Wejscie w życie: 1 października 1981

Ostatnia Zmiana: 25 maja 2006

Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego

Art. 1. 1. Załoga uczestniczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem państwowym na
zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Do samorządu załogi przedsiębiorstwa państwowego należy stanowienie
w istotnych sprawach przedsiębiorstwa, wyrażanie opinii, podejmowanie inicjatywy
i zgłaszanie wniosków oraz sprawowanie kontroli działalności przedsiębiorstwa.
3. Samorząd załogi oraz jego organy realizują zadania określone w ust. 2
niezależnie od organów administracji państwowej, organizacji społecznych,
związkowych i politycznych.

Art. 2. 1. Organami samorządu załogi są:
1) ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa, ogólne zebranie pracowników
poszczególnych zakładów oraz innych jednostek organizacyjnych wchodzących
w skład przedsiębiorstwa;
2) rada pracownicza przedsiębiorstwa, która w statucie samorządu załogi może być
nazwana radą robotniczą;
3) rada pracownicza zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym.
2. Załoga może wypowiadać się w istotnych sprawach przedsiębiorstwa
w formie referendum.
3. Rada pracownicza przedsiębiorstwa reprezentuje samorząd załogi.

Art. 3. Z zastrzeżeniem art. 398 ustawy z dnia 25 września 1981 r.
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1384 oraz z 2015 r. poz.
1322) działalność w radzie pracowniczej przedsiębiorstwa oraz w radzie pracowniczej
zakładu ma charakter społeczny.

Art. 4. Członkowie rady pracowniczej przedsiębiorstwa oraz członkowie rady
pracowniczej zakładu, zwani dalej członkami rady pracowniczej, są odpowiedzialni
wobec załogi.

Art. 5. Członek rady pracowniczej zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas
niewykonywania pracy z powodu pełnienia swoich zadań w godzinach pracy.

Art. 6. 1. Przedsiębiorstwo państwowe nie może bez zgody rady pracowniczej
przedsiębiorstwa wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z członkiem rady
pracowniczej w czasie trwania kadencji tej rady oraz w ciągu jednego roku po jej
upływie. Przedsiębiorstwo nie może też bez zgody rady pracowniczej
przedsiębiorstwa zmienić w tym czasie członkowi rady warunków pracy i płacy na
jego niekorzyść.
2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają przepisów
o rozwiązywaniu stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Art. 7. 1. Ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa jednozakładowego
oraz ogólne zebranie pracowników zakładu w przedsiębiorstwie wielozakładowym,
zwane dalej ogólnym zebraniem pracowników, stanowi formę bezpośredniego
uczestniczenia załogi w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
2. Do ważności uchwał ogólnego zebrania pracowników wymagana jest
obecność na posiedzeniu co najmniej połowy liczby pracowników, jeżeli statut
samorządu załogi nie stanowi inaczej.
3. Uchwały ogólnego zebrania pracowników zapadają zwykłą większością głosów.

Art. 8. 1. W przedsiębiorstwie jednozakładowym oraz w zakładzie
przedsiębiorstwa wielozakładowego, w którym liczba zatrudnionych przekracza
trzystu pracowników, funkcje ogólnego zebrania pracowników pełni zebranie
delegatów wybranych na okres dwóch lat przez pracowników przedsiębiorstwa lub
zakładu, w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym.
Liczbę delegatów określa statut samorządu załogi.
2. Wyborcy, na wniosek co najmniej jednej piątej uprawnionych do głosowania,
mogą w tajnym głosowaniu odwołać delegata.
3. Statut samorządu załogi określa sposób zwoływania ogólnego zebrania pracowników.

Art. 9. 1. Ogólne zebranie pracowników odbywa posiedzenia co najmniej dwa
razy w roku.
2. Na pisemny wniosek co najmniej jednej piątej liczby członków ogólnego
zebrania pracowników rada pracownicza zwołuje w ciągu siedmiu dni posiedzenie
tego zebrania.
3. Ogólne zebranie pracowników na każdym posiedzeniu wybiera w głosowaniu
tajnym przewodniczącego zebrania, jego zastępcę i sekretarza.

Art. 10. Ogólne zebranie pracowników przedsiębiorstwa:
1) uchwala, na wniosek dyrektora, statut przedsiębiorstwa;
2) podejmuje uchwały w sprawie podziału zysku przeznaczonego dla załogi;
3) dokonuje rocznej oceny działalności rady pracowniczej przedsiębiorstwa oraz
dyrektora przedsiębiorstwa;
4) uchwala wieloletnie plany przedsiębiorstwa;
5) uchwala, na wniosek rady pracowniczej przedsiębiorstwa, statut samorządu
załogi przedsiębiorstwa.

Art. 11. Ogólne zebranie pracowników ma prawo wyrażania opinii we
wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa.

Art. 12. 1. Co najmniej raz w roku rada pracownicza przedsiębiorstwa składa na
ogólnym zebraniu pracowników sprawozdanie ze swej działalności.
2. Na żądanie jednej piątej członków ogólnego zebrania pracowników rada
pracownicza ma obowiązek w ciągu siedmiu dni przedstawić sprawozdanie
w sprawach wymienionych w żądaniu.

Art. 13. 1. Rada pracownicza przedsiębiorstwa składa się z piętnastu członków.
Statut samorządu załogi może ustalić inną liczbę członków rady pracowniczej.
2. Radę pracowniczą przedsiębiorstwa wybierają pracownicy przedsiębiorstwa
w wyborach powszechnych, bezpośrednich i równych, w głosowaniu tajnym.
3. Kadencja rady pracowniczej przedsiębiorstwa trwa dwa lata.
4. Wyborcy, w trybie przewidzianym w ust. 2, mogą przed upływem kadencji
odwołać członka rady pracowniczej przedsiębiorstwa lub całą radę.
5. Wniosek o odwołanie członka rady pracowniczej przedsiębiorstwa lub całej
rady wymaga podpisu jednej piątej liczby wyborców.

Art. 14. 1. Czynne prawo wyborcze przysługuje każdemu pracownikowi
przedsiębiorstwa.
2. Każdy pracownik przedsiębiorstwa ma prawo zgłaszać kandydatów na
członków rady pracowniczej.

Art. 15. 1. Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, którzy pracują
w przedsiębiorstwie co najmniej dwa lata. Nie dotyczy to przedsiębiorstw nowo tworzonych.
2. Bierne prawo wyborcze nie przysługuje dyrektorowi przedsiębiorstwa, jego
zastępcom, głównego księgowemu, radcy prawnemu, kierownikom zakładów i ich
zastępcom oraz pracownikowi przedsiębiorstwa oddelegowanemu do pracy poza
przedsiębiorstwem na okres dłuższy niż pół roku.
3. Pracownik przedsiębiorstwa nie może pełnić funkcji członka rady
pracowniczej bez przerwy dłużej niż dwie kadencje.

Art. 16. 1. Wybory członków rady pracowniczej przedsiębiorstwa organizuje
i przeprowadza komisja wyborcza.
2. Statut samorządu załogi przedsiębiorstwa określa szczegółowo zasady
powoływania komisji wyborczej oraz tryb jej działania.

Art. 17. Komisja wyborcza określa, proporcjonalnie do liczby pracowników
zatrudnionych w poszczególnych wewnętrznych jednostkach organizacyjnych
przedsiębiorstwa, liczbę członków rady pracowniczej, którzy mają być wybrani przez
pracowników zatrudnionych w tych jednostkach.

Art. 18. W wypadku złożenia wniosku o odwołanie całego składu rady
pracowniczej przedsiębiorstwa lub poszczególnych jej członków, głosowanie nad tym
wnioskiem przeprowadza komisja wyborcza, powołana zgodnie z przepisami art. 16.

Art. 19. W razie zmniejszenia się składu rady pracowniczej przedsiębiorstwa
o połowę – w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających – rada pracownicza
może inicjować powołanie komisji wyborczej. Przepisy art. 16 i 17 stosuje się
odpowiednio.

Art. 20. W nowo utworzonym przedsiębiorstwie wybory rady pracowniczej
przedsiębiorstwa powinny odbyć się przed upływem pół roku od dnia wpisania
przedsiębiorstwa do rejestru.

Art. 21. 1. Rada pracownicza przedsiębiorstwa wybiera ze swego grona na okres
dwóch lat prezydium w składzie: przewodniczący, jeden lub więcej zastępców
przewodniczącego oraz sekretarz.
2. Członkiem prezydium rady pracowniczej przedsiębiorstwa nie może być
pracownik przedsiębiorstwa, który pełni funkcję kierowniczą w organizacji
politycznej lub związkowej działającej w przedsiębiorstwie.

Art. 22. 1. Prezydium jest wewnętrznym organem rady pracowniczej
przedsiębiorstwa i realizuje określone przez nią zadania.
2. Rada pracownicza przedsiębiorstwa nie może upoważnić prezydium do
występowania w jej imieniu w sprawach należących do jej kompetencji.

Art. 23. 1. Rada pracownicza przedsiębiorstwa może powoływać komisje
i zespoły spośród swoich członków oraz innych pracowników przedsiębiorstwa.
Komisje i zespoły są pomocniczymi organami rady pracowniczej przedsiębiorstwa.
2. Statut samorządu załogi może przewidywać powoływanie do prac komisji
i zespołów również osób niebędących pracownikami przedsiębiorstwa.

Art. 24. 1. Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy:
1) uchwalanie oraz zmiana planu rocznego przedsiębiorstwa;
2) przyjmowanie sprawozdania rocznego oraz zatwierdzanie bilansu;
3) podejmowanie uchwał w sprawie inwestycji;
4) wyrażanie zgody na utworzenie lub przystąpienie do spółki handlowej lub innej
struktury organizacyjnej przewidzianej przepisami prawa bądź nabycie jej
udziałów (akcji), jak również podejmowanie uchwał w sprawie wystąpienia
z takiej struktury, żądania jej rozwiązania lub zbycia jej udziałów (akcji);
5) wyrażanie zgody na oddawanie środków trwałych przedsiębiorstwa osobom
prawnym lub fizycznym do korzystania z nich w formie przewidzianej w prawie
cywilnym;
6) podejmowanie uchwał w sprawie łączenia i podziału przedsiębiorstw;
7) podejmowanie uchwał w sprawie zakładowego budownictwa mieszkaniowego
i socjalnego;
8) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany kierunku działalności
przedsiębiorstwa;
9) podejmowanie uchwał w sprawie podziału na fundusze wygospodarowanego
dochodu pozostającego w dyspozycji przedsiębiorstwa oraz zasad wykorzystania
tych funduszów z zastrzeżeniem przepisu ust. 3;
10) wyrażanie zgody na zbywanie środków trwałych stanowiących przedmiot stałego
użytku przedsiębiorstwa oraz na dokonanie darowizny;
11) decydowanie o przystąpieniu przedsiębiorstwa w charakterze członka
zbiorowego do organizacji społecznych;
12) podejmowanie uchwał w sprawie klubów techniki i racjonalizacji;
13) (uchylony)
14) podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu w przedsiębiorstwie referendum;
15) wybieranie swego przedstawiciela do rady zrzeszenia przedsiębiorstw.
2. Do kompetencji stanowiących rady pracowniczej przedsiębiorstwa należy
również podejmowanie uchwał w sprawach powołania i odwołania dyrektora
przedsiębiorstwa oraz innych osób wykonujących kierownicze funkcje
w przedsiębiorstwie, zgodnie z przepisami ustawy o przedsiębiorstwach państwowych.
3. Rada pracownicza dokonując podziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 9,
powinna zapewnić niezbędne środki na prowizje od zysku zgodnie z odrębnymi przepisami.

Art. 25. 1. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo wyrażania opinii we
wszystkich sprawach dotyczących przedsiębiorstwa oraz jego kierownictwa.
1a. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo do uzyskiwania informacji
i przeprowadzania konsultacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r.
o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79,
poz. 550, z 2008 r. Nr 93, poz. 584 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 805).
2. Właściwe organy obowiązane są do zasięgania opinii rady pracowniczej
przedsiębiorstwa w sprawach: zmiany aktu o utworzeniu i likwidacji
przedsiębiorstwa, komercjalizacji i prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa –
z wyjątkiem przypadku, gdy z wnioskiem wystąpił dyrektor przedsiębiorstwa
państwowego i rada pracownicza, zawierania przez przedsiębiorstwo porozumień
i umów długoterminowych z innymi organizacjami gospodarczymi oraz organami
administracji państwowej, wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych,
decyzji dyrektora o przydziale mieszkań.
3. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma obowiązek wyrażenia opinii
w sprawach przedłożonych przez dyrektora przedsiębiorstwa i organ założycielski,
a wymienionych w ust. 2.

Art. 26. 1. Wyrażenie opinii przez radę pracowniczą przedsiębiorstwa
w sprawach wymienionych w art. 25 ust. 2 powinno nastąpić przed upływem dwóch
tygodni od dnia otrzymania zapytania, chyba że termin na wyrażenie opinii został
przedłużony. W sprawach pilnych właściwy organ może zwrócić się o wyrażenie
opinii w terminie krótszym, jednakże nie krótszym niż pięć dni.
2. Niewyrażenie przez radę pracowniczą przedsiębiorstwa opinii w określonym
lub uzgodnionym terminie uważa się za brak zgłoszenia zastrzeżeń.

Art. 27. 1. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo występowania
z inicjatywami, wnioskami i uwagami we wszystkich sprawach dotyczących
przedsiębiorstwa.
2. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo zwracania się do dyrektora
przedsiębiorstwa z zapytaniem w sprawach stanu przedsiębiorstwa lub działalności
organów przedsiębiorstwa.
3. Dyrektor przedsiębiorstwa ma obowiązek powiadomić radę pracowniczą
przedsiębiorstwa o zajętym stanowisku w sprawie przedstawionej inicjatywy lub
zgłoszonego wniosku oraz udzielić odpowiedzi na pytanie niezwłocznie, nie później
jednak niż w ciągu dwóch tygodni.

Art. 28. 1. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo kontroli całokształtu
działalności przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o racjonalną
gospodarkę mieniem przedsiębiorstwa.
2. Kontrola obejmuje w szczególności zbadanie i ocenę wykonania zadań
planowych oraz realizacji zawartych umów i porozumień, analizę sprawozdania
rocznego i bilansu, analizę i ocenę okresowych oraz doraźnych sprawozdań dyrektora
przedsiębiorstwa, kontrolę wykonania uchwał rady pracowniczej, właściwego
wykorzystania zasobów pracy, prawidłowości gospodarki materiałowej i finansowej,
ochrony środowiska, a w porozumieniu ze związkami zawodowymi – kontrolę
przestrzegania norm pracy oraz dyscypliny pracy i płac.
3. Dyrektor przedsiębiorstwa jest obowiązany udostępnić dokumenty i materiały
niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

Art. 29. 1. Rada pracownicza przedsiębiorstwa odbywa posiedzenia co najmniej
raz na kwartał.
2. Na pisemny wniosek jednej piątej liczby członków rady pracowniczej
przedsiębiorstwa prezydium rady ma obowiązek zwołać posiedzenie rady.

Art. 30. 1. Do ważności podejmowanych uchwał niezbędna jest obecność co
najmniej połowy liczby członków rady pracowniczej przedsiębiorstwa. Do ważności
uchwał w sprawach wymienionych w art. 40 wymagana jest obecność na posiedzeniu
dwóch trzecich liczby członków rady pracowniczej.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

Art. 31. 1. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie. Wyjątek stanowi
głosowanie w sprawach osobowych, które odbywa się tajnie.
2. Głosowanie tajne odbywa się również na wniosek członka rady pracowniczej
przedsiębiorstwa.

Art. 32. 1. Szczegółowy tryb działania rady pracowniczej przedsiębiorstwa oraz
zasady zwoływania i odbywania posiedzeń reguluje statut samorządu załogi.
2. Rada pracownicza przedsiębiorstwa może uchwalić odrębny od statutu
regulamin posiedzeń.

Art. 33. 1. W zakładach i innych wewnętrznych jednostkach organizacyjnych
przedsiębiorstwa sporządzających bilans statut samorządu załogi może przewidzieć
powoływanie rady pracowniczej zakładu.
2. Statut samorządu załogi może przewidzieć prawo powoływania rady
pracowniczej zakładu również i w innych jednostkach organizacyjnych niż określone
w ust. 1.
3. Wybory członków rady pracowniczej zakładu odbywają się na zasadach
określonych w art. 13–20.
4. Statut samorządu załogi określa, jakie sprawy dotyczące zakładu rada
pracownicza przedsiębiorstwa może przekazać radzie pracowniczej zakładu. Przy
przekazywaniu spraw należy uwzględnić charakter spraw oraz możliwość ich
realizacji.
5. Do członków rady pracowniczej zakładu stosuje się odpowiednio
postanowienia art. 6.

Art. 34. (uchylony).

Art. 35. Rady pracownicze przedsiębiorstw mogą się porozumiewać w sprawie
współpracy oraz podejmowania wspólnych działań.

Art. 36. Jeżeli uchwały organów samorządu załogi lub decyzje dyrektora
przedsiębiorstwa dotyczą spraw wchodzących w zakres działania związków
zawodowych, przed ich podjęciem organy przedsiębiorstwa obowiązane są umożliwić
związkom zawodowym zajęcie w tych sprawach stanowiska zgodnie z ustawą
o związkach zawodowych oraz Kodeksem pracy.

Art. 37. 1. Dyrektor przedsiębiorstwa uczestniczy w posiedzeniach rady
pracowniczej przedsiębiorstwa. Na zaproszenie dyrektor uczestniczy również
w posiedzeniach prezydium rady pracowniczej.
2. Dyrektor przedsiębiorstwa wykonuje uchwały rady pracowniczej
przedsiębiorstwa dotyczące działalności przedsiębiorstwa.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do kierowników zakładów,
w których działają rady pracownicze zakładu.

Art. 38. Dyrektor przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny przed załogą za
prawidłowe prowadzenie przedsiębiorstwa. Dyrektor składa załodze co najmniej raz
w roku sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa oraz informację o jego stanie.

Art. 39. 1. Dyrektor przedsiębiorstwa jest obowiązany zapewnić radzie
pracowniczej przedsiębiorstwa możliwość zaznajomienia się z materiałami
dotyczącymi działalności przedsiębiorstwa, przedkładać materiały na posiedzenia
rady pracowniczej z odpowiednim wyprzedzeniem oraz informować radę o skutkach
ekonomicznych, społecznych i prawnych zamierzonych uchwał rady.
2. Dyrektor przedsiębiorstwa jest obowiązany zapewnić samorządowi załogi
warunki lokalowe oraz niezbędne środki umożliwiające właściwe jego
funkcjonowanie.

Art. 40. Radzie pracowniczej przedsiębiorstwa przysługuje prawo wstrzymania
wykonania decyzji dyrektora przedsiębiorstwa, o ile decyzja ta jest:
1) sprzeczna z uchwałą rady pracowniczej lub uchwałą ogólnego zebrania
pracowników;
2) podjęta bez zasięgnięcia opinii rady pracowniczej w sprawach określonych
w art. 25 ust. 2;
3) podjęta bez uchwały rady pracowniczej w sprawach określonych w art. 24 ust. 1;
4) niezgodna z przepisami prawa.

Art. 41. 1. Dyrektor przedsiębiorstwa wstrzymuje wykonanie uchwały ogólnego
zebrania pracowników oraz rady pracowniczej przedsiębiorstwa, niezgodnej
z przepisami prawa.
2. W wypadkach wymienionych w ust. 1 dyrektor zwraca się do rady
pracowniczej o ponowne rozpatrzenie sprawy.
3. Decyzja dyrektora przedsiębiorstwa o wstrzymaniu wykonania uchwały rady
pracowniczej przedsiębiorstwa powinna być wydana na piśmie oraz zawierać
uzasadnienie prawne i faktyczne.
4. Do uchwał rady pracowniczej przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 40, nie
stosuje się przepisów ust. 1–3.

Art. 42. 1. Rada pracownicza przedsiębiorstwa ma prawo wniesienia do
dyrektora przedsiębiorstwa w ciągu siedmiu dni sprzeciwu od decyzji o wstrzymaniu
wykonania uchwały rady pracowniczej.
2. Jeżeli, mimo wniesienia sprzeciwu, dyrektor przedsiębiorstwa decyzję
podtrzyma albo w ciągu trzech dni nie powiadomi rady pracowniczej przedsiębiorstwa
o cofnięciu decyzji, radzie pracowniczej przedsiębiorstwa przysługuje prawo
wystąpienia o rozstrzygnięcie sprawy w trybie spornym, określonym w art. 45.

Art. 43. 1. Prawo wstrzymania wykonania uchwały na zasadach określonych
w art. 41 przysługuje kierownikowi zakładu w stosunku do uchwał rady pracowniczej zakładu.
2. Spory spowodowane wstrzymaniem wykonania uchwały przez kierownika
zakładu rozstrzyga rada pracownicza przedsiębiorstwa, po wysłuchaniu opinii
dyrektora przedsiębiorstwa.

Art. 44. 1. Radzie pracowniczej przedsiębiorstwa przysługuje prawo zaskarżenia
decyzji dyrektora, która istotnie narusza interes ogólnospołeczny.
2. Dyrektorowi przedsiębiorstwa przysługuje prawo zaskarżenia uchwały rady
pracowniczej przedsiębiorstwa, która istotnie narusza interes ogólnospołeczny.
3. Spór rozpatruje sąd.

Art. 45. 1. Spory pomiędzy radą pracowniczą przedsiębiorstwa a dyrektorem
przedsiębiorstwa rozstrzyga komisja rozjemcza, w której skład wchodzą:
przedstawiciel rady pracowniczej przedsiębiorstwa i przedstawiciel dyrektora
przedsiębiorstwa oraz zaproszony przez nich arbiter posiadający wykształcenie
prawnicze – jako przewodniczący.
2. Rada pracownicza przedsiębiorstwa lub dyrektor przedsiębiorstwa zgłaszają
do komisji rozjemczej wnioski o rozpatrzenie sprawy w terminie czternastu dni od
dnia powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowiącym przyczynę sporu. Komisja
rozjemcza orzeczenie rozstrzygające spór wydaje w terminie czternastu dni od dnia
zgłoszenia wniosku.
3. Spór uważa się za rozstrzygnięty, jeżeli obie strony zgodziły się na treść
orzeczenia komisji rozjemczej.

Art. 46. W wypadku nierozstrzygnięcia sporu przez komisję rozjemczą, rada
pracownicza przedsiębiorstwa lub dyrektor przedsiębiorstwa w ciągu czternastu dni
może wnieść sprawę do sądu.

Art. 47. 1. Samorząd załogi przedsiębiorstwa podlega pieczy Sejmu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
2. Sejm, raz do roku, na podstawie informacji i wniosków właściwych komisji
ocenia całokształt działalności samorządu załóg przedsiębiorstw i uchwala
odpowiednie zalecenia.

Art. 48. Organizację i funkcjonowanie samorządów załogi
w przedsiębiorstwach, o którym mowa w art. 6 ustawy o przedsiębiorstwach
państwowych, regulują ustawy dotyczące tych przedsiębiorstw.

Art. 49. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres stosowania
przepisów ustawy do przedsiębiorstw, o których mowa w art. 3 ustawy
o przedsiębiorstwach państwowych, oraz do przedsiębiorstw, które w całości lub
w części prowadzą działalność poza granicami kraju.
2. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
i tryb postępowania w sprawach przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, a do
których na podstawie ust. 1 nie stosuje się przepisów niniejszej ustawy.

Art. 50. 1. Do czasu uregulowania w drodze odrębnej ustawy sposobu
uczestniczenia załóg w zarządzaniu państwowymi organizacjami gospodarczymi,
które nie są przedsiębiorstwami – załogi tych jednostek mogą zorganizować
uczestniczenie w zarządzaniu na zasadach przewidzianych w niniejszej ustawie.
2. Państwowymi organizacjami gospodarczymi w rozumieniu ust. 1 są instytuty
naukowo-badawcze i zakłady budżetowe, pracujące bezpośrednio na rzecz gospodarki
narodowej.

Art. 51. 1. Do dnia 31 grudnia 1981 r. w przedsiębiorstwach państwowych
objętych zakresem niniejszej ustawy załogi zorganizują uczestniczenie w zarządzaniu
przedsiębiorstwem na zasadach określonych w ustawie oraz uchwalą statut samorządu załogi.
2. Załogi, które w dniu wejścia w życie ustawy uczestniczą w zarządzaniu
przedsiębiorstwem według statutu tymczasowego bądź regulaminu, dostosują
w terminie do dnia 31 grudnia 1981 r. udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem do
przepisów niniejszej ustawy; do tego czasu działające w dniu wejścia w życie ustawy
organy samorządu załogi wykonują funkcje przewidziane w niniejszej ustawie.
3. W przedsiębiorstwach, w których dotychczas nie działają żadne organy
samorządu, pierwsze zebranie zmierzające do powołania samorządu załogi zwołuje dyrektor.
4. Do czasu ukonstytuowania się przewidzianych w ustawie organów samorządu
załogi przedsiębiorstwa państwowego ich kompetencje wykonuje dyrektor.

Art. 52. Traci moc ustawa z dnia 20 grudnia 1958 r. o samorządzie robotniczym
(Dz. U. Nr 77, poz. 397 oraz z 1974 r. Nr 24, poz. 142).

Art. 53. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1981 r.