Wejscie w życie: 19 stycznia 2014

Ostatnia Zmiana: 19 września 2020

Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Art. 1. Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji
rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich
zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) działkowcu – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną
uprawnioną do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na
podstawie prawa do działki;
2) działce – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę przestrzenną
rodzinnego ogrodu działkowego, której powierzchnia nie może przekraczać
500 m2, służącą zaspokajaniu potrzeb działkowca i jego rodziny w zakresie
prowadzenia upraw ogrodniczych, wypoczynku i rekreacji;
3) terenie ogólnym – należy przez to rozumieć grunt w rodzinnym ogrodzie
działkowym, który nie stanowi wyodrębnionych działek, przeznaczony do
wspólnego używania przez osoby korzystające z działek;
4) prawie do działki – należy przez to rozumieć ustanowiony zgodnie z ustawą
tytuł prawny uprawniający do korzystania z działki;
5) rodzinnym ogrodzie działkowym – należy przez to rozumieć wydzielony
obszar lub obszary przeznaczone na cele rodzinnych ogrodów działkowych,
składające się z działek i terenu ogólnego, służące do wspólnego korzystania
przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową;
6) stowarzyszeniu ogrodowym – należy przez to rozumieć stowarzyszenie
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210) powołane wyłącznie w celu
zakładania i prowadzenia rodzinnych ogrodów działkowych;
7) regulaminie rodzinnego ogrodu działkowego – należy przez to rozumieć
obowiązujące na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przepisy określające
szczegółowe zasady zagospodarowania i korzystania z działki oraz
funkcjonowania i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego, a także
zasady korzystania z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
8) osobie bliskiej – należy przez to rozumieć małżonka działkowca, jego
zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające
z działkowcem w stosunku przysposobienia;
9) infrastrukturze ogrodowej – należy przez to rozumieć budynki i budowle,
ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, świetlice, hydrofornie, sieci
wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie
rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez
osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa;
9a) altanie działkowej – należy przez to rozumieć wolno stojący budynek
rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką
funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym,
o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach
stromych i do 4 m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2;
10) opłatach ogrodowych – należy przez to rozumieć ponoszone przez działkowca
opłaty wynikające z uczestnictwa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania
rodzinnego ogrodu działkowego, a w szczególności związane z
zarządzaniem, utrzymaniem terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
11) likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części – należy przez to
rozumieć zbycie lub wygaśnięcie praw przysługujących stowarzyszeniu
ogrodowemu do nieruchomości zajmowanej przez rodzinny ogród działkowy
lub jego część oraz wydanie tej nieruchomości przez stowarzyszenie ogrodowe;
12) podmiocie likwidującym – należy przez to rozumieć właściciela
nieruchomości, na której zlokalizowany jest rodzinny ogród działkowy
podlegający likwidacji lub podmiot, który nabywa własność tej
nieruchomości wskutek wywłaszczenia.

Art. 3. Podstawowymi celami rodzinnego ogrodu działkowego, zwanego
dalej „ROD”, są:
1) zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa
poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych;
2) poprawa warunków socjalnych członków społeczności lokalnych;
3) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans;
4) integracja wielopokoleniowej rodziny, wychowanie dzieci w zdrowych
warunkach oraz zachowanie aktywności i zdrowia emerytów i rencistów;
5) integracja społeczna osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych;
6) przywracanie społeczności i przyrodzie terenów zdegradowanych;
7) ochrona środowiska i przyrody;
8) oddziaływanie na poprawę warunków ekologicznych w gminach;
9) kształtowanie zdrowego otoczenia człowieka;
10) tworzenie warunków do udostępniania terenów zielonych dla społeczności lokalnych.

Art. 4. ROD są urządzeniami użyteczności publicznej, służącymi
zaspokajaniu wypoczynkowych, rekreacyjnych i innych potrzeb socjalnych
członków społeczności lokalnych poprzez zapewnienie im powszechnego dostępu
do ROD oraz działek dających możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na
własne potrzeby, a także podniesienie standardów ekologicznych otoczenia.

Art. 5. ROD stanowią tereny zielone i podlegają ochronie przewidzianej
w przepisach o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a także w przepisach
dotyczących ochrony przyrody i ochrony środowiska.

Art. 6. 1. Organy administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego tworzą warunki dla rozwoju ROD.
2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe
z budżetu państwa na realizację celu określonego w ust. 1.

Art. 7. ROD zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych.

Art. 8. 1. Na wniosek stowarzyszenia ogrodowego rada gminy może,
w drodze uchwały, utworzyć ROD na gruntach stanowiących własność gminy.
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności kryteria i sposób
wyłonienia stowarzyszenia ogrodowego, z którym zostanie zawarta umowa,
o której mowa w art. 9.
3. Do utworzenia ROD na gruntach stanowiących własność powiatu lub
województwa przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. W odniesieniu do gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
z wyłączeniem nieruchomości, którymi na mocy przepisów odrębnych gospodaruje
inny organ, kompetencję, o której mowa w ust. 1, wykonuje właściwy starosta
w drodze zarządzenia, po uzyskaniu zgody wojewody. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 9. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego mogą być w drodze umowy sprzedawane, oddawane w nieodpłatne
lub odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony lub użytkowanie wieczyste stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie ROD
– w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.).

Art. 10. 1. Grunty przeznaczone pod nowo tworzone i odtwarzane ROD
powinny być zrekultywowane i zmeliorowane przez właściciela gruntu.
2. Gmina obowiązana jest do doprowadzenia do ROD dróg dojazdowych,
energii elektrycznej, zaopatrzenia w wodę oraz uwzględnienia w organizacji
komunikacji publicznej potrzeb ROD.
3. W drodze umowy pomiędzy gminą a stowarzyszeniem ogrodowym,
obowiązki, o których mowa w ust. 2, mogą być przejęte przez stowarzyszenie
ogrodowe. W takim przypadku umowa określa tryb wzajemnych rozliczeń.

Art. 11. 1. ROD prowadzony jest przez jedno stowarzyszenie ogrodowe.
2. Podział gruntu na teren ogólny i działki, budowa infrastruktury ogrodowej
oraz zagospodarowanie ROD należy do stowarzyszenia ogrodowego.
3. Infrastruktura ogrodowa stanowi własność stowarzyszenia ogrodowego,
z zastrzeżeniem art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132).

Art. 12. Na terenie działki obowiązuje zakaz zamieszkiwania oraz
prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej.

Art. 13. 1. Na terenie działki nie może znajdować się:
1) altana działkowa niespełniająca wymagań określonych w art. 2 pkt 9a;
2) obiekt gospodarczy o powierzchni zabudowy przekraczającej 35 m2 oraz
o wysokości przekraczającej 5 m przy dachach stromych i 4 m przy dachach płaskich.
2. W przypadku powzięcia informacji, że na terenie działki wybudowano,
nadbudowano lub rozbudowano altanę działkową lub inny obiekt z naruszeniem
przepisów prawa, stowarzyszenie ogrodowe zgłasza naruszenie do właściwego
organu administracji publicznej.
3. Naruszenie stwierdzone przez właściwy organ administracji publicznej
stanowi podstawę do rozwiązania umowy w trybie określonym w art. 36 ust. 3.

Art. 13a. 1. Działkowiec może wystąpić do właściwego organu nadzoru
budowlanego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zgodność
wybudowanej altany działkowej z wymaganiami określonymi w art. 2 pkt 9a.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) aktualny na dzień złożenia wniosku wypis z ewidencji działek, o której mowa w art. 51;
2) oświadczenie działkowca o powierzchni zabudowy altany działkowej
znajdującej się na jego działce, zawierające również wskazanie powierzchni
tarasów, werand lub ganków.
3. Za wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, nie pobiera się opłaty skarbowej.

Art. 13b. Uproszczonego postępowania legalizacyjnego, o którym mowa
w art. 49f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), nie stosuje się do obiektów budowlanych,
o których mowa w art. 3 pkt 1 tej ustawy, zlokalizowanych na terenie działki.

Art. 14. 1. Stowarzyszenie ogrodowe uchwala regulamin ROD, zwany dalej „regulaminem”.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na obszarze ROD.
3. Stowarzyszenie ogrodowe sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu.
4. Działkowcowi przysługuje prawo do wytoczenia powództwa przeciwko
stowarzyszeniu ogrodowemu o stwierdzenie nieważności regulaminu lub jego
zmian w razie ich sprzeczności z ustawą. Przepisu art. 189 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822,
z późn. zm.) nie stosuje się.
5. Wytoczenie powództwa, o którym mowa w ust. 4, nie zawiesza
obowiązywania zaskarżonego regulaminu lub jego zmian. Prawo do wytoczenia
powództwa wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia otrzymania wiadomości
o uchwaleniu regulaminu lub jego zmian, jednakże nie później niż z upływem
6 miesięcy od dnia uchwalenia regulaminu lub jego zmian.

Art. 15. 1. Utrzymanie porządku i czystości należy do:
1) stowarzyszenia ogrodowego – w odniesieniu do terenu ogólnego;
2) działkowca – w odniesieniu do jego działki;
3) właściwej gminy – w odniesieniu do terenów przylegających do ROD, chyba
że obowiązek ten na mocy przepisów szczególnych ciąży na osobach
fizycznych, jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej lub osobach prawnych innych niż stowarzyszenie ogrodowe.
2. Do stowarzyszenia ogrodowego należy zapewnienie zbierania odpadów
komunalnych powstałych na terenie ROD.

Art. 16. 1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu ogólnego lub działki
następuje na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.).
2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów znajdujących się w ROD
wydawane jest na wniosek:
1) stowarzyszenia ogrodowego – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub
krzewu z terenu ogólnego;
2) działkowca – w przypadku zamiaru usunięcia drzewa lub krzewu z działki.

Art. 17. 1. Stowarzyszenie ogrodowe, prowadzące ROD na obszarze danej
gminy może otrzymywać dotację celową z budżetu tej gminy, z zastosowaniem
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w zakresie udzielania dotacji celowych dla
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających
w celu osiągnięcia zysku.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego,
związanego z zadaniem gminy, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i może być
przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury
ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez
działkowców, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.
3. Przepisy ustawy nie ograniczają uprawnień jednostek samorządu
terytorialnego do wspierania ROD na podstawie przepisów odrębnych.

Art. 18. 1. Do likwidacji ROD lub jego części na cel publiczny w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące wywłaszczania nieruchomości
z uwzględnieniem warunków określonych w art. 21, art. 22 i art. 24.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, decyzja o wywłaszczeniu
nieruchomości, poza elementami określonymi w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zawiera:
1) wskazanie nieruchomości zamiennej;
2) wskazanie zakresu obowiązków określonych w art. 21, ich wartości oraz
terminu realizacji, nie późniejszego niż rok od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna;
3) ustalenie wysokości odszkodowań, o których mowa w art. 22.
3. W przypadku niedochowania terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
przepis art. 481 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się
odpowiednio, przy czym za podstawę naliczenia odsetek przyjmuje się wartość,
o której mowa w ust. 2 pkt 2.

Art. 19. 1. W przypadku, gdy prawo do nieruchomości, na której znajduje się
ROD, zostało nabyte przez stowarzyszenie ogrodowe odpłatnie, likwidacja ROD
możliwa jest wyłącznie na cel publiczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. W przypadku, gdy prawo do nieruchomości, na której znajduje się ROD,
zostało nabyte przez stowarzyszenie ogrodowe nieodpłatnie, właściciel
nieruchomości może zgłosić do stowarzyszenia ogrodowego żądanie likwidacji ROD, o ile funkcjonowanie ROD jest sprzeczne z obowiązującym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym tę nieruchomość.
Zgłaszając żądanie właściciel jest obowiązany przedstawić propozycję
nieruchomości zamiennej odpowiadającej warunkom określonym w art. 21 pkt 1
oraz propozycję umowy gwarantującej realizację obowiązków określonych w art. 21 oraz art. 22.
3. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 3,
przedstawiając propozycję umowy, o której mowa w ust. 2, właściciel
nieruchomości jest zwolniony z obowiązku wskazania nieruchomości zamiennej.
4. Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 2, wymaga zgody 2/3 działkowców
likwidowanego ROD.
5. W przypadku odmowy zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, właściciel
nieruchomości może wytoczyć powództwo o uznanie odmowy za bezzasadną,
w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia odmowy. Rozpatrując sprawę sąd bada
zgodność proponowanej umowy z przepisami ustawy. Orzeczenie sądu
stwierdzające bezzasadność odmowy zastępuje oświadczenie w przedmiocie zgody na likwidację.

Art. 20. 1. Likwidacja ROD może mieć miejsce w okresie od dnia 1 listopada
do dnia 31 marca.
2. Likwidacja ROD w terminie innym niż określony w ust. 1 może mieć
miejsce jedynie w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Art. 21. Podmiot likwidujący obowiązany jest do odtworzenia ROD,
polegającego na:
1) zawarciu ze stowarzyszeniem ogrodowym umowy dającej stowarzyszeniu
ogrodowemu tytuł prawny do nieruchomości nie mniejszej od powierzchni
likwidowanego ROD, w miejscu odpowiednim do potrzeb i funkcjonowania
nowego ROD, odpowiadający tytułowi prawnemu, który posiadało ono do
nieruchomości zajmowanej przez likwidowany ROD;
2) założeniu nowego ROD i odtworzeniu urządzeń i budynków
odpowiadających rodzajem urządzeniom i budynkom likwidowanego ROD.

Art. 22. 1. Podmiot likwidujący obowiązany jest wypłacić:
1) działkowcom – odszkodowanie za składniki majątkowe znajdujące się na
działkach, a stanowiące ich własność oraz za prawa do działki w ROD,
pomniejszone o wartość prawa do działki przyznanego w nowo powstałym ROD;
2) stowarzyszeniu ogrodowemu – odszkodowanie, według kosztów
odtworzenia, za składniki majątkowe stanowiące jego własność,
a niepodlegające odtworzeniu.
2. Ustalenie wysokości odszkodowań następuje po uzyskaniu opinii
rzeczoznawcy majątkowego w formie operatu szacunkowego. Koszty sporządzenia
opinii ponosi podmiot likwidujący.
3. Podmiot likwidujący obowiązany jest zrekompensować koszty i straty
poniesione przez stowarzyszenie ogrodowe w związku z likwidacją.
4. W przypadku likwidacji ROD poza okresem, o którym mowa w art. 20 ust.
1, działkowcom przysługuje od podmiotu likwidującego dodatkowe
odszkodowanie w wysokości wartości przewidywanych plonów. Przepis ust.
2 stosuje się odpowiednio.

Art. 23. Wydanie przez stowarzyszenie ogrodowe nieruchomości
zajmowanej przez likwidowany ROD następuje po spełnieniu przez podmiot
likwidujący warunków, o których mowa w art. 21 i art. 22. Przepisu nie stosuje się
w przypadku likwidacji ROD na cel publiczny.

Art. 24. 1. Do likwidacji części ROD przepisy art. 19–23 stosuje się odpowiednio.
2. W przypadku likwidacji części ROD obejmującej nie więcej niż 10% jego
powierzchni i nie więcej niż 10 działek, za zgodą stowarzyszenia ogrodowego
prowadzącego ten ROD, w miejsce realizacji obowiązków, o których mowa w art.
21, podmiot likwidujący może wypłacić na rzecz tego stowarzyszenia kwotę
odszkodowania stanowiącą równowartość szacunkowych kosztów tych
obowiązków, a na rzecz działkowca – prawa do działki.
3. W przypadku, gdy w ROD objętym częściową likwidacją liczba działek, co
do których nie ustanowiono prawa do działki, na terenie niepodlegającym
likwidacji jest co najmniej równa liczbie działek na części mającej ulec likwidacji,
zgoda, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana.
4. Do ustalenia wysokości odszkodowania określonego w ust. 2 stosuje się
odpowiednio przepis art. 22 ust. 2.

Art. 25. 1. W przypadku likwidacji ROD lub jego części w związku
z realizacją roszczenia osoby trzeciej, nie stosuje się przepisu art. 21, jeżeli Skarb
Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego występowały jako właściciel
nieruchomości w dniu nabycia do tej nieruchomości tytułu prawnego przez
stowarzyszenie ogrodowe lub w dniu, w którym ROD stał się ogrodem stałym
w rozumieniu ustawy z dnia 6 maja 1981 r. o pracowniczych ogrodach
działkowych (Dz. U. z 1996 r. poz. 390, z późn. zm.6)
).
2. W przypadku likwidacji ROD, o której mowa w ust. 1, przepis art. 22 ust.
1 stosuje się odpowiednio. Obowiązanym do wypłaty odszkodowań jest podmiot,
który występował jako właściciel nieruchomości w dniu, o którym mowa w ust. 1.
Ustalenie odszkodowań następuje w drodze decyzji.
3. Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, jest:
1) w przypadku gdy podmiotem obowiązanym do wypłaty odszkodowań jest
Skarb Państwa – starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;
2) w przypadku gdy podmiotem obowiązanym do wypłaty odszkodowań jest
jednostka samorządu terytorialnego – organ wykonawczy tej jednostki.
4. W przypadku gdy likwidacja części ROD, o której mowa w ust. 1,
powoduje, że inna część ROD nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na
dotychczasowe cele, podmiot, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany, na
wniosek stowarzyszenia ogrodowego, do likwidacji tej części ROD. Przepisy art.
19–24 stosuje się.

Art. 26. 1. W przypadku likwidacji ROD lub jego części w związku ze
zwrotem wywłaszczonej nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, obowiązanym do odtworzenia
ogrodu i wypłaty odszkodowania jest podmiot będący właścicielem nieruchomości
w dniu orzekania o zwrocie.
2. Do likwidacji ROD lub jego części, o której mowa w ust. 1, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 21 oraz art. 22 ust. 1 i 2. Uprawnienie do odtworzenia
oraz do odszkodowania nie przysługuje za nasadzenia, urządzenia i obiekty
wykonane niezgodnie z prawem.
3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, wysokość odszkodowań i osoby
uprawnione do ich otrzymania oraz zakres i termin realizacji obowiązków,
o których mowa w art. 21, określa się w decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości.
4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 3, w zakresie wskazanym
w ust. 3, nie wstrzymuje jej wykonania w części dotyczącej wywłaszczonej
nieruchomości. Przepisu art. 23 nie stosuje się.
5. W przypadku gdy likwidacja części ROD, z przyczyny wskazanej w ust. 1,
powoduje, że inna część ROD nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na
dotychczasowe cele, podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany, na
wniosek stowarzyszenia ogrodowego, do likwidacji tej części ROD. Przepisy art.
19–24 stosuje się.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się w przypadku, gdy do nieruchomości
zajmowanej przez ROD lub jego część objętą likwidacją stowarzyszeniu
ogrodowemu przysługuje tytuł prawny lub jest ona zajmowana przez ROD, który
stał się ogrodem stałym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 maja 1981 r.
o pracowniczych ogrodach działkowych.

Art. 27. 1. Ustanowienie prawa do działki następuje na podstawie umowy
dzierżawy działkowej.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, zawierana jest pomiędzy stowarzyszeniem
ogrodowym a pełnoletnią osobą fizyczną. Umowa może być również zawarta
z małżonkiem działkowca, jeżeli żąda ustanowienia prawa do działki wspólnie ze
swoim współmałżonkiem. Umowa nie może być zawarta w celu ustanowienia
prawa do więcej niż jednej działki.
3. Przy ustanowieniu prawa do działki uwzględnia się w szczególności
ustawowe funkcje ROD i działki, a także miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o działkę.
4. Na zasadach określonych w statucie, stowarzyszenie ogrodowe może oddać
działkę w bezpłatne używanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną,
oświatową, kulturalną, wychowawczą, rehabilitacyjną, dobroczynną lub opieki społecznej.

Art. 28. 1. Przez umowę dzierżawy działkowej stowarzyszenie ogrodowe
zobowiązuje się oddać działkowcowi działkę na czas nieoznaczony do używania
i pobierania z niej pożytków, a działkowiec zobowiązuje się używać działkę
zgodnie z jej przeznaczeniem, przestrzegać regulaminu oraz uiszczać opłaty ogrodowe.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1, może określać wysokość czynszu albo
sposób ustalenia wysokości czynszu oraz termin jego płatności, wyłącznie
w przypadku gdy stowarzyszenie ogrodowe jest zobowiązane do uiszczania na
rzecz właściciela gruntu opłat z tytułu użytkowania albo użytkowania wieczystego
nieruchomości zajmowanej przez ROD.
3. Umowę, o której mowa w ust. 1, zawiera się w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Na wniosek działkowca, dzierżawa działkowa podlega ujawnieniu w księdze wieczystej.
5. Do dzierżawy działkowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny dotyczące dzierżawy.
6. Do ochrony dzierżawy działkowej stosuje się odpowiednio przepisy
o ochronie własności.

Art. 29. Zasady, warunki i tryb ustanawiania na rzecz działkowca tytułu
prawnego do działki, innego niż uregulowany w niniejszej ustawie, określi odrębna ustawa.

Art. 30. 1. Działkowiec ma prawo zagospodarować działkę i wyposażyć ją
w odpowiednie obiekty i urządzenia zgodnie z przepisami ustawy oraz regulaminem.
2. Nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub
nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność.

Art. 31. Działkowiec jest uprawniony do korzystania z terenu ogólnego oraz
infrastruktury ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych w regulaminie.

Art. 32. Działkowiec jest obowiązany utrzymywać działkę w należytym
stanie, przestrzegać porządku ogrodowego w sposób określony w regulaminie,
ponosić wydatki związane z utrzymaniem działki oraz opłaty ogrodowe, a także
korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nieutrudniający
korzystania przez innych działkowców oraz współdziałać z nimi w ochronie
wspólnego dobra.

Art. 33. 1. Działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów
funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę, przez
uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych
określa statut stowarzyszenia ogrodowego.
2. Na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej;
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części
dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej;
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne;
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości;
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.
3. Raz w roku, nie później niż do dnia 1 lipca, stowarzyszenie ogrodowe
przedstawia działkowcom informację finansową dotyczącą prowadzenia ROD za poprzedni rok.
4. Informacja, o której mowa w ust. 3, zawiera wpływy i wydatki
prowadzonego ROD w podziale na źródła pochodzenia i wydatkowane cele,
a także zestawienie środków wpłacanych przez działkowców w podziale na
pozycje określone w ust. 2. Informacja jest udostępniana w sposób umożliwiający
każdemu działkowcowi zapoznanie się z nią.

Art. 34. 1. O zmianie wysokości opłat ogrodowych stowarzyszenie ogrodowe
jest obowiązane zawiadomić działkowców, w sposób określony w statucie, co
najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie
później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.
2. W terminie 2 miesięcy od dnia zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
działkowiec może zakwestionować podwyżkę opłat ogrodowych, wytaczając
powództwo o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna lecz w innej wysokości.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, działkowiec jest obowiązany
uiszczać opłaty ogrodowe w dotychczasowej wysokości do dnia uprawomocnienia
się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie.

Art. 35. Prawo do działki wygasa z chwilą:
1) rozwiązania umowy za zgodą obu stron albo upływu terminu wypowiedzenia;
2) śmierci działkowca, o ile ustawa nie stanowi inaczej;
3) likwidacji ROD lub jego części, na której znajduje się działka;
4) w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.

Art. 36. 1. Wypowiedzenia dokonuje się na piśmie pod rygorem nieważności.
Wypowiedzenie złożone przez stowarzyszenie ogrodowe określa przyczynę
uzasadniającą wypowiedzenie.
2. Działkowiec może wypowiedzieć umowę w każdym czasie, nie później niż
na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli strony nie osiągnęły
porozumienia co do warunków i terminu rozwiązania umowy.
3. Stowarzyszenie ogrodowe może wypowiedzieć umowę, nie później niż na
miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli działkowiec:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal korzysta z działki lub altany
działkowej w sposób sprzeczny z przepisami ustawy lub regulaminem,
niszczy infrastrukturę ogrodową albo wykracza w sposób rażący lub
uporczywy przeciwko porządkowi ogrodowemu, czyniąc uciążliwym
korzystanie z innych działek lub
2) jest w zwłoce z zapłatą opłat ogrodowych lub opłat związanych
z utrzymaniem działki na rzecz stowarzyszenia ogrodowego za korzystanie
z działki co najmniej przez 6 miesięcy pomimo uprzedzenia go na piśmie
o zamiarze wypowiedzenia umowy i wyznaczenia dodatkowego,
miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
3) oddał działkę lub jej część osobie trzeciej do płatnego lub bezpłatnego używania.

Art. 37. 1. Działkowiec może wytoczyć powództwo o uznanie
wypowiedzenia umowy za bezskuteczne albo o przywrócenie prawa do działki na
poprzednich warunkach w terminie 30 dni od dnia doręczenia pisma
wypowiadającego umowę.
2. W razie ustalenia, że wypowiedzenie umowy nastąpiło z naruszeniem
przepisów ustawy, sąd orzeka o bezskuteczności wypowiedzenia, a jeżeli umowa
uległa już rozwiązaniu – o przywróceniu prawa do działki na poprzednich warunkach.

Art. 38. 1. W razie śmierci jednego z małżonków prawo do działki, które
przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Jeżeli
małżonek nie posiadał prawa do działki, może w terminie 6 miesięcy od dnia
śmierci małżonka złożyć oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny
wynikający z tego prawa, pod rygorem wygaśnięcia prawa do działki.
2. Z chwilą wygaśnięcia prawa do działki w następstwie niedokonania
czynności, o której mowa w ust. 1, roszczenie o ustanowienie prawa do działki po
zmarłym przysługuje innym osobom bliskim. Roszczenie to wygasa w terminie
3 miesięcy od dnia powstania. Ustanowienie prawa do działki nie może nastąpić
przed upływem terminu wygaśnięcia roszczenia.
3. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, o ustanowieniu prawa do
działki rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę
w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podstawie ust. 2, korzystała
z działki ze zmarłym.
4. W razie śmierci działkowca niepozostającego w związku małżeńskim,
przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym że roszczenie wygasa w terminie
6 miesięcy od dnia śmierci działkowca.

Art. 39. W przypadku wygaśnięcia prawa do działki w związku z likwidacją
ROD lub jego części na warunkach określonych w art. 21 lub art. 24 ust. 3 lub art.
26, działkowcowi przysługuje prawo do działki zamiennej pod warunkiem zgłoszenia do stowarzyszenia ogrodowego odpowiedniego żądania na piśmie najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia likwidacji ROD lub jego części.

Art. 40. 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu albo unieważnienia
małżeństwa małżonkowie, na których rzecz wspólnie ustanowiono prawo do
działki, w terminie 3 miesięcy od dnia ustania małżeństwa zawiadamiają
stowarzyszenie ogrodowe, któremu z nich przypadło prawo do działki, albo
przedstawiają dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.
2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1,
stowarzyszenie ogrodowe wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy
niż miesiąc, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie.
3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2,
stowarzyszenie ogrodowe może pozostawić prawo do działki jednemu z byłych
małżonków. Pozostawienie prawa do działki następuje poprzez rozwiązanie
umowy w stosunku do drugiego z byłych małżonków w trybie art. 36 ust. 1.

Art. 41. 1. Działkowiec w drodze umowy może przenieść prawa i obowiązki
wynikające z prawa do działki na rzecz pełnoletniej osoby fizycznej (przeniesienie
praw do działki). Umowę zawiera się w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
2. Skuteczność przeniesienia praw do działki zależy od zatwierdzenia przez
stowarzyszenie ogrodowe.
3. Stowarzyszenie ogrodowe składa oświadczenie w przedmiocie
zatwierdzenia przeniesienia praw do działki w terminie 2 miesięcy od dnia
otrzymania pisemnego wniosku o zatwierdzenie; bezskuteczny upływ tego terminu
jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki. We wniosku
działkowiec obowiązany jest wskazać uzgodnioną przez strony umowy, o której
mowa w ust. 1, wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w art. 42.
4. Odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki może nastąpić
z ważnych powodów i jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod
rygorem nieważności.
5. Stowarzyszenie ogrodowe może również odmówić zatwierdzenia
przeniesienia praw do działki, jeżeli jednocześnie wskaże osobę, na rzecz której
może nastąpić takie przeniesienie; osoba ta składa pisemne oświadczenie o gotowości zapłaty na rzecz działkowca wynagrodzenia w wysokości wskazanej
we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 2 tygodni od dnia wskazania.
Bezskuteczny upływ terminu jest równoznaczny z uwzględnieniem wniosku działkowca.
6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadku przeniesienia praw do działki na
rzecz osoby bliskiej.
7. Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może wytoczyć powództwo
o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest
bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje
oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

Art. 42. 1. W razie wygaśnięcia prawa do działki, działkowcowi przysługuje
wynagrodzenie za znajdujące się na działce nasadzenia, urządzenia i obiekty
stanowiące jego własność. Wynagrodzenie nie przysługuje za nasadzenia,
urządzenia i obiekty wykonane niezgodnie z prawem.
2. W razie przeniesienia praw do działki warunki zapłaty i wysokość
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, określa umowa, o której mowa w art. 41 ust. 1.
3. W razie rozwiązania umowy w przypadkach określonych w art. 36 ust. 3,
warunki zapłaty i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się
w drodze porozumienia pomiędzy stowarzyszeniem ogrodowym i działkowcem.
4. W razie braku porozumienia, o którym mowa w ust. 3, stowarzyszenie
ogrodowe może w trybie procesu żądać sprzedaży nasadzeń, urządzeń i obiektów
w drodze licytacji. Przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego o uproszczonej egzekucji z nieruchomości stosuje się
odpowiednio. Postanowienie sądu o przysądzeniu własności nasadzeń, urządzeń
i obiektów jest równoznaczne z ustanowieniem prawa do działki przez
stowarzyszenie ogrodowe.

Art. 43. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, roszczenia wynikające
z uregulowań niniejszego rozdziału przedawniają się z upływem 3 lat od dnia
zaistnienia okoliczności będących podstawą ich zgłoszenia.

Art. 44. Statut stowarzyszenia może określać tryb postępowania
pojednawczego przed komisją rozjemczą stowarzyszenia ogrodowego.
Postępowanie pojednawcze może być wszczęte na wniosek działkowca lub
stowarzyszenia ogrodowego. Wszczęcie postępowania pojednawczego nie może
być warunkiem dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

Art. 45. 1. Działkowcy lub osoby zainteresowane zawarciem umowy
dzierżawy działkowej mogą zrzeszać się w stowarzyszeniach ogrodowych w celu
zakładania i prowadzenia ROD oraz obrony swoich interesów i reprezentacji.
2. Do stowarzyszeń ogrodowych stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Art. 46. Do zadań stowarzyszeń ogrodowych należy w szczególności:
1) propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie, a szczególnie
wszechstronnego znaczenia ROD dla rodzin działkowców i mieszkańców
miast oraz racjonalnego wykorzystania gruntów miejskich;
2) działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju ogrodnictwa działkowego;
3) zakładanie i zagospodarowywanie ROD;
4) ustanawianie praw do działek;
5) wszechstronne działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska;
6) organizowanie i udzielanie pomocy oraz poradnictwa w zagospodarowaniu
działek i prowadzeniu upraw ogrodniczych;
7) propagowanie wiedzy ogrodniczej, zwłaszcza poprzez szkolenia
i prowadzenie działalności wydawniczej;
8) prowadzenie działalności społecznej, wychowawczej, wypoczynkowej,
rekreacyjnej i innej na rzecz osób korzystających z działek, ich rodzin oraz
społeczności lokalnych;
9) działanie na rzecz zagospodarowania i zabudowy ROD zgodnie z jego celami
oraz przepisami prawa.

Art. 47. Statut stowarzyszenia ogrodowego określa w szczególności:
1) właściwy organ do dokonywania czynności prawnych związanych
z ustanawianiem i wygaśnięciem prawa do działki;
2) tryb uchwalania regulaminu oraz dokonywania w nim zmian;
3) zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych;
4) zasady oddawania działki w bezpłatne używanie instytucjom określonym
w art. 27 ust. 4;
5) sposób prowadzenia ewidencji działek.

Art. 48. Stowarzyszenie ogrodowe nie może odmówić przyjęcia w poczet
członków działkowca mającego prawo do działki w ROD prowadzonym przez to
stowarzyszenie, jeżeli działkowiec odpowiada wymaganiom statutu.

Art. 49. Wystąpienie ze stowarzyszenia ogrodowego nie może powodować
jakichkolwiek ujemnych następstw dla działkowca, a w szczególności nie może
stanowić podstawy do rozwiązania umowy.

Art. 50. 1. W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w stowarzyszeniu
ogrodowym zainteresowany może – po wyczerpaniu postępowania
wewnątrzorganizacyjnego – dochodzić swoich praw na drodze sądowej w terminie
30 dni od dnia otrzymania uchwały organu stowarzyszenia ogrodowego.
2. Stowarzyszenie ogrodowe udziela działkowcowi informacji w przedmiocie
nabycia członkostwa w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia pisemnego wniosku.
Bezskuteczny upływ tego terminu jest równoznaczny z przyjęciem w poczet
członków stowarzyszenia ogrodowego.

Art. 51. 1. Stowarzyszenie ogrodowe prowadzi ewidencję działek.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje:
1) numer porządkowy działki;
2) powierzchnię działki;
3) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby lub osób, którym
przysługuje tytuł prawny do działki i rodzaj tego tytułu prawnego.

Art. 52. 1. W celu wspierania idei i rozwoju ogrodnictwa działkowego oraz
obrony wspólnych interesów, stowarzyszenia ogrodowe, w liczbie co najmniej
trzech, mogą tworzyć związki stowarzyszeń ogrodowych.
2. Członkami wspierającymi związku stowarzyszeń ogrodowych mogą być
inne osoby prawne, które realizują cele, o których mowa w ust. 1.
3. Szczegółowe zadania związków stowarzyszeń ogrodowych oraz sposób ich
realizacji określają statuty tych związków.

Art. 53. (pominięty).

Art. 54. (pominięty).

Art. 55. (pominięty).

Art. 56. (pominięty).

Art. 57. (pominięty).

Art. 58. (pominięty).

Art. 59. (pominięty).

Art. 60. (pominięty).

Art. 61. (pominięty).

Art. 62. (pominięty).

Art. 63. (pominięty).

Art. 64. (pominięty).

Art. 65. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) Polski Związek Działkowców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia
8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. poz. 1419, z późn.
zm.), staje się stowarzyszeniem ogrodowym w rozumieniu niniejszej ustawy
i zachowuje osobowość prawną;
2) jednostki organizacyjne i organy samorządu Polskiego Związku
Działkowców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych, stają się jednostkami organizacyjnymi i organami stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w pkt 1, a członkowie tych organów zachowują mandaty;
3) prawa i obowiązki, w tym zobowiązania i należności, Polskiego Związku
Działkowców stają się prawami i obowiązkami oraz zobowiązaniami
i należnościami stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w pkt 1.
2. Do czasu uchwalenia statutu stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, stowarzyszenie to działa na podstawie statutu Polskiego Związku
Działkowców, w zakresie w jakim jego postanowienia nie pozostają w
sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 66. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) rodzinne ogrody działkowe, w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych, stają się rodzinnymi ogrodami
działkowymi w rozumieniu niniejszej ustawy;
2) prawo używania działki i pobierania z niej pożytków (użytkowanie działki)
ustanowione na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych, przekształca się w prawo do działki w
rozumieniu niniejszej ustawy, ustanawiane w drodze umowy dzierżawy działkowej.

Art. 67. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy członkowie Polskiego
Związku Działkowców, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.
o rodzinnych ogrodach działkowych:
1) stają się działkowcami w rozumieniu niniejszej ustawy;
2) zachowują członkostwo w stowarzyszeniu ogrodowym, o którym mowa
w art. 65 ust. 1 pkt 1.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w każdym czasie złożyć
oświadczenie woli o rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym,
o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, zachowując prawo do działki, o którym
mowa w art. 66 pkt 2, albo prawo użytkowania działki nabyte przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy.

Art. 68. 1. W terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, uchwala statut
odpowiadający wymogom niniejszej ustawy oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.
– Prawo o stowarzyszeniach. Statut jest uchwalany odpowiednio na zasadach
określonych w statucie Polskiego Związku Działkowców.
2. W terminie 14 dni od dnia uchwalenia statutu stowarzyszenie ogrodowe
składa do sądu rejestrowego wniosek o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze
Sądowym wraz ze statutem.

Art. 69. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, prowadzonego przez stowarzyszenie
ogrodowe, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, zwołuje zebranie wszystkich
działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego
ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru
stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.
2. O terminie zebrania działkowców, o którym mowa w ust. 1, zarząd
rodzinnego ogrodu działkowego zawiadamia działkowców za pomocą listów
poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej
2 tygodnie przed terminem tego zebrania, do wszystkich działkowców
korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu
działkowego. W zawiadomieniu podaje się cel zwoływanego zebrania.

Art. 70. 1. Zebranie działkowców, o którym mowa w art. 69 ust. 1, w drodze
głosowania, podejmuje uchwałę o:
1) pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego, jako jednostki organizacyjnej
stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1,
i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu albo
2) wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia
ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, i powołaniu nowego
stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu
(uchwała o wyodrębnieniu ROD).
2. Uchwała zebrania działkowców podejmowana jest w głosowaniu jawnym,
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby
działkowców korzystających z działek położonych na terenie rodzinnego ogrodu
działkowego, którego dotyczy uchwała.

Art. 71. 1. Uchwała o wyodrębnieniu ROD ponadto zawiera postanowienie
o przyjęciu statutu oraz powołaniu komitetu założycielskiego nowego stowarzyszenia ogrodowego, zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
2. W przypadku podjęcia uchwały o wyodrębnieniu ROD, bezpośrednio po
głosowaniu, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego przekazuje komitetowi
założycielskiemu nowego stowarzyszenia ogrodowego dokumenty świadczące
o spełnieniu wymogów, o których mowa w art. 69 ust. 2, oraz protokół głosowania.

Art. 72. 1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 69 ust. 2, zarząd jest
obowiązany wskazać, że w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art.
70 ust. 1 pkt 1 albo 2, przeprowadzone zostanie zebranie w drugim terminie, nie
później jednak niż 2 miesiące od dnia zebrania, o którym mowa w art. 69 ust. 1.
W zawiadomieniu zarząd jest obowiązany wskazać drugi termin zebrania
działkowców oraz zasady podejmowania uchwały na zebraniu w drugim terminie
wynikające z niniejszego artykułu.
2. Na zebraniu w drugim terminie uchwała, o której mowa w art. 70 ust. 1,
podejmowana jest w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co
najmniej 3/10 liczby działkowców, korzystających z działek położonych na terenie
rodzinnego ogrodu działkowego, którego dotyczy uchwała. Przepisy art. 71 stosuje
się odpowiednio.

Art. 73. 1. Do założenia stowarzyszenia ogrodowego, powołanego na
podstawie uchwały o wyodrębnieniu ROD, stosuje się przepisy ustawy z dnia
7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.
2. Występując z wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia ogrodowego
powołanego na podstawie uchwały o wyodrębnieniu ROD, komitet założycielski,
poza wymogami przewidzianymi przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. –
Prawo o stowarzyszeniach, obowiązany jest przedłożyć uchwałę o wyodrębnieniu
ROD oraz wykazać spełnienie wymogów, o których mowa w art. 69 ust. 2 i art.
70 ust. 2 lub art. 72.
3. Z dniem nabycia osobowości prawnej przez stowarzyszenie ogrodowe,
o którym mowa w ust. 1, staje się ono następcą prawnym stowarzyszenia
ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, w zakresie praw i obowiązków
terenowej jednostki organizacyjnej, której dotyczyła uchwała o wyodrębnieniu
ROD. Następstwo prawne obejmuje w szczególności prawa do nieruchomości zajmowanych przez rodzinny ogród działkowy, własność infrastruktury ogrodowej
oraz środki na rachunkach bankowych prowadzonych dla terenowej jednostki organizacyjnej.
4. Podstawę rachunkową wyodrębnienia rodzinnego ogrodu działkowego
stanowi sprawozdanie finansowe tego rodzinnego ogrodu działkowego,
sporządzone na dzień poprzedzający dzień, o którym mowa w ust. 3.
Stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w ust. 1, zobowiązane jest spłacić
wszystkie należności wewnątrzorganizacyjne przysługujące stowarzyszeniu
ogrodowemu, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, a powstałe przed dniem,
o którym mowa w ust. 3.
5. Postanowienie o rejestracji stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa
w ust. 1, stanowi podstawę do dokonywania zmian w księgach wieczystych
w zakresie wskazanym w ust. 3.

Art. 74. 1. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust.
1 pkt 1 albo 2, rodzinny ogród działkowy pozostaje jednostką organizacyjną
stowarzyszenia ogrodowego, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, które prowadzi
ten ogród na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
2. Działkowcy korzystający z działek położonych na terenie rodzinnego
ogrodu działkowego w liczbie stanowiącej co najmniej 1/10 liczby działkowców
korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu
działkowego, mogą złożyć wniosek o zwołanie zebrania działkowców w celu
przeprowadzenia głosowania, o którym mowa w art. 69 ust. 1. Wniosek w formie
pisemnej składany jest do zarządu rodzinnego ogrodu działkowego wraz
z podpisami działkowców popierających wniosek.
3. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, zarząd
rodzinnego ogrodu działkowego jest obowiązany zwołać zebranie nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może zostać złożony nie wcześniej niż
w terminie 24 miesięcy od dnia ostatniego zebrania zwołanego w celu, o którym
mowa w art. 69 ust. 1. Przepisy art. 69 ust. 2 i art. 70–73 stosuje się odpowiednio.

Art. 75. 1. W stosunku do rodzinnego ogrodu działkowego, zlokalizowanego
na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, do której stowarzyszenie ogrodowe prowadzące rodzinny ogród
działkowy nie może wykazać tytułu prawnego, właściciel nieruchomości
w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy może wydać
decyzję o likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego.
2. W przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego na podstawie
decyzji, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest obowiązany
wypłacić działkowcom oraz stowarzyszeniu ogrodowemu odszkodowania za
nakłady poczynione na nieruchomości. Przy ustalaniu odszkodowań przepisy art.
22 stosuje się odpowiednio.
3. Wysokość odszkodowań i osoby uprawnione do ich otrzymania, określa się
w decyzji, o której mowa w ust. 1.
4. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 1, w zakresie wskazanym
w ust. 3, nie wstrzymuje jej wykonania w części dotyczącej wydania nieruchomości.
5. Organem właściwym do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, jest:
1) w zakresie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – starosta,
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej;
2) w zakresie nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu
terytorialnego – organ wykonawczy tej jednostki.
6. W przypadku zaniechania wydania decyzji, o której mowa w ust. 1,
z upływem 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenie
ogrodowe prowadzące rodzinny ogród działkowy nabywa prawo użytkowania –
w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny –
nieruchomości zajmowanej przez ten rodzinny ogród działkowy.
7. Stwierdzenie nabycia prawa, o którym mowa w ust. 6, następuje w drodze
decyzji, która stanowi podstawę do ujawnienia prawa w księdze wieczystej. Przepis
ust. 5 stosuje się odpowiednio.

Art. 76. 1. Właściciel nieruchomości nie może wydać decyzji, o której mowa
w art. 75 ust. 1, jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy rodzinny ogród
działkowy spełnia przynajmniej jeden z warunków:
1) funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego na nieruchomości jest
zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;
2) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat,
a nabycie własności nieruchomości przez Skarb Państwa nastąpiło w związku
z zakładaniem rodzinnego ogrodu działkowego lub funkcjonował on na nieruchomości w momencie nabycia własności nieruchomości przez Skarb
Państwa;
3) rodzinny ogród działkowy funkcjonuje na nieruchomości co najmniej 30 lat,
a nabycie własności nieruchomości przez jednostkę samorządu terytorialnego
nastąpiło w związku z funkcjonowaniem na niej rodzinnego ogrodu działkowego;
4) nieruchomość zajęta jest przez rodzinny ogród działkowy, który posiadał
ustaloną lokalizację w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 1981 r.
o pracowniczych ogrodach działkowych, lub na podstawie art. 11 ust. 3 lub
art. 33 tej ustawy stał się ogrodem stałym.
2. W przypadku rodzinnego ogrodu działkowego spełniającego jeden
z warunków, wskazanych w ust. 1, stowarzyszenie ogrodowe prowadzące ten
rodzinny ogród działkowy, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, nabywa
prawo użytkowania – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny – nieruchomości zajmowanej przez ten rodzinny ogród działkowy.
Stwierdzenie nabycia prawa następuje w drodze decyzji.
3. Przepisy art. 75 ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.

Art. 77. Przepisy art. 75 i art. 76 stosuje się odpowiednio do części
rodzinnego ogrodu działkowego.

Art. 78. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie roszczeń do nieruchomości zajętych
przez rodzinny ogród działkowy stosuje się przepisy art. 25.
2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy, w zakresie zwrotu nieruchomości zajętych przez
rodzinny ogród działkowy stosuje się przepisy art. 26.

Art. 79. Traci moc ustawa z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach
działkowych (Dz. U. poz. 1419, z późn. zm.).

Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014 r.