Wejscie w życie: 27 kwietnia 2013

Ostatnia Zmiana: 14 marzec 2020

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Art. 1. Ustawa reguluje:
1) zadania i właściwość organów administracji publicznej oraz jednostek
organizacyjnych w zakresie wykonania przepisów:
a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009
z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG
i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1107/2009”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia
nr 1107/2009, w szczególności w sprawach zezwoleń i pozwoleń
w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu,
b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia
15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności
urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa
żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu
zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE)
nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012,
(UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady
(WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE,
1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz
uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG,
89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE
i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie
kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2017/625”, oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/625,
w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h
rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
2) zasady:
a) wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu,
b) stosowania środków ochrony roślin,
c) potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin,
d) prowadzenia integrowanej produkcji roślin,
e) prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
f) gromadzenia informacji o zatruciach środkami ochrony roślin
– w zakresie nieokreślonym w przepisach rozporządzenia nr 1107/2009 lub w
przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego
rozporządzenia.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) środek ochrony roślin – środek ochrony roślin, o którym mowa w art. 2 ust. 1
rozporządzenia nr 1107/2009;
2) substancje czynne – substancje czynne, o których mowa w art. 2 ust. 2
rozporządzenia nr 1107/2009;
3) sejfner – sejfner, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1107/2009;
4) synergetyk – synergetyk, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1107/2009;
5) składnik obojętny – składnik obojętny, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. c
rozporządzenia nr 1107/2009;
5a) adiuwant – adiuwant, o którym mowa w art. 2 ust. 3 lit. d rozporządzenia nr 1107/2009;
6) pozostałości środka ochrony roślin – pozostałości w rozumieniu art. 3 pkt 1
rozporządzenia nr 1107/2009;
7) rośliny – rośliny w rozumieniu art. 3 pkt 5 rozporządzenia nr 1107/2009;
8) produkty roślinne – produkty roślinne w rozumieniu art. 3 pkt 6 rozporządzenia nr 1107/2009;
9) organizmy szkodliwe – organizmy szkodliwe w rozumieniu art. 3 pkt 7
rozporządzenia nr 1107/2009;
10) wprowadzanie do obrotu – wprowadzanie do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 9
rozporządzenia nr 1107/2009;
11) zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu – zezwolenie na
wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu w rozumieniu art. 3 pkt 10
rozporządzenia nr 1107/2009;
12) producent – producenta w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia nr 1107/2009;
13) środowisko – środowisko w rozumieniu art. 3 pkt 13 rozporządzenia nr 1107/2009;
14) posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu –
posiadacza zezwolenia w rozumieniu art. 3 pkt 24 rozporządzenia nr 1107/2009;
15) metody niechemiczne – metody ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi
inne niż wykorzystujące chemiczne środki ochrony roślin, w szczególności
metody agrotechniczne, fizyczne, mechaniczne lub biologiczne;
16) integrowana ochrona roślin – sposób ochrony roślin przed organizmami
szkodliwymi polegający na wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod
ochrony roślin, w szczególności metod niechemicznych, w sposób
minimalizujący zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;
17) integrowana produkcja roślin – produkcję roślin, z zastosowaniem integrowanej
ochrony roślin oraz z wykorzystaniem postępu technicznego i biologicznego w
uprawie i nawożeniu, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia ludzi i zwierząt
oraz ochrony środowiska;
18) konfekcjonowanie – pakowanie lub przepakowywanie, lub etykietowanie, lub
przeetykietowywanie środka ochrony roślin;
19) ostateczny nabywca środków ochrony roślin – podmiot, który nabywa środki
ochrony roślin, które nie będą następnie wprowadzane do obrotu;
20) państwo trzecie – państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;
21) sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin – wszelkie
urządzenia przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin, w tym
akcesoria, które mają znaczenie dla skutecznego działania takiego sprzętu, w
szczególności:
a) rozpylacze,
b) manometry,
c) filtry i sita,
d) instalacje do przepłukiwania zbiornika;
22) sprzęt agrolotniczy – sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin
montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego, w tym na
samolotach i śmigłowcach;
23) sprzęt naziemny – sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin
inny niż montowany na statkach powietrznych w rozumieniu Prawa lotniczego;
24) użytkownik profesjonalny – osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony roślin
w celach innych niż własne niezarobkowe potrzeby, w szczególności w ramach
działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w rolnictwie i leśnictwie;
25) użytkownik nieprofesjonalny – osobę fizyczną, która stosuje środki ochrony
roślin, niebędącą użytkownikiem profesjonalnym;
26) podrobiony środek ochrony roślin – środek ochrony roślin, z wyłączeniem środka
ochrony roślin z niezamierzoną wadą jakościową, przedstawiany jako środek,
który uzyskał zezwolenie na wprowadzanie do obrotu w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, którego jakikolwiek składnik określony w dokumentacji,
o której mowa w art. 33 ust. 3 lit. a lub b rozporządzenia nr 1107/2009,
dotyczącej tego środka ochrony roślin, został usunięty w całości lub w części,
dodany lub zmieniony, lub który został wytworzony przez podmiot inny niż
wskazany w tej dokumentacji;
27) importer – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, mającą miejsce zamieszkania albo siedzibę
na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub na terytorium
państwa trzeciego, która wprowadza środki ochrony roślin pochodzące z państw
trzecich na obszar celny Unii Europejskiej.

Art. 3. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest:
1) organem właściwym, o którym mowa w art. 75 ust. 1 rozporządzenia nr
1107/2009, w zakresie wykonania przepisów tego rozporządzenia oraz
przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie przepisów tego
rozporządzenia, dotyczących:
a) wypełniania obowiązków państwa członkowskiego Unii Europejskiej przy
zatwierdzaniu substancji czynnych, sejfnerów, synergetyków oraz w
zakresie składników obojętnych,
b) zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu,
c) pozwoleń na handel równoległy, o których mowa w art. 52 rozporządzenia
nr 1107/2009, zwanych dalej „pozwoleniami na handel równoległy”,
d) pozwoleń na prowadzenie doświadczeń lub testów do celów badań lub
rozwoju, wiążących się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony
roślin, o których mowa w art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, zwanych
dalej „pozwoleniami na prowadzenie badań”;
2) krajowym organem koordynującym, o którym mowa w art. 75 ust. 2
rozporządzenia nr 1107/2009;
3) organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami
członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie spraw określonych w art. 1 pkt 2, nienależących do właściwości innych organów administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych;
4) organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską w zakresie wdrożenia
integrowanej ochrony roślin;
5) organem właściwym do współpracy z Komisją Europejską i innymi państwami
członkowskimi Unii Europejskiej w zakresie wyników ocen dotyczących
ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin dla
zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska;
6) organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009;
7) organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej powiadomienia,
o którym mowa w art. 139 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do
obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625,
w zakresie środków ochrony roślin.
2. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej „Głównym
Inspektorem”, jest organem właściwym do przekazywania Komisji Europejskiej
informacji o wdrożeniu systemu kontroli sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin.
3. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej
„wojewódzkim inspektorem”:
1) jest organem właściwym, o którym mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009;
2) jeżeli ustawa, ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony
Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425, 695 i 1069) lub przepisy odrębne nie
stanowią inaczej:
a) jest organem właściwym w rozumieniu rozporządzenia 2017/625
i przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia
2017/625 w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h
rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin,
b) wykonuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii
Europejskiej wynikające z rozporządzenia 2017/625 i przepisów Unii
Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/625
w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h
rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin.
4. Główny Inspektor i wojewódzki inspektor wykonują zadania w zakresie
nadzoru nad produkcją, wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem środków ochrony
roślin na zasadach, w zakresie i w sposób określony w przepisach rozporządzenia
2017/625 oraz przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/625.
5. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia niezgodności w zakresie
produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania środków ochrony roślin, lub
ryzyka lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, związanego
z produkcją, wprowadzaniem do obrotu lub stosowaniem środków ochrony roślin,
podejmuje środki, o których mowa w art. 66, art. 67 oraz art. 138 ust. 1 lit. b
i ust. 2 rozporządzenia 2017/625, w zakresie i w sposób określony w ustawie.
6. Podejmując środki, o których mowa w art. 138 ust. 2 lit. i rozporządzenia
2017/625, wojewódzki inspektor stosuje przepisy ustawy dotyczące:
1) zakazu wykonywania przez przedsiębiorcę działalności regulowanej, o której
mowa w art. 25 ust. 1, art. 49 ust. 1 i art. 67 ust. 1, lub
2) wykreślenia z rejestrów, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 70 ust. 1,
podmiotów niebędących przedsiębiorcami.
7. Jeżeli wykonanie obowiązków lub uprawnień właściwego organu lub państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, należących zgodnie z ust. 3 do właściwości
wojewódzkiego inspektora, wymaga indywidualnego rozstrzygnięcia o prawach lub
obowiązkach adresatów przepisów rozporządzenia 2017/625 lub stosowanych
bezpośrednio przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia
2017/625, wojewódzki inspektor dokonuje takiego rozstrzygnięcia w drodze decyzji,
chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
8. Naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem właściwym do
przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 44 ust. 1 rozporządzenia 2017/625,
w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia
2017/625, w zakresie środków ochrony roślin, przy czym ocena ryzyka, o której mowa
w tym artykule, jest wykonywana w porozumieniu z organami Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Art. 4. 1. Wnioski w sprawach:
1) zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków przedkłada się w
języku polskim lub w języku polskim i w języku angielskim;
2) zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na
handel równoległy i pozwoleń na prowadzenie badań przedkłada się w języku polskim.
2. Dokumentację dołączaną do wniosków w sprawach, o których mowa w ust. 1,
przedkłada się w języku polskim lub języku angielskim.
2a. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr
1107/2009, przedkłada się w języku polskim lub języku angielskim.
3. Projekty etykiet dołączane do wniosków w sprawie zezwoleń na
wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy i
pozwoleń na prowadzenie badań przedkłada się w języku polskim.
4. Upoważnienie do korzystania z danych w rozumieniu art. 3 pkt 12
rozporządzenia nr 1107/2009 przedkłada się w języku polskim. Jeżeli upoważnienie
to nie zostało sporządzone w języku polskim, przedkłada się uwierzytelnione
tłumaczenie tego upoważnienia na język polski.

Art. 5. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawach zezwoleń na wprowadzanie
środków ochrony roślin do obrotu uwzględnia się krajowe środki ograniczające
ryzyko, o których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, jeżeli zostały
one określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 2.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze
rozporządzenia, krajowe środki ograniczające ryzyko, o których mowa w art. 36 ust.
3 rozporządzenia nr 1107/2009, w szczególności kryteria, które powinny spełniać
środki ochrony roślin, aby można było je wprowadzać do obrotu, wynikające ze
specyficznych warunków gospodarczych, środowiskowych lub społecznych
Rzeczypospolitej Polskiej, mając na względzie ograniczanie ryzyka związanego ze
stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.

Art. 6. 1. Zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa
w art. 51 ust. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, obejmują:
1) rośliny, które nie są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub produkty roślinne uzyskane z tych roślin;
2) rośliny, które są powszechnie uprawiane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub produkty roślinne uzyskane z tych roślin oraz organizmy dla nich szkodliwe,
które nie występują na nich powszechnie.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
zastosowania małoobszarowe środka ochrony roślin, o których mowa w art. 51 ust. 8
rozporządzenia nr 1107/2009, poprzez wskazanie roślin lub produktów roślinnych
uzyskanych z tych roślin oraz organizmów dla nich szkodliwych, o których mowa w
ust. 1, mając na względzie powierzchnię upraw poszczególnych roślin lub zakres
występowania organizmów szkodliwych.

Art. 7. 1. Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o
którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, minister właściwy do spraw
rolnictwa może wydać, na wniosek podmiotu ubiegającego się o wydanie tego
zezwolenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra
właściwego do spraw klimatu i ministra właściwego do spraw środowiska.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do
obrotu, o którym mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę podmiotu ubiegającego się o zezwolenie, z tym że w przypadku gdy tym
podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast
adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania
działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
2) nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta;
3) nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta;
4) informację o stosowaniu środka ochrony roślin w innym państwie;
5) informację o zagrożeniu organizmami szkodliwymi oraz o miejscu i powierzchni
wystąpienia tego zagrożenia;
6) informację o proponowanym zakresie stosowania środka ochrony roślin, w
szczególności określenie upraw, w przypadku których środek ochrony roślin
będzie stosowany, oraz określenie zwalczanych organizmów szkodliwych;
7) proponowany termin wprowadzenia do obrotu i stosowania środka ochrony roślin;
8) proponowaną ilość środka ochrony roślin, która będzie mogła być wprowadzona
do obrotu i zastosowana w terminie, o którym mowa w pkt 7;
9) projekt etykiety środka ochrony roślin;
10) ocenę ryzyka wynikającą ze stosowania środka ochrony roślin w odniesieniu do
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska, opracowaną zgodnie z jednolitymi
zasadami oceny, o których mowa w art. 29 ust. 6 rozporządzenia nr 1107/2009
oraz ocenę ryzyka, o której mowa w art. 18 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr
396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności
i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni,
zmieniającego dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005,
str. 1, z późn. zm.), jeżeli takie oceny posiada;
11) datę i podpis wnioskodawcy.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się uzasadnienie,
uwzględniające w szczególności:
1) opis alternatywnych metod zwalczania organizmów szkodliwych, jeżeli takie
metody istnieją, wraz ze wskazaniem przyczyn niezastosowania tych metod;
2) opis przewidywanych skutków wynikających z wystąpienia zagrożenia
organizmami szkodliwymi, w tym skutków ekonomicznych, oraz wpływu tego
zagrożenia na produkcję rolną lub leśną.
4. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 6, projekt etykiety, o którym mowa
w ust. 2 pkt 9, oraz uzasadnienie, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w języku
polskim lub w języku polskim i w języku angielskim.
5. Oceny ryzyka, o których mowa w ust. 2 pkt 10, sporządza się w języku polskim
lub w języku angielskim.
6. Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o którym
mowa w art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009, określa:
1) nazwę środka ochrony roślin wraz z określeniem jego producenta;
2) nazwę substancji czynnej wraz z określeniem jej producenta;
3) szczegółowe warunki i zakres stosowania środka ochrony roślin, z
uwzględnieniem rodzaju zagrożenia organizmami szkodliwymi i właściwości
środka ochrony roślin;
4) miejsce i powierzchnię zastosowania środka ochrony roślin;
5) termin wprowadzania do obrotu i stosowania środka ochrony roślin;
6) ilość środka ochrony roślin, która może być wprowadzona do obrotu i zastosowana;
7) treść etykiety środka ochrony roślin.

Art. 8. 1. W przypadku pierwszego zatwierdzenia lub przedłużenia
zatwierdzenia substancji czynnej przez Komisję Europejską, posiadacz zezwolenia na
wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, zawierającego tę substancję czynną,
jest obowiązany, w terminie określonym w zawiadomieniu ministra właściwego do
spraw rolnictwa, do przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa
dokumentacji, o której mowa w:
1) art. 8 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej substancji czynnej,
2) art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, dotyczącej środka ochrony roślin
– w celu opracowania oceny tej dokumentacji w ramach przeglądu tego zezwolenia
pod względem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 rozporządzenia nr 1107/2009.
2. Po przedłożeniu dokumentacji, o której mowa w art. 8 i w art. 33 ust. 3
rozporządzenia nr 1107/2009, przez posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka
ochrony roślin do obrotu, przy dokonywaniu przeglądu tego zezwolenia stosuje się
odpowiednio art. 9 oraz uwzględnia się krajowe środki ograniczające ryzyko, o
których mowa w art. 36 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, jeżeli środki te zostały
określone na podstawie art. 5 ust. 2. Na wniosek posiadacza zezwolenia na
wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu ocena dokumentacji, o której mowa w
art. 8 i w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009, może zostać opracowana przez
organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 75
ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji, zezwolenie na
wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, jeżeli w terminie określonym w
zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie przedłożona dokumentacja, o
której mowa w art. 8 lub w art. 33 ust. 3 rozporządzenia nr 1107/2009.

Art. 9. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków w sprawach zatwierdzania substancji
czynnych, sejfnerów i synergetyków, zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony
roślin do obrotu lub pozwoleń na handel równoległy minister właściwy do spraw
rolnictwa może wystąpić do:
1) wskazanego przez wnioskodawcę podmiotu upoważnionego na podstawie art. 10
lub organu, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2 rozporządzenia nr 1107/2009, o opracowanie oceny, o której mowa w art. 11 ust. 2 lub art. 36 ust. 1
rozporządzenia nr 1107/2009, lub uwag, które należy uwzględnić w tej ocenie,
zwanych dalej „oceną lub uwagami”; jeżeli wnioskodawca nie wskazał podmiotu
lub organu wyboru dokonuje minister właściwy do spraw rolnictwa,
2) Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin o opinię, o której mowa w art. 13 ust. 3
– określając zakres opracowania oceny lub uwag albo opinii, o której mowa w art. 13
ust. 3, oraz przekazując kopię dokumentacji umożliwiającej ich opracowanie.
2. Ocenę i uwagi sporządza się w języku polskim lub w języku angielskim.

Art. 10. 1. Ocenę lub uwagi mogą opracowywać podmioty upoważnione przez
ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2. Upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie
następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie
upoważnienia. W decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia.
3. Upoważniony do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie
może być podmiot, który spełnia następujące warunki:
1) zapewnia, że osoby, które będą opracowywały ocenę lub uwagi:
a) posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz
doświadczenie, w zakresie opracowywanej oceny lub uwag,
b) nie pozostają z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie
środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie
na handel równoległy, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który
może budzić wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie
opracowywania oceny lub uwag,
c) dają rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, wyników
badań i danych związanych z opracowaniem oceny lub uwag;
2) posiada wdrożony system zarządzania jakością w zakresie opracowywania ocen
lub uwag przez jednostkę certyfikującą systemy zarządzania posiadającą
akredytację wydaną w trybie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544 oraz z
2020 r. poz. 1086) lub przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w
zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 765/2008”.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do
opracowywania oceny lub uwag;
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca taki numer posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
4) wskazanie zakresu upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag, z
uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 84 lit. b–d
rozporządzenia nr 1107/2009;
5) datę i podpis wnioskodawcy.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) wykaz osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag, zawierający imiona
i nazwiska tych osób oraz zakres opracowywanej przez te osoby oceny lub uwag;
2) kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje, w tym
wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych do opracowywania oceny lub uwag;
3) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do
opracowywania oceny lub uwag, że osoby, które będą opracowywały ocenę lub uwagi:
a) w okresie trzech lat poprzedzających dzień nawiązania stosunku pracy albo
zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem opracowującym ocenę lub
uwagi nie pozostawały i nadal nie pozostają w takim stosunku prawnym lub
faktycznym z producentami, posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie
środka ochrony roślin do obrotu lub podmiotami posiadającymi pozwolenie
na handel równoległy, który może budzić wątpliwości co do ich
bezstronności w zakresie tej oceny lub uwag,
b) dają rękojmię zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, wyników
badań i danych związanych z opracowywaniem oceny lub uwag;
4) kopię akredytowanego certyfikatu systemu zarządzania jakością w zakresie
opracowywania ocen lub uwag wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku lub przepisów
rozporządzenia nr 765/2008;
5) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji
przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie,
w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo świadczyć usługę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) kopię procedur roboczych stosowanych przy opracowywaniu oceny lub uwag.
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa odmawia, w drodze decyzji, udzielenia
upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag w określonym zakresie, jeżeli
podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia
warunki, o których mowa w ust. 3.
7. Do zmiany zakresu upoważnienia do opracowywania oceny lub uwag przepisy
ust. 1–6 stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku:
1) ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1–4 i pkt 6;
2) rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 3 oraz ust. 5 pkt 1–4 i pkt
6 stosuje się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia.
8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
wymagane kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie osób wskazanych
do opracowywania oceny lub uwag, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, mając na
względzie konieczność opracowania ocen i uwag zgodnie z aktualną wiedzą naukowotechniczną.

Art. 11. 1. Podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag jest
obowiązany do:
1) informowania ministra właściwego do spraw rolnictwa o zmianach w zakresie
określonym w art. 10 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1–4 i pkt 6 w terminie 14 dni od
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych informacji;
2) wyłączenia z opracowywania oceny lub uwag osób, których udział może budzić
wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie tej oceny lub uwag.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa jest uprawniony do prowadzenia
kontroli podmiotów upoważnionych do opracowywania oceny lub uwag w zakresie:
1) przestrzegania warunków, o których mowa w ust. 1 i w art. 10 ust. 3;
2) zgodności prowadzonej działalności z udzielonym upoważnieniem.
3. Czynności kontrolne prowadzą osoby upoważnione przez ministra
właściwego do spraw rolnictwa.
4. Czynności kontrolne prowadzi się po okazaniu upoważnienia do prowadzenia
tych czynności.
5. Osoba prowadząca czynności kontrolne jest uprawniona do:
1) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia innych informacji mających związek z
przedmiotem czynności kontrolnych;
2) wstępu na teren nieruchomości i obiektów, w których jest prowadzona
działalność polegająca na opracowywaniu oceny lub uwag w dniach i w
godzinach, w których ta działalność jest lub powinna być prowadzona.
6. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera:
1) imię, nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej czynności kontrolne;
2) czas trwania czynności kontrolnych;
3) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych;
4) opis ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonych
czynności kontrolnych;
5) ewentualne zalecenia pokontrolne.
7. Protokół z przeprowadzenia czynności kontrolnych podpisuje osoba
przeprowadzająca te czynności oraz osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu
upoważnionego do opracowywania oceny lub uwag. Odmowę podpisania protokołu z
przeprowadzenia czynności kontrolnych odnotowuje się w tym protokole. Odmowa
podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stanowi
przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.
8. Podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag może zgłosić
ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa umotywowane zastrzeżenia do ustaleń
zawartych w protokole z przeprowadzenia czynności kontrolnych w terminie 7 dni od
dnia podpisania protokołu.
9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, minister
właściwy do spraw rolnictwa rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich wniesienia i, jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowych
czynności kontrolnych.
10. W przypadku nieuznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, w całości lub
w części, minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje niezwłocznie swoje
stanowisko na piśmie podmiotowi upoważnionemu do opracowywania oceny lub uwag.
11. W przypadku gdy podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag
nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 1 lub w art. 10 ust. 3, minister właściwy
do spraw rolnictwa może nakazać, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie
uchybień w wyznaczonym terminie.
12. W przypadku gdy podmiot upoważniony do opracowywania oceny lub uwag:
1) przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 10 ust. 3, lub
2) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3, niezgodne ze stanem
faktycznym, lub
3) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 2, lub
4) w sposób rażący naruszył warunki, o których mowa w ust. 1, lub
5) nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 11, lub
6) opracowuje oceny lub uwagi niespełniające wymagań określonych w
wytycznych Komisji Europejskiej lub w sposób nierzetelny, lub
7) złożył wniosek o cofnięcie tego upoważnienia
– minister właściwy do spraw rolnictwa cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do
opracowywania oceny lub uwag.
13. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do opracowywania oceny lub uwag
jest obowiązany do niezwłocznego zwrócenia ministrowi właściwemu do spraw
rolnictwa, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia cofnięcia upoważnienia,
kopii dokumentacji umożliwiającej opracowanie oceny lub uwag.
14. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do opracowywania oceny lub
uwag, w przypadkach określonych w ust. 12 pkt 2–6, może uzyskać ponowne
upoważnienie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie.

Art. 12. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa prowadzi i aktualizuje rejestr
podmiotów upoważnionych do opracowywania oceny lub uwag.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:
1) informacje, o których mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1;
2) zakres upoważnienia;
3) datę wydania i numer upoważnienia.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej
administrowanej przez ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 13. 1. Przy ministrze właściwym do spraw rolnictwa działa Komisja do
spraw Środków Ochrony Roślin.
2. Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin jest organem opiniodawczodoradczym ministra właściwego do spraw rolnictwa.
3. Do zadań Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin należy opiniowanie, na
wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa, spraw dotyczących substancji
czynnych, sejfnerów, synergetyków i środków ochrony roślin, w szczególności
wydawanie opinii w zakresie oceny lub uwag.
4. Komisja do spraw Środków Ochrony Roślin składa się z ośmiu członków:
1) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw rolnictwa;
2) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw środowiska;
3) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw zdrowia;
3a) jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw klimatu;
4) jednego przedstawiciela Krajowej Rady Izb Rolniczych;
5) jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem
działania jest ekologia;
6) jednego przedstawiciela związków zawodowych rolników;
7) jednego przedstawiciela organizacji społecznych, których statutowym celem
działania jest pszczelarstwo.
5. Członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin powołuje i odwołuje
minister właściwy do spraw rolnictwa, z tym że członków Komisji do spraw Środków
Ochrony Roślin, o których mowa w ust. 4 pkt 2–3a, minister właściwy do spraw
rolnictwa powołuje i odwołuje odpowiednio na wniosek ministra właściwego do
spraw środowiska, ministra właściwego do spraw zdrowia i ministra właściwego do
spraw klimatu. Przedstawicieli, o których mowa w ust. 4 pkt 4–7, powołuje i odwołuje
minister właściwy do spraw rolnictwa spośród kandydatów zgłoszonych odpowiednio
przez Krajową Radę Izb Rolniczych, związki zawodowe rolników oraz organizacje
społeczne, których statutowym celem działania jest ekologia albo pszczelarstwo.
6. Przed powołaniem kandydaci na członków Komisji do spraw Środków
Ochrony Roślin składają oświadczenie, że:
1) nie pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym z producentami,
posiadaczami zezwoleń na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub
podmiotami posiadającymi pozwolenie na handel równoległy, który może budzić
wątpliwości co do ich bezstronności w zakresie tej opinii;
2) nie biorą udziału w opracowaniu oceny lub uwag;
3) będą utrzymywały w tajemnicy wszelkie informacje, wyniki badań i dane
związane z opiniowanymi sprawami.
7. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin podlega wyłączeniu od
opiniowania spraw, w których jego opinia może budzić wątpliwości co do jego
bezstronności w zakresie tych spraw.
8. Kadencja Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin trwa 4 lata.
9. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin może być odwołany
przed upływem kadencji tej Komisji.
10. Członek Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin, który został odwołany
przez ministra właściwego do spraw rolnictwa lub którego kadencja upłynęła, jest
obowiązany do niezwłocznego zwrócenia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa,
jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia odwołania albo upływu kadencji,
dokumentacji stanowiącej podstawę do opracowania opinii, o której mowa w ust. 3.
11. Minister właściwy do spraw rolnictwa ustala regulamin działania Komisji do
spraw Środków Ochrony Roślin.
12. Miesięczne wynagrodzenie członków Komisji do spraw Środków Ochrony
Roślin ustala się jako mnożnik 0,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw za IV kwartał poprzedzający rok, w którym następuje
wypłata wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego.
13. Zamiejscowym członkom Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin
przysługuje zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania na zasadach stosowanych przy
podróżach służbowych na obszarze kraju pracowników zatrudnionych
w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.
14. Wynagrodzenie członków Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin oraz
zwrot kosztów podróży i zakwaterowania są pokrywane z budżetu państwa z części,
której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

Art. 14. 1. Posiadacz zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do
obrotu może przekazać innemu podmiotowi na podstawie umowy uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu.
2. Podmiot, któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i
obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do
obrotu, powiadamia ministra właściwego do spraw rolnictwa na piśmie o zawartej umowie.
3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) datę zawarcia umowy i jej wejścia w życie;
2) nazwę środka ochrony roślin, którego dotyczy umowa;
3) numer zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu;
4) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane
uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka
ochrony roślin do obrotu, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca
zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu, któremu na podstawie
umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na
wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o ile podmiot ten taki numer posiada;
6) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, któremu na podstawie umowy
zostały przekazane uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na
wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu;
7) datę i podpis składającego powiadomienie.
4. Do powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) oświadczenie posiadacza zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do
obrotu o przekazaniu uprawnień i obowiązków wynikających z tego zezwolenia;
2) oświadczenie podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane
uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka
ochrony roślin do obrotu o przejęciu tych uprawnień i obowiązków;
3) oświadczenie podmiotu, któremu na podstawie umowy zostały przekazane
uprawnienia i obowiązki wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, że środek ochrony roślin nadal spełnia wymagania określone w tym zezwoleniu;
4) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji
przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie, w przypadku podmiotu,
któremu na podstawie umowy zostały przekazane uprawnienia i obowiązki
wynikające z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu,
który nie posiada numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym albo który nie
podlega wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, przedkłada się w języku polskim.
6. Jeżeli oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 1–3, nie zostały sporządzone
w języku polskim, dołącza się tłumaczenie tych oświadczeń na język polski.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa na podstawie powiadomienia, o którym
mowa w ust. 2, oraz dołączonych do niego dokumentów, o których mowa w ust. 4,
wydaje decyzję w sprawie stwierdzenia przejścia uprawnień i obowiązków
wynikających z zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu.
8. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 7, stała się ostateczna,
minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje, o których mowa w art.
57 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, na stronie internetowej administrowanej przez
urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa w zakresie zmian
wynikających z przejścia uprawnień i obowiązków wynikających z tego zezwolenia.

Art. 15. 1. Czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów
i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków
ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na
prowadzenie badań są odpłatne.
2. Opłacie podlegają:
1) złożenie wniosku związanego z:
a) zatwierdzeniem substancji czynnej, sejfnera i synergetyka,
b) wydaniem zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu, o
którym mowa w art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 41, art. 47 ust. 1, art. 51 oraz
art. 53 rozporządzenia nr 1107/2009,
c) wydaniem pozwolenia na handel równoległy,
d) wydaniem pozwolenia na prowadzenie badań,
e) wydaniem decyzji o zmianie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony
roślin do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy lub pozwolenia na
prowadzenie badań;
2) czynności związane z:
a) weryfikacją dokumentacji przedłożonej wraz z wnioskiem o zatwierdzenie
substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków lub przedłużenie
zatwierdzenia, lub w związku z przeglądem zatwierdzenia w zakresie
elementów przewidzianych w art. 8 rozporządzenia nr 1107/2009,
b) opracowaniem oceny danych dla substancji czynnych określonych w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 544/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r.
wykonującym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla substancji
czynnych (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 1) lub uwag do oceny tych danych,
c) opracowaniem oceny danych dla środków ochrony roślin określonych w
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 545/2011 z dnia 10 czerwca 2011 r.
wykonującym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1107/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących danych dla środków
ochrony roślin (Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 67) lub uwag do oceny tych danych,
d) przygotowaniem projektu sprawozdania z oceny, o którym mowa w art. 11
rozporządzenia nr 1107/2009,
e) opracowaniem oceny porównawczej środków ochrony roślin zawierających
substancje kwalifikujące się do zastąpienia, o której mowa w art. 50
rozporządzenia nr 1107/2009,
f) przygotowaniem oceny równoważności, o której mowa w art. 38 ust. 2
rozporządzenia nr 1107/2009.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uiszcza się przed złożeniem wniosku,
na rachunek urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa.
4. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uiszcza się przed dokonaniem tych
czynności, odpowiednio na rachunek:
1) urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa – w przypadku
opłat za czynności dokonywane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa;
2) podmiotów upoważnionych na podstawie art. 10 – w przypadku opłat za
czynności dokonywane przez te podmioty.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 2, uiszczane na rachunek urzędu obsługującego
ministra właściwego do spraw rolnictwa, stanowią dochód budżetu państwa.
6. Opłaty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, uiszczane na rachunek podmiotów
upoważnionych, o których mowa w art. 10, stanowią dochód tych podmiotów. W
przypadku nieuiszczenia opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, czynności tych nie podejmuje się.
7. Przepisów ust. 4–6 nie stosuje się do czynności, o których mowa w ust. 2 pkt
2, w zakresie, w jakim są one wykonywane przez właściwy organ innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lub 2
rozporządzenia nr 1107/2009.
8. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
wysokość oraz sposób uiszczania i potwierdzania uiszczenia:
1) opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mając na uwadze nakład pracy i poziom
kosztów administracyjnych oraz zapewnienie sprawnego rozpatrywania
wniosków o zatwierdzanie substancji czynnej, sejfnera lub synergetyka, lub
o wydanie zezwolenia na wprowadzanie do obrotu środka ochrony roślin,
pozwolenia na handel równoległy, pozwolenia na prowadzenie badań oraz
decyzji o zmianie tego zezwolenia lub pozwolenia oraz zapewnienie sprawnego
pobierania tych opłat;
2) opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mając na uwadze rzeczywiste koszty
poszczególnych czynności oraz zapewnienie sprawnego wykonywania tych czynności.

Art. 16. Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje, o których
mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, na stronie internetowej
administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 17. 1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania skuteczności
działania środka ochrony roślin mogą być prowadzone wyłącznie przez podmioty
upoważnione przez Głównego Inspektora.
2. Upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony
roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu ubiegającego się o udzielenie
upoważnienia. W decyzji określa się zakres udzielonego upoważnienia.
3. Upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony
roślin w określonym zakresie może być podmiot, który spełnia wymagania dobrej
praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do prowadzenia
badań skuteczności działania środka ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy
tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania
działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca
taki numer posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
4) wskazanie zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania
środka ochrony roślin, z uwzględnieniem w szczególności funkcji środka
ochrony roślin i miejsca prowadzenia badań oraz rodzaju upraw, w ramach
których będą prowadzone badania;
5) datę i podpis wnioskodawcy.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) wykaz osób wskazanych do prowadzenia badań skuteczności działania środka
ochrony roślin, zawierający imiona i nazwiska tych osób wraz ze szczegółowym
opisem zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy;
2) wykaz standardowych procedur roboczych stosowanych przy badaniu
skuteczności działania środków ochrony roślin;
3) informację o:
a) gruntach lub obiektach, w których będą prowadzone badania skuteczności
działania środka ochrony roślin, oraz ich lokalizacji,
b) sprzęcie technicznym, w tym laboratoryjnym, który będzie
wykorzystywany do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin;
4) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji
przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi
umowę regulującą swobodę świadczenia usług, na podstawie przepisów
obowiązujących w tym państwie, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza
czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Główny Inspektor, przed udzieleniem upoważnienia do prowadzenia badań
skuteczności działania środka ochrony roślin, przeprowadza kontrolę w zakresie
spełniania wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20
rozporządzenia nr 1107/2009 przez podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia.
7. Główny Inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia do
prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w określonym
zakresie, jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał,
że spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20
rozporządzenia nr 1107/2009 lub nie przedstawił informacji umożliwiających
rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w ust. 2.
8. Do zmiany zakresu upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności
działania środka ochrony roślin przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku:
1) ograniczenia zakresu tego upoważnienia nie stosuje się przepisów ust. 5 pkt 1–3 i ust. 6;
2) rozszerzenia zakresu tego upoważnienia przepisy ust. 5 pkt 1–3 i ust. 6 stosuje
się w zakresie, w jakim dotyczą one rozszerzenia zakresu tego upoważnienia.

Art. 18. 1. Podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności działania
środka ochrony roślin jest obowiązany do:
1) informowania Głównego Inspektora o zmianie danych, o których mowa w:
a) art. 17 ust. 4 pkt 1–3, lub w rejestrze albo w ewidencji, o których mowa w
art. 17 ust. 5 pkt 4 – w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które
spowodowało zmianę tych danych,
b) art. 17 ust. 5 pkt 1–3 – w terminie 6 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, które
spowodowało zmianę tych danych;
2) przekazywania Głównemu Inspektorowi wykazu planowanych badań
skuteczności działania środka ochrony roślin w terminie 14 dni przed dniem
rozpoczęcia tych badań;
3) udostępniania Głównemu Inspektorowi dokumentów koniecznych do ustalenia,
czy podmiot ten spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w
rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009.
2. Główny Inspektor przeprowadza kontrole podmiotów upoważnionych do
prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin w zakresie spełniania
wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia
nr 1107/2009.
3. Główny Inspektor może upoważnić na piśmie do prowadzenia kontroli, o
której mowa w ust. 2, wojewódzkiego inspektora.
4. W przypadku gdy podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności
działania środka ochrony roślin przestał spełniać wymagania dobrej praktyki
doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia nr 1107/2009 lub używa do
tych badań środka ochrony roślin niezgodnie z art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009,
lub nie wykonuje obowiązków, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor nakazuje
w wyznaczonym terminie usunięcie stwierdzonych uchybień, pod warunkiem że
uchybienia te nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.
5. W przypadku:
1) uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust.
2, lub
2) stwierdzenia, że uchybienia, o których mowa w ust. 4, stwarzają zagrożenie dla
zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub
3) nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub
4) złożenia przez podmiot upoważniony do prowadzenia badań skuteczności
działania środka ochrony roślin wniosku o cofnięcie upoważnienia
– Główny Inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia badań
skuteczności działania środka ochrony roślin.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
7. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności
działania środka ochrony roślin w przypadkach określonych w ust. 5 pkt 1–3, może
uzyskać ponowne upoważnienie nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania
decyzji cofającej to upoważnienie.
8. Główny Inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia badań
skuteczności działania środka ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego upoważnienia, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tych badań.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
9. Podmiot, który prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin
bez wymaganego upoważnienia, może uzyskać upoważnienie do prowadzenia tych
badań nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w
ust. 8, stała się ostateczna.

Art. 19. 1. Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje rejestr podmiotów
upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:
1) informacje, o których mowa w art. 17 ust. 4 pkt 1;
2) zakres upoważnienia;
3) datę wydania i numer upoważnienia.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej
administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Art. 20. 1. Główny Inspektor, na wniosek podmiotu, który uzyskał upoważnienie
do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin, wydaje certyfikat
sporządzony w języku polskim i w języku angielskim potwierdzający, że podmiot ten
spełnia wymagania dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20
rozporządzenia nr 1107/2009 w zakresie tego upoważnienia.
2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, jest zaświadczeniem w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego i jest ważny w okresie obowiązywania
upoważnienia do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin
w określonym zakresie.

Art. 21. Opakowania jednostkowe środków ochrony roślin wprowadzanych do obrotu:
1) są szczelnie zamknięte i nieuszkodzone;
2) są zaopatrzone w etykietę:
a) zawierającą informacje określone w zezwoleniu na wprowadzanie środka
ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy,
b) sporządzoną w języku polskim;
3) spełniają wymagania określone w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony
roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy.

Art. 22. Informacje, o których mowa w art. 49 ust. 4 rozporządzenia nr
1107/2009, umieszczone na opakowaniu wprowadzanego do obrotu materiału
siewnego zaprawionego środkiem ochrony roślin, sporządza się w języku polskim.

Art. 23. Środek ochrony roślin, który został wprowadzony do obrotu przed
upływem okresu ważności zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu lub
pozwolenia na handel równoległy, po upływie tego okresu może:
1) pozostawać w obrocie przez okres 6 miesięcy po upływie okresu ważności tego
zezwolenia albo pozwolenia,
2) być unieszkodliwiany, składowany i stosowany przez okres 12 miesięcy po
upływie okresu, o którym mowa w pkt 1
– chyba że w zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu lub
pozwoleniu na handel równoległy lub decyzji w sprawie cofnięcia tego zezwolenia lub
pozwolenia określono inaczej.

Art. 24. 1. Środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostawać w
obrocie i być stosowany po upływie terminu jego ważności przez okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy, jeżeli wyniki badań trwałości tego środka ochrony roślin,
przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej wydany na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225 oraz z 2020
r. poz. 284, 322 i 1337) lub uzyskany w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzają
jego przydatność do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na koszt
zainteresowanego podmiotu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 84 lit.
c rozporządzenia nr 1107/2009.
3. Laboratorium, o którym mowa w ust. 1, wydaje dokument potwierdzający
przydatność środka ochrony roślin do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, po
upływie terminu jego ważności, zawierający w szczególności:
1) nazwę laboratorium;
2) numer dokumentu i datę jego wydania;
3) nazwę, numer partii i termin produkcji środka ochrony roślin;
4) okres, w jakim środek ochrony roślin może być wprowadzany do obrotu i
stosowany, po upływie terminu jego ważności.
4. Zainteresowany podmiot przekazuje niezwłocznie do wojewódzkiego
inspektora, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego
podmiotu, kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 3, lub kopię tego dokumentu
przetłumaczonego na język polski, jeżeli dokument ten nie został sporządzony w
języku polskim.
5. Zainteresowany podmiot dołącza do każdego opakowania jednostkowego
środka ochrony roślin wprowadzonego do obrotu:
1) kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 3, albo
2) kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 3, przetłumaczonego na język polski,
jeżeli dokument ten nie został sporządzony w języku polskim.

Art. 25. 1. Działalność gospodarcza w zakresie wprowadzania środków ochrony
roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków jest działalnością regulowaną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) i wymaga wpisu do
rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania
środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy producenta środka ochrony roślin, który uzyskał
zezwolenie na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu, z tym że jeżeli
producent ten prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbywania środków
ochrony roślin ostatecznemu nabywcy, działalność w tym zakresie wymaga wpisu do
rejestru, o którym mowa w ust. 1.
3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1,
w zakresie obrotu środkami ochrony roślin, jest obowiązany:
1) zapewnić, aby osoby dokonujące zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy:
a) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony
roślin w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o
ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
b) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed wykonywaniem tych
czynności, ukończyły szkolenie wymagane od osób dokonujących zbycia
środków ochrony roślin w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie,
potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły
inny dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym
państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności
w zakresie dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu
nabywcy,
c) udzielały nabywcy środków ochrony roślin, na jego żądanie, informacji
dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem nabywanych środków
ochrony roślin oraz dotyczących prawidłowego i bezpiecznego ich
stosowania, przy czym – w przypadku zbywania środków ochrony roślin
użytkownikowi nieprofesjonalnemu – podstawowych informacji
dotyczących w szczególności:
– zagrożeń stwarzanych przez te środki dla zdrowia człowieka, z
uwzględnieniem różnych sposobów narażenia na kontakt z tymi
środkami,
– właściwego przechowywania tych środków,
– właściwego stosowania tych środków,
– właściwego postępowania z resztkami tych środków,
– sposobów ograniczania zagrożeń związanych ze stosowaniem środków
ochrony roślin;
2) w przypadku zbycia środków ochrony roślin nabywcy innemu, niż wskazany w
pkt 1, zapewnić możliwość bieżącej konsultacji z osobą posiadającą kwalifikacje
określone w pkt 1 lit. a lub b, która będzie udzielała nabywcy środków ochrony
roślin, na jego żądanie, informacji o zagrożeniach związanych ze stosowaniem
nabywanych środków ochrony roślin oraz prawidłowym i bezpiecznym ich stosowaniu;
3) przechowywać środki ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, lub z
innych powodów nieprzeznaczone do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym miejscu;
4) realizować obowiązki w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji,
o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, w taki sposób, aby
– z wyjątkiem przypadków zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu
nabywcy – umożliwiać określenie numeru partii i daty produkcji nabywanych i
zbywanych środków ochrony roślin;
5) w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020
r. poz. 287), dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, umieszczać w ofercie
zbycia tego środka informację, że nabycia środków ochrony roślin mogą
dokonywać jedynie osoby:
a) pełnoletnie,
b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony
roślin określone w art. 28.
4. Przepisy ust. 3 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 nie dotyczą mikroprzedsiębiorców, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, jeżeli
wprowadzają oni do obrotu jedynie środki ochrony roślin, przeznaczone dla
użytkowników nieprofesjonalnych, które nie zostały zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16
grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008,
str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1272/2008”,
zaklasyfikowane do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:
1) toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3;
2) działanie rakotwórcze;
3) działanie mutagenne;
4) działanie szkodliwe na rozrodczość;
5) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1;
6) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1.
5. Konfekcjonowanie środków ochrony roślin jest prowadzone zgodnie z
wymaganiami określonymi w zezwoleniu na wprowadzanie danego środka ochrony
roślin do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, z zachowaniem numeru partii oraz daty produkcji środka ochrony roślin nadanych przez producenta tego środka ochrony roślin.
6. Przepis ust. 5 nie dotyczy konfekcjonowania środków ochrony roślin
przeznaczonych do stosowania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w państwie trzecim.

Art. 26. 1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1, dokonuje się na
wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce
zamieszkania;
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca
taki numer posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
4) (uchylony)
5) określenie zakresu wykonywanej działalności;
6) wskazanie miejsca wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub
konfekcjonowania tych środków;
7) wskazanie miejsca przechowywania środków ochrony roślin, jeżeli
przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin lub konfekcjonowania tych środków przechowuje te środki;
8) datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza:
1) oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony
roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie
wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach
ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097).”;
2) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji
przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo
państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi
umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy,
który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa
w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór
wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695 i 1517).

Art. 27. 1. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, jest:
1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż
miejsce zamieszkania tej osoby;
2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce wykonywania
działalności gospodarczej, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru,
o którym mowa w art. 25 ust. 1, w przypadku przedsiębiorcy z państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, albo państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej
państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę świadczenia usług, który
zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, zawiera:
1) informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 5 i 6;
2) numer wpisu do rejestru;
3) datę wpisu do rejestru.
3. Rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej
administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

Art. 27a. 1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25
ust. 1, prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności
ze stanem faktycznym.
2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 25
ust. 1, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze,
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Art. 27b. 1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art.
25 ust. 1, jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni
od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z załącznikami, o których mowa w art. 26 ust. 2.
2. Jeżeli wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust.
1, nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego
wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to
przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia
wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej
sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia
wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1,
wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Art. 27c. 1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25
ust. 1, wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
objętej wpisem, w przypadku gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1,
niezgodne ze stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do
wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez wojewódzkiego
inspektora terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania
działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1,
przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 może wezwać przedsiębiorcę do
usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie.
4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor
prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 25 ust. 1, z urzędu wykreśla przedsiębiorcę
z tego rejestru.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca
wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do
innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.

Art. 27d. 1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie
wykonywania działalności, o której mowa w art. 27c ust. 1, może uzyskać wpis do
rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie
3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 27c ust. 1.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał
działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1. Nie
dotyczy to sytuacji określonej w art. 27b ust. 2.

Art. 27e. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa
w art. 25 ust. 1, wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po
uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Art. 28. Środki ochrony roślin przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych
mogą być zbywane osobom, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego
szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego
szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone
zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8 lub,
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed nabyciem tych środków, ukończyły
szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów
obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego
szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów
obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do
nabywania środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników
profesjonalnych.

Art. 29. Wprowadzanie do obrotu chemicznych substancji czynnych, sejfnerów,
synergetyków, składników obojętnych i adiuwantów oraz nadzór nad ich
wprowadzaniem do obrotu odbywa się zgodnie z przepisami o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach.

Art. 30. 1. Podmiot, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony
roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub przemieszczania, jest
obowiązany na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej
poinformować o zamiarze wprowadzenia tych środków na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na
miejsce wprowadzenia tych środków, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed dniem
planowanego ich wprowadzenia.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę podmiotu, który zamierza dokonać wprowadzenia środków ochrony
roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu ich składowania lub
przemieszczania, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej
osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny
niż adres i miejsce zamieszkania;
2) nazwę wprowadzanych środków ochrony roślin i ich ilość;
3) wskazanie miejsca wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i planowanego terminu ich wprowadzenia;
4) wskazanie miejsca składowania środków ochrony roślin – w przypadku gdy
środki te będą składowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) wskazanie odbiorcy środków ochrony roślin w państwie przeznaczenia;
6) wskazanie państwa, z którego jest planowane wprowadzanie środków ochrony
roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Do informacji, o której mowa w ust. 1, podmiot zamierzający dokonać
wprowadzenia środków ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dołącza:
1) oświadczenie o przeznaczeniu wprowadzanych środków ochrony roślin do
stosowania w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których są
one dopuszczone do obrotu, lub w państwach trzecich, ze wskazaniem tych
państw;
2) dokumenty lub ich kopie lub inne dowody, potwierdzające dopuszczenie
wprowadzanych środków ochrony roślin do obrotu lub stosowania w państwach
przeznaczenia.
3a. Jeżeli dokumenty, ich kopie lub dowody, o których mowa w ust. 3 pkt 2,
zostały dołączone do innej informacji złożonej do wojewódzkiego inspektora, podmiot
może – zamiast ponownego dołączenia tych dokumentów, ich kopii lub dowodów –
wskazać informację, do której zostały one dołączone.
3b. Jeżeli środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d
rozporządzenia nr 1107/2009, są przeznaczone do stosowania w:
1) państwie trzecim, a dokumenty, ich kopie lub dowody, o których mowa
w ust. 3 pkt 2, nie zostały sporządzone w języku polskim,
2) państwie członkowskim Unii Europejskiej, a dokumenty, ich kopie lub dowody,
o których mowa w ust. 3 pkt 2, nie zostały sporządzone w języku polskim lub
innym języku urzędowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej
– wojewódzki inspektor może wezwać podmiot do dostarczenia ich tłumaczenia na język polski.
4. Jeżeli środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d
rozporządzenia nr 1107/2009, są dopuszczone do obrotu lub stosowania w państwie
przeznaczenia, wojewódzki inspektor, w przypadku wprowadzenia tych środków na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw trzecich, przekazuje naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na miejsce ich wprowadzania
opinię, że te środki mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w celu ich składowania lub przemieszczania.
4a. Jeżeli środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d
rozporządzenia nr 1107/2009, nie są dopuszczone do obrotu lub stosowania
w państwach przeznaczenia, wojewódzki inspektor zakazuje, w drodze decyzji,
wprowadzenia ich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku zamiaru
wprowadzenia tych środków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państw
trzecich, wojewódzki inspektor przekazuje tę decyzję naczelnikowi urzędu celno-
-skarbowego właściwemu ze względu na miejsce ich wprowadzania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Podmiot, który wprowadził środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28
ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązany do ich wyprowadzenia z tego terytorium, przed upływem 2
lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2
lata, przed upływem tego terminu.
6. Podmiot, który zamierza produkować środki ochrony roślin, o których mowa
w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany na piśmie poinformować o zamiarze
produkcji tych środków wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce produkcji.
7. Informacja, o której mowa w ust. 6, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę podmiotu, który zamierza produkować środki ochrony roślin, o których
mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca
zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
2) nazwę produkowanych środków ochrony roślin i ich ilość;
3) miejsce produkcji środków ochrony roślin.
8. Do informacji, o której mowa w ust. 6, podmiot zamierzający produkować
środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr
1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie, że środki te nie zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z
przeznaczeniem dla ostatecznego nabywcy tych środków i zostaną wyprowadzone z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Podmiot, który wyprodukował środki ochrony roślin, o których mowa w art.
28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązany do ich wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich
ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu.
10. Środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d
rozporządzenia nr 1107/2009, które nie zostały wyprowadzone z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem 2 lat od daty ich produkcji, a w przypadku
gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed upływem tego terminu, stają się
odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.
11. (uchylony)
12. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 6.
13. (uchylony)
14. (uchylony)

Art. 30a. 1. W przypadku stwierdzenia składowania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczania przez to terytorium:
1) środka ochrony roślin bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do
obrotu albo pozwolenia na handel równoległy – w przypadku którego nie została
przekazana informacja, o której mowa w art. 30 ust. 1 lub 6, lub została wydana
decyzja, o której mowa w art. 30 ust. 4a,
2) produktu, który imituje środek ochrony roślin, lub podrobionego środka ochrony
roślin
– wojewódzki inspektor nakazuje, w drodze decyzji, na koszt podmiotu, zniszczenie
tego środka lub tego produktu.
2. Wojewódzki inspektor może odstąpić od wydania nakazu, o którym mowa
w ust. 1, i wprowadzić, w drodze decyzji, na koszt podmiotu, nakaz, o którym mowa
w art. 138 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2017/625, jeżeli stwierdzi, że wykonanie tego
nakazu nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska oraz
ten środek nie jest środkiem ochrony roślin, który nie został dopuszczony do
stosowania w żadnym z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państwie trzecim, produktem, który imituje środek ochrony roślin, oraz podrobionym środkiem ochrony roślin.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, wojewódzki inspektor określa termin
wykonania określonych w niej nakazów oraz sposób udokumentowania ich
wykonania. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
4. Podmiot, będący adresatem decyzji, o której mowa w ust. 1 lub 2, przekazuje
wojewódzkiemu inspektorowi dokumenty potwierdzające wykonanie nakazów
określonych w tej decyzji, w terminie 14 dni od dnia ich wykonania, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin wykonania tych nakazów.
5. Wojewódzki inspektor odstępuje od wydania decyzji, o której mowa w ust. 1
i 2, jeżeli stwierdzone naruszenie dotyczyło wyłącznie nieprzekazania informacji,
o której mowa w art. 30:
1) ust. 1, w terminie, o którym mowa w tym przepisie, lub
2) ust. 6, przed rozpoczęciem produkcji środków ochrony roślin.

Art. 31. Zabrania się:
1) zbywania środka ochrony roślin oraz składania oferty zbycia takiego środka:
a) osobie, której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości,
lub osobie niepełnoletniej,
b) w opakowaniu zastępczym,
c) w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona sprzedaż żywności lub pasz,
chyba że w przypadku środka ochrony roślin przeznaczonego dla
użytkownika nieprofesjonalnego środek ten jest przechowywany pod
zamknięciem w sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub paszą,
d) przy zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza
punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i obnośna na targowiskach w
rozumieniu przepisów o podatkach i opłatach lokalnych),
e) po upływie terminu jego ważności, z zastrzeżeniem art. 24;
2) podawania informacji niezgodnych z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o
których mowa w art. 31 ust. 1–3 lub ust. 4 lit. a–d lub lit. f–h rozporządzenia nr
1107/2009.

Art. 32. W przypadku podejrzenia wprowadzenia do obrotu:
1) środka ochrony roślin, którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości
chemiczne zostały zmienione, lub
2) produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin
– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, wstrzymuje obrót tym środkiem ochrony
roślin lub produktem, do czasu zakończenia badań laboratoryjnych prowadzonych w
celu wykluczenia albo potwierdzenia tego podejrzenia.

Art. 33. 1. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzono do obrotu:
1) środek ochrony roślin:
a) bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo
pozwolenia na handel równoległy, lub
b) niespełniający wymagań określonych w zezwoleniu na jego wprowadzanie
do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub
c) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne
określone w dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub
d) w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym, lub
e) w opakowaniu zastępczym, lub
f) któremu upłynął termin ważności, z zastrzeżeniem art. 24, lub
2) produkt, który imituje środek ochrony roślin lub podrobiony środek ochrony
roślin
– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin
lub produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony
roślin, nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka lub produktu.
2. Środki ochrony roślin, produkty, które imitują środki ochrony roślin oraz
podrobione środki ochrony roślin, wycofane z obrotu na podstawie decyzji, o której
mowa w ust. 1, stają się odpadami w rozumieniu przepisów o odpadach.
3. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu środek ochrony roślin:
1) znajduje się w opakowaniu niespełniającym wymagań określonych w
zezwoleniu na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu albo pozwoleniu
na handel równoległy, lub
2) znajduje się w opakowaniu jednostkowym:
a) niezaopatrzonym w etykietę:
– zawierającą informacje określone w zezwoleniu na wprowadzanie
środka ochrony roślin do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy;
– sporządzoną w języku polskim, albo
b) zaopatrzonym w etykietę niespełniającą wymagań określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 65 ust. 1 rozporządzenia nr
1107/2009, lub
c) niespełniającym wymagań określonych w art. 25 ust. 5, lub
3) na którego opakowaniu została podana informacja niezgodna z wymaganiami
określonymi w zezwoleniu na wprowadzenie środka ochrony roślin do obrotu lub
pozwoleniu na handel równoległy, lub wprowadzająca w błąd nabywcę tego
środka, lub informacja, o której mowa w art. 66 ust. 2 rozporządzenia nr
1107/2009
– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza środka ochrony roślin,
nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego środka.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 33a. 1. Zasady postępowania naczelnika urzędu celno-skarbowego
w sytuacji, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, jeżeli stwierdzone
podczas kontroli celno-skarbowej lub kontroli, o której mowa w art. 44
ust. 1 rozporządzenia 2017/625, podejrzenie niezgodności dotyczy naruszenia
przepisów w obszarze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625,
w zakresie środków ochrony roślin, a w szczególności niezgodności polegającej na
wprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) środka ochrony roślin:
a) bez wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo
pozwolenia na handel równoległy – w przypadku którego nie została
przekazana opinia, o której mowa w art. 30 ust. 4, lub została wydana
decyzja, o której mowa w art. 30 ust. 4a, lub
b) niespełniającego wymagań określonych w zezwoleniu na jego
wprowadzanie do obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub
c) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne
określone w dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub
d) w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym lub w opakowaniu zastępczym,
2) produktu, który imituje środek ochrony roślin, lub podrobionego środka ochrony roślin
– określają przepisy odrębne.
2. Właściwym organem, któremu naczelnik urzędu celno-skarbowego
przekazuje powiadomienie, o którym mowa w art. 76 ust. 2 rozporządzenia 2017/625,
o podejrzeniu, o którym mowa w ust. 1, jest wojewódzki inspektor właściwy ze
względu na miejsce, w którym znajduje się środek ochrony roślin lub produkt, którego
dotyczy to podejrzenie.
3. Wojewódzki inspektor, po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa
w art. 76 ust. 2 rozporządzenia 2017/625, o podejrzeniu, o którym mowa w ust. 1,
przekazuje naczelnikowi urzędu celno-skarbowego opinię dotyczącą zasadności tego
podejrzenia, w terminie określonym w art. 76 ust. 3 rozporządzenia 2017/625.
4. Wojewódzki inspektor, przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, może
pobrać próbki środka ochrony roślin lub produktu, którego dotyczy podejrzenie,
o którym mowa w ust. 1, do badań laboratoryjnych. W takim przypadku wojewódzki
inspektor przekazuje naczelnikowi urzędu celno-skarbowego żądanie kontynuowania
zawieszenia, o którym mowa w art. 76 ust. 3 rozporządzenia 2017/625, do czasu
zakończenia tych badań.
5. W przypadku stwierdzenia, że:
1) środek ochrony roślin, którego dotyczyło podejrzenie, o którym mowa w ust. 1,
nie posiada wymaganego zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu albo
pozwolenia na handel równoległy lub
2) środek ochrony roślin, którego dotyczyło podejrzenie, o którym mowa w ust. 1,
nie spełnia wymagań określonych w zezwoleniu na jego wprowadzenie do
obrotu albo pozwoleniu na handel równoległy, lub
3) skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne środka ochrony
roślin, którego dotyczyło podejrzenie, o którym mowa w ust. 1, określone
w dokumentacji tego środka zostały zmienione, lub
4) środek ochrony roślin, którego dotyczyło podejrzenie, o którym mowa w ust. 1,
znajduje się w opakowaniu nieszczelnym lub uszkodzonym, lub w opakowaniu zastępczym, lub
5) produkt, którego dotyczyło podejrzenie, o którym mowa w ust. 1, imituje środek
ochrony roślin lub jest podrobionym środkiem ochrony roślin
– wojewódzki inspektor nakazuje, w drodze decyzji, na koszt importera, zniszczenie
tego środka ochrony roślin lub produktu albo nakazuje wprowadzenie środków,
o których mowa w art. 66 ust. 3 lit. b lub c rozporządzenia 2017/625, jeżeli stwierdzi, że nie spowoduje to zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska oraz
nie jest to środek ochrony roślin, który nie został dopuszczony do stosowania
w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz państwie trzecim, produkt,
który imituje środek ochrony roślin, lub podrobiony środek ochrony roślin.
Postępowanie w tej sprawie wszczyna się z urzędu.
6. W decyzji, o której mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor określa termin
wykonania określonych w niej nakazów oraz sposób udokumentowania ich
wykonania. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
7. W przypadku naruszenia przepisu art. 30 ust. 1, wojewódzki inspektor
odstępuje od wydania decyzji, o której mowa w ust. 5, jeżeli stwierdzi, że środki
ochrony roślin, których dotyczy to naruszenie, są dopuszczone do obrotu lub
stosowania w państwach przeznaczenia.
8. Doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie, o której
mowa w ust. 5, osobie faktycznie władającej środkami ochrony roślin lub produktami,
których dotyczy to postępowanie, uznaje się za skuteczne zawiadomienie strony
o wszczęciu postępowania.
9. W postępowaniach w sprawach określonych w ust. 5 nie stosuje się przepisów
art. 10 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298).
10. Doręczenie decyzji, o której mowa w ust. 5, osobie faktycznie władającej
środkami ochrony roślin uznaje się za skuteczne doręczenie tej decyzji stronie.
11. Decyzję, o której mowa w ust. 5, wojewódzki inspektor przekazuje
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego.
12. Importer przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi dokumenty
potwierdzające wykonanie nakazów określonych w decyzji, o której mowa w ust. 5,
w terminie 14 dni od dnia wykonania tych nakazów, nie później jednak niż w terminie
14 dni od dnia, w którym upłynął termin wykonania tych nakazów.
13. Koszty przechowywania środka ochrony roślin lub produktu, którego
dotyczy decyzja, o której mowa w ust. 5, do czasu wykonania nakazów określonych
w tej decyzji, ponosi importer.

Art. 33b. 1. Przepisów art. 33a ust. 2–13 nie stosuje się w przypadku niezłożenia
zgłoszenia celnego przez osobę lub podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej
w zakresie obrotu środkami ochrony roślin.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 31 ustawy z dnia
19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1382) stosuje się odpowiednio.

Art. 34. 1. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał
siewny został zaprawiony:
1) środkiem ochrony roślin:
a) dla którego nie zostało wydane zezwolenie na jego wprowadzanie do obrotu
lub pozwolenie na handel równoległy, w co najmniej jednym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, lub
b) który został użyty niezgodnie z wymaganiami określonymi w zezwoleniu
na jego wprowadzanie do obrotu lub pozwoleniu na handel równoległy, lub
c) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub
2) produktem, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionym środkiem ochrony roślin
– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, na koszt posiadacza materiału siewnego,
nakazuje niezwłoczne wycofanie z obrotu tego materiału.
2. Materiał siewny wycofany z obrotu na podstawie decyzji, o której mowa w
ust. 1, staje się odpadem w rozumieniu przepisów o odpadach.
3. W przypadku stwierdzenia, że wprowadzony do obrotu materiał siewny
zaprawiony środkiem ochrony roślin znajduje się w opakowaniu, na którym nie zostały
umieszczone informacje, o których mowa w art. 49 ust. 4 rozporządzenia
nr 1107/2009, sporządzone przynajmniej w języku polskim, wojewódzki inspektor, w
drodze decyzji, na koszt posiadacza materiału siewnego, nakazuje niezwłoczne
wycofanie z obrotu tego materiału.
4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 35. 1. Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie
stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym
przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące
celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na
obszarze objętym zabiegiem.
2. Środki ochrony roślin mogą być stosowane w odległości mniejszej od
zbiorników i cieków wodnych niż szerokość strefy buforowej, o której mowa w
załączniku III do rozporządzenia Komisji (UE) nr 547/2011 z dnia 8 czerwca 2011 r.
w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 Parlamentu Europejskiego
i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin
(Dz. Urz. UE L 155 z 11.06.2011, str. 176), zwanego dalej „rozporządzeniem nr
547/2011”, wskazanej w etykietach tych środków, jeżeli zostaną określone warunki
stosowania środków ochrony roślin w takiej odległości w przepisach wydanych na
podstawie art. 40 ust. 2.
3. Użytkownicy profesjonalni:
1) stosują środki ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin;
2) w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, są
obowiązani do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony
roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem
ochrony roślin.
4. Środki ochrony roślin należy przechowywać i unieszkodliwiać w taki sposób,
aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym
zgodnie ze sposobem, o którym mowa w pkt 1 lit. q załącznika I do rozporządzenia nr 547/2011.
5. Z opakowaniami jednostkowymi środków ochrony roślin należy postępować
w sposób, o którym mowa w pkt 1 lit. q i s załącznika I do rozporządzenia nr 547/2011.
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania integrowanej ochrony roślin, mając na uwadze ograniczenie zagrożeń dla
zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanych ze stosowaniem środków
ochrony roślin.

Art. 36. 1. Zabrania się stosowania środków ochrony roślin, które zostały
zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008 zaklasyfikowane jako stwarzające
zagrożenie dla zdrowia człowieka, na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli,
szkół podstawowych, szpitali, stref ochronnych „A” wydzielonych na obszarach
uzdrowisk lub obszarach ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu przepisów o
lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych.
2. Wojewódzki inspektor zezwala, w drodze decyzji, na zastosowanie środka
ochrony roślin, który został zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008
zaklasyfikowany jako stwarzający zagrożenie dla zdrowia człowieka, na terenach, o
których mowa w ust. 1, w przypadku:
1) wystąpienia organizmów kwarantannowych, lub
2) zagrożenia przez organizmy szkodliwe pomników przyrody lub zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, lub
3) stwierdzenia występowania roślin stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi,
lub
4) wystąpienia organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych,
których zwalczenie metodami niechemicznymi jest nieuzasadnione
ekonomicznie lub nieskuteczne.
3. W decyzji, o której mowa w ust. 2, określa się warunki stosowania środka
ochrony roślin na terenach, o których mowa w ust. 1.
4. Zabrania się stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych w formie
oprysku lub fumigacji, a także wykorzystywania do zaprawiania nasion, środków
ochrony roślin zaklasyfikowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008
do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:
1) toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3;
2) działanie rakotwórcze;
3) działanie mutagenne;
4) działanie szkodliwe na rozrodczość;
5) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym (STOT SE) kategoria 1;
6) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym (STOT RE) kategoria 1.

Art. 37. 1. Posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi
z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest
obowiązany do przechowywania przez okres 3 lat przekazanej przez tego użytkownika
kopii dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009,
dotyczącej środków ochrony roślin stosowanych na tych gruntach lub w tych
obiektach, jeżeli wykonującym te zabiegi jest inny podmiot i posiadacz ten nie
dysponuje tą dokumentacją.
2. Posiadacz gruntów lub obiektów, w których są wykonywane zabiegi z
zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, jest
obowiązany do wskazania sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin
poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin
w dokumentacji, o której mowa w art. 67 ust. 1 rozporządzenia nr 1107/2009, lub w
kopii tej dokumentacji, jeżeli wykonującym te zabiegi jest inny podmiot i posiadacz
ten nie dysponuje tą dokumentacją.

Art. 38. 1. Środki ochrony roślin mogą być stosowane przy użyciu sprzętu
agrolotniczego, jeżeli zwalczanie organizmów szkodliwych nie jest możliwe przy
użyciu sprzętu naziemnego lub zastosowanie środków ochrony roślin przy użyciu
sprzętu agrolotniczego stwarza mniejsze zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub
dla środowiska niż przy użyciu sprzętu naziemnego.
2. Zabrania się stosowania przy użyciu sprzętu agrolotniczego:
1) środków chwastobójczych;
2) desykantów;
3) środków ochrony roślin zaklasyfikowanych zgodnie z przepisami
rozporządzenia nr 1272/2008 do co najmniej jednej z poniższych klas i kategorii zagrożenia:
a) toksyczność ostra kategoria 1, 2 i 3,
b) działanie rakotwórcze kategoria 1A i 1B,
c) działanie mutagenne kategoria 1A i 1B,
d) działanie szkodliwe na rozrodczość kategoria 1A i 1B,
e) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym
(STOT SE) kategoria 1,
f) działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym
(STOT RE) kategoria 1;
4) środków ochrony roślin bez dodania substancji obciążającej.

Art. 39. 1. Wykonanie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony roślin przy
użyciu sprzętu agrolotniczego wymaga ujęcia takiego zabiegu w planie zabiegów,
zatwierdzonym przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce
przeprowadzenia takiego zabiegu.
2. Podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony
roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi, o którym mowa w ust. 1, plan zabiegów, nie później niż na 40 dni przed planowanym rozpoczęciem tych zabiegów.
3. Plan zabiegów zawiera:
1) informacje o:
a) zwalczanych organizmach szkodliwych,
b) obszarze objętym planowanymi zabiegami z zastosowaniem środka ochrony
roślin oraz jego lokalizacji,
c) nazwie roślin lub produktów roślinnych, będących przedmiotem zabiegów
z zastosowaniem środka ochrony roślin,
d) planowanych terminach wykonania zabiegów z zastosowaniem środka
ochrony roślin, przedstawionych w układzie miesięcznym, ze wskazaniem
nazw środków ochrony roślin, które zostaną zastosowane podczas tych zabiegów,
e) sposobie ostrzegania o planowanych zabiegach z zastosowaniem środka
ochrony roślin osób, które mogą być zagrożone kontaktem ze środkiem
ochrony roślin w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu lub posiadaczy
zwierząt, które mogą być zagrożone kontaktem ze środkiem ochrony roślin
w wyniku przeprowadzenia takiego zabiegu;
2) uzasadnienie konieczności wykonania zabiegów z zastosowaniem środka
ochrony roślin, potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 38 ust. 1.
4. Do planu zabiegów podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z
zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego dołącza
oświadczenie, że:
1) są mu znane warunki wykonywania zabiegu z zastosowaniem środka ochrony
roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego;
2) zabieg z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu
agrolotniczego będzie wykonany:
a) przez podmiot:
– posiadający zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji
specjalistycznych wysokiego ryzyka lub
– który uzyskał przyjęcie zgłoszenia na wykonywanie operacji
specjalistycznych, lub
– który uzyskał przyjęcie zgłoszenia na świadczenie usług lotniczych
przy wykorzystaniu urządzeń latających
o których mowa w przepisach Prawa lotniczego,
b) przez osobę spełniającą kwalifikacje wymagane dla osób wykonujących
zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla
użytkowników profesjonalnych,
c) przy użyciu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin,
który jest sprawny technicznie,
d) przy użyciu statku powietrznego, który posiada certyfikat typu lub
uzupełniający certyfikat typu, w rozumieniu przepisów Prawa lotniczego, z
wpisem dopuszczającym ten statek powietrzny do wykonywania zabiegów
z zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
5. Wojewódzki inspektor zatwierdza plan zabiegów, w drodze decyzji, w
terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia planu zabiegów, jeżeli zostały spełnione
warunki określone w art. 38 oraz wykonanie zabiegów z zastosowaniem środka
ochrony roślin, ujętych w planie zabiegów, nie narusza przepisów ustawy oraz
rozporządzenia nr 1107/2009.
6. Podmiot planujący przeprowadzenie zabiegu z zastosowaniem środka ochrony
roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego informuje wojewódzkiego inspektora o
zamiarze przeprowadzenia takiego zabiegu ujętego w planie zabiegów, w terminie 7
dni przed dniem planowanego zabiegu, określając:
1) termin tego zabiegu;
2) nazwę i ilość środka ochrony roślin, który będzie wykorzystany podczas tego zabiegu;
3) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania wykonawcy tego zabiegu albo
jego nazwę oraz adres i siedzibę, z tym że w przypadku gdy wykonawcą tego
zabiegu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu
i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania działalności
gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania.
7. Wojewódzki inspektor, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o
której mowa w ust. 6, w drodze decyzji, zakazuje wykonania zabiegu z zastosowaniem
środka ochrony roślin, jeżeli:
1) wskazane środki ochrony roślin, zgodnie z zezwoleniem na ich wprowadzanie
do obrotu lub pozwoleniem na handel równoległy, lub pozwoleniem na prowadzenie badań, nie mogą być stosowane przy użyciu sprzętu agrolotniczego lub
2) na wskazanym obszarze nie można wykonywać zabiegu z zastosowaniem środka
ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego.
8. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianego zagrożenia ze strony
organizmów szkodliwych możliwe jest wykonanie zabiegu z zastosowaniem środka
ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego nieujętego w planie zabiegów,
jeżeli wykonanie takiego zabiegu nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt
oraz dla środowiska.
9. Podmiot planujący wykonanie zabiegu, o którym mowa w ust. 8, informuje
wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na planowane miejsce wykonania
tego zabiegu o zamiarze przeprowadzenia takiego zabiegu w terminie 7 dni przed
dniem planowanego zabiegu.
10. Informacja, o której mowa w ust. 9, zawiera dane określone w ust. 3 pkt 1 lit.
a–c i lit. e i pkt 2 oraz w ust. 6 pkt 3, planowany termin zabiegu z zastosowaniem
środka ochrony roślin oraz wskazanie nazwy i ilości środka ochrony roślin, który
zostanie zastosowany podczas zabiegu.
11. Wojewódzki inspektor, w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji, o
której mowa w ust. 9, w drodze decyzji, zakazuje wykonania zabiegu z zastosowaniem
środka ochrony roślin, jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności, o których
mowa w ust. 7.
12. Decyzje, o których mowa w ust. 7 i 11, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
13. Wojewódzki inspektor udostępnia informacje o planowanych zabiegach z
zastosowaniem środka ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, na stronie
internetowej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, obejmujące
w szczególności:
1) obszar objęty planowanymi zabiegami oraz jego lokalizację;
2) nazwy środków ochrony roślin, które zostaną zastosowane podczas planowanych zabiegów;
3) termin planowanych zabiegów;
4) czas, po zastosowaniu środka ochrony roślin, w którym ludzie oraz zwierzęta
gospodarskie nie powinni przebywać na obszarze objętym planowanymi zabiegami.
14. Informacje, o których mowa w ust. 13, wojewódzki inspektor może
udostępniać także w inny sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze.

Art. 40. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw środowiska określi,
w drodze rozporządzenia:
1) minimalne odległości od określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu
których można stosować środki ochrony roślin,
2) warunki atmosferyczne, w jakich można stosować środki ochrony roślin,
3) minimalną powierzchnię, na której można stosować środki ochrony roślin przy
użyciu sprzętu agrolotniczego
– mając na względzie rodzaj sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz
ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska związanego
ze stosowaniem tych środków.
2. (uchylony)
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy sposób postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków
ochrony roślin, w szczególności:
1) sposób:
a) przechowywania środków ochrony roślin,
b) przygotowywania środków ochrony roślin do zastosowania,
c) postępowania z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu z zastosowaniem
środków ochrony roślin,
d) postępowania podczas czyszczenia sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin,
2) wymagania, jakie powinny spełniać miejsca lub obiekty, w których są
przechowywane środki ochrony roślin, uwzględniające minimalne odległości, od
określonych miejsc lub obiektów, po uwzględnieniu których można
przechowywać te środki,
3) sposób ostrzegania o zamiarze przeprowadzenia zabiegu z zastosowaniem
środków ochrony roślin stwarzającego szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi
lub zwierząt lub dla środowiska osób, które mogą zostać narażone na kontakt z
tymi środkami lub są posiadaczami zwierząt gospodarskich, które mogą zostać
narażone na kontakt z tymi środkami
– mając na względzie ograniczenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
środowiska związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
rozwiązania techniczne, jakie powinny zostać zastosowane podczas wykonywania
zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego, mając na względzie ograniczenie ryzyka naniesienia cieczy użytkowej na
obszar niebędący celem tego zabiegu.

Art. 41. Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla
użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w
Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego
szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego
szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
3) ukończyły szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin potwierdzone
zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
4) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed zastosowaniem tych środków,
ukończyły szkolenie wymagane od użytkowników profesjonalnych w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie będącym stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie przepisów
obowiązujących w tym państwie, potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego
szkolenia, lub przedstawiły inny dokument wydany na podstawie przepisów
obowiązujących w tym państwie, potwierdzający uzyskanie uprawnień do
wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin
przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych.

Art. 42. Usługi doradcze dotyczące metod ochrony roślin w zakresie realizacji
wymagań integrowanej ochrony roślin oraz stosowania środków ochrony roślin, w tym
wykonywane w ramach działalności marketingowej, mogą być świadczone przez osoby, które:
1) ukończyły szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art.
64 ust. 4, 5, 7 i 8, lub
2) nie wcześniej niż przed upływem 5 lat, przed świadczeniem tych usług,
ukończyły szkolenie wymagane od osób świadczących usługi doradcze
dotyczące metod ochrony roślin w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie,
potwierdzone dokumentem o ukończeniu tego szkolenia, lub przedstawiły inny
dokument wydany na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie,
potwierdzający uzyskanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie
doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Art. 43. Materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin może być
używany wyłącznie do siewu lub sadzenia.

Art. 44. 1. W przypadku stwierdzenia posiadania:
1) środka ochrony roślin:
a) bez wymaganego zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do
obrotu, pozwolenia na handel równoległy lub pozwolenia na prowadzenie badań, lub
b) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały
zmienione, lub
2) produktu, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionego środka ochrony roślin
– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, nakazuje niezwłoczne, na koszt posiadacza
tego środka lub produktu, unieszkodliwienie tego środka lub produktu w określonym
terminie, zgodnie z przepisami o odpadach, jeżeli ten środek lub produkt może
stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 45. 1. W przypadku stwierdzenia posiadania przez użytkownika materiału
siewnego, takiego materiału zaprawionego:
1) środkiem ochrony roślin:
a) dla którego nie zostało wydane zezwolenie na jego wprowadzanie do obrotu
lub pozwolenie na handel równoległy, w co najmniej jednym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, lub pozwolenie na prowadzenie badań, lub
b) który został użyty niezgodnie z zezwoleniem na wprowadzanie do obrotu
lub pozwoleniem na handel równoległy, lub
c) którego skład lub właściwości fizyczne, lub właściwości chemiczne zostały zmienione, lub
2) produktem, który imituje środek ochrony roślin lub podrobionym środkiem ochrony roślin
– wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, nakazuje niezwłoczne, na koszt tego
użytkownika, unieszkodliwienie tego materiału w określonym terminie, zgodnie z
przepisami o odpadach, jeżeli materiał ten może stwarzać zagrożenie dla zdrowia
ludzi, zwierząt lub dla środowiska.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 46. 1. Jeżeli wojewódzki inspektor, w toku kontroli stosowania środków
ochrony roślin, stwierdzi, na podstawie wyników badań laboratoryjnych próbek
płodów rolnych, że te płody rolne zawierają pozostałości środków ochrony roślin w
ilości stwarzającej zagrożenie dla zdrowia konsumenta tych płodów rolnych:
1) zakazuje, w drodze decyzji, przeznaczania tych płodów rolnych do spożycia
przez ludzi i ich wprowadzania do obrotu, w tym do innych państw
członkowskich Unii Europejskiej lub państw trzecich, z przeznaczeniem do
spożycia przez ludzi oraz określa sposób ich zagospodarowania lub
2) jeżeli te płody rolne zostały wprowadzone do obrotu – stosuje procedurę
powiadamiania zgodnie z systemem wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej
żywności i paszach w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw rolnictwa opracowuje krajowy plan
działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony
roślin, zwany dalej „krajowym planem działania”, uwzględniając w szczególności
uwarunkowania krajowe w zakresie produkcji roślinnej oraz stosowania środków
ochrony roślin, a także mając na względzie skutki ujętych w tym planie działań na
zdrowie ludzi, ochronę środowiska oraz warunki społeczno-gospodarcze.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa zapewnia udział społeczeństwa w
opracowywaniu krajowego planu działania.
3. Minister właściwy do spraw rolnictwa przy opracowywaniu krajowego planu
działania zasięga opinii ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego
do spraw klimatu i ministra właściwego do spraw środowiska.
4. Krajowy plan działania określa w szczególności:
1) cele, jakie należy osiągnąć w zakresie ograniczenia ryzyka związanego ze
stosowaniem środków ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
środowiska, w tym przestrzegania wymagań integrowanej ochrony roślin przez
użytkowników profesjonalnych, upowszechniania stosowania metod
niechemicznych oraz ograniczania zależności produkcji roślinnej od stosowania
chemicznych środków ochrony roślin, a także upowszechniania wiedzy
dotyczącej bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin;
2) harmonogram osiągania celów, o których mowa w pkt 1;
3) działania, jakie powinny być podejmowane, w celu osiągania celów, o których mowa w pkt 1;
4) podmioty odpowiedzialne za monitorowanie osiągania celów, o których mowa
w pkt 1, oraz sposób tego monitorowania;
5) wskaźniki służące do oceny ryzyka związanego ze stosowaniem środków
ochrony roślin dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym dotyczące
zużycia środków ochrony roślin, i sposób udostępniania wyników oceny tego
ryzyka opinii publicznej.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia,
krajowy plan działania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
6. Minister właściwy do spraw rolnictwa:
1) przekazuje krajowy plan działania Komisji Europejskiej i innym państwom
członkowskim Unii Europejskiej;
2) dokonuje przeglądu krajowego planu działania w odstępach czasu nie dłuższych niż 5 lat;
3) w przypadku niezrealizowania lub zagrożenia niezrealizowania celów, o których
mowa w ust. 4 pkt 1, dokonuje zmiany krajowego planu działania.
7. Do zmian krajowego planu działania stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1–5 i ust. 6 pkt 1.

Art. 48. 1. Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który:
1) użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi,
zwierząt oraz dla środowiska;
2) jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe
stosowanie środków ochrony roślin.
2. Sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin, będący w
użytkowaniu przez użytkowników profesjonalnych, który w przypadku braku
sprawności technicznej może stwarzać szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzi,
zwierząt lub dla środowiska, poddaje się okresowym badaniom w celu potwierdzenia tej sprawności.
3. Do czasu przeprowadzenia pierwszego badania w celu potwierdzenia
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin, o którym mowa w ust. 2, posiadacz tego sprzętu jest obowiązany do
przechowywania dowodów jego nabycia.
4. W przypadku braku dowodów nabycia sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin, o którym mowa w ust. 2, sprzęt taki nie może być
wykorzystywany do czasu potwierdzenia jego sprawności technicznej na podstawie
badań sprawności technicznej tego sprzętu.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który
poddaje się badaniom w celu potwierdzenia sprawności technicznej,
2) wymagania dotyczące sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin, który poddaje się badaniom w celu
potwierdzenia sprawności technicznej,
3) odstępy czasu, w jakich przeprowadza się badania w celu potwierdzenia
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin oraz termin pierwszego badania tego sprzętu
– mając na względzie stopień zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla
środowiska stwarzany przez poszczególne rodzaje sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin.

Art. 49. 1. Działalność gospodarcza w zakresie potwierdzania sprawności
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest
działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących
działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej tego sprzętu.
2. Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin, wydane na podstawie badań sprawności
technicznej przeprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na
podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, przez przedsiębiorcę
uprawnionego do potwierdzania sprawności technicznej danego rodzaju sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, są równoważne z
dokumentami potwierdzającymi sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin, wydanymi przez przedsiębiorców wpisanych do
rejestru, o którym mowa w ust. 1.
3. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1,
jest obowiązany:
1) zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe
prowadzenie badań sprawności technicznej poszczególnych rodzajów sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia
jego sprawności technicznej;
2) zapewnić prowadzenie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności
technicznej, przez osoby, które ukończyły szkolenie w zakresie badań
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
3) prowadzić badania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin, w celu potwierdzenia jego sprawności
technicznej, zgodnie z metodyką takich badań;
4) dokumentować działania związane z prowadzeniem badań sprawności
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w
celu potwierdzenia jego sprawności technicznej; jeżeli posiadaczem tego sprzętu
jest osoba fizyczna, dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane
osobowe posiadacza tego sprzętu: imię, nazwisko, adres i miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w przypadku posiadacza tego sprzętu, nieposiadającego
obywatelstwa polskiego;
5) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o sprzęcie
przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, poddanym badaniom
sprawności technicznej, w tym dane osobowe posiadacza tego sprzętu, o których mowa w pkt 4;
6) udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia badań sprawności technicznej
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, w celu
potwierdzenia jego sprawności technicznej, na żądanie wojewódzkiego inspektora;
7) wydawać posiadaczowi sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin, który został poddany badaniom w celu potwierdzenia jego sprawności
technicznej, dokument potwierdzający przeprowadzenie tych badań oraz
umieszczać na tym sprzęcie, jeżeli jego sprawność techniczna została
potwierdzona, znak kontrolny zawierający indywidualny numer.

Art. 50. 1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, dokonuje się na
wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca
taki numer posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
4) (uchylony)
5) wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin, którego sprawność techniczna będzie potwierdzana;
6) datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca dołącza:
1) oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 8 marca
2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097).”;
2) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji
przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo
państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi
umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy,
który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa
w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór
wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 51. 1. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, jest:
1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż
miejsce zamieszkania tej osoby;
2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce wykonywania
działalności gospodarczej, do którego został złożony wniosek o wpis do rejestru,
o którym mowa w art. 49 ust. 1, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, który zamierza czasowo świadczyć usługę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, zawiera:
1) informacje, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 1 i 5;
2) numer wpisu do rejestru;
3) datę wpisu do rejestru.
3. Rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej
administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

Art. 51a. 1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49
ust. 1, prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności
ze stanem faktycznym.
2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 49
ust. 1, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze w
terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Art. 51b. 1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art.
49 ust. 1, jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni
od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z załącznikami, o których mowa w art. 50 ust. 2.
2. Jeżeli wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust.
1, nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego
wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to
przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia
wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej
sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia
wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1,
wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Art. 51c. 1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49
ust. 1, wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
objętej wpisem, w przypadku gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1,
niezgodne ze stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do
wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez wojewódzkiego
inspektora terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania
działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1,
przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 może wezwać przedsiębiorcę do
usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie.
4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor
prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 49 ust. 1, z urzędu wykreśla przedsiębiorcę z tego rejestru.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca
wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do
innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.

Art. 51d. 1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie
wykonywania działalności, o której mowa w art. 51c ust. 1, może uzyskać wpis do
rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie
3 lat od dnia wydania decyzji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał
działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1. Nie
dotyczy to sytuacji określonej w art. 51b ust. 2.

Art. 51e. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa
w art. 49 ust. 1, wykreśla przedsiębiorcę z tego rejestru na jego wniosek, a także po
uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Art. 52. 1. Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może prowadzić działalność w zakresie
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków
ochrony roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności
technicznej tego sprzętu.
2. Dokumenty potwierdzające sprawność techniczną sprzętu przeznaczonego do
stosowania środków ochrony roślin, wydane na podstawie badań sprawności
technicznej przeprowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej
lub w państwie będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na
podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, przez podmiot niebędący
przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania
sprawności technicznej danego rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin, są równoważne z dokumentami potwierdzającymi sprawność
techniczną sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, wydanymi
przez podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w ust. 1.
3. Podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania sprawności
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin jest
obowiązany spełniać warunki określone w art. 49 ust. 3.
4. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek
zainteresowanego podmiotu, zawierający następujące dane:
1) nazwę oraz adres i siedzibę tego podmiotu;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
3) (uchylony)
4) wskazanie rodzaju sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin, którego sprawność techniczna będzie potwierdzana;
5) datę i podpis wnioskodawcy.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, podmiot, o którym mowa w ust. 1,
dołącza oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, o
której mowa w ust. 1.
5a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa
w ust. 4, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 5, oraz wzór wniosku
o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest wojewódzki
inspektor właściwy ze względu na siedzibę podmiotu.
7. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie skarbowej.
8. Wojewódzki inspektor wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do
rejestru, o którym mowa w ust. 1.
9. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:
1) informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 4;
2) numer wpisu;
3) datę wpisu.
10. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej
administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

Art. 52a. Wojewódzki inspektor prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający
oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

Art. 52b. 1. Wojewódzki inspektor jest obowiązany dokonać wpisu
zainteresowanego podmiotu do rejestru, o którym mowa w art. 52 ust. 1, w terminie 7
dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 52 ust. 5.
2. Jeżeli wojewódzki inspektor nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w
ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, zainteresowany podmiot
może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wojewódzki inspektor
wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni
od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Art. 53. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie potwierdzania
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 52 ust. 1, jest obowiązany
informować na piśmie wojewódzkiego inspektora:
1) o zmianie danych podlegających wpisowi do tego rejestru, w terminie 14 dni od
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;
2) o zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na potwierdzaniu
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony
roślin, w terminie 14 dni od dnia zaprzestania wykonywania tej działalności.
2. Wojewódzki inspektor sprawuje kontrolę nad prowadzeniem działalności w
zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin.
3. Wojewódzki inspektor przeprowadza kontrolę podmiotów wpisanych do
rejestru, w zakresie spełniania warunków określonych w art. 49 ust. 3.
4. W przypadku niespełnienia przez podmiot wpisany do rejestru warunków
określonych w art. 49 ust. 3, wojewódzki inspektor może nakazać, w drodze zaleceń
pokontrolnych, usunięcie uchybień w oznaczonym terminie.
5. W przypadku:
1) rażącego naruszenia przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych
w art. 49 ust. 3 lub
2) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 52 ust. 5, niezgodnego ze stanem
faktycznym, lub
3) uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzania kontroli, lub
4) nieusunięcia w oznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub
5) zaprzestania wykonywania działalności, o której mowa w art. 52 ust. 1
– wojewódzki inspektor wykreśla, w drodze decyzji, podmiot z rejestru.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
7. Podmiot, który został wykreślony z rejestru na podstawie ust. 5 pkt 1–4, może
uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia
wydania decyzji o wykreśleniu z tego rejestru.
8. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności w
zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego wpisu do
rejestru, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tej działalności. Decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu.
8a. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku określonym w art. 52b ust. 2.
9. Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie potwierdzania sprawności
technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin bez
wymaganego wpisu do rejestru, może uzyskać wpis do tego rejestru nie wcześniej niż
po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna.
10. Wojewódzki inspektor w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
której mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio aktualizacji danych zawartych w
rejestrze albo wykreśla podmiot z tego rejestru.

Art. 54. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki prowadzenia działalności w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, o których
mowa w art. 49 ust. 3, obejmujące:
1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia badań sprawności technicznej
sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin w celu
potwierdzenia jego sprawności technicznej,
2) metodykę badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin, prowadzonych w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej,
3) zakres i sposób dokumentowania badań sprawności technicznej sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, prowadzonych w celu
potwierdzenia jego sprawności technicznej, oraz zakres informacji, jakie
powinien zawierać dokument potwierdzający przeprowadzenie badań
sprawności technicznej tego sprzętu,
4) zakres informacji o sprzęcie przeznaczonym do stosowania środków ochrony
roślin, poddanym badaniom sprawności technicznej w celu potwierdzenia jego
sprawności technicznej, przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi oraz
termin przekazywania tych informacji,
5) wymagania, jakie powinien spełniać znak kontrolny umieszczany na sprzęcie
przeznaczonym do stosowania środków ochrony roślin, którego sprawność
techniczna została potwierdzona, oraz wzór tego znaku
– mając na względzie rodzaj sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz
zapewnienie prawidłowego przebiegu badań sprawności technicznej tego sprzętu.

Art. 55. 1. Podmiot prowadzący produkcję roślin, zwany dalej „producentem
roślin”, z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, może ubiegać się o
poświadczenie jej stosowania przez podmiot prowadzący działalność w zakresie
certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, zwany dalej „podmiotem
certyfikującym”.
2. Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent
roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed
siewem albo sadzeniem roślin, albo – w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca
każdego roku.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę producenta roślin;
2) (uchylony)
3) numer PESEL, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
4) datę i podpis wnioskodawcy.
4. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) informację o gatunkach i odmianach roślin, o których mowa w ust. 2, oraz o
miejscu i powierzchni ich uprawy;
2) kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji
roślin lub kopię zaświadczenia albo kopie innych dokumentów potwierdzających
spełnienie wymagań określonych w art. 64 ust. 4 lub 7.
5. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera informacji, o których
mowa w ust. 3 lub 4, podmiot certyfikujący wzywa producenta roślin do usunięcia
braków w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia braków
w wyznaczonym terminie, podmiot certyfikujący informuje na piśmie producenta
roślin o odmowie przyjęcia zgłoszenia.
6. Podmiot certyfikujący prowadzi i aktualizuje rejestr producentów roślin,
którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin.
7. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę producenta roślin;
2) (uchylony)
3) numer PESEL wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
4) numer wpisu do rejestru;
5) datę wpisu do rejestru.
8. Rejestr, o którym mowa w ust. 6, jest prowadzony na potrzeby Państwowej
Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
9. Podmiot certyfikujący wydaje producentowi roślin, który zgłosił zamiar
stosowania integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru,
o którym mowa w ust. 6, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.

Art. 56. 1. Podmiot certyfikujący prowadzi kontrolę producentów roślin
stosujących integrowaną produkcję roślin.
2. Czynności kontrolne obejmują w szczególności sprawdzenie spełnienia
wymagań określonych w art. 57 ust. 2 pkt 1–5 oraz pobieranie próbek roślin i
produktów roślinnych do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz
poziomów azotanów, azotynów i metali ciężkich w celu sprawdzenia wymagań
określonych w art. 57 ust. 2 pkt 6.
3. Badaniom, o których mowa w ust. 2, poddaje się rośliny lub produkty roślinne
u nie mniej niż 20% producentów roślin wpisanych do rejestru, o którym mowa w art.
55 ust. 6, przy czym w pierwszej kolejności badania przeprowadza się u producentów
roślin, w przypadku których istnieje podejrzenie niestosowania wymagań
integrowanej produkcji roślin.
4. Badania, o których mowa w ust. 2, przeprowadza się w laboratoriach
posiadających akredytację w odpowiednim zakresie udzieloną w trybie przepisów
ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku lub
przepisów rozporządzenia nr 765/2008.
5. Czynności kontrolne prowadzą osoby upoważnione przez podmiot certyfikujący.
6. Czynności kontrolne prowadzi się w obecności producenta roślin lub osoby
przez niego upoważnionej, po okazaniu upoważnienia do prowadzenia tych czynności.
7. Osoba prowadząca czynności kontrolne jest uprawniona do:
1) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia innych informacji mających związek z
przedmiotem kontroli;
2) dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych, materiału siewnego,
środków ochrony roślin, sprzętu przeznaczonego do stosowania środków
ochrony roślin, obiektów, pomieszczeń, środków transportu oraz innych
przedmiotów, w zakresie objętym kontrolą;
3) pobierania próbek roślin i produktów roślinnych do badań na obecność
pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i
metali ciężkich.
8. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera:
1) nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu certyfikującego;
2) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej czynności kontrolne;
3) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę producenta roślin;
4) numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6;
5) czas trwania czynności kontrolnych;
6) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonych czynności kontrolnych;
7) opis ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych w toku przeprowadzonych
czynności kontrolnych;
8) informacje o próbkach pobranych do badań, określających:
a) liczbę próbek,
b) nazwę gatunkową i odmianę roślin, z których pobrano próbki,
c) wielkość partii, z której zostały pobrane próbki.
9. Protokół z przeprowadzenia czynności kontrolnych podpisuje osoba
przeprowadzająca te czynności oraz producent roślin lub osoba przez niego
upoważniona. Odmowę podpisania protokołu z przeprowadzenia czynności
kontrolnych odnotowuje się w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu z
przeprowadzenia czynności kontrolnych nie stanowi przeszkody do prowadzenia
dalszego postępowania.
10. Producent roślin lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić
podmiotowi certyfikującemu umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w
protokole z przeprowadzenia czynności kontrolnych w terminie 7 dni od dnia
podpisania protokołu.
11. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, podmiot
certyfikujący rozpatruje wniesione zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich
wniesienia i, jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych.
12. W przypadku nieuznania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, w całości lub
w części, podmiot certyfikujący przekazuje niezwłocznie swoje stanowisko na piśmie
producentowi roślin.
13. Za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym pobranie próbek roślin i
produktów roślinnych do badań, o których mowa w ust. 2, oraz za przeprowadzenie
tych badań podmiot certyfikujący może pobrać wynagrodzenie.
14. Podmiot certyfikujący zamieszcza na swojej stronie internetowej cennik
opłat pobieranych za przeprowadzenie czynności kontrolnych, w tym za pobranie próbek roślin i produktów roślinnych do badań, o których mowa w ust. 2, oraz za przeprowadzenie tych badań.

Art. 57. 1. Poświadczeniem stosowania integrowanej produkcji roślin jest
certyfikat wydawany na wniosek producenta roślin przez podmiot certyfikujący.
2. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje
się, jeżeli producent roślin spełnia następujące wymagania:
1) ukończył szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin i posiada
zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia, z zastrzeżeniem art. 64 ust. 4, 5, 7 i 8;
2) prowadzi produkcję i ochronę roślin według szczegółowych metodyk
zatwierdzonych przez Głównego Inspektora i udostępnionych na stronie
internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i
Nasiennictwa;
3) stosuje nawożenie na podstawie faktycznego zapotrzebowania roślin na składniki
pokarmowe, określone w szczególności na podstawie analiz gleby lub roślin;
4) dokumentuje prawidłowo prowadzenie działań związanych z integrowaną
produkcją roślin;
5) przestrzega przy produkcji roślin zasad higieniczno-sanitarnych, w szczególności
określonych w metodykach, o których mowa w pkt 2;
6) w próbkach roślin i produktów roślinnych pobranych do badań, o których mowa
w art. 56 ust. 2, nie stwierdzono przekroczenia najwyższych dopuszczalnych
pozostałości środków ochrony roślin oraz poziomów azotanów, azotynów i
metali ciężkich;
7) przestrzega przy produkcji roślin wymagań z zakresu ochrony roślin przed
organizmami szkodliwymi, w szczególności określonych w metodykach, o
których mowa w pkt 2.
3. Przed wydaniem certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej
produkcji roślin, producent roślin przekazuje podmiotowi certyfikującemu:
1) oświadczenie, że uprawa była prowadzona zgodnie z wymaganiami integrowanej
produkcji roślin;
2) informację o gatunkach i odmianach roślin uprawianych z zastosowaniem
wymagań integrowanej produkcji roślin, powierzchni ich uprawy oraz wielkości plonu.
4. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin wydaje
się na okres niezbędny do zbycia roślin, nie dłużej jednak niż na okres 12 miesięcy.
5. Certyfikat poświadczający stosowanie integrowanej produkcji roślin,
wydawany producentowi roślin będącemu osobą fizyczną, zawiera następujące dane
osobowe tego producenta: imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania.
6. Podmiot certyfikujący prowadzi rejestr wydanych certyfikatów
poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin zawierający:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę producenta roślin;
2) (uchylony)
3) numer PESEL producenta roślin, o ile producentowi roślin taki numer został
nadany;
4) numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6;
5) numer wydanego certyfikatu;
6) wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań
integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz
powierzchni ich uprawy i wielkości plonu.
6a. Podmiot certyfikujący udostępnia na swojej stronie internetowej informację
o wydanych certyfikatach poświadczających stosowanie integrowanej produkcji
roślin przez okres trzech lat od daty wydania tych certyfikatów, obejmującą:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres
i siedzibę producenta roślin;
2) numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6;
3) numer wydanego certyfikatu;
4) wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań
integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz
wielkości plonu.
7. Producent roślin, który otrzymał certyfikat poświadczający stosowanie
integrowanej produkcji roślin, może używać znaku integrowanej produkcji roślin do
oznaczania roślin, dla których został wydany ten certyfikat.
8. Wzór znaku integrowanej produkcji roślin Główny Inspektor udostępnia na
stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
9. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
sposób dokumentowania przez producenta roślin działań związanych z integrowaną
produkcją roślin oraz wzór tej dokumentacji, mając na względzie zapewnienie
przejrzystości tych działań.

Art. 58. 1. Działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin
może być prowadzona przez podmiot upoważniony przez wojewódzkiego inspektora
właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu albo miejsce prowadzenia
działalności, jeżeli podmiot nie posiada siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w
integrowanej produkcji roślin następuje, w drodze decyzji, na wniosek podmiotu
ubiegającego się o udzielenie tego upoważnienia.
3. Upoważniony do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w
integrowanej produkcji roślin może być podmiot, który posiada akredytację w zakresie
certyfikacji integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia
13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku i zapewnia
prowadzenie kontroli przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin przez
osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz
doświadczenie w tym zakresie.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu ubiegającego się o udzielenie
upoważnienia do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w
integrowanej produkcji roślin;
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca
taki numer posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
4) (uchylony)
5) datę i podpis wnioskodawcy.
5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) kopię dokumentu potwierdzającego akredytację w zakresie certyfikacji w
integrowanej produkcji roślin udzieloną w trybie przepisów ustawy z dnia 13
kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku;
2) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o udzielenie upoważnienia do
prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, że osoby, które będą prowadziły kontrolę przestrzegania wymagań
integrowanej produkcji roślin, posiadają odpowiednie kwalifikacje, w tym
wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie;
3) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji
prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo państwie, które zawarło z
Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodę
świadczenia usług, w przypadku wnioskodawcy, który zamierza czasowo
świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Wojewódzki inspektor odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia
do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin,
jeżeli podmiot ubiegający się o udzielenie tego upoważnienia nie wykazał, że spełnia
warunki określone w ust. 3.
7. Główny Inspektor może upoważnić wojewódzkiego inspektora do
wykonywania działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin.
8. W przypadku wydania upoważnienia, o którym mowa w ust. 7:
1) wojewódzki inspektor wykonuje uprawnienia i obowiązki podmiotu
certyfikującego; przepisów ust. 1–6, art. 60, art. 61 ust. 1–2a i 3a, art. 62 oraz
przepisów wydanych na podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się;
1a) unieważnienie certyfikatu w przypadku, o którym mowa w art. 61 ust. 3,
następuje w drodze decyzji;
2) badania, o których mowa w art. 56 ust. 2, są przeprowadzane w laboratoriach
posiadających akredytację w odpowiednim zakresie, udzieloną w trybie
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności lub
przepisów rozporządzenia nr 765/2008 lub w laboratoriach Państwowej Inspekcji
Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na koszt producenta roślin;
3) Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje na stronie internetowej
administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
wykaz upoważnionych wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa
z podaniem ich nazwy, adresu i siedziby.
9. Decyzja, o której mowa w ust. 8 pkt 1a, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 59. 1. Główny Inspektor prowadzi i aktualizuje wykaz podmiotów certyfikujących.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje, o których mowa w art. 58 ust. 4 pkt 1.
3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej
administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Art. 60. Podmiot certyfikujący jest obowiązany:
1) udostępniać dokumenty dotyczące prowadzenia certyfikacji w integrowanej
produkcji roślin na żądanie wojewódzkiego inspektora;
1a) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o dokonaniu wpisu
producenta roślin do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, w terminie 14 dni
od dnia dokonania tego wpisu, zawierające informacje i dane, o których mowa
w art. 55 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 7 pkt 1 i 4;
1b) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o naruszeniu przepisów
ustawy stwierdzonym w trakcie kontroli producentów roślin wpisanych do
rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
tego naruszenia;
2) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku
zestawienie wydanych w poprzednim roku kalendarzowym certyfikatów
poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin, zawierające
informacje i dane określone w art. 57 ust. 6;
3) zapewnić, że kontrole producentów roślin stosujących integrowaną produkcję
roślin są wykonywane przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, w tym
wykształcenie oraz doświadczenie w tym zakresie;
4) zgłaszać wojewódzkiemu inspektorowi zmianę danych, o których mowa w art.
58 ust. 4 pkt 1, w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało
zmianę tych danych.

Art. 61. 1. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę zgodności działalności
podmiotów certyfikujących z przepisami dotyczącymi integrowanej produkcji roślin.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor:
1) sprawdza stosowanie przez podmioty certyfikujące procedur kontrolnych i
kwalifikacje posiadane przez osoby prowadzące czynności kontrolne oraz
dokonuje sprawdzenia dokumentów dotyczących tych czynności;
2) przekazuje podmiotom certyfikującym wnioski pokontrolne oraz nakazuje
usunięcie w wyznaczonym terminie uchybień związanych z funkcjonowaniem
podmiotu certyfikującego;
3) może żądać od podmiotów certyfikujących wszelkich dodatkowych danych i
informacji związanych ze sprawowaną kontrolą;
4) może sprawdzić u producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin
prawidłowość przeprowadzania kontroli przestrzegania wymagań integrowanej
produkcji roślin, prowadzonej przez podmioty certyfikujące.
2a. Wojewódzki inspektor przekazuje podmiotowi certyfikującemu informacje
o naruszeniu przepisów ustawy stwierdzonym w trakcie kontroli producentów roślin
wpisanych przez ten podmiot certyfikujący do rejestru, o którym mowa
w art. 55 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego naruszenia.
3. Podmiot certyfikujący, w przypadku stwierdzenia, w tym na podstawie
informacji, o których mowa w ust. 2a, że rośliny, dla których zostały wydane
certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin, zawierają
przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin lub
poziomów azotanów, azotynów lub metali ciężkich lub że rośliny te zostały
wyprodukowane z rażącym naruszeniem przepisów ustawy, unieważnia certyfikaty
wydane dla tych roślin.
3a. Podmiot certyfikujący przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informację
o unieważnieniu certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji
roślin w terminie 14 dni od dnia unieważnienia tego certyfikatu.
4. (uchylony)

Art. 62. 1. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia, że podmiot
certyfikujący:
1) prowadzi kontrole producentów roślin stosujących integrowaną produkcję roślin
niezgodnie z art. 56, lub
2) wydaje certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin
niezgodnie z art. 57 ust. 1–5, lub
3) nie prowadzi rejestru wydanych certyfikatów poświadczających stosowanie
integrowanej produkcji roślin w sposób określony w art. 57 ust. 6, lub
4) nie spełnia obowiązków określonych w art. 60
– nakazuje, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.
2. W przypadku:
1) rażącego naruszenia przez podmiot certyfikujący wymagań określonych w
ustawie lub
2) nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 1, lub
3) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 58 ust. 5 pkt 2, niezgodnego ze
stanem faktycznym, lub
4) uniemożliwiania lub utrudniania przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art.
61, lub
5) złożenia przez podmiot certyfikujący wniosku o cofnięcie upoważnienia do
prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin
– wojewódzki inspektor cofa, w drodze decyzji, upoważnienie do prowadzenia
działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
4. Podmiot, któremu cofnięto upoważnienie do prowadzenia działalności w
zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, na podstawie ust. 2 pkt 1–4,
może uzyskać ponowne upoważnienie do prowadzenia takiej działalności, nie
wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji cofającej to upoważnienie.
5. Obowiązki podmiotu certyfikującego wobec producentów roślin, wpisanych
do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, przez podmiot certyfikujący, któremu
zostało cofnięte upoważnienie do prowadzenia działalności w zakresie certyfikacji w
integrowanej produkcji roślin, sprawuje wojewódzki inspektor właściwy ze względu
na miejsce prowadzenia produkcji roślin z zastosowaniem integrowanej produkcji
roślin, chyba że obowiązki te sprawuje inny podmiot certyfikujący.
6. W przypadku sprawowania przez wojewódzkiego inspektora obowiązków
podmiotu certyfikującego wobec producentów roślin, o których mowa w ust. 5:
1) przepisów ust. 1–4, art. 58 ust. 1–6, art. 60, art. 61 ust. 1–2a i 3a oraz przepisów
wydanych na podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się;
2) badania, o których mowa w art. 56 ust. 2, są przeprowadzane w laboratoriach
posiadających akredytację w odpowiednim zakresie, udzieloną w trybie
przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności
i nadzoru rynku lub przepisów rozporządzenia nr 765/2008 lub w laboratoriach
Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, na koszt producenta roślin;
3) unieważnienie certyfikatu w przypadku, o którym mowa w art. 61 ust. 3,
następuje w drodze decyzji.
6a. Decyzja, o której mowa w ust. 6 pkt 3, podlega natychmiastowemu
wykonaniu.
7. Producent roślin wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, przez
podmiot certyfikujący, któremu zostało cofnięte upoważnienie do prowadzenia
działalności w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, może ubiegać się
o poświadczenie stosowania integrowanej produkcji roślin przez inny podmiot
certyfikujący; do zgłoszenia, o którym mowa w art. 55 ust. 2, złożonego do takiego
podmiotu certyfikującego nie ma zastosowania termin określony w art. 55 ust. 2.
8. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia działalności w
zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin przez podmiot, który nie posiada
wymaganego upoważnienia, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tej działalności.
Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
9. Podmiot, który prowadzi działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej
produkcji roślin bez wymaganego upoważnienia do prowadzenia tej działalności,
może uzyskać upoważnienie do prowadzenia tej działalności, nie wcześniej niż po
upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna.

Art. 63. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze
rozporządzenia:
1) kwalifikacje, w tym wykształcenie oraz doświadczenie, o których mowa w art.
58 ust. 3, wymagane od osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania
wymagań integrowanej produkcji roślin,
2) wzór certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin
– mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu certyfikacji w
integrowanej produkcji roślin oraz ujednolicenie wydawanych certyfikatów.

Art. 64. 1. Programy szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków
ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin, w zakresie badań
sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony i w
zakresie integrowanej produkcji roślin, zwanych dalej „szkoleniami w zakresie
środków ochrony roślin”, uwzględniają w odpowiednim zakresie zagadnienia dotyczące ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin,
w tym ograniczania ryzyka dla środowiska wodnego i źródeł wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, oraz stosowania wymagań integrowanej ochrony roślin.
2. Szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, w
zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej produkcji roślin obejmują:
1) szkolenia podstawowe;
2) szkolenia uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe.
3. Szkolenia w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego
do stosowania środków ochrony roślin obejmują wyłącznie szkolenia podstawowe.
4. Szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony
roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie integrowanej
produkcji roślin, nie jest wymagane od osób, które posiadają:
1) zaświadczenie wydane przez szkołę ponadpodstawową lub szkołę wyższą
stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby zostały
uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia w danym zakresie lub
2) kwalifikacje wymagane dla osób prowadzących szkolenia w zakresie
integrowanej produkcji roślin określone na podstawie art. 72 pkt 2.
5. Uprawnienia uzyskane na podstawie ust. 4 są ważne przez okres 5 lat od dnia
uzyskania wykształcenia lub kwalifikacji, określonych w ust. 4. Po upływie tego
okresu zachowanie tych uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w
odpowiednim zakresie.
6. Szkolenie podstawowe w zakresie badań sprawności technicznej sprzętu
przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin nie jest wymagane od:
1) osób, które posiadają zaświadczenie wydane przez szkołę ponadpodstawową lub
szkołę wyższą stwierdzające, że w dokumentacji przebiegu nauczania tej osoby
zostały uwzględnione wszystkie zagadnienia ujęte w programie szkolenia;
2) pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do
zakresu obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć
dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu techniki
ochrony roślin;
3) osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.
7. Szkolenie podstawowe i uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego
środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin i w zakresie
integrowanej produkcji roślin, nie jest wymagane od:
1) pracowników naukowych szkół wyższych lub instytutów badawczych, jeżeli do
zakresu obowiązków tych pracowników naukowych należy prowadzenie zajęć
dydaktycznych, badań naukowych lub prac rozwojowych z zakresu rolnictwa,
ogrodnictwa lub leśnictwa;
2) osób prowadzących szkolenia w tym zakresie.
8. Uprawnienia uzyskane na podstawie ust. 7 są ważne przez okres 5 lat od dnia
zaprzestania wykonywania działalności, o której mowa w ust. 7. Po upływie tego
okresu zachowanie tych uprawnień wymaga ukończenia szkolenia uzupełniającego w
odpowiednim zakresie.
9. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie doradztwa
dotyczącego środków ochrony roślin, w zakresie stosowania środków ochrony roślin
lub w zakresie integrowanej produkcji roślin oraz zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia uzupełniającego w tym zakresie są ważne przez okres 5 lat.

Art. 65. 1. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony
roślin jest wydawane przez podmiot prowadzący takie szkolenie, po zdaniu przez
uczestnika szkolenia egzaminu mającego na celu sprawdzenie znajomości zagadnień
objętych programem szkolenia.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane osobowe
uczestnika szkolenia:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość w
przypadku uczestnika szkolenia nieposiadającego obywatelstwa polskiego.
3. Egzamin jest przeprowadzany przez komisję egzaminacyjną powoływaną
przez wojewódzkiego inspektora.
4. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnego testu.

Art. 66. 1. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia rażącego
naruszenia przepisów w zakresie:
1) wykonywania czynności związanych z wprowadzaniem środków ochrony roślin
do obrotu przez osobę, o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 1 lub 2, lub
2) stosowania środków ochrony roślin przez osobę, o której mowa w art. 41, lub
3) świadczenia usług doradczych dotyczących metod ochrony roślin w zakresie
realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin lub stosowania środków
ochrony roślin przez osobę, o której mowa w art. 42
– zakazuje takiej osobie, w drodze decyzji, wykonywania czynności określonych
odpowiednio w art. 25 ust. 3 pkt 1 lub 2, art. 41 lub art. 42 do czasu ukończenia
szkolenia podstawowego w wymaganym zakresie oraz uzyskania zaświadczenia
o ukończeniu tego szkolenia.
2. Wojewódzki inspektor, na wniosek osoby, w stosunku do której wydano
zakaz, o którym mowa w ust. 1, uchyla ten zakaz po przedstawieniu zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia podstawowego w wymaganym zakresie.

Art. 67. 1. Działalność gospodarcza polegająca na prowadzeniu szkoleń w
zakresie środków ochrony roślin jest działalnością regulowaną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu
do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia
szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.
2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą polegającą na
prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin jest obowiązany:
1) zapewnić warunki organizacyjno-techniczne umożliwiające prawidłowe
prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin;
2) zapewnić prowadzenie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin przez osoby
posiadające wymagane kwalifikacje, obejmujące w przypadku osób
prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin ukończenie
szkolenia w tym zakresie;
3) informować wojewódzkiego inspektora o planowanych terminach i miejscach
prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, nie później niż na 14
dni przed ich rozpoczęciem;
4) prowadzić szkolenia w zakresie środków ochrony roślin zgodnie z programami
takich szkoleń oraz w grupach, których liczebność zapewnia prawidłowy
przebieg szkoleń;
5) dokumentować działania związane z prowadzeniem szkoleń w zakresie środków
ochrony roślin; dokumentacja ta powinna zawierać następujące dane osobowe
uczestnika szkolenia oraz osoby prowadzącej szkolenie: imię, nazwisko, adres i
miejsce zamieszkania oraz numer PESEL albo nazwę i numer dokumentu

Art. 68. 1. Wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1, dokonuje się na
wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce
zamieszkania;
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym wnioskodawcy, o ile wnioskodawca
taki numer posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
4) (uchylony)
5) wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w
zakresie środków ochrony roślin;
6) datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) oświadczenie następującej treści:
„Oświadczam, że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców
wykonujących działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie
środków ochrony roślin są kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności polegającej na
prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, określone w
ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2020 r. poz. 2097).”;
2) przetłumaczony na język polski odpis z odpowiedniego rejestru albo ewidencji
przedsiębiorców prowadzonych w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo
państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi
umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy,
który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinno również zawierać:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa
w ust. 1, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wzór
wniosku o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 69. 1. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, jest:
1) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo
siedzibę przedsiębiorcy, z tym że w przypadku gdy przedsiębiorcą jest osoba
fizyczna – miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inne niż
miejsce zamieszkania tej osoby;
2) wojewódzki inspektor właściwy ze względu na planowane miejsce prowadzenia
szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, do którego został złożony wniosek
o wpis do rejestru, w przypadku przedsiębiorcy z państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo
państwa, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi
umowę regulującą swobodę świadczenia usług, w przypadku przedsiębiorcy,
który zamierza czasowo świadczyć usługę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, zawiera:
1) informacje, o których mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 i 5;
2) numer wpisu do rejestru;
3) datę wpisu do rejestru.
3. Rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej
administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

Art. 69a. 1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67
ust. 1, prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności
ze stanem faktycznym.
2. W przypadku zmiany danych wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 67
ust. 1, przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w tym rejestrze
w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

Art. 69b. 1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art.
67 ust. 1, jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni
od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z załącznikami, o których mowa w art. 68 ust. 2.
2. Jeżeli wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust.
1, nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego
wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to
przypadku, gdy wojewódzki inspektor wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia
wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej
sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia
wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1,
wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Art. 69c. 1. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67
ust. 1, wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności
objętej wpisem, w przypadku gdy:
1) przedsiębiorca złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 68 ust. 2 pkt 1,
niezgodne ze stanem faktycznym;
2) przedsiębiorca nie usunął naruszeń warunków wymaganych prawem do
wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez wojewódzkiego
inspektora terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania
działalności regulowanej przez przedsiębiorcę.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1,
przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 może wezwać przedsiębiorcę do
usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie.
4. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor
prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1, z urzędu wykreśla przedsiębiorcę
z tego rejestru.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy przedsiębiorca
wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do
innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.

Art. 69d. 1. Przedsiębiorca, wobec którego wydano decyzję o zakazie
wykonywania działalności, o której mowa w art. 69c ust. 1, może uzyskać wpis do
rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie
3 lat od dnia wydania decyzji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał
działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1. Nie
dotyczy to sytuacji określonej w art. 69b ust. 2.

Art. 69e. Wojewódzki inspektor prowadzący rejestr, o którym mowa
w art. 67 ust. 1, wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po
uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Art. 70. 1. Podmiot niebędący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców może prowadzić szkolenia w zakresie
środków ochrony roślin, po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów niebędących
przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin.
2. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin jest
obowiązany spełniać warunki określone w art. 67 ust. 2.
3. Wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na wniosek
zainteresowanego podmiotu, zawierający następujące dane:
1) nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) wnioskodawcy;
3) (uchylony)
4) wskazanie zakresu, w jakim wnioskodawca zamierza prowadzić szkolenia w
zakresie środków ochrony roślin;
5) datę i podpis wnioskodawcy.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, zainteresowany podmiot dołącza
oświadczenie, że są mu znane i spełnia warunki wykonywania działalności, o której
mowa w ust. 1.
4a. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi wzór wniosku, o którym mowa
w ust. 3, zawierającego oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, oraz wzór wniosku
o zmianę danych w rejestrze, w formie dokumentów elektronicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
5. Organem prowadzącym rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest wojewódzki
inspektor właściwy ze względu na siedzibę zainteresowanego podmiotu.
6. Wpis do rejestru, o którym mowa w ust. 1, podlega opłacie skarbowej.
7. Wojewódzki inspektor wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do
rejestru, o którym mowa w ust. 1.
8. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, jest jawny i zawiera:
1) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 4;
2) numer wpisu;
3) datę wpisu.
9. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, udostępnia się na stronie internetowej
administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa.

Art. 70a. Wojewódzki inspektor prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający
oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.

Art. 70b. 1. Wojewódzki inspektor jest obowiązany dokonać wpisu
zainteresowanego podmiotu do rejestru, o którym mowa w art. 70 ust. 1, w terminie 7
dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa
w art. 70 ust. 4.
2. Jeżeli wojewódzki inspektor nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w
ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, zainteresowany podmiot
może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy wojewódzki inspektor
wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni
od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Art. 71. 1. Podmiot prowadzący szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 70 ust. 1, jest obowiązany informować na
piśmie wojewódzkiego inspektora o:
1) zmianie danych podlegających wpisowi do tego rejestru, w terminie 14 dni od
dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych;
2) zaprzestaniu wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w
zakresie środków ochrony roślin.
2. Wojewódzki inspektor sprawuje kontrolę nad prowadzeniem szkoleń w
zakresie środków ochrony roślin przez podmioty wpisane do rejestru.
3. Wojewódzki inspektor przeprowadza kontrolę podmiotów wpisanych do
rejestru, w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 67 ust. 2.
4. W przypadku niespełnienia przez podmiot wpisany do rejestru warunków
określonych w art. 67 ust. 2, wojewódzki inspektor może nakazać, w drodze zaleceń
pokontrolnych, usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.
5. W przypadku:
1) rażącego naruszenia przez podmiot wpisany do rejestru warunków określonych
w art. 67 ust. 2, lub
2) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70 ust. 4, niezgodnego ze stanem
faktycznym, lub
3) uniemożliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli, lub
4) nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień, o których mowa w ust. 4, lub
5) zaprzestania wykonywania działalności, o której mowa w art. 70 ust. 1
– wojewódzki inspektor wykreśla, w drodze decyzji, podmiot z rejestru.
6. Decyzja, o której mowa w ust. 5, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
7. Podmiot, który został wykreślony z rejestru na podstawie ust. 5 pkt 1–4, może
uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia
wydania decyzji o wykreśleniu z tego rejestru.
8. Wojewódzki inspektor, w przypadku stwierdzenia prowadzenia szkoleń w
zakresie środków ochrony roślin przez podmiot, który nie posiada wymaganego wpisu
do rejestru, zakazuje, w drodze decyzji, prowadzenia tej działalności. Decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu.
8a. Przepisu ust. 8 nie stosuje się w przypadku określonym w art. 70b ust. 2.
9. Podmiot, który prowadzi szkolenia w zakresie środków ochrony roślin bez
wpisu do rejestru, może uzyskać wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3
lat od dnia, w którym decyzja, o której mowa w ust. 8, stała się ostateczna.
10. Wojewódzki inspektor w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
której mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio aktualizacji danych zawartych w
rejestrze, albo wykreśla podmiot z tego rejestru.

Art. 72. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń
w zakresie środków ochrony roślin, o których mowa w art. 67 ust. 2, obejmujące:
1) warunki organizacyjno-techniczne prowadzenia poszczególnych rodzajów
szkoleń w zakresie środków ochrony roślin,
2) kwalifikacje wymagane od osób prowadzących poszczególne rodzaje szkoleń w
zakresie środków ochrony roślin, z uwzględnieniem programu szkolenia dla osób
prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin,
3) programy poszczególnych rodzajów szkoleń podstawowych i uzupełniających w
zakresie środków ochrony roślin, uwzględniające, w przypadku szkoleń w zakresie:
a) stosowania środków ochrony roślin – sposób stosowania tych środków,
b) badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin – rodzaje tego sprzętu,
4) maksymalną liczbę osób w grupie, dla jakiej prowadzi się szkolenia w zakresie
środków ochrony roślin,
5) zakres i sposób dokumentowania prowadzenia szkoleń w zakresie środków
ochrony roślin,
6) zakres danych przekazywanych wojewódzkiemu inspektorowi oraz termin
przekazywania tych informacji,
7) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
– mając na względzie zapewnienie prawidłowego przebiegu szkoleń w zakresie
środków ochrony roślin oraz zakres tych szkoleń.

Art. 73. Urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa gromadzi
informacje o zatruciach:
1) ludzi – środkami ochrony roślin;
2) pszczół – środkami ochrony roślin.

Art. 74. Minister właściwy do spraw rolnictwa udostępnia informacje dotyczące
zharmonizowanych wskaźników ryzyka związanego ze stosowaniem środków
ochrony roślin, w terminie 20 miesięcy od zakończenia roku, dla którego te wskaźniki
zostały obliczone, oraz środków ograniczających to ryzyko na stronie internetowej
administrowanej przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Art. 74a. Główny Inspektor i wojewódzki inspektor mogą za opłatą świadczyć
usługi w zakresie badań laboratoryjnych mających na celu oznaczenie pozostałości
środków ochrony roślin lub pobierania próbek do tych badań, jeżeli świadczenie tych
usług nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez Państwową Inspekcję Ochrony
Roślin i Nasiennictwa jej zadań.

Art. 74b. Organem właściwym do pobierania opłat, o których mowa w:
1) art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do kontroli
urzędowych przeprowadzanych w obszarze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h
rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin, jest Główny
Inspektor albo wojewódzki inspektor przeprowadzający te kontrole;
2) art. 74a, jest Główny Inspektor albo wojewódzki inspektor świadczący usługi.

Art. 74c. 1. Opłaty pobierane przez Głównego Inspektora i wojewódzkiego
inspektora stanowią dochód budżetu państwa oraz są uiszczane na rachunek bankowy
Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa albo właściwego
wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa na podstawie rachunku
wystawionego przez Głównego Inspektora albo wojewódzkiego inspektora, przy czym
opłaty, o których mowa w:
1) art. 74a, uiszcza się przed wykonaniem usługi, której te opłaty dotyczą,
2) art. 79 ust. 2 lit. c rozporządzenia 2017/625, uiszcza się w terminie 14 dni od
dnia doręczenia tego rachunku.
2. W przypadku nieuiszczenia opłaty, o której mowa w art. 74a, nie świadczy się
usługi, której ta opłata dotyczy.

Art. 74d. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, stawki
opłat pobieranych przez Głównego Inspektora i wojewódzkiego inspektora, mając na
uwadze wysokość kosztów określonych w art. 81 rozporządzenia 2017/625, nie
wyższe jednak niż 10 000 zł.

Art. 75. 1. Podmiot, który:
1) prowadzi reklamę środka ochrony roślin w sposób niezgodny z art. 66
rozporządzenia nr 1107/2009 – wnosi na rachunek wojewódzkiego inspektoratu
ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę opłatę sankcyjną w wysokości od 5000 zł do 500 000 zł, stosownie
do przeciętnego kosztu emisji, publikacji lub dystrybucji takiej reklamy;
2) sprzedaje środek ochrony roślin, bez wymaganego zezwolenia na jego
wprowadzanie do obrotu lub pozwolenia na handel równoległy – wnosi na
rachunek wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu opłatę
sankcyjną w wysokości stanowiącej 200% kwoty wartości sprzedanych środków
ochrony roślin według ceny ich sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży;
3) nie realizuje obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie
art. 30 ust. 4a, art. 30a ust. 1 lub 2, art. 32, art. 33 ust. 1 lub 3, art. 33a ust. 5 lub
art. 34 ust. 1 lub 3 – wnosi na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu
ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
albo siedzibę tego podmiotu lub ze względu na miejsce, w którym znajduje się
środek ochrony roślin lub produkt, którego dotyczy decyzja, o której mowa
w art. 30 ust. 4a, art. 30a ust. 1 lub 2 lub art. 33a ust. 5, opłatę sankcyjną
w wysokości stanowiącej 200% kwoty wartości środków ochrony roślin lub
zaprawionego materiału siewnego, których dotyczy ta decyzja, według ceny ich
sprzedaży, zgodnie z wystawionym dokumentem sprzedaży;
4) nie realizuje obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie
art. 44 ust. 1 lub art. 45 ust. 1 – podlega opłacie sankcyjnej w wysokości od 1000 do 5000 zł;
5) nie realizuje obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie
art. 46 ust. 1 pkt 1 – podlega opłacie sankcyjnej w wysokości od 10 000 do
50 000 zł.
2. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie dokumentów sprzedaży
środków ochrony roślin, przy określaniu wysokości opłaty sankcyjnej, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 lub 3, przyjmuje się, że wartość 1 kilograma lub 1 litra środka ochrony
roślin wynosi 1000 zł.
2a. W przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie dokumentów sprzedaży
materiału siewnego, przy określaniu wysokości opłaty sankcyjnej, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, przyjmuje się, że wartość 100 kilogramów materiału siewnego wynosi 200 zł.
3. Opłatę sankcyjną, o której mowa w ust. 1, określa, w drodze decyzji,
wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu.
4. Opłata sankcyjna stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na
rachunek właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa w
terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca tę opłatę stała się ostateczna.
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. (uchylony)
8. (uchylony)
9. (uchylony)
10. (uchylony)

Art. 75a. 1. Kto w przypadku, o którym mowa w art. 33b ust. 1, przywozi
z państw trzecich środki ochrony roślin, podlega opłacie sankcyjnej w wysokości od
200 do 5000 zł.
2. Opłatę sankcyjną nakłada, w drodze decyzji, właściwy ze względu na miejsce
przeprowadzania kontroli naczelnik urzędu celno-skarbowego albo organ
administracji rządowej upoważniony do wykonywania niektórych zadań organów
celnych, którego pracownicy lub funkcjonariusze stwierdzili przywóz z państw
trzecich środków ochrony roślin, w przypadku, o którym mowa w art. 33b ust. 1.
3. Decyzja o nałożeniu opłaty sankcyjnej, o której mowa w ust. 1, podlega
natychmiastowemu wykonaniu.
4. Opłatę sankcyjną uiszcza się w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji
o nałożeniu tej opłaty.
5. Opłatę sankcyjną pobiera się w formie:
1) gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub
2) bezgotówkowej:
a) przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy wyznaczonego organu lub
b) za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile
kontrolujący, który ją nakłada, dysponuje odpowiednim urządzeniem do
autoryzacji rozliczeń.
6. Opłatę sankcyjną uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania
płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń. W przypadku uiszczenia
opłaty sankcyjnej w formie bezgotówkowej koszty związane z autoryzacją transakcji
i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi adresat decyzji.
7. Jeżeli naruszającym przepisy dotyczące przywozu środków ochrony roślin jest
osoba z państwa trzeciego, pobiera się od tej osoby kaucję w wysokości
odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.
8. Kaucję pobiera się w formie:
1) gotówkowej, za pokwitowaniem na druku ścisłego zarachowania, lub
2) bezgotówkowej:
a) przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy wyznaczonego organu lub
b) za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, o ile
kontrolujący, który ją nakłada, dysponuje odpowiednim urządzeniem do
autoryzacji rozliczeń.
9. Kaucję uważa się za pobraną z chwilą potwierdzenia dokonania płatności
uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń. W przypadku poboru kaucji
w formie bezgotówkowej koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem
środków na właściwy rachunek bankowy ponosi adresat decyzji.
10. Kaucja jest przechowywana na nieoprocentowanym, wyodrębnionym
rachunku bankowym wyznaczonego organu.
11. Kaucja podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia uiszczenia kary pieniężnej
odpowiednio na rachunek bankowy wskazany przez osobę, o której mowa w ust. 7,
albo na rachunek bankowy właściwy dla instrumentu płatniczego.

Art. 75b. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do opłat sankcyjnych stosuje
się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z tym że w sprawach o nałożenie opłaty sankcyjnej, o której mowa w art. 75a ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 10, art. 107 § 1 pkt 6 w części dotyczącej uzasadnienia prawnego i art. 138 § 2.

Art. 75c. 1. Kto wytwarza, konfekcjonuje lub wprowadza do obrotu środek
ochrony roślin, który nie został dopuszczony do stosowania w żadnym państwie
członkowskim Unii Europejskiej ani państwie trzecim, lub produkt, który imituje
środek ochrony roślin, lub podrobiony środek ochrony roślin, podlega grzywnie lub
karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3.
2. Kto przemieszcza lub składuje środek ochrony roślin, który nie został
dopuszczony do stosowania w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej ani
państwie trzecim, lub produkt, który imituje środek ochrony roślin, lub podrobiony
środek ochrony roślin, podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności lub
pozbawienia wolności do lat 2.
3. Kto stosuje środek ochrony roślin, który nie został dopuszczony do stosowania
w żadnym państwie członkowskim Unii Europejskiej ani państwie trzecim, lub
produkt, który imituje środek ochrony roślin, lub podrobiony środek ochrony roślin,
podlega grzywnie.
4. Karze, o której mowa w ust. 1–3, nie podlega ten, kto wytwarza środek
ochrony roślin, który nie został dopuszczony do stosowania w żadnym państwie
członkowskim Unii Europejskiej ani państwie trzecim, w ramach prac nad nowymi
środkami ochrony roślin.
5. Karze, o której mowa w ust. 2, nie podlega ten, kto:
1) przemieszcza lub przechowuje środek ochrony roślin, który nie został
dopuszczony do stosowania w żadnym państwie członkowskim Unii
Europejskiej ani państwie trzecim, w celu jego unieszkodliwienia;
2) przechowuje środki ochrony roślin, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 3.

Art. 76. 1. Kto:
1) wykonuje doświadczenia lub testy prowadzone do celów badań lub rozwoju,
wiążące się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, o których
mowa w art. 54 rozporządzenia nr 1107/2009, bez wymaganego pozwolenia na
prowadzenie badań lub niezgodnie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu, lub
2) wprowadza do obrotu środek ochrony roślin w opakowaniu jednostkowym
niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 21 lub art. 25 ust. 5, lub
3) wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin
niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 22, lub
4) wprowadza do obrotu lub stosuje środek ochrony roślin po upływie terminu
ważności lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24, lub
5) wykonując działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania środków ochrony
roślin do obrotu:
a) będąc zobowiązanym do zapewnienia, że osoby dokonujące zbycia tych
środków ich ostatecznemu nabywcy spełniają warunki określone w art. 25
ust. 3 pkt 1 lit. a lub b, nie zapewnia wykonania tego obowiązku, lub
b) będąc zobowiązanym do zapewnienia, w przypadku zbycia środków
ochrony roślin nabywcy innemu niż ostateczny nabywca, obecności osoby,
o której mowa w art. 25 ust. 3 pkt 2, nie zapewnia wykonania tego
obowiązku, lub
c) nie przechowuje środków ochrony roślin, którym upłynął termin ważności,
z zastrzeżeniem art. 24, lub z innych powodów nieprzeznaczonych do
zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu, lub
d) w przypadku składania oferty zawarcia umowy na odległość, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dotyczącej
zbycia środka ochrony roślin, nie umieszcza w ofercie zbycia tego środka
informacji, o których mowa w art. 25 ust. 3 pkt 5, lub
6) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych
osobie, która nie spełnia wymagań określonych w art. 28, lub
7) nie informuje wojewódzkiego inspektora o zamiarze wprowadzenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka ochrony roślin, o którym mowa w
art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, w sposób określony w art.
30 albo art. 89, lub
8) nie informuje wojewódzkiego inspektora o produkcji lub o zamiarze produkcji
środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia
nr 1107/2009, w sposób określony w art. 30 albo art. 89, lub
9) nie spełnia określonego w art. 30 ust. 5 lub ust. 9 albo art. 89 ust. 5 obowiązku
wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środka ochrony roślin, o
którym mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, lub
9a) nie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi dokumentów, o których mowa
w art. 30a ust. 4 lub art. 33a ust. 12, lub
10) (uchylony)
11) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka osobie,
której zachowanie wskazuje, że znajduje się w stanie nietrzeźwości, lub osobie
niepełnoletniej, lub
12) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka w
opakowaniu zastępczym, lub
13) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika profesjonalnego lub
składa ofertę zbycia takiego środka w pomieszczeniu, w którym jest prowadzona
sprzedaż żywności lub pasz, lub
14) zbywa środek ochrony roślin przeznaczony dla użytkownika nieprofesjonalnego
lub składa ofertę zbycia takiego środka w pomieszczeniu, w którym jest
prowadzona sprzedaż żywności lub pasz, który nie jest przechowywany pod
zamknięciem w sposób zapewniający brak jego kontaktu z żywnością lub
paszami, lub
15) zbywa środek ochrony roślin lub składa ofertę zbycia takiego środka przy
zastosowaniu automatu, samoobsługi lub sprzedaży dokonywanej poza punktem
stałej lokalizacji, lub
16) podaje informacje niezgodne z zawartymi w etykiecie wymaganiami, o których
mowa w art. 31 ust. 1–3, ust. 4 lit. a–d lub lit. f–h rozporządzenia nr 1107/2009, lub
17) wprowadza do obrotu materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin
niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 49 ust. 1 lub 4 rozporządzenia nr
1107/2009, lub
18) wykonuje zabiegi ochrony roślin z zastosowaniem środka ochrony roślin, który
nie może być stosowany zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 lit. a, b i e rozporządzenia nr
1107/2009, lub
19) stosuje środek ochrony roślin niezgodnie z zawartymi w etykiecie wymaganiami,
o których mowa w art. 31 ust. 1–3, ust. 4 lit. a–d lub lit. f–h rozporządzenia nr
1107/2009, lub
20) stosuje środek ochrony roślin w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi,
zwierząt lub dla środowiska, w szczególności nie uwzględniając:
a) możliwości zniesienia środków ochrony roślin na obszary lub obiekty
niebędące celem zabiegu, lub
b) okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem,
lub
c) minimalnych odległości stosowania środków ochrony roślin od określonych
miejsc lub obiektów, lub
d) warunków atmosferycznych podczas stosowania środków ochrony roślin,
lub
e) minimalnej powierzchni stosowania środków ochrony roślin, w przypadku
stosowania tych środków przy użyciu sprzętu agrolotniczego, lub
f) minimalnej odległości od zbiorników lub cieków wodnych, lub
g) wymogów bezpieczeństwa przy stosowaniu lub przechowywaniu środków
ochrony roślin, lub
h) uwarunkowań przy stosowaniu środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu
agrolotniczego, lub
21) przechowuje lub unieszkodliwia środek ochrony roślin w sposób stwarzający
zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska, lub
22) używa lub unieszkodliwia opakowania jednostkowe środka ochrony roślin w
sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt lub dla środowiska,
lub
23) stosuje na terenach placów zabaw, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych,
szpitali, stref ochronnych „A” wydzielonych na obszarach uzdrowisk lub
obszarach ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu przepisów o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej środki
ochrony roślin, których stosowanie na tych terenach jest zabronione, lub
24) będąc obowiązanym do prowadzenia i przechowywania dokumentacji, o której
mowa w art. 67 rozporządzenia nr 1107/2009, nie prowadzi lub nie przechowuje
tej dokumentacji zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 67 tego
rozporządzenia lub zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 25 ust. 3 pkt 4 lub w art. 37, lub
25) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie stosuje
integrowanej ochrony roślin, lub
26) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin nie prowadzi
dokumentacji wskazującej sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin, lub
27) stosuje przy użyciu sprzętu agrolotniczego środek ochrony roślin, którego
stosowanie przy użyciu tego sprzętu jest zabronione, lub
28) wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu
agrolotniczego, nie informując o zamiarze jego wykonania wojewódzkiego
inspektora zgodnie z art. 39, lub
29) wykonuje zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu
agrolotniczego, wbrew zakazowi wykonania tego zabiegu, lub
30) będąc profesjonalnym użytkownikiem środków ochrony roślin, stosuje te środki,
nie spełniając wymagań określonych w art. 41, lub
31) świadczy usługi doradcze, o których mowa w art. 42, nie spełniając wymagań
określonych w art. 42, lub
32) stosuje środek ochrony roślin sprzętem przeznaczonym do stosowania środków
ochrony roślin niesprawnym technicznie lub nieskalibrowanym lub uchyla się od
obowiązku poddawania tego sprzętu badaniom w celu potwierdzenia sprawności
technicznej, lub
33) stosuje materiał siewny zaprawiony środkiem ochrony roślin do innych celów
niż siew lub sadzenie, lub
34) prowadzi badania skuteczności działania środka ochrony roślin bez wymaganego
upoważnienia lub nie będąc przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców wykonuje działalność w zakresie
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania
środków ochrony roślin, o której mowa w art. 52, lub działalność polegającą na
prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, o której mowa w art.
70, bez wymaganego wpisu do rejestru, z zastrzeżeniem art. 52b ust. 2 oraz art.
70b ust. 2, lub
35) posługuje się certyfikatem poświadczającym stosowanie integrowanej produkcji
roślin w przypadku roślin, przy uprawie których nie były spełniane wymagania
integrowanej produkcji roślin, lub
36) posługuje się nieważnym certyfikatem poświadczającym stosowanie
integrowanej produkcji roślin, lub
37) wykonuje działalność w zakresie certyfikacji integrowanej produkcji roślin, o
której mowa w art. 58, bez wymaganego upoważnienia, lub
38) świadcząc usługi doradcze, o których mowa w art. 42, zaleca wykonywanie
zabiegów ochrony roślin niezgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy lub art. 28
ust. 1 i 2 pkt a, b i e lub art. 55 rozporządzenia nr 1107/2009, lub
39) nie przechowuje ewidencji zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin
w terminie określonym w art. 92, lub
40) wykonuje czynności określone odpowiednio w art. 25 ust. 3 pkt 1 i pkt 2, w art.
41 lub w art. 42, wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 66 ust. 1
– podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o
wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423).

Art. 77. (pominięty).

Art. 78. (pominięty).

Art. 79. 1. Zezwolenia wydane na podstawie art. 37 ust. 1, art. 49 ust. 1 i art. 53
ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz zezwolenia, o których
mowa w art. 117 ust. 1 tej ustawy, stają się zezwoleniami na wprowadzanie środków
ochrony roślin do obrotu w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Zezwolenia wydane na podstawie art. 47a ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003
r. o ochronie roślin stają się pozwoleniami na handel równoległy w rozumieniu niniejszej ustawy.
3. Decyzje wydane na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roślin stają się pozwoleniami na prowadzenie badań w rozumieniu niniejszej ustawy.
4. Do spraw, o których mowa w art. 80 ust. 5 rozporządzenia nr 1107/2009:
1) stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem art. 38 ust. 1 pkt 6, art. 44
ust. 3 pkt 2 i 3 i art. 45 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;
2) stosuje się odpowiednio art. 9 niniejszej ustawy oraz art. 31 rozporządzenia nr 1107/2009.
5. W sprawach oceny wyników badań, informacji, danych, ocen oraz
dokumentacji, o których mowa w art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
ochronie roślin, przedkładanych w terminach określonych na podstawie art. 117 ust. 3
tej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyłączeniem art. 38 ust. 1 pkt 6 i art.
44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin; z tym że w
zakresie objętym art. 38 ust. 1 pkt 6 i art. 44 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia
2003 r. o ochronie roślin stosuje się odpowiednio art. 8 ust. 2 niniejszej ustawy.
6. Wykorzystanie wyników badań, informacji, danych oraz ocen dotyczących
środka ochrony roślin dopuszczonego do obrotu na podstawie ustawy z dnia 18
grudnia 2003 r. o ochronie roślin oraz substancji aktywnej zawartej w tym środku,
odbywa się na podstawie przepisów tej ustawy.

Art. 80. 1. Podmioty, które na podstawie przepisów dotychczasowych, zostały
upoważnione do opracowywania ocen i raportów, stają się podmiotami
upoważnionymi do opracowywania oceny lub uwag zgodnie z art. 10 niniejszej ustawy.
2. Rejestr podmiotów upoważnionych do opracowywania ocen i raportów, o
którym mowa w art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, staje
się rejestrem podmiotów upoważnionych do opracowywania oceny lub uwag, o
którym mowa w art. 12 ust. 1 niniejszej ustawy.

Art. 81. Kadencja Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin utworzonej na
podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin upływa z dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy.

Art. 82. 1. Jednostki organizacyjne, które na podstawie przepisów
dotychczasowych, zostały upoważnione do prowadzenia badań skuteczności działania
środka ochrony roślin, stają się podmiotami upoważnionymi do prowadzenia badań
skuteczności działania środka ochrony roślin zgodnie z art. 17 niniejszej ustawy.
2. Rejestr jednostek organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia badań
skuteczności działania środka ochrony roślin, o którym mowa w art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, staje się rejestrem podmiotów
upoważnionych do prowadzenia badań skuteczności działania środka ochrony roślin,
o którym mowa w art. 19 ust. 1 niniejszej ustawy.

Art. 83. 1. Środki ochrony roślin znajdujące się w obrocie w dniu 15 czerwca
2015 r., dla których w zezwoleniu na ich wprowadzanie do obrotu albo w pozwoleniu na handel równoległy nie wskazano kategorii użytkowników, o których mowa w art.
31 ust. 4 lit. d rozporządzenia nr 1107/2009, stają się środkami ochrony roślin
przeznaczonymi do stosowania wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych, z
zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Środki ochrony roślin znajdujące się w obrocie w dniu 15 czerwca 2015 r.,
przeznaczone do stosowania wyłącznie w ogrodach przydomowych, działkowych lub
na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach stają się środkami ochrony roślin
przeznaczonymi do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.
3. W przypadku gdy środki, o których mowa w ust. 1, zawierają również
informację o przeznaczeniu do stosowania w ogródkach przydomowych, działkowych
lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach, środki te mogą być stosowane w tym
zakresie przez użytkowników nieprofesjonalnych.
4. Informację o środkach ochrony roślin, o których mowa w ust. 2 i 3, i zakresie
ich stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych minister właściwy do spraw
rolnictwa udostępnia na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący
ministra właściwego do spraw rolnictwa.
5. Do dnia 14 czerwca 2015 r. przepisy niniejszej ustawy dotyczące środków
ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników nieprofesjonalnych stosuje się
także do środków ochrony roślin przeznaczonych do stosowania wyłącznie
w ogrodach przydomowych, działkowych lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach.

Art. 84. Środki ochrony roślin, którym przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy przedłużono termin ważności, na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy z dnia 18
grudnia 2003 r. o ochronie roślin, mogą znajdować się w obrocie do dnia upływu
przedłużonego terminu ważności. Do spraw dotyczących przedłużania terminu
ważności środka ochrony roślin, w których złożono wniosek o to przedłużenie przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 85. Przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, wojewódzki inspektor wpisuje z
urzędu do rejestru, o którym mowa w art. 25 ust. 1 niniejszej ustawy.

Art. 86. Producent środka ochrony roślin, który uzyskał zezwolenie na
wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu i który w dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbywania środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy bez wpisu do rejestru, o którym mowa w art.
64 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, traci prawo do
prowadzenia tej działalności, jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy nie złoży wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców, o którym
mowa w art. 25 ust. 1 niniejszej ustawy.

Art. 87. Zakres wyłączenia, o którym mowa w art. 25 ust. 4 niniejszej ustawy,
stosuje się także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art.
61 rozporządzenia nr 1272/2008.

Art. 88. Do dnia 25 listopada 2015 r. przepisy art. 28 oraz art. 76 ust. 1 pkt 6
niniejszej ustawy stosuje się wyłącznie do zbywania środków ochrony roślin oznakowanych:
1) zgodnie z przepisami o substancjach chemicznych i ich mieszaninach znakiem
ostrzegawczym odpowiadającym symbolowi T – toksyczne lub znakiem
ostrzegawczym odpowiadającym symbolowi T+ – bardzo toksyczne albo
2) zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1272/2008: piktogramem
odpowiadającym symbolowi GHS06 oraz co najmniej jednym z następujących
zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: H300, H301, H310, H311, H330,
H331 lub piktogramem odpowiadającym symbolowi GHS08 oraz co najmniej
jednym z następujących zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia: H340, H350,
H350i, H360, H370, H372.

Art. 89. 1. Do środków ochrony roślin, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, wprowadzonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się
art. 61 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.
2. Podmiot, który rozpoczął produkcję środków ochrony roślin, o których mowa
w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy jest
obowiązany na piśmie poinformować o tym wojewódzkiego inspektora właściwego
ze względu na miejsce produkcji w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Informacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę podmiotu prowadzącego produkcję środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, z tym że
w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
2) nazwę produkowanych środków ochrony roślin i ich ilość;
3) miejsce produkcji środków ochrony roślin.
4. Do informacji, o której mowa w ust. 2, podmiot prowadzący produkcję
środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr
1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dołącza oświadczenie, że środki
te nie zostaną wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z
przeznaczeniem dla ostatecznego nabywcy tych środków i zostaną wyprowadzone z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Podmiot, który wyprodukował środki ochrony roślin, o których mowa w art.
28 ust. 2 lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jest obowiązany do ich
wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem 2 lat od daty
ich produkcji, a w przypadku gdy termin ich ważności jest krótszy niż 2 lata, przed
upływem tego terminu.
6. W przypadku zbycia środków ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2
lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obowiązki podmiotu, o którym mowa w ust. 2, przechodzą
na podmiot, który nabył te środki ochrony roślin.
7. Wojewódzki inspektor prowadzi kontrolę podmiotów, o których mowa w ust. 2 i 6.
8. Podmiot, który nabył środki ochrony roślin, o których mowa w art. 28 ust. 2
lit. c lub d rozporządzenia nr 1107/2009, przed ich wyprowadzeniem z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, informuje o tym wojewódzkiego inspektora właściwego ze
względu na miejsce składowania tych środków, w terminie 14 dni od dnia ich nabycia.
9. Informacja, o której mowa w ust. 8, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i
siedzibę podmiotu, który nabył środki ochrony roślin, z tym że w przypadku gdy
podmiotem tym jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres miejsca wykonywania
działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
2) termin nabycia środków ochrony roślin;
3) nazwę nabytych środków ochrony roślin i ich ilość;
4) miejsce składowania nabytych środków ochrony roślin.

Art. 90. Zakaz, o którym mowa w art. 36 ust. 1 niniejszej ustawy, stosuje się
także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61
rozporządzenia nr 1272/2008.

Art. 91. 1. Zakazu, o którym mowa w art. 36 ust. 4 niniejszej ustawy, nie stosuje
się do środków ochrony dla roślin, dla których zostało wydane zezwolenie na
dopuszczenie do obrotu albo zezwolenie na import równoległy, przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, przeznaczonych do stosowania w ogrodach przydomowych,
działkowych lub na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach.
2. Zakaz, o którym mowa w art. 36 ust. 4 niniejszej ustawy, stosuje się także do
środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61 rozporządzenia nr 1272/2008.

Art. 92. Ewidencję zabiegów środkami ochrony roślin, o której mowa w art. 71
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, przechowuje się co najmniej przez
okres 2 lat od dnia wykonania ostatniego zabiegu z zastosowaniem środka ochrony
roślin ujętego w tej ewidencji.

Art. 93. Zakaz, o którym mowa w art. 38 ust. 2 pkt 3 niniejszej ustawy, stosuje
się także do środków ochrony roślin klasyfikowanych z uwzględnieniem art. 61
rozporządzenia nr 1272/2008.

Art. 94. W okresie 40 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do zabiegów
środkami ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego nie stosuje się przepisów
art. 39 i art. 76 ust. 1 pkt 28 i 29 niniejszej ustawy.

Art. 95. Do dnia 25 listopada 2015 r. przepisy art. 41 oraz art. 76 ust. 1 pkt 30
niniejszej ustawy w zakresie dotyczącym wykonywania zabiegów z zastosowaniem
środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych stosuje
się wyłącznie do zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji
rolnej i leśnej.

Art. 96. Wyniki badań sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i
samobieżnych polowych lub sadowniczych przeprowadzonych przed dniem 1 stycznia
2014 r. na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres 3
lat od dnia przeprowadzenia tych badań.

Art. 97. 1. Jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzenia badań
sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub
sadowniczych na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie
roślin przed dniem 1 stycznia 2014 r. wojewódzki inspektor wpisuje z dniem 1 stycznia
2014 r. z urzędu odpowiednio do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 albo art. 52
ust. 1 niniejszej ustawy.
2. Wojewódzki inspektor potwierdza dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1,
poprzez wydanie zaświadczenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania tego wpisu.
3. Jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzenia badań sprawności
technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych
na podstawie art. 76 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin przed
dniem 1 stycznia 2014 r., są obowiązane do przekazania informacji w zakresie numeru
REGON wojewódzkiemu inspektorowi prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art.
49 ust. 1 albo art. 52 ust. 1 niniejszej ustawy, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r.
4. W sprawach dotyczących upoważniania do przeprowadzania badań
sprawności technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub
sadowniczych, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2014 r., opłaty
są pobierane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 98. Podmiot, który uzyskał upoważnienie do prowadzenia działalności w
zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, o którym mowa w art. 58 ust. 1
niniejszej ustawy, przed dniem 1 stycznia 2014 r., może rozpocząć działalność w tym
zakresie, z dniem 1 stycznia 2014 r.

Art. 99. 1. Jednostki organizacyjne prowadzące szkolenia w zakresie badań
opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych i
potwierdzania sprawności technicznej tych opryskiwaczy w dniu 31 grudnia 2013 r.
na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin,
wojewódzki inspektor wpisuje z dniem 1 stycznia 2014 r., odpowiednio do rejestru, o
którym mowa w art. 67 ust. 1 albo art. 70 ust. 1 niniejszej ustawy.
2. Wojewódzki inspektor potwierdza dokonanie wpisu, o którym mowa w ust. 1,
poprzez wydanie zaświadczenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia dokonania
tego wpisu.
3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do
przekazania informacji w zakresie numeru REGON wojewódzkiemu inspektorowi
prowadzącemu rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo art. 70 ust. 1 niniejszej
ustawy, w terminie do dnia 1 stycznia 2014 r.

Art. 100. Osoby, które nabyły uprawnienia do prowadzenia badań sprawności
technicznej opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych
przed dniem 1 stycznia 2014 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003
r. o ochronie roślin, są uprawnione do potwierdzania sprawności technicznej sprzętu naziemnego.

Art. 101. 1. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu i
konfekcjonowania środków ochrony roślin, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit.
a ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:
1) stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie doradztwa
dotyczącego środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;
2) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
2. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania
środków ochrony roślin, o których mowa w art. 64 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 18
grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne zaświadczeniom o ukończeniu
szkolenia podstawowego w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 102. 1. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania
środków ochrony roślin, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i w art. 74 pkt 1 ustawy
z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin:
1) stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania
środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;
2) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
2. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania środków
ochrony roślin, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 i w art. 74 pkt 1 ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, są równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie stosowania środków ochrony roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 103. 1. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej
produkcji, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o
ochronie roślin:
1) stają się zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej
produkcji roślin w rozumieniu niniejszej ustawy;
2) zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
2. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji, o
których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin,
są równoważne z zaświadczeniami o ukończeniu szkolenia podstawowego w zakresie
integrowanej produkcji roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 104. Przedsiębiorców wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 75 ust.
1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, oraz podmioty wpisane do
rejestru, o którym mowa w art. 75a ust. 1 tej ustawy, wojewódzki inspektor wpisuje z
urzędu odpowiednio do rejestru, o którym mowa w art. 67 ust. 1 albo w art. 70 ust. 1
niniejszej ustawy.

Art. 105. Do dnia 25 listopada 2015 r. przepisy art. 66 ust. 1 pkt 2 niniejszej
ustawy w zakresie dotyczącym stosowania środków ochrony roślin przez użytkownika
profesjonalnego stosuje się wyłącznie do zabiegów z zastosowaniem środków ochrony
roślin w produkcji rolnej i leśnej.

Art. 106. Certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji,
wydane przed dniem 1 stycznia 2014 r., zachowują ważność przez okres 12 miesięcy
od dnia ich wydania.

Art. 107. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o integrowanej ochronie w
rozumieniu przepisów o ochronie roślin, z dniem 1 stycznia 2014 r. należy przez to
rozumieć integrowaną ochronę roślin w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 108. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 5 ust. 7, art. 43a ust.
14 pkt 1, art. 75 ust. 8 oraz art. 76 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie
roślin zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych
odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 8, art. 48 ust. 5, art. 54, art. 57 ust. 9 i art. 72
niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w
życie niniejszej ustawy.

Art. 109. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) przepisów art. 42, art. 66 oraz art. 76 ust. 1 pkt 31 i 40, które wchodzą w życie z
dniem 26 listopada 2013 r.;
2) przepisów:
a) art. 35 ust. 3, art. 37 ust. 2, art. 48 ust. 1–4, art. 49–53, art. 55, art. 56, art.
57 ust. 1–8, art. 60–62, art. 76 ust. 1 pkt 25, 26, 32 i 35–37,
b) art. 77:
– pkt 1 w zakresie art. 1 pkt 3,
– pkt 3,
– pkt 5 w zakresie art. 76 i art. 77 ust. 1 i 2,
– pkt 7,
– pkt 9:
– – lit. b w zakresie art. 85 pkt 7 lit. c,
– – lit. c,
– pkt 11:
– – lit. a tiret pierwsze,
– – lit. c,
– pkt 13 w zakresie art. 107 ust. 1 pkt 3a, 30 i 31
– które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.