Wejscie w życie: 25 stycznia 2002

Ostatnia Zmiana: 4 maja 2019

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa

Art. 1. Ustawa określa organizację i zadania samorządów zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa, a także prawa i obowiązki członków
tych samorządów.

Art. 2. 1. Wykonywanie zawodu architekta polega na współtworzeniu kultury
przez projektowanie architektoniczne obiektów budowlanych, ich przestrzennego
otoczenia oraz ich realizację, nadzorze nad procesem ich powstawania oraz na
edukacji architektonicznej.
2. Wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa polega na projektowaniu
obiektów budowlanych, ich realizacji, nadzorze nad procesem ich powstawania,
utrzymaniu tych obiektów oraz na edukacji w tym zakresie.
3. (uchylony)

Art. 3. 1. Samorząd zawodowy architektów tworzą członkowie zrzeszeni
w izbie architektów.
2. Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa tworzą członkowie
zrzeszeni w izbie inżynierów budownictwa.

Art. 4. Samorząd zawodowy architektów oraz samorząd zawodowy
inżynierów budownictwa, zwane dalej „samorządem zawodowym”, są niezależne
w wykonywaniu swoich zadań i podlegają tylko przepisom prawa.

Art. 4a. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich rozumie
się przez to państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich,
rozumie się przez to obywateli państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, a także:
1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293);
2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz
z 2019 r. poz. 577 i 622);
3) cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą;
4) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach;
6) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie
z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do
wykonywania pracy oraz posiadają dokument pobytowy wydany zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli
państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), oraz
obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii
Europejskiej lub prawem krajowym;
7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1,
art. 151b ust. 1, art. 157a ust. 1 lub art. 157g ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach;
8) obywateli państw trzecich posiadających wizę krajową w celu odbycia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją
„student”, wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac
rozwojowych, wizę krajową w celu odbycia stażu lub wizę krajową w celu
udziału w programie wolontariatu europejskiego;
9) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca
na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
10) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta na warunkach
określonych w art. 149b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Art. 5. 1. Izba architektów zrzesza osoby, które:
1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, o której
mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo budowlane”;
2) posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do
projektowania bez ograniczeń lub uprawnienia w zakresie odpowiadającym
zakresowi tej specjalności uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy –
Prawo budowlane;
3) są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie architektury, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1 i 2 oraz posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.
2. Izba inżynierów budownictwa zrzesza osoby, które:
1) posiadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa
w art. 14 ust. 1 pkt 2–4 ustawy – Prawo budowlane;
2) (uchylony)
3) posiadają uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym zakresowi
specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane
w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt 2–4 tej ustawy, lub specjalności,
o których mowa w pkt 1, uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy –
Prawo budowlane;
4) są obywatelami państw członkowskich, którzy nabyli kwalifikacje zawodowe
do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt 1 i 3 oraz
posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych.
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wykaz
dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskie i potwierdzających posiadanie kwalifikacji do
wykonywania zawodu architekta, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz terminy,
w których odbywało się kształcenie, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie
przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych architektów.

Art. 6. 1. Prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie przysługuje wyłącznie osobom wpisanym na listę członków
właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Członek izby samorządu zawodowego podlega obowiązkowi
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby
Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia
obowiązkowego, o którym mowa w ust. 2, termin powstania obowiązku
ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod
uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań.

Art. 7. 1. Izba architektów oraz izba inżynierów budownictwa, zwane dalej
„izbami”, mają osobowość prawną.
2. Działalność izb określają ich statuty.
3. Izby mogą prowadzić działalność gospodarczą, z wyłączeniem działalności
polegającej na wykonywaniu usług w zakresie obsługi inwestycyjnej,
projektowania architektonicznego lub konstrukcyjno-budowlanego, robót
budowlanych oraz rzeczoznawstwa budowlanego.

Art. 8. Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu
przez członków izb;
2) reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków;
3) ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem;
4) nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach,
o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, zwanych dalej
„uprawnieniami budowlanymi”, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz
nadawanie i pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
5) (uchylony)
6) współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu
terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi;
7) (uchylony)
8) współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów lub
inżynierów budownictwa;
9) zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego;
10) prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej
i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych;
11) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub
budownictwa;
12) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form
pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych;
13) prowadzenie list członków samorządów zawodowych;
14) realizacja zadań statutowych.

Art. 8a. (uchylony).

Art. 8b. 1. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być nadany osobie, która:
1) korzysta w pełni z praw publicznych;
2) posiada:
a) tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta,
inżyniera lub inżyniera architekta,
b) uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
c) co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
d) znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
3) jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
2. Właściwy organ samorządu zawodowego, na wniosek zainteresowanego,
orzeka, w drodze decyzji, o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego, określając
zakres rzeczoznawstwa oraz okres do kiedy tytuł zachowuje ważność.
3. Podstawę podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi
dokonanie wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych na podstawie decyzji,
o której mowa w ust. 2.
4. Właściwy organ samorządu zawodowego orzeka, w drodze decyzji,
o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego na wniosek rzeczoznawcy lub w razie:
1) pozbawienia praw publicznych;
2) ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
3) nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.
5. Skreślenie z listy rzeczoznawców budowlanych następuje:
1) na podstawie ostatecznej decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
2) w razie śmierci rzeczoznawcy.

Art. 8c. 1. Krajowa Izba Architektów oraz Krajowa Izba Inżynierów
Budownictwa prowadzą listy rzeczoznawców budowlanych, na których zamieszcza
się następujące dane:
1) imiona i nazwisko;
2) adres zamieszkania;
3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4) informację o wykształceniu i posiadanych stopniach naukowych lub tytule
naukowym;
5) numer, datę i miejsce wydania decyzji;
6) podstawę prawną wydania decyzji;
7) numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych;
8) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu
zawodowego;
9) określenie zakresu rzeczoznawstwa;
10) numer kancelaryjny;
11) pozycję na liście;
12) datę wpisu na listę;
13) datę wykreślenia z listy;
14) przyczynę wykreślenia z listy.
2. Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 1 pkt 1 i 5–13.

Art. 8d. 1. W związku z przetwarzaniem przez właściwe organy krajowych
i okręgowych izb samorządu zawodowego architektów i inżynierów budownictwa
danych osobowych uzyskanych w toku realizacji zadań określonych w ustawie
prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności
osoby, od której dane pozyskano.
2. Właściwe organy krajowych i okręgowych izb samorządu zawodowego
architektów i inżynierów budownictwa informują o ograniczeniu, o którym mowa
w ust. 1, przy pierwszej czynności skierowanej do osoby, której dane dotyczą.
3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, podlegają zabezpieczeniom
zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub
przekazaniu polegającym co najmniej na:
1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób
posiadających pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych
osobowych do zachowania ich w poufności.

Art. 8e. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa
w art. 18 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), nie wpływa na:
1) prowadzenie postępowań kontrolnych;
2) prowadzenie list oraz rejestru, o których mowa w art. 8c, art. 19 ust. 1 pkt 10
oraz art. 39, w tym ich tworzenie, ewidencjonowanie i utrzymywanie oraz
aktualizację i udostępnianie danych;
3) postępowania w sprawach świadczenia usług transgranicznych, o których mowa w art. 20a;
4) uznawanie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 33a, art. 33d i art. 33e;
5) prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, o których mowa w rozdziale 5.

Art. 9. 1. Jednostkami organizacyjnymi samorządów zawodowych są:
1) Krajowa Izba Architektów oraz Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa,
zwane dalej „Krajowymi Izbami”;
2) okręgowe izby architektów oraz okręgowe izby inżynierów budownictwa,
zwane dalej „okręgowymi izbami”.
2. Okręgowe izby tworzą ich członkowie, których przynależność powstaje
z chwilą uzyskania wpisu na listę członków okręgowej izby właściwej według
miejsca zamieszkania.

Art. 10. 1. Siedzibą Krajowych Izb jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Obszary działania okręgowych izb oraz ich siedziby ustalają właściwe
Krajowe Izby, uwzględniając podział terytorialny państwa.

Art. 11. 1. Do postępowania w sprawach indywidualnych uregulowanych
w ustawie, z wyjątkiem spraw dyscyplinarnych, stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
2. Rozstrzygnięcia organów w sprawach indywidualnych podpisują wszyscy
członkowie składu orzekającego organu.

Art. 12. 1. Uchwały organów samorządów zawodowych są przesyłane
odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w terminie 14 dni od
dnia ich podjęcia.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może zaskarżyć, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania, uchwały organów okręgowych izb do właściwych organów Krajowych
Izb, a uchwały organów Krajowych Izb do sądu administracyjnego.
3. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa może zwrócić się do właściwego Krajowego
Zjazdu lub właściwej Krajowej Rady o podjęcie uchwały w określonej sprawie
należącej do właściwości samorządu. Uchwała Krajowej Rady powinna być
podjęta w terminie dwóch miesięcy, a uchwała Krajowego Zjazdu na najbliższym Zjeździe.

Art. 13. Członek samorządu zawodowego ma czynne i bierne prawo wyborcze.

Art. 14. 1. Organami okręgowych izb są:
1) okręgowy zjazd izby;
2) okręgowa rada izby;
3) okręgowa komisja rewizyjna;
4) okręgowa komisja kwalifikacyjna;
5) okręgowy sąd dyscyplinarny;
6) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej.
2. Kadencja organów okręgowych izb trwa 4 lata.

Art. 15. 1. Okręgowy zjazd izby jest najwyższym organem okręgowej izby.
2. Okręgowy zjazd izby stanowią członkowie okręgowej izby.
3. Jeżeli liczba członków okręgowej izby przekracza 200 osób, okręgowy
zjazd izby stanowią delegaci wybrani w obwodach wyborczych.
4. Mandat delegata na okręgowy zjazd trwa przez okres kadencji organów
okręgowej izby.
5. W okręgowym zjeździe izby, o którym mowa w ust. 3, mogą uczestniczyć
z głosem doradczym członkowie organów izby niebędący delegatami.

Art. 16. 1. Okręgowy zjazd izby zwoływany przez okręgową radę izby
odbywa się jako sprawozdawczy co najmniej raz w roku, a jako zjazd
sprawozdawczo-wyborczy co 4 lata.
2. Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby zwołuje okręgowa rada izby z własnej
inicjatywy lub na wniosek Krajowej Izby, okręgowej komisji rewizyjnej albo co
najmniej 1/3 ogólnej liczby członków okręgowej izby.
3. Nadzwyczajny okręgowy zjazd izby zwołuje się w terminie 2 miesięcy od
dnia wpływu wniosku o zwołanie zjazdu.

Art. 17. 1. Uchwały okręgowego zjazdu izby są podejmowane zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków lub
delegatów na okręgowy zjazd izby.
2. Wybory do organów okręgowych izb odbywają się w głosowaniu tajnym.

Art. 18. Okręgowy zjazd izby:
1) ustala zasady gospodarki finansowej okręgowej izby oraz uchwala budżet
okręgowej izby;
2) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności okręgowej rady izby,
okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
okręgowego sądu dyscyplinarnego i okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej;
3) udziela absolutorium okręgowej radzie izby;
4) ustala liczbę członków organów oraz szczegółowe zasady organizacji
organów okręgowej izby i tryb ich działania;
5) wybiera przewodniczących i członków organów okręgowej izby, o których
mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2–5, oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
6) wybiera delegatów na Krajowy Zjazd Izby;
7) odwołuje członków organów izby przed upływem kadencji;
8) podejmuje uchwały w innych sprawach objętych zakresem działania izby.

Art. 19. 1. Okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego
na obszarze działania izby, w okresie między zjazdami, w szczególności:
1) kieruje działalnością okręgowej izby;
2) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu izby;
3) dokonuje podziału obszaru działania okręgowej izby na obwody wyborcze
i ustala liczbę delegatów na okręgowy zjazd;
4) sporządza sprawozdania z wykonania budżetu;
5) składa okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdania
ze swojej działalności;
6) wykonuje zadania zlecone przez Krajową Izbę;
7) reprezentuje samorząd zawodowy przed organami administracji rządowej
i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi;
8) prowadzi listę członków okręgowej izby;
9) występuje do okręgowego sądu dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej;
10) prowadzi rejestr ukaranych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
członków okręgowej izby.
2. Okręgowa rada izby podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków
okręgowej izby oraz skreślenia z listy lub zawieszenia w prawach członka.
3. Uchwała rady okręgowej izby w sprawie wpisu na listę członków powinna
być podjęta w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis.
4. Od uchwały, o której mowa w ust. 2, służy odwołanie do Krajowej Rady
Izby w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
5. Od uchwały, o której mowa w ust. 2, oraz w wypadku niepodjęcia uchwały
przez radę okręgową izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis lub
niepodjęcia uchwały przez Krajową Radę Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia
doręczenia odwołania, zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego.

Art. 19a. Właściwa okręgowa rada izby architektów lub inżynierów
budownictwa wydaje członkom izby:
1) zaświadczenie o członkostwie w izbie;
2) zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zgodnych
z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że
posiadany dyplom ukończenia studiów wyższych odpowiada dokumentom
poświadczającym posiadanie kwalifikacji zawodowych architekta,
wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej;
3) zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania
zawodu inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) inne zaświadczenia wymagane przez właściwe organy państw członkowskich,
zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.

Art. 20. (uchylony).

Art. 20a. 1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje
zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie
z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska
państwie członkowskim, ma prawo do świadczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej usługi transgranicznej w rozumieniu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 oraz z 2019 r. poz.
534 i 577) w zawodzie odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, właściwy organ może wszcząć postępowanie
w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych wobec obywatela państwa
członkowskiego posiadającego kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera
budownictwa zamierzającego świadczyć na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
usługę transgraniczną po raz pierwszy.
3. Postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych nie wszczyna
się wobec obywatela państwa członkowskiego posiadającego kwalifikacje
zawodowe architekta potwierdzone dokumentami wymienionymi w obwieszczeniu
wydanym na podstawie art. 5 ust. 5.
4. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi transgranicznej po raz pierwszy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatel państwa członkowskiego
posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa
przedkłada okręgowej radzie izby właściwej ze względu na miejsce zamierzonego
świadczenia usługi:
1) oświadczenie o zamiarze jej świadczenia zawierające informacje o:
a) rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać, jeżeli ich
określenie jest możliwe,
b) posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego albo
zbiorowego zabezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej;
2) dokument potwierdzający obywatelstwo;
3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że
obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe
architekta lub inżyniera budownictwa wykonuje faktycznie i zgodnie
z prawem zawód lub działalność w tym państwie członkowskim oraz że
w momencie składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet
tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności;
4) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
5. W przypadku istotnej zmiany stanu faktycznego potwierdzonego
dokumentami, o których mowa w ust. 4 pkt 2–4, obywatel państwa
członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa jest obowiązany ponownie przedłożyć te dokumenty okręgowej
radzie izby właściwej ze względu na miejsce świadczenia usługi transgranicznej.
6. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe
architekta lub inżyniera budownictwa przedkłada oświadczenie, o którym mowa
w ust. 4 pkt 1, ponownie w każdym roku, w którym zamierza świadczyć usługę transgraniczną.
7. Świadczenie usługi transgranicznej podlega indywidualnej ocenie
dokonywanej przez właściwą okręgową radę izby, przy uwzględnieniu
w szczególności długości, częstotliwości, regularności oraz ciągłości świadczenia tej usługi.
8. Właściwa okręgowa rada izby dokonuje tymczasowego wpisu na listę
członków izby osób, o których mowa w ust. 1. Wpis jest dokonywany nieodpłatnie
po złożeniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, i nie może powodować
utrudnień lub opóźnień w świadczeniu usługi transgranicznej.
9. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe
architekta lub inżyniera budownictwa nie ma obowiązku rejestracji swojej
działalności w systemie ubezpieczeń społecznych w celu dokonywania rozliczeń
związanych ze świadczeniem usługi transgranicznej na rzecz osób ubezpieczonych.
Jest jednak obowiązany poinformować właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej przed jego
rozpoczęciem, a w nagłych przypadkach – o świadczeniu usługi transgranicznej po
jego zakończeniu.
10. Do obywatela państwa członkowskiego posiadającego kwalifikacje
zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa świadczącego usługę
transgraniczną stosuje się przepisy regulujące wykonywanie zawodu odpowiednio
architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
które są bezpośrednio powiązane z kwalifikacjami zawodowymi oraz ochroną
i bezpieczeństwem konsumentów, w szczególności przepisy dotyczące definicji
zawodu, używania tytułów zawodowych i poważnych uchybień zawodowych,
a także przepisy dyscyplinarne.
11. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe
architekta lub inżyniera budownictwa świadczący usługę transgraniczną posługuje się tytułem zawodowym nadanym w państwie członkowskim, w którym uzyskał
kwalifikacje do wykonywania tego zawodu.
12. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe
architekta, o którym mowa w ust. 2 i 3, może posługiwać się polskim tytułem zawodowym.
13. Właściwa okręgowa rada izby może zwracać się do właściwych organów
państwa członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że
obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta
lub inżyniera budownictwa wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób
należyty oraz że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne
związane z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności.
14. Właściwa okręgowa rada izby, na wniosek właściwego organu państwa
członkowskiego, udostępnia mu informacje dotyczące obywatela państwa
członkowskiego posiadającego kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera
budownictwa, o których mowa w ust. 13, oraz informacje niezbędne do
rozpatrzenia skargi złożonej na obywatela państwa członkowskiego posiadającego
kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa przez usługobiorcę.

Art. 20b. Przepisu art. 20a nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.

Art. 21. 1. W skład prezydium okręgowej rady izby wchodzą przewodniczący
oraz wybrani przez okręgową radę spośród jej członków: zastępcy
przewodniczącego, sekretarz, skarbnik i członkowie.
2. Prezydium okręgowej rady izby reprezentuje okręgową radę na zewnątrz
i działa w jej imieniu w sprawach określonych regulaminem rady.
3. Oświadczenia woli w imieniu okręgowej rady izby składają co najmniej
dwaj członkowie prezydium, w tym przewodniczący lub zastępca.

Art. 22. W posiedzeniach okręgowej rady izby i prezydium mogą brać udział
z głosem doradczym:
1) przewodniczący:
a) okręgowej komisji rewizyjnej,
b) okręgowej komisji kwalifikacyjnej,
c) okręgowego sądu dyscyplinarnego;
2) okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej;
3) inne zaproszone osoby, a w szczególności przedstawiciele stowarzyszeń zawodowych.

Art. 23. Okręgowa komisja rewizyjna:
1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby;
2) składa sprawozdania okręgowemu zjazdowi izby i Krajowej Komisji Rewizyjnej;
3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby.

Art. 24. 1. Okręgowa komisja kwalifikacyjna:
1) prowadzi postępowania kwalifikacyjne w sprawach nadawania uprawnień
budowlanych, zwane dalej „postępowaniami kwalifikacyjnymi”;
2) przeprowadza egzaminy w sprawach nadawania uprawnień budowlanych
i wydaje decyzje o nadaniu tych uprawnień, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9;
3) (uchylony)
4) przesyła decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do okręgowej rady izby
oraz do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3
lit. a ustawy – Prawo budowlane;
5) prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane;
6) dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych;
7) sporządza opinie dla okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach z zakresu
odpowiedzialności zawodowej członków okręgowej izby architektów oraz
inżynierów budownictwa;
8) składa sprawozdania ze swojej działalności okręgowemu zjazdowi izby
i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.
2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje odwołanie do
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. (uchylony)

Art. 25. 1. Okręgowy sąd dyscyplinarny rozpatruje sprawy z zakresu
odpowiedzialności zawodowej określonej w ustawie – Prawo budowlane oraz
sprawy dyscyplinarne członków okręgowej izby wniesione przez okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub okręgową radę izby.
2. Okręgowy sąd dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym.
3. Okręgowy sąd dyscyplinarny orzeka o zatarciu kary, o której mowa
w art. 101 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane.
4. Okręgowy sąd dyscyplinarny dokonuje, co najmniej raz w roku, analizy
przeprowadzonych postępowań w sprawach odpowiedzialności zawodowej
członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków
izby oraz składa okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Sądowi
Dyscyplinarnemu roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej działalności.

Art. 26. Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:
1) prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela
w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb
architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków
okręgowej izby;
2) składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego
w sprawach, o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
a od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego składa odwołania do
właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej
albo skargę do sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności
zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa;
3) składa okręgowemu zjazdowi izby i Krajowemu Rzecznikowi
Odpowiedzialności Zawodowej roczne i kadencyjne sprawozdania ze swojej działalności.

Art. 27. Najwyższymi jednostkami organizacyjnymi samorządów
zawodowych są Krajowe Izby.

Art. 28. 1. Organami Krajowych Izb są:
1) Krajowy Zjazd Izby;
2) Krajowa Rada Izby;
3) Krajowa Komisja Rewizyjna;
4) Krajowa Komisja Kwalifikacyjna;
5) Krajowy Sąd Dyscyplinarny;
6) Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.
2. Kadencja organów Krajowych Izb trwa 4 lata.

Art. 29. 1. Krajowy Zjazd Izby jest najwyższym organem Krajowej Izby.
2. Krajowy Zjazd Izby stanowią delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy izb.
3. W Krajowym Zjeździe Izby biorą udział z głosem doradczym niebędący
delegatami członkowie ustępujących organów Krajowej Izby, o których mowa
w art. 28 ust. 1 pkt 2–6.
4. Krajowa Rada Izby określa zasady ustalania liczby delegatów
z okręgowych izb na Krajowy Zjazd Izby.
5. Krajowa Rada Izby zwołuje Krajowy Zjazd Izby, co najmniej raz w roku
jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy.
6. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby zwołuje Krajowa Rada Izby z własnej
inicjatywy lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/3 ogólnej
liczby członków okręgowych rad izb, co najmniej 1/5 wszystkich członków
okręgowych izb albo ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
7. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Izby powinien być zwołany w terminie
2 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie zjazdu.

Art. 30. 1. Uchwały Krajowego Zjazdu Izby są podejmowane zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów na
Krajowy Zjazd Izby.
2. Wybory do organów Krajowej Izby odbywają się w głosowaniu tajnym.
3. Krajowy Zjazd może uchwalić tajność obrad na wniosek co najmniej
1/3 delegatów Krajowego Zjazdu Izby.

Art. 31. Krajowy Zjazd Izby:
1) ustala liczbę członków organów Krajowej Izby;
2) wybiera Prezesa i członków Krajowej Rady Izby;
3) wybiera przewodniczącego i członków organów Krajowej Izby, o których
mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3–5, oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej;
4) ustala zasady gospodarki finansowej Krajowej Izby oraz uchwala jej budżet;
5) uchwala statut i regulaminy określające organizację organów izby i tryb ich działania;
6) uchwala regulamin wyborów do organów izby;
7) ustala wysokość i sposób uiszczania składek członkowskich i innych opłat na
rzecz izby oraz zasady ich podziału;
8) ustala zasady prowadzenia listy członków izby;
9) udziela absolutorium Krajowej Radzie Izby;
10) uchwala, po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych, zasady etyki zawodowej;
11) ustala program działania samorządu zawodowego;
12) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania z działalności Krajowej Rady Izby,
Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 32. 1. W skład Krajowej Rady Izby wchodzą Prezes i członkowie
wybrani przez Krajowy Zjazd Izby.
2. Prezydium Krajowej Rady Izby stanowią Prezes i wybrani przez Krajową
Radę Izby spośród jej członków: wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie.
3. Prezydium Krajowej Rady Izby działa w imieniu Krajowej Rady Izby
w sprawach określonych regulaminem Rady.
4. Oświadczenia woli w imieniu Krajowej Rady Izby składają przynajmniej
dwaj członkowie prezydium, w tym Prezes lub wiceprezes.

Art. 33. Krajowa Rada Izby kieruje działalnością samorządu zawodowego
między Krajowymi Zjazdami, a w szczególności:
1) wykonuje uchwały Krajowego Zjazdu Izby;
2) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad izb;
3) reprezentuje członków izby;
4) wspiera podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izb;
4a) zawiera z uczelniami umowy, o których mowa w art. 61 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);
5) opracowuje projekt regulaminu wyborów do organów izby;
6) uchwala regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania
uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
7) (uchylony)
8) (uchylony)
9) wydaje, po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego, decyzję
w sprawie uprawnień budowlanych, w stosunku do osób, o których mowa
w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, a w wypadku nadania uprawnień
budowlanych zobowiązuje okręgową izbę, wskazaną przez zainteresowanego,
do dokonania wpisu na listę członków;
10) dokonuje kontroli uchwał okręgowych rad izb w zakresie zgodności
z prawem, uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy;
11) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa;
12) składa sprawozdanie ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby;
13) reprezentuje samorząd wobec organów władzy publicznej oraz organizacji
społecznych, zawodowych, samorządowych i innych;
14) prowadzi bieżące sprawy Krajowej Izby;
15) uchyla uchwały okręgowych rad izb sprzeczne z prawem lub uchwałami
i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy;
16) zobowiązuje okręgową radę izby do podjęcia uchwały w określonej sprawie
należącej do zakresu działania tej rady, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały Krajowej Rady Izby; niepodjęcie przez okręgową radę izby
w powyższym terminie stosownej uchwały upoważnia do jej podjęcia
Krajową Radę Izby;
17) przedstawia odpowiednio ministrowi właściwemu do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
coroczne informacje o działalności Krajowej Izby;
18) ustala wzory pieczęci organów samorządu zawodowego.

Art. 33a. 1. Właściwa Krajowa Rada Izby wszczyna postępowanie w sprawie
uznania kwalifikacji zawodowych architekta lub inżyniera budownictwa na
wniosek obywatela państwa członkowskiego.
2. Właściwa Krajowa Rada Izby zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu
wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych
architekta lub inżyniera budownictwa w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania,
a w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa wnioskodawcę do
uzupełnienia wniosku.
3. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych architekta lub
inżyniera budownictwa kończy się wydaniem decyzji, nie później niż w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych
dokumentów, z zastrzeżeniem art. 33d.
4. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych architekta lub inżyniera budownictwa zawiera:
1) imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy;
2) obywatelstwo wnioskodawcy oraz nazwę państwa członkowskiego, w którym
wnioskodawca uzyskał kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera
budownictwa;
3) określenie zawodu regulowanego albo działalności regulowanej wraz
z określeniem formy, w jakiej działalność ma być wykonywana;
4) informację o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach;
5) informacje o ukończonym kształceniu regulowanym;
6) wykaz dokumentów dołączonych do wniosku.
5. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych architekta lub inżyniera budownictwa dołącza się:
1) dokument potwierdzający obywatelstwo wnioskodawcy;
2) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera
budownictwa oraz, o ile jest to wymagane, dokumenty potwierdzające
doświadczenie zawodowe wnioskodawcy;
3) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, poświadczające, że architektowi lub inżynierowi budownictwa nie zawieszono prawa wykonywania działalności lub nie zakazano wykonywania zawodu.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 2, nie są wymagane w przypadku
architektów posiadających kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami
wymienionymi w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5.
7. Obowiązek umieszczania we wniosku o wszczęcie postępowania
w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych architekta lub inżyniera budownictwa
informacji o obywatelstwie wnioskodawcy oraz dołączania do wniosku
potwierdzającego je dokumentu nie dotyczy wnioskodawcy będącego
bezpaństwowcem, któremu nadano status uchodźcy, udzielono ochrony
uzupełniającej, albo który posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
8. W przypadku gdy właściwy organ państwa członkowskiego nie wydaje
zaświadczenia, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, dopuszcza się zastąpienie go
pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy złożonym do właściwej Krajowej Rady Izby.
9. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych architekta lub inżyniera budownictwa składa się w języku polskim.
W toku tego postępowania dokumenty składa się w języku polskim albo w innym
języku wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów
szczególnie istotnych dla rozstrzygnięcia postępowania właściwa Krajowa Rada
Izby może wymagać tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego
prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie
członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku
dokumentów potwierdzających dane, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2.
10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności
dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie
kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu architekta lub inżyniera
budownictwa, wydanych przez właściwe organy państwa członkowskiego lub
w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów
w zakresie kształcenia określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej,
właściwa Krajowa Rada Izby zwraca się do tych organów o potwierdzenie autentyczności dokumentów lub potwierdzenie spełnienia wymogów w zakresie kształcenia.
11. Właściwa Krajowa Rada Izby wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji
zawodowych wnioskodawcy spełniającemu warunki określone w ustawie oraz
zobowiązuje wskazaną przez niego okręgową izbę do dokonania wpisu na listę
członków, jeżeli posiada on znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie
w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Art. 33b. 1. Jeżeli właściwa Krajowa Rada Izby albo właściwa okręgowa rada
izby posiadają informacje dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych
sankcji karnych, lub innych ważnych okoliczności, które mogą wywierać wpływ na
wykonywanie zawodu architekta lub inżyniera budownictwa, informują o tym
zdarzeniu właściwe organy państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita
Polska.
2. Właściwa Krajowa Rada Izby oraz właściwa okręgowa rada izby mają
obowiązek:
1) dokonania weryfikacji informacji, o których mowa w ust. 1, o które
występują właściwe organy państwa członkowskiego;
2) informowania o wynikach weryfikacji, o której mowa w pkt 1, właściwe
organy państwa członkowskiego.
3. Właściwa Krajowa Rada Izby albo właściwa okręgowa rada izby, na
wniosek właściwych organów państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita
Polska, w odniesieniu do osób będących członkami izby, potwierdza autentyczność
dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie
kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta lub inżyniera budownictwa albo
spełnienie wymagań w zakresie kształcenia, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej.
3a. Właściwa okręgowa rada izby, na wniosek właściwego organu państwa
członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, udostępnia informacje
potwierdzające, że architekt lub inżynier budownictwa wykonuje działalność
zgodnie z prawem, w sposób należyty, oraz że nie zostały na niego nałożone kary
dyscyplinarne lub sankcje karne związane z wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności, a także informacje niezbędne przy rozpatrywaniu skargi złożonej na architekta lub inżyniera budownictwa przez usługobiorcę.
4. Właściwa Krajowa Rada Izby oraz właściwa okręgowa rada izby
zapewniają poufność wymienianych informacji.
5. Wymiana informacji, o których mowa w ust. 1, 3 i 3a, odbywa się za
pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym IMI,
o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy
administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku
wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE („rozporządzeniu
w sprawie IMI”) (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.).

Art. 33c. 1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje
zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa ma prawo posługiwania się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem określającym
wykształcenie uzyskanym w państwie członkowskim lub jego skrótem w języku
tego państwa.
2. Właściwa Krajowa Rada Izby może wymagać, aby tytuł określający
wykształcenie był opatrzony informacją dotyczącą nazwy i siedziby instytucji albo
komisji egzaminacyjnej, która ten tytuł nadała.
3. Jeżeli tytuł, o którym mowa w ust. 1, określający wykształcenie lub jego
skrót mogą być mylone z tytułem używanym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dla którego uzyskania jest wymagane dodatkowe szkolenie lub
kształcenie, którego obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje
zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa nie ukończył, właściwa Krajowa
Rada Izby może wymagać, aby osoba taka posługiwała się posiadanym tytułem
w formie określonej przez właściwą Krajową Radę Izby.

Art. 33d. 1. Krajowa Rada Izby Architektów, rozpatrując wniosek o uznanie
kwalifikacji zawodowych złożony przez obywatela państwa członkowskiego, który
nie spełnia wymagań określonych w ustawie, stosuje odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą ustawą, do zasad uznawania
kwalifikacji zawodowych lub świadczenia usług transgranicznych stosuje się
przepisy, o których mowa w ust. 1.
3. Przepisy, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie również
w przypadku wniosku w sprawie uznania kwalifikacji obywatela państwa
członkowskiego nabytych na terytorium państwa innego niż państwo członkowskie.

Art. 33e. 1. W przypadku gdy różnice między wykonywaniem zawodu
architekta lub inżyniera budownictwa w państwie członkowskim a wykonywaniem
zawodu architekta lub inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej są na
tyle znaczące, że przystąpienie do testu umiejętności lub odbycie stażu
adaptacyjnego, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej, wiązałoby się z koniecznością ukończenia przez
składającego wniosek w postępowaniu o uznanie kwalifikacji zawodowych
pełnego programu studiów wymaganego do pełnego dostępu do zawodu architekta
lub inżyniera budownictwa w Rzeczypospolitej Polskiej, właściwa Krajowa Rada
Izby, po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, może uznać kwalifikacje
zawodowe tej osoby w celu przyznania jej częściowego dostępu do wykonywania
zawodu architekta lub inżyniera budownictwa.
2. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe
architekta lub inżyniera budownictwa, któremu na podstawie ust. 1 zostały uznane
kwalifikacje zawodowe w celu przyznania częściowego dostępu do zawodu
architekta lub inżyniera budownictwa, posługuje się tytułem ustalonym dla tego
zawodu w państwie członkowskim w oryginalnym brzmieniu, ze wskazaniem
czynności zawodowych objętych częściowym dostępem.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku architektów posiadających
kwalifikacje zawodowe potwierdzone dokumentami wymienionymi
w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 5 ust. 5.
4. Uznania kwalifikacji zawodowych w celu przyznania częściowego dostępu
do zawodu architekta lub inżyniera budownictwa można odmówić, jeżeli taka odmowa:
1) jest uzasadniona: bezpieczeństwem użytkowania obiektu budowlanego,
ochroną konsumentów, ochroną środowiska, zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym;
2) odpowiednio służy zapewnieniu osiągnięcia realizowanego celu;
3) nie wykracza poza zakres niezbędny do osiągnięcia realizowanego celu.

Art. 34. W posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej prezydium mają prawo
uczestniczyć z głosem doradczym przewodniczący: Krajowej Komisji Rewizyjnej,
Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, okręgowych rad izb, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przedstawiciel
ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa i inne zaproszone osoby.

Art. 35. 1. Krajowa Komisja Rewizyjna:
1) kontroluje statutową, finansową i gospodarczą działalność Krajowej Izby;
2) przedstawia sprawozdanie z działalności kontrolnej Krajowemu Zjazdowi Izby;
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych;
4) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Krajowej Radzie Izby.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna uchyla uchwały okręgowych komisji
rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na
podstawie ustawy.

Art. 36. 1. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w szczególności:
1) prowadzi postępowanie odwoławcze i wydaje decyzje w drugiej instancji
w sprawach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2;
2) opracowuje zestawy pytań egzaminacyjnych;
3) wydaje decyzje w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
4) dokonuje, co najmniej raz do roku, analizy przeprowadzonych postępowań
kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych
i rzeczoznawstwa budowlanego;
5) sporządza opinie dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach z zakresu
odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa;
6) składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdanie ze swojej działalności;
7) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna uchyla uchwały okręgowych komisji
kwalifikacyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na
podstawie ustawy.
3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są decyzjami ostatecznymi, od
których przysługuje skarga do sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

Art. 37. 1. Krajowy Sąd Dyscyplinarny:
1) rozpatruje odwołania od orzeczeń okręgowych sądów dyscyplinarnych;
2) rozpatruje jako sąd pierwszej instancji sprawy członków organów Krajowej
Izby i okręgowych izb z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz
z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz
inżynierów budownictwa;
3) dokonuje, co najmniej raz do roku, analizy postępowań z zakresu
odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów
budownictwa i dyscyplinarnej;
4) składa Krajowemu Zjazdowi Izby coroczne sprawozdanie ze swojej działalności;
5) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych sądów dyscyplinarnych;
6) uchyla uchwały okręgowych sądów dyscyplinarnych sprzeczne z prawem lub
uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie niniejszej ustawy.
2. Krajowy Sąd Dyscyplinarny orzeka w składzie trzyosobowym jako sąd
pierwszej instancji i pięcioosobowym jako sąd odwoławczy.

Art. 38. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
1) prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela
w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej członków izb
architektów oraz inżynierów budownictwa i dyscyplinarnej członków
organów Krajowej Izby;
2) składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach,
o których mowa w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie
odpowiedzialności dyscyplinarnej lub skargę do sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb architektów oraz inżynierów budownictwa;
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników
odpowiedzialności zawodowej;
4) składa Krajowemu Zjazdowi Izby roczne i kadencyjne sprawozdanie ze
swojej działalności.

Art. 39. Osoby, o których mowa w art. 12a ustawy – Prawo budowlane,
podlegają na ich wniosek wpisowi na listę członków wskazanej przez nich
okręgowej izby i podlegają przepisom ustawy, z zastrzeżeniem art. 33 pkt 9.

Art. 40. 1. Członek izby ma prawo:
1) korzystać z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
zapewnienia właściwych warunków wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;
2) korzystać z ochrony i pomocy prawnej izby;
3) korzystać z działalności samopomocowej.
2. Członek samorządu zawodowego może zaskarżyć uchwałę okręgowej izby
do właściwych organów Krajowej Izby, a uchwałę Krajowej Izby do sądu administracyjnego.

Art. 41. Członek izby jest obowiązany:
1) przestrzegać przy wykonywaniu czynności zawodowych obowiązujących
przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;
2) przestrzegać zasad etyki zawodowej;
3) stosować się do uchwał organów izby;
4) regularnie opłacać składki członkowskie.

Art. 42. 1. Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w wypadku:
1) wniosku członka;
2) orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych;
3) orzeczenia kary, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 4;
4) śmierci członka.
2. Skreślenie z listy członków okręgowych izb może nastąpić także
w wypadku nieuiszczania składek członkowskich przez okres 1 roku.
2a. Członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z przyczyn,
o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 oraz w ust. 2, podlega na swój wniosek
ponownemu wpisowi na listę, jeżeli odbył szkolenie uzupełniające,
z uwzględnieniem art. 54 ust. 1a. Tryb i zakres przeszkolenia ustala Krajowa Rada Izby.
3. Zawieszenie w prawach członka izby następuje w wypadku:
1) orzeczenia kary, o której mowa w art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane;
2) orzeczenia kary dyscyplinarnej o zawieszeniu w prawach członka izby;
3) nieuiszczania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;
4) wniosku członka izby, który czasowo zaprzestał wykonywania samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie.

Art. 43. 1. Członkowi izby ukaranemu w trybie odpowiedzialności
zawodowej izb architektów oraz inżynierów budownictwa lub dyscyplinarnej, do
czasu zatarcia kary zawieszenia w prawach członka, nie przysługuje czynne
i bierne prawo wyborcze.
2. Członek izby, o którym mowa w ust. 1, nie może pełnić funkcji w organach
izby, a jego mandat w tych organach wygasa.
3. Zawieszenie w prawach członka izby powoduje zakaz wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w art. 14
ust. 1 pkt 1–5 ustawy – Prawo budowlane, na okres zawieszenia.

Art. 44. Członek organów izby pełni swoje funkcje społecznie, chyba że
Zjazd Krajowej Izby, w drodze uchwały, postanowi inaczej.

Art. 45. 1. Członek izby podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za
zawinione naruszenie obowiązków, o których mowa w art. 41.
2. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny podlegające
odpowiedzialności zawodowej, określone w art. 95 ustawy – Prawo budowlane, oraz czyny podlegające odpowiedzialności porządkowej zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Art. 46. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:
1) postępowanie wyjaśniające;
2) postępowanie przed sądem dyscyplinarnym;
3) postępowanie wykonawcze.

Art. 47. 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się na wniosek okręgowej
rady izby, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
2. Oskarżycielem w postępowaniu dyscyplinarnym przed okręgowym sądem
dyscyplinarnym jest okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej, a przed
Krajowym Sądem Dyscyplinarnym w sprawach członków organów Krajowej Izby
– Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 48. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są:
1) oskarżyciel;
2) obwiniony;
3) pokrzywdzony.

Art. 49. 1. Członek izby, którego dotyczy postępowanie, może ustanowić
obrońców spośród członków samorządu zawodowego, adwokatów lub radców
prawnych w każdym stadium postępowania.
2. Obrońcą nie może być członek sądu dyscyplinarnego i rzecznik
odpowiedzialności zawodowej.
3. W wypadku gdy członek izby nie ma obrońcy z wyboru, sąd dyscyplinarny
wyznaczy mu obrońcę z urzędu, jeżeli:
1) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do poczytalności osoby, której dotyczy postępowanie;
2) postępowanie toczy się po śmierci osoby, której dotyczy postępowanie.
4. Sąd dyscyplinarny na wniosek obwinionego może wyznaczyć obrońcę
także w innych uzasadnionych wypadkach.
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się również w toku postępowania wyjaśniającego.
6. Obrońca jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym się
dowie w związku z wykonywaniem czynności obrońcy.

Art. 50. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania
dyscyplinarnego toczy się ono nadal, jeżeli tego zażąda małżonek obwinionego,
jego krewny w linii prostej, brat lub siostra, w terminie 2 miesięcy od dnia zgonu obwinionego.

Art. 51. 1. Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie
od postępowania karnego lub postępowania dyscyplinarnego wszczętego
w jednostce organizacyjnej, w której przepisy szczególne przewidują takie
postępowanie. Postępowanie dyscyplinarne może być jednak zawieszone do czasu
ukończenia postępowania karnego.
2. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza, jeżeli
zaszła okoliczność, która według Kodeksu postępowania karnego wyłącza ściganie.

Art. 52. 1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego:
1) po upływie 3 miesięcy od dnia powzięcia przez okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej wiadomości o popełnieniu przewinienia;
2) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły 3 lata.
2. W wypadku gdy czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie
dyscyplinarne następuje dopiero z upływem karalności przestępstwa.
3. Przedawnienie dyscyplinarne przerywa każda czynność okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub Krajowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.

Art. 53. Członkowie sądów dyscyplinarnych są niezawiśli w zakresie
orzekania w sprawach dyscyplinarnych, podlegają tylko przepisom prawa
i orzekają na podstawie swojego przekonania opartego na swobodnej ocenie
całokształtu dowodów zebranych w toku postępowania, uwzględniając
okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i niekorzyść obwinionego
członka samorządu zawodowego.

Art. 54. 1. Okręgowy sąd dyscyplinarny w sprawach dyscyplinarnych może
orzekać następujące kary:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) zawieszenie, na okres do 2 lat, w prawach członka izby;
4) skreślenie z listy członków izby.
1a. Członek izby skreślony z listy członków okręgowej izby z powodu
orzeczenia kary, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nie może ubiegać się o ponowny
wpis na listę przez okres dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary
skreślenia z listy członków izby.
2. Okręgowy sąd dyscyplinarny może wzywać i przesłuchiwać świadków
oraz biegłych z zachowaniem przepisów postępowania karnego.
3. Od orzeczenia okręgowego sądu dyscyplinarnego obwinionemu oraz
okręgowemu rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej przysługuje prawo
wniesienia odwołania do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, w terminie 14 dni od
dnia doręczenia orzeczenia na piśmie wraz z uzasadnieniem.
4. Od orzeczenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach
odpowiedzialności dyscyplinarnej przysługuje obwinionemu, okręgowemu
rzecznikowi odpowiedzialności zawodowej lub Krajowemu Rzecznikowi
Odpowiedzialności Zawodowej prawo wniesienia odwołania do właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy
i ubezpieczeń społecznych, w terminie 14 dni od dnia doręczenia na piśmie
rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem.
5. Do rozpoznania odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego o apelacji. Od orzeczeń sądu apelacyjnego kasacja nie przysługuje.

Art. 55. 1. Właściwy sąd dyscyplinarny przekazuje niezwłocznie okręgowej
radzie odpis prawomocnego orzeczenia o nałożeniu kary z tytułu
odpowiedzialności dyscyplinarnej w celu dokonania wpisu o ukaraniu w rejestrze,
o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt 10.
2. (utracił moc)
2a. Zatarcie wpisu o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej
następuje z urzędu po upływie:
1) 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary upomnienia lub nagany;
2) 5 lat od upływu okresu zawieszenia w prawach członka izby;
3) 15 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary skreślenia z listy członków izby.
3. Jeżeli w okresach, o których mowa w ust. 2a, członek izby został ukarany
inną karą dyscyplinarną, zatarcie wpisu o ukaraniu następuje łącznie z zatarciem
późniejszego wpisu.

Art. 56. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, po zasięgnięciu opinii
Krajowych Izb, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb
postępowania dyscyplinarnego, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących:
1) stron i obrońców;
2) postępowania wyjaśniającego;
3) postępowania odwoławczego;
4) wykonania orzeczeń;
5) wznowienia postępowania;
6) kosztów postępowania.

Art. 57. 1. Okręgowe sądy dyscyplinarne, na wniosek członka izby i za
pisemną zgodą wszystkich stron, mogą rozpatrywać, jako sądy polubowne, spory
między członkami izb oraz między członkami izb a innymi podmiotami, jeżeli
spory te dotyczą wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
2. W wypadku sporów, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o sądach polubownych.

Art. 58. 1. Działalność samorządu zawodowego jest finansowana z jego majątku.
2. Majątek samorządu zawodowego stanowią środki finansowe oraz
nieruchomości i mienie ruchome.
3. Majątek samorządu zawodowego powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) z zapisów, darowizn i dotacji;
3) z wpływów z działalności gospodarczej;
4) z innych wpływów.
4. Majątkiem izby zarządza właściwa rada izby.
5. Izby prowadzą gospodarkę finansową zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 59. (pominięty).

Art. 60. (pominięty).

Art. 61. 1. Ministrowie: właściwy do spraw architektury i budownictwa oraz
właściwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasięgnięciu
opinii stowarzyszeń zawodowych i naukowo-technicznych, w terminie 6 miesięcy
od dnia ogłoszenia ustawy, powołają odpowiednio Komitety Organizacyjne Izb
Architektów, Inżynierów Budownictwa oraz Urbanistów, zwane dalej
„Komitetami”.
2. Zadaniem Komitetów, o których mowa w ust. 1, jest:
1) opracowanie projektów regulaminów pierwszych zjazdów okręgowych izb
i Krajowych Zjazdów Izb oraz regulaminów wyborów delegatów na te zjazdy;
2) ustalenie liczby, obszaru i siedzib okręgowych izb;
3) zwołanie, zgodnie z przepisami ustawy, pierwszych zjazdów okręgowych izb
oraz Krajowych Zjazdów Izb do dnia 31 grudnia 2002 r.
3. Komitety posiadają uprawnienia Krajowych Rad Izb i okręgowych rad izb
do czasu ich wyboru.
4. Komitety, w terminie do dnia 31 marca 2002 r., ustanowią spośród swoich
członków pełnomocników okręgowych, ustalając dla nich okręgi i siedziby.
5. Osoby posiadające uprawnienia, o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i ust. 3
pkt 1 i 2, składają do właściwych pełnomocników okręgowych:
1) wniosek o wpisanie na listę członków okręgowej izby;
2) dokumenty poświadczające posiadane uprawnienia.
6. Pełnomocnik okręgowy, po sprawdzeniu prawidłowości złożonych
dokumentów, bezzwłocznie wpisuje osoby, o których mowa w ust. 5, na listę
członków okręgowej izby.
7. W przypadku odmowy wpisu na listę, o której mowa w ust. 6, pełnomocnik
okręgowy przekazuje wniosek do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego lub
Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w celu przeprowadzenia
postępowania w sprawie wpisu i wydania decyzji.
8. Przy składaniu wniosku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, pełnomocnicy
okręgowi pobierają opłatę w wysokości 50 zł na poczet składki członkowskiej izby.
Wpływy z opłaty przeznacza się na pokrycie kosztów działania Komitetów,
w szczególności na organizację i przeprowadzenie pierwszych zjazdów
okręgowych izb oraz Krajowych Zjazdów Izb.
9. W pierwszych zjazdach mogą brać udział osoby wpisane na listy członków
okręgowych izb w trybie ust. 6 i 7 lub wybrani przez nich delegaci.

Art. 62. Do dnia zwołania pierwszych zjazdów okręgowych izb i Krajowych
Zjazdów Izb oraz przez okres 3 miesięcy od tego dnia:
1) prawo wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
oraz samodzielnego projektowania przestrzeni w skali regionalnej i lokalnej
lub kierowania zespołem prowadzącym takie projektowanie przysługuje na
zasadach dotychczasowych;
2) zadania określone w art. 8 pkt 4 wykonują oraz nadają uprawnienia
urbanistyczne, a także prowadzą postępowania w sprawie odpowiedzialności
zawodowej właściwe organy na podstawie przepisów dotychczasowych.

Art. 63. Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia
ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 61, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2) art. 5 ust. 3 pkt 6 oraz art. 59 pkt 3, które wchodzą w życie z dniem
przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.