Wejscie w życie: 5 grudnia 1994

Ostatnia Zmiana: 1 czerwca 2017

Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych

Art. 1. 1. Samorządowe kolegia odwoławcze, zwane dalej „kolegiami”, są
organami wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli
przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
2. Na zasadach określonych w odrębnych ustawach kolegia orzekają w innych
sprawach niż wymienione w ust. 1.

Art. 2. W sprawach, o których mowa w art. 1 ust. 1, kolegia są organami
właściwymi w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na
postanowienia, ponagleń, żądań wznowienia postępowania lub stwierdzania
nieważności decyzji.

Art. 2a. 1. Obszar właściwości miejscowej kolegium określa, w drodze
rozporządzenia, Prezes Rady Ministrów, na wniosek Krajowej Reprezentacji
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
2. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów samorządu województwa
jest kolegium mające siedzibę w mieście będącym siedzibą władz samorządu województwa.

Art. 3. Kolegia są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Art. 3a. 1. Nadzór nad działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes
Rady Ministrów.
2. Prezes Rady Ministrów może powierzyć wykonywanie nadzoru, o którym
mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
3. (uchylony)
4. Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną kolegiów polega
w szczególności na:
1) przeprowadzaniu kontroli organizacji i warunków pracy kolegiów, w tym na badaniu:
a) prawidłowości stosowania przepisów regulaminu organizacyjnego,
b) terminowości załatwiania spraw oraz stanu zaległości, ze szczególnym
uwzględnieniem spraw, w których postępowanie administracyjne trwa
dłużej niż 6 miesięcy,
c) prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych oraz rzetelności
sporządzania informacji o działalności kolegium;
2) analizie rocznych informacji o działalności kolegium;
3) rozpatrywaniu skarg na pozaorzeczniczą działalność kolegiów;
4) badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na prezesa kolegium;
5) badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków kolegium;
6) badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w celu
ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających odwołanie prezesa kolegium;
7) badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
i postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia okoliczności faktycznych
i prawnych uzasadniających ukaranie członka kolegium.
5. Organ nadzoru sprawuje nadzór nad kolegiami przy pomocy komórki
organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru lub właściwej do spraw kontroli.

Art. 4. 1. Organami kolegium są:
1) zgromadzenie ogólne kolegium;
2) prezes kolegium.
2. W skład kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz pozostali członkowie.
3. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub pozaetatowy.
4. Liczbę członków kolegium określa zgromadzenie ogólne kolegium na
wniosek prezesa kolegium.
5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Reprezentacji
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, określi, w drodze rozporządzenia,
maksymalną liczbę etatowych członków kolegium.

Art. 5. 1. Prezes Rady Ministrów na wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium
powołuje prezesa kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi
członkami kolegium.
2. Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru kandydatów na prezesa
kolegium w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów
przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy
uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej
większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości
przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia
odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają
te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.
3. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania.
4. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu
powołania nowego prezesa kolegium.
5. Zgromadzenie ogólne kolegium w sprawie, o której mowa w ust. 2, zwołuje
się w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia upływu kadencji prezesa
kolegium. O terminie zwołania zgromadzenia prezes lub wiceprezes kolegium
zawiadamia przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
6. Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych ogłasza, w siedzibach samorządowych kolegiów odwoławczych,
informację o terminie zwołania zgromadzenia ogólnego kolegium w sprawie wyboru
kandydatów na prezesa kolegium oraz o przewidzianym w regulaminie
organizacyjnym trybie zgłaszania kandydatów na to stanowisko.

Art. 6. 1. Odwołanie prezesa kolegium następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji ze stanowiska;
2) skazania prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione
z winy umyślnej;
3) gdy przestał spełniać warunki określone w art. 7 ust. 1 pkt 1.
4) (uchylony)
1a. Prezes Rady Ministrów może odwołać prezesa kolegium w przypadku
stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej
powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania obowiązków lub
uchylania się od ich wykonywania.
2. Prezesa kolegium odwołuje Prezes Rady Ministrów.
3. Odwołanie prezesa kolegium z przyczyny, o której mowa w ust. 1a, następuje
na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej po
przeprowadzeniu, z udziałem zainteresowanego i po zasięgnięciu opinii zgromadzenia
ogólnego kolegium, postępowania wyjaśniającego, w którym ustala się występowanie
okoliczności wymienionych w tym przepisie.
4. Decyzję o odwołaniu, wraz z uzasadnieniem, doręcza się zainteresowanemu.
Na decyzję o odwołaniu zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do sądu
administracyjnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wniesienie skargi
wstrzymuje odwołanie ze stanowiska. Sąd administracyjny wyznacza rozprawę w tej
sprawie w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia przekazania odpowiedzi na skargę.
5. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 4, stosuje się
odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych. Przepisów
art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, 1370 i 2451) nie stosuje się.
6. W razie prawomocnego odwołania prezesa kolegium, wiceprezes kolegium
zwołuje niezwłocznie zgromadzenie ogólne kolegium w sprawie, o której mowa
w art. 5 ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
7. Po upływie kadencji prezesa kolegium albo odwołaniu prezesa kolegium
w związku ze złożoną rezygnacją jego dotychczasowy stosunek pracy przekształca się
– na jego wniosek – w stosunek pracy etatowego członka kolegium, w którym pełnił
funkcję albo w którym był zatrudniony przed objęciem stanowiska prezesa.
8. W przypadku gdy przekształcenie stosunku pracy prezesa kolegium
powodowałoby przekroczenie liczby członków kolegium, o której mowa w art. 4
ust. 5, albo wynikającej z budżetu państwa liczby etatów kalkulacyjnych i limitu
środków na wynagrodzenia, liczby te zwiększa się o jeden, a uzupełnienie środków na
wynagrodzenia następuje z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych.

Art. 7. 1. Etatowym członkiem kolegium może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;
2) ukończyła magisterskie studia prawnicze lub administracyjne;
3) wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji
publicznej oraz ma doświadczenie zawodowe;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo
popełnione z winy umyślnej.
1a. Pozaetatowym członkiem kolegium może być osoba spełniająca wymagania
określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, jeżeli ma wyższe wykształcenie.
2. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa
kolegium, zgłoszony po uzyskaniu opinii zgromadzenia ogólnego kolegium, przyjętej
w głosowaniu tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu.
3. Kandydatów na członków kolegium przedstawia jego prezes.
4. Powołanie etatowych członków kolegium następuje na czas nieokreślony.
5. Wiceprezesa powołuje, spośród etatowych członków kolegium, i odwołuje
Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa kolegium.
6. Odwołanie członka kolegium następuje na wniosek prezesa kolegium
w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 i w razie prawomocnego
orzeczenia kary wykluczenia ze składu kolegium przez właściwą komisję dyscyplinarną.
7. Pozaetatowi członkowie kolegium wybierani są na okres 6 lat, z tym że co
3 lata następuje wybór połowy ich składu.
8. Prezes kolegium oraz etatowi członkowie kolegium nie mogą należeć do partii
politycznej ani prowadzić działalności politycznej.

Art. 8. 1. Kandydatów na członków kolegium wyłania się w drodze konkursu.
2. Konkurs ogłasza prezes kolegium, który przewodniczy pracom komisji konkursowej.
3. W skład komisji konkursowej oprócz prezesa kolegium wchodzi dwóch
członków wybranych przez zgromadzenie ogólne kolegium.
4. W miarę potrzeby, konkurs przeprowadza się również w związku
z koniecznością uzupełnienia składu kolegium, w szczególności gdy został on
zmniejszony z powodów, o których mowa w art. 6 ust. 1. Nowi pozaetatowi
członkowie są wybierani na okres do końca kadencji ustalonej zgodnie z art. 7 ust. 7.
5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Reprezentacji
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, określi, w drodze rozporządzenia, tryb
przeprowadzania konkursu na członków kolegium.

Art. 9. 1. Członkostwa w kolegium nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora;
2) mandatem radnego lub członkostwem w organie wykonawczym jednostki
samorządu terytorialnego;
3) zatrudnieniem w urzędzie gminy, starostwie lub urzędzie marszałkowskim;
4) członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachunkowej.
2. Etatowego członkostwa kolegium nie można łączyć również z zatrudnieniem
na stanowisku sędziego, asesora sądowego i prokuratora oraz zatrudnieniem w tym
samym województwie w administracji państwowej.
3. Członek kolegium może być, na jego wniosek lub za jego zgodą, przeniesiony
do innego kolegium. Przeniesienie następuje na podstawie decyzji prezesa kolegium,
do którego członek ten ma być przyjęty, podjętej w porozumieniu z prezesem tego
kolegium, którego był członkiem.

Art. 10. 1. Członkowie kolegium w zakresie wykonywania czynności
określonych ustawą korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.
2. Pozaetatowym członkom kolegium, którzy ulegli wypadkowi w czasie
wykonywania czynności określonych ustawą, przysługuje:
1) renta inwalidzka – w razie zaliczenia do jednej z grup inwalidów;
2) jednorazowe odszkodowanie – w razie zaliczenia do I lub II grupy inwalidów.
3. Członkom rodziny osób, które zmarły wskutek wypadków przy pracy
określonych w ust. 2, przysługuje renta rodzinna oraz jednorazowe odszkodowanie.
4. Świadczenia wymienione w ust. 2 i 3 wypłaca Zakład Ubezpieczeń
Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 10a. Członkostwo w kolegium ustaje z powodu:
1) śmierci;
2) odwołania;
3) przeniesienia do innego kolegium;
4) trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym
stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 11. 1. Prezes kolegium kieruje pracami kolegium, a w szczególności:
1) reprezentuje kolegium na zewnątrz;
2) przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne kolegium, Prezesowi Rady
Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej
i sejmikowi województwa roczną informację o działalności kolegium w terminie
do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją;
3) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kolegium;
4) zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium;
5) ogłasza konkurs na członków kolegium;
6) przewodniczy pracom komisji konkursowej;
7) przedstawia kandydatów na członków kolegium wyłonionych w drodze konkursu;
8) występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa kolegium oraz
członka kolegium;
9) czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy kolegium;
10) wyznacza przewodniczących składów orzekających.
2. Prezes kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa
dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

Art. 12. 1. Zgromadzenie ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej
dwa razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny wniosek co najmniej
połowy członków kolegium w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu
ogólnemu kolegium przewodniczy prezes kolegium.
2. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą osoby, o których mowa
w art. 4 ust. 2.
3. Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium należy:
1) uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium;
2) wybór członków komisji konkursowej zgodnie z art. 8 ust. 3;
3) przyjmowanie rocznej informacji o działalności kolegium;
3a) wybór kandydatów na prezesa kolegium;
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub
przedstawionych przez prezesa kolegium.
4. Z zastrzeżeniem przepisu art. 5 ust. 2, uchwały zgromadzenia ogólnego
kolegium zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu
kolegium. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa kolegium.

Art. 13. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia biuro kolegium.

Art. 14. Wojewoda zapewnia kolegium możliwość korzystania z niezbędnych
lokali, za odpłatnością nieprzekraczającą kosztów ponoszonych faktycznie na ich utrzymanie.

Art. 15. 1. (uchylony)
2. Prezes kolegium nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy:
1) na podstawie powołania – z etatowymi członkami kolegium;
2) na podstawie umowy o pracę – z pracownikami biura kolegium.
3. Podstawą rozwiązania stosunku pracy etatowego członka kolegium jest
ustanie członkostwa wskutek odwołania.
4. Pozaetatowi członkowie kolegium otrzymują wynagrodzenie za udział
w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży.
5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
wynagradzania prezesa, wiceprezesa i pozostałych członków kolegium oraz
szczegółowe zasady wynagradzania pracowników biura kolegium.
6. Wynagrodzenie zasadnicze prezesa, wiceprezesa i etatowych członków
kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według
odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagrodzenia jest
różnicowana ze względu na staż pracy i pełnioną funkcję.
7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6. Wielokrotność ta nie może być mniejsza niż 3,0.

Art. 16. 1. Prezes kolegium dokonuje, w imieniu kolegium, czynności z zakresu
prawa pracy wobec etatowych członków kolegium i pracowników biura kolegium.
2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących stosunku pracy
etatowych członków kolegium i pracowników biura kolegium, mają odpowiednie
zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych.

Art. 16a. Członek kolegium podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej
w związku z postępowaniem uchybiającym jego obowiązkom lub godności zawodowej.

Art. 16b. 1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) nagana z ostrzeżeniem;
4) wykluczenie ze składu kolegium.
2. Odpis orzeczenia kary dyscyplinarnej wraz z uzasadnieniem włącza się do akt
osobowych członka kolegium.

Art. 16c. 1. W sprawach dyscyplinarnych członków kolegiów orzekają:
1) w pierwszej instancji – komisja dyscyplinarna kolegium;
2) w drugiej instancji – komisja dyscyplinarna przy Krajowej Reprezentacji
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
2. Komisje dyscyplinarne składają się z trzech etatowych członków kolegiów.
3. Tryb wyboru etatowych członków kolegiów do komisji dyscyplinarnych
określi regulamin uchwalony przez Krajową Reprezentację Samorządowych
Kolegiów Odwoławczych.
4. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie orzecznictwa
dyscyplinarnego i nie są związane rozstrzygnięciami innych organów stosujących
prawo, z wyjątkiem prawomocnego skazującego wyroku sądu, oraz samodzielnie
rozstrzygają wszelkie zagadnienia faktyczne i prawne.

Art. 16d. 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna komisja dyscyplinarna
pierwszej instancji na wniosek prezesa kolegium.
2. Prezes kolegium oraz Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych mogą powoływać, spośród etatowych członków kolegiów,
rzeczników dyscyplinarnych, do których należy prowadzenie w ich imieniu
postępowania wyjaśniającego oraz popieranie przed komisją dyscyplinarną wniosku o ukaranie.
3. Wymierzenie za ten sam czyn kary w postępowaniu karnym lub
w postępowaniu w sprawach o wykroczenia nie stanowi przeszkody do wszczęcia
postępowania przed komisją dyscyplinarną.
4. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po przeprowadzeniu rozprawy oraz
po wysłuchaniu uczestników postępowania.
5. Obwiniony członek etatowy kolegium ma prawo do korzystania z pomocy
wybranego przez siebie obrońcy. W przypadku obwinionych członków
pozaetatowych kolegium, jeżeli nie wybiorą sobie obrońcy, przewodniczący składu
orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród członków etatowych kolegium.
6. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej kolegium każda ze stron może odwołać
się do komisji dyscyplinarnej przy Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.
7. Od orzeczeń komisji dyscyplinarnej przy Krajowej Reprezentacji
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych stronom służy odwołanie do właściwego
ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy
i ubezpieczeń społecznych.
8. Do rozpatrzenia odwołania stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sądu apelacyjnego skarga kasacyjna nie przysługuje.

Art. 16e. 1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie
4 miesięcy od dnia powzięcia przez właściwy organ wiadomości o popełnieniu czynu
uzasadniającego nałożenie kary i po upływie 3 lat od dnia popełnienia tego czynu.
Jeżeli czyn stanowi przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu
przedawnienia ścigania tego przestępstwa.
2. Kary dyscyplinarne ulegają zatarciu po upływie 3 lat od dnia doręczenia
ukaranemu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie został on
ponownie ukarany dyscyplinarnie lub sądownie.
3. Do wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków i biegłych oraz
przeprowadzania innych dowodów w postępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
i tryb postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego oraz
wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.

Art. 17. 1. Orzeczenia kolegium zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na
posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia kolegium, z zastrzeżeniem art. 79 ust. 5, 6 i 9,
art. 80 ust. 1 i 3 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 i 50), wydawane są w formie decyzji albo postanowień.
2. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu
orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi
motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium wyznaczony jako
jej sprawozdawca.
3. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie
może wstrzymać się od głosu.
4. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić
przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie
7 dni od dnia odbycia narady.
5. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

Art. 18. 1. Kolegium orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub
etatowy członek kolegium.
2. Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin, o którym
mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1.
3. Członkowie kolegium nieposiadający wykształcenia prawniczego lub
administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich
kwalifikacji zawodowych.

Art. 18a. W postępowaniu przed kolegium nie może reprezentować strony:
1) adwokat wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim
oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem adwokatów lub
adwokatów i radców prawnych albo w spółce komandytowej, w której
komplementariuszami są wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni,
przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie
pomocy prawnej,
2) radca prawny wykonujący zawód w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce
jawnej lub cywilnej z wyłącznym udziałem radców prawnych lub radców
prawnych i adwokatów albo w spółce komandytowej, w której
komplementariuszami są wyłącznie radcowie prawni lub radcowie prawni
i adwokaci, przy czym wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest
świadczenie pomocy prawnej,
3) doradca podatkowy wykonujący zawód w spółce niemającej osobowości
prawnej z wyłącznym udziałem doradców podatkowych
– w których członkiem, wspólnikiem, udziałowcem lub komplementariuszem jest
etatowy członek kolegium.

Art. 19. 1. Do wykonywania przez kolegium zadań, o których mowa w art. 1 i 2,
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji
podatkowej, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.
2. W szczególności kolegium jest uprawnione do:
1) żądania niezbędnych dla wydania orzeczenia informacji i dokumentów
dotyczących działalności organów jednostek samorządu terytorialnego;
2) wglądu w dokumentację związaną z załatwieniem spraw, o których mowa w art. 1 i 2.
3. Żądając wglądu w dokumentację związaną z załatwieniem sprawy, członek
kolegium przedkłada właściwemu organowi imienne upoważnienie podpisane przez
prezesa kolegium. Upoważnienie załącza się do akt sprawy.

Art. 20. 1. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu
jednostki samorządu terytorialnego, prezes kolegium wydaje postanowienie
sygnalizacyjne, którego odpisy przekazuje organowi jednostki samorządu
terytorialnego i, odrębnie, komisji rewizyjnej odpowiednio rady gminy, powiatu albo
sejmiku województwa oraz właściwemu wojewodzie.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi podstawę do wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego w stosunku do pracowników samorządowych, jeżeli
ich działanie lub zaniechanie jest przyczyną powstania uchybień w pracy organu
jednostki samorządu terytorialnego.
3. Właściwe organy powiadamiają kolegium w terminie 30 dni o zajętym stanowisku.

Art. 21. 1. Przy orzekaniu członkowie składów orzekających kolegium są
związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
2. Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd administracyjny.

Art. 22. (uchylony).

Art. 23. Zgromadzeni na wspólnym posiedzeniu prezesi kolegiów tworzą,
z mocy prawa, Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Art. 24. 1. Do zadań zgromadzenia, o którym mowa w art. 23, należy:
1) wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania kolegiów,
a także ich działalności orzeczniczej;
2) opiniowanie projektów aktów prawnych w szczególności dotyczących kolegiów
i postępowania administracyjnego;
3) określenie zasad organizacji prac zgromadzenia oraz podejmowanie uchwał
w innych istotnych sprawach dotyczących kolegiów.
2. Obsługę zgromadzenia zapewnia, każdorazowo, biuro kolegium, w którego
siedzibie odbywa się posiedzenie zgromadzenia.

Art. 25. (pominięty).

Art. 26. (pominięty).

Art. 27. (pominięty).

Art. 28. (pominięty).

Art. 29. 1. Kolegia odwoławcze przy sejmikach samorządowych, działające na
podstawie dotychczasowych przepisów, stają się, z dniem wejścia w życie ustawy,
samorządowymi kolegiami odwoławczymi.
2. (pominięty)
3. (pominięty)

Art. 30. 1. Członkowie dotychczasowych kolegiów odwoławczych przy
sejmikach samorządowych, wykonujący tę funkcję w ramach stosunku pracy, stają się,
z dniem wejścia w życie ustawy, etatowymi członkami terytorialnie odpowiedniego
kolegium, chyba że nie spełniają warunków, o których mowa w art. 5 ust. 1.
2. Do czasu wyboru pozaetatowych członków kolegiów w trybie art. 32
ust. 2 członkowie kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych,
o których mowa w ust. 1, niespełniający warunków określonych w art. 5 ust. 1, stają
się, z dniem wejścia w życie ustawy, pozaetatowymi członkami kolegiów.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członków kolegiów odwoławczych
przy sejmikach samorządowych, którzy do czasu wejścia w życie ustawy pozaetatowo
wykonywali tę funkcję.
4. Stosunek pracy z członkami kolegiów, o których mowa w ust. 1, przekształca
się, z dniem wejścia w życie ustawy, w stosunek pracy na podstawie powołania.
5. Stosunek pracy z członkami kolegiów odwoławczych przy sejmikach
samorządowych, o których mowa w ust. 2, z dniem wejścia w życie ustawy wygasa.
Członkom tym przysługuje od właściwego sejmiku samorządowego odszkodowanie
w wysokości równej wynagrodzeniu za okres wypowiedzenia.

Art. 31. 1. Pracownicy sejmiku samorządowego, których zakresy czynności
przewidują dotychczas obsługę kolegium odwoławczego, stają się, z dniem wejścia
w życie ustawy, pracownikami terytorialnie odpowiedniego kolegium, z
zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą do dnia wejścia w życie ustawy
złożyć przewodniczącemu sejmiku oraz przewodniczącemu kolegium oświadczenie
o odmowie zatrudnienia w kolegium. W przypadku tym pozostają oni pracownikami
sejmiku, w którym są zatrudnieni w dniu ogłoszenia ustawy, na zasadach
obowiązujących w dniu złożenia tego oświadczenia.

Art. 32. (pominięty).

Art. 33. Mienie ruchome będące w używaniu kolegiów odwoławczych przy
sejmikach samorządowych pozostaje, po dniu wejścia w życie ustawy, w używaniu
samorządowych kolegiów odwoławczych.

Art. 34. Traci moc art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu
kadencji kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. poz. 396).

Art. 35. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.