Wejscie w życie: 18 sierpnia

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2019

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o spółdzielni europejskiej

Art. 1. Ustawa reguluje:
1) powstanie, organizację i działalność spółdzielni europejskiej, w zakresie
nieuregulowanym w rozporządzeniu Rady nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca
2003 r. w sprawie statutu spółdzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207
z 18.08.2003, s. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 17, t. 1, s. 280);
2) zasady zaangażowania pracowników w spółdzielni europejskiej.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) bank spółdzielczy – bank spółdzielczy w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2018 r. poz. 613), zwanej
dalej „ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się
i bankach zrzeszających”;
2) państwa członkowskie – państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) podmiot uczestniczący – spółdzielnię, osobę prawną lub osobę fizyczną
bezpośrednio uczestniczącą w założeniu spółdzielni europejskiej;
4) rejestr – rejestr przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
5) rozporządzenie – rozporządzenie, o którym mowa w art. 1 pkt 1;
6) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa – spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r.
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2065, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych”;
7) spółdzielnia – spółdzielnię w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 16 września
1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285), zwanej dalej
„Prawem spółdzielczym”;
8) spółdzielnia europejska – spółdzielnię europejską określoną
w rozporządzeniu.

Art. 3. Spółdzielnia europejska, zwana dalej „SCE”, podlega wpisowi do
rejestru na zasadach określonych dla spółek akcyjnych. Do zgłoszenia SCE do
rejestru stosuje się odpowiednio art. 318 ustawy z dnia 15 września 2000 r. –
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398,
650 i 1544), zwanej dalej „Kodeksem spółek handlowych”.

Art. 4. 1. Organem właściwym w rozumieniu art. 7 ust. 8 i art. 73 ust.
1 rozporządzenia jest sąd rejestrowy właściwy według siedziby statutowej SCE.
2. Organem właściwym w rozumieniu art. 29 i 30 rozporządzenia jest sąd
rejestrowy właściwy według siedziby statutowej spółdzielni uczestniczącej
w założeniu SCE przez połączenie.

Art. 5. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego przekazuje dane,
które zgodnie z art. 13 rozporządzenia podlegają ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, do Urzędu Oficjalnych Publikacji Unii
Europejskiej w terminie miesiąca od dnia ich ogłoszenia w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym.

Art. 6. W przypadku przeniesienia siedziby statutowej SCE z innego państwa
członkowskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego, stosuje się
odpowiednio art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398, 650 i 1629).

Art. 7. W tworzeniu SCE może uczestniczyć, poza podmiotami
wymienionymi w art. 2 ust. 1 rozporządzenia, również osoba prawna, która spełnia
wymagania określone w art. 2 ust. 2 rozporządzenia.

Art. 8. 1. Jeżeli spółdzielnia uczestnicząca w połączeniu w celu utworzenia
SCE, która ma mieć siedzibę statutową w innym państwie członkowskim, jest
bankiem spółdzielczym z siedzibą statutową na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, o zamiarze połączenia właściwy organ spółdzielni zawiadamia właściwy
organ nadzoru najpóźniej w dniu ogłoszenia planu połączenia.
2. Właściwy organ nadzoru może, w terminie dwóch miesięcy od dnia
ogłoszenia planu połączenia, w drodze decyzji administracyjnej, wyrazić sprzeciw
wobec połączenia. Na decyzję organu nadzoru o sprzeciwie spółdzielni przysługuje
skarga do sądu administracyjnego.

Art. 9. 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art.
29 ust. 2 rozporządzenia, nie może zostać złożony przed upływem terminu do
zaskarżenia uchwały o połączeniu, określonego w art. 42 § 6–7 Prawa
spółdzielczego.
2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 29 ust.
2 rozporządzenia, dołącza się:
1) dowód ogłoszenia danych zgodnie z art. 24 rozporządzenia;
2) uchwałę o połączeniu w celu utworzenia SCE;
3) oświadczenie zarządu spółdzielni uczestniczącej w połączeniu w przedmiocie
zaskarżenia uchwały o połączeniu;
4) uchwałę walnego zgromadzenia spółdzielni uczestniczącej w połączeniu
zatwierdzającą porozumienie o zaangażowaniu pracowników, jeżeli
zgromadzenie zastrzegło sobie prawo zatwierdzenia porozumienia zgodnie
z art. 27 ust. 2 rozporządzenia.
3. Sąd rejestrowy może wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 29 ust.
2 rozporządzenia, mimo wytoczenia powództwa o uchylenie albo o ustalenie
nieważności, albo o ustalenie nieistnienia uchwały o połączeniu, jeżeli zostanie
uprawdopodobnione, że powództwo to jest oczywiście bezzasadne. W przypadku
gdy po wydaniu zaświadczenia sąd prawomocnym orzeczeniem stwierdzi
nieważność albo nieistnienie uchwały o połączeniu albo ją uchyli, członek
spółdzielni uczestniczącej w połączeniu, który poniósł szkodę w wyniku dokonania
wpisów na podstawie uchwały uznanej za nieważną, nieistniejącą albo uchylonej,
może dochodzić jej naprawienia od SCE bez względu na winę członków jej organów.
4. W przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 29 ust.
2 rozporządzenia, sąd rejestrowy orzeka postanowieniem, na które przysługuje
apelacja. Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360, z późn.
zm.), zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”, o postępowaniu
rejestrowym.

Art. 10. 1. W przypadku przekształcenia spółdzielni w SCE stosuje się
odpowiednio przepisy art. 552–554, art. 558 § 2 pkt 1–3, art. 561 oraz art. 568, 570
i 579 Kodeksu spółek handlowych.
2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio w razie
przekształcenia SCE w spółdzielnię podlegającą prawu polskiemu zgodnie z art.
76 rozporządzenia.

Art. 11. 1. Do zgłoszenia SCE w celu jej wpisu do rejestru dołącza się:
1) niezależnie od sposobu utworzenia – porozumienie o zaangażowaniu
pracowników, zawarte stosownie do przepisów tytułu III ustawy, albo
uchwałę specjalnego zespołu negocjacyjnego o niepodejmowaniu negocjacji albo o ich zakończeniu, podjętą zgodnie z art. 57; dokumenty te nie są
wymagane, jeżeli zgłoszenie SCE następuje po upływie okresu, o którym
mowa odpowiednio w art. 53 ust. 1 lub 2;
2) w przypadku utworzenia SCE przez połączenie:
a) zaświadczenie, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia,
wystawione dla każdej ze spółdzielni uczestniczących w połączeniu
przez właściwy organ państwa, którego prawu podlega każda z nich,
b) plan połączenia zatwierdzony przez uchwałę walnego zgromadzenia
każdej ze spółdzielni uczestniczących w połączeniu;
3) w przypadku utworzenia SCE przez przekształcenie spółdzielni podlegającej
prawu polskiemu:
a) dokumenty pozwalające na stwierdzenie, że są spełnione wymagania
określone w art. 2 ust. 1 tiret 5 rozporządzenia,
b) plan przekształcenia i sprawozdanie sporządzone zgodnie z art. 35 ust.
3 rozporządzenia,
c) opinię biegłych sporządzoną zgodnie z art. 35 ust. 5 rozporządzenia,
d) uchwałę o przekształceniu podjętą zgodnie z art. 35 ust.
6 rozporządzenia,
e) dowód ogłoszenia zgodnie z art. 35 ust. 4 rozporządzenia;
4) w przypadku utworzenia SCE w inny sposób – dokumenty pozwalające na
stwierdzenie, że są spełnione wymagania określone w art. 2 ust. 1 tiret 1–
3 rozporządzenia.
2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzone w języku
obcym, dołącza się również ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.

Art. 12. Jeżeli w statucie SCE przyjęto system dualistyczny, zgodnie z art.
36 rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia oraz niniejszego
rozdziału.

Art. 13. Zarząd może powierzyć członkowi zarządu prowadzenie spraw
związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą SCE lub jej
wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki (dyrektor wykonawczy).

Art. 14. Rada nadzorcza SCE składa się co najmniej z trzech członków SCE.

Art. 15. 1. Członek zarządu może być odwołany przez walne zgromadzenie
na zasadach określonych w art. 49 § 4 Prawa spółdzielczego, niezależnie od
kompetencji przysługujących w tym zakresie radzie nadzorczej.
2. Statut SCE może przewidywać, że członków zarządu powołuje lub
odwołuje walne zgromadzenie.

Art. 16. Członek rady nadzorczej wyznaczony do czasowego wykonywania
obowiązków członka zarządu może pełnić te obowiązki przez okres nie dłuższy niż
trzy miesiące.

Art. 17. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, każdy członek rady nadzorczej może
żądać od zarządu przedstawienia radzie nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu
wszelkich sprawozdań, ksiąg i dokumentów oraz złożenia wyjaśnień.

Art. 18. 1. Jeżeli SCE jest bankiem spółdzielczym, do składu jej zarządu
i rady nadzorczej oraz ich członków stosuje się przepisy ustawy o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
2. Jeżeli SCE jest spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową, do składu
jej zarządu i rady nadzorczej oraz ich członków stosuje się przepisy ustawy
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

Art. 19. Jeżeli w statucie SCE przyjęto system monistyczny, zgodnie z art.
36 rozporządzenia, stosuje się przepisy tego rozporządzenia oraz niniejszego
rozdziału. W takim przypadku w SCE ustanawia się radę administrującą.

Art. 20. Do kompetencji rady administrującej należą wszystkie sprawy
niezastrzeżone przez ustawę lub statut dla walnego zgromadzenia.

Art. 21. 1. Jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej, do rady administrującej
SCE i jej członków stosuje się odpowiednio przepisy Prawa spółdzielczego oraz odrębnych ustaw o zarządzie i radzie nadzorczej spółdzielni oraz ich członkach.
W razie wątpliwości, czy do rady administrującej lub jej członków należy stosować
przepisy o zarządzie czy o radzie nadzorczej, stosuje się przepisy o zarządzie i jego członkach.
2. Nie stosuje się przepisów art. 45 § 1, 4 i 5, art. 46 § 1 pkt 8, art. 48, art. 49 §
1, 2, 4 i 5, art. 50, art. 56 § 1 i art. 57 Prawa spółdzielczego.

Art. 22. 1. Rada administrująca składa się co najmniej z trzech członków.
2. Statut może ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca
w skład rady administrującej.

Art. 23. Przed upływem kadencji członek rady administrującej może być
odwołany albo zawieszony w czynnościach przez walne zgromadzenie.

Art. 24. Rada administrująca może powierzyć członkowi rady prowadzenie
spraw związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą SCE lub jej
wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki (dyrektor wykonawczy).

Art. 25. Dokonanie czynności prawnej między SCE a członkiem rady
administrującej lub czynności prawnej dokonywanej przez SCE w interesie członka
rady administrującej wymaga uchwały walnego zgromadzenia. W czynnościach
tych, w tym również w czynnościach, o których mowa w art. 52 § 1 Prawa
spółdzielczego, SCE reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez walne
zgromadzenie.

Art. 26. Wierzyciele, których roszczenia powstały przed dniem ogłoszenia
uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej SCE z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej do innego państwa członkowskiego i którzy zgłosili swoje roszczenia
w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o przeniesieniu siedziby
statutowej oraz uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez
przeniesienie siedziby statutowej, mogą żądać zaspokojenia albo zabezpieczenia
swoich roszczeń.

Art. 27. 1. Jeżeli SCE, która zamierza przenieść siedzibę statutową
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego, jest bankiem spółdzielczym, o zamiarze przeniesienia siedziby statutowej właściwy organ SCE zawiadamia właściwy organ nadzoru najpóźniej w dniu ogłoszenia planu przeniesienia siedziby statutowej.
2. Właściwy organ nadzoru może, w terminie dwóch miesięcy od dnia
ogłoszenia planu przeniesienia siedziby statutowej, w drodze decyzji
administracyjnej, wyrazić sprzeciw wobec przeniesienia siedziby statutowej. Na
decyzję organu nadzoru o sprzeciwie SCE przysługuje skarga do sądu
administracyjnego.

Art. 28. 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust.
8 rozporządzenia, nie może zostać złożony przed upływem terminu do zaskarżenia
uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej.
2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust.
8 rozporządzenia, dołącza się następujące dokumenty:
1) uchwałę o przeniesieniu siedziby statutowej SCE;
2) plan przeniesienia siedziby statutowej SCE i sprawozdanie sporządzone
zgodnie z art. 7 ust. 3 rozporządzenia;
3) oświadczenie członków zarządu albo rady administrującej SCE
w przedmiocie zaskarżenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej;
4) dowód zabezpieczenia albo zaspokojenia roszczeń wierzycieli zgodnie z art. 26.
3. Sąd rejestrowy może wydać zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust.
8 rozporządzenia, mimo wytoczenia powództwa o uchylenie albo o ustalenie
nieważności, albo nieistnienia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej, jeżeli
zostanie uprawdopodobnione, że powództwo to jest oczywiście bezzasadne.
W przypadku gdy po wydaniu zaświadczenia sąd prawomocnym orzeczeniem
stwierdzi nieważność albo nieistnienie tej uchwały albo ją uchyli, członek SCE,
który poniósł szkodę w wyniku dokonania wpisów na podstawie uchwały uznanej
za nieważną, nieistniejącą albo uchylonej, może dochodzić jej naprawienia od SCE
bez względu na winę członków jej organów.
4. W przedmiocie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust.
8 rozporządzenia, sąd rejestrowy orzeka postanowieniem, na które przysługuje
apelacja. Do postępowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego o postępowaniu rejestrowym.

Art. 29. 1. Wniosek o wpis do rejestru SCE, przenoszącej siedzibę statutową
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawierać odpowiednie dane,
o których mowa w art. 318 Kodeksu spółek handlowych. Do zgłoszenia dołącza się:
1) statut SCE w formie zgodnej z przepisami o SCE obowiązującymi
w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 8 rozporządzenia, wystawione
przez właściwy organ państwa, którego prawo stosuje się do SCE.
2. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 1, są sporządzone w języku
obcym, dołącza się również ich uwierzytelnione tłumaczenie na język polski.

Art. 30. 1. Jeżeli główny zarząd SCE z siedzibą statutową na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się w innym państwie członkowskim, sąd
rejestrowy z urzędu lub na wniosek osób zainteresowanych wzywa SCE do
przywrócenia w określonym terminie zgodności siedziby statutowej i głównego
zarządu w ten sposób, że:
1) przeniesie ona zarząd główny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
2) przeniesie ona swoją siedzibę statutową do państwa członkowskiego,
w którym znajduje się jej zarząd główny, zgodnie z art. 7 rozporządzenia.
2. Jeżeli SCE w wyznaczonym terminie nie uczyni zadość wezwaniu, sąd
rejestrowy nałoży grzywnę przewidzianą w przepisach Kodeksu postępowania
cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Przepisów art. 1052 zdanie
drugie i art. 1053 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
3. Jeżeli mimo dwukrotnego nałożenia grzywien SCE nie uczyni zadość
wezwaniu, sąd rejestrowy może ustanowić dla niej kuratora na okres
nieprzekraczający trzech miesięcy. Kurator jest obowiązany do niezwłocznego
podjęcia czynności zmierzających do przywrócenia zgodności siedziby statutowej
i głównego zarządu SCE. Sąd rejestrowy może, na wniosek właściwego organu
SCE, odwołać kuratora przed upływem terminu, na który został powołany, jeżeli
zostaną podjęte czynności zmierzające do przywrócenia zgodności siedziby
statutowej i głównego zarządu. Do kuratora ustanowionego dla SCE stosuje się
przepisy art. 42 § 1 zdanie drugie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104 i 1629) oraz art. 603 § 3 i art. 6034
Kodeksu postępowania cywilnego.

Art. 31. 1. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 30 ust.
3, sąd rejestrowy może przedłużyć ustanowienie kuratora na okres
nieprzekraczający 3 miesięcy, jeżeli czynności kuratora nie mogły zostać
zakończone przed upływem okresu, na który został ustanowiony, albo ustanowić
nowego kuratora.
2. Jeżeli mimo dwukrotnego nałożenia grzywien lub ustanowienia kuratora
SCE nie przywróci zgodności swojej siedziby statutowej i głównego zarządu, sąd
rejestrowy z urzędu orzeka o rozwiązaniu SCE i ustanawia likwidatora.

Art. 32. 1. Na postanowienia sądu rejestrowego w sprawach wezwania do
przywrócenia zgodności siedziby statutowej i zarządu głównego, zastosowania
grzywien, ustanowienia kuratora, jego odwołania i odmowy jego odwołania
przysługuje zażalenie.
2. Wniesienie zażalenia na postanowienie w sprawie wezwania do
przywrócenia zgodności siedziby statutowej i zarządu głównego wstrzymuje bieg
terminu wyznaczonego w celu usunięcia niezgodności.
3. Na postanowienie sądu w sprawie rozwiązania SCE przysługuje apelacja.

Art. 33. Do postępowania przewidzianego w art. 30–32 w sprawach
nieuregulowanych w tych przepisach stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

Art. 34. Użyte w tytule III określenia oznaczają:
1) spółka zależna podmiotu uczestniczącego lub SCE – przedsiębiorcę, na
którego ten podmiot lub SCE wywiera dominujący wpływ w rozumieniu art.
4 ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1247 i 1608), zwanej dalej „ustawą o europejskich
radach zakładowych”;
2) zakład – jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,
wykonującą działalność gospodarczą w oparciu o wydzielony zespół ludzi
i środków materialnych;
3) zainteresowana spółka zależna lub zakład – spółkę zależną lub zakład
podmiotu uczestniczącego, mające stać się spółką zależną lub zakładem SCE
po jej założeniu;
4) pracownik – osobę uznawaną za pracownika przez prawo danego państwa
członkowskiego, które znajduje zastosowanie do stosunków pracy;
5) przedstawiciel pracowników – przedstawiciela pracowników w rozumieniu
prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z praktyką tego państwa;
6) specjalny zespół negocjacyjny – zespół utworzony zgodnie z przepisami
rozdziału 1 działu 2 niniejszego tytułu w celu prowadzenia negocjacji
dotyczących zawarcia porozumienia o zaangażowaniu pracowników w SCE
z podmiotami uczestniczącymi;
7) organ przedstawicielski – organ reprezentujący pracowników, utworzony na
mocy porozumienia, o którym mowa w rozdziale 2 działu 2 niniejszego tytułu
lub na mocy przepisów rozdziału 3 działu 2 niniejszego tytułu;
8) zaangażowanie pracowników – zapewnienie prawa pracowników do
informacji, konsultacji i uczestnictwa, umożliwiające im wywieranie wpływu
na decyzje podejmowane w SCE;
9) informowanie – informowanie organu przedstawicielskiego lub, w razie
niepowołania takiego organu, ustanowionych w inny sposób przedstawicieli
pracowników, w sprawach dotyczących SCE oraz jej spółek zależnych
i zakładów mających siedzibę w różnych państwach członkowskich, jak
również w sprawach wykraczających poza uprawnienia organów spółek
zależnych lub zakładów podejmujących decyzje w danych państwach
członkowskich, w zakresie, formie i terminie umożliwiających organowi
przedstawicielskiemu lub ustanowionym w inny sposób przedstawicielom
pracowników przeanalizowanie dostarczonych informacji i przygotowanie się
do konsultacji z właściwym organem SCE;
10) konsultacje – wymianę poglądów i podjęcie dialogu między organem
przedstawicielskim lub ustanowionymi w inny sposób przedstawicielami
pracowników a właściwym organem SCE w zakresie, formie i terminie umożliwiających wzięcie pod uwagę opinii wydanej po ich zakończeniu przy podejmowaniu decyzji w SCE;
11) uczestnictwo – wpływ organu przedstawicielskiego lub ustanowionych
w inny sposób przedstawicieli pracowników na sprawy SCE przez prawo
wyboru lub wyznaczenia określonej liczby członków do rady nadzorczej albo
rady administrującej SCE, albo prawo ich rekomendowania lub prawo
sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków tych organów;
12) dane identyfikacyjne – imię i nazwisko, nazwę lub firmę podmiotów
uczestniczących, zainteresowanych spółek zależnych lub zakładów, ich
miejsce zamieszkania lub siedzibę, a jeżeli posiadają one numer
identyfikacyjny lub są zarejestrowane w rejestrze – także ten numer
identyfikacyjny lub numer w rejestrze.

Art. 35. 1. Zadaniem specjalnego zespołu negocjacyjnego jest zawarcie
z podmiotami uczestniczącymi porozumienia w sprawie zasad zaangażowania
pracowników w SCE.
2. Specjalny zespół negocjacyjny reprezentuje pracowników zatrudnionych
w podmiotach uczestniczących oraz w zainteresowanych spółkach zależnych
i zakładach mających wejść w skład SCE.

Art. 36. Specjalny zespół negocjacyjny powołuje się niezwłocznie po
sporządzeniu przez podmioty uczestniczące planu utworzenia SCE, zgodnie
z przepisami rozporządzenia.

Art. 37. 1. Podmioty uczestniczące określają dzień rozpoczęcia postępowania
zmierzającego do utworzenia specjalnego zespołu negocjacyjnego. Powinien to być
ten sam dzień dla wszystkich podmiotów uczestniczących.
2. W celu rozpoczęcia postępowania, o którym mowa w ust. 1, podmiot
uczestniczący przedstawia przedstawicielom pracowników, a w razie ich
nieustanowienia – pracownikom, w sposób przyjęty w tym podmiocie:
1) dane identyfikacyjne tego podmiotu uczestniczącego, zainteresowanych
spółek zależnych i zakładów;
2) informację o liczbie pracowników zatrudnionych w każdym z podmiotów
uczestniczących, w zainteresowanych spółkach zależnych i zakładach.

Art. 38. 1. W celu określenia podstawy podziału miejsc w specjalnym
zespole negocjacyjnym, przypadających pracownikom z danego państwa
członkowskiego, podmiot uczestniczący ustala liczbę pracowników na dzień
rozpoczęcia postępowania, o którym mowa w art. 37 ust. 1.
2. Jeżeli w okresie od dnia ustalenia liczby pracowników, o którym mowa
w ust. 1, do dnia powołania specjalnego zespołu negocjacyjnego liczba tych
pracowników ulegnie istotnej zmianie, to podział miejsc w specjalnym zespole
negocjacyjnym również ulega zmianie, przy zachowaniu warunków określonych w art. 40.
3. Przy ustalaniu liczby pracowników uwzględnia się zarówno osoby
zatrudnione w pełnym, jak i niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na
pełny wymiar czasu pracy.

Art. 39. 1. Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego są wybierani lub
wyznaczani w każdym państwie członkowskim zgodnie z prawem tego państwa
członkowskiego.
2. Przy wyborze lub wyznaczeniu członków specjalnego zespołu
negocjacyjnego należy zapewnić możliwie zrównoważoną reprezentację mężczyzn
i kobiet.

Art. 40. 1. Na każdą grupę pracowników zatrudnionych w danym państwie
członkowskim, obejmującą 10% liczby pracowników zatrudnionych ogółem
w podmiotach uczestniczących oraz zainteresowanych spółkach zależnych
i zakładach we wszystkich państwach członkowskich, przypada jedno miejsce
w specjalnym zespole negocjacyjnym.
2. W przypadku gdy liczba pracowników zatrudnionych w danym państwie
członkowskim jest mniejsza od liczby stanowiącej 10% liczby pracowników zatrudnionych ogółem, to jedno miejsce w specjalnym zespole negocjacyjnym przypada w tym państwie na grupę pracowników liczącą mniej niż 10% liczby pracowników zatrudnionych ogółem.
3. W przypadku gdy liczba pracowników zatrudnionych w danym państwie
członkowskim jest większa od liczby stanowiącej 10% liczby pracowników
zatrudnionych ogółem, to jedno miejsce w specjalnym zespole negocjacyjnym
przypada na każdą następną grupę pracowników rozpoczynającą tworzenie kolejnej
grupy pracowników liczącej 10% liczby pracowników zatrudnionych ogółem.
4. W przypadku gdy SCE jest tworzona w drodze połączenia spółdzielni,
w wyniku którego jedna lub więcej spółdzielni uczestniczących utraci z dniem
rejestracji SCE osobowość prawną, pracownicy takiej spółdzielni mają prawo
wyboru lub wyznaczenia zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego
dodatkowo jednego członka specjalnego zespołu negocjacyjnego, przy czym nie
może to prowadzić do sytuacji, aby w składzie tego zespołu pracownicy takiej
spółdzielni byli podwójnie reprezentowani.
5. Liczba dodatkowych członków specjalnego zespołu negocjacyjnego
pochodzących z danego państwa członkowskiego nie może przekroczyć 20%
członków tego zespołu wybranych lub wyznaczonych zgodnie z ust. 1–3.
6. Jeżeli liczba tracących osobowość prawną spółdzielni uczestniczących,
o których mowa w ust. 4, przewyższa liczbę dostępnych dodatkowych miejsc, to
dodatkowe miejsca przydziela się pracownikom tych spółdzielni w kolejności
zmniejszającej się liczby pracowników zatrudnionych w każdej z tych spółdzielni.

Art. 41. 1. W przypadku gdy pracownicy podmiotu uczestniczącego,
zainteresowanej spółki zależnej albo zakładu, mających wejść w skład SCE, są
zatrudnieni w Rzeczypospolitej Polskiej u jednego pracodawcy, członków
specjalnego zespołu negocjacyjnego wyznacza reprezentatywna zakładowa
organizacja związkowa w rozumieniu art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608).
Przepisy art. 253 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach
zawodowych stosuje się odpowiednio. W przypadku braku takiej organizacji,
członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybiera zebranie załogi.
2. W przypadku gdy u jednego pracodawcy działa więcej niż jedna
reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa, organizacje te wyznaczają
wspólnie członków specjalnego zespołu negocjacyjnego.
3. Podmiot uczestniczący oraz zainteresowana spółka zależna albo zakład
określa termin wyznaczenia członków specjalnego zespołu negocjacyjnego
w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4. Jeżeli porozumienie między reprezentatywnymi zakładowymi
organizacjami związkowymi, o których mowa w ust. 2, nie zostanie osiągnięte,
członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybiera zebranie załogi spośród
kandydatów zgłoszonych przez reprezentatywne zakładowe organizacje
związkowe. W przypadku gdy reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe
nie zgłoszą kandydatów, członków specjalnego zespołu negocjacyjnego wybiera
zebranie załogi.
5. Członkami specjalnego zespołu negocjacyjnego mogą zostać
przedstawiciele organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy
z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U. poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371 oraz z 2018 r. poz. 1464 i 1608),
niebędący pracownikami podmiotu uczestniczącego, zainteresowanej spółki
zależnej lub zakładu, rekomendowani przez tę organizację.
6. Większość w specjalnym zespole negocjacyjnym powinni stanowić
pracownicy podmiotów uczestniczących, zainteresowanych spółek zależnych lub zakładów.
7. Organizacje związkowe, o których mowa w ust. 5, mogą delegować swoich
przedstawicieli do uczestniczenia w czynnościach związanych
z przeprowadzeniem wyborów członków specjalnego zespołu negocjacyjnego.

Art. 42. 1. Wybory członków specjalnego zespołu negocjacyjnego organizuje
podmiot uczestniczący, spółka zależna lub kierownictwo zakładu, powiadamiając
pracowników, zakładowe organizacje związkowe oraz organizacje związkowe,
o których mowa w art. 41 ust. 5, o terminie i sposobie ich przeprowadzenia nie
później niż na 14 dni przed dniem wyborów, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.
2. Wybory są bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Uchwały
o wyborze członków specjalnego zespołu negocjacyjnego są podejmowane zwykłą
większością głosów.
3. Wybory są ważne, jeżeli uczestniczyło w nich co najmniej 50%
pracowników.
4. W przypadku gdy w wyborach nie uczestniczyło co najmniej 50%
pracowników, po upływie miesiąca od dnia wyborów przeprowadza się ponowne
wybory, które są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich
pracowników.

Art. 43. 1. W skład specjalnego zespołu negocjacyjnego wchodzą kandydaci,
którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów.
2. W przypadku gdy kandydaci otrzymają równą liczbę głosów, a liczba
miejsc pozostających do obsadzenia jest mniejsza od liczby tych kandydatów,
wyboru członka specjalnego zespołu negocjacyjnego dokonuje ponownie zebranie
załogi spośród tych kandydatów.

Art. 44. 1. W przypadku gdy pracownicy podmiotów, spółek i zakładów,
o których mowa w art. 41 ust. 1, są zatrudnieni u więcej niż jednego pracodawcy,
podmioty uczestniczące, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonują podziału przypadających zatrudnionym w Rzeczypospolitej Polskiej
pracownikom miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym między
poszczególnych pracodawców, stosownie do wielkości zatrudnienia w każdym
z nich, tak aby w miarę możliwości z każdego podmiotu uczestniczącego był
wyznaczony lub wybrany co najmniej jeden członek specjalnego zespołu
negocjacyjnego.
2. Do powołania członków specjalnego zespołu negocjacyjnego u
poszczególnych pracodawców stosuje się przepisy art. 41–43.
3. Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego reprezentują ogół
pracowników zatrudnionych u podmiotów uczestniczących, w spółkach
i zakładach, o których mowa w art. 41 ust. 1.

Art. 45. 1. Mandat członka specjalnego zespołu negocjacyjnego będącego
pracownikiem podmiotu uczestniczącego, spółki zależnej lub zakładu mających wejść w skład SCE wygasa w razie ustania stosunku pracy lub zrzeczenia się funkcji.
2. Mandat członka specjalnego zespołu negocjacyjnego będącego
przedstawicielem reprezentatywnej organizacji związkowej, o której mowa w art.
41 ust. 5, wygasa w razie jego śmierci, zrzeczenia się funkcji lub cofnięcia
rekomendacji przez tę organizację.
3. W razie wygaśnięcia mandatu członka specjalnego zespołu
negocjacyjnego, skład tego zespołu uzupełnia się odpowiednio w trybie
określonym w art. 41–43.

Art. 46. Podmioty uczestniczące, zarejestrowane w Rzeczypospolitej
Polskiej, niezwłocznie udostępniają imienny wykaz osób wyznaczonych lub
wybranych na członków specjalnego zespołu negocjacyjnego podmiotom
uczestniczącym z innych państw członkowskich.

Art. 47. 1. W terminie 14 dni od dnia powołania specjalnego zespołu
negocjacyjnego, podmioty uczestniczące zwołują pierwsze zebranie tego zespołu
w celu zawarcia porozumienia, określającego zasady zaangażowania pracowników
w SCE, zwanego dalej „porozumieniem”.
2. Specjalny zespół negocjacyjny wybiera ze swojego grona
przewodniczącego oraz uchwala wewnętrzny regulamin.
3. Przy wykonywaniu zadań specjalny zespół negocjacyjny może korzystać
z pomocy powołanych przez siebie ekspertów.
4. Na wniosek specjalnego zespołu negocjacyjnego eksperci mogą
uczestniczyć w negocjacjach w charakterze doradców tego zespołu.

Art. 48. Podmioty uczestniczące są obowiązane do bieżącego przedstawiania
specjalnemu zespołowi negocjacyjnemu informacji o planach i przebiegu
tworzenia SCE do dnia jej rejestracji.

Art. 49. Koszty związane z utworzeniem i działalnością specjalnego zespołu
negocjacyjnego ponoszą podmioty uczestniczące na zasadach określonych
w zawartym przez nie porozumieniu.

Art. 50. 1. W przypadku niezawarcia porozumienia:
1) koszty podróży służbowych członków specjalnego zespołu negocjacyjnego
w związku z uczestnictwem w zespole ponosi podmiot uczestniczący, jeżeli
członek zespołu jest jego pracownikiem albo pracownikiem jego spółki
zależnej lub zakładu, albo też osobą niebędącą pracownikiem, wyznaczoną
lub wybraną do zespołu przez pracowników jednej z tych jednostek
organizacyjnych;
2) pozostałe koszty ponoszą podmioty uczestniczące proporcjonalnie do liczby
zatrudnionych pracowników, włączając pracowników zatrudnionych przez
ich spółki zależne i zakłady.
2. Jeżeli specjalny zespół negocjacyjny korzysta z pomocy ekspertów,
obowiązek pokrycia kosztów ogranicza się do kosztów pomocy udzielonej przez
jednego eksperta, chyba że podmioty uczestniczące i specjalny zespół negocjacyjny
postanowią inaczej.

Art. 51. 1. Specjalny zespół negocjacyjny podejmuje decyzje w drodze
uchwały, bezwzględną większością głosów, pod warunkiem że większość ta
oznacza większość reprezentowanych pracowników, z zastrzeżeniem art. 52 ust. 1
i 2 oraz art. 57 ust. 2.
2. Każdemu członkowi specjalnego zespołu negocjacyjnego przysługuje jeden głos.
3. Liczbę pracowników reprezentowanych przez każdego z członków
specjalnego zespołu negocjacyjnego, wybranych przez pracowników tego samego
podmiotu uczestniczącego lub tej samej zainteresowanej spółki zależnej lub
zakładu, ustala się przez podzielenie liczby pracowników zatrudnionych w tym
podmiocie uczestniczącym, w zainteresowanej spółce zależnej i zakładzie
w danym państwie członkowskim na dzień głosowania przez liczbę członków
specjalnego zespołu negocjacyjnego wyznaczonych lub wybranych w tych
podmiotach uczestniczących, spółkach i zakładach. W pozostałych przypadkach członek reprezentuje pracowników podmiotu uczestniczącego, zainteresowanej
spółki zależnej lub zakładu, w których został wybrany.

Art. 52. 1. W przypadku gdy SCE ma być utworzona przez połączenie
spółdzielni, jeżeli uprawnienie do uczestnictwa przysługuje co najmniej jednej
czwartej ogólnej liczby pracowników spółdzielni uczestniczących, wyrażenie
zgody w porozumieniu na ograniczenie uprawnień do uczestnictwa pracowników
SCE w porównaniu z poziomem tych uprawnień w spółdzielniach uczestniczących
wymaga większości dwóch trzecich głosów członków specjalnego zespołu
negocjacyjnego, reprezentujących co najmniej dwie trzecie ogólnej liczby
pracowników, w tym głosów członków reprezentujących pracowników
zatrudnionych co najmniej w dwóch państwach członkowskich.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy SCE ma być utworzona
w inny sposób niż przez połączenie, jeżeli uprawnienie do uczestnictwa przysługuje
co najmniej połowie ogólnej liczby pracowników podmiotów uczestniczących.
3. Przez ograniczenie uprawnień do uczestnictwa rozumie się obniżenie liczby
członków w radzie nadzorczej albo radzie administrującej SCE, w porównaniu
z najwyższą ich liczbą w tych organach podmiotów uczestniczących.

Art. 53. 1. Negocjacje prowadzone przez specjalny zespół negocjacyjny
z podmiotami uczestniczącymi w celu zawarcia porozumienia mogą trwać przez
okres do sześciu miesięcy od dnia powołania specjalnego zespołu negocjacyjnego.
2. Strony negocjacji mogą wspólnie zadecydować o przedłużeniu ich trwania
do roku.

Art. 54. Specjalny zespół negocjacyjny oraz podmioty uczestniczące
prowadzą negocjacje w dobrej wierze w sposób zmierzający do zawarcia
porozumienia.

Art. 55. W przypadku wystąpienia trudności w negocjacjach strony mogą
powołać mediatora, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 i art. 111
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 399, 730 i 1608), jeżeli statutowa siedziba SCE ma być
zarejestrowana w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 56. 1. Podmioty uczestniczące oraz specjalny zespół negocjacyjny
zawierają porozumienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Porozumienie podpisują osoby upoważnione do składania oświadczeń woli
w imieniu podmiotów uczestniczących oraz przewodniczący specjalnego zespołu
negocjacyjnego i co najmniej jeden członek tego zespołu.
3. Porozumienie dotyczy wszystkich pracowników SCE.

Art. 57. 1. Specjalny zespół negocjacyjny może podjąć uchwałę
o niepodejmowaniu negocjacji lub o ich zakończeniu bez zawarcia porozumienia.
Specjalny zespół negocjacyjny niezwłocznie zawiadamia podmioty uczestniczące
o treści tej uchwały. W przypadku podjęcia uchwały o niepodejmowaniu
negocjacji lub o ich zakończeniu bez zawarcia porozumienia nie stosuje się
przepisów rozdziału 3 niniejszego działu.
2. Do podjęcia uchwały o niepodejmowaniu negocjacji lub o ich zakończeniu
bez zawarcia porozumienia jest wymagana większość dwóch trzecich głosów
członków specjalnego zespołu negocjacyjnego reprezentujących co najmniej dwie
trzecie liczby pracowników, w tym głosów członków reprezentujących
pracowników zatrudnionych w co najmniej dwóch państwach członkowskich.
3. W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 1, wobec
pracowników zatrudnionych w SCE stosuje się przepisy danego państwa
członkowskiego dotyczące konsultacji i informowania pracowników.
4. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku utworzenia SCE w drodze
przekształcenia, jeżeli w spółdzielni, która ma być przekształcana, jest zapewnione
uczestnictwo pracowników.
5. Specjalny zespół negocjacyjny zbiera się ponownie na pisemny wniosek co
najmniej 10% pracowników zatrudnionych w SCE, jej spółkach zależnych
i zakładach lub ich przedstawicieli – po dwóch latach od podjęcia uchwały, o której
mowa w ust. 1, chyba że specjalny zespół negocjacyjny i SCE ustalą krótszy
termin. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w wyniku ponownych
negocjacji nie stosuje się przepisów rozdziału 3 niniejszego działu.
6. Do SCE będącej przedsiębiorstwem o zasięgu wspólnotowym lub
przedsiębiorstwem kontrolującym grupę przedsiębiorstw o zasięgu
wspólnotowym, w rozumieniu odpowiednio art. 2 pkt 3 i 4 ustawy o europejskich
radach zakładowych, nie stosuje się przepisów tej ustawy, chyba że specjalny
zespół negocjacyjny podejmie uchwałę, o której mowa w ust. 1.

Art. 58. 1. Porozumienie określa w szczególności:
1) zakres jego stosowania;
2) skład, liczbę i podział miejsc w organie przedstawicielskim, który będzie
partnerem właściwego organu SCE w zakresie wykonywania uprawnień do
informacji i konsultacji, przysługujących pracownikom SCE, jej spółek
zależnych i zakładów;
3) funkcje organu przedstawicielskiego oraz sposób informowania tego organu
i konsultacji z nim;
4) częstotliwość zebrań organu przedstawicielskiego;
5) przyznane organowi przedstawicielskiemu środki finansowe i materialne;
6) w przypadku ustanowienia jednego lub więcej sposobów informacji
i konsultacji – zamiast powoływania organu przedstawicielskiego – tryb
wyłaniania przedstawicieli pracowników w celu stosowania tych sposobów
informacji i konsultacji oraz środki ich wdrożenia;
7) w przypadku ustanowienia zasad uczestnictwa – treść tych zasad
z uwzględnieniem liczby członków w radzie nadzorczej albo radzie
administrującej SCE, których pracownicy będą mieli prawo wybrać,
wyznaczyć lub rekomendować, albo liczby członków, których wyznaczeniu
pracownicy będą mieli prawo się sprzeciwić, procedury wpływania
pracowników na skład tych organów oraz uprawnienia członków
reprezentujących pracowników;
8) dzień wejścia w życie porozumienia, czas jego trwania, przypadki, kiedy
porozumienie może być ponownie negocjowane, i procedury negocjacji.
2. Porozumienie może zawierać ustalenia dotyczące uprawnienia
pracowników do uczestnictwa z prawem głosu w walnym zgromadzeniu,
w zgromadzeniu sektorowym lub w zgromadzeniu sekcji, o ile zostaną spełnione
warunki określone w art. 59 ust. 4 rozporządzenia.
3. Do treści porozumienia nie stosuje się przepisów rozdziału 3 niniejszego
działu, chyba że strony postanowią inaczej.

Art. 59. W SCE, która ma być utworzona w drodze przekształcenia,
określony porozumieniem poziom zaangażowania pracowników nie może być
niższy od poziomu zaangażowania w spółdzielni przekształcanej.

Art. 60. Zasady standardowe zaangażowania pracowników w SCE, określone
w niniejszym rozdziale, stosuje się od dnia jej rejestracji, w przypadku gdy:
1) podmioty uczestniczące i specjalny zespół negocjacyjny tak postanowią albo
2) porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w art. 53 i:
a) właściwe organy podmiotów uczestniczących zdecydują o stosowaniu
tych zasad i tym samym o kontynuowaniu postępowania rejestracyjnego i
b) specjalny zespół negocjacyjny nie podejmie uchwały, o której mowa
w art. 57 ust. 1.

Art. 61. Zasady standardowe uczestnictwa w SCE stosuje się wyłącznie
w przypadkach:
1) utworzenia SCE w drodze przekształcenia spółdzielni, jeżeli zgodnie
z prawem państwa członkowskiego przepisy odnoszące się do uczestnictwa
w radzie nadzorczej albo radzie administrującej spółdzielni miały
zastosowanie do spółdzielni przekształconej w SCE;
2) utworzenia SCE w drodze połączenia, gdy:
a) przed dniem rejestracji SCE jedna lub więcej form uczestnictwa były
stosowane w jednej lub więcej spółdzielniach uczestniczących,
obejmujących co najmniej 25% łącznej liczby pracowników we
wszystkich spółdzielniach uczestniczących, albo
b) przed dniem rejestracji SCE jedna lub więcej form uczestnictwa były
stosowane w jednej lub więcej spółdzielniach uczestniczących,
obejmujących mniej niż 25% łącznej liczby pracowników we wszystkich
spółdzielniach uczestniczących, o ile specjalny zespół negocjacyjny tak
postanowi. Specjalny zespół negocjacyjny podejmuje decyzję w tej
sprawie po upływie terminu, o którym mowa w art. 53, lub przed
upływem tego terminu, jeżeli strony zgodnie oświadczą, że negocjacje
nad zawarciem porozumienia zakończyły się niepowodzeniem;
3) utworzenia SCE w inny sposób niż określony w pkt 1 i 2, gdy:
a) przed dniem rejestracji SCE jedna lub więcej form uczestnictwa były
stosowane w jednym lub więcej podmiotów uczestniczących,
obejmujących co najmniej 50% łącznej liczby pracowników we
wszystkich podmiotach uczestniczących, albo
b) przed dniem rejestracji SCE jedna lub więcej form uczestnictwa były
stosowane w jednym lub więcej podmiotów uczestniczących,
obejmujących mniej niż 50% łącznej liczby pracowników we wszystkich
podmiotach uczestniczących, o ile specjalny zespół negocjacyjny tak
postanowi. Specjalny zespół negocjacyjny podejmuje decyzję w tej
sprawie po upływie terminu, o którym mowa w art. 53, lub przed
upływem tego terminu, jeżeli strony zgodnie oświadczą, że negocjacje
nad zawarciem porozumienia zakończyły się niepowodzeniem.

Art. 62. 1. Jeżeli w podmiotach uczestniczących występuje więcej niż jedna
forma uczestnictwa, specjalny zespół negocjacyjny po upływie terminu, o którym
mowa w art. 53, lub przed upływem tego terminu, jeżeli strony zgodnie oświadczą,
że negocjacje nad zawarciem porozumienia zakończyły się niepowodzeniem,
dokonuje wyboru, która z form znajdzie zastosowanie w SCE.
2. Specjalny zespół negocjacyjny jest obowiązany poinformować podmioty
uczestniczące o tym, która z form uczestnictwa znajdzie zastosowanie w SCE.
3. W przypadku niepodjęcia przez specjalny zespół negocjacyjny decyzji
w sprawie wyboru jednej z form uczestnictwa zgodnie z ust. 1, o wyborze formy
uczestnictwa decyduje organ przedstawicielski w ciągu 30 dni od dnia rejestracji SCE.

Art. 63. Organ przedstawicielski składa się z pracowników SCE oraz jej
spółek zależnych i zakładów, wyznaczonych lub wybranych spośród pracowników
przez przedstawicieli pracowników, a w razie ich braku – przez zebrania załóg.

Art. 64. 1. Członkowie organu przedstawicielskiego w liczbie ustalonej
zgodnie z art. 40 ust. 1–3 są wyznaczani lub wybierani zgodnie z prawem państwa
członkowskiego lub praktyką tego państwa. Przepis art. 39 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
2. Kadencja członków organu przedstawicielskiego trwa 4 lata.
3. Członkostwo w organie przedstawicielskim ustaje w przypadkach
określonych w art. 45 ust. 1.

Art. 65. 1. Liczba członków organu przedstawicielskiego oraz podział miejsc
w tym organie podlegają weryfikacji co 2 lata, stosownie do zmiany liczby
pracowników zatrudnionych w SCE, jej spółkach zależnych i zakładach.
2. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany liczby pracowników
zatrudnionych w SCE, jej spółkach zależnych i zakładach, właściwy organ SCE
zwraca się do przedstawicieli pracowników, a w razie ich braku – do pracowników
zatrudnionych w poszczególnych państwach członkowskich, o dokonanie
ponownego wyznaczenia lub wyboru członków organu przedstawicielskiego
w liczbie określonej w art. 40 ust. 1–3.
3. Z dniem wyznaczenia lub wyboru nowych członków organu
przedstawicielskiego kończy się kadencja członków organu przedstawicielskiego
pochodzących z państwa członkowskiego, którego dotyczą zmiany.

Art. 66. 1. Członkowie organu przedstawicielskiego reprezentujący
pracowników zatrudnionych w Rzeczypospolitej Polskiej są wybierani lub
wyznaczani w trybie określonym w art. 41 ust. 1–4 i 7 oraz art. 42–44.
2. Czynności prowadzące do wyboru członków organu przedstawicielskiego
podejmuje się w ciągu miesiąca od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 60.

Art. 67. Organ przedstawicielski niezwłocznie zawiadamia właściwy organ
SCE o swym składzie. Właściwy organ SCE przekazuje informację o składzie
organu przedstawicielskiego właściwym organom spółek zależnych i
kierownictwom zakładów.

Art. 68. Właściwy organ SCE niezwłocznie po otrzymaniu informacji
o składzie organu przedstawicielskiego zwołuje zebranie organizacyjne, na którym:
1) następuje ukonstytuowanie się organu przedstawicielskiego;
2) organ przedstawicielski wybiera ze swojego składu przewodniczącego;
3) organ przedstawicielski uchwala wewnętrzny regulamin.

Art. 69. 1. W przypadku uzasadnionym liczebnością organu
przedstawicielskiego, powołuje on ze swojego składu prezydium.
2. W skład prezydium wchodzi przewodniczący i dwóch członków. Osoby
powołane do prezydium powinny pochodzić z różnych państw członkowskich.
3. Do zadań prezydium należy prowadzenie spraw bieżących.

Art. 70. Organ przedstawicielski podejmuje decyzje w drodze uchwały,
bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.
57 ust. 1, w sytuacji gdy organowi przedstawicielskiemu przysługują uprawnienia
specjalnego zespołu negocjacyjnego zgodnie z art. 71 ust. 2.

Art. 71. 1. Organ przedstawicielski po upływie 4 lat od ukonstytuowania się
rozważy, czy zasadne jest rozpoczęcie negocjacji z właściwym organem SCE
w celu zawarcia porozumienia, o którym mowa w art. 47 ust. 1.
2. W przypadku podjęcia uchwały o rozpoczęciu negocjacji, o których mowa
w ust. 1, organowi przedstawicielskiemu przysługują prawa i obowiązki
specjalnego zespołu negocjacyjnego.
3. W przypadku niepodjęcia uchwały o rozpoczęciu negocjacji lub gdy
upłynie termin, w którym negocjacje powinny zostać zakończone, stosuje się nadal
przepisy rozdziału 3 niniejszego działu.

Art. 72. Organ przedstawicielski jest uprawniony do uzyskiwania informacji
i prowadzenia konsultacji dotyczących SCE lub którejkolwiek z jej spółek
zależnych albo zakładów, w tym mających siedzibę w innym państwie
członkowskim niż siedziba statutowa SCE, jak również w sprawach
wykraczających poza uprawnienia organów spółek podejmujących decyzje
w danych państwach członkowskich.

Art. 73. 1. Właściwy organ SCE zwołuje co najmniej raz w roku spotkanie
z organem przedstawicielskim w celu poinformowania o sytuacji gospodarczej
i perspektywach SCE na podstawie sporządzanych okresowo sprawozdań.
Informacje te właściwy organ SCE przekazuje również właściwym organom spółek
zależnych i kierownictwom zakładów.
2. Uzyskiwane informacje oraz prowadzone konsultacje dotyczą w szczególności:
1) struktury SCE;
2) sytuacji gospodarczej i finansowej oraz przewidywanego rozwoju
działalności, w tym produkcji, sprzedaży i inwestycji;
3) sytuacji i przewidywanych zmian w zatrudnieniu;
4) wprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych;
5) wprowadzenia nowych metod pracy i procesów produkcji;
6) zmiany lokalizacji, łączenia, podziału oraz likwidacji przedsiębiorstw lub
zakładów, albo ich istotnych części;
7) grupowych zwolnień.
3. Właściwy organ SCE dostarcza organowi przedstawicielskiemu program
zebrań rady nadzorczej i zarządu SCE albo rady administrującej, jak również kopie
dokumentów przedkładanych walnemu zgromadzeniu.

Art. 74. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności mających
istotny wpływ na sytuację pracowników, w szczególności w przypadku zmiany
lokalizacji przedsiębiorstwa lub zakładu, przejścia przedsiębiorstwa lub zakładu na
innego pracodawcę albo likwidacji przedsiębiorstwa lub zakładu oraz grupowych
zwolnień, właściwy organ SCE jest obowiązany zawiadomić o tym organ
przedstawicielski.

Art. 75. 1. Na wniosek organu przedstawicielskiego, a w przypadkach
niecierpiących zwłoki na wniosek jego prezydium, właściwy organ SCE albo
przedstawiciele innej właściwej struktury zarządzania w SCE, uprawnieni do
samodzielnego podejmowania decyzji, są obowiązani spotkać się z organem
przedstawicielskim lub jego prezydium w celu udzielenia informacji lub
przeprowadzenia konsultacji dotyczących spraw mających istotne znaczenie dla
interesów pracowniczych.
2. W spotkaniu, o którym mowa w ust. 1, organizowanym z udziałem
prezydium, mogą uczestniczyć członkowie organu przedstawicielskiego
reprezentujący pracowników bezpośrednio zainteresowanych sprawami będącymi
przedmiotem udzielonych informacji lub przeprowadzanych konsultacji.

Art. 76. 1. Spotkanie, o którym mowa w art. 75 ust. 1, powinno być
zorganizowane niezwłocznie.
2. Organ przedstawicielski lub jego prezydium mogą przedstawić na piśmie
swoją opinię w sprawach będących przedmiotem konsultacji w czasie trwania
spotkania lub w terminie 14 dni po jego zakończeniu.
3. Właściwy organ SCE przed podjęciem decyzji, której opinia dotyczy,
rozpatruje tę opinię, a o jej uwzględnieniu albo nieuwzględnieniu zawiadamia wnioskodawcę.
4. W przypadku nieuwzględnienia opinii, organ przedstawicielski lub jego
prezydium mają prawo do kolejnego spotkania z właściwym organem SCE, w celu
osiągnięcia porozumienia w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Art. 77. Spotkaniom, o których mowa w art. 73 i 75, przewodniczą na
przemian przewodniczący organu przedstawicielskiego lub wskazany przez niego
członek oraz osoba wskazana przez właściwy organ SCE.

Art. 78. 1. Organ przedstawicielski albo jego prezydium może poprzedzić
każde spotkanie z właściwym organem SCE posiedzeniem we własnym gronie.
W takim posiedzeniu prezydium mogą uczestniczyć członkowie organu
przedstawicielskiego reprezentujący pracowników bezpośrednio zainteresowanych
sprawami będącymi przedmiotem udzielonej informacji lub przeprowadzanych konsultacji.
2. Organ przedstawicielski albo prezydium mogą korzystać z pomocy
wybranych przez siebie ekspertów.

Art. 79. Obowiązek organizowania spotkań oraz wysłuchania przedstawicieli
pracowników nie ogranicza uprawnień decyzyjnych właściwego organu SCE.

Art. 80. Członkowie organu przedstawicielskiego informują, z zastrzeżeniem
zachowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, przedstawicieli
pracowników w SCE oraz w jej spółkach zależnych i zakładach, a w braku
przedstawicieli – pracowników, o treści informacji i wynikach konsultacji
uzyskanych zgodnie z przepisami art. 73, 75 i 76.

Art. 81. Członkowie organu przedstawicielskiego w związku z wypełnianiem
swoich zadań mają prawo do płatnego urlopu szkoleniowego w wymiarze
nieprzekraczającym dwóch miesięcy w okresie kadencji. Za czas urlopu
szkoleniowego przysługuje wynagrodzenie obliczane jak za czas urlopu
wypoczynkowego.

Art. 82. 1. Koszty związane z działalnością organu przedstawicielskiego,
w szczególności koszty organizacji spotkań, zakwaterowania, wyżywienia, przejazdów, tłumaczeń oraz niezbędnych szkoleń ponosi SCE, chyba że właściwy
organ SCE i organ przedstawicielski postanowią inaczej.
2. Jeżeli organ przedstawicielski korzysta z pomocy ekspertów, obowiązek
pokrycia kosztów ogranicza się do kosztów pomocy udzielonej przez jednego
eksperta, chyba że właściwy organ SCE i organ przedstawicielski postanowią inaczej.
3. Właściwy organ SCE ustala, w uzgodnieniu z organem przedstawicielskim,
coroczny budżet organu przedstawicielskiego. W przypadku gdy budżet nie
zostanie uzgodniony w terminie do końca roku kalendarzowego poprzedzającego
dany rok budżetowy, właściwy organ SCE ustala go samodzielnie, z tym że
powinien przeznaczyć na działalność organu przedstawicielskiego co najmniej
kwotę wynikającą z pomnożenia liczby członków organu przedstawicielskiego
przez wysokość trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
w sektorze przedsiębiorstw z ostatniego kwartału roku poprzedzającego dany rok
kalendarzowy, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Art. 83. 1. Pracownicy utworzonej SCE oraz pracownicy jej spółek zależnych
i zakładów lub organ przedstawicielski mają prawo wyboru, wyznaczenia lub
rekomendowania osób do rady nadzorczej albo rady administrującej SCE lub prawo
wyrażenia sprzeciwu wobec wyznaczonych członków tych organów w liczbie
równej najwyższej stosowanej liczbie występującej w podmiotach uczestniczących
przed dniem rejestracji SCE.
2. Jeżeli przed rejestracją SCE utworzonej w drodze przekształcenia
w spółdzielni przekształcanej stosowano rozwiązania dotyczące uczestnictwa
w radzie nadzorczej albo radzie administrującej, rozwiązania te mają zastosowanie w SCE.
3. Jeżeli przed rejestracją SCE w żadnym z podmiotów uczestniczących nie
stosowano rozwiązań dotyczących uczestnictwa, to w SCE nie ma obowiązku
przyjęcia rozwiązań w tym zakresie.

Art. 84. 1. Podziału miejsc w radzie nadzorczej albo radzie administrującej
SCE między pracowników z różnych państw członkowskich dokonuje organ przedstawicielski, proporcjonalnie do liczby pracowników zatrudnionych przez
SCE, jej spółki zależne i zakłady w poszczególnych państwach członkowskich.
2. Jeżeli w wyniku podziału, o którym mowa w ust. 1, pracownicy zatrudnieni
w jednym lub więcej państwach członkowskich nie mieliby swojego
przedstawiciela w radzie nadzorczej albo radzie administrującej SCE, to organ
przedstawicielski decyduje o przyznaniu jednego miejsca w tych organach SCE
pracownikom z państwa pozbawionego reprezentacji, w następującej kolejności:
1) pracownikom zatrudnionym w państwie, w którym SCE ma swoją siedzibę statutową;
2) pracownikom zatrudnionym w państwie, w którym SCE, jej spółki zależne
i zakłady zatrudniają największą liczbę pracowników.
3. Podziału miejsc, o których mowa w ust. 1, między pracowników
zatrudnionych u poszczególnych pracodawców SCE, spółek zależnych i zakładów
dokonuje organ przedstawicielski, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych
pracowników.

Art. 85. Organ przedstawicielski decyduje o sposobie rekomendowania przez
pracowników osób do rady nadzorczej albo rady administrującej SCE lub
wyrażania przez pracowników sprzeciwu wobec wyznaczenia określonej liczby
członków tych organów – jeżeli takie formy uczestnictwa obowiązują w SCE.

Art. 86. Osoby reprezentujące w radzie nadzorczej albo radzie
administrującej SCE pracowników zatrudnionych w Rzeczypospolitej Polskiej są
wybierane w wyborach bezpośrednich i tajnych przez zebrania ogólne załóg
zakładów, zgodnie z przyjętymi w tych zakładach regulaminami.

Art. 87. Członkom rady nadzorczej albo rady administrującej SCE,
wybranym, wyznaczonym lub rekomendowanym, zgodnie ze stosowanymi
formami uczestnictwa, przysługują prawa i obowiązki, w tym prawo głosu, na
równi z innymi członkami tych organów.

Art. 88. Do SCE utworzonej wyłącznie przez osoby fizyczne lub przez jedną
osobę prawną i osoby fizyczne, które łącznie zatrudniają co najmniej
50 pracowników w co najmniej dwóch państwach członkowskich, stosuje się
przepisy działu 2 niniejszego tytułu.

Art. 89. 1. Do SCE utworzonej wyłącznie przez osoby fizyczne lub przez
jedną osobę prawną i osoby fizyczne, które łącznie zatrudniają mniej niż
50 pracowników lub zatrudniają 50 lub więcej pracowników tylko w jednym
państwie członkowskim, nie stosuje się przepisów działu 2 niniejszego tytułu.
2. W SCE, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotyczące
informowania, konsultacji i uczestnictwa pracowników obowiązujące w państwie
członkowskim statutowej siedziby SCE, mające zastosowanie do innych osób
prawnych tego samego typu.
3. W spółkach zależnych i zakładach SCE, o której mowa w ust. 1, stosuje się
przepisy dotyczące informowania, konsultacji i uczestnictwa pracowników
obowiązujące w państwie członkowskim, w którym się znajdują, mające
zastosowanie do innych osób prawnych tego samego typu.

Art. 90. W przypadku gdy w SCE, o której mowa w art. 89, pracownicy mieli
prawo do uczestnictwa, to w razie przeniesienia jej statutowej siedziby do innego
państwa członkowskiego prawo to powinno być zapewnione co najmniej na tym
samym poziomie.

Art. 91. W przypadku gdy po rejestracji SCE, o której mowa w art. 89,
przynajmniej jedna trzecia ogólnej liczby pracowników tej SCE i jej spółek
zależnych oraz zakładów, w co najmniej dwóch różnych państwach członkowskich
wystąpi z takim wnioskiem lub gdy łączna liczba zatrudnionych wyniesie co
najmniej 50 pracowników, stosuje się przepisy działu 2 niniejszego tytułu.
W takich przypadkach SCE oraz jej spółkom zależnym lub zakładom przysługują
uprawnienia podmiotów uczestniczących oraz zainteresowanych spółek zależnych
lub zakładów.

Art. 92. 1. Członkowie specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu
przedstawicielskiego, inni przedstawiciele pracowników, ustanowieni w trybie,
o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 6, eksperci oraz tłumacze są obowiązani do
nieujawniania uzyskanych w związku z pełnioną funkcją informacji, co do których
właściwy organ SCE zastrzegł obowiązek zachowania ich poufności.
2. Obowiązek nieujawniania uzyskanych informacji trwa również po
zaprzestaniu pełnienia funkcji, chyba że właściwy organ inaczej określi zakres
związania tajemnicą.

Art. 93. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ SCE
może odmówić udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, których ujawnienie mogłoby, według obiektywnych kryteriów,
poważnie zakłócić działalność SCE, jej spółki zależnej lub zakładu albo narazić je
na znaczną szkodę.
2. W przypadku powzięcia wątpliwości, czy zastrzeżenie poufności
informacji lub ich nieudostępnienie jest zgodne z art. 92 lub ust. 1, specjalny zespół
negocjacyjny, organ przedstawicielski lub inni przedstawiciele pracowników,
ustanowieni w trybie, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 6, mogą wystąpić do sądu
rejonowego – sądu gospodarczego z wnioskiem o ustalenie, czy zastrzeżenie
poufności informacji lub ich nieudostępnienie jest zgodne z art. 92 lub ust. 1, oraz
zwolnienie z obowiązku zachowania poufności informacji lub o nakazanie
udostępnienia informacji.
3. W sprawach, o których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego o rozpoznawaniu spraw z zakresu przepisów
o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa
państwowego, z wyłączeniem art. 6911 § 2 i art. 6917. Zdolność sądową w tych sprawach ma specjalny zespół negocjacyjny, organ przedstawicielski, inni przedstawiciele pracowników ustanowieni na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z art. 58 ust. 1 pkt 6 oraz właściwy organ SCE.

Art. 94. 1. Sąd, działając na podstawie art. 93 ust. 2 i 3, na wniosek
właściwego organu SCE lub z urzędu, może, w drodze postanowienia, w niezbędnym zakresie ograniczyć prawo wglądu do materiału dowodowego załączonego przez właściwy organ do akt sprawy w toku postępowania sądowego, jeżeli udostępnienie tego materiału groziłoby ujawnieniem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub innych tajemnic podlegających
ochronie na podstawie przepisów odrębnych.
2. Na postanowienie sądu ograniczające prawo wglądu do materiału
dowodowego zażalenie nie przysługuje.

Art. 95. Przepisy art. 92–94 nie naruszają przepisów o ochronie informacji
niejawnych oraz przepisów o innych tajemnicach chronionych prawem.

Art. 96. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy
z pracownikiem będącym członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, organu
przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej
albo radzie administrującej SCE w czasie trwania mandatu oraz w okresie roku po
jego wygaśnięciu bez zgody reprezentującej pracownika zakładowej organizacji
związkowej, a jeżeli pracownik nie jest reprezentowany przez zakładową
organizację związkową – bez zgody okręgowego inspektora pracy właściwego
miejscowo dla siedziby pracodawcy.

Art. 97. Pracodawca nie może zmienić jednostronnie warunków pracy lub
płacy na niekorzyść pracownika będącego członkiem specjalnego zespołu
negocjacyjnego, organu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników
w radzie nadzorczej albo radzie administrującej SCE w czasie trwania mandatu
oraz w okresie roku po jego wygaśnięciu bez zgody reprezentującej pracownika
zakładowej organizacji związkowej, a jeżeli pracownik nie jest reprezentowany
przez zakładową organizację związkową – bez zgody okręgowego inspektora pracy
właściwego miejscowo dla siedziby pracodawcy.

Art. 98. Pracownik, będący członkiem organów, o których mowa w art. 96,
w związku z udziałem w pracach tych organów, ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na zasadach dotyczących członka zarządu zakładowej organizacji związkowej, określonych w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz.
1881 oraz z 2018 r. poz. 1608).

Art. 99. Przepisy art. 96–98 stosuje się odpowiednio do przedstawicieli
pracowników ustanowionych w trybie, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 6,
innych niż członkowie organu przedstawicielskiego.

Art. 100. 1. Jeżeli po rejestracji nastąpią istotne zmiany w SCE, jej spółkach
zależnych lub zakładach, dotyczące ich struktury, liczby pracowników,
a w przypadku SCE również miejsca jej rejestracji, wskazujące na zamiar
pozbawienia lub ograniczenia pod jakimkolwiek względem praw pracowników
w zakresie zaangażowania, przeprowadza się negocjacje, których celem jest
zawarcie porozumienia określającego zasady zaangażowania pracowników w SCE
w zmienionych warunkach.
2. Z żądaniem podjęcia negocjacji występuje organ przedstawicielski.
3. Do negocjacji stosuje się przepisy rozdziału 2 działu 2 niniejszego tytułu,
przy czym organowi przedstawicielskiemu przysługują prawa i obowiązki
specjalnego zespołu negocjacyjnego, a SCE, jej spółkom zależnym lub zakładom –
prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących.

Art. 101. W przypadkach określonych w art. 60–62 do zaangażowania
pracowników w zmienionych warunkach stosuje się przepisy rozdziału
3 działu 2 niniejszego tytułu w takim zakresie, w jakim zmiany zagrażają
pozbawieniem lub ograniczeniem praw pracowników.

Art. 102. 1. Kto, będąc członkiem zarządu albo członkiem rady
administrującej SCE, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, dopuszcza do tego,
że w tej SCE:
1) nie prowadzi się listy członków SCE zgodnie z przepisem art. 14 ust.
4 rozporządzenia,
2) nie zwołuje się walnego zgromadzenia,
3) nie poddaje się SCE lustracji,
4) osobie powołanej do lustracji odmawia się wyjaśnień lub udziela się
wyjaśnień niezgodnych ze stanem faktycznym, nie dopuszcza się jej do
pełnienia obowiązków lub nie przedkłada się stosownych dokumentów,
5) nie udostępnia się członkom SCE protokołu lustracji,
6) sądowi rejestrowemu nie przedstawia się wniosku o wyznaczenie biegłych
rewidentów,
7) nie ogłasza się wzmianki o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie
rejestrowym zgodnie z przepisem art. 312 § 7 Kodeksu spółek handlowych,
podlega grzywnie do 20 000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady
administrującej albo likwidatorem, dopuszcza do tego, że SCE przez czas dłuższy
niż trzy miesiące wbrew prawu lub statutowi pozostaje bez rady administrującej
w należytym składzie.

Art. 103. Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady administrującej albo
likwidatorem SCE, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe lub inne
pisma skierowane do oznaczonych osób nie zawierają wszystkich następujących danych:
1) firmy SCE, którą poprzedza albo po której następuje oznaczenie „SCE”,
a w odpowiednich przypadkach również oznaczenie „z ograniczoną
odpowiedzialnością”,
2) siedziby i adresu SCE,
3) oznaczenia sądu rejestrowego i numeru, pod którym SCE jest wpisana do rejestru,
podlega grzywnie do 10 000 zł.

Art. 104. W sprawach, o których mowa w art. 102 i 103, grzywnę nakłada sąd
rejestrowy.

Art. 105. Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady administrującej albo
likwidatorem SCE, ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom SCE,
władzom państwowym, członkom SCE lub lustratorowi,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do lat 2.

Art. 106. Kto zamieszcza nieprawdziwe dane albo dołącza nieprawdziwe
oświadczenie do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 29 ust.
2 rozporządzenia, albo zaświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 8
rozporządzenia, albo do wniosku o wpis SCE do rejestru,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.

Art. 107. (uchylony).

Art. 108. Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady administrującej albo
likwidatorem SCE, na których ciąży obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość
SCE, nie zgłasza tego wniosku pomimo powstania warunków uzasadniających
upadłość SCE,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do roku.

Art. 109. 1. Kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady administrującej
albo likwidatorem SCE, dopuszcza do objęcia przez SCE własnych udziałów,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności
do 6 miesięcy.
2. Tej samej karze podlega, kto, będąc członkiem zarządu, członkiem rady
administrującej albo likwidatorem SCE, dopuszcza do przyjęcia własnych
udziałów SCE jako zabezpieczenia, w przypadku gdy SCE nie jest instytucją
finansową przyjmującą własne udziały jako zabezpieczenie udzielonego kredytu.

Art. 110. 1. Kto, będąc członkiem zarządu albo członkiem rady
administrującej SCE, dopuszcza do wydania udziałów SCE:
1) w zamian za zobowiązanie się członków do wykonywania pracy lub
świadczenia usług,
2) po cenie niższej niż ich wartość nominalna,
3) niedostatecznie opłaconych,
4) przed zarejestrowaniem SCE,
5) w przypadku podwyższenia kapitału subskrybowanego – przed
zarejestrowaniem podwyższenia,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
2. Tej samej karze podlega, kto, będąc członkiem zarządu albo członkiem rady
administrującej SCE, dopuszcza do obniżenia kwoty kapitału subskrybowanego
SCE poniżej 30 000 euro.
3. Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim
kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski.

Art. 111. 1. Kto, będąc członkiem właściwego organu SCE, podmiotu
uczestniczącego, spółki zależnej albo kierownictwa zakładu, znajdujących się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca statutowej siedziby
SCE:
1) uniemożliwia lub utrudnia utworzenie specjalnego zespołu negocjacyjnego
lub organu przedstawicielskiego, a w szczególności nie powiadamia
uprawnionych organizacji związkowych o terminie i sposobie
przeprowadzenia wyborów członków specjalnego zespołu negocjacyjnego,
2) uniemożliwia lub utrudnia działanie specjalnego zespołu negocjacyjnego lub
organu przedstawicielskiego,
3) dyskryminuje członka specjalnego zespołu negocjacyjnego, członka organu
przedstawicielskiego lub przedstawiciela pracowników w związku z pełnioną
przez niego funkcją,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
2. Postępowanie w sprawach określonych w ust. 1 toczy się na podstawie
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 1467 i 1481). W tych
sprawach oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.

Art. 112. (pominięty).

Art. 113. (pominięty).

Art. 114. (pominięty).

Art. 115. (pominięty).

Art. 116. Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 sierpnia 2006 r.