Wejscie w życie: 1 stycznia 1993

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2019

Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

Art. 1. 1. Regionalne izby obrachunkowe, zwane dalej „izbami”, są
państwowymi organami nadzoru i kontroli gospodarki finansowej podmiotów,
o których mowa w ust. 2.
2. Izby sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie spraw finansowych określonych w art. 11 ust. 1 oraz dokonują kontroli
gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
1) jednostek samorządu terytorialnego;
1a) związków metropolitalnych;
2) związków międzygminnych;
3) stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów;
4) związków powiatów;
4a) związków powiatowo-gminnych;
5) stowarzyszeń powiatów;
6) samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych;
7) innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji
przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
3. Izby opracowują raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami.
4. Izby w zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadzą działalność
informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową. Działalność informacyjna i szkoleniowa może być prowadzona odpłatnie. Dochody z tego tytułu są dochodami budżetu państwa.

Art. 2. 1. Nadzór nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych
sprawuje minister właściwy do spraw administracji publicznej na podstawie
kryterium zgodności z prawem.
2. W razie powtarzającego się naruszania przez izbę prawa, Prezes Rady
Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej
może rozwiązać kolegium izby, określając jednocześnie termin nie dłuższy niż 3
miesiące – dla powołania kolegium w nowym składzie. Rozwiązanie kolegium jest
równoznaczne z odwołaniem prezesa i zastępcy prezesa izby.
3. Prezes Rady Ministrów w sytuacji przewidzianej w ust. 2 wyznacza, na
wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, tymczasowego
prezesa, który do czasu utworzenia kolegium w nowym składzie pełni funkcję tego organu.
4. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii sejmików województw, określi,
w drodze rozporządzenia, siedziby izb, zasięg terytorialny ich działania, siedziby
zespołów zamiejscowych, szczegółową organizację izb, liczbę członków kolegium
w każdej z nich i tryb postępowania w sprawach określonych w ustawie.

Art. 3. Dla podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2–7, właściwa jest
izba obejmująca swoim zasięgiem działania siedzibę tych podmiotów.

Art. 4. Izby są państwowymi jednostkami budżetowymi.

Art. 5. 1. Izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację
zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne podmiotów, o których mowa
w art. 1 ust. 2, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności
dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z
uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

Art. 6. (uchylony).

Art. 7. 1. Izby przeprowadzają co najmniej raz na cztery lata kompleksową
kontrolę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
2. Izby mogą również przeprowadzać kontrolę:
1) podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7 – na wniosek jednostek
samorządu terytorialnego lub ich związków;
2) podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1–6 – na wniosek organów
administracji rządowej, agencji lub funduszy celowych w przypadku
przekazania środków publicznych na rzecz tych podmiotów.
3. (uchylony)

Art. 7a. 1. O zakresie i terminie rozpoczęcia kontroli prezes izby lub osoba
przez niego upoważniona powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej,
a w przypadku kontroli podmiotów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 6 i 7,
również właściwy organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
Powiadomienia o terminie kontroli kompleksowej dokonuje się nie później niż na
7 dni przed jej rozpoczęciem.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany zapewnić warunki
niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
3. Inspektor do spraw kontroli gospodarki finansowej, zwany dalej
„inspektorem”, podlega wyłączeniu od czynności kontrolnych, jeżeli on lub
członkowie jego rodziny pozostają w takich stosunkach prawnych z jednostką
kontrolowaną lub osobistych z jej pracownikami, które nasuwają wątpliwości co
do bezstronności inspektora. Wyłączenie następuje z urzędu, na wniosek inspektora
lub na wniosek zgłoszony przez kierownika jednostki kontrolowanej odpowiednio uzasadniony.
4. Prezes izby może zarządzić sprawdzenie wykonania wniosków
pokontrolnych w odrębnej kontroli.

Art. 8. 1. W związku z wykonywaną kontrolą inspektorzy mają prawo:
1) żądania niezbędnych informacji dotyczących działalności kontrolowanych
jednostek, w szczególności ich gospodarki finansowej z zakresu realizacji
budżetu oraz gospodarki finansowej;
2) wstępu na teren i do pomieszczeń jednostek kontrolowanych;
3) wglądu w dokumentację związaną z dysponowaniem środkami pieniężnymi,
łącznie z kontrolą stanu kasy;
4) wglądu w dokumentację związaną z gospodarką środkami rzeczowymi;
5) wglądu w dokumentację związaną z gospodarką finansową kontrolowanej jednostki;
6) zabezpieczania dokumentów i innych dowodów;
7) wglądu w indywidualną dokumentację podatkową podmiotów ponoszących
ciężary publiczne na rzecz jednostek samorządu terytorialnego;
8) dostępu do danych osobowych dotyczących kwalifikacji i uposażenia
pracowników samorządowych;
9) sporządzania lub zlecania sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów oraz
wyciągów z dokumentów.
2. Realizując zadania wynikające z ust. 1 pkt 7, inspektorzy związani są
tajemnicą skarbową, o której mowa w art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.).
3. Pracownicy jednostki kontrolowanej obowiązani są do udzielenia
inspektorowi wyjaśnień ustnych lub pisemnych w sprawach dotyczących
przedmiotu kontroli w zakresie wynikającym z powierzonych im czynności służbowych.

Art. 9. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują
inspektor i kierownik kontrolowanej jednostki oraz skarbnik (główny księgowy) lub ich zastępcy.
1a. Kierownik jednostki kontrolowanej lub jego zastępca może odmówić
podpisania protokołu, składając w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania pisemne
wyjaśnienie co do przyczyn tej odmowy. Uprawnienie takie przysługuje również
skarbnikowi (głównemu księgowemu) lub jego zastępcy.
1b. Odmowę podpisania protokołu i złożenie wyjaśnień, o których mowa
w ust. 1a, inspektor odnotowuje w protokole.
1c. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osoby wymienione w ust. 1a
nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektora i realizacji ustaleń kontroli.
2. Na podstawie wyników kontroli izba kieruje do kontrolowanej jednostki
wystąpienie pokontrolne, wskazując źródła i przyczyny nieprawidłowości, ich
rozmiary, osoby odpowiedzialne oraz wnioski zmierzające do ich usunięcia
i usprawnienia badanej działalności. Wystąpienie pokontrolne przekazuje się
kontrolowanej jednostce nie później niż w terminie 60 dni od dnia podpisania
protokołu kontroli.
3. Kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia
doręczenia wystąpienia zawiadomić izbę o wykonaniu wniosków lub
o przyczynach ich niewykonania. Do wniosków zawartych w wystąpieniu
pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżenia do kolegium izby.
4. Zastrzeżenie składa właściwy organ jednostki kontrolowanej w terminie
14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego za pośrednictwem prezesa izby.
Podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez
błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.
5. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, ulega zawieszeniu na czas
rozpatrzenia zastrzeżenia w odniesieniu do wniosków pokontrolnych objętych zastrzeżeniem.

Art. 9a. Izby kontrolują pod względem rachunkowym i formalnym kwartalne
sprawozdania z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
wnioski o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej.

Art. 10. Informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych
dotyczących naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych prezes izby
przekazuje organom dokonującym podziału tych środków.

Art. 10a. 1. Na podstawie wyników działalności nadzorczej, kontrolnej
i opiniodawczej, w razie potrzeby wskazania organom jednostki samorządu
terytorialnego powtarzających się nieprawidłowości lub zagrożenia niewykonania ustawowych zadań, izba przedstawia raport o stanie gospodarki finansowej tej jednostki.
2. Kolegium izby uchwałą decyduje o sporządzeniu raportu, określa jego
zakres i termin oraz wyznacza członka kolegium odpowiedzialnego za
przygotowanie projektu raportu.
3. Po przyjęciu raportu przez kolegium prezes izby przekazuje raport
organom: stanowiącemu i wykonawczemu właściwej jednostki samorządu terytorialnego.
4. Organy jednostki samorządu terytorialnego mogą wnieść do kolegium
zastrzeżenia do raportu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Kolegium
w odrębnej uchwale oddala zastrzeżenia lub je uwzględnia i zmienia raport.
5. Raport podlega ogłoszeniu w systemie teleinformatycznym.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do związków jednostek
samorządu terytorialnego, z tym że raport przekazuje się także organom jednostek
należących do związku.

Art. 11. 1. W zakresie działalności nadzorczej właściwość rzeczowa
regionalnych izb obrachunkowych obejmuje uchwały i zarządzenia podejmowane
przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
1) procedury uchwalania budżetu i jego zmian;
2) budżetu i jego zmian;
3) zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego
jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek;
4) zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5) podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa;
6) absolutorium;
7) wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.
2. W przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej przez organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 stycznia roku budżetowego izba
ustala budżet tej jednostki w terminie do końca lutego roku budżetowego
w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.
2a. Izba ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań
własnych oraz zadań zleconych także w przypadku niezachowania przez tę
jednostkę zasad określonych w art. 242–244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649).
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa w uchwale lub zarządzeniu
izba nie stwierdza nieważności uchwały lub zarządzenia, lecz ogranicza się do
wskazania, że wydano je z naruszeniem prawa.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do związków jednostek
samorządu terytorialnego.

Art. 12. 1. Izba, prowadząc postępowanie nadzorcze w sprawie uznania
uchwały budżetowej organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego za
nieważną w całości lub w części, wskazuje nieprawidłowości oraz sposób i termin ich usunięcia.
2. Jeżeli organ właściwy w wyznaczonym terminie nie usunie
nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1, kolegium izby orzeka o nieważności
uchwał w całości lub w części.
3. W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały budżetowej w całości lub
w części budżet lub jego część dotknięte nieważnością ustala kolegium izby.
4. Wskazanie nieprawidłowości oraz sposobu i terminu ich usunięcia
zawiesza bieg 30-dniowego terminu określonego w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571,
1696 i 1815), art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 82 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512,
1571 i 1815), na okres nie dłuższy niż 30 dni.

Art. 13. Do zadań izby należy ponadto:
1) wydawanie, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego, opinii o możliwości spłaty kredytu, pożyczki oraz innych
zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, a także
wykupu papierów wartościowych;
2) (uchylony)
3) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych
jednostek samorządu terytorialnego;
4) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw
oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach
o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze;
5) wydawanie opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw
oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach
z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek
samorządu terytorialnego i objaśnieniami;
6) (uchylony)
7) (uchylony)
8) wydawanie opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii
w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium;
9) rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego
księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach
dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie
z odrębnymi ustawami;
10) rozpatrywanie innych spraw określonych w odrębnych ustawach;
11) udzielanie wyjaśnień na wystąpienia podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2
w sprawach dotyczących stosowania przepisów o finansach publicznych;
12) wydawanie opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich
prognozach finansowych;
13) wydawanie opinii o programach postępowań naprawczych jednostek
samorządu terytorialnego.

Art. 14. Organem izby jest kolegium izby.

Art. 15. 1. W skład kolegium izby wchodzą prezes izby jako przewodniczący
kolegium oraz pozostali członkowie.
2. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa
izby, zgłoszony po uzyskaniu opinii kolegium izby, przyjętej w głosowaniu tajnym,
w obecności co najmniej połowy jego składu.
3. Połowę składu kolegium izby stanowią członkowie powołani spośród
kandydatów zgłoszonych do kolegium przez organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego.
4. Członkostwo w kolegium izby ma charakter etatowy lub pozaetatowy.
Charakter członkostwa określa Prezes Rady Ministrów, na wniosek prezesa izby.
5. Etatowego członka kolegium powołuje się na czas nieokreślony.
6. Pozaetatowego członka kolegium powołuje się na 6-letnią kadencję.
7. Członkowie kolegium w zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji
kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom.
8. Członkiem kolegium może zostać osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;
3) ukończyła magisterskie wyższe studia prawnicze, administracyjne,
ekonomiczne lub posiada stopień naukowy w jednej z tych dziedzin wiedzy;
4) posiada co najmniej czteroletni staż pracy w jednostkach związanych
z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego lub finansów publicznych;
5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
9. Odwołanie członka kolegium następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji ze stanowiska;
2) utraty co najmniej jednego z warunków określonych w ust. 8;
3) stwierdzenia powtarzającego się naruszania prawa podczas wykonywania
obowiązków lub uchylania się od ich wykonania.
10. Prezes Rady Ministrów na wniosek prezesa izby odwołuje członka
kolegium w przypadkach określonych w ust. 9. Przepisy art. 16a ust. 3 i 4 stosuje
się odpowiednio.

Art. 15a. 1. Kandydatów na członków kolegium wyłania się w drodze konkursu.
2. Konkurs ogłasza prezes izby, który przewodniczy pracom komisji konkursowej.
3. Prezes izby ogłasza konkurs w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.
W przypadku wakatu na stanowisku członka kolegium zgłoszonego przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w ogłoszeniu prezes izby
umieszcza informację o konieczności zgłoszenia kandydata przez taki organ.
4. W skład komisji konkursowej wchodzi prezes izby oraz dwóch członków
kolegium izby, wybranych przez to kolegium zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jego składu.
5. Członkiem komisji konkursowej nie może być członek kolegium izby,
który jest małżonkiem kandydata albo osobą pozostającą z nim we wspólnym
pożyciu, jego krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia bądź jest z nim
związany z tytułu przysposobienia, opieki albo kurateli. Jeżeli okoliczności,
o których mowa w zdaniu pierwszym, zostaną ujawnione po powołaniu komisji,
kolegium izby dokonuje zmiany w składzie komisji. Czynności komisji dokonane
przed zmianą składu komisji uznaje się za nieważne.
6. Komisja nie dopuszcza do konkursu ofert niespełniających wymagań
określonych w ogłoszeniu o konkursie lub złożonych po upływie terminu składania ofert.
7. Komisja orzeka po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez
kandydatów i po przeprowadzeniu z nimi rozmowy, czy spełniają oni kryteria
określone w ogłoszeniu o konkursie oraz sprawdza znajomość obowiązujących
przepisów prawa w zakresie działania regionalnych izb obrachunkowych.
8. Wyboru kandydatów dokonuje się zwykłą większością głosów.
W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu głosowania decyduje głos przewodniczącego.
9. Komisja konkursowa w terminie 7 dni od podjęcia uchwały w sprawie
niedopuszczenia kandydata do konkursu, o którym mowa w ust. 6, albo podjęcia
uchwały w sprawie wyboru kandydatów, o którym mowa w ust. 8, zawiadamia
kandydata na piśmie o podjętej uchwale.
10. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9,
kandydat ma prawo odwołać się do kolegium izby. Kolegium izby rozpatruje
odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
11. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia kolegium izby listę
kandydatów na członków kolegium. Kolegium izby przy opiniowaniu kandydata lub kandydatów realizuje zasadę powoływania przez Prezesa Rady Ministrów
członków kolegium w połowie spośród kandydatów zgłoszonych przez organy
stanowiące jednostek samorządu terytorialnego.
12. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu na członków
kolegium izby, a w szczególności wzór ogłoszenia o konkursie, termin, w jakim
powinno nastąpić ogłoszenie konkursu, terminy zgłaszania kandydatów, w tym
również przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, etapy
postępowania konkursowego oraz szczegółowy tryb postępowania odwoławczego,
o którym mowa w ust. 10.

Art. 16. 1. Prezesa izby powołuje, po przeprowadzeniu konkursu, Prezes
Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
2. Kandydata na prezesa izby wybiera, w drodze konkursu, kolegium izby
spośród członków kolegium i pozostałych kandydatów spełniających wymogi
określone w art. 15 ust. 8.
3. Kolegium izby ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym konkurs na
stanowisko prezesa izby, w terminie 60 dni przed upływem kadencji.
4. W skład komisji konkursowej wchodzi trzech członków kolegium
wybranych przez kolegium zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jego składu.
5. Członkiem komisji konkursowej nie może być członek kolegium izby,
który kandyduje na stanowisko prezesa izby, jest małżonkiem kandydata albo osobą
pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, jego krewnym albo powinowatym do
drugiego stopnia bądź jest z nim związany z tytułu przysposobienia, opieki albo
kurateli. Jeżeli okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostaną
ujawnione po powołaniu komisji, kolegium izby dokonuje zmiany w składzie
komisji. Czynności komisji dokonane przed zmianą uznaje się za nieważne.
6. Komisja nie dopuszcza do konkursu ofert niespełniających wymagań
określonych w ogłoszeniu o konkursie lub złożonych po upływie terminu składania
ofert. Art. 15a ust. 7 stosuje się odpowiednio.
7. Przewodniczący komisji konkursowej w terminie 7 dni przedstawia
kolegium izby listę kandydatów lub kandydata na prezesa izby. Kolegium izby wybiera kandydata na prezesa izby, w głosowaniu tajnym, bezwzględną
większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. Przewodniczący
kolegium przesyła uchwałę ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej.
8. Kolegium izby w terminie 7 dni od podjęcia uchwały w sprawie
zaopiniowania kandydatów na prezesa izby zawiadamia kandydatów na piśmie
o podjętej uchwale.
9. W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 8,
kandydat ma prawo odwołać się do ministra właściwego do spraw administracji
publicznej. Minister właściwy do spraw administracji publicznej rozpatruje
odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
10. Kadencja prezesa izby trwa 6 lat, licząc od daty powołania.
11. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do
czasu powołania nowego prezesa.
12. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe warunki przeprowadzania konkursu na prezesa izby,
a w szczególności zadania komisji konkursowej, wzór ogłoszenia o konkursie,
termin zgłaszania kandydatów, biorąc pod uwagę termin upływu kadencji prezesa
izby, etapy postępowania konkursowego oraz szczegółowy tryb postępowania
odwoławczego, o którym mowa w ust. 9.

Art. 16a. 1. Odwołanie prezesa izby następuje w przypadkach, o których
mowa w art. 15 ust. 9.
2. Prezesa izby odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra
właściwego do spraw administracji publicznej.
3. Decyzję o odwołaniu, wraz z uzasadnieniem, doręcza się
zainteresowanemu. Na decyzję o odwołaniu zainteresowanemu służy prawo
wniesienia skargi do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia jej
doręczenia. Wniesienie skargi wstrzymuje odwołanie ze stanowiska. Sąd
administracyjny wyznacza rozprawę w tej sprawie w terminie przypadającym
w ciągu 30 dni od dnia złożenia skargi.
4. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 3, stosuje się
odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do sądu decyzji administracyjnych. Przepisu art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, z późn. zm. ) nie stosuje się.
5. W przypadku odwołania prezesa izby albo jego śmierci, kolegium
właściwej izby ogłasza konkurs na stanowisko prezesa izby w terminie 14 dni od
dnia odwołania albo od dnia jego śmierci. Przepis art. 16 ust. 2 stosuje się
odpowiednio.
6. Po upływie kadencji prezesa izby albo po odwołaniu prezesa w związku ze
złożoną rezygnacją pozostaje on etatowym członkiem kolegium.
7. W przypadku gdy przekształcenie stosunku pracy prezesa kolegium
powodowałoby przekroczenie liczby członków kolegium, o której mowa w art. 2
ust. 4, albo wynikających z budżetu państwa limitów zatrudnienia i kwot
wynagrodzeń dla danej grupy osób objętych mnożnikowym systemem
wynagrodzenia, liczby te zwiększa się o jeden, a uzupełnienie środków na
wynagrodzenia następuje z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na
sfinansowanie nieprzewidzianych zmian organizacyjnych.

Art. 16b. Zastępcę prezesa izby powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów,
na wniosek prezesa izby, spośród członków kolegium.

Art. 17. 1. Prezes izby kieruje pracami izby, a w szczególności:
1) reprezentuje izbę na zewnątrz;
2) jest przełożonym pracowników izby;
3) przedkłada, po przyjęciu przez kolegium izby, ministrowi właściwemu do
spraw administracji publicznej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu
oraz sprawozdanie z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej
izby, w terminie do końca pierwszego kwartału roku następującego po roku
objętym sprawozdaniem;
4) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego izby;
5) występuje do Prezesa Rady Ministrów z wnioskami o powołanie
i o odwołanie zastępcy prezesa oraz o powołanie, odwołanie lub zmianę
charakteru zatrudnienia członka kolegium;
6) występuje do Prezesa Rady Ministrów o zwiększenie liczby członków kolegium;
7) wyznacza składy orzekające i ich przewodniczących;
8) ogłasza konkurs na stanowisko członka kolegium;
9) zwołuje posiedzenia kolegium izby;
10) powołuje, spośród członków kolegium, komisję do rozpatrywania spraw,
o których mowa w art. 13 pkt 9, oraz wyznacza jej przewodniczącego;
11) realizuje zadania określone w art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1440 i 1495).
2. Prezes izby wykonuje również inne czynności przewidziane przepisami
prawa, a niezastrzeżone dla kolegium izby, komisji orzekającej w sprawach
o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz składów orzekających.
2a. (uchylony)
3. Zastępca prezesa izby:
1) wykonuje zadania i uprawnienia w zakresie określonym przez prezesa izby;
2) kieruje działalnością izby w czasie nieobecności prezesa izby, z wyłączeniem
spraw, które prezes zastrzegł do swojej wyłącznej właściwości.

Art. 18. 1. Do wyłącznej właściwości kolegium izby należy:
1) ustalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz orzekanie
o nieważności uchwał i zarządzeń, o których mowa w art. 11 ust. 1;
2) rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych w art. 20 ust. 2;
3) przyjmowanie sprawozdań z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej izby;
4) uchwalanie wniosków do projektu budżetu izby oraz ramowego planu pracy;
5) przyjmowanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego
planu pracy izby, w tym planu kontroli;
5a) rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych;
5b) opiniowanie kandydatów na członków kolegium;
5c) wybór kandydata na prezesa izby;
5d) uchwalanie regulaminu organizacyjnego izby;
6) podejmowanie uchwał w innych sprawach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Uchwały kolegium izby zapadają bezwzględną większością głosów
w obecności co najmniej 1/2 liczby członków kolegium izby.
3. W posiedzeniu kolegium izby ma prawo uczestniczyć przedstawiciel
podmiotu określonego w art. 1 ust. 2, którego sprawa jest rozpatrywana.

Art. 18a. 1. Posiedzenia kolegium izby zwołuje prezes izby w razie potrzeby,
nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Prezes izby zwołuje kolegium także na
pisemny wniosek co najmniej połowy członków kolegium, w terminie 14 dni od
dnia jego złożenia.
2. Posiedzeniu kolegium przewodniczy prezes izby, a w przypadku jego
nieobecności – zastępca prezesa izby lub wyznaczony przez prezesa członek kolegium.
3. Rozstrzygnięcia nadzorcze, postanowienia i opinie kolegium w sprawach
objętych ustawą są podejmowane w formie uchwał.
4. Uchwały kolegium podpisuje osoba przewodnicząca w jego posiedzeniu.
5. Z posiedzenia kolegium izby sporządza się protokół.

Art. 19. 1. W izbie działają składy orzekające, złożone z 3 członków kolegium.
2. Do właściwości składów orzekających należy wydawanie opinii
w sprawach określonych w ustawach.
3. W sprawach, o których mowa w art. 13 pkt 8, oraz w sprawie uchwały rady
gminy o nieudzieleniu absolutorium wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta)
izby wydają opinię w terminie 14 dni.

Art. 20. 1. Od uchwał składów orzekających służy odwołanie do kolegium
izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.
2. Odwołanie od opinii wydanej przez skład orzekający w sprawach
określonych w art. 13 pkt 3–5 rozpatrywane jest przez kolegium izby, nie później
niż w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.

Art. 21. 1. Wydanie przez izbę negatywnej opinii o projekcie budżetu
jednostki samorządu terytorialnego nie wstrzymuje procedury uchwalania budżetu,
jednakże organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązany jest przed uchwaleniem budżetu przedstawić tę opinię organowi stanowiącemu
jednostki samorządu terytorialnego wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty.
2. O negatywnej opinii wydanej w sprawie określonej w art. 13 pkt 5 prezes
izby informuje właściwego wojewodę i ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3. Negatywną opinię izby o sprawozdaniu z wykonania budżetu jednostki
samorządu terytorialnego organ wykonawczy przedstawia organowi stanowiącemu
jednostki wraz z odpowiedzią na zawarte w niej zarzuty nie później niż przed
rozpatrzeniem absolutorium dla organu wykonawczego.
4. (uchylony)

Art. 22. (uchylony).

Art. 23. 1. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez
pracowników regionalnych izb obrachunkowych zajmujących stanowiska prezesa,
członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora określają przepisy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
2. Prezes izby, jego zastępca i pozostali członkowie kolegium oraz
pracownicy regionalnej izby obrachunkowej nie mogą być członkami organów
jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych kolegiów odwoławczych
oraz być w stosunku pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ust. 2.
3. Prezesowi izby, jego zastępcy i pozostałym członkom kolegium oraz
pracownikom regionalnej izby obrachunkowej nie można powierzyć wykonywania
pracy na rzecz jednostek, o których mowa w art. 1 ust. 2, na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Art. 24. 1. Inspektorzy wykonują zadania kontrolne izby; sporządzają
protokoły, które przekazują prezesowi izby i podmiotom kontrolowanym.
2. (uchylony)

Art. 25. 1. Członkowie kolegium oraz inspektorzy w zakresie
wykonywanych czynności korzystają z ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.
2. Pozaetatowym członkom kolegium izby, którzy ulegli wypadkowi w czasie
lub w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z niniejszej ustawy, przysługują świadczenia określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych
w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245).

Art. 25a. 1. Prezesi izb oraz po jednym reprezentancie wybranym przez
kolegia izb tworzą Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych, do zadań której należy:
1) reprezentowanie izb wobec naczelnych i centralnych organów państwa;
2) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej
wniosków dotyczących zmian w przepisach prawnych regulujących
komunalną gospodarkę finansową;
3) przedkładanie właściwemu dysponentowi części budżetowej wniosków do
projektu budżetu państwa w części obejmującej izby;
4) upowszechnianie dorobku i doświadczeń izb;
5) uzgadnianie planów i programów szkoleń pracowników izb;
6) koordynowanie planów i programów kontroli;
7) przedkładanie corocznie Sejmowi i Senatowi w terminie do 30 czerwca
sprawozdań z działalności izb i wykonania budżetu przez jednostki
samorządu terytorialnego.
2. Rada wybiera ze swojego składu na okres dwóch lat przewodniczącego i dwóch zastępców.
3. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami oraz reprezentuje Radę na zewnątrz.
4. Krajowa Rada pracuje na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez
Prezesa Rady Ministrów.

Art. 25b. 1. Zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach
pokontrolnych rozpatrują kolegia izb.
2. Kolegium może zastrzeżenia oddalić lub uwzględnić. Przed
rozstrzygnięciem sprawy kolegium może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych
czynności kontrolnych.
3. Uchwały kolegium w sprawach odwoławczych zapadają zwykłą
większością głosów, na posiedzeniu niejawnym.
4. Rozpatrzenie zastrzeżenia powinno nastąpić w terminie 30 dni.

Art. 26. 1. Obsługę administracyjną izby zapewnia biuro izby.
2. Do pracowników regionalnych izb obrachunkowych w sprawach
nienormowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r.
o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915 oraz z 2019 r.
poz. 1043 i 1820).

Art. 26a. 1. Prezes izby nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy:
1) na podstawie powołania – z etatowymi członkami kolegium izby;
2) na podstawie umowy o pracę – z pozostałymi pracownikami izby.
2. Podstawą rozwiązania stosunku pracy etatowego członka kolegium jest odwołanie.
3. Prezes izby dokonuje, w imieniu izby, czynności z zakresu prawa pracy
wobec zastępcy prezesa izby, etatowych członków kolegium oraz pozostałych pracowników izby.
4. Pozaetatowi członkowie kolegium izby otrzymują stosowny ryczałt, diety
oraz zwrot kosztów podróży, określone rozporządzeniem, o którym mowa w ust. 6.
Do pozaetatowych członków kolegium izby stosuje się odpowiednio przepisy
art. 25 ust. 1–3 ustawy o samorządzie gminnym, z tym że zgodę na rozwiązanie
stosunku pracy wyraża kolegium izby.
5. Wynagrodzenie zasadnicze prezesa izby, zastępcy prezesa izby oraz
etatowych członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której
wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa. Wysokość
wynagrodzenia różnicowana jest ze względu na staż i pełnioną funkcję oraz liczbę
jednostek nadzorowanych przez daną regionalną izbę obrachunkową.
6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zasady
wynagradzania prezesa izby, zastępcy prezesa izby, etatowych członków kolegium
izby, zasady wynagradzania pozostałych pracowników izby oraz wymagane
kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej, zasady ustalania
ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izby.
7. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wielokrotność
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 5.

Art. 27. Kto uchyla się od kontroli, w szczególności przez nieprzedłożenie
potrzebnych dla kontroli dokumentów, albo niezgodnie z prawdą informuje
o wykonaniu wniosków pokontrolnych, podlega karze grzywny.

Art. 28. (pominięty).

Art. 29. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.