Wejscie w życie: 6 czerwca 1989

Ostatnia Zmiana: brak

Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń

Art. 1. Przebacza się i puszcza w niepamięć:
1) występki popełnione z powodów politycznych albo w związku ze strajkiem lub akcją protestacyjną,
2) przestępstwa skarbowe popełnione z powodów politycznych,
3) występki związane z militaryzacją,
4) występki popełnione przy przeciwdziałaniu strajkom lub akcjom protestacyjnym albo innym naruszeniom bezpieczeństwa lub porządku publicznego z powodów politycznych,
- jeżeli popełnienie przestępstwa nastąpiło w okresie po dniu 31 sierpnia 1980 r. do dnia 29 maja 1989 r.

Art. 2. 1. Orzeczone prawomocnie kary za przestępstwa określone w art. 1, nie wykonane w całości lub w części, nie podlegają wykonaniu; nie podlegają również wykonaniu orzeczone prawomocnie nie uiszczone w całości lub w części nawiązki, opłaty i koszty postępowania. Skazania za te występki ulegają zatarciu, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych; z rejestru usuwa się również wpis o warunkowym umorzeniu postępowania o te przestępstwa.
2. Podlegają wykonaniu prawomocne orzeczenia o przepadku przedmiotów, których posiadanie jest zakazane lub wymaga zezwolenia.

Art. 3. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 1, postępowania karnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza. W razie umorzenia postępowania, ulegają przepadkowi przedmioty, o których mowa w art. 2, ust. 2.

Art. 4. 1. W razie zbiegu przestępstw podlegających ustawie, stosuje się ustawę do każdego ze zbiegających się przestępstw. W razie zbiegu przestępstwa podlegającego ustawie z innym przestępstwem, stosuje się ustawę do przestępstwa jej podlegającego.
2. Po zastosowaniu ustawy, w miarę potrzeby, orzeka się na posiedzeniu karę łączną na ogólnych zasadach.

Art. 5. 1. Ustawę stosuje sąd właściwy do rozpoznania sprawy.
2. Sąd stosuje ustawę z urzędu albo na wniosek strony.

Art. 6. W sprawach o przestępstwa skarbowe należące do właściwości finansowego organu orzekającego ustawę stosuje organ właściwy do ich rozpoznania. Przepis art. 5, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 7. 1. Orzeczenia w przedmiocie stosowania ustawy zapadają w formie postanowień.
2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie.

Art. 8. Przebacza się i puszcza w niepamięć wykroczenia, w tym skarbowe, popełnione w okresie po dniu 31 sierpnia 1980 r. do dnia 29 maja 1989 r. z powodów politycznych albo w związku ze strajkiem lub akcją protestacyjną.

Art. 9. W sprawach o wykroczenia, o których mowa w art. 8, ustawę stosuje organ właściwy do rozpoznania sprawy. Przepisy art. 2, art. 3 i art 5-7 stosuje się odpowiednio.

Art. 10. Postępowanie w sprawach objętych ustawą toczy się zgodnie z przepisami obowiązującymi w postępowaniu przed organem, który je prowadzi, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.