Wejscie w życie: 30 kwietnia 2012

Ostatnia Zmiana: 19 stycznia 2021

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

Art. 1. 1. Ustawa określa organizację i zasady działania systemu informacji
oświatowej służącego uzyskiwaniu danych niezbędnych do:
1) prowadzenia polityki oświatowej państwa na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym, w tym wspomagania zarządzania oświatą;
2) efektywnego funkcjonowania systemu finansowania zadań oświatowych na
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
3) analizy efektywności wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na
finansowanie zadań oświatowych;
4) nadzorowania i koordynowania wykonywania nadzoru pedagogicznego na
terenie kraju oraz podnoszenia jakości edukacji.
2. Przez system informacji oświatowej zapewnia się powszechny dostęp do
informacji z zakresu oświaty.

Art. 2. System informacji oświatowej stanowią baza danych systemu
informacji oświatowej, zwana dalej „bazą danych SIO”, oraz system
teleinformatyczny.

Art. 3. 1. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane dotyczące:
1) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oraz innych
jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681), zwanych dalej „szkołami i placówkami oświatowymi”;
2) innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty:
a) jednostek samorządu terytorialnego,
b) ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe,
c) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
d) okręgowych komisji egzaminacyjnych,
e) jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967
i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287),
f) kuratoriów oświaty,
g) organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
h) specjalistycznych jednostek nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą – Prawo oświatowe”,
i) jednostek obsługujących, o których mowa w art. 10b ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506,
1309, 1571 i 1696), art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 i 1571) lub art. 8d
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571), które obejmują wspólną obsługą
szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki
samorządu terytorialnego, zwanych dalej „jednostkami obsługującymi”,
j) izb rzemieślniczych
– zwanych dalej „innymi jednostkami wykonującymi zadania z zakresu oświaty”.
2. W systemie informacji oświatowej są gromadzone i przetwarzane dane osobowe:
1) dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w szkołach i placówkach
oświatowych, dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz uczniów, słuchaczy, wychowanków i absolwentów szkół i placówek oświatowych;
2) nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych,
o których mowa w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela;
2a) nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
3) osób niebędących nauczycielami, o których mowa w art. 15 ust. 1–5 oraz
art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
4) osób, które wykonują zadania nauczyciela na podstawie umowy cywilnoprawnej.
3. Ilekroć w ustawie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) uczniach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1;
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa
w ust. 2 pkt 2–4;
3) niepełnosprawności uczniów – należy przez to rozumieć potwierdzone
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ograniczenia funkcji
organizmu występujące u uczniów wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki, metod pracy i wychowania;
4) podmiocie zobowiązanym do przekazywania danych do bazy danych SIO –
należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany do przekazywania danych do:
a) Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 33,
b) bazy danych SIO do zbioru danych szkół i placówek oświatowych,
o którym mowa w art. 40,
c) bazy danych SIO do zbioru danych jednostek, o którym mowa w art. 41,
d) bazy danych SIO do zbioru danych o uczniach, o którym mowa w art. 42,
e) bazy danych SIO do zbioru danych o nauczycielach, o którym mowa w art. 43.

Art. 4. 1. Baza danych SIO jest to centralny zbiór danych, prowadzony przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w skład którego wchodzą
następujące zbiory danych:
1) zbiór danych o szkołach i placówkach oświatowych oraz ich zespołach –
Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, zwany dalej „RSPO”;
2) zbiory innych niż objęte RSPO danych o szkołach i placówkach oświatowych,
zwane dalej „zbiorami danych szkół i placówek oświatowych”;
3) zbiory danych o innych jednostkach wykonujących zadania z zakresu
oświaty, zwane dalej „zbiorami danych jednostek”;
4) zbiory danych o uczniach;
5) zbiory danych o nauczycielach.
2. Dane dotyczące lokalizacji przestrzennej szkół i placówek oświatowych
oraz lokalizacji przestrzennej innych jednostek wykonujących zadania z zakresu
oświaty, w bazie danych SIO, są udostępniane z baz danych, o których mowa
w art. 4 ust. 1a pkt 4 i 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309), przy wykorzystaniu usług
danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 oraz z 2019 r. poz. 730),
tworzonym i utrzymywanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Art. 5. (uchylony).

Art. 5a. 1. W przypadku:
1) szkół i placówek oświatowych posiadających filie,
2) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii i placówek
kształcenia ustawicznego, w skład których wchodzą szkoły,
3) szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół,
4) szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
– do bazy danych SIO są przekazywane dane przez odpowiednio szkołę, placówkę
oświatową, zespół, zakład poprawczy albo schronisko dla nieletnich.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, baza danych SIO zawiera
wyodrębnione zbiory danych dotyczące odpowiednio:
1) szkoły i placówki oświatowej oraz jej filii;
2) placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład placówki;
3) poszczególnych szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół,
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach;
4) danych wspólnych dla odpowiednio szkoły i placówki oświatowej oraz jej
filii, placówki, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i szkoły wchodzącej w skład
placówki, szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół oraz
zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz szkół w tych zakładach i schroniskach.

Art. 6. 1. Administratorem bazy danych SIO jest minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania.
2. (uchylony)

Art. 6a. W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części na
podstawie art. 30b ustawy – Prawo oświatowe minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych
przepisów niniejszej ustawy w odniesieniu do wszystkich lub niektórych jednostek
systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b
ustawy – Prawo oświatowe, w szczególności w zakresie terminów i sposobu
przekazywania danych do bazy danych SIO, a także wprowadzić w tym zakresie
odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłowość i kompletność danych
systemu informacji oświatowej.

Art. 7. 1. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne szkół
i placówek oświatowych:
1) nazwa;
2) nazwa skrócona;
3) typ szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;
4) data założenia;
5) data rozpoczęcia działalności;
6) nazwa zespołu, jeżeli szkoła lub placówka oświatowa wchodzi w skład zespołu;
7) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki oświatowej w krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zwanym dalej
„rejestrem REGON”, a w przypadku:
a) szkoły lub placówki oświatowej wchodzącej w skład zespołu oraz szkoły
wchodzącej w skład specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego,
młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka
socjoterapii, placówki kształcenia ustawicznego, zakładu poprawczego
lub schroniska dla nieletnich – także numer identyfikacyjny REGON
odpowiednio zespołu, ośrodka, placówki, zakładu lub schroniska,
b) szkoły filialnej i filii placówki – także numer identyfikacyjny REGON
szkoły albo placówki, której odpowiednio szkoła filialna albo filia
placówki jest organizacyjnie podporządkowana;
8) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
9) numer identyfikacyjny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c ust. 2b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
10) adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej oraz numer telefonu, numer
faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej;
11) dane dotyczące organu prowadzącego:
a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister,
osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,
b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer
identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej
szkołę lub placówkę oświatową – jej imię (imiona), nazwisko, numer
PESEL i adres zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres
poczty elektronicznej i strony internetowej;
12) status publiczno-prawny: szkoła lub placówka oświatowa publiczna,
niepubliczna szkoła artystyczna o uprawnieniach publicznej szkoły
artystycznej albo szkoła lub placówka oświatowa niepubliczna;
12a) informacja, czy szkoła została założona lub jest prowadzona po uzyskaniu
zgody, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
13) związanie organizacyjne szkoły:
a) (uchylona)
b) w podmiocie leczniczym,
c) w Ochotniczym Hufcu Pracy,
d) w jednostce pomocy społecznej,
e) w zakładzie poprawczym,
f) w schronisku dla nieletnich,
g) przy zakładzie karnym,
h) przy areszcie śledczym;
14) specyfika szkoły: szkoła ogólnodostępna albo specjalna;
15) określenie, czy szkoła ma ustalony obwód;
16) etapy edukacyjne realizowane w szkole;
17) określenie, czy szkoła jest szkołą dla dzieci i młodzieży, czy szkołą dla
dorosłych;
18) rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których szkoła specjalna została
zorganizowana;
19) (uchylony)
20) zawód – w przypadku szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie
zawodowe;
21) zawód, specjalność i specjalizacja – w przypadku szkoły artystycznej;
22) (uchylony)
23) nazwa i siedziba uczelni sprawującej opiekę naukowo-dydaktyczną nad
kolegium pracowników służb społecznych;
24) informacja o posiadaniu internatu przez szkołę;
25) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa
podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu,
numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej – w przypadku
gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu
prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową, a w przypadku osoby
fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę oświatową – inny niż adres
zamieszkania tej osoby;
26) imię i nazwisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej;
27) data likwidacji;
28) dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730), niezbędne do wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON, zmiany cech objętych
wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;
28a) informacja o planowanym otrzymywaniu na kolejny rok budżetowy dotacji,
o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245
oraz z 2019 r. poz. 1287 i 1681);
28b) informacja o przekazaniu prowadzenia szkoły w drodze umowy, o której
mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
29) numer szkoły lub placówki oświatowej w RSPO, zwany dalej „numerem RSPO”;
30) data wpisania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO;
31) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania
danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO.
1a. W RSPO są gromadzone następujące dane identyfikacyjne zespołów szkół
i placówek oświatowych:
1) data połączenia szkół lub placówek oświatowych w zespół;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany;
3) adres siedziby zespołu oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty
elektronicznej i strony internetowej;
4) dane dotyczące organu prowadzącego:
a) typ organu prowadzącego: jednostka samorządu terytorialnego, minister,
osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego, osoba fizyczna,
b) nazwa i adres siedziby organu prowadzącego oraz jego numer
identyfikacyjny REGON, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej
zespół – jej imię (imiona), nazwisko, numer PESEL i adres
zamieszkania, oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty
elektronicznej i strony internetowej;
5) adres do korespondencji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym: nazwa
podmiotu, na adres którego jest kierowana korespondencja, numer telefonu,
numer faksu, adres poczty elektronicznej i strony internetowej – w przypadku
gdy adres do korespondencji jest inny niż adres siedziby organu prowadzącego zespół, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej zespół – inny niż adres zamieszkania tej osoby;
6) imię i nazwisko dyrektora zespołu;
7) data włączenia i wyłączenia szkoły lub placówki oświatowej z zespołu;
8) data rozwiązania zespołu;
9) dane, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej, niezbędne do wpisu zespołu do rejestru REGON,
zmiany cech objętych wpisem oraz skreślenia z rejestru REGON;
10) numer RSPO zespołu;
11) data wpisania danych zespołu do RSPO;
12) typ, nazwa oraz adres siedziby podmiotu zobowiązanego do przekazywania
danych zespołu do RSPO.
2. Danych szkół i placówek oświatowych, które zostały zlikwidowane, oraz
danych zespołów szkół i placówek oświatowych, które zostały rozwiązane, nie
usuwa się z RSPO.
3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 29–31 i ust. 1a pkt 10–12, są
generowane w RSPO automatycznie.

Art. 7a. (uchylony).

Art. 8. W bazie danych SIO, w zbiorach danych szkół i placówek
oświatowych, są gromadzone następujące dane dziedzinowe:
1) dane dotyczące warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych
prowadzenia szkół i placówek oświatowych, w szczególności:
a) powierzchni gruntów oraz obiektów budowlanych,
b) pomieszczeń szkoły i placówki oświatowej,
c) wyposażenia szkoły i placówki oświatowej,
d) (uchylona)
e) liczby osób niebędących uczniami danej szkoły lub placówki oświatowej
korzystających z internatu, w tym liczby osób posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego,
f) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia nauczyciela
przypadającego na 1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych
składników wynagrodzenia – w przypadku publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i przez osoby fizyczne oraz niepublicznych
szkół i placówek oświatowych,
g) kosztów wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami, wraz
z pochodnymi, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych,
h) wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych,
i) liczby korzystających z biblioteki szkolnej według kategorii
korzystających,
j) danych o wysokości wynagrodzenia osób, o których mowa
w art. 3 ust. 2 pkt 4, w publicznych szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
k) danych o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na
1 etat, z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia
nauczycieli mianowanych i dyplomowanych zatrudnionych na
stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne,
w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu
ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli
szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia
nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach
rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b,
ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
2) dane dotyczące organizacji i działalności poradni psychologiczno-
-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych:
a) liczba uczniów, nauczycieli i rodziców korzystających z pomocy poradni
oraz liczba form tej pomocy – według form pomocy,
b) liczba diagnoz sporządzonych przez poradnię oraz liczba dzieci do
3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy –
Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym
przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół
i klas – dla których sporządzono diagnozy, według rodzajów tych diagnoz,
c) liczba dzieci do 3 roku życia, dzieci w wieku, o którym mowa
w art. 31 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – uczestniczących w zajęciach organizowanych przez
poradnię, według rodzajów tych zajęć,
d) liczba opinii innych niż opinia o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju wydanych przez poradnię oraz liczba dzieci do 3 roku życia,
dzieci w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy – Prawo
oświatowe, w tym objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym, oraz uczniów, według typów szkół i klas – dla których
wydano opinie, według rodzajów tych opinii,
e) numer i data wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wraz z informacją,
czy opinia lub orzeczenie zostało wydane dziecku do 3 roku życia,
dziecku w wieku, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy – Prawo
oświatowe, w tym objętemu rocznym obowiązkowym przygotowaniem
przedszkolnym, oraz uczniowi, według typu szkoły i klasy, do której
uczeń uczęszcza, oraz informacją o rodzaju niepełnosprawności,
a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych – współwystępujących
niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu
niedostosowaniem społecznym,
f) liczba uczniów, według etapu edukacyjnego, wobec których
stwierdzono, na podstawie orzeczenia, brak potrzeby kształcenia
specjalnego, indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
indywidualnego nauczania albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
2a) dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-
-pedagogiczną, z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, udzieloną przez przedszkole,
szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną
formę wychowania przedszkolnego – według form tej pomocy;
2b) dane dotyczące liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-
-pedagogiczną udzieloną przez szkołę, z wyszczególnieniem liczby uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – według klas,
do których uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy;
2ba) dane dotyczące liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do
życia w rodzinie – według klas, do których uczniowie uczęszczają, oraz płci;
2bb) dane dotyczące liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej – według
klas, do których uczniowie uczęszczają;
2c) dane dotyczące organizacji i działalności:
a) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania:
– bursa – liczba osób niebędących uczniami, korzystających z bursy,
– dom wczasów dziecięcych – liczba turnusów,
b) placówek oświatowo-wychowawczych – liczba uczestników zajęć,
według rodzajów i form zajęć,
c) placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia
zawodowego – liczba form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego,
z wyłączeniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów
umiejętności zawodowych oraz turnusów dokształcania teoretycznego,
według rodzajów tych form, oraz liczba uczestników tych form,
d) placówek doskonalenia nauczycieli – liczba nauczycieli korzystających
z innych niż kursy kwalifikacyjne form doskonalenia, według rodzajów tych form;
3) dane dotyczące liczby nauczycieli szkół i placówek oświatowych, z którymi
w danym roku kalendarzowym rozwiązano stosunek pracy albo planowane
jest jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie,
według przyczyn rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku pracy;
4) dane dotyczące pracowników niebędących nauczycielami w szkołach
i placówkach oświatowych:
a) liczba pracowników,
b) wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk.

Art. 9. W bazie danych SIO, w zbiorach danych jednostek, są gromadzone
następujące dane:
1) dane identyfikacyjne:
a) nazwa,
b) nazwa skrócona,
c) typ jednostki, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2,
d) numer identyfikacyjny REGON,
e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli numer taki został nadany,
f) adres siedziby jednostki oraz numer telefonu, numer faksu, adres poczty
elektronicznej i strony internetowej;
2) dane dziedzinowe dotyczące:
a) nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na
stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne,
w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty,
specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2
ustawy – Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór
pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych – dane
o wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat,
z uwzględnieniem nieperiodycznych składników wynagrodzenia,
b) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie
oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin,
starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, jednostkach
obsługujących, urzędach obsługujących ministrów prowadzących szkoły
i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych
i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2
ustawy – Prawo oświatowe:
– liczba pracowników,
– łączna wysokość ich wynagrodzeń,
– wymiar zatrudnienia, według rodzaju zajmowanych stanowisk,
c) liczby uczniów korzystających z pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, o której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty, oraz udzielanej w ramach programów
przyjętych na podstawie art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z określeniem świadczeń tej pomocy.

Art. 10. W bazie danych SIO, w zbiorach danych uczniów, są gromadzone
dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów.

Art. 11. Dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię,
nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL
– imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz – jeżeli uczeń nie jest obywatelem
polskim – kraj pochodzenia i dane dotyczące statusu ucznia:
1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu
lub prawo stałego pobytu;
2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
3) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka;
5) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby;
6) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany;
6a) osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo
członek rodziny takiej osoby;
7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby;
8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127,
art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r.
poz. 577 i 622);
11) członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony
międzynarodowej;
11a) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
12) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej;
13) inny.

Art. 12. Dane dziedzinowe ucznia w związku z wczesnym wspomaganiem
rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym
obejmują numer, datę wydania, datę przedłożenia w szkole lub placówce
oświatowej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, orzeczenia
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowaw-czych, orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego i datę zakończenia realizacji wczesnego wspomagania
rozwoju, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i kształcenia specjalnego
zorganizowanego na podstawie odpowiednio opinii lub orzeczenia oraz informację
o rodzaju niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych –
współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub
zagrożeniu niedostosowaniem społecznym.

Art. 13. Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do
przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub
innej formy wychowania przedszkolnego obejmują:
1) miejsce zamieszkania ucznia;
2) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
3) indywidualne spełnianie obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego;
4) spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza
przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole
podstawowej albo inną formą wychowania przedszkolnego;
5) korzystanie z nauczania, wychowania i opieki w wymiarze wyższym niż
określony w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe;
6) rodzaj oddziału, do którego uczeń uczęszcza: ogólnodostępny, integracyjny
albo specjalny;
7) (uchylony)
8) (uchylony)
9) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;
10) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka
regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;
11) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu ucznia
i opiekuna, o których mowa w art. 32 ust. 5 albo 6 ustawy – Prawo oświatowe;
12) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką przedszkola, szkoły
podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub innej formy
wychowania przedszkolnego, z określeniem rodzaju wypadku, miejsca,
w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał
miejsce, oraz przyczyny wypadku;
13) datę rozpoczęcia i datę zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy
wychowania przedszkolnego.

Art. 14. Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w szkole obejmują:
1) miejsce zamieszkania ucznia, z wyjątkiem uczniów szkół specjalnych
zorganizowanych w podmiotach leczniczych;
2) klasę, semestr i oddział, do którego uczeń uczęszcza;
3) rodzaj oddziału: ogólnodostępny, integracyjny, specjalny, przysposabiający
do pracy, sportowy, dwujęzyczny, międzynarodowy lub inny rodzaj oddziału,
w szczególności, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz
art. 47 ust. 1 pkt 5, art. 111, art. 112 ust. 2, art. 113 i art. 165 ust. 16 ustawy –
Prawo oświatowe;
4) (uchylony)
5) zawód oraz zajęcia realizowane w ramach godzin, o których mowa
w art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy – Prawo oświatowe, których przeznaczenie
określają przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 tej ustawy –
w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
5a) uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji;
5b) uczestniczenie w kursie umiejętności zawodowych;
5c) uczestniczenie w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników;
6) miejsce odbywania praktycznej nauki zawodu – w przypadku ucznia szkoły
ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe;
7) zawód, specjalność i specjalizację – w przypadku ucznia szkoły artystycznej;
8) formę kształcenia stacjonarną lub zaoczną – w przypadku ucznia szkoły dla
dorosłych;
8a) formę kształcenia dzienną, stacjonarną lub zaoczną – w przypadku ucznia
odpowiednio branżowej szkoły II stopnia, szkoły policealnej lub policealnej
szkoły artystycznej;
9) status młodocianego pracownika, w tym miejsce odbywania jego
dokształcania teoretycznego;
10) korzystanie z indywidualnego nauczania;
11) realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki;
12) korzystanie z dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego oraz nauki języka
i kultury kraju pochodzenia, o których mowa w art. 165 ust. 7, 9 i 15 ustawy
– Prawo oświatowe;
13) spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
14) (uchylony)
15) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;
16) uczestniczenie w nauce języka mniejszości narodowej, etnicznej lub języka
regionalnego, z określeniem nazwy tego języka;
17) (uchylony)
18) uzyskanie tytułu laureata albo finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata
konkursu lub zawodów na szczeblu co najmniej powiatu;
19) uzyskanie albo nieuzyskanie promocji;
20) korzystanie z przedłużonego okresu nauki na etapie edukacyjnym;
21) ukończenie albo nieukończenie szkoły;
22) uzyskanie albo nieuzyskanie dyplomu ukończenia szkoły – w przypadku
ucznia szkoły artystycznej;
23) informację o ukończeniu szkoły artystycznej na podstawie egzaminów eksternistycznych;
24) (uchylony)
25) uczestniczenie w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia,
o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo oświatowe, według
rodzajów tych zajęć, oraz innych niż wymienione w art. 109 ust. 1 ustawy –
Prawo oświatowe formach działalności dydaktyczno-wychowawczej, w tym
dodatkowych działaniach mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie
poczucia tożsamości etnicznej uczniów romskich oraz wspomagających
edukację tych uczniów;
26) uzyskanie karty rowerowej;
27) korzystanie z bezpłatnego transportu lub zwrotu kosztów przejazdu, o których
mowa w art. 39 ust. 3, 4 i 4a ustawy – Prawo oświatowe;
28) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką szkoły, z określeniem rodzaju
wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie
których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
29) korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym,
o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;
30) informację o korzystaniu z internatu;
31) datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w szkole;
32) informację o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole obwodowej.

Art. 15. Dane dziedzinowe w związku z nauką ucznia w kolegium
pracowników służb społecznych obejmują:
1) miejsce zamieszkania ucznia;
2) semestr, na który uczeń uczęszcza;
3) specjalność kształcenia;
4) system kształcenia: dzienny, wieczorowy lub zaoczny;
5) informację, jakiego języka obcego uczeń się uczy;
6) realizowanie indywidualnego toku nauki;
7) odbywanie nauki według indywidualnych planów lub programów nauczania;
8) zaliczenie albo niezaliczenie semestru;
9) ukończenie albo nieukończenie kolegium;
10) korzystanie przez ucznia z pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym,
o której mowa w art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, z określeniem rodzaju świadczeń;
11) informację o korzystaniu z internatu;
12) datę rozpoczęcia i datę zakończenia nauki w kolegium.

Art. 16. Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku
wychowawczym oraz ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym obejmują:
1) podstawę pobytu w ośrodku:
a) odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
b) orzeczenie sądu,
c) wniosek rodziców;
2) działania wynikające ze specjalnej organizacji nauki, metod pracy
i wychowania, w tym w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
z określeniem form tej pomocy;
3) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką ośrodka, z określeniem
rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć,
w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
4) datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w ośrodku, a w przypadku
wychowanka młodzieżowego ośrodka socjoterapii – również datę rozpoczęcia
i datę zakończenia korzystania z zakwaterowania w tym ośrodku;
5) w przypadku wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego datę:
a) otrzymania przez dyrektora ośrodka, za pośrednictwem poczty,
skierowania wychowanka do ośrodka,
b) przekazania informacji o niedoprowadzeniu wychowanka do ośrodka
– zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 81 ustawy z dnia
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2018 r. poz. 969).

Art. 17. Dane dziedzinowe w związku z objęciem ucznia opieką w placówce
zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania obejmują:
1) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki, z określeniem
rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć,
w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku;
2) datę rozpoczęcia i datę zakończenia pobytu w placówce.

Art. 18. (uchylony).

Art. 19. Dane dziedzinowe w związku z uczęszczaniem ucznia do placówki
oświatowo-wychowawczej oraz placówki artystycznej – ogniska artystycznego,
obejmują wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki z określeniem
rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek, rodzaju zajęć, w czasie
których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku.

Art. 19a. Dane dziedzinowe w związku z kształceniem ustawicznym ucznia
w placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego obejmują:
1) uczestniczenie w kwalifikacyjnym kursie zawodowym z określeniem kwalifikacji;
2) datę rozpoczęcia i datę zakończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego;
2a) uczestniczenie w kursie umiejętności zawodowych;
2b) datę rozpoczęcia i datę zakończenia kursu umiejętności zawodowych;
2c) uczestniczenie w turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
2d) datę rozpoczęcia i datę zakończenia turnusu dokształcania teoretycznego
młodocianych pracowników;
3) wypadki, którym uległ uczeń, będąc pod opieką placówki lub ośrodka,
z określeniem rodzaju wypadku, miejsca, w którym zdarzył się wypadek,
rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, oraz przyczyny wypadku.

Art. 20. Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminami
przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne obejmują:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego;
2) wyniki egzaminów eksternistycznych:
a) typ szkoły ukończonej na podstawie egzaminów eksternistycznych,
b) uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej po zdaniu egzaminu
eksternistycznego zawodowego, z określeniem kwalifikacji,
c) zdanie egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły
I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
3) informację o uzyskaniu dyplomu zawodowego.

Art. 21. Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez
dyrektora szkoły podstawowej spełniania obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego obejmują:
1) informację o spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
przez uczęszczanie do przedszkola za granicą lub przy przedstawicielstwie
dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
2) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku.

Art. 22. Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez
dyrektora szkoły podstawowej spełniania obowiązku szkolnego obejmują:
1) informację o spełnianiu obowiązku szkolnego przez uczęszczanie do szkoły
za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
2) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku.

Art. 23. Dane dziedzinowe ucznia w związku z kontrolowaniem przez gminę
spełniania obowiązku nauki obejmują:
1) informację o spełnianiu obowiązku nauki w formie, o której mowa
w art. 36 ust. 9 pkt 2 i ust. 12 ustawy – Prawo oświatowe;
2) informację o spełnianiu obowiązku nauki przez uczęszczanie do szkoły za
granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce;
3) informację o przyczynie niespełniania tego obowiązku;
3a) informację, o której mowa w art. 36 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe,
przekazaną wójtowi gminy (burmistrzowi, prezydentowi miasta) przez osoby
kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe,
o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 3 i 4 tej ustawy.
4) (uchylony)

Art. 24. Dane dziedzinowe ucznia w związku z podjęciem studiów wyższych
obejmują nazwę uczelni i kierunek studiów, na który absolwent został przyjęty,
oraz formę studiów, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5.

Art. 25. Dane dziedzinowe ucznia w związku z egzaminem na tytuł
czeladnika, przeprowadzanym przez izby rzemieślnicze, obejmują informację
o uzyskaniu tytułu czeladnika, z określeniem zawodu, w którym tytuł został uzyskany.

Art. 26. (uchylony).

Art. 26a. (uchylony).

Art. 26b. (uchylony).

Art. 27. W bazie danych SIO, w zbiorach danych nauczycieli, są gromadzone
i przetwarzane dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe nauczycieli.

Art. 28. Dane identyfikacyjne nauczyciela obejmują imię, nazwisko i numer
PESEL, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – imię
(imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kraj pochodzenia.

Art. 29. 1. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy
i awansem zawodowym obejmują:
1) w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
i) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego
stopnia awansu zawodowego,
j) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego
składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz
dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych
w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
k) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia
stosunku pracy, a w przypadku przeniesienia nauczyciela na inne
stanowisko lub do innej szkoły na podstawie art. 18 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – także datę przeniesienia,
l) informację o otrzymanej ocenie pracy, o której mowa w art. 6a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
1a) w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) rodzaje i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
h) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
i) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego
składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz
dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych
w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
j) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia
stosunku pracy, a w przypadku przeniesienia nauczyciela na inne
stanowisko lub do innej szkoły na podstawie art. 18 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – także datę przeniesienia;
2) w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych
zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne, w urzędach obsługujących ministrów, kuratoriach oświaty,
specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy
– Prawo oświatowe, organach sprawujących nadzór pedagogiczny, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach
egzaminacyjnych, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli
o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia
nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia
nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach
rolniczych, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6
i ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) przygotowanie pedagogiczne,
c) posiadane kwalifikacje do nauczania,
d) staż pracy, w tym staż pracy pedagogicznej,
e) formę i wymiar zatrudnienia,
f) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
g) stopień awansu zawodowego oraz dane dotyczące uzyskania kolejnego
stopnia awansu zawodowego,
h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia
stosunku pracy,
i) informację o otrzymanej ocenie pracy, o której mowa w art. 6a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – w przypadku
nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia
nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach
doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych
placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy
nauczają w szkołach rolniczych, o których mowa odpowiednio
w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe.
2. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku z doskonaleniem zawodowym
i dodatkowymi uprawnieniami w odniesieniu do nauczycieli, wychowawców
i innych pracowników pedagogicznych oraz nauczycieli mianowanych lub
dyplomowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obejmują:
1) ukończone kursy kwalifikacyjne oraz formy dokształcania i doskonalenia zawodowego;
2) wpisanie do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ewidencją egzaminatorów”;
3) wpisanie na listę rzeczoznawców, o której mowa w art. 22an ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwaną dalej „listą rzeczoznawców”;
4) wpisanie na listę ekspertów, o której mowa w art. 9g ust. 11 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zwaną dalej „listą ekspertów”;
5) uprawnienia trenera, instruktora sportu lub menedżera sportu, zwane dalej
„dodatkowymi uprawnieniami w zakresie kultury fizycznej”.
3. Dane dziedzinowe nauczyciela w związku ze stosunkiem pracy obejmują:
1) w odniesieniu do osób niebędących nauczycielami, o których mowa
w art. 15 ust. 2–6 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) formę i wymiar zatrudnienia,
d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
e) rodzaj i wymiar prowadzonych zajęć lub innych wykonywanych obowiązków,
f) przyczyny nieprowadzenia zajęć,
g) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego
składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz
dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych
w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
h) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia
stosunku pracy;
2) w odniesieniu do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, niebędących
nauczycielami, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe:
a) wykształcenie,
b) staż pracy,
c) formę i wymiar zatrudnienia,
d) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje,
e) rodzaj i wymiar obowiązków,
f) dane o wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego
składników i ich wysokości, w tym składników nieperiodycznych, oraz
dodatków i ich wysokości – w przypadku osób zatrudnionych
w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
jednostki samorządu terytorialnego i ministrów,
g) datę nawiązania stosunku pracy oraz datę rozwiązania albo wygaśnięcia
stosunku pracy.
4. Dane dziedzinowe osoby, o której mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4, obejmują:
1) wykształcenie;
2) przygotowanie pedagogiczne;
3) posiadane kwalifikacje do nauczania;
4) zajmowane stanowiska i sprawowane funkcje;
5) rodzaj i wymiar zadań;
6) rodzaj, datę rozpoczęcia i zakończenia obowiązywania umowy.

Art. 30. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do zbioru danych
szkoły lub placówki oświatowej, zbioru danych jednostki, zbioru danych
nauczyciela i zbioru danych ucznia przekazuje dane do bazy danych SIO,
w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana w stanie faktycznym,
z wyjątkiem danych, o których mowa w:
1) art. 8 pkt 1 lit. a–c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25 i 32, art. 20 pkt 1,
art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;
2) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzyskania
kolejnego stopnia awansu zawodowego;
3) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli
w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych
w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia;
4) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypadku
nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych;
5) danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.

Art. 31. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych dziedzinowych
gromadzonych w systemie informacji oświatowej w zbiorach danych szkół
i placówek oświatowych, zbiorach danych jednostek, zbiorach danych uczniów
i zbiorach danych nauczycieli oraz terminy przekazywania do bazy danych SIO
danych, o których mowa w:
1) art. 8 pkt 1 lit. a–c, e–k i pkt 2–4, art. 9 pkt 2, art. 14 pkt 25 i 32, art. 20 pkt 1,
art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. j, pkt 1a lit. i, ust. 3 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. f;
2) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz pkt 2 lit. g – w zakresie dotyczącym uzyskania
kolejnego stopnia awansu zawodowego;
3) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz ust. 3 pkt 1 lit. c – w przypadku nauczycieli
w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych
w zakresie dotyczącym wymiaru zatrudnienia;
4) art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 1 lit. e oraz ust. 4 pkt 5 – w przypadku
nauczycieli w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach
leczniczych;
5) danych identyfikacyjnych uczniów przystępujących do egzaminu
ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać potrzebę
zapewnienia organom administracji publicznej, realizującym na poziomie
lokalnym, regionalnym i krajowym politykę oświatową państwa, aktualnych
danych niezbędnych do realizowania zadań w tym zakresie, a także planowania
środków budżetowych niezbędnych do finansowania zadań oświatowych oraz
konieczność dostosowania terminów przekazywania danych do bazy danych SIO
do terminów przygotowywania projektu budżetu państwa i budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.

Art. 32. 1. W razie uzasadnionej ważnym interesem publicznym potrzeby
pilnego pozyskania przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
danych dziedzinowych dotyczących warunków dydaktycznych, materialnych
i finansowych prowadzenia szkół i placówek oświatowych, nieobjętych szczegółowym zakresem danych określonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 31, z bazy danych SIO do podmiotów zobowiązanych do przekazywania
danych do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych jest kierowane zapytanie
dotyczące tych danych, w formie formularza określającego wymagane dane oraz
termin ich przekazania do bazy danych SIO.
2. Dane przekazane na podstawie formularza, o którym mowa w ust. 1, po ich
przetworzeniu podlegają niezwłocznie usunięciu z bazy danych SIO.

Art. 33. Dane identyfikacyjne szkół i placówek oświatowych oraz ich
zespołów do RSPO są obowiązane przekazywać:
1) jednostki samorządu terytorialnego przekazują dane identyfikacyjne:
a) publicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów
prowadzonych przez te jednostki,
b) publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby
fizyczne, którym ta jednostka samorządu terytorialnego wydała
zezwolenie na założenie publicznej szkoły lub placówki oświatowej,
oraz zespołów tych szkół i placówek oświatowych;
c) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, wpisanych do
prowadzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego ewidencji
niepublicznych szkół i placówek oświatowych, oraz ich zespołów,
d) niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych oraz
niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wpisanych do
prowadzonej przez samorząd województwa ewidencji – w przypadku
samorządów województw;
2) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dane
prowadzonych przez tego ministra:
a) publicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
b) publicznych szkół i placówek o charakterze eksperymentalnym,
c) publicznych placówek kształcenia ustawicznego o zasięgu
ogólnokrajowym,
d) zespołów szkół lub placówek oświatowych;
3) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
przekazuje dane:
a) publicznych szkół lub placówek artystycznych oraz ich zespołów
prowadzonych przez tego ministra,
b) publicznych szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez osoby
prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby
fizyczne, którym minister ten wydał zezwolenie na założenie publicznej
szkoły lub placówki artystycznej, oraz zespołów tych szkół i placówek artystycznych,
c) niepublicznych szkół i placówek artystycznych, wpisanych do
prowadzonej przez tego ministra ewidencji niepublicznych szkół
i placówek artystycznych, oraz ich zespołów;
4) inni niż wymienieni w pkt 2 i 3 ministrowie przekazują dane prowadzonych
przez tych ministrów szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów;
5) okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują numer identyfikacyjny szkoły,
o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Art. 34. 1. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO,
z wyjątkiem okręgowej komisji egzaminacyjnej, przekazuje dane identyfikacyjne
szkoły lub placówki oświatowej w terminie 7 dni od dnia założenia szkoły lub
placówki publicznej, a w przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
osobę fizyczną oraz niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej – w terminie
7 dni odpowiednio od dnia wydania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki
oświatowej albo dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
2. Samorząd województwa przekazuje do RSPO dane identyfikacyjne
niepublicznych kolegiów pracowników służb społecznych w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od organu prowadzącego niezbędnych do przekazania danych.
3. Organ prowadzący niepubliczne kolegium pracowników służb społecznych
dostarcza samorządowi województwa dane niezbędne do przekazania do RSPO
w terminie 7 dni od dnia uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego na utworzenie kolegium.

Art. 35. 1. Dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do
rejestru REGON przekazane do RSPO przez podmiot zobowiązany są następnie
przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON. Przekazanie danych do
RSPO przez podmiot zobowiązany jest równoznaczne ze złożeniem wniosku
o wpis szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON.
2. Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole lub
placówce oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli szkoła lub placówka
oświatowa taką jednostkę posiada, jest przesyłana z rejestru REGON do bazy
danych SIO.
3. Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO informacji, o której mowa
w ust. 2, dane szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do RSPO.
4. W przypadku szkoły, której dane identyfikacyjne zostały wpisane do
RSPO, w bazie danych SIO w zbiorze danych jednostek w zakresie właściwej
okręgowej komisji egzaminacyjnej jest generowany komunikat o wpisaniu do
RSPO tych danych.

Art. 36. 1. W przypadku zmiany danych objętych RSPO, w tym likwidacji
szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do przekazywania danych
do RSPO przekazuje do RSPO aktualne dane, z tym że aktualne:
1) dane dotyczące numeru telefonu, numeru faksu, adresu poczty elektronicznej
i strony internetowej szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół
i placówek oświatowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 10 i ust. 1a pkt 3,
2) dane dotyczące imienia i nazwiska dyrektora szkoły, placówki oświatowej lub
zespołu szkół i placówek oświatowych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 26
i ust. 1a pkt 6,
3) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 25 i ust. 1a pkt 5,
4) dane, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 20 i 21 – w przypadku szkół
artystycznych nieprowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
– przekazuje dyrektor szkoły, placówki oświatowej lub zespołu szkół i placówek
oświatowych.
2. W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej
przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ministra, organ prowadzący
przekazuje do RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od dnia zmiany.
3. W przypadku publicznej szkoły lub placówki oświatowej prowadzonej
przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
oraz niepublicznej szkoły lub placówki oświatowej, podmiot zobowiązany do
przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO przekazuje do
RSPO aktualne dane w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od organu
prowadzącego, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 28a, które
podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO przekazuje do dnia
10 października każdego roku kalendarzowego. Organ prowadzący informuje
podmiot zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej
do RSPO o zmianie danych objętych RSPO w terminie 7 dni od dnia zmiany.
4. W celu aktualizacji danych w RSPO podmiot zobowiązany do
przekazywania danych do RSPO posługuje się numerem REGON szkoły lub
placówki oświatowej, której dane są aktualizowane.

Art. 37. 1. Jeżeli zmiana danych objętych RSPO dotyczy danych objętych
wpisem do rejestru REGON, przekazane do RSPO przez podmiot zobowiązany
aktualne dane szkoły lub placówki oświatowej są przekazywane z bazy danych SIO
do rejestru REGON. Przekazanie aktualnych danych do RSPO przez podmiot
zobowiązany jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zmianę cech objętych
wpisem w rejestrze REGON albo wniosku o skreślenie szkoły lub placówki
oświatowej z rejestru REGON.
2. Po dokonaniu zmiany cech objętych wpisem do rejestru REGON z rejestru
REGON jest przekazywany do bazy danych SIO komunikat o dokonaniu zmiany.
3. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa została skreślona z rejestru REGON,
z rejestru REGON jest przekazywany do bazy danych SIO komunikat o skreśleniu
szkoły lub placówki oświatowej z rejestru REGON.

Art. 37a. Przepisy art. 34–37 stosuje się odpowiednio do wpisywania zespołu
szkół lub placówek oświatowych do rejestru REGON.

Art. 38. Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje do RSPO informację
o numerze identyfikacyjnym szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 9c ust. 2b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania z bazy danych SIO komunikatu o wpisaniu do RSPO danych
identyfikacyjnych szkoły lub placówki.

Art. 39. (uchylony).

Art. 40. 1. Szkoły i placówki oświatowe do zbioru danych danej szkoły lub
placówki oświatowej przekazują dane dziedzinowe dotyczące:
1) warunków dydaktycznych, materialnych i finansowych prowadzenia szkoły
i placówki oświatowej;
2) liczby nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy albo planowane jest
jego rozwiązanie albo których stosunek pracy wygasł albo wygaśnie;
3) pracowników niebędących nauczycielami;
4) liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, udzieloną przez przedszkole, szkołę podstawową,
w której zorganizowano oddział przedszkolny, lub inną formę wychowania
przedszkolnego – według form tej pomocy;
5) liczby uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
z wyszczególnieniem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, udzieloną przez szkołę – według klas, do których
uczniowie uczęszczają, i form tej pomocy;
6) liczby uczniów uczestniczących w zajęciach wychowania do życia w rodzinie
– według klas, do których uczniowie uczęszczają, oraz płci;
7) liczby uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej – według klas, do których
uczniowie uczęszczają.
2. Placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom poza miejscem
stałego zamieszkania, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne, placówki doskonalenia nauczycieli, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego
przekazują do zbioru danych danej placówki, poradni lub ośrodka także dane
dotyczące ich organizacji i działalności.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. (uchylony)

Art. 41. 1. Ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe, minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania, Centralna Komisja Egzaminacyjna,
okręgowe komisje egzaminacyjne, kuratorzy oświaty, organy sprawujące nadzór
pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz specjalistyczne jednostki nadzoru, o których
mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, do zbiorów danych tych
podmiotów przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe dotyczące:
1) wysokości przeciętnego wynagrodzenia przypadającego na 1 etat
w odniesieniu do nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych
zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane są kwalifikacje pedagogiczne;
2) pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie oświatą
zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach obsługujących
ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, kuratoriach oświaty,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach
egzaminacyjnych i specjalistycznej jednostce nadzoru, o której mowa
w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe.
2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki obsługujące do zbiorów
danych jednostek przekazują dane identyfikacyjne oraz dane dziedzinowe
dotyczące pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie i administrowanie
oświatą zatrudnionych w komórkach merytorycznych w urzędach gmin,
starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz jednostkach obsługujących.
2a. Gminy do zbiorów danych jednostek przekazują dane dziedzinowe
dotyczące liczby uczniów, korzystających z pomocy materialnej o charakterze
socjalnym, o której mowa w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, oraz udzielanej w ramach programów przyjętych na podstawie
art. 90t ust. 1 i art. 90u ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
– z określeniem świadczeń tej pomocy.
3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz izby rzemieślnicze przekazują
do zbioru danych ich dotyczących dane identyfikacyjne.

Art. 42. Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych ucznia przekazują:
1) dane w związku z wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami
rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym – szkoła lub
placówka oświatowa organizująca wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze oraz kształcenie specjalne;
2) dane w związku z objęciem ucznia wychowaniem przedszkolnym –
przedszkole, szkoła podstawowa, w której został zorganizowany oddział
przedszkolny, lub inna forma wychowania przedszkolnego, do których uczeń uczęszcza;
3) dane w związku z nauką ucznia – szkoła albo kolegium pracowników służb
społecznych, do którego uczeń uczęszcza;
4) dane w związku z objęciem ucznia opieką w placówce, o których mowa
w art. 16 i 17 – odpowiednio młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-
-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-
-wychowawczy oraz placówka zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
5) (uchylony)
6) dane, o których mowa w art. 19 – placówki oświatowo-wychowawcze oraz
placówki artystyczne – ogniska artystyczne;
6a) dane, o których mowa w art. 19a – placówki kształcenia ustawicznego, centra
kształcenia zawodowego;
7) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego – szkoły podstawowe z wyznaczonym obwodem;
8) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku szkolnego – szkoły
podstawowe z wyznaczonym obwodem;
9) dane w związku z kontrolowaniem spełniania obowiązku nauki przez
absolwentów szkoły podstawowej – gminy;
10) dane w związku z egzaminem ósmoklasisty, egzaminem maturalnym
i egzaminem zawodowym oraz egzaminami eksternistycznymi
przeprowadzanymi przez okręgowe komisje egzaminacyjne – okręgowe
komisje egzaminacyjne;
11) dane dotyczące ukończenia szkoły artystycznej w trybie eksternistycznym –
szkoła artystyczna lub zespół szkół artystycznych, przy którym została
powołana państwowa komisja egzaminacyjna przeprowadzająca egzaminy
eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych;
12) dane dotyczące uzyskania tytułu czeladnika, o których mowa w art. 25 – izby rzemieślnicze;
13) (uchylony)
14) dane w związku z podjęciem studiów wyższych – uczelnie, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 5.

Art. 43. 1. Dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbioru danych
nauczyciela przekazują:
1) dane w związku ze stosunkiem pracy:
a) szkoły i placówki oświatowe,
b) jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
c) ministrowie prowadzący szkoły i placówki oświatowe,
d) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
e) kuratorzy oświaty,
f) organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
g) specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2
ustawy – Prawo oświatowe,
h) Centralna Komisja Egzaminacyjna,
i) okręgowe komisje egzaminacyjne;
2) dane w związku z awansem zawodowym, obejmujące:
a) stopień awansu zawodowego – organ, który nadał nauczycielowi stopień
awansu zawodowego, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego
w publicznej szkole i placówce oświatowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną oraz w niepublicznej szkole i placówce oświatowej – szkoła lub
placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony,
b) dane dotyczące uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego –
szkoła lub placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony;
3) dane osób, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 – szkoły i placówki oświatowe.
2. Dane dziedzinowe do zbioru danych nauczyciela dotyczące doskonalenia
zawodowego i dodatkowych uprawnień, obejmujące:
1) ukończenie kursu kwalifikacyjnego – przekazuje placówka doskonalenia
nauczycieli, która ten kurs prowadziła;
2) wpisanie do ewidencji egzaminatorów – przekazuje okręgowa komisja
egzaminacyjna, która tę ewidencję prowadzi;
3) wpisanie na listę rzeczoznawców – przekazuje minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania;
4) wpisanie na listę ekspertów – przekazuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania;
5) dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej – przekazuje szkoła lub
placówka oświatowa, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Art. 44. 1. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO
dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe ucznia.
2. Dane identyfikacyjne ucznia podlegają weryfikacji z danymi osobowymi
ucznia zawartymi w rejestrze PESEL.
3. W przypadku pozytywnej weryfikacji z rejestru PESEL do bazy danych
SIO do zbioru danych uczniów jest przekazywane drugie imię (imiona), płeć, data
i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo ucznia.
4. W przypadku negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia
w zbiorze danych uczniów w bazie danych SIO jest generowana informacja
o negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych tego ucznia.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, szkoła lub placówka oświatowa
jest obowiązana niezwłocznie wyjaśnić stan faktyczny dotyczący niezgodności
danych identyfikacyjnych ucznia z danymi osobowymi ucznia zawartymi
w rejestrze PESEL.
6. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego szkoła lub placówka oświatowa na
podstawie posiadanej dokumentacji przekazuje kierownikowi urzędu stanu
cywilnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia informację
o braku pozytywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych ucznia z danymi
osobowymi ucznia zawartymi w rejestrze PESEL. Na podstawie przekazanej
informacji właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego z urzędu dokonuje
sprawdzenia danych zawartych w rejestrze PESEL zgodnie z art. 11 ustawy z dnia
24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397).
7. W informacji przekazywanej do właściwego kierownika urzędu stanu
cywilnego, o której mowa w ust. 6, podaje się:
1) imię i nazwisko ucznia;
2) numer PESEL ucznia;
3) datę i miejsce urodzenia ucznia;
4) adres miejsca zamieszkania ucznia oraz adresy zamieszkania rodziców
ucznia, jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia;
5) imiona i nazwiska rodziców ucznia;
6) podstawę prawną przekazania informacji, o której mowa w ust. 6.
8. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO komunikat
o przekazaniu informacji, o której mowa w ust. 6, oraz zawiadamia o przekazaniu
informacji rodziców albo pełnoletniego ucznia.
9. Właściwy kierownik urzędu stanu cywilnego zawiadamia o sposobie
załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 24 września
2010 r. o ewidencji ludności, także szkołę lub placówkę oświatową, która
przekazała informację, o której mowa w ust. 6.
10. Niezwłocznie po wyjaśnieniu stanu faktycznego szkoła lub placówka
oświatowa ponownie przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia.
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.
11. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa nie przekazała ponownie do bazy
danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia zgodnie z ust. 10, co miesiąc,
począwszy od dnia negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych tego ucznia,
o której mowa w ust. 4, szkoła lub placówka oświatowa otrzymuje z bazy danych
SIO informację o liczbie uczniów tej szkoły lub placówki oświatowej
niezweryfikowanych pozytywnie, których dane są zgromadzone w bazie danych SIO. Informację taką otrzymuje także podmiot zobowiązany do przekazywania do
RSPO danych tej szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 33.
12. W przypadku ucznia szkoły specjalnej zorganizowanej w podmiocie
leczniczym przepisów ust. 5–11 nie stosuje się.
13. W przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL, szkoła lub
placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz
z danymi dziedzinowymi tego ucznia.

Art. 44a. 1. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO
dane dziedzinowe ucznia związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju,
zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz kształceniem specjalnym,
o których mowa w art. 12, po przedłożeniu przez rodziców ucznia w szkole lub
placówce oświatowej opinii lub orzeczenia, o których mowa w art. 12, w celu
objęcia ucznia wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-
-wychowawczymi lub kształceniem specjalnym, oraz po pozytywnej weryfikacji
danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12, z danymi dziedzinowymi,
o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e.
2. W celu weryfikacji danych dziedzinowych, o których mowa w art. 12,
z danymi dziedzinowymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e, szkoła lub placówka
oświatowa przekazuje do bazy danych SIO:
1) numer i datę wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz informację o rodzaju
niepełnosprawności, a w przypadku niepełnosprawności sprzężonych –
współwystępujących niepełnosprawności, niedostosowaniu społecznym lub
zagrożeniu niedostosowaniem społecznym;
2) numer identyfikacyjny REGON poradni, która wydała opinię lub orzeczenie,
o których mowa w pkt 1.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. W przypadku negatywnej weryfikacji danych dziedzinowych, o których
mowa w art. 12, szkoła lub placówka oświatowa jest obowiązana do wyjaśnienia
stanu faktycznego oraz ponownego przekazania do bazy danych SIO tych danych.
Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 45. (uchylony).

Art. 46. Przekazywanie do bazy danych SIO danych dziedzinowych ucznia
przez przedszkole, szkołę podstawową, w której został zorganizowany oddział
przedszkolny, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium
pracowników służb społecznych, w których uczeń odpowiednio rozpoczął naukę
w ramach kolejnego etapu edukacyjnego albo w ramach danego etapu
edukacyjnego w związku ze zmianą odpowiednio przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego, szkoły lub kolegium pracowników służb
społecznych, następuje po przekazaniu do bazy danych SIO przez odpowiednio
przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub kolegium
pracowników służb społecznych, do których uczeń dotychczas uczęszczał,
informacji o dacie zakończenia uczęszczania do przedszkola, oddziału
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy
wychowania przedszkolnego lub zakończenia nauki w szkole lub kolegium
pracowników służb społecznych.

Art. 47. 1. Szkoła lub placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca
zadania z zakresu oświaty przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne
i dane dziedzinowe nauczyciela.
2. Do weryfikacji danych identyfikacyjnych nauczyciela z danymi
osobowymi nauczyciela zawartymi w rejestrze PESEL przepisy art. 44 ust. 2–
12 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL szkoła lub
placówka oświatowa albo inna jednostka wykonująca zadania z zakresu oświaty
przekazuje do bazy danych SIO dane identyfikacyjne wraz z danymi
dziedzinowymi tego nauczyciela.

Art. 48. (uchylony).

Art. 49. Przekazanie danych do bazy danych SIO jest równoznaczne
z potwierdzeniem przez kierownika podmiotu zobowiązanego do przekazywania
danych do bazy danych SIO zgodności przekazanych danych ze stanem faktycznym
i dokumentacją szkoły, placówki oświatowej lub innej jednostki wykonującej
zadania z zakresu oświaty.

Art. 50. 1. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO
zawartych w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, zbiorach danych
innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, zbiorach danych
uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli, według stanu na dzień 30 września,
a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych według stanu na dzień
10 października, są sporządzane:
1) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów
nauczycieli, niezbędne do dokonania podziału części oświatowej subwencji
ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego;
2) zestawienia zawierające dane dotyczące liczby uczniów i liczby etatów
nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez ministrów.
2. Zestawienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są udostępniane w bazie
danych SIO jednostkom samorządu terytorialnego nie później niż do dnia
15 grudnia, a jeżeli dzień ten wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy,
w najbliższym dniu roboczym.
3. Jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 30 dni od dnia
udostępnienia w bazie danych SIO zestawień, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
potwierdzają prawdziwość danych zawartych w zestawieniach.
3a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może przedłużyć
termin potwierdzenia prawdziwości danych, o którym mowa w ust. 3, przez
jednostki samorządu terytorialnego.
4. W celu potwierdzenia prawdziwości danych, dane zawarte
w zestawieniach, o których mowa w ust. 1, są porównywane z danymi, którymi
dysponuje jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkoły
i placówki oświatowe, w szczególności z danymi posiadanymi w związku ze
sprawowaniem nadzoru nad działalnością prowadzonej szkoły lub placówki
oświatowej w zakresie spraw finansowych i administracyjnych oraz w związku
z udzielaniem i rozliczaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji dla
publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz dla
niepublicznych szkół i placówek oświatowych.
5. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego lub minister prowadzący szkołę
lub placówkę oświatową stwierdzi nieprawdziwość danych przekazanych do bazy
danych SIO przez szkołę lub placówkę oświatową lub poweźmie wątpliwość co do
prawdziwości tych danych, niezwłocznie przekazuje o tym powiadomienie do bazy
danych SIO oraz informuje szkołę lub placówkę oświatową, która przekazała dane
do bazy danych SIO, o konieczności sprawdzenia przekazanych danych.
6. Szkoła lub placówka oświatowa, która przekazała do bazy danych SIO
dane, których dotyczy powiadomienie, o którym mowa w ust. 5:
1) potwierdza prawdziwość danych w bazie danych SIO oraz informuje o tym
odpowiednio jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego
szkołę lub placówkę oświatową lub
2) dokonuje modyfikacji danych i przekazuje do bazy danych SIO
zmodyfikowane dane oraz informuje o tym odpowiednio jednostkę
samorządu terytorialnego albo ministra prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, zestawienie, o którym mowa
w ust. 1, jest ponownie udostępniane w bazie danych SIO w celu potwierdzenia
odpowiednio przez jednostkę samorządu terytorialnego albo ministra
prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową prawdziwości danych.

Art. 51. 1. Dane zgromadzone w RSPO są jawne, z wyjątkiem:
1) numeru PESEL i adresu miejsca zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej
publiczną albo niepubliczną szkołę lub placówkę oświatową;
2) numeru identyfikacyjnego szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) gromadzonych na potrzeby rejestru REGON danych dotyczących
przewidywanej liczby pracujących oraz powierzchni ogólnej i użytków
rolnych, które są objęte tajemnicą statystyczną zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
2. Dostęp do danych niejawnych, o których mowa w ust. 1, ma podmiot
zobowiązany do przekazywania danych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO
oraz szkoła lub placówka oświatowa, której dane te dotyczą.
3. Dane objęte zakresem przedmiotowym rejestru REGON, a nieobjęte
zakresem przedmiotowym RSPO, nie podlegają udostępnieniu z bazy danych SIO.
4. RSPO jest dostępny na portalu systemu informacji oświatowej.

Art. 52. 1. Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane identyfikacyjne
i dane dziedzinowe uczniów oraz nauczycieli zgromadzone odpowiednio
w zbiorach danych uczniów oraz zbiorach danych nauczycieli:
1) w zakresie określonym w art. 42 oraz art. 43, przez podmioty, które
przekazały te dane;
2) w zakresie określonym odpowiednio w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59, przez
podmioty uprawnione, o których mowa w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59.
2. Za pośrednictwem bazy danych SIO mogą być pozyskiwane z rejestru
PESEL dane osobowe uczniów i dane osobowe nauczycieli przez podmioty
uprawnione, o których mowa w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59, w zakresie
określonym odpowiednio w art. 53 i art. 55 oraz art. 57–59.
3. Z bazy danych SIO mogą być pozyskiwane dane dziedzinowe szkół
i placówek oświatowych oraz dane dziedzinowe jednostek wykonujących zadania
z zakresu oświaty zgromadzone odpowiednio w zbiorach danych szkół i placówek
oświatowych oraz zbiorach danych jednostek, w zakresie określonym w art. 40
oraz art. 41, przez podmioty, które przekazały te dane.

Art. 53. Szkoły i placówki oświatowe mogą pozyskiwać następujące dane ucznia:
1) w związku z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej:
a) z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO – drugie imię
(imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo,
b) z bazy danych SIO – miejscowość, w której uczeń mieszka,
a w przypadku ucznia niebędącego obywatelem polskim – także kraj pochodzenia;
2) z bazy danych SIO:
a) w zakresie zapewnienia kontynuacji nauczania języka obcego –
informację o języku obcym, którego uczeń uczył się na poprzednim
etapie edukacyjnym.
b) (uchylona)

Art. 54. (uchylony).

Art. 55. 1. Okręgowe komisje egzaminacyjne, w związku z organizacją
egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego mogą
pozyskiwać następujące dane ucznia:
1) z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia;
2) z bazy danych SIO – numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość, imię i nazwisko, klasę, semestr i oddział, do
którego uczeń uczęszcza albo uczęszczał, informację o orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego, nazwę i adres szkoły, do której uczeń uczęszcza albo
uczęszczał w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego
i egzaminu zawodowego, oraz numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa
w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2. Szkoły przekazują do bazy danych SIO dane identyfikacyjne uczniów
przystępujących do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu
zawodowego w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31.

Art. 56. (uchylony).

Art. 57. 1. Jednostki samorządu terytorialnego w związku z organizowaniem
przyjmowania uczniów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez te
jednostki, mogą pozyskiwać następujące dane ucznia ubiegającego się o przyjęcie
do tych szkół:
1) z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), datę i miejsce urodzenia;
2) z bazy danych SIO – miejsce zamieszkania, nazwę i adres szkoły, do której
uczeń uczęszczał, wyniki egzaminu ósmoklasisty, informację o uzyskaniu
tytułu laureata olimpiady przedmiotowej, konkursu lub zawodów na szczeblu
co najmniej powiatu.
2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać dane, o których
mowa w ust. 1, jeżeli przyjmowanie uczniów do prowadzonych przez te jednostki
szkół ponadpodstawowych odbywa się z wykorzystaniem systemu
teleinformatycznego.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskane po wyrażeniu przez
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, w formie pisemnej, zgody na ich
pozyskanie i przetwarzanie.
4. Pozyskanie danych, o których mowa w ust. 1, odbywa się po przekazaniu
do bazy danych SIO danych identyfikacyjnych ucznia oraz oświadczenia
odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty powiatu lub marszałka
województwa o wyrażeniu przez rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia zgody,
o której mowa w ust. 3.
5. (uchylony)

Art. 58. 1. Szkoły i placówki oświatowe, jednostki organizacyjne, o których
mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, ministrowie
prowadzący szkoły i placówki oświatowe, kuratorzy oświaty, organy sprawujące
nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, specjalistyczne jednostki nadzoru,
o których mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo oświatowe, w związku
z zatrudnieniem nauczyciela, mogą pozyskiwać następujące dane nauczyciela:
1) z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo;
2) z bazy danych SIO – wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane
kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy
dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji
egzaminatorów, wpisanie na listę rzeczoznawców, wpisanie na listę
ekspertów, dodatkowe uprawnienia w zakresie kultury fizycznej.
2. Okręgowe komisje egzaminacyjne w związku z ubieganiem się
nauczyciela o wpisanie do ewidencji egzaminatorów mogą pozyskiwać z bazy
danych SIO następujące dane nauczyciela: wykształcenie, przygotowanie
pedagogiczne, posiadane kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego,
ukończone formy dokształcania i doskonalenia zawodowego, wpisanie do ewidencji egzaminatorów oraz nazwę i adres miejsca pracy. Dane obejmujące nazwę i adres miejsca pracy są generowane w bazie danych SIO automatycznie.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w związku
z ubieganiem się nauczyciela o wpisanie na prowadzoną przez tego ministra listę
rzeczoznawców albo listę ekspertów może pozyskiwać z bazy danych SIO
następujące dane nauczyciela: imię (imiona) i nazwisko, posiadane kwalifikacje do
nauczania, sprawowane funkcje i zajmowane stanowiska.
4. (uchylony)

Art. 59. Jednostki samorządu terytorialnego i jednostki obsługujące
w związku z prowadzeniem obsługi szkół i placówek oświatowych mogą
pozyskiwać następujące dane nauczyciela:
1) z rejestru PESEL – drugie imię (imiona), płeć, datę i miejsce urodzenia,
obywatelstwo;
2) z bazy danych SIO – wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, posiadane
kwalifikacje do nauczania, stopień awansu zawodowego, ukończone formy
dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Art. 60. 1. Dane nauczyciela, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2
i art. 59 pkt 2, mogą być pozyskane przez podmiot uprawniony do ich pozyskania
po wyrażeniu przez nauczyciela, w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie.
2. Pozyskanie danych, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 59 pkt 2,
odbywa się po przekazaniu do bazy danych SIO przez kierownika podmiotu
uprawnionego do ich pozyskania oświadczenia o wyrażeniu przez nauczyciela
zgody, o której mowa w ust. 1, a w przypadku pozyskania danych, o których mowa
w art. 59 pkt 2 – również danych identyfikacyjnych nauczyciela.

Art. 60a. Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio
w art. 44a ust. 7 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a–c ustawy – Prawo oświatowe, są
pozyskiwane z bazy danych SIO do bazy danych narzędzia informatycznego,
o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w celu
odzwierciedlenia struktury organizacyjnej szkoły lub placówki oświatowej.

Art. 61. 1. Regionalne izby obrachunkowe mogą, za pośrednictwem bazy
danych SIO, pozyskiwać dane objęte sprawozdaniami, o których mowa w art. 30a
ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
2. (uchylony)

Art. 62. 1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO, do celów
rekrutacji na studia wyższe, dane dziedzinowe dotyczące wyników egzaminu
maturalnego absolwenta oraz dane identyfikacyjne szkoły ponadpodstawowej,
którą absolwent ukończył. Dane te są pozyskiwane po wyrażeniu przez absolwenta,
w formie pisemnej, zgody na ich pozyskanie.
2. (uchylony)
3. W celu pozyskania danych, o których mowa w ust. 1, uczelnia przekazuje
do bazy danych SIO imię, nazwisko i numer PESEL absolwenta.
4. Po zakończeniu rekrutacji na studia wyższe uczelnia usuwa dane, o których
mowa w ust. 1, pozyskane z bazy danych SIO.
5. Za zgodą absolwenta, wyrażoną w formie pisemnej, uczelnia, która
pozyskała z bazy danych SIO dane absolwenta, o których mowa w ust. 1,
przekazuje do bazy danych SIO, w terminie 10 dni od dnia immatrykulacji,
informację o nazwie uczelni i kierunku studiów, na który absolwent został przyjęty,
oraz formie tych studiów, a jeżeli absolwent nie został przyjęty na kierunek studiów
– informację o nazwie uczelni i formie studiów.

Art. 63. Główny Urząd Statystyczny pozyskuje dane z bazy danych SIO
zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych
w programie badań statystycznych statystyki publicznej, ustalonym na podstawie
art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Art. 64. 1. Główny Geodeta Kraju, w celu lokalizacji przestrzennej szkół
i placówek oświatowych oraz innych jednostek wykonujących zadania z zakresu
oświaty, pozyskuje z bazy danych SIO następujące dane:
1) nazwę, nazwę skróconą, adres siedziby szkoły lub placówki oświatowej, typ
szkoły albo rodzaj placówki oświatowej;
2) nazwę, nazwę skróconą, typ i adres siedziby innej jednostki wykonującej
zadania z zakresu oświaty.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, są pozyskiwane przy wykorzystaniu usług
danych przestrzennych geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej.

Art. 64a. 1. Prawo do pozyskania danych identyfikacyjnych i danych
dziedzinowych uczniów i nauczycieli z bazy danych SIO przysługuje na wniosek:
1) sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości –
w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania;
2) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia
postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych
oraz czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia – w zakresie
niezbędnym do prowadzenia postępowania;
3) komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia
postępowania egzekucyjnego;
4) organom administracji publicznej oraz państwowym i samorządowym
jednostkom organizacyjnym – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań
publicznych określonych w odrębnych przepisach.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, we wniosku wskazuje:
1) imię (imiona), nazwisko i numer PESEL osoby, której wniosek dotyczy,
a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – imię (imiona),
nazwisko, datę urodzenia oraz – jeżeli osoba nie jest obywatelem polskim –
kraj pochodzenia;
2) zakres danych dziedzinowych dotyczących osoby, o której mowa w pkt 1;
3) postępowanie sądowe, postępowanie przygotowawcze, czynności
wyjaśniające lub inne zadanie publiczne określone w odrębnych przepisach,
uzasadniające pozyskanie danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych
ucznia lub nauczyciela z bazy danych SIO.
3. Wniosek składa się do administratora bazy danych SIO.

Art. 65. 1. Na podstawie danych zgromadzonych w bazie danych SIO mogą
być sporządzane i udostępniane raporty. Raporty udostępnia się w postaci elektronicznej.
2. Raport obejmuje zanonimizowane dane powstające w procesie
automatycznego przetwarzania danych identyfikacyjnych i danych dziedzinowych
szkół, placówek oświatowych, innych jednostek wykonujących zadania z zakresu
oświaty oraz uczniów i nauczycieli, zgromadzonych w bazie danych SIO, a w razie
potrzeby wynikającej z zakresu przedmiotowego danego raportu – także danych
osobowych uczniów i nauczycieli z rejestru PESEL.
3. W razie potrzeby sporządzenia raportu wykorzystującego dane osobowe
z rejestru PESEL dane te czasowo przechowuje się w bazie danych SIO.

Art. 66. 1. Szkoły i placówki oświatowe, inne jednostki wykonujące zadania
z zakresu oświaty, organy administracji rządowej, w zakresie wykonywanych
zadań, ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego, których
przedstawiciele wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu
Terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe oraz Główny Urząd Statystyczny
mogą pozyskiwać z bazy danych SIO raporty nieodpłatnie.
2. Z bazy danych SIO mogą być udostępniane raporty:
1) powszechnie dostępne publikowane na portalu systemu informacji oświatowej;
2) indywidualne na zamówienia podmiotów innych niż wymienione w ust. 1.
3. Raporty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są sporządzane odpłatnie
i udostępniane w terminie ustalonym z zainteresowanym podmiotem.
4. (uchylony)
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej
wiadomości wysokość opłat za udostępnianie raportów z bazy danych SIO,
uwzględniając pracochłonność oraz stopień skomplikowania raportów.
6. Opłaty, o których mowa w ust. 5, stanowią dochód budżetu państwa.
7. Do celów realizowania zadań zleconych przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania podmiotom podległym lub nadzorowanym przez tego
ministra raporty udostępnia się nieodpłatnie.

Art. 66a. Minister właściwy do spraw rodziny, w celu umożliwienia wójtom,
burmistrzom, prezydentom miast oraz wojewodom weryfikacji prawa odpowiednio
do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia
wychowawczego, Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia dobry start, a także
w celu monitorowania przez ministra właściwego do spraw rodziny oraz wojewodę
realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
świadczenia wychowawczego, Karty Dużej Rodziny oraz świadczenia dobry start
odpowiednio przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz wojewodów,
pozyskuje z bazy danych SIO dane identyfikacyjne ucznia obejmujące imię
(imiona), nazwisko i numer PESEL, a w przypadku ucznia nieposiadającego
numeru PESEL – imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, serię i numer paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane dziedzinowe ucznia
obejmujące informacje o:
1) uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
2) okresie uczęszczania ucznia do szkoły lub placówki oświatowej;
3) typie szkoły lub rodzaju placówki oświatowej oraz nazwie i adresie siedziby
szkoły lub placówki oświatowej, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał;
4) klasie, do której uczeń uczęszcza lub uczęszczał.

Art. 67. Dostęp do bazy danych SIO jest uprawniony wyłącznie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 68. 1. Do dostępu do bazy danych SIO są upoważnieni:
1) kierownik podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy
danych SIO – w zakresie przekazywania danych identyfikacyjnych i danych
dziedzinowych do bazy danych SIO, pozyskiwania danych identyfikacyjnych
i danych dziedzinowych z bazy danych SIO oraz pozyskiwania danych
z rejestru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO,
2) prezes regionalnej izby obrachunkowej – w zakresie, o którym mowa w art. 61,
3) rektor uczelni – w zakresie, o którym mowa w art. 62
– przez okres pełnienia funkcji, nie dłuższy niż 5 lat.
2. Osoby upoważnione, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do
dostępu do bazy danych SIO odpowiednio:
1) pracownika lub pracowników jednostki, którą kierują, lub urzędu
obsługującego daną jednostkę;
2) kierownika jednostki organizacyjnej podległej kierownikowi podmiotu,
o którym mowa w ust. 1, lub przez niego nadzorowanej;
3) w przypadku jednostki samorządu terytorialnego – także kierownika jednostki
obsługującej lub pracownika albo pracowników tych jednostek
wyznaczonych przez ich kierowników.
3. Upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, udziela się na czas określony, nie
dłuższy niż 5 lat. Udzielenie upoważnienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Osoba upoważniona, o której mowa w ust. 1, w ramach posiadanego
zakresu dostępu do bazy danych SIO, może w upoważnieniu, o którym mowa
w ust. 2, określić zakres dostępu do bazy danych SIO odpowiednio do:
1) RSPO;
2) zbioru danych szkół i placówek oświatowych;
3) zbioru danych jednostek;
4) zbioru danych uczniów;
5) zbioru danych nauczycieli;
6) potwierdzania prawdziwości danych, o którym mowa w art. 50 ust. 3–7.

Art. 68a. (uchylony).

Art. 69. Warunkiem uzyskania dostępu do bazy danych SIO jest zalogowanie
do systemu teleinformatycznego osoby upoważnionej, o której mowa
w art. 68 ust. 1 lub 2, za pomocą danych dostępowych, obejmujących
niepowtarzalny identyfikator użytkownika SIO (login) i hasło.

Art. 70. 1. Dane dostępowe osobie upoważnionej, o której mowa
w art. 68 ust. 1, przyznaje:
1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub osoba przez niego
upoważniona – kierownikom innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem jednostek samorządu terytorialnego i jednostek obsługujących, kuratorom oświaty, prezesom regionalnych izb
obrachunkowych oraz rektorom uczelni;
2) kurator oświaty lub osoba przez niego upoważniona:
a) wójtom gmin (burmistrzom, prezydentom miast), starostom powiatów
i marszałkom województw,
b) przewodniczącym zarządów związków międzygminnych, związków
powiatów oraz związków powiatowo-gminnych, jako kierownikom
jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą szkoły
i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki samorządu
terytorialnego, w ramach związku międzygminnego, związku powiatów
albo związku powiatowo-gminnego;
3) ministrowie oraz wójtowie gmin (burmistrzowie, prezydenci miast),
starostowie powiatów i marszałkowie województw lub osoby przez nich
upoważnione odpowiednio – dyrektorom szkół i placówek oświatowych,
których dane identyfikacyjne są zobowiązani przekazać do RSPO, oraz
kierownikom jednostek obsługujących, które obejmują wspólną obsługą
szkoły i placówki oświatowe założone i prowadzone przez jednostki
samorządu terytorialnego, w ramach jednostki organizacyjnej odpowiednio
gminy, powiatu i samorządu województwa.
2. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 2,
dane dostępowe osobie upoważnionej przyznaje osoba udzielająca tej osobie
upoważnienia, o której mowa w art. 68 ust. 1, lub osoba przez nią upoważniona,
pod warunkiem że sama posiada uprzednio przyznane dane dostępowe.
3. Udzielenie upoważnienia do przyznawania danych dostępowych dla osoby,
o której mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Upoważnienia udziela się na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat.
4. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych lub osoba przez
niego upoważniona, o której mowa w ust. 1 i 2, uzyskują dostęp do bazy danych
SIO pod warunkiem, o którym mowa w art. 69. Przepisy ust. 2 i art. 71 stosuje się.

Art. 71. 1. W celu uzyskania danych dostępowych osoba upoważniona,
o której mowa w art. 68 ust. 1 lub 2, składa w postaci elektronicznej wniosek
o przyznanie danych dostępowych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię (imiona), nazwisko, numer
PESEL, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i funkcję osoby, której mają
być przyznane dane dostępowe, oraz w szczególności:
1) określenie typu użytkownika SIO:
a) podmiot zobowiązany do przekazywania danych do RSPO,
b) podmiot zobowiązany do przekazywania danych identyfikacyjnych
i danych dziedzinowych do bazy danych SIO odpowiednio do zbiorów
danych szkół i placówek oświatowych, zbiorów danych jednostek,
zbiorów danych o uczniach lub zbiorów danych o nauczycielach,
c) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych identyfikacyjnych
i danych dziedzinowych uczniów i nauczycieli z bazy danych SIO,
odpowiednio ze zbiorów danych o uczniach lub zbiorów danych
o nauczycielach, lub danych osobowych z rejestru PESEL za
pośrednictwem bazy danych SIO,
d) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych szkół
i placówek oświatowych z bazy danych SIO ze zbiorów danych szkół
i placówek oświatowych,
e) podmiot uprawniony do pozyskiwania danych dziedzinowych jednostek
wykonujących zadania z zakresu oświaty z bazy danych SIO ze zbiorów danych jednostek,
f) kurator oświaty,
g) regionalna izba obrachunkowa,
h) rektor uczelni;
2) nazwę użytkownika SIO;
3) okres, na jaki mają być przyznane dane dostępowe, nie dłuższy niż okresy,
o których mowa w art. 68 ust. 1 lub 3;
4) w przypadku wniosku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2 –
imię, nazwisko i funkcję osoby, która udzieliła upoważnienia, wymienionej
w art. 68 ust. 1, oraz wskazanie zakresu upoważnienia, o którym mowa w art. 68 ust. 4;
5) w przypadku wniosku o przyznanie danych dostępowych dyrektorowi szkoły
lub placówki oświatowej – określenie organu prowadzącego szkołę lub
placówkę oświatową oraz numer RSPO szkoły lub placówki oświatowej;
6) klauzulę o zachowaniu tajemnicy w brzmieniu: „Zobowiązuję się do
zachowania w tajemnicy danych objętych zakresem dostępu do bazy danych
systemu informacji oświatowej, również po ustaniu zatrudnienia, oraz
zachowania w tajemnicy informacji o ich zabezpieczeniu.”.
3. Wniosek może być uwierzytelniony przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.
3a. W przypadku uwierzytelnienia wniosku w sposób, o którym mowa
w ust. 3, we wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane drugie imię
osoby, której mają być przyznane dane dostępowe.
4. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych, o którym mowa
w art. 70 ust. 1 oraz 2, sprawdza poprawność danych zawartych we wniosku,
a w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa
w ust. 3 – sprawdza także tożsamość osoby, której wniosek dotyczy.
5. Dane dostępowe osobie upoważnionej są przyznawane po stwierdzeniu
poprawności danych zawartych we wniosku, a w przypadku gdy wniosek nie został
uwierzytelniony w sposób, o którym mowa w ust. 3 – także po potwierdzeniu
tożsamości osoby, której wniosek dotyczy.

Art. 72. W przypadku zmiany danych, o których mowa w art. 71 ust. 2,
z wyjątkiem zmiany numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej, osoba, której
przyznano dane dostępowe, składa niezwłocznie nowy wniosek o przyznanie
danych dostępowych. Przepisy art. 70 i art. 71 stosuje się.

Art. 73. 1. Podmiot właściwy do przyznawania danych dostępowych,
o którym mowa w art. 70 ust. 1 oraz 2, występuje niezwłocznie do administratora
bazy danych SIO o zablokowanie dostępu do bazy danych SIO w przypadku:
1) przyznania danych dostępowych na podstawie nieprawdziwych lub
nieaktualnych danych;
2) odwołania z pełnionej funkcji, rozwiązania umowy o pracę lub wygaśnięcia
mandatu osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1;
3) odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej, o której mowa
w art. 68 ust. 2, albo zmiany zakresu upoważnienia, o którym mowa
w art. 68 ust. 4;
4) odwołania upoważnienia przyznanego osobie upoważnionej do przyznawania
danych dostępowych, o której mowa w art. 70 ust. 1 i 2;
5) o którym mowa w art. 85 ust. 6.
2. Administrator bazy danych SIO niezwłocznie blokuje dostęp do bazy
danych SIO w przypadkach, o których mowa w ust. 1.
3. Wystąpienie o zablokowanie dostępu do bazy danych SIO, o którym mowa
w ust. 1, zawiera:
1) imię (imiona), nazwisko i funkcję osoby występującej;
2) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL oraz funkcję osoby upoważnionej,
której dostęp ma być zablokowany;
3) określenie typu i nazwy użytkownika SIO.
4. W przypadku zmiany na stanowisku dyrektora szkoły lub placówki
oświatowej albo zespołu szkół lub placówek oświatowych, administrator bazy
danych SIO blokuje dostęp do bazy danych SIO dotychczasowego dyrektora
z dniem przekazania do RSPO informacji, o której mowa w art. 7 ust. 1 pkt 26 albo ust. 1a pkt 6.

Art. 74. 1. Na wniosek osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 1
lub 2, złożony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem okresu przyznania
danych dostępowych, ważność przyznanych danych dostępowych może zostać
przedłużona na kolejny okres. Przepisy art. 70 i art. 71 ust. 1 i 3–5 stosuje się.
2. Ważność danych dostępowych może zostać przedłużona na okres:
1) pełnienia funkcji, nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku osoby upoważnionej,
o której mowa w art. 68 ust. 1;
2) nie dłuższy niż 5 lat – w przypadku osoby upoważnionej, o której mowa w art. 68 ust. 2.
3. Wniosek o przedłużenie ważności danych dostępowych zawiera:
1) imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej oraz funkcję osoby upoważnionej;
2) określenie typu i nazwy użytkownika SIO;
3) okres, na jaki ma być przedłużone przyznanie danych dostępowych.

Art. 75. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, procedurę przyznawania danych dostępowych, w tym szczegółowy zakres danych zawartych we wniosku o przyznanie danych
dostępowych i sposób potwierdzania tożsamości osoby, której wniosek dotyczy,
w przypadku gdy wniosek nie został uwierzytelniony w sposób, o którym mowa
w art. 71 ust. 3. Rozporządzenie powinno uwzględniać prawidłową realizację przez
użytkowników SIO obowiązków związanych z dostępem i użytkowaniem systemu
informacji oświatowej.

Art. 76. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi
ewidencję osób przyznających dane dostępowe, o których mowa w art. 70 ust. 1
oraz ust. 2, oraz ewidencję osób upoważnionych do dostępu do bazy danych SIO,
o których mowa w art. 68 ust. 1 oraz 2, którym przyznano dane dostępowe.

Art. 77. (uchylony).

Art. 78. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania sprawuje
nadzór nad bezpieczeństwem przekazywania danych do bazy danych SIO
i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.
2. W ramach nadzoru minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ma
dostęp do wykazu zarejestrowanych przypadków nielegalnego pozyskania,
zniszczenia lub utraty danych, uzyskania lub próby uzyskania nieuprawnionego
dostępu do danych zgromadzonych w bazie danych SIO oraz wykorzystania tych
danych w nieuprawniony sposób.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, powstaje na podstawie automatycznie
generowanej w bazie danych SIO informacji o przypadkach, w których nastąpiła
próba nieuprawnionego dostępu, oraz na podstawie informacji, o których mowa
w art. 78a, przekazywanych przez kierowników podmiotów zobowiązanych do
przekazywania danych do bazy danych SIO.

Art. 78a. Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych
do bazy danych SIO są zobowiązani niezwłocznie przekazywać do bazy danych SIO informacje o próbie nieuprawnionego dostępu do bazy danych SIO, nielegalnym pozyskaniu danych z bazy danych SIO, zniszczeniu lub utracie danych zgromadzonych w bazie danych SIO lub wykorzystaniu tych danych
w nieuprawniony sposób.

Art. 79. (uchylony).

Art. 80. W przypadku stwierdzenia próby uzyskania nieuprawnionego
dostępu, nielegalnego pozyskania lub zniszczenia danych zgromadzonych w bazie
danych SIO, stwierdzenia uzyskania nieuprawnionego dostępu, nielegalnego
pozyskania, zniszczenia lub utraty danych zgromadzonych w bazie danych SIO
oraz w przypadku stwierdzenia wykorzystania tych danych w nieuprawniony
sposób, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania blokuje przekazywanie
danych do bazy danych SIO lub pozyskiwanie danych z bazy danych SIO do czasu
wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości, w tym do czasu
ponownego przeprowadzenia w razie potrzeby procedury przyznawania danych dostępowych.

Art. 81. W celu wyjaśnienia stanu faktycznego i usunięcia nieprawidłowości
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może żądać przedłożenia przez
kierowników podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do bazy
danych SIO informacji i wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu
faktycznego oraz przeprowadzać kontrolę podmiotu zobowiązanego do
przekazywania danych do bazy danych SIO.

Art. 82. 1. Czynności kontrolne wykonuje osoba wyznaczona przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie wydanego przez tego
ministra imiennego upoważnienia, zwana dalej „kontrolerem”.
2. Kontroler przeprowadza czynności kontrolne po okazaniu kierownikowi
kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania danych do bazy
danych SIO dokumentu tożsamości i imiennego upoważnienia.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) wskazanie kontrolowanego podmiotu;
2) imię i nazwisko kontrolera;
3) serię i numer dokumentu tożsamości kontrolera;
4) przedmiot i zakres kontroli;
5) przewidywany czas trwania kontroli;
6) okres ważności upoważnienia;
7) datę jego wydania oraz podpis ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania albo osoby przez tego ministra upoważnionej.
4. W celu wykonywania czynności kontrolnych kontroler ma prawo:
1) (uchylony)
2) żądania udzielenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
3) wglądu do wszelkich dokumentów i danych mających bezpośredni związek
z przedmiotem kontroli oraz sporządzania, na koszt podmiotu
kontrolowanego, uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów
z dokumentów oraz zestawień danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
4) (uchylony)

Art. 83. 1. W czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez kontrolera
uczestniczy kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do
przekazywania danych do bazy danych SIO lub osoba przez niego upoważniona.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu jest obowiązany zapewnić warunki
i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, przedstawić na żądanie
kontrolera dokumenty i materiały, umożliwić przeprowadzenie oględzin procedur
przetwarzania danych, a także zapewnić możliwość sporządzania lub
przekazywania uwierzytelnionych kopii, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz
zestawień danych niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.

Art. 84. 1. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroler przedstawia
w protokole kontroli. Protokół kontroli zawiera w szczególności opis stanu
faktycznego stwierdzonego podczas kontroli oraz przypadków naruszenia
przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
2. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania
danych do bazy danych SIO.
3. Protokół kontroli podpisują kontroler i kierownik kontrolowanego podmiotu.
4. Kierownik kontrolowanego podmiotu może zgłosić, przed podpisaniem
protokołu kontroli, pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń kontroler jest obowiązany dokonać ich
analizy i w miarę potrzeby przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne.
W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń kontroler zmienia
lub uzupełnia protokół kontroli.
6. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontroler
przekazuje na piśmie swoje stanowisko kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Art. 85. 1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, w razie
stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy lub wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym określa sposób i termin usunięcia
tych naruszeń.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu zobowiązanego do przekazywania
danych do bazy danych SIO, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia
pokontrolnego, może zgłosić do ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania umotywowane zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, w terminie 60 dni od dnia
otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zawiadamia ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania o wykonaniu zaleceń pokontrolnych albo, w razie ich
niewykonania, o przyczynach niewykonania tych zaleceń i przewidywanym
terminie ich wykonania.
4. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2, minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby zarządza
przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych, a w przypadku
stwierdzenia zasadności zastrzeżeń – zmienia lub uzupełnia wystąpienie pokontrolne.
5. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje na piśmie swoje stanowisko
kierownikowi kontrolowanego podmiotu.
6. W przypadku stwierdzenia potrzeby ponownego przeprowadzenia
procedury przyznawania danych dostępowych minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania niezwłocznie zawiadamia o tym podmiot przyznający dane
dostępowe, o którym mowa w art. 70 ust. 1 lub 2.

Art. 86. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania po usunięciu
nieprawidłowości, w tym po ponownym przeprowadzeniu procedury przyznawania
danych dostępowych, przywraca możliwość przekazywania danych do bazy
danych SIO lub pozyskiwania danych z bazy danych SIO.

Art. 87. 1. Informacje zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 78 ust. 2,
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania analizuje w celu oceny stopnia
bezpieczeństwa i efektywności wymagań organizacyjnych i technicznych
przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych SIO.
2. W związku z wykonywaniem nadzoru nad bezpieczeństwem
przekazywania danych do bazy danych SIO i pozyskiwania danych z bazy danych
SIO minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecać sporządzanie
ekspertyz i opinii.

Art. 88. (uchylony).

Art. 89. (uchylony).

Art. 90. (uchylony).

Art. 91. 1. Podmiot zobowiązany do przekazywania danych do bazy danych
SIO, który stwierdził nieprawdziwość danych przekazanych do bazy danych SIO,
jest obowiązany niezwłocznie przekazać do bazy danych SIO zmodyfikowane dane.
2. W bazie danych SIO rejestruje się datę modyfikacji danych, a w przypadku
modyfikacji danych stanowiących podstawę podziału części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, rejestrowana jest historia zmian.

Art. 92. 1. Jeżeli do zbioru danych ucznia w bazie danych SIO, który zawiera
informację o uczęszczaniu ucznia do szkoły, zostanie przekazana informacja o rozpoczęciu przez ucznia nauki w innej szkole, w zbiorze tym jest generowany komunikat informujący o konieczności ustalenia szkoły, do której uczeń uczęszcza.
2. Ustalenie szkoły, do której uczeń uczęszcza, następuje w terminie 2 tygodni
od dnia otrzymania komunikatu, o którym mowa w ust. 1.
3. Szkoła, do której uczeń nie uczęszcza, przekazuje tę informację do bazy
danych SIO.

Art. 93. 1. Nie usuwa się z bazy danych SIO:
1) danych zawartych w RSPO;
2) zanonimizowanych danych uczniów i danych nauczycieli.
3) (uchylony)
2. Dane szkoły i placówki oświatowej oraz innej jednostki wykonującej
zadania z zakresu oświaty, zgromadzone w bazie danych SIO w zbiorze danych tej
szkoły, placówki i jednostki, przechowuje się w bazie danych SIO przez okres
20 lat od dnia wprowadzenia do danego zbioru danych ostatniej informacji.
3. Dane ucznia zgromadzone w zbiorze danych ucznia w bazie danych SIO
zostają zanonimizowane po upływie 5 lat od dnia wprowadzenia do tego zbioru
ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 20.
4. Dane nauczyciela zgromadzone w zbiorze danych nauczyciela w bazie
danych SIO zostają zanonimizowane po upływie 10 lat od dnia wprowadzenia do
tego zbioru ostatniej informacji, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 29
ust. 1 pkt 1 lit. j oraz ust. 3 pkt 1 lit. g i pkt 2 lit. f, które zostają zanonimizowane
z końcem roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zostały
wprowadzone do bazy danych SIO.
5. Historię zmian danych, o której mowa w art. 91 ust. 2, przechowuje się
w bazie danych SIO przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym dokonano
modyfikacji danych.
6. Za zgodą wyrażoną na piśmie:
1) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – dane tego ucznia, o których
mowa w ust. 3, mogą być zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres,
o którym mowa w ust. 3;
2) nauczyciela – dane tego nauczyciela, o których mowa w ust. 4, mogą być
zanonimizowane po okresie dłuższym niż okres, o którym mowa w ust. 4.
7. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 6, odpowiednio rodzice ucznia,
pełnoletni uczeń albo nauczyciel określają okres przechowywania
niezanonimizowanych danych, o którym mowa w ust. 6.

Art. 94. (uchylony).

Art. 95. 1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do bazy danych
SIO przekazują dane za pomocą interfejsu systemu teleinformatycznego
udostępnianego nieodpłatnie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Dane do bazy danych SIO są przekazywane za pomocą aplikacji internetowej.

Art. 96. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyznaczyć
jednostkę organizacyjną podległą temu ministrowi lub przez niego nadzorowaną do
prowadzenia obsługi organizacyjno-technicznej funkcjonowania bazy danych SIO.

Art. 97. 1. SIO zapewnia zidentyfikowanie osoby fizycznej przekazującej
dane do bazy danych SIO, pozyskującej dane dziedzinowe z bazy danych SIO oraz
pozyskującej dane ze zbioru PESEL za pośrednictwem bazy danych SIO, która
posiada dane dostępowe do bazy danych SIO, uzyskane po przeprowadzeniu
procedury przyznawania danych dostępowych do bazy danych SIO.
2. Do zabezpieczenia poufności przekazywania danych do bazy danych SIO
i pozyskiwania danych z bazy danych SIO wykorzystuje się mechanizmy
szyfrowania danych.

Art. 98. (uchylony).

Art. 99. (uchylony).

Art. 100. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje danych do bazy danych
SIO lub przekazuje dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje
w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1694).
3. Administrator bazy danych SIO oraz podmiot zobowiązany do
przekazywania danych do RSPO zawiadamia właściwe organy o uzasadnionym
podejrzeniu popełnienia czynów, o których mowa w ust. 1.

Art. 101. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi baz danych oświatowych,
o których mowa w art. 107 ust. 2–4, albo, będąc obowiązanym do przekazywania
danych do baz danych oświatowych, nie przekazuje tych danych, albo przekazuje
dane niezgodne z prawdą, podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje
w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia.

Art. 102. (pominięty).

Art. 103. (pominięty).

Art. 104. (pominięty).

Art. 105. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 1 marca 2019 r.
w celach, o których mowa w art. 1 ust. 1, funkcjonuje również system informacji
oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie
informacji oświatowej (Dz. U. poz. 463, z 2005 r. poz. 565 oraz z 2007 r.
poz. 273), zgodnie z organizacją i na zasadach działania określonych w art. 106–118.

Art. 106. Ilekroć w art. 107–118 jest mowa o:
1) organach prowadzących szkoły lub placówki oświatowe – należy przez to
rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną
oraz osobę fizyczną, prowadzących szkoły i placówki oświatowe;
2) właściwych ministrach – należy przez to rozumieć ministrów, o których
mowa w art. 8 ust. 4–8 ustawy – Prawo oświatowe, prowadzących szkoły
i placówki oświatowe;
3) jednostkach obsługi – należy przez to rozumieć jednostki obsługujące,
w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym, art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym lub art. 8d ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa, które obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe
założone i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 107. 1. System informacji oświatowej obejmuje bazy danych
oświatowych, w skład których wchodzą następujące zbiory danych o:
1) szkole lub placówce oświatowej;
2) uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach;
3) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach;
4) spełnianiu obowiązku nauki.
2. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera zbiory danych o:
1) powierzchni nieruchomości gruntowej, w tym terenów sportowych i terenów
zielonych, oraz obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły
lub placówki oświatowej;
2) liczbie, rodzaju i powierzchni pomieszczeń szkoły lub placówki oświatowej;
3) wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej;
4) kosztach prowadzenia szkoły, z wyszczególnieniem:
a) wydatków majątkowych,
b) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
c) wydatków na remonty,
d) zobowiązań.
3. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera zbiory danych o:
1) liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego
roku szkolnego, w tym niebędących obywatelami polskimi, według:
a) płci,
b) roku urodzenia,
c) typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych,
d) klas,
e) oddziałów,
f) profili kształcenia,
g) zawodów,
h) specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z opinii lub orzeczeń,
o których mowa w art. 127 ust. 9 i 10 ustawy – Prawo oświatowe, albo
posiadania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
i) rodzaju zajęć, w których uczestniczą,
j) wyników klasyfikowania i promowania oraz ukończenia nauki w szkole
lub placówce oświatowej,
k) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu maturalnego,
l) pozytywnych i negatywnych wyników egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
w zawodzie,
m) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
i przyczyn jego niespełniania,
n) spełniania obowiązku szkolnego i przyczyn jego niespełniania,
o) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują,
p) odległości od miejsca zamieszkania do szkoły,
r) kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
2) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy:
a) ulegli wypadkom,
b) są dowożeni lub otrzymują zwrot kosztów przejazdu na podstawie
art. 39 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe, z uwzględnieniem
odległości od miejsca zamieszkania do szkoły lub placówki oświatowej,
c) korzystają z poszczególnych form pomocy materialnej,
d) korzystają z pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) korzystają z wypoczynku w okresie ferii letnich i ferii zimowych,
f) nie są obywatelami polskimi,
g) są dziećmi repatriantów,
h) ukończyli szkołę niższego szczebla w poprzednim roku szkolnym,
i) uczęszczają do szkół dla dorosłych i są osobami niepełnosprawnymi
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495 i 1696),
j) są młodocianymi pracownikami,
k) uzyskali kartę rowerową lub motorowerową;
3) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków w dniu zakończenia
poprzedniego roku szkolnego, z wyłączeniem wychowanków przedszkoli;
4) liczbie innych osób niż wymienione w pkt 1–3 korzystających
z poszczególnych rodzajów usług placówek oświatowych należących do ich
statutowego zakresu działania.
4. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera zbiory danych o:
1) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych,
w tym niebędących obywatelami polskimi, zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych oraz jednostkach organizacyjnych, o których
mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela, oraz nauczycielach, wychowawcach i innych
pracownikach pedagogicznych, w tym niebędących obywatelami polskimi,
o których mowa w art. 1 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, w tym określenie:
a) numeru PESEL,
b) płci,
c) roku urodzenia,
d) formy i wymiaru zatrudnienia,
e) stopnia awansu zawodowego,
f) wykształcenia,
g) przygotowania pedagogicznego,
h) form kształcenia i doskonalenia,
i) sprawowanych funkcji i zajmowanych stanowisk,
j) rodzajów prowadzonych zajęć albo przyczyn nieprowadzenia zajęć,
k) stażu pracy,
l) wysokości wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników,
m) wysokości dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
n) otrzymanej oceny pracy, o której mowa w art. 6a ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
2) łącznej wysokości odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których
mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela, odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę, wypłaconych
i planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego oraz nagród ze
specjalnego funduszu nagród i dodatków motywacyjnych planowanych do
wypłacenia do końca roku kalendarzowego nauczycielom, wychowawcom
i innym pracownikom pedagogicznym, o których mowa w pkt 1;
3) liczbie pracowników niebędących pracownikami pedagogicznymi,
zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty,
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach
egzaminacyjnych i jednostkach obsługi oraz o łącznej wysokości ich
wynagrodzenia i wymiaru zatrudnienia według rodzaju zajmowanych
stanowisk, z wyłączeniem danych osobowych;
4) łącznej liczbie nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 1a oraz
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, z którymi
w danym roku kalendarzowym rozwiązano lub planowane jest rozwiązanie
stosunku pracy albo których stosunek pracy wygasł lub wygaśnie, według
przyczyn rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.
5. W zbiorach danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lit. e, l i m oraz pkt 2
i 4, nie gromadzi się danych dotyczących nauczycieli, o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
6. Zbiór danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera dane o liczbie
młodzieży w wieku 16–18 lat mającej adres zameldowania na terenie gminy:
1) spełniającej obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub
niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2) spełniającej obowiązek nauki w formach, o których mowa
w art. 36 ust. 9 pkt 2 oraz ust. 10 i 12 ustawy – Prawo oświatowe;
3) spełniającej obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;
4) niespełniającej obowiązku nauki.
7. W przypadku szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby
fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego:
1) którym przysługują dotacje na podstawie art. 15–21, art. 25, art. 26, art. 28–
32, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych:
a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych
dotyczących wysokości dodatku, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, oraz zamiast danych
dotyczących wynagrodzenia, z wyszczególnieniem jego składników,
zawiera dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych,
b) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3;
2) które mogą otrzymywać dotacje na podstawie art. 32 i art. 41 ust. 6 ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, albo
którym dotacje nie przysługują:
a) zbiór danych, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera danych o kosztach
prowadzenia szkoły,
b) zbiór danych, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, nie zawiera danych
o wysokości wynagrodzenia oraz wysokości dodatku, o którym mowa
w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
c) nie prowadzi się zbiorów danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3.
8. Zbiory danych, o których mowa w ust. 1, są przyporządkowane określonej
szkole, placówce oświatowej, jednostce organizacyjnej, o której mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 2, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela, jednostce obsługi lub gminie.

Art. 108. 1. Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych
oświatowych obejmujące zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 2–4,
z zastrzeżeniem art. 107 ust. 7.
2. Jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, prowadzą bazy danych
oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107
ust. 4 pkt 1, 2 i 4.
3. Centralna Komisja Egzaminacyjna i okręgowe komisje egzaminacyjne
prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich zbiory danych,
o których mowa w art. 107 ust. 4.
4. Jednostki obsługi prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące
dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 3.
5. Gminy prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich
zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c oraz w art. 107 ust. 6.
6. Powiaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące dotyczące ich
zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c.
7. Samorządy województw prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące
dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c.
8. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:
1) zbiory danych z baz danych oświatowych:
a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki,
b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych,
prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby
prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem
właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4
ustawy – Prawo oświatowe, albo organem prowadzącym ewidencję,
o której mowa w art. 168 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe;
2) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, z baz danych
oświatowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
3) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 3, z baz danych
jednostek obsługi.
9. Właściwi ministrowie prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:
1) zbiory danych z baz danych oświatowych:
a) szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez tych ministrów,
b) szkół i placówek oświatowych, publicznych i niepublicznych,
prowadzonych przez inne niż jednostki samorządu terytorialnego osoby
prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem
właściwym do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe, albo organem prowadzącym ewidencję, o której mowa w art. 168 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe;
2) zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych zakładów
kształcenia nauczycieli;
3) zbiory danych z baz danych oświatowych niepublicznych kolegiów
pracowników służb społecznych;
4) zbiory danych z baz danych oświatowych jednostek organizacyjnych,
o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
5) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, 2 i 4, w stosunku do
zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych
pracowników urzędu obsługującego właściwego ministra, specjalistycznej
jednostki nadzoru i organów sprawujących nadzór pedagogiczny, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela;
6) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. a–h, k i l, dotyczące
absolwentów, oraz o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, w szkołach
zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, dla których minister
był organem sprawującym nadzór pedagogiczny;
7) dotyczące ich zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 2 lit. c.
10. Kuratorzy oświaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące:
1) zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego na terenie województwa;
2) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4, w stosunku do pracowników
zatrudnionych w kuratorium oświaty;
3) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. a–h, k i l, dotyczące
absolwentów, oraz o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, w szkołach
zlikwidowanych z końcem poprzedniego roku szkolnego, dla których kurator
oświaty był organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi bazę danych
oświatowych obejmującą:
1) zbiory danych z baz danych oświatowych prowadzonych przez kuratorów
oświaty oraz właściwych ministrów;
2) zbiory danych, o których mowa w art. 107 ust. 4, z baz danych oświatowych
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
12. Specjalistyczna jednostka nadzoru oraz organy sprawujące nadzór
pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, przekazują właściwemu ministrowi dane
niezbędne do prowadzenia bazy danych oświatowych w części obejmującej zbiory
danych, o których mowa w ust. 9 pkt 5.

Art. 109. 1. Bazy danych oświatowych są prowadzone w formie elektronicznej.
2. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do
prowadzenia tych baz za pomocą oprogramowania, którego zgodność
z wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 700, 730, 848 i 1590) została potwierdzona w sposób określony
w art. 21 i 22 tej ustawy.
3. W razie braku możliwości prowadzenia przez szkołę lub placówkę
oświatową albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2
i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, bazy danych
oświatowych w formie elektronicznej, bazę danych oświatowych prowadzi dla niej
organ prowadzący.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, dyrektor szkoły lub placówki
oświatowej albo dyrektor lub kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa
w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
jest obowiązany do przekazywania organowi prowadzącemu danych niezbędnych
do prowadzenia bazy danych oświatowych.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania nieodpłatnie udostępnia
oprogramowanie służące do prowadzenia baz danych, spełniające warunki,
o których mowa w ust. 2, i umożliwiające zakładanie, aktualizowanie zbiorów
danych, budowę baz danych oświatowych i ich scalanie, w wersjach działających
w systemach operacyjnych powszechnie użytkowanych na obszarze kraju,
z uwzględnieniem zasady równego traktowania różnych platform systemowych.

Art. 110. 1. Szkoły i placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne,
o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela, a w przypadku, o którym mowa w art. 109 ust. 3 – organy
prowadzące, jednostki obsługi, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe
komisje egzaminacyjne przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych
oświatowych odpowiednio jednostce samorządu terytorialnego, właściwemu
ministrowi, kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
2. Jednostki samorządu terytorialnego i właściwi ministrowie przekazują dane
z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio kuratorowi
oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
3. Kuratorzy oświaty przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz
danych oświatowych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.
4. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1–3, następuje w formie
dokumentu elektronicznego, przez transmisję danych lub za pomocą
informatycznych nośników danych z aktualnego oprogramowania, o którym mowa
w art. 109 ust. 2, oraz w formie zestawienia zbiorczego potwierdzonego podpisem
osoby, o której mowa w art. 111 ust. 6.
5. Przekazywanie danych, o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1, z baz
danych oświatowych szkół i placówek oświatowych, jednostek organizacyjnych,
o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisji
egzaminacyjnych, właściwego ministra oraz kuratora oświaty do innych baz
danych oświatowych następuje w sposób uniemożliwiający odczytanie numeru PESEL.

Art. 111. 1. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych obowiązane są
do sprawdzenia kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym
danych gromadzonych przez nie w bazach danych oświatowych, z wyjątkiem
danych, które zostały przekazane z innych baz danych oświatowych.
2. Podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 8–11, obowiązane są do
sprawdzania kompletności danych przekazywanych im z innych baz danych oświatowych.
3. Podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 8–10, obowiązane są do
sprawdzania poprawności danych przekazywanych im z innych baz danych
oświatowych z danymi uzyskanymi w ramach nadzoru sprawowanego przez te
podmioty na podstawie odrębnych przepisów.
4. Podmioty, o których mowa w art. 108 ust. 8–11, w przypadku stwierdzenia
odpowiednio niekompletności lub niepoprawności danych przekazanych z innych
baz danych oświatowych lub powzięcia wątpliwości co do ich zgodności ze stanem
faktycznym, obowiązane są niezwłocznie powiadomić o stwierdzonych
nieprawidłowościach podmiot, który wprowadził te dane do bazy danych
oświatowych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podmiot, który wprowadził dane
do bazy danych oświatowych, obowiązany jest niezwłocznie usunąć stwierdzone
nieprawidłowości i ponownie przekazać pełne zbiory danych zgodnie z zasadami
określonymi w art. 105–118.
6. Za wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1–5, odpowiadają:
1) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo dyrektor lub kierownik
jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dyrektor Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej lub dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz
kierownicy jednostek obsługi;
2) odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek
województwa, właściwy minister, kurator oświaty, minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania lub upoważniona przez nich osoba.

Art. 112. 1. Dane w bazach danych oświatowych są aktualizowane
i przekazywane według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz na dzień 31 marca
i 30 września w latach 2013–2018 z zastrzeżeniem ust. 2–5.
2. Danych, o których mowa w art. 107 ust. 2 pkt 1–3, nie aktualizuje się i nie
przekazuje w latach 2013–2018.
3. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 6, są aktualizowane i przekazywane
według stanu na dzień 31 marca w latach 2013–2018.
4. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 3, są aktualizowane
i przekazywane według stanu na dzień 30 września w latach 2012–2018.
5. Dane w bazach danych oświatowych prowadzonych przez kolegia
pracowników służb społecznych są aktualizowane i przekazywane według stanu na
dzień 10 października 2012 r. oraz na dzień 31 marca i 10 października w latach 2013–2018.

Art. 113. 1. Dane, o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c,
ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, są dodatkowo aktualizowane i przekazywane
według stanu na dzień 10 września w latach 2012–2018.
2. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych,
o których mowa w art. 107 ust. 3 pkt 1 lit. c, nie dotyczy szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez właściwych ministrów, a także szkół wpisanych
do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe.
3. Obowiązek dodatkowego aktualizowania i przekazywania danych,
o których mowa w art. 107 ust. 4 pkt 1 lit. a–g, i, k, l i pkt 2, nie dotyczy szkół
i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne
niż jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 114. 1. W przypadku szkół i placówek oświatowych połączonych
w zespół prowadzona jest jedna baza danych oświatowych.
2. Baza danych oświatowych zespołu zawiera wyodrębnione zbiory danych,
o których mowa w art. 107 ust. 2–4, dotyczące poszczególnych szkół i placówek
oświatowych wchodzących w skład zespołu oraz zbiór danych wspólnych dla szkół
i placówek wchodzących w skład tego zespołu.
3. Przepisy dotyczące baz danych szkół i placówek oświatowych stosuje się
odpowiednio do baz danych zespołów.

Art. 115. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazach danych oświatowych;
2) zakres danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych;
3) terminy przekazywania danych między bazami danych oświatowych;
4) wzory wydruków zestawień zbiorczych, o których mowa w art. 110 ust. 4.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać
w szczególności potrzebę zapewniania organom administracji publicznej koordynującym i realizującym politykę edukacyjną państwa aktualnych informacji niezbędnych do realizowania zadań w tym zakresie, a także planowania środków budżetowych niezbędnych do finansowania zadań oświatowych oraz konieczność
dostosowania terminów przekazywania danych między bazami danych
oświatowych do terminów przygotowywania projektu budżetu państwa i budżetów
jednostek samorządu terytorialnego.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze
rozporządzenia, wprowadzić obowiązek dodatkowego zaktualizowania
i przekazania danych z baz danych oświatowych według stanu na wskazany dzień,
określając zbiory danych oświatowych, które podmioty prowadzące bazy danych
oświatowych obowiązane są zaktualizować według stanu na wskazany dzień, oraz
terminy przekazania tych danych między bazami danych oświatowych,
uwzględniając konieczność zapewnienia aktualnej informacji niezbędnej dla
zrealizowania określonego zadania istotnego dla realizacji polityki edukacyjnej państwa.

Art. 116. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są uprawnione do
przetwarzania danych zgromadzonych w prowadzonych przez siebie bazach
danych oświatowych w zakresie niezbędnym do realizacji wykonywanych przez
nie zadań określonych przepisami prawa.

Art. 117. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych są obowiązane do
stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających ochronę
przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także ich modyfikacją, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.

Art. 118. Zadania określone w art. 105–117 dla jednostek samorządu
terytorialnego wykonuje odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta,
marszałek województwa.

Art. 119. 1. Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania
danych do RSPO oraz wojewodowie składają wnioski o udzielenie upoważnienia
do dostępu do bazy danych SIO w terminie od dnia 15 maja 2012 r. do dnia
15 czerwca 2012 r.
2. Upoważnień do dostępu do bazy danych SIO podmiotom zobowiązanym
do przekazywania danych do RSPO oraz wojewodom, w terminie od dnia
1 czerwca 2012 r. do dnia 31 lipca 2012 r., udzielają:
1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – ministrom prowadzącym
szkoły i placówki oświatowe oraz wojewodom;
2) wojewodowie – wójtom (burmistrzom, prezydentom miast), starostom
powiatów oraz marszałkom województw.
3. We wniosku o udzielenie upoważnienia nie określa się danych, o których
mowa w art. 69 ust. 3 pkt 4.

Art. 120. 1. Podmioty zobowiązane do przekazywania danych do RSPO,
w okresie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 31 października 2012 r., przekazują do
RSPO dane identyfikacyjne istniejących w dniu 31 lipca 2012 r. publicznych
i niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz ich zespołów.
2. Organy prowadzące niepubliczne kolegia pracowników służb społecznych
przekazują samorządowi województwa dane dotyczące tych kolegiów niezbędne
do przekazania do RSPO w terminie od dnia 1 sierpnia 2012 r. do dnia 30 września 2012 r.

Art. 121. 1. Przekazane do RSPO zgodnie z art. 120 ust. 1 dane niezbędne do
wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON oraz numer
identyfikacyjny REGON są przekazywane z bazy danych SIO do rejestru REGON
w celu sprawdzenia, czy szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru
REGON jako podmiot, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, i aktualizacji danych wpisanych
w rejestrze REGON.
2. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako
podmiot, o którym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej, z rejestru REGON do bazy danych SIO jest przekazywany
potwierdzający to komunikat.
3. Jeżeli szkoła lub placówka oświatowa jest wpisana do rejestru REGON jako
jednostka lokalna w rozumieniu przepisów regulujących sposób prowadzenia
rejestru REGON, zostaje ona wpisana do rejestru REGON jako podmiot, o którym
mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, a dotychczasowy wpis w rejestrze REGON podlega wykreśleniu. Informacja o numerze identyfikacyjnym REGON nadanym szkole lub placówce oświatowej oraz jej jednostce lokalnej (filii), jeżeli taką jednostkę posiada, jest
przekazywana z rejestru REGON do bazy danych SIO.
4. Jeżeli dane identyfikacyjne szkoły lub placówki oświatowej przekazane do
RSPO zgodnie z art. 120 ust. 1 nie zawierają informacji o numerze
identyfikacyjnym REGON, z bazy danych SIO do rejestru REGON są
przekazywane dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki oświatowej do
rejestru REGON. Przepis ust. 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
5. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, z bazy danych SIO do
rejestru REGON jest równoznaczne ze złożeniem odpowiednio wniosku o wpis
szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON, zmianę danych objętych
wpisem lub o skreślenie tej szkoły lub placówki z rejestru REGON.
6. Z dniem otrzymania przez bazę danych SIO komunikatu, o którym mowa
w ust. 2, lub informacji o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, o której
mowa w ust. 3 i 4, dane szkoły lub placówki oświatowej zostają wpisane do RSPO.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, urząd statystyczny wydaje
szkole lub placówce oświatowej wpisanej do rejestru REGON zaświadczenie
o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON, w terminie 7 dni od dnia
dokonania wpisu szkoły lub placówki oświatowej do rejestru REGON.
8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do zespołu szkół lub placówek oświatowych.

Art. 122. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do RSPO informację
o numerach identyfikacyjnych szkół, o których mowa w art. 9c ust. 2b ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w terminie miesiąca od dnia
otrzymania z bazy danych SIO komunikatu o wpisaniu do RSPO danych
identyfikacyjnych szkół.

Art. 123. 1. Kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania
danych do bazy danych SIO: do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych,
zbiorów danych jednostek, zbiorów danych uczniów i zbiorów danych nauczycieli,
z wyłączeniem ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe oraz jednostek samorządu terytorialnego, składają wnioski o udzielenie upoważnienia do dostępu do bazy danych SIO:
1) w przypadku szkół i placówek oświatowych – w terminie od dnia przekazania
danych identyfikacyjnych szkoły lub placówki oświatowej do RSPO do dnia
15 listopada 2012 r.;
2) w przypadku innych jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty –
w terminie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 15 listopada 2012 r.
2. Upoważnień kierownikom podmiotów zobowiązanych do przekazywania
danych do bazy danych SIO, o których mowa w ust. 1, w terminie od dnia
1 listopada 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r., udzielają:
1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania – kierownikom innych
jednostek wykonujących zadania z zakresu oświaty, z wyjątkiem
kierowników jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
i placówek oświatowych;
2) kierownicy podmiotów zobowiązanych do przekazywania danych do RSPO –
dyrektorom szkół i placówek oświatowych, których dane identyfikacyjne
zostały przekazane do RSPO, oraz kierownikom jednostek obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek oświatowych.

Art. 124. 1. W terminie do dnia 9 kwietnia 2013 r. podmioty zobowiązane do
przekazywania danych do bazy danych SIO przekazują do tej bazy danych:
1) dane dziedzinowe do zbiorów danych szkół i placówek oświatowych;
2) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych innych jednostek
wykonujących zadania z zakresu oświaty;
3) dane identyfikacyjne i dane dziedzinowe do zbiorów danych uczniów
i zbiorów danych nauczycieli, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje się do bazy danych SIO według
stanu na dzień 31 marca 2013 r.
3. Szkoła lub placówka oświatowa przekazuje do bazy danych SIO dane
identyfikacyjne i dane dziedzinowe uczniów dotyczące opinii i orzeczeń, o których
mowa w art. 12, wydanych do dnia 31 grudnia 2012 r., bez uprzedniej weryfikacji
tych danych dziedzinowych z danymi, o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e, zgodnie z art. 44a.
3a. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna,
przekazuje do bazy danych SIO dane dziedzinowe dotyczące opinii i orzeczeń,
o których mowa w art. 8 pkt 2 lit. e, wydanych przez poradnie od dnia 1 stycznia 2013 r.
4. Szkoła lub placówka oświatowa, w której zatrudniony jest nauczyciel,
przekazuje do zbioru danych tego nauczyciela także dane dziedzinowe:
1) o stopniu awansu zawodowego uzyskanym przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 2013 r.;
2) o kursach kwalifikacyjnych ukończonych przez nauczyciela przed dniem 1 stycznia 2013 r.

Art. 125. 1. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują dane do bazy
danych SIO oraz pozyskują dane z bazy danych SIO, począwszy od roku szkolnego 2013/2014.
2. Okręgowe komisje egzaminacyjne przekazują do zbiorów danych uczniów
w bazie danych SIO dane dziedzinowe dotyczące sprawdzianu i egzaminów,
o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, przeprowadzonych w roku szkolnym 2012/2013.

Art. 126. Główny Geodeta Kraju może pozyskiwać z bazy danych SIO dane,
o których mowa w art. 64 ust. 1:
1) pkt 1 – od dnia 1 listopada 2012 r.;
2) pkt 2 – od dnia 10 kwietnia 2013 r.

Art. 127. 1. Uczelnie mogą pozyskiwać z bazy danych SIO dane do celów
rekrutacji na studia wyższe, począwszy od rekrutacji na rok akademicki 2017/2018.
2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą pozyskiwać z bazy danych SIO
dane do celów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, począwszy od rekrutacji
na rok szkolny 2014/2015.

Art. 128. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podejmuje
działania organizacyjno-techniczne mające na celu zapewnienie funkcjonowania
od dnia 1 sierpnia 2012 r. bazy danych SIO w części dotyczącej RSPO.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania opublikuje do dnia
31 grudnia 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej szczegółowy komunikat
XML, o którym mowa w art. 97 ust. 1.

Art. 129. 1. Zbiory danych o:
1) szkole lub placówce oświatowej,
2) uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach,
3) nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach,
4) spełnianiu obowiązku nauki
– zgromadzone w bazie danych oświatowych prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie ustawy z dnia 19 lutego
2004 r. o systemie informacji oświatowej oraz zgodnie z art. 105–118, włącza się
do bazy danych SIO. Danych zgromadzonych w tych zbiorach nie usuwa się.
2. Dane zgromadzone w zbiorach danych, o których mowa w ust. 1,
wykorzystuje się do sporządzania raportów.

Art. 130. 1. Do podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok
2013 przyjmuje się dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej,
o którym mowa w ustawie wymienionej w art. 129.
2. Jednostce samorządu terytorialnego nie przysługuje zwiększenie części
oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy,
o której mowa w art. 104, za lata 2007–2018, jeżeli nieprawdziwe dane zostały
przekazane do systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie
wymienionej w ust. 1, lub zostały podane w sprawozdaniu, którego obowiązek
sporządzenia wynikał z odrębnych przepisów, i jednostka samorządu
terytorialnego otrzymała część oświatową subwencji ogólnej w kwocie niższej od należnej.
3. (uchylony)

Art. 131. (pominięty).

Art. 132. Art. 101 traci moc z dniem 1 marca 2021 r.

Art. 133. Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji
oświatowej (Dz. U. poz. 463, z 2005 r. poz. 565 oraz z 2007 r. poz. 273).

Art. 134. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem:
1) art. 128 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia;
2) art. 102, 103 i 121, które wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.