczna egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie
dłużej niż 240 minut.
3. Czas trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu zawodowego
określa się w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3.

Art. 44zzzn. 1. Prace egzaminacyjne zdających w części pisemnej egzaminu
zawodowego są sprawdzane z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
2. Część praktyczną egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym
wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, obserwują
i oceniają obecni w sali egzaminacyjnej egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
2a. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 2, wchodzą w skład zespołów
egzaminacyjnych, o których mowa w art. 44zzzi ust. 2.
3. Część praktyczną egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem
końcowym jest dokumentacja, sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do
ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu zawodowego,
o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, wyznaczeni przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. Egzaminatorzy stosują zasady oceniania rozwiązań zadań, o których mowa
w art. 9a ust. 2 pkt 2.
5. Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 3, z zakresu danej kwalifikacji tworzą
zespół egzaminatorów.
6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, spośród członków zespołu
egzaminatorów, o którym mowa w ust. 5, wyznacza przewodniczącego tego zespołu.

Art. 44zzzo. 1. Wynik z części pisemnej oraz wynik z części praktycznej
egzaminu zawodowego ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na
podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego:
1) w części pisemnej – po odczytaniu odpowiedzi zapisanych i zarchiwizowanych
w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu zawodowego;
2) w części praktycznej – po elektronicznym odczytaniu karty oceny.
2. Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
1) z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
2) z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
3. Dla zdającego, który zdał egzamin zawodowy, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu zawodowego według wzoru:

W = 0,3 × Wp + 0,7 × Wpr

w którym poszczególne symbole oznaczają:
W – wynik z egzaminu zawodowego,
Wp – wynik z części pisemnej egzaminu zawodowego,
Wpr – wynik z części praktycznej egzaminu zawodowego.
4. Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje certyfikat kwalifikacji
zawodowej wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną.
5. Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego, otrzymuje informację
o wynikach z poszczególnych części tego egzaminu opracowaną przez okręgową
komisję egzaminacyjną.
6. Dla zdających, którzy zdali egzaminy zawodowe ze wszystkich kwalifikacji
wyodrębnionych w danym zawodzie, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
ustala końcowy wynik egzaminów zawodowych według wzoru:

Wk = ∑ Kn / n

w którym poszczególne symbole oznaczają:
Wk – wynik końcowy z egzaminów zawodowych,
Kn – wynik z egzaminu zawodowego z kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
n – liczba kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
7. W przypadku gdy uczeń lub słuchacz, o którym mowa w art. 44zzzb
ust. 3 pkt 1 i 2, został zwolniony z obowiązku przystąpienia do części pisemnej lub
części praktycznej egzaminu zawodowego w przypadku, o którym mowa
w art. 44zzzga ust. 4, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub słuchaczowi,
a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodzicom, informację
o szczegółowych wynikach egzaminu zawodowego opracowaną przez okręgową
komisję egzaminacyjną.

Art. 44zzzp. 1. W przypadku:
1) stwierdzenia niesamodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez
zdającego lub
2) wniesienia lub korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia
telekomunikacyjnego albo materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10
lit. a tiret drugie, lub
3) zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części
praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym
– przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa i unieważnia temu zdającemu
odpowiednią część egzaminu zawodowego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu
zamieszcza się w protokole przebiegu egzaminu zawodowego.
2. W przypadku unieważnienia części pisemnej lub części praktycznej egzaminu
zawodowego danego zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala
wynik uzyskany z części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu jako „0%”.

Art. 44zzzq. 1. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania i oceniania
zadania lub zadań egzaminacyjnych przez egzaminatora, jeżeli jedynym rezultatem
końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja:
1) niesamodzielnego wykonania zadania lub zadań przez zdającego w części
praktycznej egzaminu zawodowego,
2) występowania w pracy zdającego jednakowych sformułowań wskazujących na
udostępnienie rozwiązań innemu zdającemu lub korzystanie z rozwiązań innego
zdającego
– dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu lub rodzicom
niepełnoletniego zdającego pisemną informację o zamiarze unieważnienia temu
zdającemu części praktycznej egzaminu zawodowego.
2. W przypadku zdających, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1–4,
informację, o której mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
przekazuje za pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki lub centrum,
o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu
prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2
ustawy – Prawo oświatowe. Dyrektor szkoły, dyrektor placówki lub centrum,
o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca albo podmiot
prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy
– Prawo oświatowe, niezwłocznie przekazuje tę informację zdającemu lub rodzicom
niepełnoletniego zdającego.
3. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo złożyć wniosek
o wgląd do dokumentacji, na podstawie której dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej zamierza unieważnić część praktyczną egzaminu zawodowego.
Wniosek składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie 2 dni
roboczych od dnia otrzymania pisemnej informacji, o której mowa w ust. 1.
4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3,
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej umożliwia zdającemu lub rodzicom
niepełnoletniego zdającego, zapoznanie się z dokumentacją oraz złożenie wyjaśnień
w tej sprawie, we wskazanym miejscu i czasie.
5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu
części praktycznej egzaminu zawodowego, w terminie 14 dni od dnia:
1) otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, albo
2) upływu terminu do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
6. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje zdającemu lub
rodzicom niepełnoletniego zdającego pisemną informację o unieważnieniu części
praktycznej egzaminu zawodowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
7. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 6, mogą wnieść
do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
8. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 7, wraz z dokumentacją niezbędną do ich
rozpatrzenia, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż
następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
uwzględni zastrzeżenia złożone przez zdającego lub rodziców niepełnoletniego zdającego.
9. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia,
o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń wraz
z dokumentacją niezbędną do ich rozpatrzenia. Rozstrzygnięcie dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
10. W przypadku braku możliwości przekazania zdającemu, o którym mowa
w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1–4, lub rodzicom niepełnoletniego zdającego informacji,
o której mowa w ust. 1, dyrektor szkoły, dyrektor placówki lub centrum, o których
mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawca albo podmiot
prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy
– Prawo oświatowe, niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, który, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej informacji, rozstrzyga
o unieważnieniu części praktycznej egzaminu zawodowego. W przypadku
unieważnienia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, za
pośrednictwem dyrektora szkoły, dyrektora placówki lub centrum, o których mowa
w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe, pracodawcy lub podmiotu prowadzącego kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, pisemną informację o unieważnieniu wraz z uzasadnieniem, zdającemu
lub rodzicom niepełnoletniego zdającego. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
11. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przez zdającego, o którym
mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 5 i 6, informacji, o której mowa w ust. 1, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej rozstrzyga o unieważnieniu części praktycznej
egzaminu zawodowego. W przypadku unieważnienia dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej przekazuje pisemną informację o unieważnieniu temu zdającemu.
Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, zdający lub rodzice
niepełnoletniego zdającego, mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
w terminie 3 dni roboczych od dnia:
1) otrzymania informacji o unieważnieniu, o której mowa w ust. 10, albo
2) zapoznania się z dokumentacją oraz złożenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 3 i 4.
13. Do zastrzeżeń, o których mowa w ust. 12, przepisy ust. 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
14. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej po dokonaniu rozstrzygnięcia
w sprawie unieważnienia wydaje:
1) certyfikat kwalifikacji zawodowej, o którym mowa w art. 44zzzo ust. 4, jeżeli
w wyniku tego rozstrzygnięcia nie została unieważniona część praktyczna
egzaminu zawodowego tego zdającego i zdający spełnił warunki, o których
mowa w art. 44zzzo ust. 2, lub
2) informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5, jeżeli zdający w wyniku tego
rozstrzygnięcia nie spełnił warunków, o których mowa w art. 44zzzo ust. 2.
15. W przypadku unieważnienia części praktycznej egzaminu zawodowego
danego zdającego, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik uzyskany
z części praktycznej tego egzaminu jako „0%”.

Art. 44zzzr. 1. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, w terminie 2 dni
roboczych od dnia przeprowadzenia:
1) części pisemnej egzaminu zawodowego,
2) części praktycznej egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem
końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja
– mogą zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, jeżeli uznają, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy
dotyczące jego przeprowadzania.
2. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia,
o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania i informuje
pisemnie zdającego lub rodziców niepełnoletniego zdającego, o wyniku
rozstrzygnięcia.
3. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, o której mowa w ust. 2,
mogą wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
4. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, wraz z dokumentacją niezbędną do ich
rozpatrzenia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej przekazuje, nie później niż
następnego dnia roboczego od dnia otrzymania zastrzeżeń, dyrektorowi Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej, chyba że dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
uwzględni zastrzeżenia złożone przez zdającego lub rodziców niepełnoletniego zdającego.
5. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeżenia,
o których mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia. Rozstrzygnięcie
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest ostateczne i nie służy na nie skarga
do sądu administracyjnego.
6. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących
przeprowadzania egzaminu zawodowego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa
w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu
z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, może unieważnić daną część
egzaminu zawodowego i zarządzić jej ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie
mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej może unieważnić daną część egzaminu zawodowego i zarządzić jej
ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik egzaminu.
O rozstrzygnięciu dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7, unieważnienie może nastąpić w
stosunku do wszystkich zdających, zdających w poszczególnych szkołach,
placówkach lub centrach, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe,
u pracodawców lub w podmiotach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe, o
których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, a także w stosunku do
poszczególnych zdających.
9. W przypadku niemożności ustalenia wyników danej części egzaminu
zawodowego, z powodu zaginięcia lub zniszczenia kart oceny, prac egzaminacyjnych
lub awarii elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego,
dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia daną część egzaminu zawodowego
danego zdającego i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
10. Termin ponownego przeprowadzenia egzaminu zawodowego ustala dyrektor
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Art. 44zzzs. 1. W przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego, której
rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub
usługa, zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą zgłosić do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem, jeżeli uznają,
że w trakcie części praktycznej egzaminu zawodowego zostały naruszone przepisy
dotyczące jej przeprowadzania. Zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem zgłasza się
w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dyrektor okręgowej komisji
egzaminacyjnej zwraca się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego
o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wniesionych zastrzeżeń.
3. Przepisy art. 44zzzr ust. 2–8 i 10 stosuje się odpowiednio.

Art. 44zzzt. 1. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego mają prawo wglądu do:
1) zadań i udzielonych odpowiedzi – w przypadku części pisemnej egzaminu zawodowego,
2) karty oceny – w przypadku części praktycznej egzaminu zawodowego
– w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej,
w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną
certyfikatu kwalifikacji zawodowej lub informacji o wynikach egzaminu
zawodowego, o których mowa w art. 44zzzo ust. 5. Jeżeli rezultatem końcowym
wykonania zadania egzaminacyjnego w części praktycznej egzaminu zawodowego
jest dokumentacja, zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mają prawo
wglądu także do tej dokumentacji.
2. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdającemu lub
rodzicom niepełnoletniego zdającego, zapewnia się możliwość zapoznania się
z zasadami oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2.
2a. Podczas dokonywania wglądu, o którym mowa w ust. 1, zdający lub rodzice
niepełnoletniego zdającego, mogą sporządzać notatki i wykonywać fotografie zadań
egzaminacyjnych wraz z udzieloną odpowiedzią, karty oceny lub dokumentacji,
o których mowa w ust. 1.
3. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą zwrócić się
z wnioskiem o weryfikację sumy punktów, o których mowa w art. 44zzzo ust. 1.
Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
4. Weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku, o którym mowa w ust. 3. W przypadku części praktycznej egzaminu
zawodowego, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania
egzaminacyjnego jest dokumentacja, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej do
weryfikacji sumy punktów wyznacza egzaminatora wpisanego do ewidencji
egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7, innego niż egzaminator, który
sprawdzał i oceniał tę część egzaminu zdającego.
5. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje pisemnie zdającego
lub rodziców niepełnoletniego zdającego, o wyniku weryfikacji sumy punktów,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.
6. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów została
podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala nowy wynik
egzaminu zawodowego oraz:
1) anuluje dotychczasowy certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz wydaje nowy
certyfikat kwalifikacji zawodowej albo
2) anuluje informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5, oraz wydaje certyfikat
kwalifikacji zawodowej, jeżeli zdający spełnił warunki określone w art. 44zzzo ust. 2, albo
3) anuluje dotychczasową informację, o której mowa w art. 44zzzo ust. 5, oraz
wydaje nową informację, jeżeli zdający nie spełnił warunków określonych
w art. 44zzzo ust. 2.
7. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego, mogą wnieść odwołanie od
wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu zawodowego,
o którym mowa w ust. 5, do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o której mowa w ust. 5.
8. Zdający lub rodzice niepełnoletniego zdającego w odwołaniu wskazują
zadanie lub zadania egzaminacyjne, co do których nie zgadzają się z przyznaną liczbą
punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazują, że rozwiązanie tego zadania lub
zadań egzaminacyjnych przez zdającego:
1) jest merytorycznie poprawne oraz
2) spełnia warunki określone w poleceniu do danego zadania egzaminacyjnego.
9. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może w wyniku wniesionego
odwołania dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów.
10. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie
zasługuje na uwzględnienie w całości, ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu
zawodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Przepis ust. 6 stosuje
się odpowiednio.
11. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie
zasługuje na uwzględnienie w części, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Do odwołania dołącza się:
1) pisemną informację, w jakim zakresie odwołanie zostało uwzględnione;
2) wydruk zadań, które rozwiązywał zdający, wraz z udzielonymi odpowiedziami;
3) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.
12. Jeżeli dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej uzna, że odwołanie nie
zasługuje na uwzględnienie, przekazuje do dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej odwołanie wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania. Do odwołania dołącza się:
1) wydruk zadań, które rozwiązywał zdający, wraz z udzielonymi odpowiedziami;
2) kopię informacji, o której mowa w ust. 5.
13. O przekazaniu odwołania, o którym mowa w ust. 11 i 12, dyrektor
okręgowej komisji egzaminacyjnej niezwłocznie informuje zdającego lub rodziców
niepełnoletniego zdającego, którzy wnieśli odwołanie.
14. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje Kolegium
Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołanie wraz z uzasadnieniem i dołączonymi
dokumentami, o których mowa w ust. 11 i 12, w postaci zanonimizowanej,
uniemożliwiającej identyfikację zdającego lub rodziców niepełnoletniego zdającego,
którzy wnieśli odwołanie.
15. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, Kolegium Arbitrażu
Egzaminacyjnego rozpatruje odwołanie wyłącznie w zakresie nieuwzględnionym
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
16. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego może zwrócić się do Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej z wnioskiem o opinię dotyczącą rozwiązania danego zadania
lub zadań egzaminacyjnych. Opinia nie jest wiążąca dla Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.
17. Odwołanie rozpatruje się w terminie 21 dni od dnia przekazania odwołania
przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do dyrektora Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej. Termin może być jednokrotnie przedłużony, nie więcej jednak niż o 7 dni.
18. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, w terminie określonym przez
dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie krótszym niż 10 dni, podejmuje
rozstrzygnięcie w odniesieniu do zadania lub zadań egzaminacyjnych, przestrzegając
zasad oceniania rozwiązań zadań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2, i sporządza
pisemne uzasadnienie zawierające w szczególności ocenę zasadności argumentów
podniesionych w odwołaniu. Rozstrzygnięcie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego
jest ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
19. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przekazuje dyrektorowi Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej rozstrzygnięcie i uzasadnienie, o których mowa w ust. 18.
20. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przekazuje niezwłocznie
informację o rozstrzygnięciu i treść uzasadnienia, o których mowa w ust. 18,
dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz zdającemu lub rodzicom
niepełnoletniego zdającego, którzy wnieśli odwołanie.
21. Jeżeli w wyniku:
1) rozstrzygnięcia, o którym mowa w ust. 18, lub
2) uwzględnienia w części odwołania, o którym mowa w ust. 11
– suma punktów została podwyższona, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej
ustala nowy wynik części pisemnej egzaminu zawodowego. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 44zzzu. 1. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 1:
1) który był zwolniony z przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej
części tego egzaminu na podstawie art. 44zzzga ust. 4 albo
2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została
unieważniona, albo
3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów
z danej części tego egzaminu
– ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego
egzaminu w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania w trakcie nauki.
2. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 3 i 4:
1) który nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego
egzaminu w wyznaczonym terminie albo
2) którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została
unieważniona, albo
3) który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów
z danej części tego egzaminu
– ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego
egzaminu w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania, z tym że
w przypadku gdy przystępuje do egzaminu zawodowego lub jego części po raz trzeci
lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu
eksternistycznego zawodowego, z tym że tego zdającego nie dotyczy wykaz
zawodów, o którym mowa w art. 10 ust. 6.
3. Zdający, o którym mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 5 i 6, który przystąpił do
egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do
zdania liczby punktów, ma prawo przystąpić do tej części egzaminu zawodowego
w kolejnych terminach jego przeprowadzania przez okres 5 lat, licząc od dnia,
w którym przystąpił do tego egzaminu po raz pierwszy.
4. Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym
zdający po raz pierwszy:
1) przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego
egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów albo
2) przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część
praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
3) nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego
w wyznaczonym terminie
– zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

Art. 44zzzua. (uchylony).

Art. 44zzzv. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu
zawodowego, w tym:
1) zakres danych, które powinna zawierać deklaracja o przystąpieniu do egzaminu
zawodowego, oraz tryb składania tej deklaracji,
2) zakres i terminy przekazywania dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej
informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego, w tym
informacji zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 44zzzg,
3) tryb wydawania opinii, o której mowa w art. 44zzzf ust. 6,
4) skład zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4,
5) szczegółowe zadania przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz
zespołów nadzorujących, o których mowa w art. 44zzzi, egzaminatorów
i zespołów egzaminatorów w zakresie części praktycznej egzaminu
zawodowego, a także nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu
egzaminu zawodowego,
6) wymagania jakie musi spełnić asystent techniczny, o którym mowa
w art. 44zzzia ust. 1, oraz zadania asystenta technicznego,
7) zakres informacji, które zamieszcza się w protokołach, o których mowa
w art. 44zzzi ust. 6,
8) sposób postępowania z materiałami egzaminacyjnymi dostarczanymi do szkół,
placówek lub centrów, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo
oświatowe, pracodawców, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy
zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe, w tym
tryb zgłaszania nieprawidłowości w tym zakresie,
9) sposób organizacji i przeprowadzania każdej części egzaminu zawodowego,
sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia przebiegu
egzaminu zawodowego, przeprowadzania egzaminu zawodowego w miejscu
innym niż szkoła, placówka lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy
– Prawo oświatowe, u danego pracodawcy lub w danym podmiocie
prowadzącym kwalifikacyjny kurs zawodowy, o którym mowa w art. 117 ust. 2
ustawy – Prawo oświatowe, ze względu na stan zdrowia zdającego lub jego
niepełnosprawność,
10) termin przechowywania prac zdających oraz dokumentacji egzaminu
zawodowego,
11) zakres informacji zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 4,
termin złożenia tego wniosku oraz tryb udzielania i przedłużania upoważnienia
szkołom, placówkom lub centrom, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy –
Prawo oświatowe, pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne
kursy zawodowe, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe,
12) osoby, które nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego i nie biorą udziału
w przeprowadzaniu egzaminu zawodowego, które mogą przebywać w sali
egzaminacyjnej podczas tego egzaminu, w tym osoby, które mogą występować
w charakterze obserwatorów podczas egzaminu zawodowego,
13) wysokość opłat pobieranych za egzamin zawodowy przeprowadzany dla
uczniów będących młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu
przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem oraz dla
osób dorosłych, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 5, oraz możliwość
zwalniania osób o niskich dochodach z całości lub części opłat za egzamin
zawodowy oraz tryb tego zwalniania
– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia właściwej organizacji i przebiegu oraz
właściwego dokumentowania egzaminu zawodowego, zapewnienia w składzie
zespołów, o których mowa w art. 44zzzi ust. 4, co najmniej jednej osoby zatrudnionej
w innej szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy – Prawo
oświatowe, zapewnienia możliwości wglądu, o którym mowa w art. 44zzzt ust. 1, oraz
że wysokość opłaty za egzamin zawodowy nie może być wyższa niż koszt
przeprowadzania tego egzaminu.

Art. 44zzzw. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza
w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych
egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, turniejów lub olimpiad
tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy, a także
konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych, uprawniających odpowiednio do:
1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu,
egzaminu maturalnego z danego przedmiotu albo części pisemnej egzaminu zawodowego,
2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad lub laureatów tych
konkursów, w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe
– nie później niż na 2 lata przed terminem ich przeprowadzania.
2. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania może dokonać zmian w wykazie, o którym mowa w ust. 1. Wykaz wraz
ze zmianami jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 44zzzx. Przepisów rozdziału 3b nie stosuje się do dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
Art. 44zzzy. Wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu
zawodowego ustalone w trybie przepisów ustawy są ostateczne i nie służy na nie
skarga do sądu administracyjnego.

Art. 44zzzz. 1. W przypadku niewykonania przez nauczyciela lub radę
pedagogiczną zadań i kompetencji w zakresie przeprowadzania egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, o których mowa w
rozdziale 3b oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 44zzza i art. 44zzzv, te
zadania i kompetencje wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel.
2. W przypadku gdy dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel
nie wykonuje zadań i kompetencji, o których mowa w ust. 1, te zadania i kompetencje
wykonuje nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2, wykonuje
odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa.

Art. 45. (uchylony).

Art. 46. (uchylony).

Art. 47. (uchylony).

Art. 48. (uchylony).

Art. 49. (uchylony).

Art. 50. (uchylony).

Art. 51. (uchylony).

Art. 52. (uchylony).

Art. 53. (uchylony).

Art. 54. (uchylony).

Art. 55. (uchylony).

Art. 56. (uchylony).

Art. 57. (uchylony).

Art. 58. (uchylony).

Art. 59. (uchylony).

Art. 59a. (uchylony).

Art. 60. (uchylony).

Art. 61. (uchylony).

Art. 62. (uchylony).

Art. 62a. (uchylony).

Art. 63. (uchylony).

Art. 64. (uchylony).

Art. 64a. (uchylony).

Art. 65. (uchylony).

Art. 66. (uchylony).

Art. 67. (uchylony).

Art. 67a. (uchylony).

Art. 68. (uchylony).

Art. 68a. (uchylony).

Art. 68b. (uchylony).

Art. 68c. (uchylony).

Art. 68d. (uchylony).

Art. 69. (uchylony).

Art. 70. (uchylony).

Art. 70a. (uchylony).

Art. 70b. (uchylony).

Art. 71. (uchylony).

Art. 71a. (uchylony).

Art. 71aa. (uchylony).

Art. 71b. (uchylony).

Art. 71c. (uchylony).

Art. 71d. (uchylony).

Art. 72. (uchylony).

Art. 73. (uchylony).

Art. 74. (uchylony).

Art. 75. (uchylony).

Art. 76. (uchylony).

Art. 77. (uchylony).

Art. 77a. (uchylony).

Art. 78. (uchylony).

Art. 78a. (uchylony).

Art. 78b. (uchylony).

Art. 78c. (uchylony).

Art. 78d. (uchylony).

Art. 78e. (uchylony).

Art. 79. (uchylony).

Art. 79a. (uchylony).

Art. 80. (uchylony).

Art. 81. (uchylony).

Art. 82. (uchylony).

Art. 83. (uchylony).

Art. 83a. (uchylony).

Art. 84. (uchylony).

Art. 84a. (uchylony).

Art. 84b. (uchylony).

Art. 85. (uchylony).

Art. 85a. (uchylony).

Art. 85b. (uchylony).

Art. 86. (uchylony).

Art. 87. (uchylony).

Art. 88. (uchylony).

Art. 89. (uchylony).

Art. 89a. (uchylony).

Art. 89b. (uchylony).

Art. 89c. (uchylony).

Art. 89d. (uchylony).

Art. 90. (uchylony).

Art. 90a. (uchylony).

Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków
przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki
samorządu terytorialnego.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic
w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji
wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji
uczniów zdolnych.
3. Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół
artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz
słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjnowychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. (uchylony)

Art. 90c. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów;
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
4. Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze
socjalnym i motywacyjnym.

Art. 90d. 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka
lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji
opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest
niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.
2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do wychowanków ośrodków, o których
mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2, oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.
4. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadpodstawowych
oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
5. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia
pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium
w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół
ponadpodstawowych także w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest możliwe,
natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, o których mowa w ust. 3, udzielenie
stypendium w formach, o których mowa w ust. 2 i 4, nie jest celowe.
6. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do
ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).
8. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na
zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym że do
dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c
ust. 2 i 3.
9. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie
dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów
pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż
9 miesięcy w danym roku szkolnym.
11. Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne może
być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość
stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów
pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
12. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne
stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeżeniem ust. 13.
13. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie
z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów
pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Art. 90e. 1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty
stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Art. 90f. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się
celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa
w szczególności:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji
materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa
w art. 90d ust. 1;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb
uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Art. 90g. 1. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysoką średnią ocen oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze)
poprzedzającym okres (semestr), w którym przyznaje się to stypendium, a stypendium
za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki
we współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym oraz co
najmniej dobrą ocenę zachowania w okresie (semestrze) poprzedzającym okres
(semestr), w którym przyznaje się to stypendium.
2a. Warunek uzyskania co najmniej dobrej oceny zachowania, o którym mowa
w ust. 2, nie dotyczy słuchaczy branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych oraz
szkół dla dorosłych.
3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru)
nauki w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I–III szkoły
podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego
okresu nauki.
5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I–III szkoły
podstawowej.
6. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.
7. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe składa wychowawca klasy, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia,
szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych – słuchacz, do komisji stypendialnej, która
przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz
w okresie (semestrze).
10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może
przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Wysokość
stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady
pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
11a. Dyrektor szkoły może przyznać stypendium za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe również uczniowi zamieszkałemu poza obwodem szkoły, do
której uczęszcza.
12. Przepisy ust. 1–3 i 6–11 stosuje się odpowiednio do kolegium pracowników
służb społecznych, z tym że wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub
za osiągnięcia sportowe składa słuchacz.

Art. 90h. 1. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi
szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
2. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał
promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen
lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co
najmniej dobre.
3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej
szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje Prezes Rady Ministrów.

Art. 90i. 1. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży,
publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej, uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
1) laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady
przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
2) laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję
naukową lub stowarzyszenie naukowe;
3) uczniowi szkoły ponadpodstawowej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce
według indywidualnego programu lub toku nauki;
4) uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem
studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków
uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych
tokiem studiów;
5) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na
szczeblu krajowym lub międzynarodowym.
2. Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przyznaje
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza na stronach
internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz wysokość stypendium
w każdym roku szkolnym.

Art. 90j. 1. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego może być przyznane uczniowi szkoły artystycznej
prowadzącej kształcenie zawodowe.
2. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego może być przyznane uczniowi, który uzyskał w okresie (semestrze) bardzo dobrą średnią ocen z przedmiotów artystyczno-zawodowych oraz uczniowi –
laureatowi międzynarodowego lub krajowego konkursu artystycznego.
3. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego może być przyznane nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku
nauki w danym typie szkoły artystycznej i nie częściej niż raz w roku.
4. Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego przyznaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
ogłasza na stronach internetowych właściwego ministerstwa liczbę stypendiów oraz
wysokość stypendium w każdym roku szkolnym.

Art. 90k. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
stypendium Prezesa Rady Ministrów, a także szczegółowy sposób i tryb przyznawania
i wypłacania stypendiów, o których mowa w art. 90c ust. 3 pkt 2–4, uwzględniając
udział organów szkoły oraz kuratora oświaty w procesie wyłaniania kandydatów do
stypendiów oraz terminy składania wniosków o przyznanie stypendium.

Art. 90l. Osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu
terytorialnego, przyznające ze środków własnych uczniom stypendia za wyniki
w nauce lub za osiągnięcia sportowe, na warunkach i w trybie określonych w
ustalonym przez siebie regulaminie, mogą ubiegać się o zatwierdzenie tego
regulaminu przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 90m. 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej,
a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług
społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu
usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – dyrektora
centrum usług społecznych, do prowadzenia postępowania w sprawach, o których
mowa w ust. 1.

Art. 90n. 1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2) wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb
społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2.
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również
przyznawane z urzędu.
4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2) miejsce zamieszkania ucznia;
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym
zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeżeniem ust. 5;
4) pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.
5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina
korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo
oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
5a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 3 i ust. 5, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września
danego roku szkolnego, a w przypadku:
1) uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego
danego roku szkolnego;
2) słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października
danego roku szkolnego.
7. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6.

Art. 90o. 1. Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są obowiązani
niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn,
które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pełnoletniego ucznia.
3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, kolegium
pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2,
w przypadku gdy dyrektor poweźmie informację o ustaniu przyczyn, które stanowiły
podstawę przyznania stypendium szkolnego.
4. Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn,
które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
5. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Wysokość należności podlegającej zwrotowi oraz termin zwrotu tej należności
ustala się w drodze decyzji administracyjnej.
7. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli zwrot wydatków na udzielone
stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłby dla osoby zobowiązanej
nadmierne obciążenie lub też niweczyłby skutki udzielanej pomocy, właściwy organ
może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

Art. 90p. 1. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
jest zadaniem własnym gminy.
2. Udzielanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w:
1) publicznych szkołach, kolegiach pracowników służb społecznych prowadzonych
przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem własnym tych jednostek;
2) publicznych szkołach prowadzonych przez organy niebędące jednostkami
samorządu terytorialnego, niepublicznych szkołach artystycznych
o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, jest zadaniem organów
prowadzących te szkoły.

Art. 90r. (uchylony).

Art. 90s. (uchylony).

Art. 90sa. 1. Uczniom szkół i placówek prowadzonych przez Ministra Obrony
Narodowej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 49 ustawy –
Prawo oświatowe, mogą być przyznane świadczenia w postaci bezpłatnego
wyżywienia, zakwaterowania, umundurowania i pomocy lekarskiej.
2. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, szkoły i
placówki, w których uczniowie mogą otrzymać świadczenia, o których mowa w ust.
1, zakres tych świadczeń, a także warunki korzystania z tych świadczeń, uwzględniając specyfikę nauczania w szkołach i placówkach prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej oraz konieczność właściwego zabezpieczenia procesu dydaktycznego.

Art. 90t. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub
lokalne programy:
1) wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;
2) wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
2. (uchylony)
3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć programy, o których mowa
w ust. 1, we współpracy z organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284).
4. W przypadku przyjęcia programów, o których mowa w ust. 1, organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe warunki
udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie danej jednostki
samorządu terytorialnego bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakres tej
pomocy, w tym stypendia dla uzdolnionych uczniów oraz tryb postępowania w tych
sprawach, uwzględniając w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu
barier edukacyjnych, a także osoby lub grupy osób uprawnione do pomocy oraz
potrzeby edukacyjne na danym obszarze.

Art. 90u. 1. Rada Ministrów może przyjąć rządowy program albo programy mające na celu:
1) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz innych grup społecznych;
2) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów,
o których mowa w art. 90t ust. 1 pkt 1, tworzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3) wspieranie powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów,
o których mowa w art. 90t ust. 1 pkt 2, tworzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
4) wspomaganie tworzenia warunków do sprawowania profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad uczniami;
5) wspomaganie organów prowadzących szkoły lub placówki w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki lub w podnoszeniu
poziomu dyscypliny w szkołach lub placówkach;
6) rozwijanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz
innych grup społecznych, w tym wspomaganie organów prowadzących szkoły
lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze, w szczególności
w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych;
7) wspieranie przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej
dzieci i młodzieży.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. W przypadku przyjęcia programu albo programów, o których mowa w ust. 1,
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, odpowiednio:
1) szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży oraz innym
grupom społecznym objętym programem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, formy
i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając
w szczególności przedsięwzięcia sprzyjające eliminowaniu barier edukacyjnych,
a także osoby i grupy osób uprawnione do pomocy;
2) szczegółowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, warunki, jakie muszą spełnić te programy,
podmioty dokonujące oceny programów oraz udział środków własnych
niezbędnych do ubiegania się o udzielenie dofinansowania, a także sposób i tryb
wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie, uwzględniając
w szczególności potrzeby edukacyjne na danym obszarze, osiągnięcia uczniów,
w tym w szczególności wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i
egzaminu zawodowego, a w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez
jednostkę samorządu terytorialnego – także udział nakładów na oświatę
w budżecie tej jednostki;
3) szczegółowe warunki dofinansowania regionalnych lub lokalnych programów,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, warunki, jakie muszą spełnić te programy,
podmioty dokonujące oceny programów oraz udział środków własnych
niezbędnych do ubiegania się o udzielenie dofinansowania, a także sposób i tryb
wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie, uwzględniając w szczególności potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów, ich osiągnięcia, bazę dydaktyczną niezbędną do realizacji programu, przygotowanie kadry pedagogicznej i warunki materialne uczniów;
4) szczegółowe warunki, formy i tryb wspomagania tworzenia warunków do
sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, uwzględniając
w szczególności tworzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej dla uczniów;
5) formy i zakres wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach lub
podnoszeniu poziomu dyscypliny w szkołach lub placówkach, sposób podziału
środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu, szczegółowe
kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia
finansowego oraz zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu
prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego, uwzględniając
w szczególności wymóg skuteczności i efektywności przedsięwzięć
podejmowanych w ramach programu;
6) szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji przedsięwzięć w zakresie
rozwijania kompetencji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz
innych grup społecznych, a także warunki i tryb wspomagania organów
prowadzących szkoły lub placówki w realizacji przedsięwzięć w tym obszarze,
w szczególności w zakresie bezpiecznego korzystania z technologii
informacyjno-komunikacyjnych, uwzględniając konieczność rozwijania
umiejętności ułatwiających przystosowanie się do zmian zachodzących w życiu
społecznym i gospodarczym, możliwość udzielenia wsparcia finansowego
organów prowadzących szkoły lub placówki oraz wymóg skuteczności i
efektywności wydatkowania środków budżetowych;
7) szczegółowe warunki, formy i tryb wspierania przedsięwzięć w zakresie
edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży, uwzględniając
w szczególności pomoc w poznawaniu miejsc pamięci narodowej.

Art. 90v. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w celu realizacji
zadań służących wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za
życiem”, przyjętego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 i 1818),
zwanego dalej „Programem”, dotyczących pomocy uczennicom w ciąży przez
stworzenie im możliwości kontynuowania nauki oraz utworzenia ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego.
2. (uchylony)
3. Starosta wskazuje publiczne przedszkole, inną formę wychowania
przedszkolnego, szkołę podstawową, w tym specjalną, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy dla dzieci i młodzieży
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania,
ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy – Prawo
oświatowe, albo poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię
specjalistyczną, spełniające warunki określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe, które w danym powiecie pełnią
funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.
4. Do zadań wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3, należy udzielanie
kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia
niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole,
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, obejmującego w
szczególności udzielanie informacji rodzinom, zapewnienie usług specjalistów w
zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny oraz koordynowanie działań służących
wykorzystaniu dostępnych usług, w tym zajęć w ramach wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zadania
wiodących ośrodków, o których mowa w ust. 3, uwzględniając koordynacyjny i
kompleksowy charakter działań podejmowanych wobec dzieci i ich rodzin.

Art. 91. (uchylony).

Art. 91a. (uchylony).

Art. 92. 1. Uczniowie, z wyjątkiem uczniów szkół dla dorosłych, objęci są
świadczeniami profilaktycznej opieki zdrowotnej.
2. Organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami
określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Art. 92a. 1. Ilekroć w art. 92b–92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku, należy
przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach
rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem
lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji
społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie
ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub
za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.
2. Przepisom ustawy nie podlega wypoczynek organizowany dla dzieci własnych
lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście.
3. Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby spokrewnione
albo osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.

Art. 92b. 1. Pierwszeństwo w korzystaniu z wypoczynku finansowanego ze
środków pozostających w dyspozycji wojewody mają dzieci:
1) objęte pieczą zastępczą;
2) pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym:
a) z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci,
b) samotnie wychowywane w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe;
3) z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim
i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.
2. Przez rodziny żyjące w trudnych warunkach materialnych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć rodziny, w których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 5 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
3. Przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie, o którym mowa w ust. 2, bierze
się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród
ostatnich 6 miesięcy poprzedzających przekazanie przez rodziców uczestnika albo pełnoletniego uczestnika wypoczynku wypełnionej karty kwalifikacyjnej, o którym
mowa w art. 92k ust. 4.

Art. 92c. 1. Organizatorami wypoczynku mogą być:
1) szkoły i placówki;
2) przedsiębiorcy wpisani do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców
ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w
art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r.
poz. 568);
3) osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, inne niż wymienione w pkt 1 i 2, organizujące wypoczynek
w celu:
a) niezarobkowym albo
b) zarobkowym, jeżeli organizowany wypoczynek nie stanowi imprezy
turystycznej, o której mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017
r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
2. Organizator wypoczynku zapewnia:
1) bezpieczne i higieniczne warunki wypoczynku, w szczególności organizuje
wypoczynek w obiekcie lub na terenie spełniającym wymagania ochrony
przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz warunki higieniczno-sanitarne,
określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska
i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a w przypadku wypoczynku z udziałem
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – organizuje wypoczynek w obiekcie lub na
terenie dostosowanym do potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności
uczestników wypoczynku;
2) kadrę wypoczynku, którą stanowią:
a) kierownik wypoczynku i wychowawcy wypoczynku spełniający warunki,
o których mowa w art. 92p ust. 1–6; liczba wychowawców wypoczynku jest
odpowiednia do liczby uczestników wypoczynku,
b) w zależności od programu wypoczynku i realizowanych zajęć – trenerzy
i instruktorzy sportu, rekreacji, animacji kulturalno-oświatowej, lektorzy
języka i inne osoby prowadzące zajęcia podczas wypoczynku, które
spełniają następujące warunki:
– mają ukończone 18 lat,
– posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
– posiadają wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do
realizowanych zajęć;
3) dostęp do opieki medycznej:
a) w ramach świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1373, z późn. zm.2)
) lub
b) na podstawie umowy zawartej z lekarzem, pielęgniarką lub ratownikiem
medycznym;
4) program wypoczynku i zajęcia dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb
uczestników, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności;
5) żywienie zgodne z zasadami higieny żywienia określonymi w ustawie z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz.
1252 oraz z 2020 r. poz. 284 i 285);
6) bezpieczne korzystanie z wyznaczonego obszaru wodnego zgodnie z ustawą
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350);
7) bezpieczne przebywanie w górach oraz na zorganizowanych terenach
narciarskich zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie
i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z
2019 r. poz. 1084).
3. Opinia potwierdzająca spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony
przeciwpożarowej, o których mowa w ust. 2 pkt 1, wydana przez właściwego
miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, jest
ważna przez okres 3 lat od dnia jej wydania, jeżeli warunki ochrony przeciwpożarowej
obiektu lub terenu nie uległy zmianie.
4. W przypadku wypoczynku organizowanego za granicą:
1) organizator wypoczynku ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników
wypoczynku, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;
2) co najmniej jedna osoba spośród kadry wypoczynku zna język obcy na poziomie
umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

Art. 92d. 1. Organizator wypoczynku jest obowiązany zgłosić kuratorowi
oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora
wypoczynku zamiar zorganizowania wypoczynku, z zastrzeżeniem art. 92e ust. 1.
2. Organizator wypoczynku posiadający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgłasza zamiar zorganizowania wypoczynku
kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na lokalizację wypoczynku.
3. Zamiar zorganizowania wypoczynku zgłasza się w formie zgłoszenia
wypoczynku, które zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego dane
teleadresowe: adres siedziby lub adres zamieszkania w przypadku osoby
fizycznej, w tym województwo, powiat, gminę, oraz adres do korespondencji,
numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, a także, jeżeli posiada:
a) numer identyfikacyjny REGON,
b) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
d) numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług
turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada
2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
2) wskazanie:
a) formy wypoczynku,
b) terminu wypoczynku,
c) adresu wypoczynku, miejsca lokalizacji wypoczynku lub trasy
wypoczynku, z podaniem nazwy kraju w przypadku wypoczynku
organizowanego za granicą,
d) rodzaju zakwaterowania,
e) liczby uczestników wypoczynku, w tym liczby uczestników ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, w szczególności wynikającymi
z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia
niedostosowaniem społecznym,
f) numeru telefonu kierownika wypoczynku;
3) ramowy program wypoczynku określający rodzaj zajęć realizowanych podczas
wypoczynku;
4) informację o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki
medycznej;
5) imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku,
a także informację o spełnianiu przez te osoby odpowiednio warunków,
o których mowa w art. 92p ust. 1–6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b;
6) oświadczenie organizatora wypoczynku o posiadaniu kopii dokumentów
potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku
warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1–6 i art. 92c ust. 2 pkt 2 lit. b,
potwierdzonych przez organizatora wypoczynku za zgodność z oryginałem;
7) w przypadku organizatora wypoczynku, o którym mowa w art. 92c ust. 1 pkt 3 –
oświadczenie organizatora wypoczynku, że organizuje wypoczynek w celu
odpowiednio niezarobkowym albo zarobkowym i nie podlega obowiązkowi
wpisu do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających
nabywanie powiązanych usług turystycznych, o którym mowa w art. 22 ust. 2
ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych
usługach turystycznych;
8) wykaz dokumentów dołączonych do zgłoszenia, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 92t;
9) datę i podpis organizatora wypoczynku.
4. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości w zgłoszeniu
wypoczynku kurator oświaty wzywa niezwłocznie organizatora wypoczynku do ich
uzupełnienia lub usunięcia w wyznaczonym terminie.
5. Zgłoszenie wypoczynku uzupełnione lub poprawione w wyznaczonym
terminie wywołuje skutki od chwili jego przedstawienia.
6. Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w ustawie
i przepisach wydanych na podstawie art. 92t, kurator oświaty umieszcza je
niezwłocznie w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1, udostępniając do
publicznej wiadomości następujące informacje:
1) numer zgłoszenia wypoczynku;
2) datę umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku;
3) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku;
4) dane teleadresowe organizatora wypoczynku, o których mowa w ust. 3 pkt 1;
5) termin wypoczynku;
6) adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku,
w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;
7) liczbę uczestników;
8) ramowy program wypoczynku;
9) sposób zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
10) numer wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. d, albo informację o
złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 7.
7. Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia
wypoczynku w bazie wypoczynku.
8. Jeżeli mimo wezwania, o którym mowa w ust. 4, organizator wypoczynku nie
uzupełnił braków lub nie usunął nieprawidłowości stwierdzonych w zgłoszeniu
wypoczynku, kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, odmawia
umieszczenia zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1.

Art. 92e. 1. Zgłoszeniu, o którym mowa w art. 92d ust. 1, nie podlega zamiar
zorganizowania wypoczynku przez szkołę lub placówkę, trwającego do 3 dni.
2. Dyrektor szkoły lub placówki zawiadamia organ prowadzący oraz organ
sprawujący nadzór pedagogiczny o zamiarze zorganizowania wypoczynku, o którym
mowa w ust. 1, przekazując tym organom kartę wypoczynku, z wyjątkiem listy,
o której mowa w ust. 4 pkt 9.
3. Wypoczynek, o którym mowa w ust. 1, może się odbyć wyłącznie po
zawiadomieniu organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego
nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką o zamiarze zorganizowania tego wypoczynku.
4. Karta wypoczynku zawiera:
1) nazwę i adres szkoły lub placówki;
2) adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku,
w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;
3) termin wypoczynku;
4) cel i program wypoczynku;
5) środek transportu;
6) imiona i nazwiska kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku;
7) numer telefonu kierownika wypoczynku;
8) oświadczenie kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku
o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa
w czasie wypoczynku;
9) listę uczestników wypoczynku, która zawiera następujące dane: imię i nazwisko,
datę urodzenia i adres zamieszkania;
10) liczbę uczestników;
11) datę i podpis dyrektora szkoły lub placówki.

Art. 92f. Opłatę za udział uczestnika w wypoczynku ustala organizator wypoczynku.

Art. 92g. Niezwłocznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie
wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1, kurator oświaty udostępnia z bazy
wypoczynku państwowemu inspektorowi sanitarnemu, komendantowi powiatowemu
(miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz kuratorowi oświaty, właściwym ze
względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia
wypoczynku, z tym że informacji o spełnianiu przez osoby wchodzące w skład kadry
wypoczynku odpowiednio warunków, o których mowa w art. 92p ust. 1–6 i art. 92c
ust. 2 pkt 2 lit. b, oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 92d ust. 3 pkt 6, nie
ujawnia się państwowemu inspektorowi sanitarnemu i komendantowi powiatowemu
(miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 92h. 1. Bazę wypoczynku prowadzi minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania za pomocą systemu teleinformatycznego.
2. Zgłoszenia wypoczynku usuwa się z bazy wypoczynku:
1) po upływie 30 dni od dnia zakończenia ferii zimowych – w przypadku
wypoczynku organizowanego w czasie zimowej przerwy świątecznej i ferii
zimowych w danym roku szkolnym;
2) po upływie 30 dni od dnia zakończenia ferii letnich – w przypadku wypoczynku
organizowanego w czasie wiosennej przerwy świątecznej i ferii letnich w danym
roku szkolnym.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, kurator oświaty, właściwy
państwowy inspektor sanitarny i komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży
Pożarnej przechowują odpowiednio dane zawarte w bazie wypoczynku, dokumentację
dotyczącą zgłoszenia wypoczynku i dokumentację wypoczynku przez okres 5 lat od
dnia usunięcia zgłoszenia z bazy wypoczynku.
4. Organizator wypoczynku przechowuje dokumentację dotyczącą zgłoszenia
wypoczynku i dokumentację wypoczynku przez okres 5 lat od dnia usunięcia
zgłoszenia z bazy wypoczynku.
5. Szkoła lub placówka przechowuje kartę wypoczynku przez okres 5 lat od dnia
zakończenia wypoczynku.

Art. 92i. Organizator wypoczynku zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty
właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora
wypoczynku, a w przypadku organizatora wypoczynku posiadającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kuratora oświaty
właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku, o zmianach okoliczności objętych
zgłoszeniem wypoczynku.

Art. 92j. Organizator wypoczynku informuje rodziców uczestnika albo
pełnoletniego uczestnika wypoczynku o warunkach organizacji wypoczynku,
w szczególności o terminie, miejscu lub trasie wypoczynku, jego programie
i regulaminie.

Art. 92k. 1. Organizator wypoczynku zakłada dla uczestnika wypoczynku kartę
kwalifikacyjną, z wyłączeniem wypoczynku, o którym mowa w art. 92e ust. 1.
2. Karta kwalifikacyjna zawiera:
1) informacje dotyczące wypoczynku:
a) formę wypoczynku,
b) termin wypoczynku,
c) adres wypoczynku, miejsce lokalizacji wypoczynku lub trasę wypoczynku,
w tym nazwę kraju w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą;
2) informacje dotyczące uczestnika wypoczynku:
a) imię (imiona) i nazwisko uczestnika oraz imiona i nazwiska jego rodziców,
b) rok urodzenia,
c) adres zamieszkania, a w przypadku gdy uczestnik jest niepełnoletni – adres
zamieszkania jego rodziców lub adres ich pobytu, jeżeli jest inny niż adres
zamieszkania,
d) numer telefonu rodziców lub osoby wskazanej przez pełnoletniego
uczestnika,
e) informację o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestnika,
w szczególności o potrzebach wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
f) istotne dane o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie
uczestnika oraz jego numer PESEL w celu potwierdzenia prawa do
świadczeń opieki zdrowotnej;
g) (uchylona)
3) decyzję organizatora wypoczynku o zakwalifikowaniu uczestnika do udziału w wypoczynku;
4) potwierdzenie przez kierownika wypoczynku pobytu uczestnika w miejscu
wypoczynku w terminie, o którym mowa w pkt 1 lit. b, albo informację
kierownika wypoczynku o skróceniu tego pobytu;
5) informację kierownika wypoczynku o stanie zdrowia uczestnika w czasie
trwania wypoczynku oraz o chorobach przebytych w jego trakcie;
6) informacje i spostrzeżenia wychowawcy wypoczynku dotyczące uczestnika wypoczynku.
3. Organizator wypoczynku podaje w karcie kwalifikacyjnej informacje,
o których mowa w ust. 2 pkt 1, a następnie przekazuje ją rodzicom uczestnika albo
pełnoletniemu uczestnikowi wypoczynku.
4. Rodzice uczestnika albo pełnoletni uczestnik wypoczynku podają w karcie
kwalifikacyjnej informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 2, a następnie przekazują ją
organizatorowi wypoczynku.

Art. 92l. 1. Każda osoba wchodząca w skład kadry wypoczynku, która powzięła
wiadomość o wypadku z udziałem uczestnika wypoczynku, niezwłocznie udziela mu
pierwszej pomocy i zapewnia opiekę, a w razie potrzeby powiadamia podmioty
ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.
2. Kierownik wypoczynku lub upoważniony przez niego wychowawca
wypoczynku o każdym wypadku podczas wypoczynku zawiadamia niezwłocznie:
1) rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo osobę wskazaną przez
pełnoletniego uczestnika wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej;
2) organizatora wypoczynku;
3) kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
organizatora wypoczynku oraz kuratora oświaty właściwego ze względu na
miejsce lokalizacji wypoczynku;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę, dyrektora szkoły lub placówki oraz radę
rodziców – w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła lub
placówka;
5) prokuratora – w razie wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego;
6) państwowego inspektora sanitarnego – w przypadku zatrucia pokarmowego, do
którego doszło na terenie kraju.
3. Miejsce wypadku zabezpiecza się do czasu sporządzenia protokołu
powypadkowego.
4. Kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego wychowawca
wypoczynku przeprowadza po wypadku postępowanie powypadkowe oraz sporządza
protokół powypadkowy, który zawiera:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania uczestnika, który uległ wypadkowi;
2) okoliczności wypadku;
3) działania podjęte w związku z wypadkiem;
4) skutki wypadku;
5) miejscowość lub miejsce i datę sporządzenia protokołu oraz podpis osoby
sporządzającej protokół.
5. W postępowaniu powypadkowym może uczestniczyć jako obserwator
przedstawiciel kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji
wypoczynku, a w przypadku wypoczynku organizowanego przez szkołę lub placówkę
– także przedstawiciel organu prowadzącego.
6. Protokół powypadkowy sporządza się w trzech egzemplarzach, po jednym dla
rodziców uczestnika, który uległ wypadkowi, albo pełnoletniego uczestnika
wypoczynku, który uległ wypadkowi, lub osoby wskazanej przez niego w karcie
kwalifikacyjnej, organizatora wypoczynku i kuratora oświaty właściwego ze względu
na miejsce lokalizacji wypoczynku.
7. Rodzice uczestnika, który uległ wypadkowi, albo pełnoletni uczestnik, który
uległ wypadkowi, lub osoba wskazana przez niego w karcie kwalifikacyjnej mogą
zgłosić pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
8. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole
powypadkowym są zasadne w całości lub w części kierownik wypoczynku albo
upoważniony przez niego wychowawca wypoczynku zmienia lub uzupełnia protokół.
9. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole
powypadkowym w całości kierownik wypoczynku albo upoważniony przez niego
wychowawca wypoczynku pozostawia protokół bez zmian.
10. Kierownik wypoczynku, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do
ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, informuje na piśmie osoby, o których
mowa w ust. 6, o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych
zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.

Art. 92m. 1. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym w kraju sprawuje
kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.
2. W ramach nadzoru kurator oświaty zbiera i analizuje informacje o stanie
i warunkach realizacji wypoczynku na obszarze województwa, a także, odpowiednio
do potrzeb, może:
1) kontrolować wypoczynek w miejscu wypoczynku;
2) żądać wglądu do dokumentacji wypoczynku w miejscu wypoczynku;
3) żądać wglądu do dokumentacji wypoczynku po zakończeniu wypoczynku;
4) występować do organizatora wypoczynku o informacje związane z organizacją
i przebiegiem wypoczynku.
3. Kurator oświaty zawiadamia organizatora wypoczynku o zamiarze
przeprowadzenia kontroli. Nie zawiadamia się o zamiarze przeprowadzenia kontroli,
w przypadku gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim
zagrożeniem zdrowia lub życia uczestników wypoczynku, jest wynikiem wcześniej
przeprowadzonej kontroli lub następuje z powodu otrzymanych skarg.
4. Kontrolę przeprowadzają osoba lub osoby wyznaczone przez kuratora
oświaty, na podstawie okazanego imiennego upoważnienia wydanego przez kuratora
oświaty i po okazaniu legitymacji służbowej.
5. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na
wniosek lub z urzędu, jeżeli kontrola może dotyczyć jej praw lub obowiązków, praw
lub obowiązków jej małżonka, osoby pozostającej z nią faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub osoby związanej z nią
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają mimo ustania
małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Przed rozpoczęciem kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę składa pisemne
oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.
7. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu również w przypadku
zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości
co do jej bezstronności.
8. O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 5 i 7, decyduje kurator oświaty.
9. Osobie przeprowadzającej kontrolę przysługuje prawo wstępu do wszystkich
obiektów i urządzeń związanych z wypoczynkiem, wglądu do dokumentacji
niezbędnej do przeprowadzenia kontroli, sporządzania jej kopii oraz żądania
udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
10. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności organizatora wypoczynku
lub kierownika wypoczynku albo osoby upoważnionej. Organizator wypoczynku oraz
osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku są obowiązani udzielać osobie
przeprowadzającej kontrolę wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić jej
warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli.
11. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli, który
zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora wypoczynku oraz jego adres siedziby
lub adres zamieszkania;
2) imię i nazwisko kierownika wypoczynku oraz jego adres zamieszkania;
3) numer zgłoszenia wypoczynku umieszczonego w bazie wypoczynku;
4) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;
5) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
6) miejsce kontroli;
7) zakres kontroli;
8) opis ustalonego stanu faktycznego;
9) zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;
10) imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości;
11) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole kontroli i o prawie do odmowy podpisania protokołu.
12. Protokół kontroli podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę oraz
organizator wypoczynku lub kierownik wypoczynku albo osoba upoważniona.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez organizatora wypoczynku lub
kierownika wypoczynku albo osobę upoważnioną osoba przeprowadzająca kontrolę
umieszcza w protokole informację o tym fakcie.
13. Organizator wypoczynku lub kierownik wypoczynku albo osoba
upoważniona ma prawo zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń
zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
14. Kurator oświaty, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole kontroli, informuje na piśmie osoby, o których mowa
w ust. 13, o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych
zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.
15. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole
kontroli są zasadne w całości lub w części osoba przeprowadzająca kontrolę zmienia
lub uzupełnia protokół kontroli.
16. W przypadku nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę pozostawia protokół kontroli
bez zmian.

Art. 92n. 1. W razie stwierdzenia, że wypoczynek jest prowadzony niezgodnie
z prawem lub danymi zawartymi w zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty
właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, z urzędu albo na wniosek
właściwego państwowego inspektora sanitarnego lub komendanta powiatowego
(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej:
1) nakazuje organizatorowi wypoczynku usunięcie w wyznaczonym terminie
stwierdzonych nieprawidłowości, pod rygorem zakończenia prowadzenia
wypoczynku;
2) nakazuje organizatorowi wypoczynku natychmiastowe przeniesienie
uczestników wypoczynku do innego obiektu, spełniającego warunki, o których
mowa w art. 92c ust. 2 pkt 1, jeżeli nieprawidłowości powodują bezpośrednie
zagrożenie życia lub zdrowia uczestników wypoczynku, pod rygorem
zakończenia prowadzenia wypoczynku.
2. W przypadku:
1) niemożności usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
2) niewykonania nakazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2
– kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku zarządza,
w drodze decyzji administracyjnej, zakończenie prowadzenia wypoczynku przez
organizatora wypoczynku oraz nakazuje organizatorowi wypoczynku niezwłoczne
zorganizowanie powrotu uczestników wypoczynku do miejsca zamieszkania.
3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.
4. Kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku
zawiadamia niezwłocznie kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku o wydaniu decyzji, o której mowa
w ust. 2, i przekazuje kopię tej decyzji.
5. Właściwy państwowy inspektor sanitarny i komendant powiatowy (miejski)
Państwowej Straży Pożarnej są obowiązani niezwłocznie zawiadomić kuratora
oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku o stwierdzonych
okolicznościach uzasadniających zakończenie prowadzenia wypoczynku.
6. Informację o wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, lub o stwierdzeniu
okoliczności, o których mowa w ust. 5, kurator oświaty właściwy ze względu na
miejsce lokalizacji wypoczynku zamieszcza niezwłocznie w bazie wypoczynku,
o której mowa w art. 92h ust. 1, a informację o terminie zakończenia prowadzenia
wypoczynku udostępnia w bazie wypoczynku do publicznej wiadomości.

Art. 92o. 1. Nadzór nad wypoczynkiem organizowanym za granicą sprawuje
kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
organizatora wypoczynku.
2. W ramach nadzoru kurator oświaty zbiera i analizuje informacje o stanie
i warunkach realizacji wypoczynku za granicą, może żądać od organizatora
wypoczynku dokumentacji wypoczynku oraz dodatkowych informacji związanych
z organizacją i przebiegiem wypoczynku, w tym także po jego zakończeniu.

Art. 92p. 1. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która:
1) nie była karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwo
przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i
2128 oraz z 2020 r. poz. 568 i 875), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852,
1655 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 322) albo wobec której nie orzeczono zakazu
prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją
małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
2) ukończyła 18 lat;
3) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
4) ukończyła kurs na kierownika wypoczynku;
5) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań
dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane
w okresie ostatnich 15 lat.
2. Wychowawcą wypoczynku może być osoba, która:
1) spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;
2) ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy instruktorów harcerskich
w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji
harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym
nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących funkcję kierownika wypoczynku lub
wychowawcy wypoczynku w formach wypoczynku organizowanych przez
organizacje harcerskie.
4. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób zajmujących
stanowiska kierownicze w szkołach lub placówkach oraz instruktorów harcerskich
w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym nadanym w organizacji
harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo w stopniu równoważnym
nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej.
5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy nauczycieli oraz
instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza lub równoważnym
nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo
w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
6. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nie dotyczy nauczycieli, osób
pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach
opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26
ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), oraz
instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym
nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo
w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.
7. Równoważność stopnia, o którym mowa w ust. 3–6, stwierdza kurator oświaty
właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku,
w drodze decyzji administracyjnej. Kurator oświaty może zasięgnąć opinii organizacji
harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej lub zwrócić się do
organizatora wypoczynku o przedstawienie dokumentów niezbędnych do ustalenia
równoważności stopnia.
8. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1:
1) kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku jest obowiązany
przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z Krajowego Rejestru
Karnego; informacja ta zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania;
2) kandydat na kierownika lub wychowawcę wypoczynku, który jest jednocześnie
zatrudniony na podstawie przepisów, które przewidują warunek niekaralności za
przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie
o niekaralności za przestępstwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

Art. 92q. 1. Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę
wypoczynku mogą być prowadzone przez:
1) publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli;
2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
3) osoby prawne, osoby fizyczne oraz instytucje rynku pracy, o których mowa
w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową.
2. Prowadzenie kursu na kierownika wypoczynku i kursu na wychowawcę
wypoczynku przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wymaga zgody kuratora
oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kursów.
3. Zgoda jest wydawana na czas określony, nie dłuższy jednak niż rok.
4. Zgoda jest wydawana organizatorowi, który zapewni:
1) bazę dydaktyczną umożliwiającą realizację programu kursów;
2) kadrę posiadającą przygotowanie zapewniające realizację programu kursu;
3) program kursu zgodny z programem określonym w przepisach wydanych na
podstawie art. 92t.
5. Wniosek o udzielenie zgody zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu;
2) adres siedziby lub adres zamieszkania organizatora kursu;
3) rodzaj planowanych kursów;
4) liczbę planowanych kursów, z wyszczególnieniem liczby kursów na kierownika
wypoczynku i kursów na wychowawcę wypoczynku;
5) adres miejsca prowadzenia kursów;
6) planowane terminy przeprowadzenia kursów;
7) planowany harmonogram kursów zawierający wykaz dni, w których mają się
odbywać zajęcia, oraz czas trwania poszczególnych zajęć;
8) informację o bazie dydaktycznej umożliwiającej realizację kursów;
9) datę i podpis organizatora kursu.
6. Do wniosku dołącza się:
1) wykaz kadry prowadzącej zajęcia zawierający imię, nazwisko i rodzaj
prowadzonych zajęć oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez
nią przygotowanie, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 92t;
2) programy kursów;
3) kopię dokumentu określającego status prawny organizatora kursów.
7. Wniosek składa się nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem
rozpoczęcia kursów.
8. Odmowa wydania zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 92r. 1. Kurs na kierownika wypoczynku i kurs na wychowawcę
wypoczynku kończą się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.
2. Uczestnik kursu po zdaniu egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności
otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo
wychowawcę wypoczynku wydane przez organizatora kursu.
3. Organizator kursu prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń, która zawiera:
1) numer ewidencyjny zaświadczenia;
2) rok wydania zaświadczenia;
3) imię, nazwisko i datę urodzenia uczestnika kursu;
4) rodzaj ukończonego kursu;
5) numer zgody kuratora oświaty na prowadzenie kursu.
4. Organizator kursu nie później niż w terminie 30 dni od upływu okresu, na jaki
została wydana zgoda na prowadzenie kursów, przekazuje kuratorowi oświaty
informację o liczbie wydanych zaświadczeń oraz liczbie osób, które nie zdały
egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności uczestnika kursu.

Art. 92s. 1. Kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kursu
na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku sprawuje nadzór nad
prowadzeniem kursu.
2. Kurator oświaty w ramach nadzoru może kontrolować prowadzenie kursu
w miejscu jego organizacji, żądać dokumentacji kursu oraz występować do
organizatora kursu o informacje związane z organizacją i przebiegiem kursu.
3. Kurator oświaty zawiadamia organizatora kursu o zamiarze przeprowadzenia
kontroli nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
4. Kontrolę przeprowadzają osoba lub osoby wyznaczone przez kuratora
oświaty, na podstawie okazanego imiennego upoważnienia wydanego przez kuratora
oświaty i po okazaniu legitymacji służbowej.
5. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na
wniosek lub z urzędu, jeżeli kontrola może dotyczyć jej praw lub obowiązków, praw
lub obowiązków jej małżonka, osoby pozostającej z nią faktycznie we wspólnym
pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub osoby związanej z nią
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają mimo ustania
małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
6. Przed rozpoczęciem kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę składa pisemne
oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału
w kontroli.
7. Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu również w przypadku
zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości
co do jej bezstronności.
8. O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 5 i 7, decyduje kurator oświaty.
9. Osobie przeprowadzającej kontrolę przysługuje prawo wstępu do
pomieszczeń, w których prowadzony jest kurs, wglądu do dokumentacji dotyczącej
kursu, sporządzania jej kopii oraz żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
10. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności organizatora kursu lub
osoby przez niego upoważnionej. Organizator kursu oraz osoby prowadzące zajęcia są
obowiązane udzielać osobie przeprowadzającej kontrolę wszelkich potrzebnych
informacji oraz zapewnić jej warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli.
11. Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli, który
zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko organizatora kursu oraz jego adres siedziby lub adres
zamieszkania;
2) imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) miejsce kontroli;
5) zakres kontroli;
6) opis ustalonego stanu faktycznego;
7) zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;
8) imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości;
9) pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole kontroli i o prawie do odmowy podpisania tego protokołu.
12. Protokół kontroli podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę i organizator
kursu lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku odmowy podpisania
protokołu przez organizatora kursu lub osobę przez niego upoważnioną osoba
przeprowadzająca kontrolę umieszcza w protokole informację o tym fakcie.
13. Organizator kursu albo osoba przez niego upoważniona ma prawo zgłosić
pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
14. Kurator oświaty, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń
zawartych w protokole kontroli, informuje na piśmie osobę, o której mowa w ust. 13,
o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz
z uzasadnieniem.
15. W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole
kontroli są zasadne w całości lub w części osoba przeprowadzająca kontrolę zmienia
lub uzupełnia protokół kontroli.
16. W przypadku nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń do ustaleń zawartych
w protokole kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę pozostawia protokół kontroli bez zmian.
17. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu kursu, w tym
prowadzenia kursu niezgodnie z warunkami, o których mowa w art. 92q ust. 4, kurator
oświaty nakazuje ich usunięcie w wyznaczonym terminie lub cofa wydaną zgodę.
18. Cofnięcie zgody następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 92t. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) termin złożenia zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w art. 92d ust. 1, jego
formę, dokumenty dołączane do zgłoszenia oraz wzór tego zgłoszenia, mając na
uwadze potrzebę prawidłowego realizowania przez kuratora oświaty
obowiązków związanych z umieszczeniem zgłoszenia wypoczynku w bazie
wypoczynku;
2) termin przekazania karty wypoczynku, o której mowa w art. 92e ust. 2, oraz wzór
tej karty, mając na uwadze potrzebę uzyskania pełnych informacji
o organizowanym wypoczynku;
3) liczbę uczestników wypoczynku w grupie pozostających pod opieką jednego
wychowawcy, mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki
i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym ze względu na ich wiek lub
specjalne potrzeby edukacyjne;
4) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku, w tym
obowiązek prowadzenia przez wychowawcę dziennika zajęć realizowanych
podczas wypoczynku, oraz wzór tego dziennika, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku i właściwej opieki
wychowawczej oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu wypoczynku;
5) obowiązki kierownika wypoczynku i wychowawcy wypoczynku
organizowanego przez szkołę i placówkę, o którym mowa w art. 92e ust. 1,
biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego
wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej oraz charakter i specyfikę tego wypoczynku;
6) program kursów na kierownika wypoczynku albo wychowawcę wypoczynku,
w tym formę i wymiar zajęć, z uwzględnieniem w programach kursów treści
z zakresu specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży;
7) wzór karty kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 92k ust. 1, mając na uwadze
potrzebę zebrania niezbędnych informacji o uczestniku wypoczynku oraz jego
udziale w wypoczynku;
8) wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku albo
wychowawcę wypoczynku, z uwzględnieniem szczegółowych danych
dotyczących ukończonego kursu;
9) dokumenty potwierdzające posiadane przez kadrę przygotowanie, mając na
uwadze zapewnienie realizacji programu kursu.

Art. 93. 1. Wykształcenie średnie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie
na studia wyższe potwierdzają w Rzeczypospolitej Polskiej:
1) świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną
działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
(OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach;
2) dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację
International Baccalaureate Organization w Genewie;
3) dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie
zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną
w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10).
2. Świadectwa i inne dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje
edukacyjne uznawane przez państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, uznaje się na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych.
3. Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, świadectwa i inne
dokumenty wydane za granicą przez szkoły lub instytucje edukacyjne uznawane przez
państwo, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji działają, mogą być
uznane w drodze decyzji administracyjnej za dokument potwierdzający w
Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze
zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe lub średnie, lub uprawnienie do
kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa lub innego dokumentu.
4. Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo
w ust. 3, uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia na określonym kierunku w
państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej
Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie same lub podobne ze
względu na program studiów albo może być uznane za dokument potwierdzający w
Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia takie
same lub podobne ze względu na program studiów.

Art. 93a. Jeżeli przedłożenie oryginału albo duplikatu świadectwa lub innego
dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3, albo uwierzytelnienie tego świadectwa
lub innego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody dla osoby, która:
1) uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), lub
2) została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub
innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka
– wykształcenie uzyskane przez tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę
uprawnienia do kontynuacji nauki uzyskane za granicą, w tym uprawnienia do
ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, może być potwierdzone w Rzeczypospolitej Polskiej w drodze decyzji administracyjnej jako wykształcenie
podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie
branżowe oraz średnie lub uprawnienia do kontynuacji nauki w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 93b. 1. W sprawach o uznanie świadectwa lub innego dokumentu,
o których mowa w art. 93 ust. 3, albo o potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień
do kontynuacji nauki, o których mowa w art. 93a, właściwy jest kurator oświaty ze
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, zwanej dalej
„wnioskodawcą”, a w przypadku braku miejsca zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę
instytucji, w której wnioskodawca zamierza złożyć świadectwo lub inny dokument
wydany za granicą.
2. Jeżeli stroną postępowania jest wnioskodawca, o którym mowa w art. 93a
pkt 1, decyzję administracyjną wydaje kurator oświaty właściwy dla województwa
mazowieckiego.

Art. 93c. 1. W postępowaniu w sprawie uznania świadectwa lub innego
dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3, oraz w postępowaniu w sprawie
potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, o którym mowa
w art. 93a, kurator oświaty dokonuje porównania przebiegu kształcenia za granicą
z kształceniem w Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonym w szkołach publicznych,
uwzględniając treści kształcenia, standardy wymagań i oceniania, zakładane efekty
uczenia się lub planowy czas nauki oraz uprawnienie do kontynuacji nauki na
określonym poziomie odpowiednio w państwie wydania świadectwa lub innego
dokumentu albo w państwie uzyskania wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji
nauki. Przepis art. 93 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku wątpliwości dotyczących:
1) przebiegu kształcenia w systemie edukacji państwa wydania świadectwa lub
innego dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3, albo uzyskania
wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, o których mowa w art. 93a,
2) statusu szkoły lub instytucji edukacyjnej działającej w państwie wydania
świadectwa lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3, albo
uzyskania wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, o których mowa w art. 93a
– kurator oświaty może zwrócić się o informację w szczególności do jednostki
organizacyjnej pełniącej w Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Krajowego Ośrodka
Informacji Sieci ENIC, o której mowa w Konwencji o uznaniu kwalifikacji
związanych z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim,
sporządzonej w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2004 r. poz. 2339), placówki konsularnej w Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio państwa wydania
świadectwa lub innego dokumentu albo państwa uzyskania wykształcenia lub
uprawnień do kontynuacji nauki, lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej,
której kompetencje terytorialne dotyczą odpowiednio państwa wydania świadectwa
lub innego dokumentu albo państwa uzyskania wykształcenia lub uprawnień do
kontynuacji nauki.

Art. 93d. 1. W postępowaniu w sprawie uznania świadectwa lub innego
dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3, jeżeli świadectwo lub inny dokument nie
daje podstaw do uznania, kurator oświaty może przeprowadzić z wnioskodawcą
rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia, zwaną dalej „rozmową sprawdzającą”.
2. W postępowaniu w sprawie potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do
kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a, kurator oświaty przeprowadza
z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą, chyba że na podstawie przedłożonych przez
wnioskodawcę dokumentów w sposób bezpośredni lub pośredni jest możliwe
ustalenie faktu uzyskania za granicą poziomu wykształcenia lub uprawnień do
kontynuacji nauki.

Art. 93e. Kurator oświaty określa zakres rozmowy sprawdzającej,
uwzględniając zakres wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien
posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego zgodnie z podstawą
programową kształcenia ogólnego, oraz uwzględniając specyfikę kształcenia
w systemie edukacji państwa wydania świadectwa lub innego dokumentu, o którym
mowa w art. 93 ust. 3, albo uzyskania wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji
nauki, o których mowa w art. 93a.

Art. 93f. 1. Rozmowę sprawdzającą przeprowadza komisja powołana przez
kuratora oświaty.
2. Jeżeli przemawia za tym ważny interes wnioskodawcy, o którym mowa
w art. 93a pkt 1, kurator oświaty właściwy dla województwa mazowieckiego może
powołać komisję przy kuratorze oświaty właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania wnioskodawcy.
3. W skład komisji wchodzą:
1) kurator oświaty lub wskazany przez niego pracownik kuratorium oświaty – jako przewodniczący;
2) nauczyciele uczący przedmiotów objętych rozmową sprawdzającą na poziomie
kształcenia prowadzącym do uzyskania wykształcenia lub uprawnień do
kontynuacji nauki, o którego odpowiednio uznanie albo potwierdzenie ubiega się
wnioskodawca – jako członkowie komisji.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kurator oświaty może powołać
członków komisji spośród kandydatów przedstawionych przez kuratora oświaty
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, o którym mowa
w art. 93a pkt 1.
5. Członkowie komisji otrzymują wynagrodzenie za pracę w komisji.

Art. 93g. 1. Przeprowadzenie rozmowy sprawdzającej podlega opłacie. Opłata
stanowi dochód budżetu państwa.
2. Wysokość opłaty stanowi sumę kosztów wynagrodzenia członków komisji i tłumacza.
3. Kurator oświaty zwalnia z opłaty:
1) wnioskodawcę, o którym mowa w art. 93a pkt 1;
2) wnioskodawcę, który pobiera zasiłek, o którym mowa w art. 37 lub art. 38
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub pobierał taki zasiłek
w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku odpowiednio
o uznanie świadectwa lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3,
albo potwierdzenie wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, o którym
mowa w art. 93a.
4. Kurator oświaty może rozłożyć obowiązek uiszczenia opłaty na raty, jeżeli
przemawia za tym ważny interes wnioskodawcy.
5. Jeżeli rozmowa sprawdzająca nie odbyła się z przyczyn losowych lub
zdrowotnych dotyczących wnioskodawcy, wniesiona opłata lub jej część może
podlegać zwrotowi.

Art. 93h. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o uznanie
świadectwa lub innego dokumentu, o którym mowa w art. 93 ust. 3, oraz
wymagania dotyczące formy przedkładanych dokumentów,
2) rodzaje dokumentów, które przedkłada się wraz z wnioskiem o potwierdzenie
wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, o którym mowa w art. 93a,
z których bezpośrednio lub pośrednio wynika posiadanie przez wnioskodawcę wykształcenia uzyskanego za granicą lub nabycie uprawnień do kontynuacji nauki za granicą,
3) sposób uwierzytelnienia świadectw lub innych dokumentów, o których mowa
w art. 93 ust. 3,
4) warunki, jakie muszą spełniać tłumaczenia świadectw lub innych dokumentów,
o których mowa w art. 93 ust. 3, oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2,
5) warunki i tryb przeprowadzania rozmowy sprawdzającej, w tym skład komisji,
o której mowa w art. 93f ust. 1, oraz warunki ustalania wyniku rozmowy
sprawdzającej, a także zakres przedmiotów, które mogą być objęte rozmową
sprawdzającą,
6) wysokość wynagrodzenia członków komisji, o którym mowa w art. 93f ust. 5,
nie wyższą niż 10% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
dyplomowanego, posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem
pedagogicznym, określonego na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
7) tryb wnoszenia opłaty, o której mowa w art. 93g ust. 1,
8) wysokość opłaty, która może podlegać zwrotowi w przypadkach, o których
mowa w art. 93g ust. 5, oraz tryb zwrotu opłaty,
9) przypadki, w których opłata, o której mowa w art. 93g ust. 1, nie podlega zwrotowi
– biorąc pod uwagę zasady przejrzystości i spójności procedur oraz stosowania
obiektywnych kryteriów podczas rozpatrywania wniosków o uznanie świadectw lub
innych dokumentów, wynikające z Konwencji o uznaniu kwalifikacji związanych
z uzyskaniem wyższego wykształcenia w Regionie Europejskim, sporządzonej
w Lizbonie dnia 11 kwietnia 1997 r.

Art. 94. (uchylony).

Art. 94a. (uchylony).

Art. 94aa. (uchylony).

Art. 94b. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, będącej fundacją Skarbu Państwa, realizację
zadań w zakresie oświaty i wychowania w ramach programów Unii Europejskiej
dotyczących kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Na realizację tych zadań Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Art. 94ba. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić
Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie wykonanie, w zakresie działalności
statutowej tej jednostki, zadań z zakresu oświaty i wychowania, w szczególności
badań, analiz, ekspertyz lub raportów, których przygotowanie wynika z krajowych lub
międzynarodowych zobowiązań tego ministra.
2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, Instytut Badań Edukacyjnych
w Warszawie otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której dysponentem
jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić Instytutowi
Badań Edukacyjnych w Warszawie wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1,
w ramach programów Unii Europejskiej, zapewniając środki na ich realizację.

Art. 94c. (uchylony).

Art. 95. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, zasady i warunki zatrudniania w szkołach i placówkach publicznych
nauczycieli niebędących obywatelami polskimi.

Art. 95a. (uchylony).

Art. 96. (uchylony).

Art. 96a. 1. Kto organizuje wypoczynek pomimo braku umieszczenia jego
zgłoszenia w bazie wypoczynku, o której mowa w art. 92h ust. 1, podlega karze grzywny.
2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku informowania kuratora
oświaty o zmianach okoliczności objętych zgłoszeniem wypoczynku, o których mowa
w art. 92d ust. 3 pkt 2 lit. b i c oraz pkt 5.
3. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje
w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956).

Art. 97. (pominięty).

Art. 98. (pominięty).

Art. 99. (pominięty).

Art. 100. (pominięty).

Art. 101. (pominięty).

Art. 102. (pominięty).

Art. 103. (pominięty).

Art. 104. 1. Prowadzenie szkół podstawowych, z wyjątkiem szkół
podstawowych specjalnych (w tym szkół przy zakładach karnych oraz zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich) i artystycznych, przechodzi do
obowiązkowych zadań własnych gmin z dniem 1 stycznia 1994 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Gmina może ustalić inny termin przejęcia szkół niż określony w ust. 1, nie
później jednak niż 1 stycznia 1996 r. O nieprzejęciu prowadzenia szkół
podstawowych z dniem 1 stycznia 1994 r. gmina zawiadamia właściwego kuratora
oświaty do dnia 30 grudnia 1993 r.
3. (uchylony)
4. Prowadzenie szkół ponadpodstawowych, szkół artystycznych I stopnia oraz
placówek może być przekazane gminie, na jej wniosek, jako zadanie własne, za zgodą
organu prowadzącego szkołę oraz po zawiadomieniu właściwego kuratora oświaty co
najmniej na 6 miesięcy przed terminem przejęcia.
5. Składniki majątkowe szkół przekazanych w trybie określonym w ust. 2
i 4 wchodzą w skład mienia komunalnego z dniem przekazania.
6. Do dnia 31 grudnia 1995 r. niepubliczne szkoły podstawowe otrzymują
dotacje z budżetu państwa na zasadach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 90 ust. 5.
7. Do czasu przejęcia przez gminy szkół podstawowych, określonych w ust. 1,
w skład komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora szkoły podstawowej
wchodzi dwóch przedstawicieli właściwej gminy, jeżeli konkurs na dyrektora szkoły
przeprowadza inny niż gmina organ prowadzący szkołę.

Art. 105. Zadanie własne gmin w zakresie prowadzenia przedszkoli, o którym
mowa w art. 5 ust. 5, staje się zadaniem obowiązkowym z dniem 1 stycznia 1992 r.

Art. 106. Działające w dniu wejścia w życie ustawy szkoły państwowe lub
prowadzone przez gminy stają się szkołami publicznymi w rozumieniu ustawy.

Art. 107. 1. Domy małego dziecka działające w dniu wejścia w życie ustawy
z dniem 1 stycznia 1993 r. przekształca się w placówki opiekuńczo-wychowawcze
określone w ustawie, prowadzone przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania i podporządkowane mu organy.
2. Rada Ministrów określi szczegółowo zasady i tryb przekształcania domów
małego dziecka w placówki opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w ust. 1.

Art. 108. (pominięty).

Art. 109. 1. Osoby pełniące w dniu wejścia w życie ustawy funkcje kuratorów
oświaty i wychowania stają się kuratorami oświaty, o których mowa w ustawie.
2. Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy w kuratoriach oświaty
i wychowania stają się pracownikami kuratoriów oświaty, o których mowa w ustawie.

Art. 110. (pominięty).

Art. 111. (pominięty).

Art. 112. (uchylony).

Art. 113. 1. (pominięty)
2. Dotychczasowe uprawnienia do prowadzenia szkół i innych placówek,
wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy wymienionej
w art. 114 pkt 2, pozostają w mocy do czasu wydania przepisów przewidzianych
w art. 29 niniejszej ustawy.

Art. 114. Tracą moc:
1) dekret z dnia 23 marca 1956 r. o obowiązku szkolnym (Dz. U. poz. 52, z 1961 r.
poz. 160, z 1971 r. poz. 115 oraz z 1989 r. poz. 192);
2) ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (Dz. U.
poz. 160, z późn. zm.).

Art. 115. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że przepisy
rozdziału 7 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.