Wejscie w życie: 1 stycznia 1997

Ostatnia Zmiana: 18 kwietnia 2020

Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Art. 1. Rada Ministrów (Rząd) działa kolegialnie.

Art. 2. 1. Rada Ministrów, wykonując ustanowione dla niej w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach zadania i kompetencje, rozpatruje sprawy i
podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach.
2. Rada Ministrów może również rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze
korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk (drogą obiegową).
3. Organizację i tryb swojej pracy Rada Ministrów określa w regulaminie.

Art. 3. Przepisy ustawy dotyczące ministrów stosuje się również do osób, o
których mowa w art. 147 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4. (uchylony).

Art. 5. W celu wykonania zadań i kompetencji określonych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawach, Prezes Rady Ministrów może w szczególności:
1) wyznaczyć ministrowi zakres spraw, w których minister ten działa z
upoważnienia Prezesa Rady Ministrów;
2) żądać informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych lub dotyczących
poszczególnej sprawy albo rodzaju spraw od ministra, kierownika urzędu
centralnego lub wojewody oraz od pracowników urzędów organów administracji
rządowej po zawiadomieniu właściwego ministra, kierownika urzędu
centralnego lub wojewody;
3) zarządzić przeprowadzenie korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk
członków Rady Ministrów;
4) zwoływać, brać udział i przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych
Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, bez względu na ich skład i zakres działania;
5) zwoływać posiedzenia, z udziałem właściwych ministrów, kierowników
urzędów centralnych lub wojewodów i im przewodniczyć;
6) przekazać, z urzędu lub na wniosek właściwego organu albo na wniosek strony,
sprawę należącą do właściwości więcej niż jednego ministra lub kierownika
centralnego urzędu do załatwienia wskazanemu przez siebie ministrowi,
zawiadamiając o tym wszystkie inne właściwe organy oraz strony;
7) rozstrzygać o zakresie działania ministrów w razie sporu kompetencyjnego między ministrami.

Art. 6. 1. W razie nieobecności Prezesa Rady Ministrów lub w innym wypadku
czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Ministrów,
pracami Rady Ministrów kieruje wiceprezes Rady Ministrów wyznaczony przez
Prezesa Rady Ministrów lub jeden z ministrów, jeżeli wiceprezes Rady Ministrów nie
został powołany.
2. Wiceprezes Rady Ministrów wykonuje, w imieniu Prezesa Rady Ministrów,
zadania i kompetencje w zakresie powierzonym przez Prezesa Rady Ministrów.
3. (uchylony)

Art. 7. 1. Członek Rady Ministrów uczestniczy, na zasadach określonych w
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w ustalaniu polityki państwa, ponosząc za treść
i za realizację działań Rządu odpowiedzialność w trybie i na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.
2. Członek Rady Ministrów jest obowiązany, w zakresie swojego działania, do
inicjowania i opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw,
projektów założeń projektów ustaw i projektów aktów normatywnych na posiedzenia
Rady Ministrów – na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów.
3. Członek Rady Ministrów realizuje politykę ustaloną przez Radę Ministrów.
4. Członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, w szczególności:
1) współdziała z innymi członkami Rady Ministrów;
2) nadzoruje działalność terenowych organów administracji rządowej;
3) prowadzi konsultacje publiczne oraz współdziała z samorządem terytorialnym,
organizacjami społecznymi i przedstawicielstwami środowisk zawodowych i twórczych;
4) występuje do Prezesa Rady Ministrów o powołanie zespołów
międzyresortowych do wykonywania zadań wykraczających poza zakres jego działania;
5) po zawiadomieniu Prezesa Rady Ministrów powołuje rady i zespoły, jako organy
pomocnicze w sprawach należących do zakresu jego działania.

Art. 8. Członek Rady Ministrów reprezentuje w swoich wystąpieniach
stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.

Art. 9. 1. Członek Rady Ministrów, upoważniony przez Radę Ministrów,
reprezentuje Rząd przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach
rozpatrywanych z inicjatywy Rady Ministrów. W takim wypadku minister składa, po
porozumieniu się z Prezesem Rady Ministrów, wszelkie oświadczenia w imieniu Rządu.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do reprezentowania Rządu w innych
sprawach rozpatrywanych przez Sejm. W takim wypadku upoważnienia do
reprezentowania Rządu może, w uzasadnionych wypadkach, udzielić ministrowi
Prezes Rady Ministrów.
3. Prezes Rady Ministrów może, na wniosek ministra:
1) udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu przed Sejmem sekretarzowi
stanu lub podsekretarzowi stanu w danym ministerstwie, pełnomocnikowi Rządu
lub kierownikowi urzędu centralnego;
2) udzielić upoważnienia do reprezentowania Rządu w Sejmie, poza posiedzeniem
plenarnym, innej osobie czynnej w danym dziale administracji rządowej.
4. Zasady określone w ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do wszystkich innych
sytuacji wymagających upoważnienia do reprezentowania Rządu przed innymi
organami państwowymi, w szczególności przed Senatem Rzeczypospolitej Polskiej i
Trybunałem Konstytucyjnym.
5. Zasady i tryb udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie
regulują odrębne przepisy.

Art. 10. 1. Rada Ministrów może ustanowić pełnomocnika Rządu do
określonych spraw, których przekazanie członkom Rady Ministrów nie jest celowe.
2. Pełnomocnikiem Rządu może być sekretarz stanu lub podsekretarz stanu, a w
szczególnie uzasadnionych wypadkach, w zakresie zadań o zasięgu regionalnym –
wojewoda.
3. Pełnomocnika Rządu powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
4. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zakres udzielonych
pełnomocnikowi upoważnień, sposób sprawowania nadzoru nad jego działalnością
oraz sposób zapewnienia pełnomocnikowi obsługi merytorycznej, organizacyjno-
-prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej.
5. W celu sfinansowania działalności ustanowionego pełnomocnika Rządu,
Prezes Rady Ministrów może, w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia
planowanych dochodów i wydatków budżetowych między częściami budżetu
państwa, z zachowaniem przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.

Art. 10a. 1. Podmiot wykonujący zadania publiczne udostępnia Prezesowi Rady
Ministrów, Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnikowi Prezesa
Rady Ministrów właściwemu do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk
publicznych na ich wniosek dane zgromadzone w zbiorach i rejestrach tego podmiotu.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, przed udostępnieniem podlegają anonimizacji lub pseudonimizacji.
3. Dane, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane w celu projektowania polityk
publicznych i działań Rady Ministrów. W tym celu dane te mogą być łączone.
4. W ramach realizacji celu, o którym mowa w ust. 3, Prezes Rady Ministrów,
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
właściwy do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych mogą
udostępniać dane uzyskane w sposób określony w ust. 1 innym osobom lub
podmiotom, we współpracy z którymi realizują prace, o których mowa w ust. 3.
5. Przepisy odrębne nie ograniczają uprawnień Prezesa Rady Ministrów, Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów
właściwego do spraw analiz i studiów z zakresu kluczowych polityk publicznych,
o których mowa w ust. 1.

Art. 11. (uchylony).

Art. 12. 1. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka
Rady Ministrów, może, w drodze zarządzenia, tworzyć organy pomocnicze Rady
Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów, a w szczególności:
1) stały komitet lub komitety Rady Ministrów w celu inicjowania, przygotowania i
uzgadniania rozstrzygnięć albo stanowisk Rady Ministrów lub Prezesa Rady
Ministrów w sprawach należących do zadań i kompetencji tych organów;
2) komitety do rozpatrywania określonych kategorii spraw lub określonej sprawy;
3) rady i zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i
kompetencji Rady Ministrów lub Prezesa Rady Ministrów.
2. Prezes Rady Ministrów, tworząc organy pomocnicze, o których mowa w ust.
1, określi ich nazwę, skład, zakres działania oraz tryb postępowania.

Art. 12a. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, tworzyć komisje do
opracowania projektów kodyfikacji określonych dziedzin prawa, uwzględniając
dorobek nauki i doświadczenia praktyki. Rada Ministrów wydając rozporządzenie,
określi nazwę i przedmiot działania komisji oraz jej skład i tryb postępowania.

Art. 13. 1. Rada Ministrów w uzgodnieniu z zainteresowaną instytucją lub
środowiskiem społecznym może powoływać, w drodze rozporządzenia, komisje
wspólne, składające się z przedstawicieli Rządu oraz tej instytucji lub środowiska.
Rada Ministrów wydając rozporządzenie, określi nazwę i przedmiot działania komisji
wspólnej oraz jej skład i tryb postępowania.
2. Celem komisji, o których mowa w ust. 1, jest wypracowanie wspólnego
stanowiska w sprawach ważnych dla polityki Rządu oraz interesów reprezentowanej
w komisji instytucji lub środowiska.

Art. 14. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Legislacyjna.
2. Prezes Rady Ministrów powołuje członków Rady Legislacyjnej.
3. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zadania oraz
szczegółowe zasady i tryb funkcjonowania Rady Legislacyjnej.
4. Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady Legislacyjnej ustala, w
drodze rozporządzenia:
1) zasady techniki prawodawczej.
2) (uchylony)
5. Prezes Rady Ministrów wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt
1, określi w szczególności elementy metodyki przygotowania i sposób redagowania
projektów ustaw i rozporządzeń oraz innych normatywnych aktów prawnych, a także
warunki, jakim powinny odpowiadać uzasadnienia projektów normatywnych aktów
prawnych, jak również reguły przeprowadzania zmian w systemie prawa. Stosowanie
zasad techniki prawodawczej powinno zapewnić w szczególności spójność i
kompletność systemu prawa oraz przejrzystość tekstów normatywnych aktów
prawnych, z uwzględnieniem dorobku nauki i doświadczeń praktyki.
6. (uchylony)

Art. 14a. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rządowe Centrum Legislacji jako
państwowa jednostka organizacyjna podległa Prezesowi Rady Ministrów.

Art. 14b. Rządowe Centrum Legislacji, zwane dalej „Centrum”, zapewnia
koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i
innych organów administracji rządowej.

Art. 14c. Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów poprzez:
1) opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych
w regulaminie pracy Rady Ministrów, chyba że na podstawie odrębnych
przepisów opracowywanie określonych rodzajów projektów ustaw należy do
właściwości innych podmiotów;
2) opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów
aktów prawnych innych niż określone w pkt 1 oraz do projektów założeń
projektów ustaw;
3) opracowywanie pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów
prawnych innych niż określone w pkt 1, skierowanych do rozpatrzenia przez
Radę Ministrów, w tym poprzez ich ocenę pod względem prawnym i
redakcyjnym przez Komisję Prawniczą prowadzoną przez Centrum;
3a) zapewnienie udziału Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów w postępowaniu
przed Trybunałem Konstytucyjnym;
4) analizowanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i
Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także Trybunału Sprawiedliwości
Wspólnot Europejskich i Sądu Pierwszej Instancji w szczególności w zakresie
wpływu na polski system prawa;
5) koordynowanie pod względem prawnym i formalnym przebiegu uzgodnień
rządowych projektów aktów prawnych;
6) wydawanie, z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów, na zasadach i w trybie
określonych w odrębnych przepisach Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”;
7) współdziałanie z ministrem właściwym do spraw członkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej w sprawie dostosowania prawa polskiego do prawa
Unii Europejskiej i jego wykonywania;
8) współdziałanie z Radą Legislacyjną w zakresie opiniowania rządowych
projektów aktów normatywnych pod względem ich zgodności z Konstytucją
Rzeczypospolitej Polskiej oraz spójności z polskim systemem prawa;
9) monitorowanie wydawania przez organy administracji rządowej przepisów
wykonawczych do ustaw;
10) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub
wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 14d. Centrum współdziała z podmiotami, o których mowa
w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), oraz innymi jednostkami
organizacyjnymi prowadzącymi działalność związaną z zadaniami Centrum.

Art. 14e. 1. Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy wiceprezesów
Centrum oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Centrum.
2. Prezesa Centrum powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Centrum.
2a. Stanowisko Prezesa Centrum może zajmować osoba, która:
1) ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskała tytuł magistra;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pełni praw publicznych;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Centrum.
2b. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Centrum ogłasza się przez
umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:
1) nazwę i adres Centrum;
2) określenie stanowiska;
3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa;
4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce składania dokumentów;
7) informację o sposobach oceny kandydatów.
2c. Termin, o którym mowa w ust. 2b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od
dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
2d. Nabór na stanowisko Prezesa Centrum przeprowadza zespół, powołany przez
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów,
liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię wyłonienia
najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe
kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
2e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 2d, może
być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która
posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
2f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 2e, mają obowiązek
zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko,
uzyskanych w trakcie naboru.
2g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których
przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający:
1) nazwę i adres Centrum;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych
w ogłoszeniu o naborze;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;
6) skład zespołu.
2i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w
Biuletynie Informacji Publicznej Centrum i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazwę i adres Centrum;
2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.
2j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.
3. Prezes Centrum wykonuje czynności ze stosunku pracy wobec osób
zatrudnionych w Centrum oraz inne czynności przewidziane w obowiązujących
ustawach dla kierownika urzędu.
4. Wiceprezesów Centrum powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa
Centrum. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesów Centrum.
5. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4,
powołuje Prezes Centrum.
6. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4,
stosuje się odpowiednio ust. 2a–2j.

Art. 14f. 1. (uchylony)
2. (uchylony)

Art. 14g. 1. Wymagania kwalifikacyjne dotyczące legislatorów określają
odrębne przepisy.
2. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, zasady
wynagradzania oraz wymagania kwalifikacyjne pracowników Centrum, z
uwzględnieniem ust. 1.

Art. 14h. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych
w przepisach o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.
2. Prezes Centrum dysponuje środkami budżetu państwa przeznaczonymi na
finansowanie Centrum.

Art. 14i. 1. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Centrum
statut, w którym określa jego organizację wewnętrzną.
2. Prezes Centrum nadaje Centrum regulamin organizacyjny, który określa
zakres zadań i tryb pracy jego komórek organizacyjnych.
3. Prezes Centrum może tworzyć i znosić stałe lub doraźne komisje oraz rady i
zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zakresu działania
Centrum, określając ich nazwę, cel utworzenia, zakres zadań, skład i tryb pracy.

Art. 14j. (uchylony).

Art. 14k. (uchylony).

Art. 14l. (uchylony).

Art. 14m. (uchylony).

Art. 14n. (uchylony).

Art. 14o. (uchylony).

Art. 15. 1. W celu sfinansowania działalności organów pomocniczych, komisji i
komisji wspólnych, o których mowa w art. 12, 12a i 13, Prezes Rady Ministrów może,
w drodze rozporządzenia, dokonywać przeniesienia planowanych dochodów i
wydatków budżetowych między częściami budżetu państwa, z zachowaniem
przeznaczenia środków publicznych, wynikającego z ustawy budżetowej.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób finansowania i
obsługi organów pomocniczych, komisji i komisji wspólnych, o których mowa w art.
12, 12a i 13.

Art. 16. (uchylony).

Art. 17. 1. Prezes Rady Ministrów zwołuje posiedzenia Rady Ministrów, ustala
ich porządek i im przewodniczy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezes Rady Ministrów może
zdecydować o odbyciu posiedzenia Rady Ministrów przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
1) transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami
posiedzenia Rady Ministrów,
2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy
posiedzenia Rady Ministrów mogą wypowiadać się w toku posiedzenia
– z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

Art. 18. 1. Posiedzenie Rady Ministrów przygotowuje i obsługuje sekretarz Rady
Ministrów, do którego należą również sprawy związane z:
1) przyjmowaniem od wnioskodawców oraz przekazywaniem członkom Rady
Ministrów projektów dokumentów rządowych;
2) opracowywaniem protokołu ustaleń przyjętych przez Radę Ministrów;
3) przygotowywaniem dokumentów rozpatrywanych przez Radę Ministrów oraz
przedkładanych do podpisu Prezesowi Rady Ministrów;
4) koordynowaniem działalności legislacyjnej Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
2. Sekretarz Rady Ministrów uczestniczy w rozpatrywaniu spraw przez Radę Ministrów.

Art. 19. (uchylony).

Art. 20. (uchylony).

Art. 21. (uchylony).

Art. 22. 1. Posiedzenia Rady Ministrów są niejawne.
1a. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady
Ministrów, może zezwolić zaproszonym osobom na przysłuchiwanie się posiedzeniu
Rady Ministrów w całości lub w części oraz na udzielanie wyjaśnień.
2. Rada Ministrów jest obowiązana informować opinię publiczną o przedmiocie
posiedzenia oraz o podjętych rozstrzygnięciach. Nie dotyczy to spraw, w stosunku do
których Prezes Rady Ministrów zarządził tajność obrad.

Art. 23. (uchylony).

Art. 24. 1. Rada Ministrów może powierzyć Prezesowi Rady Ministrów
ostateczną redakcję tekstów przyjętych rozstrzygnięć.
2. Rozstrzygnięcia Rady Ministrów podpisuje Prezes Rady Ministrów po ich
przedstawieniu i podpisaniu przez sekretarza Rady Ministrów.

Art. 25. (uchylony).

Art. 26. 1. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, zwana dalej „Kancelarią”,
zapewnia obsługę:
1) Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów;
2) wiceprezesów Rady Ministrów;
3) (uchylony)
4) Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;
5) Rady Legislacyjnej;
6) Szefa Służby Cywilnej.
2. Kancelaria może obsługiwać również pełnomocnika Rządu oraz wskazane
przez Prezesa Rady Ministrów organy pomocnicze, komisje i komisje wspólne, o
których mowa w art. 12, 12a i 13.

Art. 27. Kancelarią kieruje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 28. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje sekretarzy i podsekretarzy
stanu w Kancelarii.

Art. 29. Do zadań, które z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów realizuje
Kancelaria, należy w szczególności:
1) (uchylony)
1a) dokonywanie ocen skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych
projektowanych regulacji oraz sporządzanie ocen tych skutków, w tym
projektów powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju
społecznym i gospodarczym;
1b) opracowywanie ocen międzynarodowych uwarunkowań sytuacji kraju oraz
długofalowych koncepcji polityki zagranicznej;
1c) opracowywanie ocen funkcjonalności struktur państwa i sprawności ich działania;
1d) przygotowywanie innych analiz, prognoz, koncepcji, programów i ocen,
zleconych przez Prezesa Rady Ministrów;
2) (uchylony)
3) koordynacja realizacji polityki kadrowej w administracji rządowej, w zakresie
określonym w odrębnych przepisach;
4) obsługa spraw kadrowych osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
w administracji rządowej;
5) koordynacja współdziałania Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów z
Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej, Senatem Rzeczypospolitej Polskiej,
Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i innymi organami państwowymi;
6) obsługa informacyjna oraz prasowa Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów
oraz wewnętrznych organów pomocniczych i opiniodawczo-doradczych Rady Ministrów;
7) (uchylony)
8) wykonywanie zadań z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa określonych
w odrębnych przepisach;
9) wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach lub zleconych
przez Prezesa Rady Ministrów.

Art. 30. (uchylony).

Art. 31. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje Kancelarii statut,
w którym określa szczegółowy zakres zadań i organizację Kancelarii oraz jednostki
organizacyjne nadzorowane przez Szefa Kancelarii, z uwzględnieniem zasad
określonych w art. 39 ust. 2–4.

Art. 31a. Prezes Rady Ministrów w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, może, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, przyznać
osobie fizycznej, z rezerwy ogólnej budżetu państwa, nagrodę specjalną Prezesa Rady Ministrów.

Art. 32. (uchylony).

Art. 33. 1. Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy zakres działania ministra, niezwłocznie po powołaniu Rady
Ministrów, a jeżeli minister został powołany w innym czasie – niezwłocznie po
jego powołaniu;
2) ministerstwo lub inny urząd administracji rządowej, który ma obsługiwać
ministra, a w wypadku ministra kierującego określonym działem administracji
rządowej – również organy jemu podległe lub przez niego nadzorowane, z
zastrzeżeniem art. 34 ust. 2.
1a. Prezes Rady Ministrów określając szczegółowy zakres działania ministra, w
wypadku ministra kierującego określonym działem administracji rządowej:
1) wskazuje, z uwzględnieniem przepisów o działach administracji rządowej, dział
lub działy, którymi kieruje minister;
2) (uchylony)
3) określa, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, zakres uprawnień ministra jako
dysponenta wyodrębnionej lub wyodrębnionych części budżetu państwa.
1b. (uchylony)
1c. (uchylony)
1d. Minister kierujący określonym działem administracji rządowej ustala, w
drodze obwieszczenia, wykaz jednostek organizacyjnych jemu podległych lub przez
niego nadzorowanych. Obwieszczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, tracą moc:
1) z dniem powołania nowej Rady Ministrów;
2) z dniem powołania dla danego działu administracji rządowej nowego ministra.
3. W wypadku uchylenia przepisów określonych w ust. 1, do dnia wejścia w życie
nowych przepisów Prezes Rady Ministrów wykonuje zadania ministra, którego
uchylony przepis dotyczy.

Art. 34. 1. Minister kieruje, nadzoruje i kontroluje działalność
podporządkowanych organów, urzędów i jednostek. W szczególności w tym zakresie:
1) tworzy i likwiduje jednostki organizacyjne, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;
2) powołuje i odwołuje kierowników jednostek organizacyjnych, chyba że przepisy
odrębne stanowią inaczej.
3) (uchylony)
2. Minister nadzoruje i kontroluje działalność organów i jednostek, w stosunku
do których uzyskał uprawnienia nadzorcze na podstawie przepisów ustawowych – na
zasadach określonych w tych przepisach. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Rada Ministrów może powołać przy ministrze komitet doradczy i określić
zakres jego zadań.

Art. 34a. 1. Minister, w celu dostosowania do polityki ustalonej przez Radę
Ministrów zasad i kierunków działania podległych lub nadzorowanych centralnych
organów administracji rządowej, innych urzędów lub jednostek organizacyjnych
niemających osobowości prawnej, może wydawać kierownikom urzędów centralnych
oraz kierownikom innych urzędów i jednostek organizacyjnych wiążące ich wytyczne i polecenia.
2. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą dotyczyć
rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji administracyjnej.
3. Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 1, wydane ustnie, wymagają
potwierdzenia na piśmie.
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do organów, urzędów i jednostek
organizacyjnych wchodzących w skład zespolonej administracji rządowej, chyba że
przepisy szczególne stanowią inaczej.

Art. 35. 1. Minister, do którego zakresu działania należy sprawowanie nadzoru
nad określonym urzędem centralnym, przedstawia sprawy dotyczące tego urzędu na
posiedzeniu Rady Ministrów.
2. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, minister, o którym mowa w ust. 1:
1) składa Prezesowi Rady Ministrów wniosek o nadanie urzędowi centralnemu statutu;
2) składa Prezesowi Rady Ministrów wnioski o powołanie i odwołanie kierownika
urzędu centralnego;
3) powołuje zastępców kierownika urzędu centralnego;
4) wykonuje w stosunku do urzędu centralnego uprawnienia określone w art. 34 ust. 1 pkt 3.
2a. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje statut, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1.
3. Minister zapewnia współdziałanie podległych urzędów centralnych.
4. Minister przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów
projekty dokumentów rządowych w sprawach dotyczących działania podległych mu
urzędów centralnych.

Art. 36. W razie nieobsadzenia stanowiska ministra lub jego czasowej
niezdolności do wykonywania obowiązków, ministra zastępuje Prezes Rady
Ministrów lub inny wskazany przez Prezesa Rady Ministrów członek Rady Ministrów.

Art. 37. 1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy sekretarza i
podsekretarzy stanu, gabinetu politycznego ministra oraz dyrektora generalnego urzędu.
2. Zakres czynności sekretarza i podsekretarza stanu ustala właściwy minister,
zawiadamiając o tym Prezesa Rady Ministrów.
3. Sekretarza stanu i podsekretarza stanu powołuje Prezes Rady Ministrów na
wniosek właściwego ministra.
4. Sekretarza i podsekretarza stanu odwołuje Prezes Rady Ministrów.
5. Ministra zastępuje sekretarz stanu w zakresie przez niego ustalonym lub
podsekretarz stanu, jeżeli sekretarz stanu nie został powołany.

Art. 38. W razie przyjęcia dymisji Rządu przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, dymisję składają sekretarze i podsekretarze stanu oraz wojewodowie i
wicewojewodowie. O przyjęciu dymisji Prezes Rady Ministrów rozstrzyga w ciągu
trzech miesięcy od dnia powołania Rady Ministrów.

Art. 39. 1. Ministerstwo tworzy, znosi lub przekształca Rada Ministrów, w
drodze rozporządzenia.
1a. W razie zniesienia lub przekształcenia ministerstwa, Prezes Rady Ministrów
określa, w drodze zarządzenia, przeznaczenie składników majątkowych, będących w
posiadaniu tego ministerstwa, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej, oraz ustala
podmiot i sposób przekazania spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem jego
zniesienia lub przekształcenia.
1b. (uchylony)
1c. (uchylony)
1d. (uchylony)
2. W skład ministerstwa wchodzą komórki organizacyjne:
1) departamenty – do realizacji merytorycznych zadań ministerstwa;
2) biura – do realizacji zadań w zakresie obsługi ministerstwa;
3) sekretariaty – do obsługi ministra oraz komitetów, rad i zespołów;
4) wydziały, referaty, zespoły – jako komórki organizacyjne wewnątrz komórek
wymienionych w pkt 1 i 2.
3. W każdym ministerstwie mogą być tworzone w szczególności:
1) gabinet polityczny ministra;
2) komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska
samodzielne, do spraw:
a) prawnych,
b) informacji,
c) budżetu,
d) finansów,
e) kadr,
f) szkolenia,
g) organizacji,
h) integracji europejskiej,
i) współpracy z zagranicą,
j) informatyki,
k) zamówień publicznych,
l) administracyjno-gospodarczych,
m) kontroli,
n) skarg,
o) wniosków,
p) ochrony informacji niejawnych,
q) audytu wewnętrznego.
3a. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2 i 4, lub stanowiska
samodzielne do spraw wymienionych w ust. 3 pkt 2, mogą być łączone.
4. Bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi wymienionymi w ust. 2
pkt 1–3 oraz ust. 3 pkt 2 sprawuje dyrektor generalny, który zapewnia prawidłowe
wykonywanie zadań określonych przez ministra, sekretarza stanu i podsekretarza
stanu. Prawa i obowiązki dyrektora generalnego urzędu określają odrębne przepisy.
4a. Dyrektor generalny odpowiada za sprawne funkcjonowanie urzędu oraz
gotowość urzędu do wykonywania zadań w przypadku określonym w art. 38.
5. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, nadaje ministerstwu statut, w
którym określa jego szczegółową strukturę organizacyjną.
6. Minister ustala, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny ministerstwa
określający zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o
ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra.
7. Dyrektor Generalny zatwierdza wewnętrzne regulaminy organizacyjne
komórek organizacyjnych ministerstwa oraz, o ile przepisy szczególne nie stanowią
inaczej, jednostek organizacyjnych podległych ministrowi.
8. Przepisy ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do kierowników urzędów
centralnych oraz utworzonych na podstawie ustawy państwowych jednostek
organizacyjnych podległych kierownikom urzędów centralnych.
9. W przypadku utworzenia jednostki budżetowej na podstawie art. 13 ust. 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, standardy i wytyczne w celu
ujednolicenia sposobu funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ministerstw i urzędów centralnych, w tym w szczególności w zakresie
administracyjnej i biurowej obsługi organów administracji rządowej oraz zamówień
centralnych wykonywanych przez tę jednostkę.

Art. 39a. 1. Minister podaje Prezesowi Rady Ministrów następujące dane
dotyczące pracowników zatrudnionych w gabinecie politycznym ministra:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym
osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
4) źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba
została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra;
5) informację o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie
poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie
politycznym ministra.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, podlegają udostępnieniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.

Art. 39b. W zakresie niezbędnym do przygotowania projektu dokumentu
rządowego, przygotowania i prowadzenia uzgodnień, konsultacji publicznych,
opiniowania tego projektu oraz jego rozpatrywania Rada Ministrów, Prezes Rady
Ministrów, członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, inny podmiot, którego upoważnienie wynika z przepisów odrębnych, podmiot działający z upoważnienia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów albo członka Rady Ministrów
oraz Rządowe Centrum Legislacji przetwarzają dane osobowe, w tym dane, o których
mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

Art. 40. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w
ustawie – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i
administracji publicznej.