Wejscie w życie: 1 lipca 1985

Ostatnia Zmiana: 28 maja 2003

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Art. 1. 1. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy powierza się:
1) sądom pracy – stanowiącym odrębne jednostki organizacyjne sądów
rejonowych oraz
2) sądom pracy i ubezpieczeń społecznych – stanowiącym odrębne jednostki
organizacyjne sądów wojewódzkich.
2. Rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych powierza się
sądom pracy oraz sądom pracy i ubezpieczeń społecznych, o których mowa w ust. 1.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu odrębnym w sprawach
z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Art. 2. (uchylony).

Art. 3. (pominięty).

Art. 4. (pominięty).

Art. 5. (pominięty).

Art. 6. (pominięty).

Art. 7. (pominięty).

Art. 8. (pominięty).

Art. 9. (pominięty).

Art. 10. (pominięty).

Art. 11. 1. Traci moc ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych
sądach pracy i ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 16,
poz. 91 i z 1982 r. Nr 23, poz. 163).
2. Dotychczasowe okręgowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych stają się z
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy odrębnymi jednostkami organizacyjnymi sądów wojewódzkich, właściwych dla miast będących siedzibami okręgowych
sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
3. Sędziowie okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych stają się
sędziami sądów wojewódzkich, o których mowa w ust. 2 a prezesi tych sądów –
wiceprezesami sądów wojewódzkich.
4. Pracownicy administracyjni i obsługi okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń
społecznych stają się pracownikami sądów wojewódzkich, o których mowa w ust. 2.

Art. 12. Ławnicy okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych stają się
ławnikami sądów wojewódzkich, o których mowa w art. 11 ust. 2, i zachowują
dotychczasowe uprawnienia do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i
ubezpieczeń społecznych.

Art. 13. 1. Niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sprawy
toczące się w komisjach rozjemczych i komisjach odwoławczych do spraw pracy
przekazuje się do dalszego rozpoznania właściwym sądom rejonowym. Czynności
dokonane w postępowaniu przed tymi komisjami są skuteczne, jeżeli odpowiadają
przepisom dotychczasowym.
2. Niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sprawy toczące się
w Komisji Odwoławczej do Spraw Emerytalnych przy Ministrze Komunikacji
przekazuje się do dalszego rozpoznania właściwym sądom wojewódzkim. Przepis
ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
3. Postępowanie wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) w radach nadzorczych oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
2) w organach wojskowych oraz w organach resortów spraw wewnętrznych i
sprawiedliwości, rozpoznających w drugiej instancji sprawy odszkodowań
przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze
służbą wojskową oraz służbą w Milicji Obywatelskiej lub Służbie Więziennej
– toczy się przed tymi organami według przepisów dotychczasowych.
4. Nieprawomocne orzeczenia oraz decyzje wydane przez organy wymienione
w ust. 1–3 podlegają zaskarżeniu do właściwych sądów wojewódzkich i rozpoznaniu
według przepisów dotychczasowych.
5. W sprawach, w których zaskarżone orzeczenia lub decyzje wydane przez
organy wymienione w ust. 1–3 zostaną uchylone przez sąd wojewódzki po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, postępowanie toczyć się będzie według przepisów
obowiązujących po tym dniu.
6. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem
organów wymienionych w ust. 1–3 następuje według przepisów dotychczasowych, z
tym że do wznowienia postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy właściwy
jest sąd, który według przepisów niniejszej ustawy byłby właściwy do rozpoznania
sprawy w pierwszej instancji, a w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych – sąd wojewódzki.
7. Od prawomocnych orzeczeń organów wymienionych w ust. 1–3 może być
wniesiona rewizja nadzwyczajna według przepisów dotychczasowych.

Art. 14. 1. Postępowanie wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych toczy się przed
właściwymi sądami wojewódzkimi według przepisów dotychczasowych.
2. Nieprawomocne orzeczenia wydane w sprawach przejętych przez okręgowe
sądy pracy i ubezpieczeń społecznych do rozpoznania w wyniku przedstawienia tych
spraw przez organy wymienione w art. 13 ust. 1, 2 i 3 pkt 1 podlegają zaskarżeniu do
Sądu Najwyższego i rozpoznaniu według przepisów dotychczasowych.
3. Przepisy art. 13 ust. 5–7 stosuje się odpowiednio.

Art. 15. 1. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy w sądach
rejonowych i sądach wojewódzkich sprawy, w których pracownik jest stroną
pozwaną, podlegają rozpoznaniu przez te sądy według przepisów dotychczasowych.
2. Jednakże sprawy, w których orzeczenia sądu kończące postępowanie w
sprawie zostaną w całości uchylone przez sąd rewizyjny po dniu wejścia w życie
niniejszej ustawy, będą przekazane sądom właściwym według przepisów
obowiązujących po tym dniu.
3. Przepisy art. 13 ust. 5–7 stosuje się odpowiednio.

Art. 16. Ławnicy powołani do komisji pojednawczych, o których mowa w art.
2, zachowują, przez czas pełnienia funkcji członków komisji, prawa przysługujące
im w związku z udziałem w orzekaniu w jednostkach organizacyjnych
wymienionych w art. 1.

Art. 17. Ilekroć w obowiązujących przepisach jest mowa o:
1) komisjach rozjemczych i komisjach odwoławczych do spraw pracy – rozumie
się przez to sądy rejonowe,
2) okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych, okręgowych sądach
ubezpieczeń społecznych lub sądach ubezpieczeń społecznych – rozumie się
przez to sądy wojewódzkie,
3) sądach pracy – rozumie się przez to odpowiednio sądy rejonowe lub sądy wojewódzkie.

Art. 18. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w
niniejszej ustawie pozostają w mocy przepisy dotychczasowe, jeżeli nie są sprzeczne
z przepisami niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 1985 r.

Art. 19. Dotychczasowe zakładowe komisje rozjemcze, terenowe komisje
rozjemcze oraz terenowe komisje odwoławcze do spraw pracy działają do dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 20. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1985 r.