Wejscie w życie: 1 lipca 2010

Ostatnia Zmiana: brak

Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Art. 1. 1. Osoby będące byłymi pracownikami lub członkami rodzin zmarłych
pracowników lub zmarłych byłych pracowników, uprawnionymi do renty rodzinnej,
których roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone przez syndyka, likwidatora
lub byłego niewypłacalnego pracodawcę, pomimo prawomocnego wyroku sądu
przeciwko tym podmiotom, mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem, o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w
razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.), zwanej
dalej „ustawą”, do kierownika Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, z tytułu
niezaspokojonych roszczeń, w zakresie zgodnym z art. 6 i art. 6a ustawy z dnia 29
grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności
pracodawcy (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm.) w brzmieniu
obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone.
2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do roszczeń pracowniczych, do których
uprawnienie powstało przed dniem wejścia w życie ustawy, a z tytułu których
świadczenia ze środków Funduszu nie mogły być wypłacone z powodu niezłożenia
wniosku do Funduszu, o którym mowa w ust. 1, niespełnienia wymogów
dotyczących okresów, o których mowa w art. 6 lub terminów, o których mowa w art.
7 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy, w brzmieniu obowiązującym w okresie, za który
roszczenia nie zostały zaspokojone.
3. Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie, z wyłączeniem warunku
prawomocnego wyroku sądu przeciwko syndykowi, likwidatorowi lub byłemu
niewypłacalnemu pracodawcy, w przypadkach, gdy świadczenia ze środków
Funduszu nie mogły być wypłacone w związku z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od
przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155, poz. 1287, z późn. zm.).
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć prawomocne
orzeczenie sądu oraz dokumenty potwierdzające bezskuteczność przeprowadzonej
egzekucji lub bezskuteczność ich dochodzenia w postępowaniu likwidacyjnym lub
upadłościowym prowadzonym wobec niewypłacalnego pracodawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

Art. 2. Kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych na prośbę osoby, która złożyła do Funduszu wniosek o wypłatę
świadczeń pracowniczych, a której odmówiono wypłaty świadczeń z uwagi na
przekroczenie ustawowego terminu do złożenia wniosku o wypłatę świadczeń ze
środków Funduszu z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, przywraca
termin do wypłaty świadczeń ze środków Funduszu z tytułu niezaspokojonych
roszczeń, w zakresie zgodnym z art. 6 i art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o
ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w
brzmieniu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone.

Art. 3. Zaspokojeniu ze środków Funduszu podlegają należności główne.

Art. 4. Wniosek, o którym mowa w art. 1, i prośbę o przywrócenie terminu, o
której mowa w art. 2, składa się do kierownika Biura Terenowego Funduszu
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.

Art. 5. Do wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 1 i art. 2, stosuje się
odpowiednio art. 7 ust. 3 i 4, art. 8, art. 9 ust. 1 i art. 10 ustawy z dnia 29 grudnia
1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w
brzmieniu obowiązującym w okresie, za który roszczenia nie zostały zaspokojone.

Art. 6. Po upływie terminu określonego w art. 291 § 5 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.)
roszczenie pracownika nie podlega zaspokojeniu z Funduszu.

Art. 7. Od dnia 1 stycznia 2012 r. zadania kierownika Biura Terenowego
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykonuje marszałek województwa.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.