Wejscie w życie: 1 stycznia 1999

Ostatnia Zmiana: 13 listopada 2020

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

Art. 1. 1. Mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną
wspólnotę samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie
województwa, należy przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz
odpowiednie terytorium.

Art. 2. 1. Organy samorządu województwa działają na podstawie
i w granicach określonych przez ustawy.
2. Do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań
publicznych o charakterze wojewódzkim, niezastrzeżonych ustawami na rzecz
organów administracji rządowej.

Art. 3. Administracja samorządowa w województwie jest zespolona
w jednym urzędzie i pod jednym zwierzchnikiem.

Art. 4. 1. Zakres działania samorządu województwa nie narusza
samodzielności powiatu i gminy.
2. Organy samorządu województwa nie stanowią wobec powiatu i gminy
organów nadzoru lub kontroli oraz nie są organami wyższego stopnia
w postępowaniu administracyjnym.

Art. 5. 1. Mieszkańcy województwa podejmują rozstrzygnięcia
w głosowaniu powszechnym (w drodze wyborów i referendum) lub za
pośrednictwem organów samorządu województwa.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)
5. Zasady i tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

Art. 6. 1. Samorząd województwa:
1) wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na
własną odpowiedzialność;
2) dysponuje mieniem wojewódzkim;
3) prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.
2. Województwo ma osobowość prawną.
3. Samodzielność województwa podlega ochronie sądowej.

Art. 7. 1. Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego
określa statut województwa uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.
2. Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 8. 1. W celu wykonywania zadań województwo tworzy wojewódzkie
samorządowe jednostki organizacyjne oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Województwo może zawierać z innymi województwami oraz jednostkami
lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
3. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378).
4. Porozumienia, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 8a. Województwa mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom
samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Art. 8b. 1. Województwa mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również
z gminami i powiatami.
2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 założycieli.

Art. 8c. Województwo może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności
administracyjną, finansową i organizacyjną:
1) wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym zaliczanym do
sektora finansów publicznych,
2) wojewódzkim instytucjom kultury,
3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych wojewódzkim osobom
prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania
zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych,
banków i spółek prawa handlowego
– zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

Art. 8d. 1. Wspólną obsługę mogą prowadzić urząd marszałkowski albo inna
wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna, zwane dalej „jednostkami
obsługującymi”.
2. Sejmik województwa w odniesieniu do jednostek obsługiwanych,
o których mowa w art. 8c pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności:
1) jednostki obsługujące;
2) jednostki obsługiwane;
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach
wspólnej obsługi.
3. Jednostki obsługiwane, o których mowa w art. 8c pkt 2 i 3, mogą, na
podstawie porozumień zawartych przez te jednostki z jednostką obsługującą,
przystąpić do wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru zarządowi
województwa. Zakres wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie.
4. Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej
informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania
zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.
5. Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej
informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez
jednostkę obsługującą w ramach wspólnej obsługi.

Art. 8e. 1. Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji
kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do
dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także
sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.
2. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 8c pkt 1 i 2,
są one przekazywane w całości.

Art. 8f. Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych
osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu
niezbędnych do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.

Art. 9. Samorząd województwa, na podstawie upoważnień ustawowych,
stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa.

Art. 10. Odrębna ustawa określa siedziby władz samorządu województwa.

Art. 10a. 1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach
ważnych dla województwa mogą być przeprowadzane na jego terytorium
konsultacje z mieszkańcami województwa.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami województwa
określa uchwała sejmiku województwa, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski.
4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim
głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu województwa. Zadania
wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale
budżetowej województwa. Sejmik województwa w toku prac nad projektem
uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym zadań
wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
5. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być
dzielone na pule obejmujące całość województwa i jego części w postaci powiatów
lub grup powiatów.
6. Sejmik województwa określa w drodze uchwały wymagania, jakie
powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów popierających projekt, przy czym nie może być
ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu
obywatelskiego, w której zgłaszany jest projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem,
wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz
tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do
publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania
głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.

Art. 11. 1. Samorząd województwa określa strategię rozwoju województwa,
uwzględniającą w szczególności następujące cele:
1) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie
i rozwijanie tożsamości lokalnej;
2) pobudzanie aktywności gospodarczej;
3) podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki
województwa;
4) zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy
uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń;
5) kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
1a. (uchylony)
1aa. Strategia rozwoju województwa jest spójna ze średniookresową
strategią rozwoju kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego, o której
mowa w art. 14a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r.
poz. 1378).
1b. W strategii rozwoju województwa wydziela się okres niewykraczający
poza okres objęty aktualnie obowiązującą średniookresową strategią rozwoju kraju.
1c. Strategia rozwoju województwa zawiera wnioski z diagnozy, o której
mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, przygotowanej na potrzeby tej strategii oraz określa w
szczególności:
1) cele strategiczne w wymiarze społecznym, gospodarczym i
przestrzennym;
2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze
przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa;
5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki
przestrzennej w województwie;
6) obszary strategicznej interwencji, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju, wraz z zakresem planowanych działań;
7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla województwa, jeżeli takie
zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
9) ramy finansowe i źródła finansowania.
1ca. Strategię rozwoju województwa sporządza się w formie tekstowej
oraz graficznej zawierającej zobrazowanie treści, o których mowa w
szczególności w ust. 1c pkt 4, 6 i 7.
1e. Strategia rozwoju województwa podlega aktualizacji, jeżeli wymaga
tego sytuacja społeczna, gospodarcza lub przestrzenna województwa albo gdy
jest to konieczne dla zachowania jej spójności ze średniookresową strategią
rozwoju kraju lub krajową strategią rozwoju regionalnego. Do aktualizacji
stosuje się ust. 1–1ca, art. 12 i art. 12a.
2. Samorząd województwa prowadzi politykę rozwoju województwa, na
którą składa się:
1) tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowanie rynku pracy;
2) utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu
wojewódzkim;
3) pozyskiwanie i łączenie środków finansowych: publicznych i prywatnych,
w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej;
4) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu
wykształcenia obywateli;
5) racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska
naturalnego, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
6) wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki,
popieranie postępu technologicznego oraz innowacji;
7) wspieranie rozwoju kultury oraz sprawowanie opieki nad dziedzictwem
kulturowym i jego racjonalne wykorzystywanie;
8) promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa;
9) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz integracji społecznej
i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
3. Strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy
rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy
partnerstwa, kontrakt terytorialny, kontrakt sektorowy i kontrakt
programowy, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju.
4. Samorząd województwa, z własnej inicjatywy lub na wniosek samorządu
gminnego lub samorządu powiatowego, może występować o dofinansowanie
realizacji programów rozwoju, regionalnego programu operacyjnego oraz
programu służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności,
opracowanego przez zarząd województwa, środkami budżetu państwa i środkami
pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz innymi środkami pochodzącymi
ze źródeł zagranicznych, w trybie określonym w odrębnych przepisach.
4a. Samorząd województwa może wspierać działania z zakresu, o którym
mowa w ust. 2, w formie dotacji lub wsparcia zwrotnego, o którym mowa w art.
5 pkt 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
5. Wykonywanie zadań związanych z rozwojem regionalnym na obszarze
województwa należy do samorządu województwa. Zasady finansowania rozwoju
regionalnego oraz źródła dochodów województwa w tym zakresie określają
odrębne ustawy.

Art. 12. 1. Samorząd województwa, przy formułowaniu strategii rozwoju
województwa i realizacji polityki jego rozwoju, współpracuje w szczególności z:
1) jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa
oraz z samorządem gospodarczym i zawodowym;
2) administracją rządową, szczególnie z wojewodą;
3) innymi województwami;
4) organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
5) szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.
6) (uchylony)
2. Wykonując zadania określone w ust. 1, samorząd województwa może
również współpracować z organizacjami międzynarodowymi i regionami innych
państw, zwłaszcza sąsiednich.

Art. 12a. 1. Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram
opracowania strategii rozwoju województwa, uwzględniając w szczególności:
1) zadania organów samorządu województwa przy określaniu strategii rozwoju województwa;
2) tryb i zasady współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 12.
2. Uchwała sejmiku województwa dotycząca spraw wymienionych
w ust. 1 podlega publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2a. Projekt strategii rozwoju województwa jest przedkładany
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu wydania opinii
dotyczącej spójności ze średniookresową strategią rozwoju kraju i krajową
strategią rozwoju regionalnego.
2b. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię, o
której mowa w ust. 2a, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu strategii
rozwoju województwa. W przypadku braku opinii we wskazanym terminie
uznaje się, że strategia rozwoju województwa jest spójna ze średniookresową
strategią rozwoju kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego.
2c. Strategia rozwoju województwa jest przyjmowana przez sejmik
województwa w drodze uchwały.
3. (uchylony)
4. (uchylony)

Art. 13. 1. W sferze użyteczności publicznej województwo może tworzyć
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne lub spółdzielnie, a także
może przystępować do takich spółek lub spółdzielni.
1a. W sferze użyteczności publicznej województwo może, w celu realizacji
działań z zakresu, o którym mowa w art. 11 ust. 2, utworzyć regionalny fundusz
rozwoju w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej.
2. Poza sferą użyteczności publicznej województwo może tworzyć spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne oraz przystępować do nich,
jeżeli działalność spółek polega na wykonywaniu czynności promocyjnych,
edukacyjnych, wydawniczych oraz na wykonywaniu działalności w zakresie
telekomunikacji służących rozwojowi województwa.

Art. 14. 1. Samorząd województwa wykonuje zadania o charakterze
wojewódzkim określone ustawami, w szczególności w zakresie:
1) edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
4) pomocy społecznej;
4a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
5) polityki prorodzinnej;
6) modernizacji terenów wiejskich;
7) zagospodarowania przestrzennego;
8) ochrony środowiska;
9) (uchylony)
10) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
11) kultury fizycznej i turystyki;
12) ochrony praw konsumentów;
13) obronności;
14) bezpieczeństwa publicznego;
15) przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy;
15a) działalności w zakresie telekomunikacji;
16) ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.
2. Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa
jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.
3. Ustawy mogą nakładać na województwo obowiązek wykonywania zadań
z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych
oraz referendów.

Art. 15. Organami samorządu województwa są:
1) sejmik województwa;
2) zarząd województwa.

Art. 15a. 1. Działalność organów województwa jest jawna. Ograniczenia
jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów województwa obejmuje w szczególności prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje sejmiku województwa
i posiedzenia jego komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z
wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów
województwa i komisji sejmiku województwa.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut województwa.

Art. 16. 1. Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym
województwa.
2. Kadencja sejmiku województwa trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. W skład sejmiku województwa wchodzą radni wybrani w wyborach
bezpośrednich w liczbie trzydziestu w województwach liczących do
2 000 000 mieszkańców oraz po trzech radnych na każde kolejne rozpoczęte
500 000 mieszkańców.
4. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do sejmiku województwa określa
odrębna ustawa.

Art. 17. W sprawie odwołania sejmiku województwa przed upływem
kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego.

Art. 18. Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności:
a) statutu województwa,
b) zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim,
c) zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej;
2) uchwalanie strategii rozwoju województwa;
3) uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego;
4) podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej;
5) podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego
budżetu województwa, z zastrzeżeniem, że szczegółowość ta nie może być
mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;
6) uchwalanie budżetu województwa;
7) określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych
z budżetu województwa;
8) (uchylony)
9) rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań
finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich
programów województwa;
10) podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa;
10a) rozpatrywanie raportu o stanie województwa oraz podejmowanie uchwały
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi województwa wotum
zaufania z tego tytułu;
11) uchwalanie, w granicach określonych ustawami, przepisów dotyczących
podatków i opłat lokalnych;
12) podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu
województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego;
13) uchwalanie „Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”;
14) podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych
zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej;
15) wybór i odwołanie zarządu województwa oraz ustalanie wynagrodzenia
marszałka województwa;
16) rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa, w tym
w szczególności z działalności finansowej i realizacji programów, o których
mowa w pkt 2;
17) powoływanie i odwoływanie, na wniosek marszałka województwa, skarbnika
województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa;
18) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia stowarzyszeń i fundacji oraz ich
rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich;
19) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią
inaczej; uchwała sejmiku województwa jest wymagana również
w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama
nieruchomość; do czasu określenia zasad zarząd może dokonywać tych
czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu
dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów
krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd województwa oraz
maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd
województwa w roku budżetowym,
e) tworzenia spółek prawa handlowego lub spółdzielni i przystępowania do
nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania,
nabywania i zbywania udziałów i akcji,
f) tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich
w majątek,
g) wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 59a ust. 1;
19a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów;
20) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem
województwa do kompetencji sejmiku województwa;
21) uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy
organów samorządu województwa.

Art. 19. 1. Uchwały sejmiku województwa zapadają zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku,
w głosowaniu jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
1a. Głosowania jawne na sesjach sejmiku województwa odbywają się za
pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu
głosowań radnych.
1b. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony
w ust. 1a nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
1c. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
województwa oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa.
2. (uchylony)
3. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest
równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

Art. 20. 1. Sejmik województwa wybiera ze swojego grona
przewodniczącego oraz nie więcej niż 3 wiceprzewodniczących, bezwzględną
większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku,
w głosowaniu tajnym.
2. Przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku województwa nie mogą
wchodzić w skład zarządu województwa.
3. Zadaniem przewodniczącego sejmiku województwa jest wyłącznie
organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie obrad sejmiku. Przewodniczący
może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.
W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia
wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego sejmiku
województwa następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku
województwa, w trybie określonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego,
sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji, nie
później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia
złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest
równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez sejmik województwa z upływem
ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego
i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych
funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania,
sesję sejmiku województwa w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda.
Sesja zwoływana jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu,
o którym mowa w zdaniu pierwszym.
8. Sesję sejmiku województwa, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru
przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który
wyraził zgodę na prowadzenie sesji.

Art. 21. 1. Sejmik województwa obraduje na sesjach zwoływanych przez
przewodniczącego sejmiku w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z
projektami uchwał.
1a. Obrady sejmiku województwa są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej samorządu
województwa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.
2. Sejmik województwa może wprowadzić zmiany w porządku obrad
bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku.
3. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa zwołuje komisarz
wyborczy właściwy w zakresie wykonywania czynności o charakterze
ogólnowojewódzkim na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji
sejmiku.
4. (uchylony)
5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba,
którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki
samorządu terytorialnego, na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu
wyników wyborów do sejmiku województwa.
6. Pierwszą sesję nowo wybranego sejmiku województwa do czasu wyboru
przewodniczącego sejmiku prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku województwa
przewodniczący sejmiku obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający
w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien
spełniać wymogi określone w ust. 1.
8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym
w ust. 7 stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcy.
9. Na wniosek marszałka województwa przewodniczący sejmiku
województwa jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji
sejmiku projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą jest zarząd województwa, a projekt
wpłynął do sejmiku co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji sejmiku.
10. Na wniosek klubu radnych przewodniczący sejmiku województwa jest
obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji sejmiku projekt
uchwały zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do sejmiku co najmniej
7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji sejmiku. W trybie, o którym mowa w zdaniu
pierwszym, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały
na każdą kolejną sesję sejmiku.

Art. 21a. Przewodniczący sejmiku województwa w związku z realizacją
swoich obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu
marszałkowskiego wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania
związane z funkcjonowaniem sejmiku województwa, komisji i radnych. W tym
przypadku przewodniczący sejmiku województwa wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 22. 1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec
Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej
województwa i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
2. (uchylony)
3. Radny nieobecny na pierwszej sesji sejmiku województwa oraz radny,
który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej
sesji, na której jest obecny.

Art. 23. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty
samorządowej województwa. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich
organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców
województwa postulaty i przedstawia je organom województwa do rozpatrzenia,
nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do
osób wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi.
3. Radny jest obowiązany brać udział w pracach organów samorządu
województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, do
których został wybrany lub desygnowany.
3a. Niezwłocznie po utworzeniu klubu radnych i wyborze zarządu
województwa klub przekazuje przewodniczącemu sejmiku oświadczenie
o udzieleniu albo odmowie udzielenia poparcia zarządowi województwa.
Informacja o oświadczeniu klubu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, oraz
o zmianie oświadczenia są podawane do publicznej wiadomości.
3b. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to
dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do
pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu marszałkowskiego, a także spółek z udziałem samorządu
województwa, spółek handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych,
wojewódzkich osób prawnych, wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych oraz zakładów i przedsiębiorstw samorządowych, z zachowaniem
przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
4. Mandatu radnego województwa nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora;
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody;
3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
5. W sprawach dotyczących województwa radni mogą kierować interpelacje
i zapytania do marszałka województwa.
6. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla województwa.
Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego
jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
7. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów województwa,
a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 6
zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
8. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego
sejmiku, który przekazuje je niezwłocznie marszałkowi województwa. Marszałek,
lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
9. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do
publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej samorządu województwa oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty.

Art. 24. 1. Radny nie może wchodzić w stosunki cywilnoprawne w sprawach
majątkowych z województwem lub wojewódzkimi samorządowymi jednostkami
organizacyjnymi, z wyjątkiem stosunków prawnych wynikających z korzystania
z powszechnie dostępnych usług na warunkach ogólnych oraz stosunku najmu
pomieszczeń do własnych celów mieszkaniowych lub własnej działalności
gospodarczej oraz dzierżawy, a także innych prawnych form korzystania z
nieruchomości, jeżeli najem, dzierżawa lub użytkowanie są oparte na warunkach
ustalonych powszechnie dla danego typu czynności prawnych.
2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach, o których mowa
w ust. 1, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.
3. Radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
4. (uchylony)
5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu
miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej
dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej
sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 oraz
z 2020 r. poz. 278).
6. Sejmik województwa przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod
uwagę funkcje pełnione przez radnego.
6a. W województwie będącym jednostką zainteresowania publicznego
w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415) za
funkcję pełnioną przez radnego uważa się również członkostwo w komitecie audytu.
7. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka
zarządu w województwie, w którym uzyskał mandat.
8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia, sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych
wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń.

Art. 25. 1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w urzędzie
marszałkowskim w tym województwie, w którym radny uzyskał mandat. Przepis
ten nie dotyczy radnych wybranych do zarządu województwa, z którymi stosunek
pracy jest nawiązywany na podstawie wyboru.
2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika wojewódzkiej jednostki
organizacyjnej oraz jego zastępcy.
3. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest
równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
4. Zarząd województwa lub marszałek województwa nie może powierzyć
radnemu województwa, w którym radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na
podstawie umowy cywilnoprawnej.

Art. 26. 1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu pozostawał w stosunku
pracy w urzędzie marszałkowskim lub był zatrudniony na stanowisku kierownika
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej w tym województwie,
w którym uzyskał mandat, jest obowiązany złożyć wniosek o urlop bezpłatny
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ
wyborczy, przed złożeniem ślubowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1.
2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres
sprawowania mandatu oraz 3 miesięcy po jego wygaśnięciu.
3. Radny otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj i okres trwania
stosunku pracy. Stosunek pracy nawiązany na czas określony, który ustałby przed
terminem zakończenia urlopu bezpłatnego, przedłuża się do 3 miesięcy po
zakończeniu tego urlopu.
4. W przypadku radnego zatrudnionego na stanowisku kierownika
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej przejętej lub utworzonej
przez województwo w czasie kadencji termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi
6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest
równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
6. Po wygaśnięciu mandatu radnego w trybie ust. 2, urząd marszałkowski lub
wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy
na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem
odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie korzystał
z urlopu bezpłatnego. Radny jest obowiązany zgłosić gotowość przystąpienia do
pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

Art. 27. 1. Pracodawca jest obowiązany zwalniać radnego od pracy
zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach sejmiku
województwa i jego komisji oraz zarządu województwa.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody sejmiku
województwa, którego radny jest członkiem. Sejmik województwa odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem mandatu przez tego radnego.

Art. 27a. 1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać
darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu
zgodnie z art. 22 ust. 1.
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi
dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami.

Art. 27b. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia województwa,
w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być
przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
2. Jeżeli radny, przed rozpoczęciem wykonywania mandatu, prowadził
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania
prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie
art. 383 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319).
3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu
województwa, skarbników województwa, sekretarzy województwa, kierowników
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz osób
zarządzających i członków organów zarządzających wojewódzkimi osobami
prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych
i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem wojewódzkich
osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub
powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed
rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru członka zarządu
województwa lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza województwa,
powołaniem na stanowisko skarbnika województwa, kierownika wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej oraz osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, osoby, o których mowa w ust. 3, są
obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy od dnia
złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru, zatrudnienia lub
powołania na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba,
o której mowa w ust. 3, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji
w spółkach handlowych z udziałem wojewódzkich osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje
przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją
sejmiku województwa, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres
sprawowania mandatu i 2 lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu
przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do
podziału majątku, prawa poboru).

Art. 27c. 1. Radny, członek zarządu województwa, skarbnik województwa,
sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki
organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka
województwa są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie
majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie
majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach
handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej
osoby prawnej lub związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu
w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej
oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym
zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały
udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą
składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu sejmiku województwa;
2) marszałek województwa, przewodniczący sejmiku województwa –
wojewodzie;
3) wicemarszałek województwa, członek zarządu województwa, sekretarz
województwa, skarbnik województwa, kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu marszałka województwa – marszałkowi
województwa.
4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia
złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest
obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia województwa, w którym
uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne
oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia,
według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed
upływem kadencji.
5. Członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz
województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej,
osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną
oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa
składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub
powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu województwa, skarbnik województwa, sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej
samorządowej jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu marszałka województwa są obowiązani dołączyć
informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności
gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.
Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia
30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu
odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane,
odpowiednio, przewodniczący sejmiku województwa, wojewoda lub marszałek
województwa w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu
wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia
wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia
skutecznego dostarczenia wezwania.
6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby,
którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie
majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.
Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również
naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe,
naczelnik urzędu skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.
8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony
do porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej
kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT)
z treścią uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do
nich kopiami zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).
9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe
podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy
oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem
o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
10. (uchylony)
11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje
się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020).
12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia
30 października każdego roku przedstawia sejmikowi województwa informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po
terminie;
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach
majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły
nieprawidłowe oświadczenia;
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza
oświadczenia majątkowego członka zarządu województwa, skarbnika
województwa, sekretarza województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne
w imieniu marszałka województwa, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu
do tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).

Art. 27d. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne,
z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz
o miejscu położenia nieruchomości.
2. Wojewoda i przewodniczący sejmiku województwa przekazują
marszałkowi województwa kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz
z 2020 r. poz. 695).

Art. 27e. (uchylony).

Art. 27f. 1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu
dodatkowego terminu, o którym mowa w art. 27c ust. 5a przez:
1) radnego – powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 383 ustawy, o której
mowa w art. 27b ust. 2;
2) członka zarządu województwa, skarbnika województwa, sekretarza
województwa, kierownika wojewódzkiej samorządowej jednostki
organizacyjnej, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego
wojewódzką osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne
w imieniu marszałka województwa – powoduje utratę ich wynagrodzenia za
okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie, do dnia złożenia oświadczenia.
2. Jeżeli członek zarządu województwa lub skarbnik województwa, nie złożą
w terminie oświadczenia majątkowego, sejmik województwa odwołuje ich,
w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin
do złożenia oświadczenia.
3. Jeżeli sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej
jednostki organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego
wojewódzką osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne
w imieniu marszałka województwa nie złożą w terminie oświadczenia
majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę
najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2
i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na
podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Art. 27g. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu
majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
karnego.

Art. 27h. 1. Członek zarządu województwa, skarbnik województwa,
sekretarz województwa, kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki
organizacyjnej, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego wojewódzką
osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu marszałka
województwa w trakcie pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres
3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą przyjąć
jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub
odpłatnie, w wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub
podmiotu od niego zależnego, jeżeli, biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia
w sprawach indywidualnych jego dotyczących, mieli bezpośredni wpływ na jego treść.
2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym:
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego
organach, także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami
i akcjonariuszami;
2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania
większości członków organów zarządzających podmiotu zależnego;
3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie
członkami zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze
w podmiocie pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi
dostępnych w ramach publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów
zwyczajowo wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyjnych oraz
nagród przyznawanych w konkursach na działalność artystyczną.

Art. 28. 1. Sejmik województwa może powoływać ze swojego grona stałe
i doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.
2. Statut województwa określa przedmiot działania, zakres zadań, zasady
dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych
przez sejmik województwa.

Art. 29. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
3. Zasady działania klubów radnych określa statut województwa.

Art. 30. 1. Sejmik województwa kontroluje działalność zarządu
województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów. Członkostwa w komisji rewizyjnej nie można łączyć
z funkcjami marszałka województwa, przewodniczącego i wiceprzewodniczących
sejmiku województwa oraz radnych będących członkami zarządu województwa.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu i występuje z wnioskiem
do sejmiku województwa w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
zarządowi województwa. Wniosek ten podlega zaopiniowaniu przez regionalną
izbę obrachunkową.
4. Przewodniczącym komisji rewizyjnej jest radny największego klubu
radnych, który złożył oświadczenie o odmowie udzielenia poparcia zarządowi
województwa. W wypadku gdy dwa lub więcej klubów radnych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, składają się z równej liczby radnych, przewodniczącym może
zostać radny każdego z takich klubów.

Art. 30a. 1. Sejmik województwa rozpatruje: skargi na działania zarządu
województwa i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg,
wniosków i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów. Członkostwa w komisji skarg, wniosków
i petycji nie można łączyć z funkcjami marszałka województwa, przewodniczącego
i wiceprzewodniczących sejmiku województwa oraz radnych będących członkami
zarządu województwa.
3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut
województwa.

Art. 31. 1. Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.
2. W skład zarządu województwa, liczącego 5 osób, wchodzi marszałek
województwa jako jego przewodniczący, wicemarszałek lub 2 wicemarszałków
i pozostali członkowie.
2a. Członkiem zarządu województwa nie może być osoba, która nie jest
obywatelem polskim.
3. Członkostwa w zarządzie województwa nie można łączyć z członkostwem
w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem
w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Utrata członkostwa
w zarządzie województwa następuje w dniu wyboru lub zatrudnienia.
4. Uchwały zarządu województwa zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarządu w głosowaniu
jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
5. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos marszałka województwa.

Art. 32. 1. Sejmik województwa wybiera zarząd województwa, w tym
marszałka województwa i nie więcej niż 2 wicemarszałków, w ciągu 3 miesięcy od
dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z
uwzględnieniem ust. 2 i 3.
2. Sejmik województwa wybiera marszałka województwa bezwzględną
większością głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
3. Sejmik województwa wybiera wicemarszałków oraz pozostałych członków
zarządu na wniosek marszałka zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
4. Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie zarządu
województwa mogą być wybrani spoza składu sejmiku województwa.
5. Do członków zarządu województwa wybranych spoza składu sejmiku
województwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 24 ust. 1 i 2.

Art. 33. 1. Jeżeli sejmik województwa nie dokona wyboru zarządu
województwa w terminie określonym w art. 32 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
2. Informację o rozwiązaniu sejmiku województwa z przyczyny określonej
w ust. 1 wojewoda podaje do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu i ogłasza, w formie obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Po rozwiązaniu sejmiku województwa z przyczyny określonej
w ust. 1 przeprowadza się wybory przedterminowe.
4. Do czasu wyboru zarządu przez nowy sejmik Prezes Rady Ministrów, na
wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę,
która w tym okresie pełni funkcję organów samorządu województwa.
5. Jeżeli sejmik województwa wybrany w wyniku wyborów
przedterminowych, o których mowa w ust. 3, nie dokona wyboru zarządu
w terminie określonym w art. 32 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
Informację o rozwiązaniu sejmiku podaje się do wiadomości w trybie określonym w ust. 2.
6. W przypadku określonym w ust. 5 nie przeprowadza się wyborów
przedterminowych. Do dnia wyboru sejmiku województwa na kolejną kadencję
oraz wyboru zarządu województwa zadania i kompetencje organów samorządu
województwa przejmuje komisarz rządowy ustanowiony przez Prezesa Rady
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
7. Organy województwa ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również
w przypadkach określonych w art. 390 § 1 pkt 3 oraz § 5 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. – Kodeks wyborczy.
8. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki
określa art. 390 § 5 oraz § 8 ustawy, o której mowa w ust. 7, stosuje się
odpowiednio przepisy ust. 2–6 z uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym
okresie pełni funkcję organów województwa, wyznacza się dla każdego
z województw powstałych w wyniku zmian w podziale terytorialnym państwa.

Art. 34. 1. Uchwała sejmiku województwa w sprawie nieudzielenia
zarządowi województwa absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku
o odwołanie zarządu województwa, chyba że po zakończeniu roku budżetowego
zarząd województwa został odwołany z innej przyczyny.
1a. Uchwałę w sprawie absolutorium sejmik województwa podejmuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu sejmiku województwa.
2. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu województwa
z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie
14 dni od podjęcia uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium.
3. Sejmik województwa, po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej
i opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały sejmiku województwa
o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium, może odwołać zarząd
województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku,
w głosowaniu tajnym.
4. (uchylony)

Art. 34a. 1. Zarząd województwa co roku do dnia 31 maja przedstawia
sejmikowi województwa raport o stanie województwa.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu województwa w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał
sejmiku województwa i budżetu obywatelskiego.
3. Sejmik województwa może określić w drodze uchwały szczegółowe
wymogi dotyczące raportu.
4. Sejmik województwa rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas
sesji, na której podejmowana jest uchwała sejmiku województwa w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany
w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie województwa
przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie województwa radni zabierają głos bez
ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie województwa mieszkańcy województwa
mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6,
składa do przewodniczącego sejmiku pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
a) w województwie do 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób;
b) w województwie powyżej 2 000 000 mieszkańców – co najmniej 1000 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który
zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie
województwa. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania
przez przewodniczącego sejmiku zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że sejmik postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie województwa sejmik
województwa przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi województwa
wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania
sejmik województwa podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego
składu sejmiku województwa. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi
województwa wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi województwa wotum zaufania.
10. Nieudzielenie przez sejmik województwa wotum zaufania zarządowi
województwa jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
11. Sejmik województwa rozpoznaje sprawę odwołania zarządu
województwa z przyczyny określonej w ust. 10 na sesji zwołanej nie wcześniej niż
po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi
województwa wotum zaufania. Sejmik województwa może odwołać zarząd
województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku,
w głosowaniu jawnym.

Art. 35. (uchylony).

Art. 36. (uchylony).

Art. 37. 1. Sejmik województwa może odwołać marszałka województwa
z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium lub nieudzielenie wotum zaufania
jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu sejmiku.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia
przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3. Odwołanie marszałka województwa następuje większością co najmniej
3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Głosowanie
w sprawie odwołania sejmik województwa przeprowadza po zapoznaniu się
z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono wniosek
o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia
wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie marszałka województwa nie uzyskał
wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony
nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
4. Odwołanie marszałka województwa albo złożenie przez niego rezygnacji
jest, odpowiednio, równoznaczne z odwołaniem całego zarządu województwa albo
złożeniem rezygnacji przez cały zarząd województwa.
5. Sejmik województwa może na uzasadniony wniosek marszałka
województwa odwołać poszczególnych członków zarządu zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku,
w głosowaniu tajnym.

Art. 38. 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez marszałka województwa
jej przyjęcie następuje zwykłą większością głosów.
2. W przypadku rezygnacji marszałka województwa sejmik województwa na
najbliższej sesji podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu.
3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne
z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się
sesja sejmiku województwa, o której mowa w ust. 2.

Art. 39. 1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu sejmik
województwa dokonuje wyboru nowego zarządu w trybie, o którym mowa
w art. 32, odpowiednio, w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia
przyjęcia rezygnacji. W przypadku niedokonania wyboru nowego zarządu
w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji,
przepisy art. 33 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego jego
przewodniczącym, sejmik województwa dokonuje wyboru nowego członka
zarządu w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.
3. Odwołany zarząd województwa lub jego poszczególni członkowie pełnią
dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych
jego członków. Sejmik województwa może zwolnić członka zarządu z tego
obowiązku.
4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku
złożenia rezygnacji przez cały zarząd.

Art. 40. 1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez
członka niebędącego jego przewodniczącym, sejmik województwa podejmuje
uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez sejmik województwa uchwały w terminie, o którym
mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego
dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego
przewodniczącym marszałek województwa obowiązany jest, najpóźniej w ciągu
1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa
w ust. 2, przedstawić sejmikowi województwa nową kandydaturę na członka zarządu.

Art. 41. 1. Zarząd województwa wykonuje zadania należące do samorządu
województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych.
2. Do zadań zarządu województwa należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał sejmiku województwa;
2) gospodarowanie mieniem województwa, w tym wykonywanie praw z akcji
i udziałów posiadanych przez województwo;
3) przygotowywanie projektu i wykonywanie budżetu województwa;
4) przygotowywanie projektów strategii rozwoju województwa i innych strategii
rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego, regionalnych programów
operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie
polityki spójności oraz ich wykonywanie;
4a) monitorowanie i analizowanie procesów rozwojowych w układzie
przestrzennym oraz strategii rozwoju województwa, regionalnych programów
operacyjnych, programów rozwoju i programów służących realizacji umowy
partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu terytorialnego,
o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju;
5) organizowanie współpracy ze strukturami samorządu regionalnego w innych
krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami regionalnymi;
6) kierowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym zatrudnianie i zwalnianie
kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych;
7) uchwalanie regulaminu organizacyjnego urzędu marszałkowskiego.
3. Zasady i tryb działania zarządu województwa określa statut województwa.

Art. 42. Po upływie kadencji sejmiku województwa zarząd województwa
działa do dnia wyboru nowego zarządu województwa.

Art. 43. 1. Marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa
i urzędu marszałkowskiego, kieruje bieżącymi sprawami województwa oraz
reprezentuje województwo na zewnątrz.
2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim
zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu
oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne marszałek
województwa podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu
województwa. Czynności podjęte w tym trybie wymagają przedstawienia do
zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu województwa.
3. Marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego,
zwierzchnikiem służbowym pracowników tego urzędu i kierowników
wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych.

Art. 44. 1. Sejmik województwa powołuje i odwołuje skarbnika
województwa (głównego księgowego budżetu województwa), na wniosek
marszałka województwa, bezwzględną większością głosów, w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.
2. Skarbnik województwa uczestniczy w pracach oraz obradach zarządu
województwa i sejmiku województwa z głosem doradczym.

Art. 45. 1. Zarząd województwa wykonuje zadania województwa przy
pomocy urzędu marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych lub wojewódzkich osób prawnych.
2. Status prawny pracowników samorządu województwa określa odrębna ustawa.

Art. 46. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej wydaje marszałek województwa, jeżeli przepisy szczególne nie
stanowią inaczej.
2. Marszałek województwa może upoważnić wicemarszałków, pozostałych
członków zarządu województwa, pracowników urzędu marszałkowskiego oraz kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych do wydawania w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1.
2a. Decyzje wydane przez zarząd województwa w sprawach z zakresu
administracji publicznej podpisuje marszałek. W decyzji wymienia się imiona
i nazwiska członków zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, służy odwołanie do samorządowego
kolegium odwoławczego, a w sprawach powierzonych na podstawie porozumienia
z wojewodą – do właściwego ministra.
4. (uchylony)

Art. 47. 1. Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe
nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.
2. Wojewódzkimi osobami prawnymi, poza województwem, są samorządowe
jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby
prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez
województwo.
3. Województwo jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw
i obowiązków, które dotyczą mienia województwa nienależącego do innych
wojewódzkich osób prawnych.

Art. 48. Nabycie mienia województwa następuje na zasadach określonych
w Kodeksie cywilnym i innych ustawach, a także w drodze przekazania mienia
Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych
osób prawnych na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Art. 49. 1. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia
Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego
realizacji zadań województwa, w szczególności określonych w art. 14, następuje na
podstawie decyzji administracyjnej wojewody wydawanej z urzędu,
z zastrzeżeniem art. 50.
2. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust. 1, jest minister
właściwy do spraw administracji publicznej.
3. Nabycie mienia jest nieodpłatne i następuje z dniem, w którym decyzja
o jego przekazaniu stała się ostateczna.

Art. 50. 1. Przekazanie województwu mienia Skarbu Państwa oraz mienia
Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych, służącego
wykonywaniu zadań gospodarczych przekraczających zakres użyteczności publicznej, może nastąpić na wniosek zarządu województwa, jeżeli mienie to służyć
ma realizacji strategii rozwoju województwa i regionalnych programów
operacyjnych, z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń
reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia.
2. Przekazanie mienia określonego w ust. 1 następuje nieodpłatnie, w trybie
właściwym dla przenoszenia nabywanych praw, z tym że przekazanie własności
i innych praw do rzeczy następuje na podstawie ostatecznej decyzji ministra
właściwego do spraw administracji publicznej.
3. Odmowa przekazania mienia, o którym mowa w ust. 1, następuje w drodze
ostatecznej decyzji ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Art. 51. 1. Nabycie przekazywanego mienia Skarbu Państwa oraz mienia
Skarbu Państwa będącego we władaniu państwowych osób prawnych następuje
wraz z obciążeniami, które powinny być ujawnione w decyzji o przekazaniu.
2. Ujawnienie obciążeń nie narusza praw osób trzecich.
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do zobowiązań Skarbu Państwa oraz
państwowych osób prawnych, wynikających z działalności organów i instytucji
władających przekazywanym mieniem, powstałych przed dniem jego przejęcia
przez województwo.

Art. 52. Przekazanie mienia Skarbu Państwa oraz mienia Skarbu Państwa
będącego we władaniu państwowych osób prawnych województwu jest wolne od
podatków i opłat.

Art. 53. Do postępowania w sprawie przekazania mienia, w drodze decyzji,
stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 54. 1. Ostateczna decyzja o przekazaniu województwu praw, które są lub
mogą być ujawnione w księdze wieczystej, stanowi podstawę wpisu w księdze.
2. Postępowanie w przedmiocie wpisu jest wolne od opłat sądowych.

Art. 55. Prawa majątkowe województwa, nienależące do innych
wojewódzkich osób prawnych, wykonuje zarząd województwa.

Art. 56. 1. Kierownicy wojewódzkich samorządowych jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej działają jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd województwa.
2. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest
zgoda, w formie uchwały, zarządu województwa.

Art. 57. 1. Oświadczenia woli w imieniu województwa składa marszałek
województwa wraz z członkiem zarządu województwa, chyba że statut
województwa stanowi inaczej.
2. Sejmik województwa może udzielić marszałkowi upoważnienia do
składania jednoosobowo oświadczeń woli, innych niż przewidywane w statucie
województwa.
3. Czynność prawna, z której wynika zobowiązanie pieniężne, wymaga do jej
skuteczności kontrasygnaty głównego księgowego budżetu województwa lub
osoby przez niego upoważnionej.
4. Główny księgowy budżetu województwa, który odmówi kontrasygnaty,
dokonuje jej jednak na pisemne polecenie marszałka województwa, informując
równocześnie o tym sejmik województwa oraz regionalną izbę obrachunkową.
5. Zarząd województwa może upoważnić pracowników urzędu
marszałkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności województwa.

Art. 58. 1. Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują, w granicach
ustaw, o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych, z tym że
nieodpłatne rozporządzenie mieniem oraz zbycie:
1) nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub bezpośredniego
zaspokajania potrzeb publicznych,
2) przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną,
kulturalną lub przyrodniczą
– wymaga zgody, w formie uchwały, zarządu województwa.
2. Zgody zarządu województwa wymaga także zmiana przeznaczenia
składników mienia określonego w ust. 1 pkt 1 i 2.
3. Uchwały zarządu województwa, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają
nadzorowi, o którym mowa w rozdziale 7 ustawy.

Art. 59. 1. W przypadku zbycia przez województwo lub inną wojewódzką
osobę prawną przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową,
historyczną, kulturalną lub przyrodniczą Skarbowi Państwa przysługuje prawo
pierwokupu lub wykupu wykonywane na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Mienie nabyte nieodpłatnie od Skarbu Państwa podlega, w przypadkach
określonych w ust. 1, zwrotowi na jego rzecz, jeżeli uprawniony organ państwowy
wystąpi z żądaniem zwrotu.

Art. 59a. 1. Województwo może zawrzeć z inwestorem umowę, na mocy
której w zamian za realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby
wspólnoty, związanej z zajęciem przez inwestora pasa drogowego w celu
umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego, ustali stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości niższej
niż określona w uchwale, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Zawarcie
umowy następuje z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
2. Województwo ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie
internetowej województwa oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze
województwa komunikat o zamiarze zawarcia umowy. Komunikat zawiera co
najmniej wskazanie rodzaju inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby
wspólnoty, której realizacji przez inwestora oczekuje województwo, oraz
informację o terminie, w jakim inwestorzy mogą zgłaszać zainteresowanie
zawarciem umowy.
3. Zawarcie umowy poprzedzają negocjacje z inwestorami, którzy zgłosili
zainteresowanie jej zawarciem.
4. Zawarcie umowy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia upływu
terminu na zgłoszenie zainteresowania jej zawarciem, wskazanego w komunikacie.
5. Umowa określa co najmniej:
1) rodzaj inwestycji wraz ze wskazaniem celu, któremu ma służyć jej zawarcie
z punktu widzenia zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty;
2) sposób, miejsce i szczegółowe warunki realizacji inwestycji;
3) wysokość stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do
umieszczanych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
związanych z realizacją inwestycji.
6. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 3, ustala się:
1) w oparciu o dane o przewidywanej liczbie metrów kwadratowych pasa
drogowego zajętych przez urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
umieszczane w pasie drogowym w związku z realizacją inwestycji;
2) w oparciu o dane o przewidywanych przychodach inwestora z realizowanej
inwestycji w okresie 5 lat od jej zakończenia;
3) na poziomie umożliwiającym odzyskanie przez inwestora różnicy między
przewidywaną wartością bieżącą netto inwestycji w terminie, o którym mowa
w pkt 2, uwzględniającą obowiązek ponoszenia opłat za zajęcie pasa
drogowego obliczonych według wysokości stawek opłat określonych
w uchwale, o której mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych, a przewidywaną wartością bieżącą netto inwestycji
w tym terminie, uwzględniającą rozsądny zysk z inwestycji.
7. Umowa jest zawierana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.
8. Informacja o zawarciu umowy wraz z jej treścią podlega niezwłocznej
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
województwa oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa.
9. Do zmiany umowy stosuje się przepisy ust. 2–8.

Art. 60. Województwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania
innych wojewódzkich osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi
inaczej. Inne wojewódzkie osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za
zobowiązania województwa.

Art. 60a. 1. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem
województwa jest zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu
zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.
2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności możliwość korzystania ze
środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) na terenie
nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie województwa,
a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych.
3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek,
palarni oraz obiektów socjalnych.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do
celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3
miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku
monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z
wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z
odrębnymi przepisami.
6. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w
sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą
odpowiednich znaków.
7. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych
osobowych, wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych
danych, w szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne
rozpowszechnienie, a także uniemożliwienie dostępu do danych osobom
nieuprawnionym.

Art. 61. Uchwała budżetowa jest podstawą samodzielnej gospodarki
finansowej województwa.

Art. 62. (uchylony).

Art. 63. (uchylony).

Art. 64. (uchylony).

Art. 65. (uchylony).

Art. 66. (uchylony).

Art. 67. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. Przekazanie województwu, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga
zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci
zwiększenia dochodów.

Art. 68. (uchylony).

Art. 69. (uchylony).

Art. 70. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu województwa odpowiada
zarząd województwa.
2. Zarządowi województwa przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale
budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielanych przez
sejmik województwa;
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielanych
przez sejmik województwa;
3) dokonywania wydatków budżetowych;
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie województwa;
5) dysponowania rezerwami budżetu województwa;
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Art. 71. (uchylony).

Art. 72. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji
samorządu województwa jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany między
innymi przez:
1) zachowanie jawności debaty budżetowej;
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu
województwa;
3) przedstawianie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu
województwa.
4) (uchylony)

Art. 73. (uchylony).

Art. 74. Dyspozycja środkami pieniężnymi województwa jest oddzielona od
jej kasowego wykonania.

Art. 75. Sejmik województwa uchwala „Priorytety współpracy zagranicznej
województwa”, określające:
1) główne cele współpracy zagranicznej;
2) priorytety geograficzne przyszłej współpracy;
3) zamierzenia co do przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
regionalnych.

Art. 76. 1. Współpraca województwa ze społecznościami regionalnymi
innych państw prowadzona jest zgodnie z prawem wewnętrznym, polityką
zagraniczną państwa i jego międzynarodowymi zobowiązaniami, w granicach
zadań i kompetencji województwa.
2. Województwo uczestniczy w działalności międzynarodowych instytucji
regionalnych oraz jest w nich reprezentowane na zasadach określonych
w porozumieniu zawartym przez ogólnokrajowe organizacje zrzeszające jednostki
samorządu terytorialnego.
3. Zasady przystępowania województwa do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy.

Art. 77. 1. „Priorytety współpracy zagranicznej województwa” mogą być
uchwalane oraz inicjatywy zagraniczne województwa, w tym w szczególności
projekty umów o współpracy regionalnej, mogą być podejmowane za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością
głosów ustawowego składu sejmiku województwa.
3. Uchwała oraz zawarte umowy o współpracy regionalnej, o których mowa
w ust. 1, przesyłane są przez marszałka województwa do ministra właściwego do
spraw zagranicznych oraz ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

Art. 78. 1. Nadzór nad działalnością samorządu województwa sprawuje
Prezes Rady Ministrów i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna
izba obrachunkowa.
2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność województwa tylko
w przypadkach określonych ustawami.

Art. 79. Nadzór nad wykonywaniem zadań województwa jest sprawowany na
podstawie kryterium zgodności z prawem.

Art. 80. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych,
dotyczących organizacji i funkcjonowania województwa, niezbędnych do
wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

Art. 80a. 1. Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu
samorządu województwa od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania
przez inny organ, zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później
niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jeżeli zatwierdzenie,
uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego.
3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie stanowiska w sprawie,
rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez
województwo, z upływem terminu określonego w ust. 1 lub 2.
4. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez organy samorządu
województwa rozstrzygnięć innych organów przepisy ust. 1–3 stosuje się
odpowiednio.

Art. 81. Marszałek województwa przedstawia wojewodzie uchwały sejmiku
województwa oraz uchwały zarządu województwa podlegające nadzorowi w ciągu
7 dni od dnia ich podjęcia. W tym samym terminie marszałek województwa
przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

Art. 82. 1. Uchwała organu samorządu województwa sprzeczna z prawem
jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały w trybie
określonym w art. 81.
2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały lub w toku tego postępowania, może wstrzymać jej wykonanie.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia
nadzorczego do sądu administracyjnego.
4. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.
5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza
nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano
z naruszeniem prawa.
6. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Art. 82a. 1. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu
samorządu województwa wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie
objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia
nadzorczego do sądu administracyjnego.

Art. 82b. 1. W przypadku złożenia przez organ samorządu województwa
skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie
później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
2. W przypadku złożenia skargi na rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 84
ust. 2 oraz art. 85 ust. 1, sąd administracyjny rozpatruje tę skargę w terminie 30 dni.
Skargę kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje w terminie 30 dni.

Art. 82c. 1. Po upływie terminu wskazanego w art. 82 ust. 1, organ nadzoru
nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu samorządu województwa. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydanie postanowienia
o wstrzymaniu wykonania uchwały należy do sądu.

Art. 83. 1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu samorządu
województwa po upływie jednego roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono
obowiązkowi przedłożenia uchwały w terminie określonym w art. 81, albo jeżeli
uchwała jest aktem prawa miejscowego.
2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu
określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd
administracyjny orzeka o niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc
prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się
odpowiednio.

Art. 84. 1. W razie powtarzającego się naruszenia przez sejmik województwa
Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze
uchwały rozwiązać sejmik województwa. Rozwiązanie sejmiku województwa
równoznaczne jest z rozwiązaniem wszystkich organów samorządu województwa.
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji
publicznej wyznacza wówczas osobę, która do czasu wyborów nowych organów
samorządu województwa pełni funkcję tych organów.
2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się
zarząd województwa, wojewoda wzywa sejmik województwa do zastosowania
niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – za pośrednictwem
ministra właściwego do spraw administracji publicznej – występuje z wnioskiem
do Prezesa Rady Ministrów o rozwiązanie zarządu województwa. W razie
rozwiązania zarządu, do czasu wyboru nowego zarządu, funkcje zarządu pełni
osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 85. 1. W razie nierokującego szybkiej poprawy i przedłużającego się
braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy samorządu
województwa Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, może zawiesić organy samorządu województwa i ustanowić zarząd komisaryczny na okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu województwa przez sejmik województwa nowej kadencji.
2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim
przedstawieniu zarzutów organom samorządu województwa i wezwaniu ich do
niezwłocznego przedstawienia programu poprawy sytuacji województwa.
3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
wojewody, zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw
administracji publicznej.
4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencje organów
samorządu województwa z dniem powołania.

Art. 86. 1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące województwa,
w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 1, a także
stanowisko zajęte w trybie art. 80a, podlegają zaskarżeniu do sądu
administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.
2. Do złożenia skargi jest uprawnione województwo. Podstawą wniesienia
skargi jest uchwała sejmiku województwa.
2a. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące
uchwały sejmiku województwa, doręczone po upływie kadencji sejmiku,
uprawniony jest sejmik województwa następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia
wyboru przewodniczącego sejmiku.
3. Do złożenia skargi uprawnione jest województwo, którego interes prawny,
uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi
jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.
4. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie skargi albo z dniem oddalenia skargi lub odrzucenia
jej przez sąd.

Art. 86a. 1. Jeżeli właściwy organ województwa, wbrew obowiązkowi
wynikającemu z przepisów art. 383 § 2 i 6 ustawy, o której mowa w art. 33 ust. 7,
oraz art. 5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania ze
stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu województwa,
sekretarzem województwa, skarbnikiem województwa, kierownikiem
wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej i osobą zarządzającą lub
członkiem organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną, nie podejmuje
uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę,
wojewoda wzywa organ województwa do podjęcia uchwały w terminie 30 dni.
1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa
w art. 6a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).
2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda,
po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze.
3. Przepis art. 86 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia
skargi jest również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy
zarządzenie zastępcze.

Art. 87. Postępowania sądowe, o których mowa w art. 82 i 86, są wolne od
opłat sądowych.

Art. 88. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do decyzji
indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych
przez organy samorządu województwa. Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz
nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowaną przez sąd określają przepisy
odrębne.

Art. 88a. (uchylony).

Art. 89. 1. Na podstawie tej ustawy oraz na podstawie upoważnień
udzielonych w innych ustawach i w ich granicach sejmik województwa stanowi
akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa lub jego części.
2. Przewodniczący sejmiku województwa podpisuje akty prawa
miejscowego, przyjęte przez sejmik województwa, niezwłocznie po ich uchwaleniu
i kieruje je do publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
3. Publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym podlega także uchwała
budżetu województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu województwa.
4. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania
wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1461).
5. (uchylony)

Art. 89a. 1. Grupa mieszkańców województwa, posiadających czynne prawa
wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą.
2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć co najmniej
1000 osób.
3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad sejmiku województwa na najbliższej
sesji po złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia
złożenia projektu.
4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby
uprawnione do reprezentowania komitetu podczas prac sejmiku województwa.
5. Sejmik województwa określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw
uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,
formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem
przepisów niniejszej ustawy.

Art. 90. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone
przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji
publicznej, może zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego.
2. (uchylony)
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd
administracyjny i skargę oddalił.
4. (uchylony)

Art. 91. 1. Przepisy art. 90 stosuje się odpowiednio, gdy organ samorządu
województwa nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo, przez
podejmowane czynności prawne lub faktyczne, narusza prawa osób trzecich.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd administracyjny może
nakazać organowi nadzoru wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego.

Art. 92. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych
w odrębnej ustawie.