Wejscie w życie: 22 sierpnia 2001

Ostatnia Zmiana: 1 lipca 2020

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki wykonywania zawodu rzecznika
patentowego oraz organizację i zakres działania samorządu rzeczników patentowych.
2. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego.
3. Tytuł zawodowy „rzecznik patentowy” podlega ochronie prawnej.

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) sprawach własności przemysłowej – rozumie się przez to:
a) uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw
odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej,
w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów
przemysłowych oraz topografii układów scalonych, a także znaków
towarowych, nazw handlowych i oznaczeń geograficznych,
b) zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
2) państwach członkowskich – rozumie się przez to państwa członkowskie Unii
Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3) obywatelach państw członkowskich – rozumie się przez to:
a) obywateli państw członkowskich oraz członków ich rodzin
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293),
b) obywateli państw trzecich, jeżeli przysługuje im prawo podjęcia
zatrudnienia lub samozatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
c) cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c
lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622),
d) cudzoziemców, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status
uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;
4) usługach transgranicznych – rozumie się przez to tymczasowe i okazjonalne
wykonywanie czynności z zakresu pomocy w sprawach własności
przemysłowej przez osoby, o których mowa w pkt 3, uprawnione do
wykonywania tych czynności w państwie członkowskim;
5) państwie macierzystym – rozumie się przez to państwo członkowskie,
w którym osoba wykonująca czynności z zakresu pomocy w sprawach
własności przemysłowej uzyskała uprawnienia do wykonywania tych czynności.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Urzędzie Patentowym – rozumie się przez to Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) samorządzie – rozumie się przez to Polską Izbę Rzeczników Patentowych.

Art. 3. 1. Zawód rzecznika patentowego może wykonywać osoba, która
spełnia wymagania określone niniejszą ustawą.
2. Rzecznik patentowy w wykonywaniu zawodu podlega tylko ustawom.
3. Rzecznik patentowy ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z zasadami
etyki rzecznika patentowego i z należytą starannością.
4. (uchylony)

Art. 4. 1. Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy
w sprawach własności przemysłowej.
2. Rzecznik patentowy wykonuje zawód, na warunkach określonych
w ustawie, w kancelarii patentowej lub na rzecz pracodawcy.
3. Rzecznik patentowy może wykonywać zawód, na warunkach określonych
w ustawie, także na podstawie umów cywilnoprawnych.
4. Rzecznik patentowy wykonujący zawód w ramach stosunku pracy zajmuje
samodzielne stanowisko podległe bezpośrednio kierownikowi jednostki
organizacyjnej, a jeżeli jednostka organizacyjna zatrudnia dwóch lub więcej
rzeczników patentowych, jednemu z nich powierza się koordynację pracy
świadczonej przez nich w tej jednostce.

Art. 5. 1. Kancelaria patentowa może być utworzona i prowadzona:
1) indywidualnie przez rzecznika patentowego na własny rachunek w ramach
działalności gospodarczej;
2) jako spółka cywilna lub jawna, w której wspólnikami są rzecznicy patentowi
lub rzecznicy patentowi i adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni
wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca
2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874 oraz z 2019 r.
poz. 730) lub doradcy podatkowi, o ile wykonują swój zawód wspólnie
z rzecznikami patentowymi w kancelarii patentowej;
3) jako spółka partnerska, w której partnerami są rzecznicy patentowi lub
rzecznicy patentowi i adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni
wykonujący stałą praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca
2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej
w Rzeczypospolitej Polskiej lub doradcy podatkowi, o ile wykonują swój
zawód wspólnie z rzecznikami patentowymi w kancelarii patentowej;
4) jako spółka komandytowa lub komandytowo-akcyjna, w której
komplementariuszami są rzecznicy patentowi lub rzecznicy patentowi
i adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni wykonujący stałą
praktykę na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu
przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej
Polskiej lub doradcy podatkowi, o ile wykonują swój zawód wspólnie
z rzecznikami patentowymi w kancelarii patentowej;
5) jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna spełniająca
następujące warunki:
a) większość udziałów (akcji) posiadają rzecznicy patentowi,
b) większość głosów w zgromadzeniu wspólników (walnym
zgromadzeniu) oraz w organach nadzoru przysługuje rzecznikom patentowym,
c) większość członków zarządu stanowią rzecznicy patentowi,
d) w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne,
e) zbycie udziałów lub akcji albo ustanowienie na nich zastawu wymaga
zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.
2. Kancelaria patentowa może być utworzona i prowadzona, gdy co najmniej
połowę wspólników w spółce cywilnej lub jawnej, partnerów w spółce partnerskiej
lub komplementariuszy w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
stanowią rzecznicy patentowi.
3. Przedmiotem działalności kancelarii patentowej jest świadczenie pomocy
w sprawach własności przemysłowej.

Art. 6. Przepisy niniejszej ustawy, dotyczące organizacji i form
wykonywania zawodu rzecznika patentowego, stosuje się do wykonywania tego
zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 7. 1. Ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich
tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych.
2. Polska Izba Rzeczników Patentowych reprezentuje jej członków i sprawuje
pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego w granicach
interesu publicznego oraz dla jego ochrony.
3. Polska Izba Rzeczników Patentowych ma osobowość prawną. Jej
samodzielność podlega ochronie sądowej.
4. (uchylony)

Art. 8. 1. Rzecznik patentowy świadczy pomoc prawną i techniczną.
2. Pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji
prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów
własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym.
3. Pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów
technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej
przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich
ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu techniki.

Art. 9. 1. Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika
w postępowaniu przed Urzędem Patentowym, sądami i organami orzekającymi
w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem występowania w charakterze
pełnomocnika w postępowaniu karnym i postępowaniu karnym skarbowym.
1a. W postępowaniu cywilnym rzecznik patentowy może występować
w charakterze pełnomocnika również w postępowaniu w sprawach własności
intelektualnej innych niż sprawy własności przemysłowej.
2. Rzecznik patentowy może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji)
innemu rzecznikowi patentowemu, a także w zakresie określonym
w art. 36 ust. 1 – aplikantowi.
3. Rzecznik patentowy ma prawo sporządzania poświadczeń odpisów
dokumentów za zgodność z okazanym oryginałem w zakresie określonym
odrębnymi przepisami. Poświadczenie powinno zawierać podpis rzecznika
patentowego, datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia, na żądanie – również
godzinę dokonania czynności. Jeżeli dokument zawiera cechy szczególne (dopiski,
poprawki lub uszkodzenia) rzecznik patentowy stwierdza to w poświadczeniu.

Art. 10. 1. Rzecznik patentowy może odmówić udzielenia pomocy lub
wypowiedzieć pełnomocnictwo tylko z ważnych powodów, o których informuje zainteresowanego.
2. Rzecznik patentowy, wypowiadając pełnomocnictwo lub umowę o pracę,
obowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne czynności, aby okoliczność ta nie
miała negatywnego wpływu na dalszy tok prowadzonych przez niego spraw.
W przypadku wypowiedzenia pełnomocnictwa powinien on wykonywać wszystkie
niezbędne czynności jeszcze przez dwa miesiące, jeżeli nie nastąpiło wcześniejsze objęcie sprawy przez innego rzecznika patentowego lub odwołanie przez osobę,
która udzieliła pełnomocnictwa.
3. Rzecznik patentowy jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić Urząd
Patentowy oraz Krajową Radę Rzeczników Patentowych o podjęciu wykonywania
zawodu i miejscu oraz formie jego wykonywania, o przejściu na emeryturę lub
rentę, a także o każdej zmianie tych informacji.
4. W przypadku zawieszenia prawa wykonywania zawodu lub skreślenia
rzecznika patentowego z listy rzeczników patentowych, Krajowa Rada
Rzeczników Patentowych ustanawia, w razie konieczności, tymczasowego
zastępcę. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych może również ustanowić
tymczasowego zastępcę rzecznika patentowego, który czasowo nie może
wykonywać zawodu, a sam nie ustanowił zastępcy.
5. W przypadku zdarzenia powodującego trwałą utratę możliwości
świadczenia przez kancelarię patentową pomocy w sprawach własności
przemysłowej, Krajowa Rada Rzeczników Patentowych ustanawia tymczasowego
zarządcę kancelarii. Do czasu ustanowienia przez osoby mające sprawy w tej
kancelarii nowych pełnomocników, tymczasowy zarządca obowiązany jest
zapewnić wykonywanie bieżących, niezbędnych czynności.

Art. 11. 1. Rzecznik patentowy przy wykonywaniu czynności zawodowych
korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przepisami prawa
i rzeczową potrzebą.
2. Nadużycie wolności, o której mowa w ust. 1, stanowiące ściganą
z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony lub jej pełnomocnika,
świadka, biegłego albo tłumacza, podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej.
3. Rzecznik patentowy podczas i w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej adwokatowi.
4. Rzecznik patentowy nie może być związany poleceniem służbowym co do
treści wydawanej opinii lub porady.

Art. 12. Rzecznik patentowy nie może przyjąć zastępstwa lub udzielić
pomocy, jeżeli zastępował stronę przeciwną lub udzielił jej pomocy w tej samej
bądź związanej z nią sprawie; nie może również przyjąć zastępstwa lub udzielić pomocy w sprawie, w której brał lub bierze udział z upoważnienia organów administracji rządowej lub samorządowej.

Art. 13. 1. Opłaty za czynności rzeczników patentowych wykonujących
zawód w kancelariach patentowych oraz zatrudnionych na podstawie umowy
cywilnoprawnej, ustala umowa z klientem.
2. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu
Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość stawek minimalnych opłat za czynności rzeczników
patentowych przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz przed Urzędem
Patentowym działającym w trybie postępowania spornego i w sprawie sprzeciwu,
stanowiących podstawę do ustalenia kosztów zastępstwa, które mogą być
zasądzone przez sąd lub orzeczone przez Urząd Patentowy, mając na względzie
rodzaj i zawiłość sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego,
w tym czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed
wniesieniem pozwu.
2a. Koszty zastępstwa można ustalić w wysokości wyższej niż stawka
minimalna opłaty, stosowana w odniesieniu do czynności danego rodzaju, ale
nieprzekraczającej sześciokrotności tej stawki, jeżeli przemawia za tym rodzaj
i zawiłość sprawy oraz niezbędny nakład pracy rzecznika patentowego, w tym
czynności podjęte w celu polubownego rozwiązania sporu, również przed
wniesieniem pozwu. W przypadku ustalenia opłaty za czynności rzecznika
patentowego w wysokości niższej niż stawka minimalna opłaty, stosowana
w odniesieniu do czynności danego rodzaju, koszty zastępstwa ustala się zgodnie
z przedstawionym spisem kosztów.
3. (uchylony)

Art. 13a. 1. Skarb Państwa ponosi koszty nieopłaconej pomocy prawnej
udzielonej przez rzecznika patentowego ustanowionego z urzędu.
2. (uchylony)
3. W sprawie, w której kosztami postępowania został obciążony przeciwnik
strony korzystającej z pomocy udzielonej przez rzecznika patentowego
ustanowionego z urzędu, koszty, o których mowa w ust. 1, sąd przyznaje po
wykazaniu bezskuteczności ich egzekucji.
4. Koszty, o których mowa w ust. 1, obejmują:
1) koszty zastępstwa w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych
opłat w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, określonych
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 2, oraz
2) niezbędne udokumentowane wydatki rzecznika patentowego.
5. Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej zawiera
oświadczenie, że koszty te nie zostały zapłacone w całości lub w części.

Art. 14. 1. Rzecznik patentowy jest obowiązany zachować w tajemnicy
wszelkie informacje, które uzyskał w związku z wykonywaniem czynności
zawodowych. Rzecznika patentowego nie można zwolnić z obowiązku zachowania
tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się, udzielając pomocy
w sprawach własności przemysłowej.
2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:
1) udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu,
2) przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)
– w zakresie określonym tymi przepisami.

Art. 14a. 1. Rzecznik patentowy ma obowiązek doskonalenia zawodowego.
2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych określa, w drodze uchwały,
sposób realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności
częstotliwość, zakres i formy doskonalenia zawodowego.

Art. 15. 1. Rzecznik patentowy obowiązany jest do opłacania, na warunkach
określonych w ustawie, składki na potrzeby samorządu, której wysokość ustala
corocznie Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.
2. Rzecznicy patentowi, w stosunku do których, zgodnie z art. 23a ust. 3,
została podjęta uchwała o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu opłacają
składkę na potrzeby samorządu w wysokości 30% składki, o której mowa w ust. 1.

Art. 15a. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych określa, w drodze
uchwały, szczegółowe zasady prowadzenia reklamy przez rzeczników
patentowych, mając na uwadze specyfikę wykonywania zawodu i konieczność
zachowania niezależności oraz tajemnicy zawodowej.

Art. 16. 1. Rzecznik patentowy wykonujący zawód w kancelarii patentowej
lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, a także osoba świadcząca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne, podlega obowiązkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy
świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej.
2. Spełnieniem obowiązku, o którym mowa w ust. 1, jest także zawarcie
umowy ubezpieczenia z ubezpieczycielem z innego niż Rzeczpospolita Polska
państwa członkowskiego, pod warunkiem że zakres terytorialny tego ubezpieczenia
obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest ono równoważne
z ubezpieczeniem krajowym.
2a. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych jest uprawniona do
przeprowadzania kontroli spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1 i 2,
w tym do oceny równoważności ubezpieczenia, wynikającego z umowy zawartej z
ubezpieczycielem z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego,
z ubezpieczeniem krajowym.
3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby
Ubezpieczeń, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres ubezpieczenia
obowiązkowego, o którym mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku
ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc w szczególności pod
uwagę specyfikę wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadań.

Art. 17. 1. Przepisy art. 11–15 stosuje się odpowiednio do aplikantów,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Składka opłacana przez aplikanta na potrzeby samorządu wynosi 50%
składki, o której mowa w art. 15 ust. 1.

Art. 17a. 1. Dane do składania podpisu elektronicznego na potrzeby
elektronicznego postępowania upominawczego są udzielane rzecznikom
patentowym po złożeniu stosownego wniosku za pośrednictwem właściwego
okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych.
2. Dopuszcza się również komunikowanie się rzecznika patentowego z sądem
w elektronicznym postępowaniu upominawczym przy wykorzystaniu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
3. Wnioski rzeczników patentowych o udzielenie danych wskazanych
w ust. 1 złożone do właściwego okręgowego zgromadzenia rzeczników
patentowych będą przesyłane właściwemu sądowi wraz z potwierdzeniem udziału
(zrzeszenia) rzecznika we właściwym zgromadzeniu. Osoby zamierzające
komunikować się z sądem w sposób wskazany w ust. 2 zawiadamiają o tym sąd za
pośrednictwem właściwego okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych.
4. Informacje, o których mowa w ust. 3, właściwe okręgowe zgromadzenie
rzeczników patentowych przesyła sądowi w terminie 14 dni od daty złożenia
wniosku.

Art. 18. 1. Prawo wykonywania zawodu rzecznika patentowego powstaje po
złożeniu ślubowania, z dniem dokonania wpisu na listę rzeczników patentowych.
2. Urząd Patentowy prowadzi w systemie teleinformatycznym aktualną listę
rzeczników patentowych, która zawiera:
1) imię lub imiona i nazwisko;
2) datę i miejsce urodzenia;
3) wykształcenie;
4) datę złożenia egzaminu kwalifikacyjnego albo datę wydania decyzji
w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecznika patentowego;
5) datę wpisu na listę rzeczników patentowych i numer „Wiadomości Urzędu
Patentowego”, w którym ogłoszono o wpisie;
6) numer wpisu na listę rzeczników patentowych;
7) miejsce i formę wykonywania zawodu;
8) adres zamieszkania;
9) adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu;
10) adnotacje o odpisach orzeczeń dyscyplinarnych;
11) funkcje pełnione w organach samorządu;
12) informacje o zawieszeniu prawa do wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
13) datę skreślenia z listy rzeczników patentowych i numer „Wiadomości Urzędu
Patentowego”, w którym ogłoszono o skreśleniu;
14) adnotacje o wydaniu legitymacji rzecznika patentowego.
3. W Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu
Patentowego udostępnia się informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 5–7, 12
i 13, a w przypadku wyrażenia zgody przez rzecznika patentowego również adres
do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
4. Wpisu na listę rzeczników patentowych i zmiany wpisu dokonuje się na
wniosek zainteresowanego.
4a. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 10, 11, 13 i 14 oraz
w art. 24 ust. 2 pkt 2–6, zmiany wpisu na liście rzeczników patentowych dokonuje się z urzędu.
4b. Od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych albo o zmianę wpisu
pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.
4c. Wysokość opłaty od wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych nie
może przekroczyć 3% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono
wniosek o wpis, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245
oraz z 2019 r. poz. 39, 730, 752 i 1622), zwanego dalej „przeciętnym
wynagrodzeniem”, oraz 1,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia od wniosku o zmianę wpisu.

Art. 19. 1. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany, kto:
1) posiada obywatelstwo państwa członkowskiego;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
3) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje
rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
4) ukończył magisterskie studia wyższe o kierunku przydatnym do
wykonywania zawodu rzecznika patentowego, w szczególności techniczne lub prawnicze;
5) odbył aplikację rzecznikowską na warunkach określonych w ustawie;
6) złożył z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w art. 31.
2. Na listę rzeczników patentowych może być wpisany także obywatel
państwa członkowskiego, który:
1) spełnia wymogi określone w ust. 1 pkt 2 i 3;
2) nabył kwalifikacje do wykonywania zawodu rzecznika patentowego uznane
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 oraz z 2019 r. poz. 534 i 577);
3) posługuje się językiem polskim w stopniu niezbędnym do wykonywania
zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
umożliwiającym w ramach wykonywania zawodu występowanie
w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Urzędem Patentowym,
a także w postępowaniu sądowym i sądowoadministracyjnym.
3. (uchylony)

Art. 19a. 1. Osoba, która po raz pierwszy podejmuje świadczenie usług
transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana złożyć Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o podjęciu
świadczenia takich usług. Do oświadczenia osoba ta dołącza:
1) sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony na język polski dokument
potwierdzający, że jest uprawniona w państwie macierzystym do
wykonywania czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej;
2) dokument potwierdzający jej obywatelstwo;
3) kopię dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 16.
2. Osoba świadcząca w Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne
w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej dokumentami, o których
mowa w ust. 1, jest obowiązana do przedstawienia nowych dokumentów.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na
pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano
status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.

Art. 19b. Osoba, o której mowa w art. 19a ust. 1, zamierzająca świadczyć
usługi transgraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kolejnych latach,
jest obowiązana poinformować Krajową Radę Rzeczników Patentowych
o zamiarze ich świadczenia w każdym kolejnym roku działalności. Do informacji
tej osoba ta dołącza kopię dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
o którym mowa w art. 16.

Art. 19c. (uchylony).

Art. 19d. 1. Osoba świadcząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
usługi transgraniczne, reprezentująca klienta w postępowaniu przed organami
administracji lub przed sądami, jest obowiązana wskazać organowi prowadzącemu
postępowanie osobę upoważnioną do odbioru pism w Rzeczypospolitej Polskiej.
W razie niewskazania takiej osoby, pismo doręcza się reprezentowanej stronie,
jeżeli ma ona miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej.
W pozostałych przypadkach pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem
doręczenia, o czym organ ten poucza przy pierwszym doręczeniu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w postępowaniach, w których do doręczeń
pism przeznaczonych dla osoby świadczącej usługi transgraniczne stosuje się
przepisy rozporządzenia nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich
dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych
(„doręczanie dokumentów”) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1348/2000 (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2007, str. 79, z późn. zm.).

Art. 20. 1. Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych, o którym mowa
w art. 18 ust. 4, składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia egzaminu kwalifikacyjnego.
2. Wniosek o wpis na listę rzeczników patentowych, składany przez osoby,
o których mowa w art. 19 ust. 2, składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia
wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecznika patentowego.
3. Osoby, o których mowa w art. 19 ust. 2, do wniosku o wpis na listę
rzeczników patentowych dołączają decyzję o uznaniu kwalifikacji do
wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawodu rzecznika patentowego.
4. Prezes Urzędu Patentowego wydaje decyzję o odmowie wpisu na listę
rzeczników patentowych w przypadku:
1) złożenia wniosku o wpis po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 albo 2;
2) wystąpienia w stosunku do osoby składającej wniosek o wpis okoliczności,
o których mowa w art. 23a ust. 1.
5. Osoba, której zgodnie z ust. 4 pkt 2 wydano decyzję o odmowie wpisu na
listę rzeczników patentowych, może ponownie złożyć wniosek o wpis w terminie
sześciu miesięcy od dnia ustania okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1.
Przepis ust. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 21. 1. Od wymogu odbycia aplikacji rzecznikowskiej można zwolnić,
w całości lub odpowiedniej części, osobę, która wykaże, że posiada określoną
wiedzę lub praktykę w sprawach własności przemysłowej, przydatną do
wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
1a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy:
1) w części dotyczącej wiedzy technicznej w zakresie wynalazków i wzorów
użytkowych – osoby, która zdała europejski egzamin kwalifikacyjny i jest
wpisana na listę zawodowych pełnomocników prowadzoną przez Europejski
Urząd Patentowy;
2) w części dotyczącej wiedzy prawnej w zakresie prawa cywilnego, prawa
gospodarczego, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego,
postępowania sądowoadministracyjnego i postępowania cywilnego – osoby,
która zdała egzamin adwokacki lub radcowski albo uzyskała uprawnienia
adwokata lub radcy prawnego;
3) w części dotyczącej wiedzy prawnej – osoby, która uzyskała stopień naukowy
doktora nauk prawnych w zakresie własności przemysłowej;
4) w części dotyczącej wiedzy prawnej lub technicznej w zakresie
odpowiadającym nabytej praktyce – osoby, która przez okres co najmniej 4 lat
w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o zwolnienie
z aplikacji wykonywała na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej, pod kierunkiem rzecznika patentowego, wymagające
wiedzy i praktyki rzecznikowskiej czynności bezpośrednio związane ze
świadczeniem pomocy w sprawach własności przemysłowej, w szczególności
w kancelarii patentowej, o której mowa w art. 5, kancelarii patentowej na
terytorium innego państwa członkowskiego, komórce organizacyjnej
przedsiębiorcy lub w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), wykonujących zadania w zakresie ochrony
własności przemysłowej;
5) w części dotyczącej wiedzy prawnej lub technicznej w zakresie
odpowiadającym wykonywanym zadaniom – osoby, która przez okres co
najmniej 4 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku
o zwolnienie z aplikacji była zatrudniona w Urzędzie Patentowym na
stanowisku eksperta.
2. Zwolnienie od odbycia aplikacji rzecznikowskiej, zgodnie z ust. 1,
następuje, na wniosek kandydata, w drodze uchwały Krajowej Rady Rzeczników
Patentowych. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przesyła kopię uchwały,
wraz z uzasadnieniem, Prezesowi Urzędu Patentowego.
2a. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, osoba ubiegająca się o zwolnienie
z aplikacji rzecznikowskiej jest obowiązana dołączyć odpowiednio: dokument
potwierdzający wpis na listę zawodowych pełnomocników prowadzoną przez
Europejski Urząd Patentowy, zaświadczenie o wpisie na listę adwokatów lub
radców prawnych albo dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnego wyniku
egzaminu adwokackiego lub radcowskiego, dokument potwierdzający uzyskanie
stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie własności przemysłowej,
dokumenty potwierdzające co najmniej 4-letni okres wykonywania na podstawie
umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagających wiedzy i praktyki
rzecznikowskiej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy
w sprawach własności przemysłowej lub dokumenty potwierdzające co najmniej
4-letni staż pracy oraz określające zakres wykonywanych zadań na stanowisku
eksperta w Urzędzie Patentowym.
3. Na uchwałę w sprawie zwolnienia od odbycia aplikacji rzecznikowskiej
kandydatowi służy skarga do sądu administracyjnego.

Art. 22. 1. Rota ślubowania składanego przez rzecznika patentowego ma
następujące brzmienie: „Ślubuję uroczyście wykonywać zawód rzecznika
patentowego sumiennie i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej,
zachowywać tajemnicę zawodową, postępować godnie i uczciwie, kierując się
zasadami etyki rzecznika patentowego.”.
2. Do roty ślubowania, o której mowa w ust. 1, rzecznik patentowy może
dodać słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.
3. Ślubowanie odbiera Prezes Urzędu Patentowego w obecności
przedstawiciela samorządu.

Art. 23. Urząd Patentowy wydaje rzecznikowi patentowemu, wpisanemu na
listę rzeczników patentowych, legitymację, która potwierdza prawo wykonywania
zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”.

Art. 23a. 1. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika
patentowego następuje w przypadku:
1) zatrudnienia w Urzędzie Patentowym, urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw gospodarki, sądzie administracyjnym, Europejskim
Urzędzie Patentowym lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;
2) sprawowania urzędu sędziego, asesora sądowego, wykonywania zawodu
notariusza, komornika, zajmowania stanowiska prokuratora, asesora
prokuratorskiego lub notarialnego, albo odbywania aplikacji ogólnej,
sędziowskiej, prokuratorskiej, notarialnej lub komorniczej, oraz w razie
podjęcia pracy w organach wymiaru sprawiedliwości lub w organach ścigania.
1a. W okresie zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznikowi
patentowemu nie przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do organów samorządu.
2. Rzecznik patentowy jest obowiązany zawiadomić Krajową Radę
Rzeczników Patentowych, w terminie miesiąca, o zaistnieniu oraz o ustaniu
w stosunku do niego okoliczności, o których mowa w ust. 1.
3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych w terminie trzech miesięcy od
dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, podejmuje uchwałę
odpowiednio o zawieszeniu albo o przywróceniu prawa do wykonywania zawodu
rzecznika patentowego.
4. Na uchwałę, o której mowa w ust. 3, zainteresowanemu służy skarga do
sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Art. 24. 1. Rzecznik patentowy traci prawo do wykonywania zawodu z dniem
skreślenia z listy rzeczników patentowych.
2. Skreślenie z listy rzeczników patentowych następuje w przypadku:
1) wniosku rzecznika patentowego o skreślenie go z listy rzeczników patentowych;
2) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych;
3) pozbawienia rzecznika patentowego, z mocy prawomocnego wyroku
sądowego, praw publicznych lub orzeczenia zakazu wykonywania zawodu
rzecznika patentowego;
4) prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o pozbawieniu rzecznika
patentowego prawa wykonywania zawodu;
5) gdy rzecznik patentowy przestał spełniać warunek dotyczący obywatelstwa
wymagany do wpisu na listę rzeczników patentowych;
5a) nieuiszczania składek członkowskich za okres dłuższy niż rok;
6) śmierci rzecznika patentowego.
3. W przypadku gdy przeciwko rzecznikowi patentowemu toczy się
postępowanie dyscyplinarne lub sądowe o przestępstwo zagrożone środkiem
karnym pozbawienia praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu
rzecznika patentowego, do czasu ich zakończenia, można odmówić skreślenia
z listy rzeczników patentowych pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.
4. W przypadku skreślenia z listy rzeczników patentowych z przyczyn,
o których mowa w ust. 2 pkt 1–5a, ponowny wpis na listę może nastąpić po ustaniu
przyczyny skreślenia, na wniosek zainteresowanego, po zasięgnięciu opinii
samorządu, z uwzględnieniem ust. 4a i 5 oraz art. 19.
4a. Skreślenie z listy rzeczników patentowych z przyczyny, o której mowa
w ust. 2 pkt 4, powoduje zakaz ubiegania się o ponowny wpis na listę rzeczników
patentowych przez okres dziesięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego.
5. W przypadku osób skreślonych z listy rzeczników patentowych, które
miały przerwę w wykonywaniu zawodu trwającą co najmniej dziesięć lat, ponowny
wpis na listę rzeczników patentowych następuje po złożeniu egzaminu
kwalifikacyjnego. Do osób tych nie stosuje się obowiązku odbycia aplikacji.
6. (uchylony)
7. (utracił moc)

Art. 25. 1. Decyzję o wpisie lub odmowie wpisu na listę rzeczników
patentowych i o skreśleniu lub odmowie skreślenia z tej listy, a także decyzję
uzależniającą dokonanie wpisu od odbycia uzupełniającej aplikacji
rzecznikowskiej lub złożenia egzaminu uzupełniającego, wydaje Prezes Urzędu Patentowego.
2. Na decyzje, o których mowa w ust. 1, służy skarga do sądu administracyjnego.
3. O wpisie na listę rzeczników patentowych i o skreśleniu z tej listy ogłasza
się w organie urzędowym „Wiadomości Urzędu Patentowego”.
4. Urząd Patentowy przesyła kopię decyzji o skreśleniu rzecznika
patentowego z listy rzeczników patentowych pracodawcy tego rzecznika.

Art. 25a. 1. Na podstawie aktualnych informacji przekazywanych przez
Krajową Radę Rzeczników Patentowych Urząd Patentowy prowadzi w systemie
teleinformatycznym listę rzeczników patentowych oraz aplikantów, która zawiera
imię i nazwisko rzecznika patentowego lub aplikanta, datę uchwały o wpisie na
listę i numer wpisu na listę oraz datę skreślenia z listy, informację o zawieszeniu
prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego, a w przypadku aplikantów –
także rok aplikacji rzecznikowskiej.
2. Urząd Patentowy zapewnia sądom dostęp do listy rzeczników patentowych
i aplikantów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
3. Urząd Patentowy udostępnia na swojej stronie internetowej informacje
o rzecznikach patentowych i aplikantach obejmujące imię i nazwisko rzecznika
patentowego lub aplikanta oraz numer wpisu na listę.

Art. 26. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór i sposób prowadzenia listy rzeczników patentowych, kierując się
koniecznością zapewnienia przejrzystości danych ujętych na liście;
2) wzór legitymacji rzecznika patentowego, kierując się koniecznością
zapewnienia identyfikacji osoby uprawnionej do wykonywania zawodu oraz
używającej tytułu zawodowego „rzecznik patentowy”;
3) wysokość opłat pobieranych przez Urząd Patentowy od wniosku o wpis oraz
wniosku o zmianę wpisu na liście rzeczników patentowych, uwzględniając
rzeczywistą wysokość kosztów związanych z dokonaniem lub ze zmianą wpisu.

Art. 27. 1. Celem aplikacji rzecznikowskiej, zwanej dalej „aplikacją”, jest
przygotowanie aplikanta do samodzielnego i należytego wykonywania zawodu
rzecznika patentowego.
1a. Nabór na aplikację odbywa się raz w roku.
2. Aplikacja trwa trzy lata.
3. Aplikację organizuje i prowadzi Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.

Art. 28. 1. Aplikacja odbywa się pod kierunkiem patrona wyznaczonego
w drodze uchwały przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych.
2. Patronem, o którym mowa w ust. 1, może być tylko rzecznik patentowy.
3. Aplikant otrzymuje zlecane mu systematycznie przez patrona prace
i zadania praktyczne, które mogą być również wykonywane poza miejscem
odbywania aplikacji.

Art. 28a. 1. Aplikacja jest prowadzona jako odpłatna działalność samorządu
rzeczników patentowych na zasadach samofinansowania.
2. Koszty aplikacji pokrywane są z opłat wnoszonych przez aplikantów.
Wysokość opłaty rocznej za aplikację nie może być wyższa niż dwukrotność
przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia kolejnego roku aplikacji.
3. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników
Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty rocznej za
aplikację, kierując się koniecznością zapewnienia aplikantom właściwego poziomu kształcenia.
4. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych może, na uzasadniony wniosek
aplikanta, zwolnić go w części od ponoszenia opłaty, o której mowa w ust. 3,
a także odroczyć jej płatność lub rozłożyć ją na raty.

Art. 28b. 1. Wpis na listę aplikantów następuje po przeprowadzeniu
egzaminu konkursowego, którego termin wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych.
2. Celem egzaminu konkursowego jest sprawdzenie wiedzy kandydatów z zakresu:
1) zadań rzecznika patentowego;
2) podstaw prawa własności przemysłowej;
3) elementów wiedzy technicznej;
4) elementów prawa konstytucyjnego;
5) stopnia znajomości jednego języka obcego, według wyboru kandydata,
angielskiego, francuskiego lub niemieckiego.
3. Egzamin konkursowy przeprowadza się w formie pisemnej.
4. Za przeprowadzenie egzaminu konkursowego pobierana jest od
kandydatów opłata, której wysokość nie może przekroczyć 20% kwoty
przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok przeprowadzenia tego egzaminu.
5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników
Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za
przeprowadzenie egzaminu konkursowego, uwzględniając rzeczywiste koszty
związane z przeprowadzeniem tego egzaminu.

Art. 29. 1. Na listę aplikantów może być wpisana osoba, która uzyskała
pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego, spełnia warunki określone
w art. 19 ust. 1 pkt 1–4, złoży oświadczenie o pokryciu kosztów aplikacji oraz
oświadczenie, iż nie występują w stosunku do niej okoliczności, o których mowa
w art. 23a ust. 1.
2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, co najmniej na trzy miesiące
przed terminem egzaminu konkursowego, udostępnia w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
informację o możliwości składania przez zainteresowane osoby wniosków o wpis
na listę aplikantów oraz zakres tematyczny egzaminu, w tym wykaz tytułów aktów
prawnych, według stanu prawnego obowiązującego w dniu jego udostępnienia,
z których wybrane stanowią podstawę opracowania pytań z zakresu prawa, a także
wykaz literatury stanowiącej podstawę opracowania pytań z zakresu elementów
wiedzy technicznej.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, na wniosek Krajowej Rady
Rzeczników Patentowych, Prezes Urzędu Patentowego zamieszcza w organie
urzędowym Urzędu Patentowego „Wiadomości Urzędu Patentowego”, a także udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu
Patentowego.
4. Podstawą wpisu kandydata na listę aplikantów jest uchwała Komisji
Egzaminacyjnej stwierdzająca pozytywny wynik egzaminu konkursowego.
5. Aplikantowi wpisanemu na listę aplikantów Krajowa Rada Rzeczników
Patentowych wydaje legitymację, ważną na czas określony.
6. Po podjęciu uchwały, o której mowa w ust. 4, Krajowa Rada Rzeczników
Patentowych przekazuje Prezesowi Urzędu Patentowego wykaz osób wpisanych na
listę, obejmujący następujące dane tych osób:
1) imię i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) adres miejsca zamieszkania.
7. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przekazuje Urzędowi
Patentowemu aktualne informacje o aplikantach wpisanych na listę. Informacje
obejmują imię i nazwisko aplikanta, datę uchwały o wpisie na listę i numer wpisu
na listę, rok aplikacji oraz datę skreślenia z listy.

Art. 30. 1. Do obowiązków aplikanta należy:
1) uczestniczenie w przewidzianych programem zajęciach teoretycznych i praktycznych;
2) samodzielne pogłębianie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania
zawodu rzecznika patentowego oraz praktycznych umiejętności zawodowych;
3) przestrzeganie dyscypliny szkolenia i pracy;
4) przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego w wyznaczonym terminie.
2. Obowiązek przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego dotyczy również
osób zwolnionych w całości od odbycia aplikacji.

Art. 31. 1. Celem egzaminu kwalifikacyjnego, którego termin wyznacza
Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, jest sprawdzenie przygotowania osoby
przystępującej do tego egzaminu do samodzielnego i prawidłowego wykonywania
zawodu, w tym posiadanej przez nią wiedzy oraz umiejętności jej praktycznego
zastosowania z zakresu:
1) prawa własności przemysłowej, w tym prawa europejskiego
i międzynarodowego;
2) prawa autorskiego;
3) prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego;
4) postępowania administracyjnego, postępowania sądowoadministracyjnego
oraz postępowania cywilnego;
5) postępowania międzynarodowego w sprawach własności przemysłowej;
6) metodyki wykonywania zawodu, w szczególności uzyskiwania,
utrzymywania, wykonywania oraz dochodzenia praw odnoszących się do
przedmiotów własności przemysłowej;
7) zasad wykonywania zawodu rzecznika patentowego i zasad etyki rzecznika patentowego.
2. Egzamin kwalifikacyjny składa się z trzech części pisemnych.
3. Egzamin kwalifikacyjny polega na sporządzeniu przez zdającego:
1) dokumentacji zgłoszenia wynalazku do ochrony;
2) pisma procesowego w postępowaniu administracyjnym,
sądowoadministracyjnym lub cywilnym;
3) opinii na podstawie przedstawionego stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia
problemu prawnego na podstawie opisanego przypadku (kazusu).
4. (uchylony)

Art. 32. 1. Do egzaminu kwalifikacyjnego dopuszcza się osobę, która
ukończyła aplikację, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5.
2. W przypadku niezaliczenia określonej części egzaminu kwalifikacyjnego
egzamin może być powtarzany w tej części. Terminy, w których egzamin może być
powtarzany, wyznacza Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, na dzień
przypadający nie wcześniej niż sześć miesięcy i nie później niż rok od dnia
poprzedniego egzaminu. Na wniosek osoby przystępującej do egzaminu termin
sześciu miesięcy może być skrócony.

Art. 33. 1. Egzamin konkursowy oraz egzamin kwalifikacyjny przeprowadza
Komisja Egzaminacyjna, powołana przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych.
Komisja Egzaminacyjna działa w zespołach egzaminacyjnych, których liczba
zależy od liczby kandydatów.
2. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych powołuje Przewodniczącego
Komisji Egzaminacyjnej, który organizuje i nadzoruje pracę zespołów egzaminacyjnych.
3. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą:
1) przedstawiciel Krajowej Rady Rzeczników Patentowych jako przewodniczący;
2) trzej eksperci Urzędu Patentowego wskazani przez Prezesa Urzędu
Patentowego i trzej rzecznicy patentowi wybrani przez Krajową Radę
Rzeczników Patentowych.
4. Członkiem zespołu egzaminacyjnego nie może być osoba, która pozostaje
z którymkolwiek ze zdających w stosunku osobistym lub służbowym tego rodzaju,
że mogłoby to wywołać wątpliwości co do jej bezstronności.
5. Pytania będące przedmiotem egzaminu kwalifikacyjnego oraz egzaminu
konkursowego ustala Komisja Egzaminacyjna. Członkowie Komisji
Egzaminacyjnej są obowiązani do zachowania w tajemnicy ustalonych pytań.
5a. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych, na podstawie uchwał Komisji
Egzaminacyjnej stwierdzających wyniki egzaminu konkursowego i egzaminu
kwalifikacyjnego, udostępnia niezwłocznie te wyniki w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.
6. Od uchwały Komisji Egzaminacyjnej stwierdzającej wynik egzaminu
konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego przysługuje odwołanie do Krajowej
Rady Rzeczników Patentowych w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu.
6a. Członek Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, który brał udział
w podjęciu uchwały, w odniesieniu do której wniesiono odwołanie, nie może
orzekać co do tego odwołania.
6b. Od uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych w przedmiocie
wyniku egzaminu konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego służy skarga do
sądu administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały.
7. Opłatę za egzamin konkursowy i egzamin kwalifikacyjny przeznacza się na
pokrycie kosztów odpowiednio egzaminu konkursowego albo egzaminu
kwalifikacyjnego, w tym na wynagrodzenia dla członków Komisji Egzaminacyjnej. Wysokość tego wynagrodzenia jest ustalana w drodze uchwały
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.

Art. 34. 1. Za przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego od osoby
przystępującej do egzaminu jest pobierana opłata, której wysokość nie może
przekroczyć 30% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym rok
przeprowadzenia tego egzaminu.
2. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Rzeczników
Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za
przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego, uwzględniając rzeczywiste koszty
związane z przeprowadzeniem tego egzaminu.

Art. 35. Osoba, która złożyła egzamin kwalifikacyjny z wynikiem
pozytywnym otrzymuje świadectwo.

Art. 36. 1. Po upływie osiemnastu miesięcy od rozpoczęcia aplikacji rzecznik
patentowy kierujący aplikacją (patron) może upoważnić swojego aplikanta do
zastępowania go we wszystkich czynnościach.
2. Za czynności, o których mowa w ust. 1, wykonywane przez aplikanta
odpowiedzialność ponosi rzecznik patentowy kierujący aplikacją (patron).

Art. 37. Aplikanta skreśla się z listy aplikantów w drodze uchwały Krajowej
Rady Rzeczników Patentowych:
1) w przypadku wpisu na listę rzeczników patentowych;
1a) w przypadku niezłożenia wniosku o wpis na listę rzeczników patentowych
w terminie, o którym mowa w art. 20 ust. 1;
2) odpowiednio w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 1–3, 5 i 6;
2a) w przypadku nieuiszczania, bez usprawiedliwionej przyczyny, opłaty za
aplikację dłużej niż trzy miesiące;
3) w razie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego o ukaraniu aplikanta karą
wydalenia z aplikacji;
4) w razie nieukończenia przez niego, bez usprawiedliwionej przyczyny,
aplikacji w terminie, o którym mowa w art. 27 ust. 2;
4a) w razie nieprzystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego w terminie
wyznaczonym przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych;
4b) w razie złożenia egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem negatywnym.
5) (uchylony)
6) (uchylony)

Art. 38. Na uchwałę o odmowie wpisu na listę aplikantów oraz o skreśleniu
z listy, służy skarga do sądu administracyjnego.

Art. 39. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Rzeczników Patentowych, określi, w drodze rozporządzenia, przedmiot szkolenia
aplikantów, z uwzględnieniem interdyscyplinarnego charakteru zawodu rzecznika
patentowego, szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania egzaminu
konkursowego i egzaminu kwalifikacyjnego, z uwzględnieniem konieczności
prawidłowego i efektywnego przeprowadzenia naboru na aplikację, egzaminu
konkursowego, egzaminu kwalifikacyjnego oraz zapewnienia bezstronności pracy
członków Komisji Egzaminacyjnej.

Art. 40. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych określa, w drodze uchwały,
program, regulamin i szczegółowe zasady odbywania aplikacji z uwzględnieniem
organizacji i formy szkolenia, a także wzór świadectwa złożenia egzaminu
kwalifikacyjnego. Program aplikacji oraz organizacja szkolenia powinny
uwzględniać zakres czynności praktycznych, jakie może podejmować aplikant
w toku aplikacji.

Art. 41. 1. Do aplikanta stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 ust. 1,
art. 20 ust. 4 pkt 2 i ust. 5, art. 23a, art. 24 ust. 1, 3 i 4.
2. Rota ślubowania składanego przez aplikanta ma następujące brzmienie:
„Ślubuję uroczyście wykonywać obowiązki aplikanta rzecznikowskiego sumiennie
i zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, zachowywać tajemnicę zawodową,
postępować godnie i uczciwie, kierując się zasadami etyki rzecznika patentowego.”.
3. Do roty ślubowania, o której mowa w ust. 2, aplikant może dodać słowa
„Tak mi dopomóż Bóg”.
4. Ślubowanie składane przez aplikanta odbiera Prezes Polskiej Izby
Rzeczników Patentowych w obecności przedstawiciela Urzędu Patentowego
wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Patentowego.

Art. 42. Przynależność rzeczników patentowych i aplikantów do Polskiej
Izby Rzeczników Patentowych jest obowiązkowa.

Art. 43. 1. Do zadań samorządu należy w szczególności:
1) podejmowanie działań w celu zapewnienia warunków należytego
wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
2) reprezentowanie rzeczników patentowych i aplikantów oraz ochrona ich
interesów zawodowych;
3) współdziałanie w kształtowaniu i stosowaniu prawa własności przemysłowej,
a także w zakresie organizowania i wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
4) doskonalenie zawodowe rzeczników patentowych i kształcenie aplikantów;
5) sprawowanie nadzoru nad należytym wykonywaniem zawodu przez
rzeczników patentowych i aplikantów;
6) prowadzenie badań w sprawach własności przemysłowej.
2. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 1, samorząd współdziała
z organami władzy i administracji rządowej oraz samorządowej, a także z innymi
samorządami zawodowymi i organizacjami społecznymi, jak również sprawuje
orzecznictwo dyscyplinarne oraz prowadzi działalność wydawniczą.

Art. 44. 1. Organami samorządu są:
1) Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych;
2) Krajowa Rada Rzeczników Patentowych;
3) Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
4) Komisja Rewizyjna;
5) Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny;
6) Sąd Dyscyplinarny;
7) Rzecznik Dyscyplinarny;
8) okręgowe zgromadzenia rzeczników patentowych;
9) okręgowe rady rzeczników patentowych.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Kadencja organów samorządu trwa cztery lata, jednakże organy są
obowiązane działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
4a. Nie można sprawować tej samej funkcji w organach samorządu dłużej niż
przez dwie następujące po sobie kadencje.
5. Członkowie organów mogą być odwołani przez organ, który ich wybrał.
6. Wybory do organów samorządu odbywają się w głosowaniu tajnym, przy
nieograniczonej liczbie kandydatów.
7. Mandat członka organu samorządu wygasa wskutek:
1) zrzeczenia się mandatu;
2) skreślenia z listy rzeczników patentowych;
3) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej
w art. 58 ust. 1 pkt 2–4;
4) odwołania przez organ, który dokonał wyboru;
5) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 23a ust. 1.

Art. 45. Szczegółową strukturę organizacyjną, liczbę i granice okręgów oraz
szczegółowe zasady działania samorządu i jego organów, tryb powoływania
i odwoływania członków tych organów oraz uzupełniania ich składu, a także
ogólne zasady ustalania liczby delegatów na Krajowe Zjazdy Rzeczników
Patentowych, określa statut Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Art. 46. 1. Organy samorządu podejmują uchwały zwykłą większością
głosów, o ile statut nie stanowi inaczej.
2. Uchwały doręcza się niezwłocznie Prezesowi Urzędu Patentowego.

Art. 47. 1. W Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych udział biorą,
z zastrzeżeniem ust. 2, rzecznicy patentowi, którym przysługuje czynne prawo
wyborcze, oraz, bez prawa głosowania, aplikanci.
2. Z upoważnienia Krajowego Zjazdu Rzeczników Patentowych, Krajowa
Rada Rzeczników Patentowych zwołuje kolejny Zjazd jako zjazd delegatów,
określając w regulaminie sposób przeprowadzenia wyborów delegatów oraz liczbę
delegatów z poszczególnych okręgów.
3. W Krajowym Zjeździe Rzeczników Patentowych, odbywającym się jako
zjazd delegatów, udział biorą delegaci wybrani w okręgach spośród ogółu
rzeczników patentowych oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępującej Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Przewodniczący
Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Przewodniczący Sądu Dyscyplinarnego,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Rzecznik Dyscyplinarny.
4. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych zwołuje Krajowa Rada
Rzeczników Patentowych nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji
organów samorządu.

Art. 48. 1. Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany dalej
„Krajowym Zjazdem”, stanowi najwyższą władzę samorządu.
2. Do Krajowego Zjazdu należy:
1) uchwalanie statutu Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
2) uchwalanie wytycznych działania samorządu i jego organów;
3) uchwalanie zasad etyki rzecznika patentowego;
4) określanie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu i liczby
członków tych organów;
5) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych;
6) wybór członków Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, Komisji
Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, Sądu Dyscyplinarnego,
Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców;
7) ustalanie zasad gospodarki finansowej samorządu i wytycznych w sprawie
określania wysokości składki członkowskiej;
8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Krajowej Rady Rzeczników
Patentowych, Komisji Rewizyjnej, Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego,
Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika Dyscyplinarnego;
8a) udzielanie absolutorium ustępującym organom samorządu;
9) podejmowanie innych uchwał.

Art. 49. 1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Rzeczników Patentowych, zwany
dalej „Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem”, zwołuje Krajowa Rada Rzeczników Patentowych:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek swego prezydium lub Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej jednej piątej ogólnej liczby członków samorządu,
zawierający uzgodniony przez nich porządek obrad.
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd powinien być zwołany, ze wskazaniem
porządku obrad, w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
3. Porządek obrad Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu może być na Zjeździe,
drogą głosowania, rozszerzony. Nie dotyczy to rozszerzenia porządku obrad
o wybór nowych organów samorządu.

Art. 50. 1. Krajową Radę Rzeczników Patentowych stanowią Prezes Polskiej
Izby Rzeczników Patentowych, członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd oraz dziekani.
2. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych stanowią Prezes
Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz wybrani przez Krajową Radę
Rzeczników Patentowych ze swego grona wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników
Patentowych, sekretarz, skarbnik i członkowie.
3. Prezydium Krajowej Rady Rzeczników Patentowych jest organem
wykonawczym tej Rady i składa jej sprawozdanie ze swojej działalności.
4. Prezydium wykonuje czynności należące do kompetencji Krajowej Rady
Rzeczników Patentowych w zakresie określonym przez Krajową Radę Rzeczników
Patentowych, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 51 pkt 3, 4a i 6.

Art. 51. Do Krajowej Rady Rzeczników Patentowych należy:
1) (uchylony)
2) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz przedstawianie wniosków
dotyczących unormowań prawnych w sprawach własności przemysłowej
i rzeczników patentowych;
3) uchwalanie budżetu Krajowej Rady i zatwierdzanie sprawozdań z jego wykonania;
4) prowadzenie gospodarki finansowej samorządu;
4a) zatwierdzanie sprawozdań finansowych;
5) rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej;
6) określanie wysokości składki członkowskiej i zasad zwalniania w całości lub
części z obowiązku opłacania składki, a także przypadków, w jakich osoby
przechodzące na emeryturę lub rentę nie są obowiązane do jej opłacania;
7) organizowanie aplikacji, w tym uchwalanie programu oraz regulaminu
aplikacji i egzaminu kwalifikacyjnego, a także wyznaczanie aplikantom
patrona;
8) organizowanie szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego rzeczników
patentowych;
9) ustanawianie tymczasowego zastępcy rzecznika patentowego
i tymczasowego zarządcy kancelarii patentowej, w przypadkach określonych ustawą;
10) wybór Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych oraz Rzecznika
Dyscyplinarnego – w razie wygaśnięcia ich mandatów w okresie pomiędzy
Krajowymi Zjazdami;
11) prowadzenie i aktualizacja ogólnie dostępnych ewidencji:
a) miejsc zatrudnienia rzeczników patentowych,
b) kancelarii patentowych;
12) występowanie do organów rejestrowych lub ewidencyjnych z wnioskiem
o wszczęcie postępowania o wykreślenie z rejestru lub ewidencji jednostki
organizacyjnej prowadzącej działalność w zakresie świadczenia pomocy w
sprawach własności przemysłowej niezgodnie z przepisami ustawy;
13) realizacja innych zadań samorządu, niezastrzeżonych dla pozostałych jego organów.

Art. 51a. 1. Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych:
1) reprezentuje samorząd;
2) przewodniczy Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych;
3) prowadzi listę aplikantów;
4) podpisuje uchwały Krajowej Rady Rzeczników Patentowych;
5) wykonuje inne czynności określone w przepisach prawa i statucie.
2. Wiceprezesi Polskiej Izby Rzeczników Patentowych działają w granicach
upoważnienia udzielonego przez Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

Art. 52. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności statutowej
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych.

Art. 53. 1. Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne rzeczników
patentowych i aplikantów, wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz
zażalenia na postanowienia Rzecznika Dyscyplinarnego.
2. Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny rozpatruje środki odwoławcze od
orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego.
3. Rzecznik Dyscyplinarny prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz składa
wnioski o wszczęcie postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym.
4. Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego działają w granicach upoważnienia
udzielonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego.

Art. 54. 1. Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali w danym okręgu
tworzą okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych.
2. Rzecznicy patentowi i aplikanci zamieszkali poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przynależą do okręgu obejmującego m.st. Warszawę.
3. Do okręgowego zgromadzenia rzeczników patentowych należy:
1) wybór dziekana;
2) wybór członków okręgowej rady rzeczników patentowych;
3) udzielanie absolutorium okręgowej radzie rzeczników patentowych;
4) uchwalanie wniosków do przedłożenia Krajowemu Zjazdowi;
5) wybór delegatów na Krajowy Zjazd w przypadku, o którym mowa
w art. 47 ust. 2 i 3;
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgowej rady rzeczników patentowych;
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
4. Okręgowe zgromadzenie rzeczników patentowych zwołuje dziekan
z własnej inicjatywy, a ponadto na dzień przypadający nie później niż dwa miesiące
przed upływem kadencji organów samorządu – na podstawie uchwały Krajowej
Rady Rzeczników Patentowych.
5. Okręgową radę rzeczników patentowych stanowią dziekan, który
przewodniczy radzie, i członkowie, spośród których okręgowa rada rzeczników
patentowych może wybrać wicedziekanów i sekretarza.
6. Do okręgowej rady rzeczników patentowych należy:
1) reprezentowanie samorządu na terenie okręgu i kierowanie jego działalnością;
2) promowanie ochrony własności przemysłowej i działalność edukacyjną w tym zakresie;
3) doskonalenie umiejętności i kształcenie zawodowe rzeczników patentowych;
4) wykonywanie zadań zleconych przez Krajową Radę Rzeczników Patentowych;
5) wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.

Art. 55. Działalność samorządu jest finansowana:
1) ze składek rzeczników patentowych i aplikantów oraz kar pieniężnych,
o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3;
2) z prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem spraw, o których
mowa w art. 4 ust. 1;
3) z dochodów z innych źródeł, w tym spadków i darowizn.

Art. 56. 1. Prezes Urzędu Patentowego może zaskarżyć do Sądu
Najwyższego sprzeczną z prawem uchwałę organu samorządu, w terminie trzech
miesięcy od dnia jej doręczenia. Sąd Najwyższy utrzymuje zaskarżoną uchwałę
w mocy bądź uchyla ją i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania
właściwemu organowi samorządu, ustalając wytyczne co do sposobu jej
załatwienia. Wytyczne te są wiążące dla organu samorządu.
2. Prezes Urzędu Patentowego może zwrócić się do Krajowego Zjazdu lub
Krajowej Rady Rzeczników Patentowych o podjęcie uchwały w określonej sprawie
należącej do właściwości samorządu. Uchwała Krajowej Rady Rzeczników
Patentowych powinna być podjęta w terminie dwóch miesięcy, a uchwała
Krajowego Zjazdu – na najbliższym Zjeździe.
3. Krajowa Rada Rzeczników Patentowych przedstawia corocznie Prezesowi
Urzędu Patentowego pisemną informację o działalności samorządu, a także, na
bieżąco, o funkcjach pełnionych przez rzeczników patentowych w organach samorządu.

Art. 56a. 1. Rzecznik patentowy ma prawo przeglądać uchwały
i sprawozdania samorządu, w tym sprawozdania finansowe, oraz otrzymywać
odpisy, kopie lub wyciągi z tych dokumentów, dla swojego użytku, wyłącznie
w formie pozwalającej na ochronę zawartych w nich danych osobowych.
2. Rzecznikowi patentowemu przysługuje prawo uczestniczenia w jawnych
posiedzeniach organów samorządu.

Art. 57. 1. Rzecznik patentowy i aplikant podlegają odpowiedzialności
dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie zawodu rzecznika
patentowego i innych obowiązków określonych w ustawie, w szczególności za
czyny sprzeczne ze ślubowaniem lub z zasadami etyki rzecznika patentowego.
2. Od odpowiedzialności dyscyplinarnej wyłączone są czyny, do których mają
zastosowanie przepisy Kodeksu pracy dotyczące porządku i dyscypliny pracy.

Art. 58. 1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana z ostrzeżeniem;
3) kara pieniężna nie niższa od 10-krotności i nie wyższa od 50-krotności
miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej w dacie orzeczenia
dyscyplinarnego;
4) zawieszenie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego na czas od
trzech miesięcy do pięciu lat;
5) pozbawienie prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego,
a w stosunku do aplikantów – wydalenie z aplikacji.
2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego z powodu popełnienia
kilku przewinień dyscyplinarnych, Sąd Dyscyplinarny ocenia je i wymierza jedną
karę, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności popełnienia tych przewinień.
3. Kara zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego
pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organów
samorządu na czas zawieszenia i okres trzech lat następujący po odbyciu kary.
4. Kara nagany z ostrzeżeniem oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę
biernego prawa wyborczego do organów samorządu na okres trzech lat od dnia
uprawomocnienia się orzeczenia.
5. Obok kary nagany z ostrzeżeniem oraz kary pieniężnej można w stosunku
do rzecznika patentowego orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas
od roku do pięciu lat.
6. Obok kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika
patentowego orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od
dwóch lat do lat dziesięciu, jednakże nie krócej niż na okres zawieszenia.
7. Wobec aplikantów nie orzeka się kar, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
8. (uchylony)
9. W razie orzeczenia wobec aplikanta kary dyscyplinarnej wydalenia
z aplikacji ponowne przystąpienie do egzaminu konkursowego może nastąpić po
upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.

Art. 59. 1. Postępowanie dyscyplinarne o ten sam czyn toczy się niezależnie
od postępowania karnego lub odrębnego postępowania dyscyplinarnego
wynikającego z przepisów szczególnych, którym podlega obwiniony.
Postępowanie dyscyplinarne może być zawieszone do czasu zakończenia
postępowania karnego.
2. W razie wszczęcia przeciwko rzecznikowi patentowemu postępowania
karnego, Sąd Dyscyplinarny może zawiesić prawo wykonywania zawodu na okres
do zakończenia toczącego się postępowania. Zawieszenie prawa wykonywania
zawodu może nastąpić również w przypadku uporczywego uchylania się
obwinionego od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym.
3. Na postanowienia w sprawach, o których mowa w ust. 2, przysługuje
zażalenie do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, w terminie miesiąca od dnia
doręczenia odpisu postanowienia.
4. Zawieszenie prawa wykonywania zawodu, o którym mowa w ust. 2,
pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organów
samorządu na czas zawieszenia.

Art. 59a. Postępowanie dyscyplinarne obejmuje:
1) postępowanie wyjaśniające;
2) postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym;
3) postępowanie przed Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym;
4) postępowanie wykonawcze.

Art. 60. 1. Postępowanie dyscyplinarne przed Sądem Dyscyplinarnym
wszczyna się na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, po przeprowadzeniu
postępowania wyjaśniającego.
2. Rzecznik Dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające z własnej
inicjatywy lub na wniosek Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych albo
Prezesa Urzędu Patentowego.

Art. 61. 1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, a wszczęte
umarza się, jeżeli zaszła okoliczność, która zgodnie z przepisami Kodeksu
postępowania karnego wyłącza ściganie.
2. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego:
1) jeżeli od chwili popełnienia przewinienia upłynęły trzy lata, a w przypadku
przewinienia polegającego na nadużyciu wolności słowa i pisma – sześć
miesięcy;
2) po upływie sześciu miesięcy od dnia powzięcia wiadomości przez Rzecznika
Dyscyplinarnego o popełnieniu przewinienia.
3. Jeżeli jednak czyn zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie
dyscyplinarne nie następuje wcześniej niż przedawnienie przewidziane w ustawie
– Kodeks karny.
4. Bieg przedawnienia dyscyplinarnego przerywa każda czynność Rzecznika
Dyscyplinarnego w sprawie.
5. W razie śmierci obwinionego przed ukończeniem postępowania
dyscyplinarnego, toczy się ono nadal, jeżeli zażąda tego – w terminie dwóch
miesięcy od dnia zgonu obwinionego – jego małżonek, krewny w linii prostej, brat lub siostra.
6. Postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wydane przez
Rzecznika Dyscyplinarnego traci moc, jeżeli postępowanie wyjaśniające wszczęte
zostało na wniosek Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych lub Prezesa
Urzędu Patentowego i umorzeniu postępowania w terminie trzech miesięcy od dnia
doręczenia odpisu postanowienia sprzeciwi się wnioskodawca.

Art. 61a. 1. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są Rzecznik
Dyscyplinarny, obwiniony i poszkodowany.
2. Obwinionym jest rzecznik patentowy lub aplikant, przeciwko któremu
toczy się postępowanie dyscyplinarne.
3. Poszkodowanym jest osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio
naruszone postępowaniem rzecznika patentowego lub aplikanta, określonym
w art. 57 ust. 1.
4. O wyłączeniu Rzecznika Dyscyplinarnego i wyznaczeniu na jego miejsce
zastępcy, w toku postępowania wyjaśniającego orzeka Sąd Dyscyplinarny,
a w pozostałych przypadkach Sąd Dyscyplinarny albo Odwoławczy Sąd
Dyscyplinarny – w zależności od tego, przed którym z nich toczy się postępowanie.

Art. 62. 1. Rozprawa przed Sądem Dyscyplinarnym jest jawna dla
rzeczników patentowych i aplikantów. Na rozprawie może być obecny
poszkodowany.
2. W postępowaniu dyscyplinarnym obwiniony ma prawo korzystać
z wybranego przez siebie obrońcy, którym może być adwokat, radca prawny lub
rzecznik patentowy.
3. Sąd Dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej,
jeżeli przewinienie jest mniejszej wagi.

Art. 63. 1. Od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego stronie przysługuje
odwołanie do Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, w terminie miesiąca od dnia
doręczenia odpisu orzeczenia.
2. W razie śmierci obwinionego przed upływem terminu, o którym mowa
w ust. 1, do wniesienia odwołania od orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przepis
art. 61 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
3. Do postępowania przed Odwoławczym Sądem Dyscyplinarnym przepis
art. 62 stosuje się odpowiednio.

Art. 64. 1. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego oraz Odwoławczego Sądu
Dyscyplinarnego są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają wyłącznie
przepisom prawa.
2. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego i Odwoławczego Sądu
Dyscyplinarnego orzekają na podstawie swego przekonania opartego na swobodnej
ocenie całokształtu dowodów z uwzględnieniem okoliczności przemawiających
zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść obwinionego.

Art. 65. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazującego na karę
dyscyplinarną dołącza się do akt osobowych obwinionego, prowadzonych wraz
z listą rzeczników patentowych lub odpowiednio z listą aplikantów.
2. W przypadku orzeczenia wobec aplikanta kary wydalenia z aplikacji, odpis
prawomocnego orzeczenia przekazywany jest także Prezesowi Urzędu Patentowego.

Art. 66. 1. Od orzeczenia wydanego przez Odwoławczy Sąd Dyscyplinarny
przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego stronom, Prezesowi Polskiej Izby
Rzeczników Patentowych, Prezesowi Urzędu Patentowego oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich.
2. Orzeczenie, od którego służy kasacja podmiotom wymienionym w ust. 1,
nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub bezskutecznego upływu
terminu do jej wniesienia, nie podlega również wykonaniu orzeczenie, od którego
wniesiono kasację, do czasu jej rozpoznania.
3. Kasację wnosi się do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Odwoławczego
Sądu Dyscyplinarnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia
z uzasadnieniem.
4. Kasacja może być wniesiona z powodu rażącego naruszenia prawa, jak
również rażącej niewspółmierności kary dyscyplinarnej.
5. Od kasacji nie uiszcza się opłaty sądowej.
6. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie w składzie trzech sędziów.

Art. 67. 1. Usunięcie adnotacji na liście rzeczników patentowych lub liście
aplikantów, a także odpisu orzeczenia dyscyplinarnego z akt osobowych
obwinionego następuje z urzędu po upływie:
1) trzech lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego upomnienia,
nagany z ostrzeżeniem lub kary pieniężnej, a także wydalenia aplikanta z aplikacji;
2) pięciu lat od upływu okresu zawieszenia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego;
3) piętnastu lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego
orzekającego karę pozbawienia prawa wykonywania zawodu rzecznika patentowego albo siedmiu lat i sześciu miesięcy od uprawomocnienia się
orzeczenia kary wydalenia z aplikacji.
Pomimo usunięcia z listy rzeczników patentowych adnotacji o zawieszeniu prawa
wykonywania zawodu, z akt osobowych nie usuwa się odpisu orzeczenia do dnia
upływu okresu kar dodatkowych bądź okresu utraty biernego lub czynnego prawa
wyborczego do organów samorządu.
2. (uchylony)

Art. 67a. 1. Za zawinione naruszenie warunków wykonywania zawodu
i zasad etyki rzecznika patentowego, osoba świadcząca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej według przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej rzeczników
patentowych.
2. W miejsce kary zawieszenia prawa wykonywania zawodu stosuje się karę
zawieszenia prawa do świadczenia usług transgranicznych na okres od trzech
miesięcy do pięciu lat. Zamiast kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu
stosuje się karę zakazu świadczenia usług transgranicznych.
3. Sąd dyscyplinarny doręcza niezwłocznie właściwemu organowi
w państwie macierzystym osoby świadczącej usługi transgraniczne odpisy:
1) wniosku Rzecznika Dyscyplinarnego o ukaranie, wraz z powiadomieniem
o uprawnieniach wynikających z ust. 4;
2) orzeczeń wydanych w toku postępowania dyscyplinarnego;
3) środków odwoławczych.
4. Organ, o którym mowa w ust. 3, na każdym etapie postępowania
dyscyplinarnego może przedstawić sądowi dyscyplinarnemu swoje stanowisko
w sprawie, a jego przedstawiciel może brać udział w rozprawie, także gdy
prowadzona jest z wyłączeniem jawności.

Art. 67b. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Art. 68. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu
Patentowego oraz Krajowej Rady Rzeczników Patentowych określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego, w tym
orzekania, a także właściwość i skład sądów dyscyplinarnych oraz tryb powoływania członków składów orzekających, jak również sposób wykonywania orzeczeń i obliczania kosztów postępowania.

Art. 69. (pominięty).

Art. 70. (pominięty).

Art. 71. (pominięty).

Art. 72. (pominięty).

Art. 73. 1. Rzecznicy patentowi wpisani na listę rzeczników patentowych
przed dniem wejścia w życie ustawy stają się rzecznikami patentowymi
w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Rzecznicy patentowi, o których mowa w ust. 1, obowiązani są w terminie
sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy do złożenia w Urzędzie
Patentowym oraz Krajowej Radzie Rzeczników Patentowych oświadczenia
w sprawie wykonywania zawodu. Niezłożenie oświadczenia w terminie jest
podstawą do skreślenia rzecznika patentowego z listy rzeczników patentowych.
3. Z dniem wejścia w życie ustawy powstaje obowiązek wykonywania
zawodu rzecznika patentowego na zasadach określonych w art. 8, również
w odniesieniu do rzeczników patentowych, o których mowa w ust. 1,
niewykonujących zawodu w dniu wejścia w życie ustawy.

Art. 74. Osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy nabyły
uprawnienia do wpisu na listę rzeczników patentowych na podstawie
dotychczasowych przepisów, mogą ubiegać się, w okresie sześciu miesięcy od dnia
wejścia w życie ustawy, o wpis na listę rzeczników patentowych. Późniejsze
złożenie wniosku o wpis na listę jest podstawą do wydania decyzji o odmowie wpisu.

Art. 75. 1. Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy odbywają szkolenia
na rzeczników patentowych na podstawie dotychczasowych przepisów i ukończą
je w przewidzianym terminie, przystępują do egzaminu kwalifikacyjnego
i ubiegają się o wpis na listę rzeczników patentowych zgodnie z przepisami
niniejszej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Do osób, o których mowa w ust. 1, wymóg wykształcenia warunkujący
wpis na listę rzeczników patentowych ocenia się na podstawie przepisów
dotychczasowych.

Art. 76. Jednostki organizacyjne rzeczników patentowych działające przed
dniem wejścia w życie ustawy w formie nieodpowiadającej warunkom dla
kancelarii patentowych, określonym w niniejszej ustawie, dostosują formę, skład
osobowy i przedmiot działalności do przepisów tej ustawy w terminie pięciu lat od
dnia wejścia w życie ustawy albo zakończą swą działalność w zakresie świadczenia
pomocy w sprawach własności przemysłowej.

Art. 77. Postępowanie dyscyplinarne wobec rzeczników patentowych,
wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy, toczy się według
przepisów dotychczasowych.

Art. 78. (pominięty).

Art. 79. Traci moc ustawa z dnia 9 stycznia 1993 r. o rzecznikach
patentowych (Dz. U. poz. 46).

Art. 80. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.