Wejscie w życie: 1 stycznia 1999

Ostatnia Zmiana: 25 października 2019

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Art. 1. 1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę
samorządową.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną
wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Art. 2. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność.
2. Powiat ma osobowość prawną.
3. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.
4. O ustroju powiatu stanowi jego statut.
5. (uchylony)

Art. 3. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice;
2) ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich władz.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek
zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy.
3. Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących
w skład powiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób zapewniający
powiatowi terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy
i przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz
zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.
4. Przez łączenie powiatów należy również rozumieć połączenie miasta na
prawach powiatu z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem
połączenia wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto.
5. Przez dzielenie powiatów należy również rozumieć wyłączenie jednej lub
więcej gmin z terytorium powiatu z jednoczesnym:
1) włączeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu;
2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin i miasta na prawach powiatu;
z dniem utworzenia powiatu wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas
przez miasto;
3) przywróceniem statusu miasta na prawach powiatu miastu, które w trybie
ust. 4 zostało połączone z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia.

Art. 3a. 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wymaga
zasięgnięcia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii
zainteresowanych rad powiatów albo rady miasta na prawach powiatu i rady powiatu
– poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami,
a w przypadku zmian granic powiatów naruszających granice województw –
dodatkowo opinii odpowiednich sejmików województw. Minister właściwy do spraw
administracji publicznej może wystąpić także o opinie zainteresowanych rad gmin;
w tym przypadku nie jest konieczne przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy.
2. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące, naruszającej granice województw,
zmiany granic powiatów albo powiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach,
o których mowa w art. 3 ust. 3 i 4 – jeżeli zmiana granic wynika z wyłączenia tylko
jednej gminy lub miasta na prawach powiatu – mogą zostać ograniczone przez sejmiki
województw do mieszkańców odpowiedniego powiatu lub miasta na prawach powiatu
objętego zmianą.
3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie
3 miesięcy od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii
uznaje się za spełniony.

Art. 3b. 1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na wniosek
odpowiednio rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy wymaga:
1) wniosku rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy
poprzedzonego przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami,
wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami
potwierdzającymi zasadność wniosku;
2) opinii odpowiednio rad powiatów lub rady miasta na prawach powiatu objętych
wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji
z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic powiatu naruszającej granice
województw – opinii sejmików województw;
3) opinii rad gmin, których dotyczy wniosek;
4) opinii wojewody właściwego dla powiatu lub miasta na prawach powiatu
objętego wnioskiem.
2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 3a ust. 2
i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy występuje
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw administracji
publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.
4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy
składaniu wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć
do wniosku.

Art. 3c. W przypadku uzyskania zgody na połączenie miasta na prawach
powiatu z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście lub utworzenie powiatu,
w którego skład wejdzie dotychczasowe miasto na prawach powiatu, wyrażonej we
wniosku lub opinii rady powiatu lub rady miasta na prawach powiatu oraz w wyniku
przeprowadzonych przez te rady konsultacji z mieszkańcami, Rada Ministrów
obowiązana jest dokonać tego połączenia lub utworzenia powiatu, w drodze
rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 3ca. 1. W przypadku łączenia powiatów lub tworzenia nowego powiatu
Prezes Rady Ministrów, na wniosek wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra
właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza pełnomocnika do spraw
połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu spośród pracowników
podległych wojewodzie albo pracowników starostwa powiatu, którego obszar wchodzi
w skład łączonego lub nowo tworzonego powiatu.
2. Do czasu połączenia powiatów oraz utworzenia nowego powiatu zadaniem
pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1, jest przygotowanie organizacyjne i prawne
powiatu do wykonywania zadań publicznych, w tym przygotowanie projektu uchwały
budżetowej powiatu w trybie i na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
3. Z dniem połączenia powiatów lub utworzenia nowego powiatu pełnomocnik,
o którym mowa w ust. 1, przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji jego organów
do czasu wyboru nowych organów powiatu, a w przypadku, o którym mowa
w art. 390a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) – do dnia pierwszej sesji rady powiatu
zwołanej w trybie art. 15 ust. 10.

Art. 3cb. 1. Powiat powstały w wyniku połączenia powiatów wstępuje we
wszystkie prawa i obowiązki połączonych powiatów, w tym prawa i obowiązki
wynikające z zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych.
2. Organy powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów stają się
organami właściwymi lub stronami wszczętych i niezakończonych postępowań
administracyjnych i sądowych.
3. Ujawnienie w księgach wieczystych lub w rejestrach przejścia na powiat,
o którym mowa w ust. 1, praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje
na wniosek powiatu.
4. W przypadku gdy rozporządzenie w sprawie połączenia powiatów zostało
wydane na wniosek poparty przez wszystkie zainteresowane rady powiatów, powiaty
te zawierają porozumienie, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 2.
5. Akty prawa miejscowego ustanowione przez organy powiatów albo miast na
prawach powiatu przed połączeniem powiatów stają się aktami prawa miejscowego
powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów, obowiązującymi na obszarze
działania organów, które je ustanowiły, do dnia wejścia w życie nowych aktów prawa
miejscowego ustanowionych przez organ powiatu powstałego w wyniku połączenia
powiatów, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia połączenia.

Art. 3d. 1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach
ważnych dla powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje
z mieszkańcami powiatu.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa
uchwała rady powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski.
4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu
decydują corocznie o części wydatków budżetu powiatu. Zadania wybrane w ramach
budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej powiatu. Rada
powiatu w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub
zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
5. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone
na pule obejmujące całość powiatu i jego części w postaci gmin lub grup gmin.
6. Rada powiatu określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać
projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie
może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu
obywatelskiego, w której zgłaszany jest projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, wykonalności
technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od
decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;
4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do
publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzenia
głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.

Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze
ponadgminnym w zakresie:
1) edukacji publicznej;
2) promocji i ochrony zdrowia;
3) pomocy społecznej;
3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
4) polityki prorodzinnej;
5) wspierania osób niepełnosprawnych;
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych;
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
8) kultury fizycznej i turystyki;
9) geodezji, kartografii i katastru;
10) gospodarki nieruchomościami;
11) administracji architektoniczno-budowlanej;
12) gospodarki wodnej;
13) ochrony środowiska i przyrody;
14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego;
15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego
magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym
nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
18) ochrony praw konsumenta;
19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz
obiektów administracyjnych;
20) obronności;
21) promocji powiatu;
22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020
oraz z 2020 r. poz. 284);
23) działalności w zakresie telekomunikacji.
1a. (uchylony)
2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania
określonych w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb,
inspekcji i straży.
3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.
4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu
jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.
5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania
z zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.
6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Art. 4a. Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań
z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz
referendów.

Art. 4b. 1. Powiat w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować
środki techniczne umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze
przestrzeni publicznej, za zgodą zarządzającego tym obszarem lub podmiotu
posiadającego tytuł prawny do tego obszaru lub na terenie nieruchomości i w
obiektach budowlanych stanowiących mienie powiatu lub jednostek organizacyjnych
powiatu, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych,
jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni
oraz obiektów socjalnych.
3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do
celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3
miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu
nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem
sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w
sposób widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą
odpowiednich znaków.
6. Monitoring, w ramach którego dochodzi do przetwarzania danych osobowych,
wymaga stosowania środków zabezpieczających przetwarzanie tych danych, w
szczególności uniemożliwiających ich utratę lub bezprawne rozpowszechnienie, a
także uniemożliwienie dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

Art. 5. 1. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej
porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia
zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także
z województwem, na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.
3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Art. 6. 1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki
organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza
zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Art. 6a. Powiat może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności
administracyjną, finansową i organizacyjną:
1) jednostkom organizacyjnym powiatu zaliczanym do sektora finansów
publicznych,
2) powiatowym instytucjom kultury,
3) innym zaliczanym do sektora finansów publicznych powiatowym osobom
prawnym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania
zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, instytutów badawczych,
banków i spółek prawa handlowego
– zwanym dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

Art. 6b. 1. Wspólną obsługę mogą prowadzić starostwo powiatowe, inna
jednostka organizacyjna powiatu, jednostka organizacyjna związku powiatów albo
jednostka organizacyjna związku powiatowo-gminnego, zwane dalej „jednostkami
obsługującymi”.
2. Rada powiatu w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa
w art. 6a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności:
1) jednostki obsługujące;
2) jednostki obsługiwane;
3) zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach
wspólnej obsługi.
3. Jednostki obsługiwane, o których mowa w art. 6a pkt 2 i 3, mogą, na
podstawie porozumień zawartych przez te jednostki z jednostką obsługującą,
przystąpić do wspólnej obsługi, po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru zarządowi
powiatu. Zakres wspólnej obsługi określa zawarte porozumienie.
4. Jednostka obsługująca ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej
informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie niezbędnym do wykonywania
zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.
5. Jednostka obsługiwana ma prawo żądania od jednostki obsługującej
informacji oraz wglądu w dokumentację w zakresie zadań wykonywanych przez
jednostkę obsługującą w ramach wspólnej obsługi.

Art. 6c. 1. Zakres wspólnej obsługi nie może obejmować kompetencji
kierowników jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do
dysponowania środkami publicznymi oraz zaciągania zobowiązań, a także
sporządzania i zatwierdzania planu finansowego oraz przeniesień wydatków w tym planie.
2. W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 6a pkt 1 i 2, są
one przekazywane w całości.

Art. 6d. Jednostka obsługująca jest uprawniona do przetwarzania danych
osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną w zakresie i celu
niezbędnych do wykonywania zadań w ramach wspólnej obsługi tej jednostki.

Art. 7. 1. Ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji
rządowej mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności
w zakresie należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich
zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością.
2. Jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz z obronnością przeprowadza się w ramach
zorganizowanej akcji, nałożenie obowiązku może dotyczyć wykonania czynności,
o których mowa w ust. 1, również poza terenem powiatu.
3. Za czynności, o których mowa w ust. 2, powiatowi przysługuje zwrot
koniecznych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami od organu
administracji, który nałożył obowiązek wykonania tych czynności.

Art. 7a. Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie
bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy
finansowej.

Art. 8. 1. Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu
powszechnym – poprzez wybory i referendum powiatowe – lub za pośrednictwem
organów powiatu.
2. Organami powiatu są:
1) rada powiatu;
2) zarząd powiatu.

Art. 8a. 1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności
mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej
komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.
3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu.

Art. 9. 1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu,
z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym.
2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb
przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.
4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach
liczących do 40 000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte
20 000 mieszkańców, ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
5. W skład rady powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów
w pierwszej kadencji wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do
40 000 mieszkańców oraz po trzech na każde kolejne rozpoczęte
20 000 mieszkańców.

Art. 10. 1. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze
referendum powiatowego.
2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.

Art. 11. (uchylony).

Art. 12. Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego
przewodniczącego;
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego
głównym księgowym budżetu powiatu;
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie
sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;
5) uchwalanie budżetu powiatu;
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;
6a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu;
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach
określonych ustawami;
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata
lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej;
uchwała rady powiatu jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie
zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy,
których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad
zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.),
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych
zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek
i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości
przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji
i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania
z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania,
nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to
z koniecznością wydzielenia majątku,
i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz
wyposażania ich w majątek,
j) wyrażenia zgody na zawarcie umowy, o której mowa w art. 50a ust. 1;
8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji
rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których
mowa w art. 5;
9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania;
9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi
innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych;
9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;
9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz
aktywizacji lokalnego rynku pracy;
9ca) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia
przeciwpowodziowego powiatu;
10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów
i studentów;
11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencji rady powiatu.

Art. 13. 1. Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu
jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.
1a. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
1b. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust.
1a nie jest możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
1c. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej
wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz
w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu.
2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest
równoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

Art. 14. 1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego
lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.
2. Radny wchodzący w skład zarządu nie może pełnić funkcji, o których mowa
w ust. 1.
3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz
prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich
zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego
i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje
wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu, w trybie określonym
w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada
podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów,
nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia
złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest
równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia
miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.
7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji przewodniczącego
i wiceprzewodniczących oraz niewybrania w ich miejsce osób do pełnienia tych
funkcji w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji albo od dnia odwołania, sesję
rady powiatu w celu wyboru przewodniczącego, zwołuje wojewoda. Sesja zwoływana
jest na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie terminu, o którym mowa
w zdaniu pierwszym.
8. Sesję rady powiatu, o której mowa w ust. 7, do czasu wyboru
przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji, który wyraził
zgodę na prowadzenie sesji.

Art. 15. 1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez
przewodniczącego rady powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz
z projektami uchwał.
1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń
rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty.
1b. (uchylony)
2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na
dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.
4. (uchylony)
5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba,
którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki
samorządu terytorialnego, na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu
wyników wyborów do rady powiatu.
6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru
przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od
dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone
w ust. 1.
8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym
w ust. 7 stosuje się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcy.
9. Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany
wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli
wnioskodawcą jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej
7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.
10. Pierwszą sesję rady powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów lub
rady nowo utworzonego powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający
w terminie 7 dni po dniu ogłoszenia wyników wyborów do rady, a w przypadku,
o którym mowa w art. 390a § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy,
na dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia powstania powiatu.
11. Na wniosek klubu radnych przewodniczący rady powiatu jest obowiązany
wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały,
zgłoszony przez klub radnych, jeżeli wpłynął on do rady powiatu co najmniej 7 dni
przed dniem rozpoczęcia sesji rady. W trybie, o którym mowa w zdaniu pierwszym,
każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą
kolejną sesję rady powiatu.

Art. 16. 1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych
jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich
klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust. 1,
oraz będących członkami zarządu.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje
z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną
izbę obrachunkową.
4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu
w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych
komisji powoływanych przez radę na podstawie art. 17.

Art. 16a. 1. Rada powiatu rozpatruje: skargi na działania zarządu powiatu i
powiatowych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez
obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o
których mowa w art. 14 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.
3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut powiatu.

Art. 17. 1. Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne
komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.
2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności,
przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.
3. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach.

Art. 18. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
3. Zasady działania klubów radnych określa statut powiatu.

Art. 19. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych
przez radę, a także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut.

Art. 19a. Przewodniczący rady powiatu w związku z realizacją swoich
obowiązków może wydawać polecenia służbowe pracownikom starostwa
wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z
funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący
rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do
pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 20. 1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec
Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego,
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej
powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:
„Tak mi dopomóż Bóg”.
2. (uchylony)
3. Radny nieobecny na pierwszej sesji rady powiatu oraz radny, który uzyskał
mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny.

Art. 21. 1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty
samorządowej powiatu. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich
organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu
postulaty i przedstawia je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany
instrukcjami wyborców.
2. Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów powiatu oraz
powiatowych jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.
2a. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr
osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do
pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu
w działalność starostwa powiatowego, a także spółek z udziałem powiatu, spółek
handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych, powiatowych osób prawnych,
powiatowej jednostki organizacyjnej oraz zakładów i przedsiębiorstw
samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
3. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do
osób wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi.
4. Na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5, radnemu
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy
ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
4a. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu
w powiecie, w którym uzyskał mandat.
4b. W powiecie będącym jednostką zainteresowania publicznego w rozumieniu
art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1421, 1571, 2200 i 2217
oraz z 2020 r. poz. 568) za funkcję pełnioną przez radnego uważa się również
członkostwo w komitecie audytu.
5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu
miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy
z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2288 oraz z 2020
r. poz. 278).
5a. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość
diet przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców
powiatów.
5b. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia, sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży
służbowych radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych
wydatków związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania rozliczeń.
6. (uchylony)
7. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.
8. Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora;
2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody;
3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.
9. W sprawach dotyczących powiatu radni mogą kierować interpelacje i
zapytania do starosty.
10. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla powiatu. Interpelacja
powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej
przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
11. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów powiatu, a także w
celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 10 zdanie
drugie stosuje się odpowiednio.
12. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady,
który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego
wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
13. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do
publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji
Publicznej i na stronie internetowej powiatu, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Art. 22. 1. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej
w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.
2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady
powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie
stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia
związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Art. 23. 1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w starostwie
powiatowym powiatu, w którym radny uzyskał mandat.
2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki
organizacyjnej oraz jego zastępcy.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarządu, z którymi stosunek
pracy nawiązywany jest na podstawie wyboru.
4. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest
równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.
5. Zarząd powiatu lub starosta nie może powierzyć radnemu powiatu, w którym
radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Art. 24. 1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu wykonywał pracę w ramach
stosunku pracy w starostwie powiatowym lub pełnił funkcję kierownika jednostki
organizacyjnej tego powiatu, w którym uzyskał mandat, obowiązany jest złożyć
wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów
przez właściwy organ wyborczy, przed złożeniem ślubowania, o którym mowa
w art. 20 ust. 1.
2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres
sprawowania mandatu.
3. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na
rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony,
który ustałby przed terminem wygaśnięcia mandatu, przedłuża się do 3 miesięcy po
upływie tego terminu.
4. W odniesieniu do radnego pełniącego funkcję kierownika jednostki
organizacyjnej przejętej lub utworzonej przez powiat w czasie kadencji termin,
o którym mowa w ust. 1, upływa po 6 miesiącach od dnia przejęcia lub utworzenia tej jednostki.
5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest
równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

Art. 25. Po wygaśnięciu mandatu radnego, o którym mowa w art. 24,
odpowiednio starostwo powiatowe lub powiatowa jednostka organizacyjna przywraca
radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy,
z wynagrodzeniem odpowiadającym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby,
gdyby nie korzystał z urlopu bezpłatnego. Radny zgłasza gotowość przystąpienia do
pracy w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu.

Art. 25a. 1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać
darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie
z art. 20 ust. 1.
2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi
dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami.

Art. 25b. 1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny
rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu,
w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
2. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził
działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania
prowadzenia tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia
ślubowania. Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie
art. 383 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu powiatu,
sekretarzy powiatu, skarbników powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi
osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych
i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem powiatowych osób
prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub
powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.
4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed
rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru członka zarządu
powiatu lub przed zatrudnieniem na stanowisku sekretarza powiatu, powołaniem
skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby
zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osoby,
o których mowa w ust. 3, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru,
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub powołania na stanowisko. W razie
niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o której mowa w ust. 3, traci je z mocy
prawa po upływie terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji
w spółkach handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające
ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady powiatu,
a w razie niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i 2 lat
po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu,
prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).

Art. 25c. 1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik
powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek
organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim
stanie majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie
majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską
wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:
1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach
handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby
prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby
prawnej lub związku metropolitalnego mienia, które podlegało zbyciu w drodze
przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące
zajmowania stanowisk w spółkach handlowych;
2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej
lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu;
3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych;
4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym
zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały
udzielone.
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność
poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości
osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą
składają w dwóch egzemplarzach:
1) radny – przewodniczącemu rady powiatu;
2) starosta, przewodniczący rady powiatu – wojewodzie;
3) wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu,
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek
organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu starosty – staroście.
4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia
złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest
obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia
działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał
mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia
majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na
dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji.
5. Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik
jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu starosty składają pierwsze oświadczenie majątkowe
w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia
zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu powiatu,
sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu,
osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz
osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć
informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,
jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne
oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według
stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska
lub rozwiązania umowy o pracę.
5a. Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio,
przewodniczący rady powiatu, wojewoda lub starosta w terminie 14 dni od dnia
stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do
jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin.
Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania.
6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby,
którym złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie
majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze
względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.
Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.
7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również
naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby
składającej oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, naczelnik
urzędu skarbowego uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu
w roku podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.
8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do
porównania treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią
uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami
zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).
9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe
podała w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy
oświadczenia występuje do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę jej oświadczenia majątkowego.
10. (uchylony)
11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1921 i 2020).
12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do dnia
30 października każdego roku przedstawia radzie powiatu informację o:
1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie;
2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach
majątkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe
oświadczenia;
3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi
w analizowanych oświadczeniach majątkowych.
13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego
członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki
organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu
starosty, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do tych osób w przepisach
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399).

Art. 25d. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne,
z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz
o miejscu położenia nieruchomości.
2. Wojewoda i przewodniczący rady powiatu przekazują staroście kopie
oświadczeń majątkowych, które im złożono.
3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 oraz z 2020 r. poz. 695).

Art. 25e. (uchylony).

Art. 25f. 1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego
terminu, o którym mowa w art. 25c ust. 5a przez:
1) radnego – powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie art. 383 ustawy, o której
mowa w art. 25b ust. 2;
2) członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika
jednostki organizacyjnej powiatu, osobę zarządzającą, i członka organu
zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje
administracyjne w imieniu starosty – powoduje utratę ich wynagrodzenia za
okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia złożenia
oświadczenia.
2. Jeżeli członek zarządu powiatu lub skarbnik powiatu nie złożą w terminie
oświadczenia majątkowego, rada powiatu odwołuje ich, w drodze uchwały, najpóźniej
po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
3. Jeżeli sekretarz powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba
zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba
wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty nie złożą w terminie
oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi
umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do
złożenia oświadczenia.
4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest
równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie
art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Art. 25g. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu
majątkowym, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu
karnego.

Art. 25h. 1. Członek zarządu powiatu, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu,
kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu
zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje
administracyjne w imieniu starosty w trakcie pełnienia funkcji lub trwania
zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu
zatrudnienia nie mogą przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie lub odpłatnie w wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia w sprawach indywidualnych jego dotyczących mieli
bezpośredni wpływ na jego treść.
2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym:
1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego
organach, także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami
i akcjonariuszami;
2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości
członków organów zarządzających podmiotu zależnego;
3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie członkami
zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie
pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi
dostępnych w ramach publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwyczajowo
wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyjnych oraz nagród
przyznawanych w konkursach na działalność artystyczną.

Art. 26. 1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący,
wicestarosta i pozostali członkowie.
2a. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.
3. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem
w organie innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem
w administracji rządowej, a także z mandatem posła i senatora. Utrata członkostwa
w zarządzie powiatu następuje w dniu wyboru lub zatrudnienia.
4. Do zarządu i członków zarządu stosuje się odpowiednio art. 21 ust. 7.

Art. 27. 1. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę
i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez
właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków zarządu
określa w statucie rada powiatu.
2. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego
składu rady, w głosowaniu tajnym.
3. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na
wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Art. 28. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu, z zastrzeżeniem
art. 29 ust. 5.

Art. 29. 1. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie
określonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.
2. Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej
w ust. 1 wojewoda niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na obszarze powiatu oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim
dzienniku urzędowym.
3. Po rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza
się wybory przedterminowe.
3a. Do czasu wyboru zarządu przez nową radę Prezes Rady Ministrów, na
wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę,
która w tym okresie pełni funkcję organów powiatu.
4. Jeżeli rada powiatu, wybrana w wyniku wyborów przedterminowych,
o których mowa w ust. 3, nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27
ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Informację o rozwiązaniu rady podaje się do
wiadomości w trybie określonym w ust. 2.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie przeprowadza się wyborów
przedterminowych. Do dnia wyborów rady powiatu na kolejną kadencję oraz wyboru
zarządu powiatu zadania i kompetencje rady i zarządu przejmuje komisarz rządowy
ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw
administracji publicznej.
6. Organy powiatu ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach
określonych w art. 390 § 1 pkt 3 oraz § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
7. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa
art. 390 § 5 i 8 ustawy, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 2–5 z uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym okresie pełni funkcję
organów powiatu, wyznacza się dla każdego z powiatów powstałych w wyniku zmian
w podziale terytorialnym państwa.

Art. 30. 1. Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi
absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że
po zakończeniu roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny.
1a. Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną
większością głosów ustawowego składu rady powiatu.
2. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której
mowa w ust. 1, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia
uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się
z opiniami, o których mowa w art. 16 ust. 3, oraz z uchwałą regionalnej izby
obrachunkowej w sprawie uchwały rady powiatu o nieudzieleniu zarządowi
absolutorium, rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Art. 30a. 1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu
raport o stanie powiatu.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady
powiatu i budżetu obywatelskiego.
3. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi
dotyczące raportu.
4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na
której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad
przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa
do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób;
2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który
zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez
przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w
debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu
przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi powiatu wotum zaufania.
Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje
bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie
uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z
podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.
10. Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest
równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu.
11. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której
mowa w ust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia
uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może
odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady.

Art. 31. 1. Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż
nieudzielenie absolutorium lub nieudzielenie wotum zaufania zarządowi jedynie na
wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia
przyczyny odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania
rada powiatu przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej
sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po
upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie starosty
nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być
zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania.
4. Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio,
równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji przez
cały zarząd powiatu.
5. Rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych
członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Art. 31a. 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie
następuje zwykłą większością głosów.
2. W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najbliższej sesji podejmuje
uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu.
3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem
rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja rady
powiatu, o której mowa w ust. 2.

Art. 31b. 1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu rada
powiatu dokonuje wyboru nowego zarządu w trybie, o którym mowa w art. 27,
odpowiednio, w ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji.
W przypadku niedokonania wyboru nowego zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia
odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji, przepisy art. 29 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego jego
przewodniczącym, rada powiatu dokonuje wyboru nowego członka zarządu
w terminie 1 miesiąca od dnia odwołania.
3. Odwołany zarząd powiatu lub jego poszczególni członkowie pełnią
dotychczasowe obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego
członków. Rada powiatu może zwolnić członka zarządu z tego obowiązku.
4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia
rezygnacji przez cały zarząd.

Art. 31c. 1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez
członka niebędącego jego przewodniczącym, rada powiatu podejmuje uchwałę
o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą
większością głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
2. Niepodjęcie przez radę powiatu uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1,
jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca,
w którym powinna być podjęta uchwała.
3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego
przewodniczącym, starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia
przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić radzie
powiatu nową kandydaturę na członka zarządu.

Art. 32. 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu
określone przepisami prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady;
2) wykonywanie uchwał rady;
2a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
3) gospodarowanie mieniem powiatu;
4) wykonywanie budżetu powiatu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu;
6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.
5. Statut powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 33. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego
oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Art. 33a. 1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują
określone w ustawach zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych
– komend i inspektoratów.
2. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować
wojewoda, na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika
zespolonej służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej.
3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem jednostek
organizacyjnych Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. poz. 148, 391, 594 i 874 oraz z 2005 r. poz. 2104).
4. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb
zatrudniania i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji
i straży określają odrębne ustawy.

Art. 33b. Powiatową administrację zespoloną stanowią:
1) starostwo powiatowe;
2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu;
3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników
powiatowych służb, inspekcji i straży.

Art. 34. 1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego,
kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.
1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza
i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.
1b. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. W sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu
publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących
spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne czynności
należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania przepisów
porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do
zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.

Art. 35. 1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa
regulamin organizacyjny.
2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem
służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb,
inspekcji i straży:
1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą,
a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
2) zatwierdza programy ich działania;
3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu;
4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek;
5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Art. 36. 1. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych
powiatu określają regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba
że przepisy odrębne stanowią inaczej.
2. Status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek
organizacyjnych powiatu określa odrębna ustawa.

Art. 37. 1. Rada powiatu powołuje i odwołuje skarbnika powiatu na wniosek starosty.
2. Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą
uczestniczyć w obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

Art. 38. 1. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
należących do właściwości powiatu decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy
szczególne przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.
2. Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu
powiatu, pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz
kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu
decyzji, o których mowa w ust. 1.
2a. Decyzje wydane przez zarząd powiatu z zakresu administracji publicznej
podpisuje starosta. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu,
którzy brali udział w wydaniu decyzji.
3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, służy odwołanie do samorządowego
kolegium odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 38a. 1. W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję
bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej „komisją”.
2. Do zadań komisji należy:
1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie
powiatu;
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także
jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych
powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli;
5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt 1;
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów
w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4;
7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4–
6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
3. Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu graniczącego z takim
miastem mogą utworzyć, w drodze porozumienia, wspólną komisję dla miasta na
prawach powiatu oraz powiatu graniczącego z takim miastem. W takim przypadku
prezydent miasta i starosta współprzewodniczą komisji.
4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności:
1) tryb powoływania członków komisji, o których mowa w ust. 5 pkt 2–4;
2) zasady pokrywania kosztów działania komisji oraz zwrotu członkom komisji
i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście
poniesionych w związku z udziałem w pracach komisji;
3) zasady obsługi administracyjno-biurowej komisji.
5. W skład komisji wchodzi:
1) starosta jako przewodniczący komisji;
2) dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu;
3) trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą
o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród
miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym,
w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji
pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się
zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu;
4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego
(miejskiego) Policji, a w przypadku m.st. Warszawy delegowanych przez
Komendanta Stołecznego Policji.
6. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego
prokuratora okręgowego.
7. Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy
i pracowników innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz
pracowników innych organów administracji publicznej wykonujących zadania
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.
8. Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa w ust. 7, uczestniczą
w pracach komisji z głosem doradczym.
9. Kadencja komisji trwa 3 lata.
10. Odwołanie członka komisji przed upływem kadencji przez organ, który go
powołał lub delegował, jest możliwe jedynie z ważnych powodów, które podaje się na
piśmie. Członkostwo w komisji radnego delegowanego przez radę powiatu ustaje
zawsze z wygaśnięciem jego mandatu.
11. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka komisji przed
upływem kadencji, organ, który go powołał lub delegował, powołuje lub deleguje
nowego członka komisji na okres pozostały do upływu kadencji poprzedniego członka.

Art. 38b. 1. Przewodniczący komisji, w celu wykonania zadań komisji, może
żądać od Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od
powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.
2. Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować
z samorządami gmin z terenu powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami,
kościołami i związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.
3. Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta
składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły.
Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 38c. 1. Koszty działania komisji pokrywa się ze środków własnych budżetu
powiatu. Rada powiatu określi zasady zwrotu członkom komisji i osobom powołanym
do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem
w pracach komisji, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie kosztów podróży
służbowych dla radnych powiatu.
2. Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia starostwo.

Art. 39. (uchylony).

Art. 40. 1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada
powiatu stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.
2. Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:
1) wymagających uregulowania w statucie;
2) porządkowych, o których mowa w art. 41;
3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu;
4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Art. 41. 1. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych
przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne
do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o ile przyczyny te
występują na obszarze więcej niż jednej gminy.
2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, mogą
przewidywać za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach
określonych w prawie o wykroczeniach.

Art. 42. 1. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie
uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.
2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w art. 41, w przypadkach
niecierpiących zwłoki, może wydać zarząd.
3. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 2, podlegają
zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie
nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy
obowiązującej określa rada powiatu.
4. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom
wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich
powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.

Art. 42a. 1. Grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa
wyborcze do organu stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą
uchwałodawczą.
2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób;
2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób.
3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady powiatu na najbliższej sesji po
złożeniu projektu, jednak nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione
do reprezentowania komitetu podczas prac rady.
5. Rada powiatu określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia
inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,
zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim
muszą odpowiadać składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.

Art. 43. 1. (uchylony)
2. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu
przewodniczący rady powiatu i kieruje do publikacji.
3. (uchylony)
4. (uchylony)

Art. 44. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania
wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1461).

Art. 45. (uchylony).

Art. 46. 1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez
powiat lub inne powiatowe osoby prawne.
2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki
organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne,
które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat.
3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków,
które dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych.

Art. 47. 1. Nabycie mienia przez powiat następuje:
1) na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia
jakiejkolwiek gminy;
2) przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w trybie
art. 3; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych
powiatów, a w razie braku porozumienia – decyzją Prezesa Rady Ministrów,
podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
3) w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia,
z wyłączeniem mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń
reprywatyzacyjnych oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia;
4) przez inne czynności prawne;
5) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:
1) tryb przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom, z uwzględnieniem
potrzeb w zakresie wykonywania zadań powiatów;
2) kategorie mienia wyłączonego z przekazywania powiatom, przeznaczonego na
zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu
powszechnego uwłaszczenia.

Art. 48. 1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu
składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona
przez zarząd.
2. Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania
oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.
3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań
majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub
osoby przez niego upoważnionej.
4. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej
dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym
rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

Art. 49. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych
powiatowych osób prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne
powiatowe osoby prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu.

Art. 50. 1. Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze
szczególną starannością.
2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie
nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie powiatu i na terenie
wokół takich nieruchomości i obiektów budowlanych. Przepisy art. 4b ust. 2–6 stosuje
się odpowiednio.

Art. 50a. 1. Powiat może zawrzeć z inwestorem umowę, na mocy której w
zamian za realizację inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty,
związanej z zajęciem przez inwestora pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustali stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości niższej niż określona w uchwale, o której mowa w art.
40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.
470 i 471). Zawarcie umowy następuje z uwzględnieniem przepisów dotyczących
pomocy publicznej.
2. Powiat ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu komunikat o
zamiarze zawarcia umowy. Komunikat zawiera co najmniej wskazanie rodzaju
inwestycji zaspokajającej zbiorowe potrzeby wspólnoty, której realizacji przez
inwestora oczekuje powiat, oraz informację o terminie, w jakim inwestorzy mogą
zgłaszać zainteresowanie zawarciem umowy.
3. Zawarcie umowy poprzedzają negocjacje z inwestorami, którzy zgłosili
zainteresowanie jej zawarciem.
4. Zawarcie umowy nie może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia upływu
terminu na zgłoszenie zainteresowania jej zawarciem, wskazanego w komunikacie.
5. Umowa określa co najmniej:
1) rodzaj inwestycji wraz ze wskazaniem celu, któremu ma służyć jej zawarcie z
punktu widzenia zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty;
2) sposób, miejsce i szczegółowe warunki realizacji inwestycji;
3) wysokość stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do
umieszczanych w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
związanych z realizacją inwestycji.
6. Wysokość stawki opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 3, ustala się:
1) w oparciu o dane o przewidywanej liczbie metrów kwadratowych pasa
drogowego zajętych przez urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z
potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczane
w pasie drogowym w związku z realizacją inwestycji;
2) w oparciu o dane o przewidywanych przychodach inwestora z realizowanej
inwestycji w okresie 5 lat od jej zakończenia;
3) na poziomie umożliwiającym odzyskanie przez inwestora różnicy między
przewidywaną wartością bieżącą netto inwestycji w terminie, o którym mowa w
pkt 2, uwzględniającą obowiązek ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego
obliczonych według wysokości stawek opłat określonych w uchwale, o której
mowa w art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, a przewidywaną wartością bieżącą netto inwestycji w tym terminie, uwzględniającą rozsądny zysk z inwestycji.
7. Umowa jest zawierana pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.
8. Informacja o zawarciu umowy wraz z jej treścią podlega niezwłocznej
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz
w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu.
9. Do zmiany umowy stosuje się przepisy ust. 2–8.

Art. 51. 1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie
uchwały budżetowej.
2. (uchylony)
3. (uchylony)

Art. 52. (uchylony).

Art. 53. Rada powiatu, określając tryb prac nad projektem uchwały budżetowej,
uwzględnia w szczególności obowiązki powiatowych służb, inspekcji i straży w toku
prac nad tym projektem.

Art. 54. (uchylony).

Art. 55. (uchylony).

Art. 56. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. Przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga
zapewnienia środków finansowych koniecznych na ich realizację w postaci
zwiększenia dochodów.

Art. 57. (uchylony).

Art. 58. (uchylony).

Art. 59. (uchylony).

Art. 60. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.
2. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:
1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej
kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu;
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez
radę powiatu;
3) dokonywania wydatków budżetowych;
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu;
5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu;
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Art. 61. Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji
powiatu jest jawna. Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:
1) jawność debaty budżetowej;
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu;
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu;
4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o których mowa w art. 60 ust. 2
pkt 1 i 2.

Art. 62. (uchylony).

Art. 63. Dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu jest oddzielona od jej
kasowego wykonania.

Art. 64. 1. Kontrolę gospodarki finansowej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa.
2. (uchylony)

Art. 65. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
powiaty mogą tworzyć związki z innymi powiatami. Związek może być tworzony
również w celu wspólnej obsługi, o której mowa w art. 6a.
2. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze
związku podejmują rady zainteresowanych powiatów.
3. Prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku, związane
z wykonywaniem zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem
ogłoszenia statutu związku.
4. Do związków powiatów stosuje się odpowiednio art. 38.

Art. 66. 1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną
odpowiedzialność.
2. Związek ma osobowość prawną.

Art. 67. 1. Utworzenie związku oraz przystąpienie powiatu do związku
wymagają przyjęcia jego statutu bezwzględną większością głosów ustawowego składu
rady odpowiednio przez rady zainteresowanych powiatów albo radę zainteresowanego
powiatu.
1a. Projekt statutu związku podlega uzgodnieniu z wojewodą.
1b. Zajęcie stanowiska przez wojewodę następuje w terminie 30 dni od dnia
doręczenia projektu statutu. Przepisy art. 77b ust. 3 i art. 85 stosuje się odpowiednio.
1c. W postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku powiaty
zamierzające utworzyć związek reprezentuje starosta jednego z powiatów
upoważniony przez starostów pozostałych powiatów.
2. Statut związku powinien określać:
1) nazwę i siedzibę związku;
2) członków i czas trwania związku;
3) zadania związku;
4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania;
5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku;
6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat
związku;
7) zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń
majątkowych;
8) zasady i tryb likwidacji związku;
9) (uchylony)
10) inne zasady określające współdziałanie.
3. Statut związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
4. Związek nabywa osobowość prawną z dniem ogłoszenia statutu.

Art. 67a. 1. Zmiany statutu związku dokonuje zgromadzenie związku w formie
uchwały. Przepisy art. 67 ust. 1a i 1b stosuje się odpowiednio.
2. Uchwałę zmieniającą statut związku przewodniczący zgromadzenia związku
przekazuje w terminie 7 dni od dnia jej podjęcia radom powiatów uczestniczących
w związku, a w przypadku gdy uchwała zmieniająca dotyczy przystąpienia do
związku nowego powiatu – również radzie tego powiatu.
3. Rada powiatu może, w formie uchwały, wnieść sprzeciw w stosunku do
uchwały zmieniającej statut związku w terminie 30 dni od dnia doręczenia tej
uchwały. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały zmieniającej statut związku.
4. Zmiana statutu związku podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 67b. 1. Związek podlega likwidacji na zasadach i w trybie określonych
w statucie.
2. Po zakończeniu likwidacji związek przekazuje wojewodzie informację
o zakończeniu likwidacji oraz wniosek o wykreślenie związku z rejestru, o którym
mowa w art. 68 ust. 1.
3. Informacja o wykreśleniu związku z rejestru, o którym mowa w art. 68 ust. 1,
podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 68. 1. Rejestr związków powiatów prowadzi minister właściwy do spraw
administracji publicznej.
2. Wpisu w rejestrze związków powiatów dokonuje się na podstawie zgłoszenia wojewody.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć:
1) rejestracji związku powiatów;
2) zmiany statutu związku powiatów;
3) wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów.
4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera oświadczenie o zgodności
z prawem uchwał stanowiących podstawę do dokonania zgłoszenia.
5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach:
a) rejestracji związku powiatów,
b) rejestracji zmiany statutu związku powiatów,
c) wykreślenia związku powiatów z rejestru związków powiatów,
2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatów,
3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatów,
4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatów z rejestru związków
powiatów,
5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4,
6) sposób prowadzenia rejestru związków powiatów, w tym sposób dokonywania
wpisów w tym rejestrze,
7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatów,
8) tryb ogłaszania statutu związku powiatów, zmiany tego statutu oraz informacji
o wykreśleniu związku powiatów z rejestru związków powiatów
– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach
dokonywania wpisów w rejestrze związków powiatów oraz ogłaszania aktów
i informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz uwzględniając, że
rejestr związków powiatów powinien zawierać w szczególności nazwę związku
powiatów i jego siedzibę, oznaczenie powiatów uczestniczących w związku oraz
wskazanie zadań związku.

Art. 69. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie
związku, zwane dalej „zgromadzeniem”.
2. Zasady reprezentacji powiatu w związku określa rada powiatu, z tym że
w skład zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczących
w związku.

Art. 70. 1. Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością
głosów statutowej liczby członków zgromadzenia.
2. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem
w stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.
3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego
rozpatrzenia sprawy.
4. Sprzeciwu nie można zgłosić wobec uchwały podjętej w wyniku ponownego
rozpatrzenia sprawy.

Art. 71. 1. Organem wykonawczym związku jest zarząd.
2. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród
członków zgromadzenia.
3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza
członków zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związku.

Art. 72. 1. Do gospodarki finansowej związku powiatów stosuje się
odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej powiatu.
2. Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku.

Art. 72a. 1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym
wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
powiaty mogą tworzyć związki z gminami, tworząc związek powiatowo-gminny.
Związek może być tworzony również w celu wspólnej obsługi, o której mowa
w art. 6a oraz w art. 10a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Do związku powiatowo-gminnego stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące związku powiatów, z tym że:
1) w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu statutu związku powiatowo-
-gminnego powiaty i gminy zamierzające utworzyć związek reprezentuje
starosta jednego z powiatów albo wójt jednej z gmin upoważniony przez
starostów i wójtów pozostałych powiatów i gmin;
2) zasady reprezentacji jednostek w związku określa statut związku.

Art. 72b. 1. Rejestr związków powiatowo-gminnych prowadzi minister
właściwy do spraw administracji publicznej. Przepisy art. 68 ust. 2–5 stosuje się odpowiednio.
2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach:
a) rejestracji związku powiatowo-gminnego,
b) rejestracji zmiany statutu związku powiatowo-gminnego,
c) wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru związków
powiatowo-gminnych,
2) wzór zgłoszenia w sprawie rejestracji związku powiatowo-gminnego,
3) wzór zgłoszenia w sprawie zmiany statutu związku powiatowo-gminnego,
4) wzór zgłoszenia w sprawie wykreślenia związku powiatowo-gminnego z rejestru
związków powiatowo-gminnych,
5) dokumentację niezbędną do sporządzenia zgłoszeń, o których mowa w pkt 2–4,
6) sposób prowadzenia rejestru związków powiatowo-gminnych, w tym sposób
dokonywania wpisów w tym rejestrze,
7) zakres danych podlegających wpisowi do rejestru związków powiatowo-gminnych,
8) tryb ogłaszania statutu związku powiatowo-gminnego, zmiany tego statutu oraz
informacji o wykreśleniu związku powiatowo-gminnego z rejestru związków
powiatowo-gminnych
– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania w sprawach
dokonywania wpisów w rejestrze związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania
aktów i informacji, o których mowa w pkt 8, jednolitości zgłoszeń oraz
uwzględniając, że rejestr związków powiatowo-gminnych powinien zawierać
w szczególności nazwę związku powiatowo-gminnego i jego siedzibę, oznaczenie
powiatów i gmin uczestniczących w związku oraz wskazanie zadań związku.

Art. 72c. 1. Do związku powiatów może przystąpić gmina. W takim przypadku
następuje przekształcenie związku powiatów w związek powiatowo-gminny.
2. Przekształcenie związku powiatów lub przekształcenie związku
międzygminnego w związek powiatowo-gminny wymaga zmiany statutu związku
w trybie i na zasadach dotyczących odpowiednio związku powiatów albo związku
międzygminnego.
3. Związek powiatowo-gminny z dniem ogłoszenia statutu wstępuje we
wszystkie prawa i obowiązki przekształconego związku.
4. Organy związku powiatowo-gminnego stają się organami właściwymi lub
stronami wszczętych i niezakończonych postępowań administracyjnych i sądowych.
5. Ujawnienie w księgach wieczystych lub w rejestrach przejścia na związek,
o którym mowa w ust. 1, praw ujawnionych w tych księgach lub w rejestrach
następuje na wniosek związku.

Art. 73. 1. Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia
jednemu z nich prowadzenia zadań publicznych.
2. W zakresie nieuregulowanym treścią porozumienia do porozumień, o których
mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związków powiatów.

Art. 74. (uchylony).

Art. 75. 1. Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami
i województwami.
2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 713 oraz z 2020 r. poz. 695), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych
jest co najmniej 3 założycieli.

Art. 75a. Zasady przystępowania powiatu do międzynarodowych zrzeszeń
społeczności lokalnych i regionalnych określają odrębne przepisy.

Art. 76. 1. Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów
oraz wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna izba obrachunkowa.
2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach
określonych ustawami.
3. Nadzór nad związkiem powiatów sprawuje wojewoda właściwy dla siedziby związku.

Art. 77. Nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu sprawowany jest na
podstawie kryterium zgodności z prawem.

Art. 77a. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących
organizacji i funkcjonowania powiatu, niezbędnych do wykonywania przysługujących
im uprawnień nadzorczych.

Art. 77b. 1. Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu powiatu od
jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie
stanowiska przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jeżeli zatwierdzenie,
uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki
samorządu terytorialnego.
3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie stanowiska w sprawie,
rozstrzygnięcie uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez powiat,
z upływem terminu określonego w ust. 1 lub 2.
4. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez organy powiatu
rozstrzygnięć innych organów przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

Art. 78. 1. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady
w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania
przepisów porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.
2. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach
określonych w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla
zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

Art. 79. 1. Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna.
O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru.
2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia
nieważności uchwały lub w toku tego postępowania, może wstrzymać wykonanie uchwały.
2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia
nadzorczego do sądu administracyjnego.
3. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu
administracyjnego.
4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza
nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano
z naruszeniem prawa.
5. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Art. 80. 1. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu
powiatu wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia
nadzorczego do sądu administracyjnego.

Art. 80a. 1. W przypadku złożenia przez organ powiatu skargi na
rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż
w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia skargi do sądu.
2. W przypadku złożenia skargi na rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 83 ust.
2 oraz art. 84 ust. 1, sąd administracyjny rozpatruje tę skargę w terminie 30 dni. Skargę
kasacyjną Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje w terminie 30 dni.

Art. 81. 1. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 1, organ nadzoru
nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu powiatu.
W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydanie postanowienia
o wstrzymaniu wykonania uchwały należy do sądu.

Art. 82. 1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu powiatu po upływie
1 roku od dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały
w terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 1, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa
miejscowego.
2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu
określonego w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd
administracyjny orzeka o niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc
prawną z dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się
odpowiednio.

Art. 83. 1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę powiatu
Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze
uchwały rozwiązać radę powiatu. Rozwiązanie rady równoznaczne jest
z rozwiązaniem wszystkich organów powiatu. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osobę,
która do czasu wyborów nowych organów powiatu pełni funkcję tych organów.
2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się
zarząd powiatu, wojewoda wzywa radę powiatu do zastosowania niezbędnych
środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku – za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej – występuje z wnioskiem do Prezesa Rady
Ministrów o rozwiązanie zarządu powiatu. W razie rozwiązania zarządu, do czasu
wyboru nowego zarządu, funkcję zarządu pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 84. 1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego
się braku skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy powiatu,
Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, może zawiesić organy powiatu i ustanowić zarząd komisaryczny na okres
do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji.
2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim
przedstawieniu zarzutów organom powiatu i wezwaniu ich do niezwłocznego
przedłożenia programu poprawy sytuacji.
3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
wojewody zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów
powiatu z dniem powołania.

Art. 85. 1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące powiatu, w tym
rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 ust. 1, a także stanowisko
zajęte w trybie art. 77b, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu
niezgodności z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozstrzygnięć dotyczących organów
związków i porozumień powiatów.
3. Do złożenia skargi uprawniony jest powiat lub związek powiatów, którego
interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do
wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy
rozstrzygnięcie nadzorcze.
3a. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące
uchwały rady powiatu, doręczone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada
powiatu następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego rady.
4. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się
odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
5. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do
wniesienia skargi albo z dniem oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd.

Art. 85a. 1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu
z przepisów art. 383 § 2 i 6 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art. 5 ust. 2, 3
i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym
odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, odwołania ze stanowiska albo
rozwiązania umowy o pracę z członkiem zarządu powiatu, sekretarzem powiatu,
skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki organizacyjnej powiatu i osobą
zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego powiatową osobą prawną, nie
podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę,
wojewoda wzywa organ powiatu do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.
1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do obowiązków, o których mowa
w art. 6a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1282).
2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po
powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje
zarządzenie zastępcze.
3. Przepis art. 85 stosuje się odpowiednio, z tym że uprawniona do złożenia
skargi jest również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia dotyczy
zarządzenie zastępcze.

Art. 86. Postępowanie sądowe, o którym mowa w artykułach poprzedzających,
jest wolne od opłat sądowych.

Art. 87. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone
uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej,
może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny
i skargę oddalił.
3. Skargę na uchwałę, o której mowa w ust. 1, można wnieść do sądu
administracyjnego w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców powiatu,
którzy na to wyrażą pisemną zgodę.
4. (uchylony)

Art. 88. 1. Przepisy art. 87 stosuje się odpowiednio, gdy organ powiatu nie
wykonuje czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne
lub faktyczne narusza prawa osób trzecich.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd administracyjny może nakazać
organowi nadzoru wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego, na koszt
i ryzyko powiatu.

Art. 89. Przepisów tego rozdziału nie stosuje się do decyzji indywidualnych
w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy powiatów
oraz związki powiatów. Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór
pozainstancyjny, a także kontrolę sprawowaną przez sąd określają odrębne przepisy.

Art. 90. Przepisy tego rozdziału mają zastosowanie również do związków
i porozumień, o których mowa w ustawie.

Art. 90a. (uchylony).

Art. 91. Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r.
liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem
przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej
odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta
na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju
na powiaty.

Art. 92. 1. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:
1) rada miasta;
2) prezydent miasta.
2. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na
zasadach określonych w tej ustawie.
3. Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład,
liczebność oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania nadzoru
określa ustawa o samorządzie gminnym.

Art. 93. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych
w odrębnej ustawie, z wyjątkiem przepisu art. 3, który wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia ustawy.