Wejscie w życie: 1 listopada 1995

Ostatnia Zmiana: 29 sierpnia 2020

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej

Art. 1. Ustawa określa zasady i tworzy podstawy rzetelnego, obiektywnego,
profesjonalnego i niezależnego prowadzenia badań statystycznych, których wyniki
mają charakter oficjalnych danych statystycznych, oraz ustala organizację i tryb
prowadzenia tych badań i zakres związanych z nimi obowiązków.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) statystyka publiczna – system zbierania danych statystycznych, gromadzenia,
przechowywania i opracowywania zebranych danych oraz ogłaszania,
udostępniania i rozpowszechniania wyników badań statystycznych jako
oficjalnych danych statystycznych;
1a) dane statystyczne – dane dotyczące zjawisk, zdarzeń, obiektów i działalności
podmiotów gospodarki narodowej oraz życia i sytuacji osób fizycznych, w tym
dane osobowe, pozyskane bezpośrednio od respondentów albo z systemów
informacyjnych administracji publicznej, rejestrów urzędowych lub
niepublicznych systemów informacyjnych, od momentu ich zebrania na potrzeby
wykonywania zadań statystyki publicznej;
2) badania statystyczne – zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych
statystycznych oraz ogłaszanie i udostępnianie wyników dokonanych obliczeń,
opracowań i analiz, w tym podstawowych wielkości i wskaźników;
3) podstawowe wielkości i wskaźniki – wielkości i wskaźniki, do których
ogłaszania Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest zobowiązany
każdorazowo na podstawie odrębnych przepisów;
4) (uchylony)
5) (uchylony)
6) opracowywanie danych statystycznych – tworzenie zbiorów danych ze
zgromadzonych danych statystycznych, z odłączeniem lub zakodowaniem
informacji pozwalających na zidentyfikowanie konkretnego podmiotu
gospodarki narodowej albo osoby fizycznej, a następnie dokonywanie na
podstawie tych zbiorów obliczeń, opracowań i analiz;
7) program badań statystycznych statystyki publicznej – ustalony przez Radę
Ministrów, w trybie określonym w rozdziale 2, szczegółowy zakres podmiotowy
i przedmiotowy badań statystycznych;
8) operat do badań statystycznych – wykaz objętych badaniami statystycznymi
podmiotów gospodarki narodowej, osób fizycznych oraz innych podmiotów
podlegających obserwacji statystycznej uporządkowany według określonych
cech, zawierający dane jednostkowe wraz z ich identyfikacją teleadresową;
8a) dane jednostkowe identyfikowalne – dane statystyczne zawierające informacje
dotyczące konkretnego podmiotu gospodarki narodowej albo osoby fizycznej,
identyfikujące bezpośrednio ten podmiot albo osobę według nazwy, imienia
i nazwiska, adresu lub publicznie dostępnego numeru identyfikacyjnego oraz
pozwalające na pośrednią identyfikację tego podmiotu albo osoby z użyciem
innych środków niż środki pozwalające na bezpośrednią identyfikację, z
wyłączeniem środków wymagających nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
8b) dane jednostkowe nieidentyfikowalne – dane statystyczne zawierające
informacje dotyczące konkretnego podmiotu gospodarki narodowej albo osoby
fizycznej, niepozwalające na bezpośrednią ani pośrednią identyfikację tego
podmiotu albo osoby;
9) dane jednostkowe – dane jednostkowe identyfikowalne i dane jednostkowe
nieidentyfikowalne;
10) (uchylony)
11) podmiot gospodarki narodowej – osobę prawną, jednostkę organizacyjną
niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną prowadzącą działalność
gospodarczą;
11a) respondent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
niemającą osobowości prawnej, przekazującą dane dla celów statystycznych;
11b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – osobę fizyczną będącą
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495), inną osobę fizyczną
prowadzącą działalność na własny rachunek w celu osiągnięcia zysku oraz osobę
fizyczną prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne;
12) rejestry urzędowe – rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) oraz inne rejestry
i ewidencje prowadzone na podstawie ustaw lub wydanych na ich podstawie
aktów wykonawczych, zawierające informacje o podmiotach gospodarki
narodowej i ich działalności, informacje o osobach fizycznych, ich życiu
i sytuacji oraz dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów;
13) systemy informacyjne administracji publicznej – systemy zbierania,
gromadzenia i przetwarzania informacji przez organy administracji publicznej,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję
Nadzoru Finansowego, organy rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe
osoby prawne oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe;
13a) dane administracyjne – informacje i dane zgromadzone w rejestrach i systemach,
o których mowa w pkt 12 i 13;
14) standardy klasyfikacyjne – wprowadzone na podstawie ustawy klasyfikacje,
nomenklatury i definicje podstawowych kategorii;
15) niepubliczne systemy informacyjne – systemy zbierania, gromadzenia
i przetwarzania informacji prowadzone przez podmioty inne niż organy
i podmioty, o których mowa w pkt 13, w szczególności podmioty wykonujące
działalność w zakresie:
a) sprzedaży lub dostawy energii elektrycznej,
b) zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
c) przesyłu, dystrybucji i obrotu paliwami gazowymi,
d) obrotu, przesyłu i wytwarzania energii cieplnej,
e) dostarczania publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
f) ubezpieczeń,
g) transportu i leasingu,
h) zarządzania portami lotniczymi,
i) zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Art. 3. Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne
informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz
podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej,
społecznej oraz środowiska naturalnego.

Art. 4. 1. Badania statystyczne statystyki publicznej mogą dotyczyć każdej
dziedziny życia społecznego i gospodarczego oraz występujących w nim zjawisk
dających się obserwować i analizować z wykorzystaniem metod statystycznych.
2. Szczegółowy zakres prowadzonych badań statystycznych statystyki
publicznej jest ustalany w trybie określonym w rozdziale 2 ustawy i powinien
uwzględniać celowość, niezbędność oraz społeczną ich użyteczność.

Art. 5. 1. Służby statystyki publicznej:
1) zbierają, gromadzą i opracowują dane od podmiotów gospodarki narodowej
i o tych podmiotach oraz ich działalności, a także dane od osób fizycznych
i o tych osobach, ich życiu i sytuacji, oraz dane dotyczące zjawisk, zdarzeń
i obiektów;
2) przechowują, łączą pozyskane dane i wtórnie je wykorzystują w celu realizacji
zadań określonych w ustawie.
1a. Dostęp służb statystyki publicznej do danych oraz przekazywanie tym
służbom danych następuje nieodpłatnie.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy danych chronionych tajemnicą zawodową, chyba że
przepis odrębnej ustawy zezwala na wykorzystanie tego rodzaju danych dla celów
statystycznych.

Art. 5a. 1. Służby statystyki publicznej zbierają dane, w tym dane osobowe,
z dostępnych źródeł określonych w ustawie i wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych albo odrębnych ustawach.
2. W celu realizacji zadań określonych w ustawie, w tym badań statystycznych,
służby statystyki publicznej zbierają dane:
1) z rejestrów urzędowych;
2) z systemów informacyjnych administracji publicznej;
3) z niepublicznych systemów informacyjnych;
4) od respondentów.
3. Służby statystyki publicznej zbierają również dane powszechnie dostępne
z innych źródeł niż określone w ust. 2.
4. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, są zbierane z wykorzystaniem dostępnych
technik, w tym z wykorzystaniem zautomatyzowanych narzędzi elektronicznych lub
informatycznych.
5. Dane ze źródeł, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1–3, są przekazywane lub
udostępniane w formatach, o których mowa w art. 18a ust. 2 i 3.

Art. 6. 1. W ramach prowadzonych badań statystycznych dane od respondentów
są zbierane metodą obserwacji pełnej lub metodą reprezentacyjną na wylosowanej
próbie danej zbiorowości lub metodą doboru celowego.
2. Badania statystyczne mogą być prowadzone na zasadzie obowiązku albo
udziału dobrowolnego.
3. Badania statystyczne z udziałem osób fizycznych, z wyłączeniem spisów
powszechnych, są prowadzone na zasadzie udziału dobrowolnego.
4. Udział osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w badaniach
statystycznych, dotyczących ich działalności gospodarczej, jest obowiązkowy.
5. Badania statystyczne, o których mowa w ust. 3, w których osoby fizyczne
udzielają bezpośrednio odpowiedzi, są prowadzone po uprzednim ich poinformowaniu
o podstawie prawnej badania, celu badania i gwarancjach zachowania tajemnicy,
o której mowa w art. 10, oraz czy udział w badaniu jest obowiązkowy czy dobrowolny.

Art. 7. 1. Jeżeli badanie statystyczne jest prowadzone na zasadzie obowiązku,
respondenci są obowiązani do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie
pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych,
zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych
w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
2. Przepis art. 5 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 8. Dane osobowe, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, nie
mogą być zbierane na zasadzie obowiązku w badaniach statystycznych prowadzonych
z udziałem osób fizycznych.

Art. 9. 1. Przeprowadzenie spisu powszechnego, w którym nakłada się
obowiązek udzielania informacji na osoby fizyczne, wymaga odrębnej ustawy.
2. Tryb wprowadzania obowiązków dla badań statystycznych innych niż
wymienione w ust. 1 określa niniejsza ustawa.

Art. 10. Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych
podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do
opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub
wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione
(tajemnica statystyczna).

Art. 11. Służby statystyki publicznej są obowiązane zawiadamiać na piśmie lub
przez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty o celu, zakresie i sposobie
przeprowadzenia spisu powszechnego oraz innego badania statystycznego z udziałem
rachmistrzów spisowych i ankieterów statystycznych, o prawach i obowiązkach
podmiotów wezwanych do przekazania danych lub udzielenia odpowiedzi, a także
o gwarancjach poufności i zachowaniu tajemnicy statystycznej.

Art. 12. 1. Pracownicy służb statystyki publicznej, rachmistrze spisowi,
ankieterzy statystyczni oraz inne osoby wykonujące czynności w imieniu i na rzecz
statystyki publicznej, mający bezpośredni dostęp do danych jednostkowych, są
obowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być
dopuszczeni do wykonywania tych czynności po złożeniu Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, dyrektorowi urzędu statystycznego albo kierującemu inną
jednostką służb statystyki publicznej pisemnego przyrzeczenia następującej treści:
„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki
publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka,
a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam
w tajemnicy wobec osób trzecich.”.
2. W przypadku prowadzenia badań statystycznych przez organ lub podmiot
niestanowiący służb statystyki publicznej przepis ust. 1 stosuje się do osób mających
bezpośredni dostęp do danych jednostkowych, z tym że przyrzeczenie jest składane
kierującemu jednostką organizacyjną danego organu lub podmiotu.

Art. 13. 1. Organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisja Nadzoru Finansowego, a także inne państwowe
lub samorządowe osoby prawne, organy rejestrowe oraz inne podmioty prowadzące
rejestry urzędowe lub niepubliczne systemy informacyjne, przekazują lub
udostępniają nieodpłatnie służbom statystyki publicznej zgromadzone dane
w szczegółowym zakresie, postaci i terminach, określonych w programie badań
statystycznych statystyki publicznej, w szczególności w postaci zbiorów danych
z systemów teleinformatycznych, w tym wyników pomiarów, danych monitoringu
środowiska, a w przypadku braku systemu teleinformatycznego – w innej utrwalonej postaci.
2. Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują dane
administracyjne łącznie z informacjami objaśniającymi zawartość informacyjną tych
danych (metadane).
3. Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem podmiotów
prowadzących niepubliczne systemy informacyjne, są obowiązane do:
1) stosowania standardów klasyfikacyjnych, numeru identyfikacyjnego i oznaczeń
kodowych przyjętych w rejestrze terytorialnym, o których mowa w rozdziale 6;
2) przekazywania, na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
informacji o zawartości informacyjnej eksploatowanych systemów
informacyjnych administracji publicznej oraz rejestrów urzędowych;
3) informowania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o projektowanym
zakresie informacyjnym systemów informacyjnych administracji publicznej oraz
rejestrów urzędowych na etapie ich tworzenia lub modernizacji.
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest uprawniony do zgłaszania
organom i podmiotom, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem podmiotów
prowadzących niepubliczne systemy informacyjne, wniosków dotyczących
zawartości informacyjnej i wymogów jakości danych w nich zawartych w celu
umożliwienia wykorzystania tych danych na potrzeby statystyki publicznej.
5. Przy wyborze źródeł danych na potrzeby statystyki publicznej w pierwszej
kolejności uwzględnia się dane administracyjne.
6. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest obowiązany do udostępniania
organom administracji rządowej i jednostkom samorządu terytorialnego danych
dotyczących realizowanych przez nie zadań, w ujęciu odpowiednim do ustawowego
usytuowania poszczególnych zadań publicznych.

Art. 14. 1. Wyniki obliczeń, opracowań i analiz dokonanych na podstawie
zebranych w badaniach statystycznych statystyki publicznej danych statystycznych,
zwane dalej „wynikowymi informacjami statystycznymi”, są powszechnie dostępne.
2. Statystyka publiczna zapewnia równoprawny, równorzędny i równoczesny
dostęp do wynikowych informacji statystycznych, a w szczególności do
podstawowych wielkości i wskaźników.
3. Rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich
udostępnienia są ustalane w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
4. Wynikowe informacje statystyczne są ujmowane w programie badań
statystyki publicznej, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem ustawowego
usytuowania poszczególnych zadań publicznych.

Art. 15. 1. Tworzy się Radę Statystyki, zwaną dalej „Radą”, jako organ
opiniodawczo-doradczy w sprawach statystyki.
2. Rada działa przy Prezesie Rady Ministrów.
3. Do zadań Rady należy:
1) ustalanie, na podstawie propozycji przygotowanej przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego, corocznie, na każdy następny rok projektu programu
badań statystycznych;
2) przedstawianie Radzie Ministrów, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego
roku, projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej;
3) rekomendowanie przeprowadzenia badań nowych i badań cyklicznych
o szerokim zasięgu obserwacji statystycznej oraz związanych z nimi prac
metodologicznych i przygotowawczych, projektowanych na okres najbliższych
dziesięciu lat;
4) ocena realizacji programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz
formułowanie opinii w innych sprawach mających istotne znaczenie dla rozwoju
statystyki publicznej;
5) (uchylony)
6) opiniowanie kosztów badań statystycznych oraz metodyki ich szacowania,
o których mowa w art. 50 ust. 1a i 1c.

Art. 16. 1. W skład Rady wchodzą, jako członkowie Rady, powołane przez
Prezesa Rady Ministrów osoby reprezentujące:
1) organy administracji rządowej – pięć osób,
2) stronę samorządową w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego –
jedna osoba,
3) Narodowy Bank Polski – jedna osoba,
4) organizacje społeczne, samorząd zawodowy i gospodarczy – trzy osoby,
5) organizacje pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu
Społecznego” – po jednej osobie z każdej organizacji,
6) organizacje związkowe, reprezentatywne w rozumieniu ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego – po jednej osobie z każdej organizacji,
oraz dwóch ekspertów – po jednym z zakresu nauk społecznych i ekonomicznych.
2. W pracach Rady uczestniczy Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 17. 1. Kadencja Rady trwa pięć lat, licząc od dnia jej powołania. Członek
powołany w skład Rady kończy kadencję wraz z zakończeniem kadencji całego składu Rady.
2. Prezes Rady Ministrów może odwołać członka Rady przed upływem kadencji
wyłącznie w przypadku:
1) złożenia rezygnacji;
2) nieuczestniczenia w pracach Rady.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku śmierci członka
Rady, Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady. Przepis art. 16
ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Przewodniczącego Rady wybiera Rada spośród swoich członków.
5. Tryb pracy Rady określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony przez
Prezesa Rady Ministrów.
6. Obsługę administracyjną prac Rady zapewnia Główny Urząd Statystyczny.
7. Koszty działalności Rady są pokrywane z budżetu państwa w części
dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 18. 1. Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie
Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:
1) temat,
2) organ lub podmiot prowadzący,
3) cykliczność,
4) cel,
5) szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,
6) źródła danych,
7) podmioty przekazujące dane,
8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:
a) zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym
szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych
w art. 35b ust. 1,
b) poziom agregacji,
c) obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,
d) postać i formę,
e) częstotliwość, termin i miejsce przekazania,
f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1,
9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia
– mając na celu zapewnienie przeprowadzenia badań o istotnym znaczeniu dla
obserwacji procesów demograficznych, społecznych, gospodarczych i środowiska naturalnego, a w szczególności badań stałych pozwalających na obserwację ciągłą
podstawowych dziedzin życia i występujących w nim zjawisk, badań cyklicznych,
w tym spisów powszechnych, badań gwarantujących porównywalność wyników,
w przypadku gdy dotyczą one zmiennych w czasie obiektów obserwacji statystycznej
lub gdy zmianie ulega metodologia badania oraz badań koniecznych dla wykonania
przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych.
2. Ustalając w programie badań statystycznych statystyki publicznej
szczegółowy zakres przekazywanych w określonym badaniu statystycznym danych
osobowych, uwzględnia się ograniczenia określone w przepisach rozdziału 4a.
3. Na etapie przygotowywania projektu programu badań statystycznych
statystyki publicznej dokonuje się wyboru źródeł danych, biorąc pod uwagę jakość
danych, w szczególności ich aktualność i obciążenia ponoszone przez respondentów.

Art. 18a. 1. Przekazywanie danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 8 lit. a,
następuje w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem elektronicznej
platformy gromadzenia danych statystycznych, o której mowa w art. 28a ust. 2,
a w przypadkach wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej
– w innej formie lub postaci.
2. Prowadzący badanie statystyczne ustala szczegółowy format przekazywanych
danych na podstawie informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 8, określonych
w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
3. Szczegółowy format przekazywanych danych jest udostępniany na stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz dodatkowo, w zakresie
prowadzonych badań statystycznych, na stronie internetowej organu lub podmiotu
prowadzącego badania statystyczne w trybie określonym w art. 20 ust. 2 pkt 1, do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Art. 19. (uchylony).

Art. 20. 1. Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzi Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Rada Ministrów, na wniosek Rady, może w programie badań statystycznych
ustalić, że badanie statystyczne będzie prowadzone przez:
1) inny wskazany naczelny lub centralny organ administracji państwowej albo
Narodowy Bank Polski, o ile badanie to wymaga wiedzy specjalistycznej, którą dysponuje ten organ, albo jeżeli jest on w posiadaniu danych zgromadzonych w innym celu;
2) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wspólnie z innym wskazanym
naczelnym lub centralnym organem administracji państwowej, inną instytucją
rządową lub Narodowym Bankiem Polskim albo wojewodą;
3) wskazany urząd statystyczny wspólnie z wojewodą albo organem jednostek
samorządu terytorialnego na jego wniosek.
3. Prowadzący badania statystyczne w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, są
obowiązani do:
1) stosowania standardów klasyfikacyjnych;
2) udostępnienia wyników badania służbom statystyki publicznej i ich
przekazywania, w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego,
organizacjom międzynarodowym;
3) stosowania zasad, o których mowa w art. 25a.
4. W przypadku badania statystycznego prowadzonego w trybie, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na wniosek prowadzącego
badanie statystyczne, udostępnia prowadzącemu badanie z operatu do badań
statystycznych dane adresowe podmiotów wylosowanych lub wybranych na
podstawie wskazanych przez prowadzącego badanie cech, z wyłączeniem danych
adresowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
5. W przypadku badania statystycznego prowadzonego w trybie, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2 albo 3, dane jednostkowe są dostępne dla prowadzących badanie
niezależnie od organu lub podmiotu, który je zebrał.

Art. 21. 1. Służby statystyki publicznej mogą:
1) wykonywać na zamówienie opracowania wspomagające inne systemy
informacyjne administracji publicznej;
2) oddelegowywać pracowników do wykonywania prac statystycznych w organach
administracji rządowej i samorządowej.
2. Służby statystyki publicznej mogą:
1) prowadzić na indywidualne zamówienia badania statystyczne nieobjęte
programem badań statystycznych statystyki publicznej;
2) wykonywać na zlecenie dodatkowe opracowania i analizy, wykorzystując w tym
celu również dane zgromadzone w badaniach objętych programem badań
statystycznych statystyki publicznej.
3. Zbieranie danych statystycznych do prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz
danych dodatkowych do badań, opracowań i analiz określonych w ust. 2 może
odbywać się wyłącznie na zasadzie udziału dobrowolnego.
4. Wyniki badań oraz opracowania i analizy, o których mowa w ust. 2, stają się
danymi statystyki publicznej i mogą być wykorzystywane, udostępniane
i rozpowszechniane przez służby statystyki publicznej, jeżeli nie naruszy to
uzasadnionego interesu zamawiającego lub zleceniodawcy i nie zastrzeżono
w umowie ich wykorzystania wyłącznie na potrzeby zamawiającego lub
zleceniodawcy.
5. Prowadzenie badań oraz wykonywanie opracowań i analiz, o których mowa
w ust. 2, następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), jeżeli służby
statystyki publicznej użyły danych zgromadzonych w celu realizacji zadań
określonych w ustawie, a wyniki badań, opracowania ani analizy nie służą wyłącznie
realizacji zadania publicznego.

Art. 21a. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i Prezes Narodowego
Banku Polskiego współdziałają ze sobą, prowadząc badania statystyczne na podstawie
niniejszej ustawy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1810) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 160).
2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:
1) wzajemnym informowaniu się o projektowanych badaniach statystycznych;
2) prowadzeniu wspólnych badań statystycznych;
3) uczestniczeniu w pracach metodologicznych oraz opiniowaniu metodologii
prowadzonych badań statystycznych;
4) wymianie danych.
3. Wymiana między Głównym Urzędem Statystycznym i Narodowym Bankiem
Polskim zebranych danych jednostkowych nieidentyfikowalnych, a w szczególnych
przypadkach wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Europejskim
Systemie Statystycznym (ESS) i Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC)
danych jednostkowych identyfikowalnych podmiotów gospodarki narodowej, oraz
wyników agregacji tych danych odbywa się nieodpłatnie, na zasadzie wzajemności,
w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowo określonych zadań,
z zachowaniem tajemnic ustawowo chronionych.
4. Wymiana danych, o których mowa w ust. 3, następuje w trybie określonym
w art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

Art. 21b. Ujęcie w projekcie programu badań statystycznych statystyki
publicznej badań statystycznych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski
następuje na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego skierowany do Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 22. Służby statystyki publicznej stanowią Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego, podlegli mu dyrektorzy urzędów statystycznych, jednostki przez
niego nadzorowane utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473) oraz
jednostki, o których mowa w art. 27.

Art. 23. 1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach
statystyki jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wykonujący swoje zadania
przy pomocy służb statystyki publicznej.
2. Nadzór nad Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego sprawuje Prezes
Rady Ministrów.
3. Organizację Głównego Urzędu Statystycznego określa statut nadany,
w drodze rozporządzenia, przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 24. 1. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołuje Prezes Rady
Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego może zajmować osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie
dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i
Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie
powinno zawierać:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o metodach i technikach naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od
dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeprowadza
zespół, powołany przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia
Prezesa Rady Ministrów, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie
dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się
doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, może
być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która
posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, mają obowiązek
zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których
przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres urzędu;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
12. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego pełni swoje obowiązki przy
pomocy wiceprezesów, powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesów.
13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 12,
powołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa
w ust. 12, stosuje się odpowiednio ust. 2–11.

Art. 25. 1. Do zadań Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego należy:
1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne,
koordynowanie prac i przygotowywanie projektu programu badań
statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawianie go Radzie;
2) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz ustalanie ich
metodologii;
3) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz ich
analizowanie;
3a) coroczne sporządzanie i publikowanie w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Narodowego Rachunku Zdrowia;
4) przeprowadzanie spisów powszechnych;
5) przechowywanie danych statystycznych;
6) opracowywanie standardowych klasyfikacji, nomenklatur i definicji
podstawowych kategorii, ustalanie wzajemnych relacji między nimi oraz ich
interpretacja;
7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych,
w tym podstawowych wielkości i wskaźników;
8) opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych oraz statystycznych
prognoz gospodarczych i społecznych;
9) przedstawianie Prezydentowi, Sejmowi i Senatowi, organom administracji
rządowej, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi Polskiemu,
organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym instytucjom rządowym
wynikowych informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach
określonych w programie badań statystycznych;
10) prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych: podmiotów gospodarki
narodowej i podziału terytorialnego kraju;
11) prowadzenie badań i analiz statystycznych wynikających z przyjętych przez
Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych;
12) dokonywanie statystycznych porównań międzynarodowych i ogłaszanie ich wyników;
13) wykonywanie przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań
przekazywania danych statystycznych organizacjom międzynarodowym;
14) współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie statystyki organizacjami
międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów;
15) prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie metodologii
badań statystycznych i standardów klasyfikacyjnych oraz zastosowań metod
matematycznych i informatyki w statystyce;
16) prowadzenie szkolenia, dokształcania i doskonalenia w dziedzinie statystyki;
17) popularyzacja wiedzy o statystyce.
2. Urzędy statystyczne wykonują zadania wymienione w ust. 1 pkt 1–5, 6 –
w zakresie interpretacji, 7–12, 14, 16 i 17 w zakresie określonym w trybie ust. 4.
3. Urzędy statystyczne tworzy i znosi Prezes Głównego Urzędu Statystycznego,
w drodze zarządzenia.
4. Szczegółowy zakres zadań i organizację urzędu statystycznego określa statut
nadany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze zarządzenia.
5. Urzędem statystycznym kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Dyrektor urzędu statystycznego jest
organem administracji niezespolonej w województwie.

Art. 25a. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wykonując zadania
określone w ustawie, kieruje się zasadami niezależności zawodowej, bezstronności,
rzetelności i odpowiedzialności za wysoką jakość statystyk krajowych i
międzynarodowych, zgodnie z europejskim kodeksem praktyk statystycznych,
o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz
uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom)
nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot
Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady
(WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG,
Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot
Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164), zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 223/2009”.

Art. 26. Przy Prezesie Głównego Urzędu Statystycznego działa Naukowa Rada
Statystyczna, jako organ opiniodawczo-doradczy w sprawach metodologii badań
statystycznych; skład i tryb prac Naukowej Rady Statystycznej określa Prezes
Głównego Urzędu Statystycznego, w drodze zarządzenia.

Art. 27. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego może tworzyć jednostki
obsługi statystyki publicznej i określa, w drodze zarządzenia, zakres ich zadań i organizację.

Art. 28. 1. Badania statystyczne mogą być prowadzone z udziałem
rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców.
2. Zadaniem rachmistrzów spisowych jest zbieranie danych statystycznych
w spisach powszechnych, a ankieterów statystycznych zbieranie danych w innych
badaniach statystycznych.
3. Zadaniem rzeczoznawców jest przygotowywanie opinii i ocen dotyczących
określonego przedmiotu badań statystycznych.
4. Ankieterem statystycznym może być osoba pełnoletnia, która posiada co
najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe, niekarana, korzystająca z pełni
praw publicznych. Ankieter statystyczny może wykonywać czynności w ramach
stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych. Ankieter statystyczny przy
wykonywaniu czynności jest obowiązany do posiadania i okazywania legitymacji
wydanej przez dyrektora urzędu statystycznego.
5. Przepis ust. 4 stosuje się do rzeczoznawców, z tym że rzeczoznawca:
1) posiada wiedzę specjalistyczną w dziedzinie stanowiącej przedmiot badań
statystycznych, w zakresie którego przygotowuje opinie i oceny;
2) czynności wykonuje na podstawie umów cywilnoprawnych.
6. Zasady i tryb powoływania rachmistrzów spisowych określają odrębne
ustawy, o których mowa w art. 9 ust. 1.
7. Rachmistrzom spisowym i ankieterom statystycznym w czasie wykonywania
czynności określonych w ust. 2 przysługuje ochrona prawna przewidziana dla
funkcjonariuszy publicznych.

Art. 28a. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi system
teleinformatyczny, na który składają się elektroniczna platforma gromadzenia danych statystycznych oraz elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji
statystycznych i innych zasobów informacyjnych.
2. Elektroniczna platforma gromadzenia danych statystycznych umożliwia w szczególności:
1) uwierzytelnianie respondentów;
2) komunikowanie się służb statystyki publicznej z respondentami;
3) przekazywanie danych przez respondentów;
4) przekazywanie danych z systemów informacyjnych administracji publicznej
i rejestrów urzędowych oraz z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego.
3. Elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji
statystycznych i innych zasobów informacyjnych umożliwia w szczególności:
1) udostępnianie wynikowych informacji statystycznych;
2) komunikowanie się odbiorców wynikowych informacji statystycznych ze
służbami statystyki publicznej;
3) udostępnianie podstawowych standardów klasyfikacyjnych i ich interpretacji;
4) udostępnianie danych z krajowych rejestrów urzędowych prowadzonych przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o których mowa w art. 41 ust. 1;
5) przekazywanie danych statystycznych na potrzeby Europejskiego Systemu
Statystycznego i organizacji międzynarodowych.
4. Dostęp do prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
elektronicznej platformy udostępniania wynikowych informacji statystycznych
i innych zasobów informacyjnych w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1–4 jest nieodpłatny.

Art. 29. (uchylony).

Art. 30. 1. Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do:
1) posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego
podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1,
i posługiwania się nim przy przekazywaniu danych wykorzystywanych dla
celów statystycznych;
2) stosowania w prowadzonej ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości
standardów klasyfikacyjnych, o których mowa w rozdziale 6;
3) przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej
wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz
w formacie udostępnionym zgodnie z art. 18a ust. 3.
2. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się:
1) w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem elektronicznej
platformy gromadzenia danych statystycznych, a w przypadkach wskazanych
w programie badań statystycznych statystyki publicznej – w innej formie lub postaci;
2) w postaci wywiadu przeprowadzanego przez ankietera statystycznego metodą
wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego.

Art. 30a. Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu art. 2 ust. 3 załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) za rok kalendarzowy,
w którym uzyskał wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
podlega obowiązkowi przekazywania informacji i danych statystycznych, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3, jeżeli obowiązek ich przekazywania wynika z umów
i zobowiązań międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej.

Art. 31. (uchylony).

Art. 32. (uchylony).

Art. 33. (uchylony).

Art. 34. (uchylony).

Art. 35. (uchylony).

Art. 35a. 1. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone
w art. 35b ust. 1 w celu statystycznym, obejmującym w szczególności:
1) organizację i prowadzenie badań statystycznych, w tym spisów powszechnych,
o których mowa w art. 18 lub odrębnych ustawach, oraz badań statystycznych,
opracowań i analiz, o których mowa w art. 21 ust. 2;
2) opracowywanie i ogłaszanie prognoz demograficznych;
3) prowadzenie badań i analiz statystycznych, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 11;
4) opracowywanie wyników badań statystycznych, w tym wyników spisów
powszechnych;
5) prowadzenie analiz i opracowań statystycznych;
6) prowadzenie prac naukowych i badawczo-rozwojowych, o których mowa
w art. 25 ust. 1 pkt 15;
7) prowadzenie i aktualizację operatu do badań statystycznych, o którym mowa
w rozdziale 5a;
8) realizację zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Europejskim Systemie Statystycznym (ESS), Europejskim Systemie Banków
Centralnych (ESBC) i członkostwa w organizacjach międzynarodowych.
2. Dane osobowe są zbierane dla celów statystycznych, jeżeli celu statystycznego
nie można osiągnąć za pomocą innych danych.
3. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe do celów
prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Art. 35aa. Dane osobowe od momentu ich zebrania bezpośrednio od
respondentów albo z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów
urzędowych lub niepublicznych systemów informacyjnych na potrzeby wykonywania
zadań określonych w ustawie stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą
statystyczną z wyłączeniem informacji zawartych w krajowym rejestrze urzędowym
podmiotów gospodarki narodowej.

Art. 35b. 1. Służby statystyki publicznej przetwarzają w celu statystycznym
następujące dane osobowe:
1) imiona i nazwiska;
2) datę urodzenia;
2a) kraj urodzenia i miejsce urodzenia;
3) płeć;
4) numer PESEL;
5) obywatelstwo;
5a) dane biometryczne;
5b) dane genetyczne;
5c) seksualność lub orientacja seksualna;
6) narodowość;
7) pochodzenie etniczne;
8) pochodzenie rasowe;
9) wyznanie, przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego;
10) stan cywilny;
11) data zawarcia małżeństwa;
12) data ustania małżeństwa;
12a) pozostawanie osób we wspólnym pożyciu;
13) wykształcenie;
14) zawód;
14a) dochód, w tym wynagrodzenie;
14b) składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne;
15) rodzaj miejsca pracy lub nauki;
16) numer identyfikacji podatkowej;
16a) użytkowanie gospodarstwa rolnego;
16b) kierowanie gospodarstwem rolnym;
16c) adres miejsca pracy;
17) stan zdrowia;
18) stopień niezdolności do pracy, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności,
stopień niepełnosprawności;
19) tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą;
20) adres zameldowania, adres zamieszkania lub adres miejsca pobytu;
20a) kraj poprzedniego zamieszkania;
20b) kraj wyjazdu;
21) adres do korespondencji;
21a) adres miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci udostępnione abonentowi
publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej
sieci telekomunikacyjnej;
21b) adres miejsca zamieszkania abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej
świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;
21c) adres do korespondencji abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej
świadczonej w ruchomej pub-licznej sieci telekomunikacyjnej;
22) adres poczty elektronicznej;
23) numer telefonu.
2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane przez służby
statystyki publicznej w ramach badań statystycznych, które dostarczają informacji
o życiu i sytuacji osób fizycznych lub wybranych aspektach życia i sytuacji tych osób,
w następujących obszarach:
1) ludność, procesy demograficzne i migracje;
2) gospodarstwa domowe i rodziny;
3) aktywność obywatelska i społeczno-polityczna, członkostwo i wspieranie
organizacji społecznych i politycznych;
4) pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo, według cech społeczno-
-ekonomicznych;
5) prowadzenie działalności gospodarczej, rolnej i leśnej;
6) dojazdy do pracy;
7) warunki pracy, choroby zawodowe;
8) wypadki i poszkodowani;
9) czas pracy;
10) źródła utrzymania, w tym dochody, wynagrodzenia i ich struktura;
11) składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz okresy
składkowe i wymiar etatu;
12) świadczenia z ubezpieczeń społecznych;
13) sytuacja finansowa i zamożność osób oraz gospodarstw domowych i rodzin;
14) wydatki i spożycie ilościowe przez osoby i gospodarstwa domowe;
15) warunki mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych;
16) budżet czasu;
17) subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej;
18) pomoc społeczna, w tym beneficjenci pomocy społecznej;
19) ubóstwo i wykluczenie społeczne;
20) wspieranie rodziny i piecza zastępcza;
21) świadczenia na rzecz rodziny;
22) opieka nad dziećmi i młodzieżą;
23) szkolnictwo wyższe, w tym nauczyciele akademiccy, studenci i doktoranci;
24) oświata i wychowanie, w tym uczniowie i nauczyciele;
25) aktywność edukacyjna, w tym kształcenie ustawiczne;
26) uczestnictwo ludności w sporcie, rekreacji, turystyce oraz kulturze, w tym
wypoczynek dzieci i młodzieży;
27) zachorowania i leczenie, korzystanie z usług medycznych, zachowania
prozdrowotne i antyzdrowotne;
28) ograniczenia wykonywania podstawowych czynności życiowych;
29) dostęp i korzystanie z usług społecznych i publicznych;
30) ruch graniczny osób i pojazdów;
31) kapitał ludzki i społeczny;
32) zachowania społeczno-religijne;
33) relacje społeczne;
34) społeczeństwo informacyjne;
35) bezpieczeństwo, zagrożenie przestępczością, przemoc;
36) udział w korzystaniu ze środowiska i ochronie środowiska.
2a. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane wywiedzione i dane
wywnioskowane uzyskane w wyniku analizy danych osobowych, o których mowa
w ust. 1, w obszarach określonych w ust. 2.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskiwane bezpośrednio od
osoby fizycznej, której dotyczą, lub pełnoletniego domownika albo z systemów
informacyjnych administracji publicznej, rejestrów urzędowych lub niepublicznych
systemów informacyjnych.
4. (uchylony)
5. Przekazanie służbom statystyki publicznej danych osobowych z katalogu
danych, o których mowa w ust. 1, przez dostawców publicznie dostępnych usług
telekomunikacyjnych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach
telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
– Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875).

Art. 35c. 1. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone
w art. 35b ust. 1 oraz informacje o życiu i sytuacji osób fizycznych lub o wybranych
aspektach życia i sytuacji tych osób, o których mowa w art. 35b ust. 2, pochodzące
z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych,
prowadzonych bezpośrednio lub przez jednostki podległe i nadzorowane przez:
1) ministrów właściwych do spraw:
a) informatyzacji – z rejestru PESEL, centralnej ewidencji pojazdów, rejestru
stanu cywilnego i rejestru danych kontaktowych osób fizycznych,
b) finansów publicznych – z systemu podatkowego,
c) pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny – z systemu monitoringu
świadczeń społecznych (pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy
zastępczej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego) i elektronicznego
krajowego systemu monitoringu orzekania o niepełnosprawności,
d) zdrowia – z systemu informacji w ochronie zdrowia,
e) oświaty i wychowania – z systemu informacji oświatowej,
f) szkolnictwa wyższego i nauki – ze Zintegrowanego Systemu Informacji o
Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on,
1a) Ministra Sprawiedliwości – z centralnej bazy danych ksiąg wieczystych,
2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Głównego
Inspektora Weterynarii, Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Inspekcję
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – z systemów i rejestrów związanych
z ich działalnością ustawową,
3) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – z krajowych rejestrów urzędowych,
o których mowa w art. 41 ust. 1,
4) organy administracji rządowej w województwie – z systemów i rejestrów
związanych z ich działalnością ustawową lub statutową,
5) organy jednostek samorządu terytorialnego – z ewidencji gruntów i budynków,
rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, rejestrów mieszkańców, rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, ewidencji podatkowej nieruchomości, rejestrów bezrobotnych
i poszukujących pracy, systemów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, elektronicznego krajowego systemu
monitoringu orzekania o niepełnosprawności,
6) sądy okręgowe – z ewidencji i systemów dotyczących orzeczonych rozwodów
i separacji oraz w zakresie informacji dotyczących przysposobienia,
7) samorządy zawodowe – z rejestrów i ewidencji dotyczących osób wykonujących
określone zawody
– w szczegółowym zakresie określonym w programie badań statystycznych statystyki publicznej.
2. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b
ust. 1 oraz informacje o życiu i sytuacji osób fizycznych lub wybranych aspektach
życia i sytuacji tych osób, o których mowa w art. 35b ust. 2, pochodzące
z niepublicznych systemów informacyjnych w szczegółowym zakresie określonym w
programie badań statystycznych statystyki publicznej.
3. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe, o których mowa
w art. 8, zbierane z systemów informacyjnych administracji publicznej, rejestrów
urzędowych i niepublicznych systemów informacyjnych, zapewniając gwarancje ich
pełnej ochrony na zasadach określonych w ustawie.

Art. 35d. 1. Dane osobowe po ich zebraniu przez służby statystyki publicznej,
jeżeli pozwala na to cel ich przetwarzania, są pseudonimizowane.
2. Pseudonimizacja dokonywana jest niezwłocznie, po określeniu niezbędnego
zakresu podmiotowego i przedmiotowego, w sposób i zgodnie z trybem, o którym
mowa w ust. 4.
3. Odwrócenie pseudonimizacji następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do
uzyskania celu statystycznego.
4. Sposób i tryb pseudonimizacji danych osobowych określa, w drodze
zarządzenia, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Art. 35e. 1. Dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne do realizacji zadań
określonych w ustawie, w zakresie dotyczącym celów statystycznych, są łączone
z danymi pochodzącymi z różnych badań statystycznych, rejestrów urzędowych, systemów informacyjnych administracji publicznej i niepublicznych systemów informacyjnych.
2. Wykorzystywanie danych do celów innych niż określone w ustawie,
w szczególności do podejmowania decyzji lub indywidualnych rozstrzygnięć wobec
konkretnej osoby fizycznej, jest zabronione.

Art. 35f. (uchylony).

Art. 35g. Przepisy art. 35a–35c, art. 35d ust. 1 i art. 35h stosuje się do innych
organów i podmiotów prowadzących badania statystyczne, o których mowa w art. 20,
w zakresie prowadzonych przez nie badań statystycznych.

Art. 35h. 1. Do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania zadań
określonych w ustawie przez służby statystyki publicznej nie stosuje się przepisów
art. 15, art. 16, art. 18 i art. 21 rozporządzenia 2016/679.
2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji zadań
określonych w ustawie przez służby statystyki publicznej wykonanie obowiązku,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, następuje przez
udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i stronie
internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.
3. Informacja o sposobie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 13 ust. 1
i 2 rozporządzenia 2016/679, przekazywana jest razem z informacjami, o których
mowa w art. 6 ust. 5.

Art. 36. Prowadzący badania statystyczne statystyki publicznej obowiązani są
ogłaszać, udostępniać i rozpowszechniać wynikowe informacje statystyczne
z zachowaniem przepisów art. 10 i 14.

Art. 37. Wynikowe informacje statystyczne są:
1) dostępne w ramach prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego elektronicznej platformy udostępniania wynikowych informacji
statystycznych i innych zasobów informacyjnych;
2) publikowane w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów
statystycznych oraz innych organów i podmiotów prowadzących badania
statystyczne;
3) ogłaszane w dziennikach urzędowych, jeżeli przepis szczególny tak stanowi;
4) podawane do wiadomości w środkach masowego przekazu;
5) opracowywane i przekazywane na potrzeby Unii Europejskiej i organizacji
międzynarodowych, w formie i trybie określonych w przepisach Unii
Europejskiej dotyczących statystyk oraz wiążących Rzeczpospolitą Polską
umowach międzynarodowych;
6) dostępne w innych formach niż wymienione w pkt 1–5.

Art. 38. 1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach
statystycznych dane jednostkowe identyfikowalne.
2. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach
statystycznych dane statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania
z konkretną osobą fizyczną oraz informacje i dane statystyczne charakteryzujące
wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarki narodowej prowadzących
działalność gospodarczą, jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty
lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości.
3. W przypadku podmiotów gospodarki narodowej informacje i dane
statystyczne, o których mowa w ust. 2, mogą być publikowane, jeżeli osoba
upoważniona do reprezentowania danego podmiotu wyraziła zgodę na opublikowanie
określonych danych charakteryzujących wyniki ekonomiczno-finansowe tego podmiotu.

Art. 38a. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na wniosek podmiotów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 9, uzasadniony przygotowaniem określonych
programów, prognoz i analiz, może udostępnić tym podmiotom dane jednostkowe
identyfikowalne podmiotów sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2. Dane udostępnione zgodnie z ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie w celu
wskazanym we wniosku, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 38 ust. 1 oraz
w rozporządzeniu nr 223/2009.

Art. 39. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia przechowywanie
zgromadzonych danych zgodnie z zasadami określonymi w art. 10, art. 35d i rozdziale 5a.

Art. 39a. 1. W celu realizacji badań statystycznych Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego prowadzi operat do badań statystycznych, zwany dalej „OBS”,
w którym zamieszcza informacje o podmiotach podlegających obserwacji
statystycznej według określonych cech.
2. OBS prowadzony jest w systemie teleinformatycznym.
3. Dane osobowe, w zależności od podmiotu podlegającego obserwacji
statystycznej, są przechowywane w OBS nie dłużej niż przez 100 lat.

Art. 39b. 1. OBS podlega stałej i bieżącej aktualizacji w celu umożliwienia
prowadzenia obserwacji statystycznej podmiotu tej obserwacji w czasie i przestrzeni.
2. OBS jest aktualizowany z wykorzystaniem danych pochodzących z rejestrów
urzędowych i systemów informacyjnych oraz badań statystycznych, w tym spisów
powszechnych.

Art. 39c. 1. Dane gromadzone w OBS są wykorzystywane wyłącznie przez
służby statystyki publicznej do prowadzenia badań statystycznych, w tym spisów
powszechnych.
2. Dane gromadzone w OBS mogą być udostępniane wyłącznie w trybie,
o którym mowa w art. 20 ust. 4.
3. Dane w OBS są gromadzone, opracowywane i przechowywane
z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa i bezwzględnej ochrony
danych, o której mowa w art. 10.

Art. 40. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w porozumieniu
z właściwymi naczelnymi organami administracji państwowej, opracowuje
podstawowe do określenia przebiegu i opisu procesów gospodarczych i społecznych standardowe klasyfikacje i nomenklatury, wzajemne relacje między nimi oraz ich interpretacje.
2. Standardowe klasyfikacje i nomenklatury, o których mowa w ust. 1,
wprowadza Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.
3. Wprowadzone w trybie ust. 2 standardowe klasyfikacje i nomenklatury
stosuje się w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także
w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej.
4. (uchylony)
5. (uchylony)
6. (uchylony)

Art. 41. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi krajowe rejestry urzędowe:
1) podmiotów gospodarki narodowej;
2) podziału terytorialnego kraju.
2. Zadania określone w ust. 1 są wykonywane przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w ramach odrębnego od statystyki publicznej systemu informacyjnego
administracji publicznej.
3. Zbierane i gromadzone w krajowych rejestrach urzędowych informacje nie są
danymi statystycznymi w rozumieniu ustawy i, z wyjątkiem informacji, o których
mowa w art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8, nie podlegają rygorom poufności i tajemnicy
statystycznej.

Art. 42. 1. Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany
dalej „rejestrem podmiotów”, obejmuje:
1) osoby prawne;
2) jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
2. (uchylony)
2a. Wpisowi do rejestru podmiotów nie podlega osoba fizyczna w zakresie
prowadzonej działalności:
1) oświatowej obejmującej prowadzenie przedszkola, szkoły, placówki lub innej
jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.);
2) o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców.
3. Wpisowi do rejestru podmiotów podlegają następujące informacje
o podmiotach wymienionych w ust. 1 w zakresie prowadzonej przez nie działalności:
1) nazwa i adres siedziby, a w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą – dodatkowo nazwisko i imiona oraz miejsce
zamieszkania i identyfikator systemu ewidencji ludności (PESEL), o ile taki
posiada;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub
uchyleniu;
2a) numery identyfikacyjne wspólników spółki cywilnej, o ile takie posiadają,
nazwisko i imiona albo firma wspólników spółki cywilnej wraz z numerem
PESEL osoby fizycznej prowadzącej działalność, o ile taki posiada;
3) forma prawna i forma własności;
4) wykonywana działalność, w tym rodzaj przeważającej działalności;
5) daty: powstania podmiotu, rozpoczęcia działalności, zawieszenia i wznowienia
działalności, wpisu do ewidencji lub rejestru, orzeczenia o ogłoszeniu upadłości,
zakończenia postępowania upadłościowego, zakończenia działalności albo
trwałego zakończenia działalności w przypadku osób fizycznych wpisanych do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgonu albo
znalezienia zwłok osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
skreślenia z ewidencji lub rejestru, wpisu oraz skreślenia z rejestru podmiotów;
6) nazwa organu rejestrowego lub ewidencyjnego, nazwa rejestru (ewidencji)
i nadany przez ten organ numer;
7) przewidywana liczba pracujących;
8) w przypadku gospodarstw rolnych powierzchnia ogólna i użytków rolnych;
9) o ich jednostkach lokalnych w zakresie informacji określonych w pkt 1 i 4–8;
10) numer telefonu i faksu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony
internetowej, o ile podmiot takie posiada i poda je do rejestru podmiotów.
3a. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego,
z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa
w art. 49a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisowi do rejestru
podmiotów podlegają:
1) dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – w zakresie
odpowiadającym danym, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 3–6;
2) dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na
podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału,
powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający
rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe:
numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile
podmiot takie posiada.
4. Jednostką lokalną jest zorganizowana całość (zakład, oddział, filia) położona
w miejscu zidentyfikowanym odrębnym adresem, pod którym lub z którego
prowadzona jest działalność co najmniej przez jedną osobę pracującą.
5. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek wypełniania i składania
wniosku o wpis do rejestru podmiotów oraz informowania o zachodzących zmianach
w zakresie danych określonych w ust. 3 pkt 1–6.
6. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów składa się w urzędzie statystycznym
województwa właściwym dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu –
w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających wpis, a wniosek
o zmianę cech objętych wpisem oraz wniosek o skreślenie – w terminie 7 dni od
zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie. Do wniosku dołącza
się dokumenty określone przepisami innych ustaw, potwierdzające powstanie
podmiotu albo podjęcie działalności, zmianę cech objętych wpisem albo skreślenie podmiotu.
6a. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru
dłużników niewypłacalnych oraz podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym, dokonują zgłoszenia wyłącznie w zakresie danych uzupełniających określonych w ust. 3a pkt 2 – w terminie 21 dni od dnia wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego, a zgłoszenia aktualizacyjnego – w terminie 7 dni od
dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę lub skreślenie danych z rejestru
podmiotów, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
6b. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mogą złożyć dla
jednostek lokalnych wniosek, o którym mowa w ust. 6.
7. Złożenie wniosku o wpis do rejestru podmiotów, wniosku o zmianę cech
objętych wpisem oraz wniosku o skreślenie z rejestru podmiotów dla:
1) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – następuje na podstawie przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, 1495 i 1649);
2) (uchylony)
3) przedszkoli, szkół, placówek i innych jednostek organizacyjnych, o których
mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i ich
zespołów – następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej.
8. Przepisu ust. 7 nie stosuje się, jeżeli zmiana dotyczy jedynie cech objętych
wpisem, niebędących przedmiotem wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej albo Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych.
9. Aktualizacja rejestru podmiotów w zakresie indywidualnych gospodarstw
rolnych może nastąpić na podstawie wykazów tych gospodarstw przekazywanych
urzędom statystycznym właściwym dla miejsca położenia gospodarstwa przez urzędy
gmin na podstawie odrębnej ustawy.
10. Wpis do rejestru podmiotów następuje po zakodowaniu cech podmiotu
wymienionych w ust. 3, według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych,
z jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego. Wpis do
rejestru podmiotów w zakresie danych przekazanych za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego następuje z chwilą automatycznego zamieszczenia tych danych w rejestrze.
11. Wpis do rejestru podmiotów, z jednoczesnym nadaniem niepowtarzalnego
numeru identyfikacyjnego, zmiana wpisu lub jego skreślenie, dotyczące podmiotu
wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
danych przekazanych z Krajowego Rejestru Sądowego.
12. Informacja o nadanym numerze identyfikacyjnym jest przekazywana
automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Krajowego
Rejestru Sądowego bezpośrednio po jego nadaniu.
13. Nadanie numeru identyfikacyjnego i przekazanie informacji w tym
przedmiocie do Krajowego Rejestru Sądowego może nastąpić w terminie 3 dni, jeżeli
zachodzi konieczność zakodowania nazwy miejscowości niezgodnej z krajowym
rejestrem urzędowym podziału terytorialnego kraju lub ustalenia, czy podmiotowi nie
został uprzednio nadany numer identyfikacyjny.
14. Wpis do rejestru podmiotów lub zmiana wpisu w zakresie danych
uzupełniających, o których mowa w ust. 3a pkt 2, podmiotu wpisanego do Krajowego
Rejestru Sądowego następuje bezpośrednio po automatycznym zamieszczeniu za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego danych przekazanych z Centralnego
Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników.

Art. 43. 1. Informacja o nadanym podmiotowi i jego jednostkom lokalnym
numerze identyfikacyjnym jest udostępniana na stronie internetowej Głównego
Urzędu Statystycznego w sposób, o którym mowa w art. 45a, lub za pośrednictwem
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP), zwanej dalej „ePUAP”.
2. Udostępnienie danych na stronie internetowej Głównego Urzędu
Statystycznego lub za pośrednictwem ePUAP jest potwierdzeniem dokonania wpisu
tych informacji w rejestrze podmiotów.
3. Urzędy statystyczne wydają na żądanie wpisanych do rejestru podmiotów osób
prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zaświadczenia o nadanym im i ich
jednostkom lokalnym numerze identyfikacyjnym, nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od dnia otrzymania żądania.
4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego przekazuje Prezesowi Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania wpisu
informację o numerze identyfikacyjnym nadanym przedsiębiorcy rozpoczynającemu
wykonywanie działalności gospodarczej wraz z numerem PESEL osoby fizycznej
wykonującej działalność gospodarczą.

Art. 44. 1. Organy prowadzące urzędowe rejestry, z wyjątkiem rejestrów
sądowych, i systemy informacyjne administracji publicznej zawierające dane
o poszczególnych podmiotach są obowiązane do wpisywania numeru
identyfikacyjnego podmiotu nadanego w rejestrze podmiotów, posługiwania się nim
przy przekazywaniu informacji oraz stosowania jednolitych oznaczeń kodowych opisu
podstawowych cech podmiotu, kodowanych według standardów klasyfikacyjnych.
1a. Rejestr podmiotów udostępnia za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego Centralnemu Rejestrowi Podmiotów – Krajowej Ewidencji
Podatników informację o nadanym podmiotowi numerze identyfikacyjnym.
2. Urzędy statystyczne udostępniają nieodpłatnie:
1) organom prowadzącym inne urzędowe rejestry i systemy informacyjne
administracji publicznej, o których mowa w ust. 1, okresowo wykazy
podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów wraz z nadanym im numerem
identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem,
2) organom administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, innym
instytucjom rządowym, Najwyższej Izbie Kontroli, Narodowemu Bankowi
Polskiemu, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, równorzędnym
organom, jednostkom i instytucjom państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, państw, które zawarły
ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą
swobodę świadczenia usług, oraz Komisji Europejskiej na ich pisemny wniosek,
wyciągi z rejestru podmiotów,
3) Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu,
kwartalnie, zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o podmiotach
deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem
identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem
– w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych
organów lub instytucji.
3. Udostępniane w trybie ust. 2 informacje nie mogą obejmować danych,
o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 7 i 8.

Art. 45. 1. W zakresie numeru identyfikacyjnego oraz informacji, o których
mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1–6 i 9, z wyłączeniem identyfikatora systemu ewidencji ludności PESEL i adresu zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą, o ile nie jest adresem prowadzenia działalności, rejestr podmiotów jest
jawny i dostępny dla osób trzecich w formach określonych w ust. 2 i 3 oraz w art. 45a.
Dodatkowo udostępniane są dane dotyczące numeru telefonu i faksu siedziby, adresu
poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot je poda do rejestru.
2. Główny Urząd Statystyczny wydaje okresowo katalogi wybranych grup
podmiotów wpisanych do rejestru podmiotów.
3. Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy statystyczne udostępniają na
indywidualne odpłatne zamówienia wyciągi danych zawartych w rejestrze podmiotów.
4. Katalogi i wyciągi, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą być wydawane drukiem
lub w innej formie z wykorzystaniem dostępnych środków techniki.

Art. 45a. Główny Urząd Statystyczny udostępnia zawarte w rejestrze
podmiotów informacje, o których mowa w art. 45 ust. 1, na stronie internetowej
Głównego Urzędu Statystycznego lub za pośrednictwem ePUAP.

Art. 46. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób
i metodologię prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów, wzory wniosków, ankiet
i zaświadczeń, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności oraz
aktualizacji danych gromadzonych w tym rejestrze.

Art. 47. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi krajowy rejestr
urzędowy podziału terytorialnego kraju, zwany dalej „rejestrem terytorialnym”.
2. Rejestr terytorialny obejmuje systemy:
1) identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego;
2) identyfikatorów i nazw miejscowości;
3) rejonów statystycznych i obwodów spisowych;
4) identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań.
2a. Przestrzennej identyfikacji informacji zawartych w systemach, o których
mowa w ust. 2, dokonuje się na podstawie danych przestrzennych udostępnianych
z rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 4–6 i 8 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309).
2b. Rejestr terytorialny, o którym mowa w ust. 1, stanowi część składową
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach, o którym mowa w art. 24b
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
3. Urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej są
obowiązane do stosowania oznaczeń kodowych przyjętych w rejestrze terytorialnym.

Art. 48. 1. Rejestr terytorialny jest jawny.
2. Art. 44 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 49. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
prowadzenia, stosowania i udostępniania rejestru terytorialnego oraz związane z tym
obowiązki organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 49a. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do ponownego
wykorzystywania danych z krajowych rejestrów urzędowych stosuje się przepisy
ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1446).

Art. 50. 1. Badania statystyczne statystyki publicznej są finansowane ze
środków budżetu państwa do wysokości określanej corocznie w ustawie budżetowej,
z wyjątkami, o których mowa w ust. 4 i 5 i art. 51.
1a. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawiając Radzie projekt
programu badań statystycznych statystyki publicznej zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1,
przedstawia także koszty badań statystycznych na kolejny rok, ze wskazaniem
szczegółowo źródeł ich finansowania.
1b. Koszty badań statystycznych, o których mowa w ust. 1a, są publikowane na
stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, w formie skorygowanego
planu wydatków na badania statystyczne, po ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok.
1c. Koszty badań statystycznych, o których mowa w ust. 1a, są szacowane na
podstawie metodyki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, po
uzyskaniu opinii Rady.
2. Uchwalenie przez Radę Ministrów programu badań statystycznych statystyki
publicznej poprzedza, a najpóźniej następuje równolegle z uchwaleniem projektu
ustawy budżetowej.
3. Środki budżetu państwa na finansowanie określonych w ustawie zadań
statystyki publicznej, w tym badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, są ujmowane odpowiednio w części budżetowej
dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego, a koszty poszczególnych badań
statystycznych prowadzonych przez inny organ administracji publicznej – w części
budżetowej dotyczącej tego organu.
4. Badania statystyczne statystyki publicznej prowadzone przez Narodowy Bank
Polski są finansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego.
5. Koszty badań statystycznych statystyki publicznej, prowadzonych przez
służby statystyki publicznej wspólnie z Narodowym Bankiem Polskim lub z innymi
organami i instytucjami określonymi w art. 20 ust. 2 pkt 2 i 3, są finansowane ze
środków budżetu państwa ujmowanych w części dotyczącej Głównego Urzędu
Statystycznego oraz ze wskazanych przez prowadzącego badanie wspólne źródeł
finansowania.
6. W wyjątkowych wypadkach określone badanie statystyczne ujęte
w programie badań statystycznych statystyki publicznej może być finansowane ze
źródeł pozabudżetowych, zadeklarowanych przez prowadzącego badanie.
6a. Narodowy Bank Polski, organy administracji publicznej oraz podmioty
prowadzące lub współprowadzące na podstawie art. 20 ust. 2 określone w programie
badań statystycznych statystyki publicznej badanie statystyczne mogą powierzyć,
w drodze porozumienia, wykonanie badania lub określonych czynności badawczych
Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Finansowanie prac następuje
odpowiednio ze środków Narodowego Banku Polskiego, środków budżetowych
organu administracji publicznej albo podmiotu prowadzącego lub współprowadzącego
badanie statystyczne w ramach rachunku sum na zlecenie lub rachunku pomocniczego.
7. Dochody uzyskiwane przez Główny Urząd Statystyczny i urzędy statystyczne,
związane z rozpowszechnianiem i udostępnianiem wynikowych informacji
statystycznych w formach określonych każdorazowo w programie badań
statystycznych statystyki publicznej, są dochodami budżetu państwa.

Art. 51. 1. Koszty badań statystycznych, o których mowa w art. 21 ust. 2 pkt 1
ustawy, wykonywanych przez służby statystyki publicznej na zamówienie, są
pokrywane w całości ze środków zamawiającego.
2. Koszty dodatkowych opracowań i analiz, o których mowa w art. 21 ust. 1
i ust. 2 pkt 2 ustawy, są pokrywane w całości ze środków zamawiającego.
3. W przypadku gdy zamawiającym badania, opracowania i analizy, określone
w art. 21 ustawy, jest organ administracji państwowej, Najwyższa Izba Kontroli
i Narodowy Bank Polski, odpłatność ustala się do wysokości poniesionych kosztów.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy zamawiającym jest
szkoła wyższa lub inna placówka naukowo-badawcza, a dane statystyczne będą
wykorzystywane dla celów dydaktycznych, naukowych i badawczych, finansowanych
ze środków państwowych.

Art. 52. Działalność służb statystyki publicznej jest finansowana na zasadach
określonych w przepisach o finansach publicznych.

Art. 53. 1. Przekazywanie danych w formie i trybie określonych w programie
badań statystycznych statystyki publicznej, a w przypadku spisów powszechnych –
w odrębnej ustawie, odbywa się odpowiednio na koszt podmiotu obserwacji
statystycznej lub gestora systemu informacyjnego administracji publicznej albo
prowadzącego rejestr urzędowy albo niepubliczny system informacyjny.
2. W programie badań statystycznych statystyki publicznej może być,
w szczególnych przypadkach, przewidziana odpłatność za wykonywanie stałych,
dodatkowych czynności przygotowywania i przekazywania określonych danych
statystycznych.

Art. 54. Kto narusza tajemnicę statystyczną,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 55. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje
dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub
czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Art. 56. 1. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze
stanem faktycznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
2. W wypadku mniejszej wagi sprawca
podlega grzywnie.

Art. 57. Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku
statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu
statystycznym,
podlega grzywnie.

Art. 58. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie
oznaczonego terminu,
podlega karze grzywny.

Art. 59. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w art. 58 następuje na
podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 60. 1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, wydane na podstawie
art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej (Dz. U. z 1989 r.
poz. 221), zarządzenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego nakładające
obowiązki sprawozdawcze zachowują moc do dnia 30 czerwca 1996 r., o ile nie są
sprzeczne z przepisami niniejszej ustawy.
2. Zarządzenia wydane na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy, o której mowa
w ust. 1, ustalające obowiązki sprawozdawcze zachowują moc do czasu wydania
zarządzeń w wykonaniu programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok
1996, ustalonego w trybie podanym w rozdziale 2 niniejszej ustawy,
a w szczególnych przypadkach do czasu zastąpienia zbierania danych liczbowych na
podstawie ustawy, o której mowa w ust. 1, innymi przepisami.

Art. 61. Wprowadzone w trybie określonym ustawą powołaną w art. 60:
1) Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD),
2) Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN),
3) Systematyczny Wykaz Wyrobów (SWW),
4) Klasyfikacja Wyrobów i Usług (KWiU),
5) Klasyfikacja Rodzajowa Środków Trwałych (KRŚT),
6) Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (KOB),
7) Klasyfikacja Zawodów (KZ),
8) Systematyka Form Prawno-Organizacyjnych (SFPO)
– stają się standardami klasyfikacyjnymi w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy.

Art. 62. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zakończy prace
i zorganizuje prowadzenie rejestru podmiotów gospodarki narodowej według zasad
określonych w art. 41–46 nie później niż do dnia 31 grudnia 1997 r.
2. Do dnia 31 grudnia 1997 r. funkcje rejestru podmiotów spełnia prowadzony
w oparciu o art. 12 ust. 2 i 3 ustawy powołanej w art. 60 system kodowania
podmiotów statystycznymi numerami identyfikacyjnymi REGON, zwany dalej
„rejestrem REGON”.
3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, nieposiadające w dniu wejścia
w życie ustawy numeru identyfikacyjnego REGON, są obowiązane do złożenia
w urzędach statystycznych właściwych dla ich siedziby, nie później niż w ciągu
2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, wniosku o nadanie tego numeru im i ich
jednostkom wyodrębnionym. Urzędy statystyczne wprowadzą zgłaszające się
podmioty do rejestru REGON i wydadzą, w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku,
zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym.
4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek zgłaszania do
rejestru REGON bezpośrednio w urzędzie statystycznym województwa, na którego
terenie mają siedzibę, odpowiednio: wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego –
w ciągu 14 dni od dnia powstania podmiotu, wniosku o zmianę cech objętych
rejestrem – w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany oraz wniosku o skreślenie z rejestru
– z dniem zaprzestania działalności.
5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wprowadzi, z urzędu, do rejestru
REGON indywidualne gospodarstwa rolne sukcesywnie, nie później niż do dnia
31 grudnia 1997 r.
6. Przepisy regulujące funkcjonowanie rejestru REGON, wydane na podstawie
ustawy o statystyce państwowej ze zmianami określonymi w ust. 2, 4, 5 i 7, zachowują
moc do czasu zakończenia prac nad utworzeniem rejestru podmiotów.
7. Przepisy art. 44 ust. 2 oraz art. 45 stosuje się odpowiednio do rejestru REGON.

Art. 63. (uchylony).

Art. 64. (uchylony).

Art. 65. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zaktualizuje prowadzony
rejestr terytorialny w zakresie informacji, o których mowa w art. 47 ust. 2 pkt 1–3 –
w terminie do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz uzupełni go o identyfikację adresową ulic,
nieruchomości, budynków i mieszkań – w ramach prac przygotowawczych do
najbliższego Narodowego Spisu Powszechnego, nie później niż do dnia 30 czerwca 1998 r.

Art. 66. 1. Działające w dniu wejścia w życie ustawy wojewódzkie urzędy
statystyczne stają się urzędami statystycznymi w rozumieniu ustawy i pozostają
w dotychczasowych siedzibach.
2. Pracownicy wojewódzkich urzędów statystycznych stają się odpowiednio
pracownikami urzędów statystycznych w rozumieniu ustawy.
3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 31 grudnia
1996 r., ustali, w drodze zarządzenia, szczegółowe zakresy zadań oraz statuty
poszczególnych urzędów statystycznych.

Art. 67. Traci moc ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce państwowej
(Dz. U. z 1989 r. poz. 221).

Art. 68. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.