Wejscie w życie: 1 stycznia 2016

Ostatnia Zmiana: 11 sierpnia 2020

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne

Art. 1. Ustawa reguluje:
1) zawieranie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością
układu z wierzycielami oraz skutki układu;
2) przeprowadzanie działań sanacyjnych.

Art. 2. Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach
restrukturyzacyjnych:
1) postępowaniu o zatwierdzenie układu;
2) przyspieszonym postępowaniu układowym;
3) postępowaniu układowym;
4) postępowaniu sanacyjnym.

Art. 3. 1. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia
upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu
z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez
przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw
wierzycieli.
2. Postępowanie o zatwierdzenie układu:
1) umożliwia zawarcie układu w wyniku samodzielnego zbierania głosów
wierzycieli przez dłużnika bez udziału sądu;
2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do
głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności
uprawniających do głosowania nad układem.
3. Przyspieszone postępowanie układowe:
1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu
wierzytelności w uproszczonym trybie;
2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do
głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności
uprawniających do głosowania nad układem.
4. Postępowanie układowe:
1) umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu
wierzytelności;
2) może być prowadzone, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do
głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających
do głosowania nad układem.
5. Postępowanie sanacyjne umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań
sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu
wierzytelności.
6. Działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do
poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi
zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją.

Art. 4. 1. Przepisy ustawy stosuje się do:
1) przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. − Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495), zwanej dalej „Kodeksem
cywilnym”;
2) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych nieprowadzących
działalności gospodarczej;
3) wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
4) wspólników spółki partnerskiej.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego;
2) banków krajowych;
3) Banku Gospodarstwa Krajowego;
4) oddziałów banków zagranicznych;
5) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
6) firm inwestycyjnych, o których mowa w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 10 czerwca
2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania
depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795, z późn. zm.);
7) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji;
8) funduszy inwestycyjnych;
9) instytucji finansowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm
inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz.
UE L 176 z 27.06.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 575/2013”,
z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli są jednostką
zależną w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia nr 575/2013 wobec
instytucji kredytowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
nr 575/2013, podmiotu, o którym mowa w pkt 3–9, lub firmy inwestycyjnej i są
objęte nadzorem skonsolidowanym sprawowanym zgodnie z art. 6–17
rozporządzenia nr 575/2013;
10) finansowych spółek holdingowych w rozumieniu w art. 4 ust. 1
pkt 20 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii
Europejskiej;
11) finansowych spółek holdingowych o działalności mieszanej w rozumieniu art. 4
ust. 1 pkt 21 rozporządzenia nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim
Unii Europejskiej;
12) holdingów mieszanych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia
nr 575/2013 z siedzibą w państwie członkowskim Unii Europejskiej;
13) dominujących finansowych spółek holdingowych z państwa członkowskiego
Unii Europejskiej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 30 rozporządzenia nr 575/2013;
14) unijnych dominujących finansowych spółek holdingowych w rozumieniu art. 4
ust. 1 pkt 31 rozporządzenia nr 575/2013;
15) dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej z państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, o której mowa w art. 4 ust. 1
pkt 32 rozporządzenia nr 575/2013;
16) unijnej dominującej finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej,
o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 33 rozporządzenia nr 575/2013.

Art. 5. 1. Tworzy się Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, zwany
dalej „Rejestrem”.
2. Rejestr:
1) służy zamieszczaniu i obwieszczaniu postanowień, zarządzeń, dokumentów
i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego;
2) służy udostępnianiu danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach,
dokumentach i informacjach, dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego
i upadłościowego, obwieszczonych w Rejestrze w odniesieniu do danego
podmiotu;
3) umożliwia składanie pism i dokumentów oraz dokonywanie doręczeń;
4) wspomaga organizację pracy i prowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego
i upadłościowego;
5) służy udostępnianiu wzorów pism procesowych i dokumentów określonych
w ustawie.
3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym administrowanym
i udostępnianym przez Ministra Sprawiedliwości.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, organizację
Rejestru, sposób zamieszczania i obwieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów
i informacji dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego,
sposób udostępniania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, i szczegółową treść tych
danych, sposób składania pism i dokumentów oraz dokonywania doręczeń, w tym
wymogi techniczne niezbędne do składania dokumentów za pośrednictwem Rejestru,
sposób i zakres wspomagania organizacji pracy i prowadzenia postępowania
restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz sposób udostępniania wzorów pism
procesowych i dokumentów określonych w ustawie, mając na uwadze konieczność
zapewnienia dostępu do Rejestru organom i uczestnikom postępowania
restrukturyzacyjnego i upadłościowego oraz osobom zainteresowanym,
z rozróżnieniem zakresu informacji ujawnianych publicznie oraz dostępnych jedynie
dla uczestników i organów postępowania, konieczność zapewnienia kompletności
danych zawartych w Rejestrze oraz ich niezwłocznej aktualizacji wskutek
obwieszczania i zamieszczania postanowień, zarządzeń, dokumentów i informacji
dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego, potrzebę
zapewnienia czytelności oraz przejrzystości danych prezentowanych w Rejestrze,
łatwość jego użytkowania oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa
przetwarzanych danych.

Art. 6. 1. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec
dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.
2. Przez dłużnika niewypłacalnego należy rozumieć dłużnika niewypłacalnego
w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. − Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019
r. poz. 498, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem upadłościowym”.
3. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika,
którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się
niewypłacalny.

Art. 7. 1. O ile ustawa nie stanowi inaczej, postępowanie restrukturyzacyjne
wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.
2. Przez wniosek restrukturyzacyjny należy rozumieć wniosek o otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego oraz wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego
w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Art. 8. 1. Sąd odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli
skutkiem tego postępowania byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.
2. Sąd odmawia otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego również,
jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania
kosztów postępowania i zobowiązań powstałych po jego otwarciu.

Art. 9. 1. Wstępny plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:
1) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
2) wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych
i związanych z nimi kosztów;
3) wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Art. 10. 1. Plan restrukturyzacyjny zawiera co najmniej:
1) opis przedsiębiorstwa dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym
stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa;
2) analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
3) prezentację proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa
dłużnika oraz informację na temat poziomu i rodzaju ryzyka;
4) pełny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych
z nimi kosztów;
5) harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin
wdrożenia planu restrukturyzacyjnego;
6) informację o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa dłużnika,
w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji;
7) opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału,
sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych
zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych
kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz
pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
i wykazania zapotrzebowania na nią;
8) projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na co najmniej dwóch
prognozach;
9) imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu;
10) imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego;
11) datę sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.
2. Plan restrukturyzacyjny może być ograniczony, jeżeli z uwagi na wielkość lub
charakter przedsiębiorstwa dłużnika ustalenie wszystkich informacji wymienionych
w ust. 1 nie jest możliwe albo nie jest niezbędne do dokonania oceny możliwości
wykonania układu. Ograniczenie planu restrukturyzacyjnego wymaga uzasadnienia.
3. Plan restrukturyzacyjny składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza
w Rejestrze.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą sędziego-komisarza,
nadzorca sądowy albo zarządca może zlecić sporządzenie planu restrukturyzacyjnego
osobom trzecim.

Art. 11. W przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku
o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek
restrukturyzacyjny.

Art. 12. 1. Sąd restrukturyzacyjny niezwłocznie po powzięciu wiadomości
o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości zawiadamia sąd upadłościowy o złożeniu
wniosku restrukturyzacyjnego.
2. Sąd upadłościowy wstrzymuje rozpoznanie wniosku o ogłoszenie upadłości
do czasu wydania prawomocnego orzeczenia w sprawie wniosku restrukturyzacyjnego. Wstrzymanie rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości nie wyłącza możliwości zabezpieczenia majątku.
3. W przypadku gdy wstrzymaniu rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości
sprzeciwia się interes ogółu wierzycieli, sąd upadłościowy wydaje postanowienie
o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem
o ogłoszenie upadłości i rozstrzygnięcia jednym postanowieniem. Sąd upadłościowy
rozpoznaje wnioski w składzie właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie
upadłości.
4. Jeżeli przejęcie wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania
z wnioskiem o ogłoszenie upadłości prowadziłoby do znacznego opóźnienia wydania
orzeczenia w przedmiocie ogłoszenia upadłości, ze szkodą dla wierzycieli, a podstawy
restrukturyzacji przedstawione przez dłużnika we wniosku restrukturyzacyjnym są
znane sądowi upadłościowemu, sąd upadłościowy nie wydaje postanowienia
o przejęciu wniosku restrukturyzacyjnego do wspólnego rozpoznania z wnioskiem
o ogłoszenie upadłości i rozpoznaje wniosek o ogłoszenie upadłości, o czym
zawiadamia sąd restrukturyzacyjny.

Art. 13. Jeżeli została ogłoszona upadłość dłużnika, sąd restrukturyzacyjny
wstrzymuje rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego do czasu uprawomocnienia się
postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Sąd restrukturyzacyjny odmawia
zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo odmawia otwarcia
postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku uprawomocnienia się postanowienia
o ogłoszeniu upadłości. W przypadku uchylenia postanowienia o ogłoszeniu
upadłości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania przepisy art. 11 i art. 12
ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 14. 1. Sprawy w postępowaniu restrukturyzacyjnym rozpoznaje sąd
restrukturyzacyjny. Sądem restrukturyzacyjnym jest sąd rejonowy – sąd gospodarczy.
2. Sąd orzeka w składzie jednego sędziego. Rozpoznając zażalenie na
postanowienie sędziego-komisarza oraz w przedmiocie wynagrodzenia nadzorcy
sądowego albo zarządcy w postępowaniu układowym i sanacyjnym, sąd orzeka
w składzie trzech sędziów zawodowych.
3. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego w skład sądu nie może
wchodzić sędzia-komisarz ani jego zastępca.
4. W przypadku uchylenia postanowienia sędziego-komisarza i przekazania
sprawy do ponownego rozpoznania, sędzia-komisarz jest wyłączony od ponownego
rozpoznawania tej sprawy. Wyłączenie to obowiązuje również w przypadku uchylenia
postanowienia wydanego w wyniku ponownego rozpoznania sprawy. W takim
przypadku sprawę rozpoznaje zastępca sędziego-komisarza albo wyznaczony sędzia.

Art. 15. 1. Sprawy restrukturyzacyjne rozpoznaje sąd właściwy dla głównego
ośrodka podstawowej działalności dłużnika.
2. Przez główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika należy rozumieć
miejsce, w którym dłużnik regularnie zarządza swoją działalnością o charakterze
ekonomicznym i które jako takie jest rozpoznawalne dla osób trzecich.
3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, domniemywa
się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest miejsce siedziby.
4. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub
zawodową domniemywa się, że głównym ośrodkiem jej podstawowej działalności jest
główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej.
5. W przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub
zawodowej domniemywa się, że głównym ośrodkiem podstawowej działalności jest
miejsce zwykłego pobytu tej osoby.
6. Jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej głównego ośrodka
podstawowej działalności, właściwy jest sąd miejsca zwykłego pobytu albo siedziby
dłużnika, a jeżeli dłużnik nie ma w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zwykłego
pobytu albo siedziby, właściwy jest sąd, w którego obszarze znajduje się majątek
dłużnika.

Art. 16. 1. Jeżeli w toku postępowania o zatwierdzenie układu albo otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego okaże się, że właściwy jest inny sąd, sprawę przekazuje się temu sądowi. Na postanowienie o przekazaniu sprawy nie przysługuje zażalenie. Postanowienie wiąże sąd, któremu sprawa została przekazana. Czynności
dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają w mocy.
2. Przekazanie sprawy po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego jest
niedopuszczalne.

Art. 17. Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne zostało otwarte w kilku sądach,
dalsze postępowanie prowadzi sąd, który pierwszy wydał postanowienie o otwarciu
postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 18. 1. Po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czynności sądowe
w postępowaniu wykonuje sędzia-komisarz, z wyjątkiem czynności, dla których
właściwy jest sąd.
2. Sędzia-komisarz pełni swoją funkcję do dnia zakończenia postępowania albo
uprawomocnienia się postanowienia o jego umorzeniu.
3. Jeżeli został złożony uproszczony wniosek o otwarcie postępowania
sanacyjnego albo ogłoszenie upadłości, sędzia-komisarz pełni swoją funkcję do dnia
otwarcia postępowania sanacyjnego albo ogłoszenia upadłości albo uprawomocnienia
się postanowienia o oddaleniu albo odrzuceniu wniosku, albo umorzeniu
postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego albo ogłoszenie upadłości.
4. Jeżeli do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia-komisarz,
a czynność ta ma być wykonana po dniu zakończenia postępowania albo
uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, właściwy do jej
wykonania jest sąd.

Art. 19. 1. Sędzia-komisarz kieruje tokiem postępowania restrukturyzacyjnego,
sprawuje nadzór nad czynnościami nadzorcy sądowego i zarządcy, oznacza czynności,
których wykonywanie przez nadzorcę sądowego albo zarządcę jest niedopuszczalne
bez jego zezwolenia lub bez zezwolenia rady wierzycieli, jak również zwraca uwagę
na popełnione przez nich uchybienia.
2. Sędzia-komisarz i nadzorca albo zarządca mogą porozumiewać się
w sprawach dotyczących postępowania restrukturyzacyjnego bezpośrednio oraz z użyciem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną.

Art. 20. Sędzia-komisarz w zakresie swoich czynności ma prawa i obowiązki
sądu i przewodniczącego.

Art. 21. 1. W uzasadnionych przypadkach sąd powołuje zastępcę sędziego-komisarza.
2. Zastępca sędziego-komisarza wykonuje czynności sędziego-komisarza, jeżeli
ustawa tak stanowi oraz w czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania
tych czynności przez sędziego-komisarza.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sąd może powołać więcej niż
jednego zastępcę sędziego-komisarza.
4. Do zastępcy sędziego-komisarza przepisy dotyczące sędziego-komisarza
stosuje się odpowiednio.
5. W czasie trwania przemijającej przeszkody do wykonywania czynności przez
sędziego-komisarza i jego zastępcę czynności wykonuje jako sędzia-komisarz
wyznaczony sędzia, do którego przepisy o czynnościach sędziego-komisarza stosuje
się odpowiednio.

Art. 22. Organy administracji publicznej i komornicy sądowi udzielają pomocy
sędziemu-komisarzowi w wykonywaniu jego czynności.

Art. 23. Postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy,
którym jest nadzorca układu albo nadzorca sądowy, albo zarządcy.

Art. 24. 1. Nadzorcą albo zarządcą może być osoba fizyczna, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego
wydawaną na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r.
o licencji doradcy restrukturyzacyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 242), zwanej dalej
„ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego”, albo spółka handlowa, której wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący spółkę posiadają
taką licencję.
2. Nadzorcą albo zarządcą nie może być osoba fizyczna albo spółka handlowa,
która jest:
1) wierzycielem lub dłużnikiem dłużnika;
2) małżonkiem, wstępnym, zstępnym, jednym z rodzeństwa, powinowatym
dłużnika lub jego wierzyciela w tej samej linii czy stopniu;
3) osobą pozostającą z dłużnikiem w stosunku przysposobienia lub małżonkiem tej
osoby albo osobą pozostającą z dłużnikiem w faktycznym związku, prowadzącą
z nim wspólnie gospodarstwo domowe;
4) lub była zatrudniona przez dłużnika na podstawie stosunku pracy albo
wykonywała pracę lub świadczyła usługi na rzecz dłużnika na podstawie innego
stosunku prawnego, z wyjątkiem wykonywania na rzecz dłużnika czynności
doradztwa restrukturyzacyjnego, o których mowa w ustawie o licencji doradcy
restrukturyzacyjnego;
5) lub była członkiem organu, prokurentem lub pełnomocnikiem dłużnika albo jest
lub w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była
wspólnikiem albo akcjonariuszem dłużnika posiadającym udziały albo akcje
w wysokości wyższej niż 5% kapitału zakładowego dłużnika lub wierzyciela;
6) lub była spółką powiązaną z dłużnikiem lub jest lub była członkiem organu,
prokurentem lub pełnomocnikiem takiej spółki albo jest lub w okresie dwóch lat
przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego była wspólnikiem albo
akcjonariuszem posiadającym udziały albo akcje w wysokości wyższej niż 5%
kapitału zakładowego spółki powiązanej z dłużnikiem.
3. Powołanie osoby, która była nadzorcą, jako zarządcy w postępowaniu
dotyczącym tego samego dłużnika jest niedopuszczalne.
4. Przeszkody, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, trwają mimo ustania
małżeństwa lub przysposobienia.
5. Nadzorca i zarządca niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej
czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, składają do akt postępowania
oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody, o których mowa w ust. 2 i 3.
6. Jeżeli ustawa wymaga, aby osoba wyznaczona do pełnienia funkcji nadzorcy
albo zarządcy posiadała także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego,
funkcję nadzorcy albo zarządcy może również pełnić spółka handlowa, której
wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowi
zarządu reprezentujący spółkę posiadają także tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Art. 25. 1. Nadzorca i zarządca odpowiadają za szkodę wyrządzoną na skutek
nienależytego wykonywania obowiązków.
2. Nadzorca i zarządca niezwłocznie, nie później niż wraz z podjęciem pierwszej
czynności przed sądem lub sędzią-komisarzem, składają do akt postępowania
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji. Koszty
ubezpieczenia nie stanowią kosztów postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 26. 1. Nadzorca informuje dłużnika o dostępnych dla dłużnika źródłach
finansowania, w tym pomocy publicznej, a także współpracuje z dłużnikiem w celu
uzyskania tego finansowania.
2. Jeżeli istnieje taka potrzeba i możliwość, zarządca podejmuje działania w celu
uzyskania dodatkowego źródła finansowania działalności dłużnika, w tym uzyskania
pomocy publicznej.

Art. 27. 1. Nadzorca sądowy i zarządca pełnią swoje funkcje do dnia
zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się
postanowienia o jego umorzeniu.
2. Jeżeli został złożony uproszczony wniosek o otwarcie postępowania
sanacyjnego albo uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości, nadzorca sądowy
i zarządca pełnią swoje funkcje do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego albo
ogłoszenia upadłości, albo do dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu
uproszczonego wniosku albo jego odrzuceniu, albo umorzeniu postępowania
o otwarcie postępowania sanacyjnego albo ogłoszenie upadłości.
3. W postanowieniu, w którym powołuje się nadzorcę sądowego albo zarządcę,
wskazuje się numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego osoby powołanej do
pełnienia funkcji nadzorcy sądowego albo zarządcy lub numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym spółki powołanej do pełnienia tej funkcji.

Art. 28. 1. Sąd zmienia nadzorcę sądowego albo zarządcę:
1) na jego wniosek;
2) w przypadku cofnięcia albo zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy
restrukturyzacyjnego osobie fizycznej albo wspólnikom ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki będącej nadzorcą sądowym albo zarządcą bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkom zarządu
reprezentującym taką spółkę;
3) na podstawie uchwały rady wierzycieli podjętej w trybie określonym w art. 133
ust. 2;
4) na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub
wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności,
z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, sąd może odmówić powołania
wskazanej osoby, jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, w szczególności jeżeli jest
oczywiste, że wskazana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania
obowiązków.
3. Zmiana na wniosek dłużnika nadzorcy sądowego albo zarządcy powołanego
na podstawie uchwały rady wierzycieli podjętej w trybie określonym w art. 133
ust. 2 jest niedopuszczalna.

Art. 29. 1. Sąd stwierdza wygaśnięcie funkcji nadzorcy sądowego albo zarządcy
w przypadku:
1) jego śmierci;
2) utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych;
3) gdy w składzie organów spółki będącej nadzorcą sądowym albo zarządcą
zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w postanowieniu wskazuje się
datę śmierci nadzorcy sądowego albo zarządcy.
3. Odpis prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu wygaśnięcia funkcji
nadzorcy sądowego albo zarządcy doręcza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Art. 30. 1. Sędzia-komisarz upomina nadzorcę sądowego albo zarządcę, który
nie wykonuje albo nienależycie wykonuje swoje obowiązki.
2. W przypadku istotnego uchybienia albo braku poprawy w wykonywaniu
obowiązków mimo upomnienia, sędzia-komisarz nakłada na nadzorcę sądowego albo
zarządcę grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł, biorąc pod uwagę stopień
oraz wagę uchybienia.
3. W przypadku rażącego uchybienia albo braku poprawy w wykonywaniu
obowiązków mimo nałożonej grzywny lub w przypadku niewykonania obowiązków,
o których mowa w art. 24 ust. 5 i art. 25 ust. 2, mimo wezwania do ich spełnienia
w terminie tygodnia, sąd odwołuje nadzorcę sądowego albo zarządcę. Odpis
prawomocnego postanowienia doręcza się Ministrowi Sprawiedliwości.
3a. Wniosek o odwołanie nadzorcy sądowego albo zarządcy z przyczyn, o
których mowa w ust. 3, może złożyć prokurator.
4. Sąd wysłuchuje nadzorcę sądowego albo zarządcę przed ich odwołaniem.
W przypadku uprawdopodobnienia podstaw do odwołania nadzorcy sądowego albo
zarządcy sąd może do czasu wydania postanowienia w przedmiocie odwołania
zawiesić nadzorcę sądowego albo zarządcę w wykonywaniu jego czynności,
powołując tymczasowego nadzorcę sądowego albo tymczasowego zarządcę, do
których przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy stosuje się odpowiednio.
5. Na postanowienie sądu w przedmiocie odwołania nadzorcy sądowego albo
zarządcy oraz postanowienie sędziego-komisarza w przedmiocie upomnienia lub
nałożenia grzywny na nadzorcę sądowego albo zarządcę, przysługuje zażalenie.
Zażalenie przysługuje również nadzorcy sądowemu albo zarządcy.
6. Sąd powołuje nadzorcę sądowego albo zarządcę po uprawomocnieniu się
postanowienia o odwołaniu, o którym mowa w ust. 3. Do czasu powołania nadzorcy
sądowego albo zarządcy sąd powołuje tymczasowego nadzorcę sądowego albo
tymczasowego zarządcę, do których przepisy o nadzorcy sądowym albo zarządcy
stosuje się odpowiednio.

Art. 31. 1. Nadzorca sądowy i zarządca składają sędziemu-komisarzowi
sprawozdania ze swoich czynności za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji.
2. Sprawozdanie z czynności nadzorcy sądowego obejmuje co najmniej
wskazanie:
1) czy dłużnik reguluje zobowiązania powstałe po otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego lub postępowania układowego;
2) przedstawionych przez dłużnika wpływów i wydatków oraz wysokości środków
pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych na początku
i końcu okresu sprawozdawczego;
3) czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, na które nadzorca sądowy
wyraził zgodę.
3. Sprawozdanie z czynności zarządcy obejmuje co najmniej wskazanie
i omówienie etapu przygotowywania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego oraz
wskazanie, czy zarządca reguluje zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania
sanacyjnego.
4. Sędzia-komisarz może wyznaczyć inne terminy składania sprawozdań
z czynności oraz określić dodatkowe wymogi co do treści tych sprawozdań.

Art. 32. 1. Zarządca składa sędziemu-komisarzowi co miesiąc kalendarzowy
sprawozdanie rachunkowe. Sprawozdanie rachunkowe obejmuje co najmniej
wskazanie źródła i wysokości poszczególnych wpływów i wydatków oraz wysokości
środków pieniężnych zgromadzonych w kasie i na rachunkach bankowych na
początku i końcu okresu sprawozdawczego.
2. Sędzia-komisarz może wyznaczyć inne terminy składania sprawozdań
rachunkowych oraz określić dodatkowe wymogi co do ich treści.
3. Sędzia-komisarz zatwierdza sprawozdanie rachunkowe, odmawia uznania
określonego wydatku lub dokonuje odpowiedniego sprostowania oraz orzeka
o zwrocie do masy sanacyjnej kwoty niezatwierdzonej.
4. Na postanowienie sędziego-komisarza przysługuje zażalenie. Zażalenie
przysługuje również zarządcy.
5. Prawomocne postanowienie zobowiązujące zarządcę do zwrotu do masy
sanacyjnej kwoty niezatwierdzonej stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko zarządcy.

Art. 33. 1. Po wykonaniu wszystkich obowiązków zarządca składa
sprawozdanie końcowe, które obejmuje co najmniej wskazanie, w jakim stopniu został
zrealizowany plan restrukturyzacyjny oraz czy zarządca wydał dłużnikowi cały
majątek i dokumenty.
2. Sprawozdanie końcowe zatwierdza sąd. Sąd odmawia zatwierdzenia
sprawozdania końcowego w całości lub części, jeżeli zarządca dokonał czynności
niezgodnych z prawem lub skutkujących pokrzywdzeniem wierzycieli lub dłużnika
albo mimo wezwania nie wykonał w zakreślonym terminie wszystkich obowiązków.
3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również
zarządcy.
4. Prawomocne postanowienie o odmowie zatwierdzenia sprawozdania
końcowego w całości lub części doręcza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Art. 34. 1. Do sprawozdań, o których mowa w art. 32 i art. 33, przepisów ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571,
1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) nie stosuje się.
2. Sprawozdania, o których mowa w art. 31–33, składa się w postaci
elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze.
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór
sprawozdania z czynności nadzorcy sądowego i zarządcy, sprawozdania
rachunkowego i sprawozdania końcowego zarządcy, mając na uwadze zakres
informacji, których umieszczenie w sprawozdaniach jest niezbędne dla prawidłowego
sprawowania nadzoru nad nadzorcą sądowym albo zarządcą, oceny stanu
przedsiębiorstwa oraz nakładu pracy nadzorcy sądowego albo zarządcy, a także
czytelność oraz kompletność sprawozdań.

Art. 35. 1. W postępowaniu o zatwierdzenie układu nadzorca układu jest
wybierany przez dłużnika i pełni swoją funkcję na podstawie umowy zawartej
z dłużnikiem.
2. W umowie, o której mowa w ust. 1, określa się wynagrodzenie nadzorcy
układu.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, wygasa w przypadku cofnięcia lub
zawieszenia praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz
w przypadku śmierci nadzorcy układu lub utraty przez niego pełnej zdolności do
czynności prawnych. Umowa wygasa również w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia jej zawarcia nadzorca układu nie zawrze umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
4. W przypadku wygaśnięcia umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 3,
dłużnik niezwłocznie zawiera umowę z osobą spełniającą wymogi, o których mowa
w art. 24, w celu dalszego pełnienia funkcji nadzorcy układu.

Art. 36. 1. Zawarcie umowy z nadzorcą układu nie ogranicza dłużnika
w zarządzie jego majątkiem.
2. Dłużnik udziela nadzorcy układu pełnych i zgodnych z prawdą informacji
w celu wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz udostępnia
dokumenty dotyczące swojego majątku i zobowiązań.
3. Dłużnik udziela nadzorcy układu informacji, o których mowa w ust. 2, pod
rygorem odpowiedzialności karnej za dostarczanie nieprawdziwych informacji w celu
wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz za zatajanie informacji
mających istotne znaczenie dla przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego,
o czym poucza go nadzorca układu.
4. Nadzorca układu nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji
dostarczonych mu przez dłużnika, pouczonego o odpowiedzialności karnej, o której
mowa w ust. 3. Nie zwalnia to nadzorcy układu z obowiązku rzetelnego
weryfikowania przedstawionych informacji, w szczególności w przypadku gdy
istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.

Art. 37. 1. W ramach sprawowanego nadzoru nadzorca układu może
kontrolować czynności dłużnika dotyczące jego majątku, a także przedsiębiorstwo
dłużnika, w tym sprawdzać, czy mienie dłużnika, które nie stanowi części
przedsiębiorstwa, jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem lub utratą.
2. Do czynności nadzorcy układu należy w szczególności:
1) sporządzenie planu restrukturyzacyjnego;
2) przygotowanie wspólnie z dłużnikiem propozycji układowych;
3) sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych;
4) współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania
głosów przy zachowaniu praw wierzycieli;
5) złożenie sprawozdania o możliwości wykonania układu.

Art. 38. 1. Nadzorca sądowy jest powoływany przez sąd w postanowieniu
o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania
układowego.
1a. Sąd powołuje nadzorcę sądowego, biorąc pod uwagę liczbę spraw, w których
osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcję nadzorcy
sądowego lub zarządcy w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych lub syndyka
w postępowaniach upadłościowych, a także jej doświadczenie i dodatkowe
kwalifikacje.
1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio w przypadku wyznaczania nadzorcy
sądowego będącego spółką handlową.
1c. W przypadku:
1) przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów
euro, lub
c) osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro,
2) spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, umieszczonej w wykazie
określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1302, 1309, 1571 i 1655 oraz z 2020 r. poz. 284),
3) przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
umieszczonego w wykazie określonym w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na
rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz.
1320, z 2002 r. poz. 1571 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568)
– sąd wyznacza do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę posiadającą licencję
doradcy restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy
restrukturyzacyjnego.
2. Na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub
wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem
wierzycieli, o których mowa w art. 80 ust. 3 oraz art. 116, sąd, w postanowieniu
o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego lub postępowania
układowego, powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego osobę spełniającą
wymogi, o których mowa w art. 24, wskazaną przez dłużnika. Sąd może odmówić
powołania wskazanej osoby, jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny, w szczególności
jeżeli jest oczywiste, że wskazana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania
obowiązków.

Art. 39. 1. Po powołaniu nadzorcy sądowego dłużnik może dokonywać
czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres
zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy sądowego, chyba że ustawa
przewiduje zezwolenie rady wierzycieli. Zgoda może zostać udzielona również po
dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od dnia jej dokonania. Czynność
przekraczająca zakres zwykłego zarządu dokonana bez wymaganej zgody jest
nieważna.
2. Przepisy art. 36 ust. 2 i 3 oraz art. 37 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 40. Do czynności nadzorcy sądowego należy w szczególności:
1) zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
2) sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności;
3) ocena propozycji układowych, w tym, w razie potrzeby, doradztwo w zakresie
ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich
wykonania, podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie
największej liczby ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz
złożenie opinii o możliwości wykonania układu;
4) w przyspieszonym postępowaniu układowym – sporządzenie spisu
wierzytelności spornych.

Art. 41. Nadzorca sądowy nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość
informacji dostarczonych mu przez dłużnika, pouczonego o odpowiedzialności karnej za dostarczanie nieprawdziwych informacji w celu wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz za zatajanie informacji mających istotne znaczenie dla
przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Nie zwalnia to nadzorcy
sądowego z obowiązku rzetelnego weryfikowania przedstawionych informacji,
w szczególności w przypadku gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do ich
prawdziwości.

Art. 42. 1. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego ustala się jako sumę czterech
części składowych, w granicach od dwukrotności do czterdziestoczterokrotności
podstawy wynagrodzenia.
2. Części składowe wynagrodzenia ustala się według następujących zasad:
1) część zależna od liczby wierzycieli będących uczestnikami postępowania:
a) jedna podstawa wynagrodzenia – do 10 wierzycieli,
b) trzy podstawy wynagrodzenia – od 11 do 50 wierzycieli,
c) sześć podstaw wynagrodzenia – od 51 do 100 wierzycieli,
d) osiem podstaw wynagrodzenia – od 101 do 500 wierzycieli,
e) dziesięć podstaw wynagrodzenia – od 501 do 1000 wierzycieli,
f) dwanaście podstaw wynagrodzenia – powyżej 1000 wierzycieli;
2) część zależna od sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym
uczestnikami postępowania:
a) jedna podstawa wynagrodzenia – dla sumy do 100 000,00 zł,
b) trzy podstawy wynagrodzenia – dla sumy od 100 000,01 zł do
500 000,00 zł,
c) sześć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 500 000,01 zł do
1 000 000,00 zł,
d) osiem podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 1 000 000,01 zł do
10 000 000,00 zł,
e) dziesięć podstaw wynagrodzenia – dla sumy od 10 000 000,01 zł do
500 000 000,00 zł,
f) dwanaście podstaw wynagrodzenia – dla sumy przekraczającej
500 000 000,00 zł;
3) część ustalana przez sąd stosownie do rodzaju postępowania
restrukturyzacyjnego, zakresu czynności podejmowanych przez nadzorcę
sądowego w toku postępowania i pracy włożonej w osiągnięcie celu
postępowania – w granicach do dziesięciu podstaw wynagrodzenia;
4) część ustalana w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od nadzorcy sądowego
postępowanie układowe trwa dłużej niż dwanaście miesięcy – w granicach do
dziesięciu podstaw wynagrodzenia.
3. Przez podstawę wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim
kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

Art. 43. 1. Nadzorca sądowy w postępowaniu układowym ma prawo do zaliczek
kwartalnych w wysokości 10% wynagrodzenia, obliczonego zgodnie z art. 42 ust. 2
pkt 1 i 2, po upływie pełnego kwartału pełnienia funkcji, nie wcześniej niż po
zatwierdzeniu spisu wierzytelności.
2. Zaliczkę kwartalną wypłaca się na podstawie rachunku wystawionego przez
nadzorcę sądowego.
3. Sędzia-komisarz rozstrzyga postanowieniem spory co do wysokości zaliczek
kwartalnych oraz po upływie pięciu kwartałów pełnienia funkcji przez nadzorcę
sądowego orzeka o dalszych zaliczkach.

Art. 44. 1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia na wniosek
nadzorcy sądowego złożony w terminie tygodnia od dnia złożenia opinii o możliwości
wykonania układu albo doręczenia mu postanowienia o odwołaniu lub zmianie
nadzorcy sądowego albo umorzeniu postępowania. Złożenie wniosku z uchybieniem
terminu skutkuje przyznaniem wynagrodzenia w wysokości dotychczas pobranych
zaliczek, chyba że sąd postanowi o przyznaniu niższego wynagrodzenia i zwrocie
części zaliczek. Do dnia wydania postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia
nadzorca sądowy może złożyć wniosek o przywrócenie terminu, wykazując, że
uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.
2. We wniosku o ustalenie wynagrodzenia podaje się aktualne, według stanu na
dzień złożenia wniosku, informacje o:
1) liczbie wierzycieli;
2) sumie wierzytelności;
3) rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego;
4) zakresie czynności podejmowanych przez nadzorcę sądowego w toku
postępowania restrukturyzacyjnego;
5) pracy włożonej w osiągnięcie celu postępowania restrukturyzacyjnego.
3. Nadzorca sądowy może do wniosku dołączyć pisemne oświadczenie dłużnika
oraz oświadczenia wierzycieli, zawierające ich stanowisko co do wysokości
wynagrodzenia, a także opinię rady wierzycieli.

Art. 45. 1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia
niezwłocznie po zakończeniu albo prawomocnym umorzeniu postępowania
restrukturyzacyjnego.
2. Na postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również
nadzorcy sądowemu.
3. Jeżeli wynagrodzenie ustalono w wysokości niższej niż suma pobranych
zaliczek, nadzorca sądowy zwraca nadwyżkę pobranych zaliczek. O zwrocie orzeka
sąd w postanowieniu w przedmiocie wynagrodzenia.
4. Prawomocne postanowienie stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko nadzorcy
sądowemu oraz dłużnikowi.
5. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego stanowi wydatek postępowania
restrukturyzacyjnego.

Art. 46. 1. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu albo
prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego wynagrodzenie
nadzorcy sądowego ustala się w wysokości 40% wynagrodzenia obliczonego zgodnie
z art. 42. Wynagrodzenie, w części przewyższającej pobrane zaliczki, wypłaca się na
podstawie rachunku wystawionego przez nadzorcę sądowego niezwłocznie po
uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia.
2. W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu wynagrodzenie nadzorcy
sądowego ustala się w kwocie nieprzekraczającej wynagrodzenia obliczonego zgodnie
z art. 42.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, w części przewyższającej pobrane
zaliczki, do wysokości 90% wypłaca się na podstawie rachunku wystawionego przez
nadzorcę sądowego niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia. Pozostałą część wynagrodzenia wypłaca się po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu.

Art. 47. Jeżeli w przyspieszonym postępowaniu układowym lub postępowaniu
układowym funkcję nadzorcy sądowego pełniło kilku nadzorców sądowych,
wynagrodzenie rozdziela się między nich proporcjonalnie do czasu pełnienia tej
funkcji w postępowaniu, przy czym sąd może zdecydować o odstąpieniu od
proporcjonalnego podziału, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione zróżnicowanym
wpływem poszczególnych nadzorców sądowych na przyjęcie układu.

Art. 48. Jeżeli w toku postępowania sąd odbierze dłużnikowi zarząd własny
i ustanowi zarządcę, sąd przyznaje odrębnie wynagrodzenie nadzorcy sądowemu
i odrębnie zarządcy przy uwzględnieniu zasad przyznawania wynagrodzenia dla
każdego z nich oddzielnie przy jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniu
wynagrodzenia z uwagi na czas pełnienia funkcji przez każdego z nich, przy czym sąd
może zdecydować o odstąpieniu od proporcjonalnego podziału, w szczególności jeżeli
jest to uzasadnione zróżnicowanym wpływem nadzorcy sądowego i zarządcy na
przyjęcie układu.

Art. 49. Wynagrodzenie i zaliczki na wynagrodzenie nadzorcy sądowego
obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę
podatku od towarów i usług.

Art. 50. 1. W przypadku śmierci nadzorcy sądowego roszczenie o należne mu
wynagrodzenie należy do spadku po nim.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, sąd orzeka o wynagrodzeniu nadzorcy
sądowego z urzędu.

Art. 51. 1. Zarządca jest powoływany przez sąd w postanowieniu o otwarciu
postępowania sanacyjnego.
1a. Sąd powołuje zarządcę, biorąc pod uwagę liczbę spraw, w których osoba
posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego pełni funkcję nadzorcy sądowego
lub zarządcy w innych postępowaniach restrukturyzacyjnych lub syndyka w
postępowaniach upadłościowych, a także jej doświadczenie i dodatkowe kwalifikacje.
1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio w przypadku wyznaczania zarządcy
będącego spółką handlową.
1c. W przypadku:
1) przedsiębiorcy, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz
operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów
euro, lub
c) osiągnął sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych
lat, które przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro,
2) spółki o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, umieszczonej w wykazie
określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 31 ust. 2
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
3) przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
umieszczonego w wykazie określonym w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 6 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na
rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
– sąd wyznacza do pełnienia funkcji zarządcy osobę posiadającą licencję doradcy
restrukturyzacyjnego z tytułem kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.
2. Na wniosek dłużnika, do którego dołączono pisemną zgodę wierzyciela lub
wierzycieli mających łącznie więcej niż 30% sumy wierzytelności, z wyłączeniem
wierzycieli, o których mowa w art. 80 ust. 3 oraz art. 116, sąd, w postanowieniu
o otwarciu postępowania sanacyjnego, powołuje do pełnienia funkcji zarządcy osobę
spełniającą wymogi, o których mowa w art. 24, wskazaną przez dłużnika. Sąd może
odmówić powołania wskazanej osoby, jeżeli zachodzą uzasadnione przyczyny,
w szczególności jeżeli jest oczywiste, że wskazana osoba nie daje rękojmi należytego
wykonywania obowiązków.
3. Do zarządcy powołanego w przyspieszonym postępowaniu układowym lub
postępowaniu układowym przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

Art. 52. 1. Zarządca niezwłocznie obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza
nią, sporządza spis inwentarza wraz z oszacowaniem oraz sporządza i realizuje plan
restrukturyzacyjny.
2. Spis inwentarza składa się w postaci elektronicznej i zamieszcza
w Rejestrze.
3. Przepisy art. 36 ust. 2 i 3 oraz art. 40 stosuje się odpowiednio.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór spisu
inwentarza, mając na uwadze zakres informacji, których umieszczenie w spisie jest
niezbędne dla oceny składu masy sanacyjnej, a także czytelność oraz kompletność
spisu.

Art. 53. 1. W sprawach dotyczących masy sanacyjnej zarządca dokonuje
czynności w imieniu własnym na rachunek dłużnika.
2. Zarządca nie odpowiada za zobowiązania zaciągnięte w sprawach
dotyczących masy sanacyjnej.

Art. 54. 1. Zarządca wykonuje obowiązki sprawozdawcze ciążące na dłużniku.
Zarządca nie odpowiada za opóźnienia w realizacji tych obowiązków spowodowane
nieprzekazaniem mu dokumentacji lub przekazaniem dokumentacji nierzetelnej lub
niekompletnej.
2. Obowiązek przekazywania informacji, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 i
ust. 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, 1798 i 2217), a także art. 17 ust. 1
i 2 oraz art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w
sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 596/2014”, ciąży na zarządcy.
3. Dłużnik jest obowiązany do natychmiastowego udostępniania zarządcy
posiadanych informacji i dokumentów pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 17 ust. 1 i
2 oraz art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 596/2014. Jeżeli dla dłużnika został ustanowiony
kurator w postępowaniu restrukturyzacyjnym, obowiązek ten ciąży na kuratorze.

Art. 55. 1. Wynagrodzenie zarządcy ustala się jako sumę pięciu części
składowych, w granicach od trzykrotności do dwustuośmiokrotności podstawy
wynagrodzenia.
2. Części składowe wynagrodzenia ustala się według następujących zasad:
1) część zależna od liczby wierzycieli będących uczestnikami postępowania:
a) jedna podstawa wynagrodzenia − do 10 wierzycieli,
b) trzy podstawy wynagrodzenia – od 11 do 50 wierzycieli,
c) sześć podstaw wynagrodzenia − od 51 do 100 wierzycieli,
d) dziesięć podstaw wynagrodzenia − od 101 do 500 wierzycieli,
e) dwanaście podstaw wynagrodzenia − od 501 do 1000 wierzycieli,
f) dwadzieścia cztery podstawy wynagrodzenia − powyżej 1000 wierzycieli;
2) część zależna od sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym
uczestnikami postępowania:
a) jedna podstawa wynagrodzenia – dla sumy do 100 000,00 zł,
b) trzy podstawy wynagrodzenia − dla sumy od 100 000,01 zł do
500 000,00 zł,
c) sześć podstaw wynagrodzenia − dla sumy od 500 000,01 zł do
1 000 000,00 zł,
d) dziesięć podstaw wynagrodzenia − dla sumy od 1 000 000,01 zł do
10 000 000,00 zł,
e) dwanaście podstaw wynagrodzenia − dla sumy od 10 000 000,01 zł do
500 000 000,00 zł,
f) dwadzieścia cztery podstawy wynagrodzenia – dla sumy przekraczającej
500 000 000,00 zł;
3) część zależna od średniomiesięcznych obrotów osiągniętych w toku
postępowania sanacyjnego:
a) jedna podstawa wynagrodzenia − do 20 000,00 zł,
b) sześć podstaw wynagrodzenia − od 20 000,01 zł do 100 000,00 zł,
c) dwanaście podstaw wynagrodzenia − od 100 000,01 zł do 1 000 000,00 zł,
d) dwadzieścia podstaw wynagrodzenia − od 1 000 000,01 zł do
10 000 000,00 zł,
e) sześćdziesiąt podstaw wynagrodzenia − od 10 000 000,01 zł do
50 000 000,00 zł,
f) osiemdziesiąt podstaw wynagrodzenia − powyżej 50 000 000,00 zł;
4) część ustalana przez sąd, stosownie do:
a) stopnia poprawy kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa dłużnika, która
miała miejsce w czasie trwania postępowania sanacyjnego, wyrażającego
się między innymi w zwiększeniu przychodów i ograniczeniu kosztów,
b) podjęcia przez zarządcę innych działań, w szczególności zawarcia umów,
które przyniosą w przyszłości pozytywne ekonomicznie efekty dla dłużnika,
c) stopnia skomplikowania sytuacji majątkowej i prawnej masy sanacyjnej
oraz rodzaju i zakresu działalności prowadzonej przez dłużnika, w tym
liczby pracowników zatrudnianych przez dłużnika
– w granicach do sześćdziesięciu podstaw wynagrodzenia;
5) część ustalana w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od zarządcy
postępowanie trwa dłużej niż dwanaście miesięcy – w granicach do dwudziestu
podstaw wynagrodzenia.
3. Przez podstawę wynagrodzenia należy rozumieć przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim
kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.

Art. 56. 1. Sąd ustala wynagrodzenie wstępne zarządcy na wniosek zarządcy,
złożony po złożeniu planu restrukturyzacyjnego, w terminie trzydziestu dni od dnia
złożenia wniosku.
2. We wniosku o ustalenie wynagrodzenia wstępnego podaje się aktualne,
według stanu na dzień złożenia wniosku, informacje o:
1) liczbie wierzycieli;
2) sumie wierzytelności;
3) przewidywanych obrotach średniomiesięcznych w toku całego postępowania
sanacyjnego;
4) przewidywanym zgodnie z planem restrukturyzacyjnym stopniu trudności
prowadzenia postępowania i planowanej poprawie kondycji ekonomicznej
przedsiębiorstwa dłużnika.
3. Zarządca może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie dłużnika oraz
oświadczenia wierzycieli, zawierające ich stanowisko co do wysokości
wynagrodzenia, a także opinię rady wierzycieli.
4. Ustalając wynagrodzenie wstępne, sąd stosuje zasady określone w art. 55,
biorąc pod uwagę wskaźniki podane we wniosku oraz prawdopodobieństwo realizacji
planu restrukturyzacyjnego i przewidywane efekty dla wierzycieli, a także stanowisko
dłużnika i wierzycieli, o ile zostały złożone.
5. Na postanowienie w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia wstępnego
zażalenie przysługuje wyłącznie dłużnikowi i zarządcy.

Art. 57. 1. Po ustaleniu wynagrodzenia wstępnego zarządca ma prawo do
zaliczek kwartalnych w wysokości równej 7% wynagrodzenia wstępnego, po upływie
pełnego kwartału pełnienia funkcji. Pierwsza zaliczka może być pobrana nie wcześniej
niż przed uprawomocnieniem się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia
wstępnego.
2. Zaliczkę kwartalną wypłaca się na podstawie rachunku wystawionego przez
zarządcę.
3. Sędzia-komisarz orzeka postanowieniem o dalszych zaliczkach kwartalnych
po upływie pięciu kwartałów pełnienia funkcji przez zarządcę.

Art. 58. 1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia
ostatecznego na wniosek zarządcy złożony w terminie tygodnia od dnia złożenia opinii
o możliwości wykonania układu albo doręczenia mu postanowienia o odwołaniu albo
zmianie zarządcy albo umorzeniu postępowania. Złożenie wniosku z uchybieniem
terminu skutkuje przyznaniem wynagrodzenia ostatecznego w wysokości dotychczas
pobranych zaliczek, chyba że sąd postanowi o przyznaniu niższego wynagrodzenia
i zwrocie części zaliczek. Do dnia wydania postanowienia w przedmiocie wynagrodzenia ostatecznego zarządca może złożyć wniosek o przywrócenie terminu, wykazując, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy.
2. We wniosku o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego podaje się aktualne,
według stanu na dzień złożenia wniosku, informacje o:
1) liczbie wierzycieli;
2) sumie wierzytelności;
3) średniomiesięcznych obrotach osiągniętych w toku postępowania sanacyjnego;
4) stopniu poprawy kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa dłużnika, która miała
miejsce w czasie trwania postępowania sanacyjnego, osiągniętych przychodach
i ich zmianie w stosunku do stanu poprzedzającego objęcie zarządu;
5) podjęciu innych działań, w szczególności zawarciu umów, które przyniosły
w toku postępowania lub przyniosą w przyszłości pozytywne ekonomicznie
efekty dla dłużnika;
6) stopniu skomplikowania sytuacji majątkowej i prawnej masy sanacyjnej oraz
rodzaju i zakresie działalności prowadzonej przez dłużnika, w tym liczbie
pracowników zatrudnianych przez dłużnika.
3. Zarządca może do wniosku dołączyć pisemne oświadczenie dłużnika oraz
oświadczenia wierzycieli, zawierające ich stanowisko co do wysokości
wynagrodzenia ostatecznego, a także opinię rady wierzycieli.

Art. 59. 1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia
ostatecznego niezwłocznie po zakończeniu albo prawomocnym umorzeniu
postępowania restrukturyzacyjnego.
2. W przypadku prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu albo
prawomocnego umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego wynagrodzenie
zarządcy ustala się w wysokości 30% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 55.
Wynagrodzenie, w części przewyższającej pobrane zaliczki, wypłaca się na podstawie
rachunku wystawionego przez zarządcę niezwłocznie po uprawomocnieniu się
postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia.
3. W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu wynagrodzenie zarządcy
ustala się w kwocie nieprzekraczającej wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 55.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, w części przewyższającej pobrane
zaliczki, do wysokości 85%, wypłaca się na podstawie rachunku wystawionego przez
zarządcę niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o ustaleniu wynagrodzenia. Pozostałą część wynagrodzenia wypłaca się po uprawomocnieniu się
postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu.
5. Jeżeli zarządca jest obowiązany wydać dłużnikowi jego majątek na skutek
zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego albo uprawomocnienia się
postanowienia o jego umorzeniu, a postanowienie o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego nie jest jeszcze prawomocne, kwota wynagrodzenia podlega złożeniu do depozytu sądowego w wysokości różnicy między wynagrodzeniem wnioskowanym
a sumą pobranych zaliczek, chyba że sąd, mając na względzie ważny interes dłużnika,
postanowi o ograniczeniu wysokości zabezpieczenia do kwoty ustalonej
w nieprawomocnym postanowieniu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego.
6. O złożeniu kwoty wynagrodzenia do depozytu orzeka sąd w składzie
jednoosobowym na wniosek zarządcy. Przepisów art. 6933 § 1 i 3 ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460,
z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem postępowania cywilnego”, nie stosuje się.
O wydaniu kwoty wynagrodzenia z depozytu orzeka sąd w składzie jednoosobowym
po prawomocnym ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego.
7. Jeżeli wynagrodzenie ostateczne ustalono w wysokości niższej niż suma
pobranych zaliczek, zarządca zwraca nadwyżkę pobranych zaliczek. O zwrocie orzeka
sąd w postanowieniu o ustaleniu wynagrodzenia ostatecznego.
8. Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia ostatecznego przysługuje
zażalenie. Zażalenie przysługuje również zarządcy.
9. Prawomocne postanowienie stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko zarządcy
oraz dłużnikowi.
10. Wynagrodzenie zarządcy stanowi wydatek postępowania
restrukturyzacyjnego.

Art. 60. Jeżeli w postępowaniu sanacyjnym funkcję zarządcy pełniło kilku
zarządców, wynagrodzenie rozdziela się między nich proporcjonalnie do czasu
pełnienia tej funkcji w postępowaniu, przy czym sąd może zdecydować o odstąpieniu
od proporcjonalnego podziału, w szczególności jeżeli jest to uzasadnione
zróżnicowanym wpływem poszczególnych zarządców na zaistnienie okoliczności,
o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 4, oraz na przyjęcie układu.

Art. 61. 1. Wynagrodzenie zarządcy może zostać również ustalone odrębną
uchwałą zgromadzenia wierzycieli, podejmowaną wraz z uchwałą w przedmiocie
przyjęcia układu, z zastosowaniem tych samych wymogów co do kworum oraz
wymaganych większości.
2. Wynagrodzenie ustalone uchwałą zgromadzenia wierzycieli nie może być
niższe niż obliczone zgodnie z art. 55 ust. 2 pkt 1–3. Na wynagrodzenie zalicza się
zaliczki pobrane przez zarządcę zgodnie z art. 57.
3. Uchwała o ustaleniu wynagrodzenia zarządcy może być poddana pod
głosowanie wyłącznie po złożeniu przez dłużnika oświadczenia o jej poparciu.
4. Jeżeli uchwała o ustaleniu wynagrodzenia zarządcy przewiduje
wynagrodzenie nie wyższe niż 150% wynagrodzenia obliczonego zgodnie z art. 55,
oświadczenie dłużnika, o którym mowa w ust. 3, nie jest wymagane.
5. W przypadku nieprzyjęcia układu albo prawomocnej odmowy zatwierdzenia
przyjętego układu uchwała zgromadzenia wierzycieli o ustaleniu wynagrodzenia
zarządcy traci moc. W takim przypadku oraz w sytuacji, gdy na zgromadzeniu
wierzycieli nie podjęto uchwały o ustaleniu wynagrodzenia, zarządca składa wniosek
o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego w terminie tygodnia od dnia zgromadzenia
wierzycieli albo od doręczenia mu postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu.
6. Sąd, zatwierdzając układ, wydaje również postanowienie w przedmiocie
zatwierdzenia uchwały ustalającej wynagrodzenie zarządcy.
7. Postanowienie podlega zaskarżeniu w trybie i terminach przewidzianych dla
zaskarżenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. Zażalenie przysługuje również
zarządcy.
8. Sąd może odmówić zatwierdzenia uchwały o ustaleniu wynagrodzenia
zarządcy, jeżeli jest niezgodna z prawem lub narusza istotne interesy zarządcy lub
wierzycieli, którzy głosowali przeciw tej uchwale oraz zgłosili zastrzeżenia w trybie
i terminie przewidzianym dla zastrzeżeń przeciwko układowi, lub narusza istotne
interesy dłużnika, który sprzeciwił się jej podjęciu. W takim przypadku zarządca
składa wniosek o ustalenie wynagrodzenia ostatecznego w terminie tygodnia od dnia
doręczenia mu postanowienia o odmowie zatwierdzenia uchwały.
9. Do wynagrodzenia ustalonego uchwałą zgromadzenia wierzycieli przepisy
art. 59 ust. 4–7 stosuje się odpowiednio.

Art. 62. W przypadku odebrania zarządu dłużnikowi w przyspieszonym
postępowaniu układowym lub w postępowaniu układowym do wynagrodzenia
zarządcy przepisy o wynagrodzeniu zarządcy w postępowaniu sanacyjnym stosuje się
odpowiednio.

Art. 63. Wynagrodzenie i zaliczki na wynagrodzenie zarządcy obowiązanego do
rozliczenia podatku od towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów
i usług.

Art. 64. 1. W przypadku śmierci zarządcy roszczenie o należne mu
wynagrodzenie należy do spadku po nim.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, sąd orzeka o wynagrodzeniu zarządcy
z urzędu.

Art. 65. 1. Uczestnikami postępowania restrukturyzacyjnego są:
1) dłużnik;
2) wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna;
3) wierzyciel osobisty dłużnika, któremu przysługuje wierzytelność sporna i który
uprawdopodobnił swoją wierzytelność oraz został dopuszczony do udziału
w sprawie przez sędziego-komisarza.
2. Przez wierzyciela należy rozumieć osobę uprawnioną do żądania od dłużnika
świadczenia.
3. Przez świadczenie należy rozumieć również świadczenie składek na
ubezpieczenia społeczne oraz innych danin publicznych.
4. Przez wierzyciela osobistego, któremu przysługuje wierzytelność bezsporna,
należy rozumieć wierzyciela osobistego, który został wskazany przez dłużnika
w spisie wierzycieli załączonym do wniosku restrukturyzacyjnego lub którego
wierzytelność została stwierdzona tytułem egzekucyjnym lub który został
umieszczony w spisie wierzytelności.
5. Przez wierzytelność sporną należy rozumieć wierzytelność inną niż wskazana
w ust. 4, która została skonkretyzowana co do zakresu świadczenia dłużnika
i podstawy faktycznej, w szczególności wierzytelność, co do której dłużnik został
wezwany do spełnienia świadczenia, zawezwano dłużnika do próby ugodowej,
wytoczono powództwo przeciwko dłużnikowi albo podniesiono zarzut potrącenia
w sprawie wszczętej przez dłużnika, albo co do której toczy się postępowanie przed
sądem polubownym oraz wierzytelność, o której mowa w art. 90 ust. 2.
6. Dopuszczenie do udziału w sprawie wierzyciela, o którym mowa w ust. 1
pkt 3, może nastąpić na wniosek wierzyciela albo z urzędu. W przypadku
dopuszczenia wierzyciela do udziału w sprawie na jego wniosek, dopuszczenie
wywołuje skutek od dnia złożenia wniosku.
7. Wierzyciel nieumieszczony w spisie wierzytelności traci uprawnienia
uczestnika postępowania z dniem uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu
jego sprzeciwu lub bezskutecznego upływu terminu do jego złożenia albo
uprawomocnienia się postanowienia uwzględniającego sprzeciw co do umieszczenia
jego wierzytelności.

Art. 66. 1. Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie ma wpływu na
zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych dłużnika.
2. Po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego przedsiębiorca występuje w obrocie pod dotychczasową firmą
z dodaniem oznaczenia „w restrukturyzacji”.

Art. 67. 1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnik sprawuje zarząd
własny swoim majątkiem, chyba że został ustanowiony zarządca. Zarząd własny,
w zakresie określonym w art. 39 ust. 1, dłużnik sprawuje pod nadzorem nadzorcy
sądowego.
2. Czynności prawne dokonane przez dłużnika dotyczące mienia, wobec którego
dłużnik utracił prawo zarządu, są nieważne.
3. Spełnienie świadczenia do rąk dłużnika pozbawionego prawa zarządu,
dokonane po obwieszczeniu o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, nie
zwalnia z obowiązku spełnienia świadczenia do rąk zarządcy, chyba że równowartość
świadczenia wpłynęła do masy układowej albo sanacyjnej.
4. Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do czynności, które podlegają
ujawnieniu w księdze wieczystej i rejestrach, przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.
5. Jeżeli zawarcie umowy lub ustanowienie zabezpieczenia finansowego
nastąpiło w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, a uprawniony
z zabezpieczenia wykaże, że nie wiedział i przy zachowaniu należytej staranności nie
mógł wiedzieć o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, do ustanowienia
zabezpieczenia finansowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r.
o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 103) przepisu
ust. 2 nie stosuje się. Do zabezpieczenia ustanowionego w związku z uczestnictwem
w systemie płatności lub systemie rozrachunku papierów wartościowych
w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz. U. z 2019 r. poz. 212), na rzecz
podmiotu prowadzącego ten system lub na rzecz uczestnika tego systemu przepisu
ust. 2 nie stosuje się.

Art. 68. 1. Jeżeli po złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego dłużnik utracił
zdolność procesową i nie działa za niego przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w
składzie organów dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich działanie, sędzia-komisarz, a przed
dniem otwarcia postępowania sąd, ustanawia kuratora. Jeżeli dla dłużnika
ustanowiono kuratora na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego, tego kuratora
powołuje się na kuratora, o którym mowa w niniejszym przepisie.
2. Kurator ustanowiony w postępowaniu o otwarcie postępowania
restrukturyzacyjnego pełni swoją funkcję również po otwarciu tego postępowania.
3. Ustanowienie kuratora na podstawie ust. 1 nie stanowi przeszkody do
usunięcia, na podstawie zasad ogólnych, braku zdolności procesowej albo braków
w składzie organów uniemożliwiających ich działanie. Po ich uzupełnieniu
ustanowienie kuratora według przepisów niniejszego działu traci moc.
4. Kurator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek
nienależytego wykonywania obowiązków.

Art. 69. 1. Kuratorowi przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz zwrotu
wydatków.
2. Wynagrodzenie kuratora ustanowionego na podstawie art. 68 ust. 1 ustala
sędzia-komisarz, a przed otwarciem postępowania sąd, w wysokości stosownej do
nakładu pracy kuratora, stosując odpowiednio przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 785, z późn. zm.).
3. Na postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków
przysługuje zażalenie. Zażalenie przysługuje również kuratorowi.

Art. 70. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od
towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług.

Art. 71. Koszty działania kuratora obciążają dłużnika. Jeżeli dłużnik na
wezwanie kuratora nie pokrył tych kosztów, sędzia-komisarz na wniosek kuratora
nakazuje tymczasową wypłatę sumy kosztów ze środków Skarbu Państwa i ich ściągnięcie od dłużnika w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji opłat sądowych.

Art. 72. 1. W przypadku śmierci dłużnika jego spadkobierca, a jeżeli
ustanowiono zarząd sukcesyjny – zarządca sukcesyjny, staje się uczestnikiem
postępowania restrukturyzacyjnego. Dla zabezpieczenia praw spadkobiercy sędzia-
-komisarz z urzędu ustanawia kuratora, do którego przepisy art. 68–71 stosuje się.
2. Ustanowienie kuratora traci moc po wstąpieniu do postępowania spadkobiercy
dłużnika, który wykazał swoje prawa prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu
nabycia spadku, europejskim poświadczeniem spadkowym albo zarejestrowanym
aktem poświadczenia dziedziczenia. Do spadkobiercy przepisy o prawach
i obowiązkach dłużnika stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku ustanowienia kuratora spadku przepis ust. 2 stosuje się
odpowiednio.

Art. 73. Z dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego w stosunku do
jednego z małżonków pozostających w ustroju wspólności majątkowej majątek
wspólny małżonków wchodzi do masy układowej albo sanacyjnej i podlega nadzorowi nadzorcy sądowego albo zarządowi zarządcy. Przepisy art. 341 i art. 36–39 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 i 2089) stosuje się.

Art. 74. Ustanowienie rozdzielności majątkowej po dniu otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego z datą wcześniejszą niż dzień otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne.

Art. 75. 1. Jeżeli wierzyciel nie ma zdolności procesowej i nie działa za niego
przedstawiciel ustawowy, a także jeżeli w składzie organów wierzyciela będącego
osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, zachodzą braki uniemożliwiające ich
działanie, sędzia-komisarz może, jeżeli przyczyni się to do usprawnienia
postępowania, ustanowić dla niego kuratora, który działa za wierzyciela w
postępowaniu restrukturyzacyjnym. Jeżeli dla wierzyciela ustanowiono kuratora na
podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego, tego kuratora powołuje się na kuratora, o
którym mowa w niniejszym przepisie.
2. Przepisy art. 68 ust. 2–4, art. 69 i art. 70 stosuje się odpowiednio.
3. Koszty działania kuratora obciążają wierzyciela. Przepis art. 71 zdanie drugie
stosuje się odpowiednio.

Art. 76. 1. Spis wierzytelności obejmuje wierzytelności osobiste w stosunku do
dłużnika powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Umieszczenie wierzytelności w spisie wierzytelności określa sumę, z którą
wierzyciel uczestniczy w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Art. 77. 1. Wierzytelność za okres rozliczeniowy, w trakcie którego zostało
otwarte postępowanie restrukturyzacyjne, w szczególności z tytułu czynszu najmu lub
dzierżawy, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne, ulega z mocy prawa
proporcjonalnemu podziałowi na część traktowaną jak wierzytelność powstała przed
dniem otwarcia postępowania oraz część traktowaną jak wierzytelność powstająca po
dniu otwarcia postępowania.
2. Jeżeli przedmiot leasingu nie stanowi u korzystającego dłużnika środka
trwałego w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.
865, z późn. zm.) do umowy leasingu przepis ust. 1 stosuje się.
3. Jeżeli rozliczenie należności publicznoprawnych wymaga sporządzenia
deklaracji lub innego tego typu dokumentu obejmujących rozliczenie, obie części
wierzytelności, o której mowa w ust. 1, ujmuje się w odrębnych deklaracjach lub
innych tego typu dokumentach.

Art. 78. Wierzytelność niepieniężną umieszcza się w spisie wierzytelności
w sumie pieniężnej według jej wartości z dnia poprzedzającego dzień otwarcia
postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 79. 1. Jeżeli w dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
wierzytelność bez zastrzeżenia odsetek nie stała się jeszcze wymagalna, w spisie
wierzytelności umieszcza się wierzytelność pomniejszoną o odsetki ustawowe, nie
wyższe jednak niż 6% rocznie, za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia
wymagalności, najdłużej jednak za dwa lata.
2. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszcza się w spisie wierzytelności
w kwocie naliczonej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego włącznie.

Art. 80. 1. Wierzytelność współdłużnika lub poręczyciela dłużnika z tytułu
zwrotnego roszczenia umieszcza się w spisie wierzytelności w wysokości, w jakiej
współdłużnik lub poręczyciel zaspokoił wierzyciela, chyba że co innego wynika
z treści stosunku prawnego.
2. W spisie wierzytelności umieszcza się wierzytelność gwaranta lub banku
otwierającego akredytywy w wysokości, w jakiej zaspokoił on wierzyciela, chyba że
co innego wynika z treści stosunku prawnego.
3. W spisie wierzytelności umieszcza się również wierzytelność współdłużnika,
poręczyciela, gwaranta lub banku otwierającego akredytywy, który nie zaspokoił
wierzyciela jako wierzytelność warunkową, która nie uprawnia do głosowania na
zgromadzeniu wierzycieli.

Art. 81. 1. Niewymagalne wierzytelności ze stosunków prawnych o charakterze
ciągłym, a także wierzytelności z tytułu kredytu i pożyczki, umieszcza się w spisie
wierzytelności pomniejszone o odsetki ustawowe, nie wyższe jednak niż 6% rocznie,
za czas od dnia otwarcia postępowania do dnia wymagalności każdego przyszłego
świadczenia, najdłużej jednak za dwa lata.
2. Wierzytelności z tytułu świadczeń powtarzających się, których czas trwania
oznaczono na czas życia uprawnionego lub innej osoby, albo nieoznaczonych co do
czasu trwania, umieszcza się w spisie wierzytelności jako sumę stanowiącą wartość
prawa.
3. Jeżeli w umowie o prawo do świadczeń powtarzających została ustalona suma
wykupu, sumę tę umieszcza się w spisie wierzytelności jako wartość prawa.
4. Jeżeli przedmiot leasingu stanowi u korzystającego dłużnika środek trwały
w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych do rat leasingu przepis ust. 1 stosuje się.
5. Jeżeli umowa kredytu przewiduje możliwość korzystania ze środków
pieniężnych do pewnej wysokości, w spisie wierzytelności umieszcza się kwotę
wykorzystaną przez dłużnika do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 82. 1. Wierzytelność zabezpieczoną hipoteką lub wpisem w rejestrze na
majątku dłużnika położonym za granicą umieszcza się w spisie wierzytelności, jeżeli
złożony zostanie dowód wykreślenia wpisu o zabezpieczeniu.
2. Złożenia dowodu wykreślenia wpisu o zabezpieczeniu nie wymaga się, jeżeli
postępowanie restrukturyzacyjne zostało uznane w kraju, w którym znajduje się
przedmiot zabezpieczenia.

Art. 83. 1. Wierzytelność w walucie obcej bez względu na termin jej
wymagalności umieszcza się w spisie wierzytelności po przeliczeniu na walutę polską
według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia otwarcia postępowania, a jeżeli takiego kursu nie było − według średniej ceny rynkowej z tej daty.
2. Umieszczenie w spisie wierzytelności w przeliczeniu na walutę polską nie
powoduje przekształcenia zobowiązania wyrażonego w walucie obcej na
zobowiązanie w walucie polskiej, w szczególności wykonanie zobowiązania
w ramach realizacji układu następuje w walucie obcej, chyba że propozycje układowe
stanowią inaczej.

Art. 84. 1. Spis wierzytelności sporządza nadzorca lub zarządca na podstawie
ksiąg rachunkowych, innych dokumentów dłużnika, wpisów w księgach wieczystych
oraz rejestrach.
2. W postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie uproszczonego wniosku
złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1 spis wierzytelności sporządza się w zakresie,
w jakim jest to możliwe, na podstawie spisu wierzytelności sporządzonego we
wcześniejszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Art. 85. Jeżeli propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na grupy,
spis wierzytelności sporządza się z uwzględnieniem zaproponowanego podziału.

Art. 86. 1. W spisie wierzytelności odrębnie umieszcza się wierzytelności objęte
układem z mocy prawa oraz wierzytelności objęte układem za zgodą wierzyciela.
2. W spisie wierzytelności umieszcza się w osobnych rubrykach:
1) liczbę porządkową;
2) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, jego miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną
identyfikację;
3) sumę wierzytelności i sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela
w głosowaniu nad układem;
4) informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
5) informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku;
6) informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia;
7) informację, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane
w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116;
8) uzasadnienie;
9) oświadczenie dłużnika o uznaniu lub odmowie uznania wierzytelności oraz
o tym, czy w stosunku do wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności
zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116;
10) dla wierzytelności, które są objęte układem za zgodą wierzyciela – informację,
czy wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem;
11) sumę wszystkich wierzytelności umieszczonych w spisie wierzytelności, a jeżeli
w spisie wierzytelności jest uwzględniony podział wierzycieli na grupy –
również sumę wierzytelności dla każdej grupy.
3. W przypadku wierzytelności zabezpieczonych sumę, według której będzie
obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem, oznacza się według tej części
wierzytelności, która prawdopodobnie nie będzie zaspokojona z przedmiotu
zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem.
4. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, obejmuje wskazanie stanu
faktycznego, z którego wynika wierzytelność, oraz wskazanie dokumentów jej
dotyczących.
5. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 9,
nadzorca lub zarządca umieszcza w spisie wierzytelności informację, że dłużnik nie
złożył oświadczenia, oraz podaje przyczynę.

Art. 87. W spisie wierzytelności spornych zwięźle przedstawia się podstawę
sporu. Przepisy art. 86 stosuje się odpowiednio.

Art. 88. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór
spisu wierzytelności oraz wzór spisu wierzytelności spornych, mając na uwadze zakres
informacji umieszczanych w spisie wierzytelności i spisie wierzytelności spornych,
czytelność oraz kompletność spisów.

Art. 89. 1. Spis wierzytelności i spis wierzytelności spornych składa się
w postaci elektronicznej i zamieszcza w Rejestrze.
2. O dacie złożenia spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych
obwieszcza się.

Art. 90. 1. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić
zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.
2. Wierzytelność, co do której dłużnik zgłosił zastrzeżenia, stanowi
wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia-komisarz dokonuje odpowiednich
zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych.

Art. 91. 1. W postępowaniu układowym oraz postępowaniu sanacyjnym, w
terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 89 ust. 2,
uczestnicy postępowania mogą złożyć do sędziego-komisarza sprzeciw co do
umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o
ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86
ust. 2 pkt 9. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko
w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego
niezależnych.
2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, dłużnik lub wierzyciel, który nie został
umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia
wierzytelności w spisie wierzytelności.

Art. 92. 1. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom formalnym pisma
procesowego, a ponadto wskazywać pominiętą lub zaskarżoną wierzytelność oraz
zawierać wniosek co do pominięcia lub umieszczenia wierzytelności w spisie
wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie.
2. Sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności powinien
ponadto zawierać:
1) imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, jego miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną
identyfikację, a jeżeli wierzycielem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów spółki
albo osoby prawnej, w tym likwidatorów, jeżeli zostali ustanowieni;
2) wskazanie sumy wierzytelności oraz sumy, według której będzie obliczany głos
wierzyciela w głosowaniu nad układem;
3) wskazanie istnienia i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności;
4) informację, czy w stosunku do wierzyciela zachodzą okoliczności wskazane
w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 lub art. 116;
5) informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku zawieszającego;
6) informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrącenia;
7) dla wierzytelności, które są objęte układem za zgodą wierzyciela – informację,
czy wierzyciel wyraził zgodę na objęcie wierzytelności układem.
3. Przepis art. 86 ust. 3 stosuje się.
4. Jeżeli sprzeciw nie odpowiada wymaganiom wskazanym w ust. 1 lub 2 lub nie
uiszczono należnej opłaty, przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje
się odpowiednio. Sędzia-komisarz odrzuca sprzeciw złożony po upływie terminu lub
z innych przyczyn niedopuszczalny, jak również sprzeciw, którego braków strona nie
uzupełniła, lub sprzeciw, od którego strona nie wniosła należnej opłaty
w wyznaczonym terminie.
5. Sędzia-komisarz pomija twierdzenia i dowody niezgłoszone w sprzeciwie,
chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub
że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki
w rozpoznaniu sprawy.

Art. 93. 1. Okoliczności uzasadniające sprzeciw mogą być udowodnione
wyłącznie dowodem z dokumentu albo opinii biegłego.
2. Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu,
sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności może być oparty
tylko na zdarzeniach powstałych po zamknięciu rozprawy w sprawie, w której zostało
wydane orzeczenie. Zdarzenia te stwierdza się dowodem na piśmie.

Art. 94. 1. Sędzia-komisarz doręcza odpis sprzeciwu wierzyciela co do
pominięcia jego wierzytelności w spisie wierzytelności nadzorcy sądowemu albo
zarządcy oraz dłużnikowi.
2. Sędzia-komisarz doręcza odpis sprzeciwu wierzyciela co do umieszczenia
wierzytelności w spisie wierzytelności nadzorcy sądowemu albo zarządcy, dłużnikowi
oraz wierzycielowi, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy.
3. Sędzia-komisarz doręcza odpis sprzeciwu dłużnika nadzorcy sądowemu albo
zarządcy oraz wierzycielowi, którego wierzytelności sprzeciw dotyczy.
4. Uczestnik postępowania może złożyć odpowiedź na sprzeciw w terminie
wyznaczonym przez sędziego-komisarza nie krótszym niż tydzień od dnia doręczenia
odpisu sprzeciwu. Nadzorca sądowy albo zarządca jest obowiązany w tym samym
terminie do złożenia odpowiedzi na sprzeciw.
5. Odpowiedź na sprzeciw złożona po upływie terminu lub której braków strona
nie uzupełniła w terminie podlega zwrotowi.
6. Do odpowiedzi na sprzeciw przepisy art. 92 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 95. 1. Sędzia-komisarz, zastępca sędziego-komisarza lub wyznaczony
sędzia rozpoznaje sprzeciw na posiedzeniu niejawnym w terminie dwóch miesięcy od
dnia jego wniesienia.
2. Jeżeli sędzia-komisarz, zastępca sędziego-komisarza lub wyznaczony sędzia
uzna za potrzebne wyznaczenie rozprawy, zawiadamia o niej nadzorcę sądowego albo
zarządcę, dłużnika oraz wierzyciela, który złożył sprzeciw, i wierzyciela, którego
wierzytelności sprzeciw dotyczy. Niestawiennictwo tych osób, nawet
usprawiedliwione, nie wstrzymuje wydania postanowienia.
3. Sędzia-komisarz, zastępca sędziego-komisarza lub wyznaczony sędzia może
odstąpić od przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, jeżeli biegły sporządził opinię
w innym postępowaniu toczącym się przed sądem, sądem polubownym lub organem
administracji. W takim przypadku dowodem są dokumenty obejmujące treść opinii
biegłego.
4. W toku postępowania wywołanego złożeniem sprzeciwu nadzorca sądowy
albo zarządca ma prawa i obowiązki uczestnika postępowania.
5. Na postanowienie w przedmiocie sprzeciwu zażalenie przysługuje
dłużnikowi, nadzorcy sądowemu albo zarządcy oraz wierzycielom.
6. Uchylenie postanowienia w przedmiocie sprzeciwu i przekazanie sprawy do
ponownego rozpoznania jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku konieczności
przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości albo jeżeli przy rozpoznawaniu sprzeciwu doszło do nieważności postępowania, której skutków nie dało się usunąć w postępowaniu zażaleniowym.

Art. 96. Po uprawomocnieniu się postanowienia uwzględniającego sprzeciw
w spisie wierzytelności dokonuje się zmian w zakresie określonym w postanowieniu.

Art. 97. 1. W przyspieszonym postępowaniu układowym sędzia-komisarz
zatwierdza spis wierzytelności na zgromadzeniu wierzycieli.
2. Postanowienie sędziego-komisarza o zatwierdzeniu spisu wierzytelności
obwieszcza się.

Art. 98. 1. W postępowaniu układowym oraz sanacyjnym po upływie terminu do
złożenia sprzeciwu, a w przypadku jego złożenia – po uprawomocnieniu się
postanowienia w przedmiocie sprzeciwu, sędzia-komisarz zatwierdza spis wierzytelności.
2. Przepis art. 97 ust. 2 stosuje się.
3. Sędzia-komisarz zatwierdza spis wierzytelności w zakresie nieobjętym
nierozpoznanymi prawomocnie sprzeciwami, jeżeli suma wierzytelności
uprawniających do głosowania nad układem, których dotyczą sprzeciwy prawomocnie
nierozpoznane, nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do
głosowania nad układem. Postępowania w przedmiocie tych sprzeciwów podlegają
umorzeniu przez sąd albo sędziego-komisarza, jeżeli nie zostaną prawomocnie
rozpoznane do czasu głosowania nad układem.

Art. 99. Sędzia-komisarz może z urzędu wykreślić wierzytelność ze spisu
wierzytelności w przypadku stwierdzenia, że w spisie umieszczono wierzytelność,
która w całości lub części nie istnieje albo przysługuje innej osobie niż wskazana
w spisie jako wierzyciel. Postanowienie o wykreśleniu wierzytelności ze spisu
wierzytelności doręcza się wierzycielowi, którego dotyczy, dłużnikowi oraz nadzorcy
albo zarządcy. Osobom tym przysługuje zażalenie na postanowienie.

Art. 100. 1. Jeżeli po złożeniu spisu wierzytelności zostanie ujawniona
wierzytelność, która nie została umieszczona w spisie, nadzorca albo zarządca
sporządza uzupełnienie spisu wierzytelności. Przepisy art. 84–91 stosuje się
odpowiednio.
2. Zmiana imienia, nazwiska, nazwy wierzyciela oraz zmiana osoby wierzyciela,
do której doszło po złożeniu spisu wierzytelności sędziemu-komisarzowi, nie stanowi podstawy do zmiany spisu oraz nie pozbawia wierzyciela prawa udziału w dalszym postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Art. 101. 1. Nieuwzględnienie wierzytelności w spisie wierzytelności nie
stanowi przeszkody do jej dochodzenia we właściwym trybie.
2. Sędzia-komisarz zmienia spis wierzytelności stosownie do przedstawionych
mu prawomocnych orzeczeń. Przepisy art. 89–91 stosuje się odpowiednio.

Art. 102. 1. Po prawomocnej odmowie zatwierdzenia układu lub prawomocnym
umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego wyciąg z zatwierdzonego spisu
wierzytelności, zawierający oznaczenie wierzyciela i przysługującej mu wierzytelności, stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi.
2. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu wyciąg z zatwierdzonego spisu
wierzytelności, łącznie z wypisem prawomocnego postanowienia zatwierdzającego
układ, stanowi tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi oraz temu, kto udzielił
zabezpieczenia wykonania układu, jeżeli został w sądzie złożony dokument
stwierdzający udzielenie zabezpieczenia, a także przeciwko zobowiązanemu do dopłaty, jeżeli układ przewiduje dopłaty między wierzycielami. W przypadku uchylenia układu przepis ust. 1 stosuje się.
3. Dłużnik może żądać ustalenia, że wierzytelność objęta zatwierdzonym spisem
wierzytelności nie istnieje albo istnieje w mniejszym zakresie, jeżeli złożył sprzeciw
w postępowaniu restrukturyzacyjnym i co do wierzytelności nie zapadło prawomocne
orzeczenie sądowe.
4. Po nadaniu wyciągowi z zatwierdzonego spisu wierzytelności klauzuli
wykonalności zarzut, że wierzytelność objęta spisem wierzytelności nie istnieje albo
że istnieje w mniejszym zakresie, dłużnik może podnieść w drodze powództwa
o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Art. 103. Wierzyciel może żądać zwrotu dokumentów złożonych w celu
udowodnienia wierzytelności. Na zarządzenie sędziego-komisarza sekretarz sądowy
wydaje dokumenty z zaznaczeniem na nich, w jakiej sumie wierzytelność została
umieszczona w spisie wierzytelności.

Art. 104. Zgromadzenie wierzycieli zwołuje sędzia-komisarz w:
1) celu głosowania nad układem;
2) przypadku, gdy rada wierzycieli podejmie uchwałę o zwołaniu zgromadzenia;
3) przypadku, gdy uzna to za potrzebne.

Art. 105. 1. Zgromadzenie wierzycieli zwołuje się przez obwieszczenie,
w którym określa się termin, miejsce i przedmiot obrad oraz sposób głosowania.
2. Obwieszczenia dokonuje się co najmniej na dwa tygodnie przed terminem
zgromadzenia wierzycieli.
3. Na termin zgromadzenia wierzycieli wzywa się dłużnika, nadzorcę sądowego
albo zarządcę. Ich niestawiennictwo, chociażby usprawiedliwione, nie stanowi
przeszkody do odbycia zgromadzenia.
4. W przypadku odroczenia zgromadzenia wierzycieli, sędzia-komisarz podaje
obecnym do wiadomości nowy termin i miejsce zgromadzenia. W takim przypadku nie dokonuje się ponownego obwieszczenia. Oddany poprzednio głos wierzyciela, który nie stawił się na odroczonym zgromadzeniu wierzycieli, zachowuje moc i jest
uwzględniany przy obliczaniu wyników głosowania, jeżeli na tym zgromadzeniu
poddane pod głosowanie są te same uchwały lub uchwały korzystniejsze dla
wierzycieli.
5. Zawiadomień wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli dokonuje
nadzorca sądowy albo zarządca.
6. Przed terminem zgromadzenia wierzycieli nadzorca sądowy albo zarządca
przedkłada sędziemu-komisarzowi:
1) otrzymane karty do głosowania, wraz z odpisami lub wydrukami z rejestru
i pełnomocnictwami koniecznymi do wykazania uprawnienia do oddania głosu
oraz informacją, czy w stosunku do wierzyciela nie zachodzą okoliczności
wskazane w art. 116, uszeregowane zgodnie z kolejnością przyjętą w spisie
wierzytelności;
2) dowód wysłania, co najmniej na trzy tygodnie przed dniem zgromadzenia
wierzycieli, zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli na adres wskazany
w rejestrze, do którego jest wpisany wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do
rejestru, w przeciwnym przypadku na adres wierzyciela znany dłużnikowi.

Art. 106. 1. Zgromadzeniu wierzycieli przewodniczy sędzia-komisarz.
2. Z przebiegu zgromadzenia wierzycieli sporządza się protokół.
3. Obecność wierzycieli sprawdza nadzorca sądowy albo zarządca pod
nadzorem sędziego-komisarza. Spis obecności obejmujący również wierzycieli, którzy
oddali głosy na piśmie, stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli spis obecności został
sporządzony w postaci elektronicznej i warunki techniczne to umożliwiają, składa się
go również w postaci elektronicznej.

Art. 107. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, na zgromadzeniu wierzycieli
prawo głosu mają wierzyciele, których wierzytelności zostały umieszczone w zatwierdzonym spisie wierzytelności, oraz wierzyciele, którzy stawią się na zgromadzeniu wierzycieli i przedłożą sędziemu-komisarzowi tytuł egzekucyjny
stwierdzający ich wierzytelność.
2. Wierzyciele głosują sumą wierzytelności umieszczoną w zatwierdzonym
spisie wierzytelności lub tytule egzekucyjnym.
3. Sędzia-komisarz może na wniosek wierzyciela i po wysłuchaniu dłużnika
dopuścić do udziału w zgromadzeniu wierzycieli wierzyciela, którego wierzytelność
jest uzależniona od warunku zawieszającego lub jest sporna i została
uprawdopodobniona. Sumę, według której oblicza się głos tego wierzyciela, sędzia-
-komisarz oznacza stosownie do okoliczności.

Art. 108. 1. Wierzyciele, którzy mają wierzytelność solidarną lub niepodzielną,
głosują przez wspólnego pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden
z wierzycieli.
2. Jeżeli wierzyciele, o których mowa w ust. 1, nie dokonają wyboru
pełnomocnika w imieniu wierzycieli głosuje zarządca ustanowiony według przepisów
Kodeksu cywilnego o zarządzie związanym ze współwłasnością.
3. Niedokonanie przez wierzycieli, o których mowa w ust. 1, wyboru
pełnomocnika lub nieustanowienie zarządcy nie stanowi przeszkody do wyznaczenia
terminu i odbycia zgromadzenia wierzycieli.

Art. 109. 1. Wierzyciel nie ma prawa głosu na podstawie wierzytelności, którą
nabył w drodze przelewu lub indosu po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Jeżeli przejście wierzytelności nastąpiło wskutek spłacenia przez wierzyciela
długu, za który odpowiadał osobiście albo określonymi przedmiotami majątkowymi,
ze stosunku prawnego powstałego przed dniem otwarciem postępowania
restrukturyzacyjnego, albo nabycie wierzytelności nastąpiło po obwieszczeniu
w Rejestrze informacji o trybie i miejscu sprzedaży wierzytelności, a zbycie nastąpiło
na rzecz nabywcy, który zaoferował najwyższą kwotę, przepisu ust. 1 nie stosuje się.
3. W postępowaniu o zatwierdzenie układu przepisu ust. 1 nie stosuje się.

Art. 110. 1. Głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli przeprowadza się
pisemnie, a opis przebiegu i wynik głosowania zamieszcza się w protokole.
Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos
ustnie do protokołu.
2. Głosowanie przeprowadza nadzorca sądowy albo zarządca pod nadzorem
sędziego-komisarza. Spis głosów złożonych na piśmie oraz głosów oddanych ustnie na
zgromadzeniu wierzycieli, do którego stosuje się odpowiednio przepis art. 86 ust. 2,
stanowi załącznik do protokołu. Jeżeli oddano głos w cudzym imieniu, wskazuje się
również imię i nazwisko głosującego. Jeżeli spis głosów został sporządzony w postaci
elektronicznej i warunki techniczne to umożliwiają, składa się go również w postaci
elektronicznej.
3. Uczestnik postępowania może głosować na zgromadzeniu wierzycieli również
przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być również jeden z wierzycieli.
4. Głos oddany na piśmie zawiera wskazanie imienia i nazwiska albo nazwy
głosującego oraz wskazanie, czy głosuje za, czy przeciw uchwale.
5. Wierzyciela, który wstrzymał się od głosu, uważa się za nieuczestniczącego
w głosowaniu.
6. Jeżeli istnieją możliwości techniczne, głosowanie na zgromadzeniu
wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków
komunikacji, gdy sędzia-komisarz tak postanowi. Głosowanie z wykorzystaniem
elektronicznych środków komunikacji może obejmować w szczególności transmisję
zgromadzenia wierzycieli w czasie rzeczywistym, w ramach której wierzyciele mogą
wypowiadać się w toku zgromadzenia wierzycieli, przebywając w miejscu innym niż
miejsce zgromadzenia wierzycieli. Udział wierzycieli w zgromadzeniu może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom, które są niezbędne do identyfikacji wierzycieli i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
7. W przypadku gdy z uwagi na znaczną liczbę wierzycieli odbycie
zgromadzenia wierzycieli jest utrudnione, sędzia-komisarz może postanowić
o przeprowadzeniu głosowania w innym trybie niż określony w ust. 1–6, w tym
również z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli. Postanowienie
obwieszcza się.
8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie.

Art. 111. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, uchwała zgromadzenia wierzycieli
zostaje przyjęta, jeżeli wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy
oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej połowę sumy wierzytelności
przysługujących głosującym wierzycielom.

Art. 112. 1. Sędzia-komisarz wydaje na zgromadzeniu wierzycieli
postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia uchwały. W sentencji
postanowienia stwierdzającego przyjęcie uchwały zawiera się treść uchwały.
2. Stwierdzając przyjęcie uchwały przez zgromadzenie wierzycieli, sędzia-
-komisarz może jednocześnie uchylić uchwałę, jeżeli jest sprzeczna z prawem lub
narusza dobre obyczaje albo rażąco narusza interes wierzyciela, który głosował
przeciw uchwale.
3. Na postanowienia, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługuje zażalenie.

Art. 113. 1. Na zgromadzeniu wierzycieli można zawrzeć układ, jeżeli
w zgromadzeniu uczestniczy co najmniej jedna piąta wierzycieli uprawnionych do
głosowania nad układem.
2. Uprawnieni do głosowania nad układem są wyłącznie wierzyciele określeni
w art. 107 ust. 1 i 3, którzy są objęci układem.
3. Brak dowodu doręczenia zawiadomienia o zgromadzeniu wierzycieli
wierzycielom, których liczba nie jest większa niż połowa wierzycieli uprawnionych do głosowania, a kwota ich wierzytelności nie przekracza jednej trzeciej sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem, nie stoi na przeszkodzie
odbyciu zgromadzenia wierzycieli i głosowaniu nad układem.
4. Jeżeli po przeprowadzeniu głosowania okaże się, że głosy wierzycieli,
o których mowa w ust. 3, mogłyby wpłynąć na wynik głosowania, sędzia-komisarz
zarządza przerwę w zgromadzeniu wierzycieli w celu prawidłowego doręczenia
zawiadomienia, chyba że stwierdzi na podstawie dowodu z dokumentu, że wierzyciele
wiedzieli o zgromadzeniu.

Art. 114. 1. W przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu
układowym nadzorca sądowy przedstawia na zgromadzeniu wierzycieli główne
założenia planu restrukturyzacyjnego.
2. W postępowaniu sanacyjnym zarządca przedstawia na zgromadzeniu
wierzycieli sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego w toku
postępowania sanacyjnego oraz efekty podjętych działań, a także główne działania,
które zgodnie z planem restrukturyzacyjnym zostaną podjęte po przyjęciu układu.

Art. 115. Nadzorca sądowy albo zarządca składa na zgromadzeniu wierzycieli
opinię o możliwości wykonania układu.

Art. 116. 1. W sprawach dotyczących układu nie ma prawa głosu wierzyciel
będący małżonkiem dłużnika, jego krewnym lub powinowatym w linii prostej,
krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie,
przysposabiającym dłużnika lub przez niego przysposobionym, jeżeli dłużnikiem jest
spółka handlowa – osobą uprawnioną do reprezentowania spółki, a jeżeli dłużnikiem
jest osobowa spółka handlowa – wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za
zobowiązania spółki całym swoim majątkiem.
2. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka handlowa, nie
ma prawa głosu wierzyciel będący spółką powiązaną z dłużnikiem oraz osoby
upoważnione do jej reprezentacji, a także wierzyciel będący spółką i osoby
uprawnione do jej reprezentowania, jeżeli ta spółka jest spółką dominującą albo
zależną w stosunku do dłużnika.
3. Prawa głosu w sprawie dotyczącej układu nie ma również wierzyciel będący
spółką kapitałową, której spółka dominująca jest również spółką dominującą dla
dłużnika, oraz osoby uprawnione do jej reprezentowania.
4. W sprawach dotyczących układu, jeżeli dłużnikiem jest spółka kapitałowa,
prawa głosu nie ma wierzyciel będący osobą fizyczną, jeżeli reprezentuje ponad 25%
kapitału zakładowego spółki.

Art. 117. 1. W przypadku zgłoszenia kilku propozycji układowych sędzia-
-komisarz ustala kolejność głosowania nad propozycjami układowymi. Pod
głosowanie poddaje się wszystkie propozycje układowe. Za przyjęte uznaje się te
propozycje układowe, które uzyskały największe poparcie wierzycieli liczone
w odniesieniu do sumy wierzytelności, z uwzględnieniem art. 119.
2. Na zgromadzeniu wierzycieli dłużnik, zarządca albo nadzorca sądowy mogą
zgłaszać zmiany propozycji układowych. W przypadku zgłoszenia przez dłużnika,
zarządcę albo nadzorcę sądowego zmian propozycji układowych głos wierzyciela
oddany na piśmie za pierwotnymi propozycjami układowymi uważa się za głos
oddany za zmienionymi propozycjami układowymi, jeżeli są one korzystniejsze dla
tego wierzyciela. Pozostałe głosy traktuje się jako głosy przeciw układowi.

Art. 118. 1. Jeżeli plan restrukturyzacyjny określa zabezpieczenie jego
wykonania przez osoby trzecie, udzielenie kredytu lub pożyczki dłużnikowi lub zgodę
osób trzecich na zmianę treści praw lub stosunków prawnych, w tym zabezpieczeń
w postaci hipoteki, zastawu, zastawu rejestrowego, zastawu skarbowego lub hipoteki
morskiej, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone tylko w przypadku,
gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostaną przedłożone dokumenty, z których wynika,
że zobowiązania te po przyjęciu układu zostaną wykonane.
2. Jeżeli plan restrukturyzacyjny określa, że na czas wykonania układu zarząd
nad przedsiębiorstwem ma zostać powierzony osobom wskazanym w układzie,
przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Jeżeli układ określa restrukturyzację zobowiązań dłużnika przez konwersję
wierzytelności na akcje lub udziały, głosowanie nad układem może zostać
przeprowadzone tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów albo Komisji Europejskiej albo zostanie wykazane, że zgoda taka nie jest wymagana.
4. Jeżeli propozycje układowe przewidują udzielenie dłużnikowi pomocy
publicznej na restrukturyzację, głosowanie nad układem może zostać przeprowadzone
tylko w przypadku, gdy na zgromadzeniu wierzycieli zostanie przedłożona zgoda
właściwego organu na udzielenie pomocy publicznej albo zostanie wykazane, że
zgoda taka nie jest wymagana.

Art. 119. 1. Uchwała zgromadzenia wierzycieli o przyjęciu układu zapada, jeżeli
wypowie się za nią większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos,
mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących
głosującym wierzycielom.
2. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli,
obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ zostaje przyjęty, jeżeli
w każdej grupie wypowie się za nim większość głosujących wierzycieli z tej grupy,
mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności, przysługujących
głosującym wierzycielom z tej grupy.
3. Układ zostaje przyjęty, chociażby nie uzyskał wymaganej większości
w niektórych z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy
wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom głosowali za przyjęciem
układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw przyjęciu
układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż
w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.

Art. 120. 1. Sędzia-komisarz wydaje na zgromadzeniu wierzycieli
postanowienie w przedmiocie stwierdzenia przyjęcia układu.
2. W sentencji postanowienia stwierdzającego przyjęcie układu zawiera się treść
układu.
3. Uchylenie przez sędziego-komisarza uchwały zgromadzenia wierzycieli
o przyjęciu układu jest niedopuszczalne.
4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, obwieszcza się.

Art. 121. 1. Radę wierzycieli ustanawia oraz powołuje i odwołuje jej członków
sędzia-komisarz z urzędu, o ile uzna to za potrzebne, albo na wniosek.
2. Sędzia-komisarz niezwłocznie, nie później niż w terminie tygodnia, ustanawia
radę wierzycieli na wniosek dłużnika, co najmniej trzech wierzycieli lub wierzyciela
albo wierzycieli mających łącznie co najmniej piątą część sumy wierzytelności,
z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116.
3. Do czasu zatwierdzenia spisu wierzytelności uprawnienia wierzycieli
w sprawach dotyczących rady wierzycieli ustala się na podstawie:
1) spisu wierzycieli załączonego przez dłużnika do wniosku o otwarcie
postępowania restrukturyzacyjnego;
2) spisu wierzytelności bezspornych przedstawionego na żądanie sędziego-
-komisarza przez nadzorcę sądowego albo zarządcę sporządzonego w oparciu
o księgi rachunkowe i inne dokumenty dłużnika;
3) przedłożonych przez wierzycieli tytułów egzekucyjnych;
4) spisu wierzytelności, jeżeli został sporządzony we wcześniejszym postępowaniu
restrukturyzacyjnym – w postępowaniu sanacyjnym otwartym na podstawie
uproszczonego wniosku złożonego zgodnie z art. 328 ust. 1.

Art. 122. 1. Rada wierzycieli składa się z pięciu członków oraz dwóch
zastępców powoływanych spośród wierzycieli dłużnika będących uczestnikami
postępowania.
2. Rada wierzycieli może składać się z trzech członków, jeżeli liczba wierzycieli
dłużnika będących uczestnikami postępowania jest mniejsza niż siedem.
3. Do zastępcy członka rady wierzycieli przepisy dotyczące członka rady
wierzycieli stosuje się odpowiednio.
4. Zastępca członka rady wierzycieli może uczestniczyć w posiedzeniach rady
wierzycieli. Głosuje on nad uchwałą w przypadku nieobecności któregokolwiek
z członków rady wierzycieli. Zamiast nieobecnego członka rady wierzycieli
w pierwszej kolejności głosuje zastępca wymieniony na pierwszym miejscu
w sentencji postanowienia sędziego-komisarza o powołaniu, jeżeli jest obecny na
posiedzeniu.

Art. 123. 1. Na wniosek wierzyciela lub wierzycieli mających co najmniej piątą
część sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami
postępowania, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1
i art. 116, sędzia-komisarz powołuje na członka rady wierzycieli wierzyciela
wskazanego przez wnioskodawcę, chyba że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
wskazany wierzyciel nie będzie należycie pełnił obowiązków członka rady
wierzycieli. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie przysługuje wyłącznie
wnioskodawcy.
2. W przypadku gdy wierzyciel lub wierzyciele wnioskujący o powołanie
członka rady wierzycieli posiadają co najmniej dwie piąte sumy wierzytelności
przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania, z wyłączeniem
wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1 i art. 116, mogą oni wskazać
po jednym kandydacie na członka rady wierzycieli na każdą piątą część posiadanych
wierzytelności.
3. Wierzyciel lub wierzyciele, których wniosek wskazany w ust. 1 lub 2 został
uwzględniony, nie mogą złożyć wniosku o powołanie kolejnych członków rady
wierzycieli, chyba że członek powołany poprzednio na ich wniosek został odwołany.

Art. 124. Wierzyciel może nie przyjąć obowiązków członka rady wierzycieli lub
jego zastępcy.

Art. 125. 1. Sędzia-komisarz może odwołać członków rady wierzycieli, którzy
nie pełnią należycie obowiązków, i powołać innych. Na postanowienie przysługuje
zażalenie.
2. Sędzia-komisarz odwołuje członka rady wierzycieli na jego wniosek.
3. Odwołany prawomocnie członek rady wierzycieli nie może zostać ponownie
powołany.

Art. 126. 1. Na wniosek wierzyciela lub wierzycieli mających co najmniej piątą
część sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami
postępowania, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1
i art. 116, sędzia-komisarz zmienia skład rady wierzycieli, powołując na członka rady
wierzycieli wierzyciela wskazanego przez wnioskodawcę, chyba że zachodzi
uzasadnione przypuszczenie, że wskazany wierzyciel nie będzie należycie pełnił obowiązków członka rady wierzycieli. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.
2. Przepisy art. 123 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. Sędzia-komisarz, zmieniając skład rady wierzycieli, nie może odwołać
członka rady wierzycieli powołanego na podstawie ust. 1 lub art. 123, chyba że żądają
tego wierzyciele, na których wniosek członek został powołany.

Art. 127. 1. Członkowie rady wierzycieli pełnią swoje obowiązki osobiście albo
przez pełnomocników.
2. Pełnomocnictwo składa się przewodniczącemu rady, który składa je do akt
postępowania wraz z protokołem z posiedzenia rady wierzycieli.

Art. 128. 1. Rada wierzycieli udziela pomocy nadzorcy sądowemu albo
zarządcy, kontroluje ich czynności, bada stan funduszów masy układowej lub
sanacyjnej, udziela zezwolenia na czynności, które mogą być dokonane tylko za
zezwoleniem rady wierzycieli, oraz wyraża opinię w innych sprawach, jeżeli zażąda
tego sędzia-komisarz, nadzorca sądowy albo zarządca lub dłużnik. Przy wykonywaniu
obowiązków rada wierzycieli kieruje się interesem ogółu wierzycieli.
2. Rada wierzycieli lub jej członkowie mogą przedstawiać sędziemu-
-komisarzowi swoje uwagi o działalności dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy.
3. Rada wierzycieli może żądać od dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy
wyjaśnień oraz badać księgi i dokumenty przedsiębiorstwa dłużnika w zakresie,
w jakim nie narusza to tajemnicy przedsiębiorstwa. W pozostałym zakresie
i w przypadku wątpliwości sędzia-komisarz określa zakres uprawnień członków rady
do badania ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa dłużnika.

Art. 129. 1. Zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymagają
następujące czynności dłużnika albo zarządcy:
1) obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej hipoteką, zastawem,
zastawem rejestrowym lub hipoteką morską w celu zabezpieczenia
wierzytelności nieobjętej układem;
2) przeniesienie własności rzeczy lub prawa na zabezpieczenie wierzytelności
nieobjętej układem;
3) obciążenie składników masy układowej lub sanacyjnej innymi prawami;
4) zaciąganie kredytów lub pożyczek;
5) zawarcie umowy dzierżawy przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej
części lub innej podobnej umowy.
2. Zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymaga również
sprzedaż przez dłużnika nieruchomości lub innych składników majątku o wartości
powyżej 500 000 zł.
3. Rada wierzycieli może udzielić zezwolenia na zawarcie umowy kredytu lub
pożyczki lub ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, jeżeli jest
to niezbędne do zachowania zdolności do bieżącego zaspokajania kosztów
postępowania restrukturyzacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu lub
zawarcia i wykonania układu oraz zostało zagwarantowane, że środki zostaną
przekazane dłużnikowi i wykorzystane w sposób przewidziany przez uchwałę rady
wierzycieli, a ustanowione zabezpieczenie jest adekwatne do udzielonego kredytu lub
pożyczki.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1, dokonane za zezwoleniem rady
wierzycieli nie mogą być uznane za bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Art. 130. 1. Rada wierzycieli na pierwszym posiedzeniu przyjmuje regulamin,
który określa w szczególności tryb posiedzeń, sposób zawiadamiania członków rady
o posiedzeniu, sposób zbierania głosów i zasady współpracy rady z nadzorcą
sądowym albo zarządcą oraz dłużnikiem, w tym sposób składania wniosków do rady.
2. Rada wierzycieli na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich
członków przewodniczącego rady.

Art. 131. 1. Rada wierzycieli wykonuje czynności przez podejmowanie uchwał
na posiedzeniach, chyba że regulamin stanowi inaczej. Posiedzenia rady wierzycieli
mogą odbywać się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość.
2. Jeżeli uchwała nie jest podejmowana na posiedzeniu, do jej podjęcia konieczne
jest oddanie głosów przez wszystkich członków rady wierzycieli. W takim przypadku
głosu nie może oddać zastępca członka rady wierzycieli.
3. Rada wierzycieli podejmuje uchwały w terminie dwóch tygodni od dnia
złożenia wniosku do rady.

Art. 132. 1. Uchwały rady wierzycieli podejmuje się większością głosów, jeżeli
ustawa nie stanowi inaczej.
2. Rada wierzycieli może kontrolować czynności nadzorcy sądowego albo
zarządcy przez członka lub członków wskazanych w uchwale.
3. Uchwałę rady wierzycieli o zbadaniu ksiąg i dokumentów przedsiębiorstwa
dłużnika wykonują wskazani w uchwale członkowie rady wierzycieli lub, jeżeli są
wymagane wiadomości specjalne, inne osoby. Koszty badania nie stanowią kosztów
postępowania i nie obciążają dłużnika.
4. Z kontroli działalności dłużnika, nadzorcy sądowego albo zarządcy oraz
badania ksiąg i dokumentów rada wierzycieli składa sprawozdanie sędziemu-
-komisarzowi. Z innych czynności rada wierzycieli składa sprawozdanie na żądanie
sędziego-komisarza.

Art. 133. 1. Na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej w pełnym składzie, za
którą głosowało co najmniej czterech członków, sąd może zezwolić dłużnikowi na
wykonywanie zarządu w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.
W takim przypadku zarządca nadal pełni swoją funkcję.
2. Na skutek uchwały rady wierzycieli podjętej w pełnym składzie, za którą
głosowało co najmniej czterech członków, albo na skutek uchwały rady wierzycieli
podjętej zgodnie z wnioskiem dłużnika sąd zmienia nadzorcę sądowego albo zarządcę
i powołuje do pełnienia tych funkcji osobę spełniającą wymogi, o których mowa
w art. 24, wskazaną przez radę wierzycieli, chyba że byłoby to niezgodne z prawem,
rażąco naruszałoby interes wierzycieli lub zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
wskazana osoba nie będzie należycie pełniła obowiązków. Na postanowienie sądu
odmawiające powołania osoby wskazanej przez radę zażalenie przysługuje wyłącznie
członkom rady wierzycieli oraz dłużnikowi.
3. Jeżeli rada wierzycieli składa się z trzech członków, uchwały, o których mowa
w ust. 1 i 2, podejmuje się jednomyślnie.

Art. 134. 1. Posiedzenie rady wierzycieli zwołuje przewodniczący rady,
zawiadamiając członków i zastępców o terminie, miejscu i przedmiocie posiedzenia.
Pierwsze posiedzenie rady zwołuje nadzorca sądowy albo zarządca niezwłocznie po
powołaniu rady.
2. Posiedzeniu rady wierzycieli przewodniczy przewodniczący rady, chyba że
regulamin stanowi inaczej.
3. Posiedzenie rady wierzycieli może zwołać również sędzia-komisarz, który
przewodniczy posiedzeniu.

Art. 135. 1. Z posiedzenia rady wierzycieli sporządza się protokół. Protokół
podpisują obecni, a odmowę złożenia podpisu zaznacza się w protokole. Jeżeli
posiedzenie odbywa się przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, protokół podpisuje wyłącznie przewodniczący rady, ze wskazaniem
przyczyny braku pozostałych podpisów, chyba że co innego wynika z regulaminu.
2. Przewodniczący rady niezwłocznie po posiedzeniu przekazuje odpis protokołu
sędziemu-komisarzowi, a także nadzorcy sądowemu albo zarządcy, jeżeli nie byli
obecni na posiedzeniu. Do odpisu protokołu załącza się odpisy uchwał podjętych na
posiedzeniu.
3. Po podjęciu uchwały bez zwoływania posiedzenia rady wierzycieli
przewodniczący rady niezwłocznie przekazuje odpis uchwały sędziemu-komisarzowi.
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się w przypadku posiedzenia rady wierzycieli,
o którym mowa w art. 134 ust. 3.

Art. 136. 1. Uchwały rady wierzycieli zamieszcza się w Rejestrze.
2. W terminie tygodnia od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli
w Rejestrze uczestnik postępowania oraz zarządca albo nadzorca sądowy mogą
wnieść zarzuty przeciwko uchwale. Zarzuty wniesione po upływie terminu lub nieodpowiadające wymogom formalnym pisma procesowego pozostawia się bez
rozpoznania. Przepisu art. 130 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego nie stosuje się.
3. Sędzia-komisarz rozpoznaje zarzuty w terminie tygodnia od dnia przedłożenia
mu zarzutów.
4. Sędzia-komisarz w wyniku rozpoznania zarzutów lub z urzędu w terminie
dwóch tygodni od dnia zamieszczenia uchwały rady wierzycieli w Rejestrze może
uchylić tę uchwałę, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub narusza interes wierzycieli.
Na postanowienie sędziego-komisarza zażalenie przysługuje wyłącznie skarżącemu,
dłużnikowi oraz członkom rady wierzycieli.
5. Wykonanie uchwały nie może nastąpić wcześniej niż po upływie dwóch
tygodni od dnia jej zamieszczenia w Rejestrze. Sędzia-komisarz może wstrzymać
wykonanie uchwały do czasu uprawomocnienia się postanowienia w przedmiocie
rozpoznania zarzutów lub postanowienia o uchyleniu uchwały rady wierzycieli.

Art. 137. 1. Członkowi rady wierzycieli przysługuje prawo do zwrotu
koniecznych wydatków związanych z jego udziałem w posiedzeniu rady wierzycieli.
Za udział w posiedzeniu sędzia-komisarz może przyznać członkowi stosowne
wynagrodzenie, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i stopniem zawiłości sprawy oraz
zakresem wykonywanych prac. Wynagrodzenie to nie może przekraczać 3%
miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 55 ust. 3, za jeden
dzień posiedzenia. Wynagrodzenie oraz zwrot wydatków wchodzą w skład kosztów
postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Postanowienie w sprawie wynagrodzenia i zwrotu wydatków wydaje sędzia-
-komisarz po wysłuchaniu członka rady wierzycieli i nadzorcy sądowego albo
zarządcy.

Art. 138. Członek rady wierzycieli odpowiada za szkodę wynikłą
z nienależytego pełnienia obowiązków.

Art. 139. 1. Jeżeli rada wierzycieli nie została ustanowiona, czynności
zastrzeżone dla rady wierzycieli wykonuje sędzia-komisarz.
2. Sędzia-komisarz wykonuje również czynności zastrzeżone dla rady
wierzycieli, jeżeli rada nie wykona ich w terminie wyznaczonym przez sędziego-komisarza.

Art. 139a. (uchylony) .

Art. 140. 1. Jeżeli w postępowaniu restrukturyzacyjnym może dojść do
udzielenia przedsiębiorcy przez państwo lub przy użyciu zasobów państwowych
wsparcia w jakiejkolwiek formie, w szczególności przez zmniejszenie, w drodze
układu, wysokości zobowiązań, rozłożenie spłaty na raty, odroczenie terminu
wykonania zobowiązań lub zawieszenie, z mocy prawa lub na podstawie
postanowienia sądu lub sędziego-komisarza, postępowań egzekucyjnych
prowadzonych w celu dochodzenia wierzytelności, udzielenie pożyczek, kredytów,
poręczeń lub gwarancji, plan restrukturyzacyjny dodatkowo zawiera:
1) test prywatnego wierzyciela lub test prywatnego inwestora, stanowiący ocenę,
czy wsparcie udzielone w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie
wykonywania układu będzie stanowiło pomoc publiczną;
2) ocenę, dokonaną na podstawie informacji przedstawionych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, czy wsparcie udzielone w postępowaniu restrukturyzacyjnym
i w trakcie wykonywania układu spełnia kryteria uznania go za pomoc de
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wraz
z uzasadnieniem.
2. Przez test prywatnego wierzyciela należy rozumieć ocenę działań wierzyciela
publicznego planowanych w postępowaniu restrukturyzacyjnym i w trakcie oraz
w ramach wykonywania układu dokonywaną w celu stwierdzenia, czy wierzyciel
publiczny zachowuje się w danym przypadku jak prywatny wierzyciel, działający
w normalnych warunkach rynkowych, w szczególności czy prywatny wierzyciel
zaakceptowałby przewidziane w propozycjach układowych warunki spłaty
zobowiązań.
3. Test prywatnego wierzyciela zawiera:
1) informację o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli
publicznoprawnych w ramach wykonania układu, która zawiera następujące
dane, będące podstawą oceny, o której mowa w ust. 2:
a) wysokość objętych układem zobowiązań dłużnika wobec poszczególnych
wierzycieli publicznoprawnych,
b) treść propozycji układowych wobec poszczególnych wierzycieli
publicznoprawnych;
2) informację o przewidywanym stopniu zaspokojenia poszczególnych wierzycieli
publicznoprawnych w postępowaniu upadłościowym, które byłoby prowadzone
wobec dłużnika, zawierającą następujące dane, będące podstawą oceny, o której
mowa w ust. 2:
a) wartość majątku dłużnika ze wskazaniem obciążeń,
b) przewidywaną wysokość kosztów postępowania upadłościowego,
c) kategorię, w której byliby zaspokajani poszczególni wierzyciele
publicznoprawni w postępowaniu upadłościowym;
3) ocenę, czy wierzytelności wierzyciela publicznoprawnego będą zaspokojone
w większym stopniu w przypadku zawarcia i wykonania układu, czy
w postępowaniu upadłościowym.
4. Przez test prywatnego inwestora należy rozumieć ocenę działań
podejmowanych przez podmiot finansujący, dokonywaną w celu stwierdzenia, czy
wsparcie nie stanowi pomocy publicznej. Wsparcie nie stanowi pomocy publicznej
w przypadku, gdy jest dokonywane na warunkach akceptowalnych również dla
inwestora prywatnego.
5. Test prywatnego inwestora zawiera w szczególności informacje o:
1) przewidywanym poziomie zwrotu z zaangażowanego kapitału;
2) średnim poziomie zwrotu z zaangażowanego kapitału porównywalnych
inwestycji;
3) przewidywanym poziomie ryzyka towarzyszącego inwestycji;
4) średnim poziomie ryzyka porównywalnych inwestycji.

Art. 141. 1. Jeżeli wsparcie, o którym mowa w art. 140 ust. 1, stanowi pomoc
publiczną, pomoc ta może być wyłącznie pomocą publiczną na restrukturyzację i może
zostać udzielona, jeżeli przedsiębiorca:
1) podjął działalność gospodarczą w danym sektorze w okresie co najmniej trzech
lat przed dniem złożenia wniosku restrukturyzacyjnego;
2) nie prowadzi działalności gospodarczej w sektorach hutnictwa żelaza i stali,
górnictwa węgla lub w sektorze finansowym;
3) nie prowadzi działalności na rynku, na którym występuje lub może występować
długookresowa strukturalna nadprodukcja;
4) nie jest przedsiębiorcą należącym do grupy kapitałowej ani nie jest przejmowany
przez żadnego przedsiębiorcę należącego do grupy kapitałowej, z wyjątkiem
sytuacji gdy wykaże, że jego trudna sytuacja ekonomiczna:
a) ma charakter wewnętrzny i nie jest wynikiem nieuzasadnionego podziału
kosztów w ramach grupy kapitałowej,
b) jest zbyt poważna, aby mogła zostać rozwiązana przez przedsiębiorcę lub
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.
2. Przedsiębiorcy zagrożonemu niewypłacalnością pomoc publiczna na
restrukturyzację może zostać udzielona w przypadku:
1) gdy przedsiębiorca wskutek poniesionych strat utracił więcej niż połowę
kapitału, w szczególności jeżeli suma zysku (strat) z lat ubiegłych, zysku (straty)
netto w danym roku obrotowym, kapitału zapasowego, kapitału z aktualizacji
wyceny i pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych jest ujemna i jej
wartość bezwzględna jest większa niż 50% kapitału (funduszu) podstawowego;
2) (uchylony)
3) przedsiębiorcy innego niż mały lub średni, gdy w ciągu dwóch ostatnich lat
stosunek:
a) długów do kapitału własnego był większy niż 7,5,
b) zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do odsetek był niższy
niż 1.
3. Przez grupę kapitałową należy rozumieć przedsiębiorców będących
przedsiębiorstwami partnerskimi i powiązanymi, o których mowa w art. 3 ust. 2
i 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187
z 26.06.2014, str. 1).
4. Przez małego lub średniego przedsiębiorcę należy rozumieć przedsiębiorcę
będącego małym lub średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 3, z wyłączeniem przepisu art. 3 ust. 4 tego
załącznika.
5. Warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, sprawdza się na podstawie
zatwierdzonych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a w przypadku gdy przedsiębiorca
nie jest zobowiązany do ich sporządzania – na podstawie innych wiarygodnych
dokumentów finansowych.

Art. 142. 1. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona:
1) w celu realizacji planu restrukturyzacyjnego, który umożliwi przywrócenie
przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na rynku,
rozumianej jako zdolność do pokrywania kosztów działalności gospodarczej,
w tym kosztów amortyzacji i kosztów finansowych;
2) jeżeli sposób restrukturyzacji jest właściwy dla usunięcia przyczyn trudnej
sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;
3) jeżeli zapobiega trudnościom społecznym lub prowadzi do przezwyciężenia
niedoskonałości rynku, a bez tej pomocy cel ten nie zostałby osiągnięty lub
zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie;
4) jeżeli zostanie przedstawiony wiarygodny scenariusz alternatywny
nieprzewidujący pomocy publicznej, z którego wynika, że bez tej pomocy cel, o
którym mowa w pkt 3, nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w
mniejszym zakresie;
5) jeżeli bez tej pomocy przedsiębiorca zostałby zrestrukturyzowany, sprzedany lub
zlikwidowany w taki sposób, że cel, o którym mowa w pkt 3, nie zostałby
osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie.
2. Trudności społeczne lub niedoskonałości rynku objawiają się w szczególności
w przypadku:
1) małych i średnich przedsiębiorców:
a) ryzykiem opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność innowacyjną lub mającego duży potencjał wzrostu,
skutkującym negatywnymi konsekwencjami dla danego regionu lub
sektora,
b) ryzykiem opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę o silnych powiązaniach
z innymi lokalnymi lub regionalnymi przedsiębiorcami, szczególnie
z sektora małych i średnich przedsiębiorców,
c) występowaniem ograniczeń na rynkach finansowych, skutkujących
zwiększeniem liczby upadłości przedsiębiorstw;
2) innych przedsiębiorców niż określeni w pkt 1:
a) wyższą niż średnia unijna lub średnia krajowa stopą bezrobocia w regionie
określonym na poziomie 2, zgodnie z przepisami w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do celów statystycznych (NTS)
wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), która ma charakter stały
i której towarzyszą trudności związane z tworzeniem nowych miejsc pracy
w tym regionie,
b) ryzykiem przerwania świadczenia usługi w ogólnym interesie
gospodarczym lub innej ważnej usługi, którą trudno jest zastąpić
i w przypadku której konkurentom trudno byłoby zacząć ją świadczyć,
c) ryzykiem opuszczenia rynku przez przedsiębiorcę o istotnym znaczeniu dla
danego regionu lub sektora,
d) występowaniem ograniczeń na rynkach finansowych, skutkujących
zwiększeniem liczby upadłości przedsiębiorstw,
e) ryzykiem utraty ważnej wiedzy technicznej lub eksperckiej.
3. Pomoc publiczna na restrukturyzację nie może zostać udzielona, jeżeli środki
restrukturyzacyjne określone w planie restrukturyzacyjnym:
1) ograniczają się wyłącznie do restrukturyzacji zobowiązań;
2) przewidują nowe inwestycje, z wyjątkiem inwestycji niezbędnych do
przywrócenia przedsiębiorcy długookresowej zdolności do konkurowania na
rynku.

Art. 143. 1. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona, jeżeli
przedsiębiorca:
1) nie otrzymał wcześniej pomocy publicznej na ratowanie, tymczasowej pomocy
publicznej na restrukturyzację lub pomocy publicznej na restrukturyzację albo
2) otrzymał pomoc publiczną na ratowanie, tymczasową pomoc publiczną na
restrukturyzację lub pomoc publiczną na restrukturyzację i upłynęło co najmniej
dziesięć lat, licząc od dnia wystąpienia najpóźniejszego z następujących zdarzeń:
a) przyznania przedsiębiorcy pomocy publicznej,
b) zakończenia realizacji poprzedniego planu restrukturyzacyjnego,
c) zaprzestania realizacji poprzedniego planu restrukturyzacyjnego.
2. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona przed upływem
dziesięciu lat od dnia przyznania przedsiębiorcy pomocy publicznej na ratowanie lub
tymczasowej pomocy publicznej na restrukturyzację, jeżeli:
1) pomoc publiczna na ratowanie lub tymczasowa pomoc publiczna na
restrukturyzację została udzielona w ramach tego samego procesu
restrukturyzacji albo
2) minęło co najmniej pięć lat od dnia przyznania przedsiębiorcy pomocy
publicznej na ratowanie lub tymczasowej pomocy publicznej na restrukturyzację,
po którym nie nastąpiło przyznanie pomocy publicznej na restrukturyzację,
a przedsiębiorca wykazywał długookresową zdolność do konkurowania na rynku
i wystąpiły nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorca nie ponosi
odpowiedzialności, albo
3) jest konieczna z powodu nieprzewidywalnych okoliczności, za które
przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności.
3. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona przedsiębiorcy
należącemu do grupy kapitałowej, w przypadku gdy którykolwiek przedsiębiorca
należący do tej grupy kapitałowej otrzymał pomoc publiczną na ratowanie,
tymczasową pomoc publiczną na restrukturyzację lub pomoc publiczną na
restrukturyzację, jeżeli od udzielenia tej pomocy lub od zakończenia albo zaprzestania
realizacji poprzedniego planu restrukturyzacyjnego któregokolwiek przedsiębiorcy
należącego do tej grupy kapitałowej upłynęło co najmniej dziesięć lat, licząc od dnia
wystąpienia najpóźniejszego z tych zdarzeń.
4. W przypadku gdy przedsiębiorca należący do grupy kapitałowej otrzymał
pomoc publiczną na ratowanie, tymczasową pomoc publiczną na restrukturyzację lub
pomoc publiczną na restrukturyzację, inny przedsiębiorca należący do tej grupy
kapitałowej może otrzymać pomoc publiczną na restrukturyzację przed upływem
okresu, o którym mowa w ust. 3, liczonego dla przedsiębiorcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, który otrzymał pomoc publiczną, pod warunkiem że planowana pomoc publiczna na restrukturyzację nie będzie przekazana temu przedsiębiorcy.
5. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona przedsiębiorcy
nabywającemu aktywa od innego przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc publiczną na
ratowanie, tymczasową pomoc publiczną na restrukturyzację lub pomoc publiczną na
restrukturyzację przed zbyciem tych aktywów, jeżeli od udzielenia tej pomocy lub od
zakończenia albo zaprzestania realizacji poprzedniego planu restrukturyzacyjnego
przedsiębiorcy zbywającego aktywa upłynęło co najmniej dziesięć lat, licząc od dnia
wystąpienia najpóźniejszego z tych zdarzeń.
6. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona przedsiębiorcy
nabywającemu aktywa od innego przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc publiczną na
ratowanie, tymczasową pomoc publiczną na restrukturyzację lub pomoc publiczną na
restrukturyzację przed zbyciem tych aktywów przed upływem okresu, o którym mowa
w ust. 5, jeżeli nabywca aktywów nie kontynuuje działalności gospodarczej
przedsiębiorcy, który otrzymał pomoc.
7. Brak kontynuacji działalności gospodarczej przedsiębiorcy, który otrzymał
pomoc publiczną, występuje w szczególności, jeżeli są spełnione łącznie następujące
warunki:
1) w chwili dokonywania transakcji nabywający i zbywający aktywa byli wobec
siebie przedsiębiorcami samodzielnymi, rozumianymi jako przedsiębiorstwa
samodzielne, o których mowa w art. 3 ust. 1 załącznika I do rozporządzenia
Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu
art. 107 i 108 Traktatu;
2) przedsiębiorca nabył aktywa za wartość godziwą w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości;
3) zbycie aktywów, w tym w toku postępowania upadłościowego przedsiębiorcy,
który zbył aktywa, nie zostało dokonane wyłącznie w celu wykazania, że
nabywca aktywów nie kontynuuje działalności gospodarczej zbywcy.

Art. 144. 1. Pomoc publiczna na restrukturyzację może stanowić jedynie
uzupełnienie środków:
1) własnych przedsiębiorcy, z wyłączeniem amortyzacji i planowanych zysków,
2) pochodzących od akcjonariuszy lub udziałowców przedsiębiorcy lub innych
przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej co przedsiębiorca,
3) pochodzących od wierzycieli przedsiębiorcy
– w zakresie niezbędnym do realizacji celu, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1.
2. Udział środków, o których mowa w ust. 1, w kosztach restrukturyzacji wynosi
co najmniej:
1) 25% – w przypadku małego przedsiębiorcy;
2) 40% – w przypadku średniego przedsiębiorcy;
3) 50% – w przypadku przedsiębiorcy innego niż określony w pkt 1 lub 2.
3. W przypadku wystąpienia wyjątkowych okoliczności lub szczególnych
trudności udział środków, o których mowa w ust. 1, w kosztach restrukturyzacji może
być niższy niż określony w ust. 2, ale musi być znaczny.
3a. Środki, o których mowa w ust. 1, muszą być realne oraz nie mogą stanowić
pomocy publicznej. W normalnych okolicznościach środki te muszą być
porównywalne z przyznawaną pomocą publiczną pod względem wpływu na
wypłacalność lub poziom płynności finansowej przedsiębiorcy.
4. Pomoc udzielana jako rekompensata z tytułu usług świadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym nie jest uwzględniana w obliczeniu udziału środków,
o których mowa w ust. 1, w kosztach restrukturyzacji.
5. Przez koszty restrukturyzacji należy rozumieć koszty środków
restrukturyzacyjnych wskazanych w planie restrukturyzacyjnym oraz koszty środków
restrukturyzacyjnych, poniesione przez przedsiębiorcę przed otwarciem postępowania
restrukturyzacyjnego w ramach tego samego procesu restrukturyzacji.

Art. 145. 1. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona, jeżeli
przedsiębiorca zastosuje środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku.
2. Środkami wyrównującymi zakłócenia konkurencji na rynku są środki:
1) strukturalne;
2) behawioralne;
3) otwarcia rynku.
3. Środki strukturalne polegają w szczególności na:
1) zbyciu aktywów, o ile to możliwe, w postaci zorganizowanej części
przedsiębiorstwa;
2) ograniczeniu zdolności produkcyjnych;
3) ograniczeniu udziału przedsiębiorcy w rynku.
4. Środki behawioralne polegają w szczególności na:
1) nienabywaniu akcji lub udziałów w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego
i wykonywania układu, z wyjątkiem przypadku gdy jest to niezbędne do
realizacji celu, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1;
2) nierozpowszechnianiu informacji wskazujących, że produkty lub usługi
przedsiębiorcy mają przewagę konkurencyjną nad innymi produktami lub
usługami ze względu na udzieloną pomoc publiczną na restrukturyzację;
3) niepodejmowaniu działań zmierzających do zdobywania nowych rynków.
5. Środki otwarcia rynku polegają w szczególności na ułatwianiu wejścia na
rynek innym przedsiębiorcom.
6. Nie stanowią środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku
działania konieczne do realizacji celu, o którym mowa w art. 142 ust. 1 pkt 1,
polegające na likwidacji lub ograniczeniu działalności przedsiębiorcy, przynoszącej
przed restrukturyzacją straty.
7. Rodzaj i zakres zastosowanych środków wyrównujących zakłócenia
konkurencji na rynku zależą od:
1) wielkości, formy i warunków udzielenia pomocy publicznej na restrukturyzację,
przy czym pomoc w celu pokrycia kosztów restrukturyzacji zatrudnienia nie jest
brana pod uwagę;
2) wielkości, formy i warunków udostępnienia środków:
a) własnych przedsiębiorcy,
b) pochodzących od akcjonariuszy lub udziałowców przedsiębiorcy,
c) pochodzących od innych przedsiębiorców należących do tej samej grupy
kapitałowej co przedsiębiorca,
d) pochodzących od wierzycieli przedsiębiorcy, w tym ewentualnego wkładu
w koszty restrukturyzacji poniesionego przez wierzycieli posiadających
wierzytelności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym,
zastawem skarbowym lub hipoteką morską;
3) wielkości przedsiębiorcy, jego udziału w rynku oraz świadczenia przez
przedsiębiorcę usług w ogólnym interesie gospodarczym;
4) charakterystyki rynku, na którym działa przedsiębiorca;
5) oceny wpływu środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku na
funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
7a. Środki behawioralne stosuje się w każdym przypadku.
8. Środki wyrównujące zakłócenia konkurencji na rynku nie mogą zagrażać
rentowności przedsiębiorcy ani powodować zagrożeń dla struktury rynku, na którym
działa przedsiębiorca, lub interesów konsumentów.
9. W trakcie postępowania restrukturyzacyjnego środki strukturalne stosuje się
bez zbędnej zwłoki na rynku, na którym przedsiębiorca będzie miał znaczącą pozycję
po zakończeniu restrukturyzacji.
10. Zastosowanie środka, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, może być wymagane
tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca w wyniku otrzymania pomocy publicznej na
restrukturyzację może oferować produkty lub usługi na warunkach nieosiągalnych dla
innych przedsiębiorców, którzy pomocy nie otrzymali, i nie jest możliwe
zastosowanie innych środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku.
11. Do małego przedsiębiorcy przepisów ust. 1–10 nie stosuje się. Zwiększenie
przez małego przedsiębiorcę zdolności produkcyjnych w trakcie realizacji planu
restrukturyzacyjnego jest niedopuszczalne.

Art. 146. Pomoc publiczna na restrukturyzację może zostać udzielona
przedsiębiorcy świadczącemu usługi w ogólnym interesie gospodarczym, nawet jeżeli
nie są spełnione warunki określone w art. 141–145, w przypadku gdy jest to niezbędne
do zachowania ciągłości tych usług, nie dłużej niż do dnia przekazania obowiązku
świadczenia tych usług kolejnemu przedsiębiorcy.

Art. 147. 1. Zmiana wielkości pomocy publicznej na restrukturyzację jest
dopuszczalna pod warunkiem, że zwiększenie kwoty pomocy publicznej na
restrukturyzację wiąże się z rozszerzeniem zastosowania środków wyrównujących
zakłócenia konkurencji na rynku, o których mowa w art. 145 ust. 3 lub 4.
2. Ograniczenie zastosowania środków wyrównujących zakłócenia konkurencji
na rynku, o których mowa w art. 145 ust. 3 lub 4, lub opóźnienie we wdrożeniu tych
środków, które następuje z przyczyn niezależnych od przedsiębiorcy, jest
dopuszczalne pod warunkiem, że wiąże się ze zmniejszeniem kwoty pomocy
publicznej na restrukturyzację.
3. Zwiększenie kosztów restrukturyzacji jest dopuszczalne pod warunkiem, że
wiąże się ze zwiększeniem udziału środków, o których mowa w art. 144 ust. 1.

Art. 148. 1. Pomoc publiczna na restrukturyzację nie podlega notyfikacji
Komisji Europejskiej, w przypadku gdy:
1) jest udzielana zgodnie z warunkami określonymi w art. 141–147;
2) przedsiębiorca jest małym lub średnim przedsiębiorcą;
3) całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej na
restrukturyzację wraz z pomocą publiczną na ratowanie lub tymczasową pomocą
publiczną na restrukturyzację, udzieloną w ramach tego samego procesu
restrukturyzacji, nie przekracza równowartości 10 000 000 euro według
średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia złożenia
planu restrukturyzacyjnego.
2. W przypadku gdy całkowita wielkość udzielonej i wnioskowanej pomocy
publicznej na restrukturyzację wraz z pomocą publiczną na ratowanie lub tymczasową
pomocą publiczną na restrukturyzację, udzieloną małemu lub średniemu
przedsiębiorcy w ramach tego samego procesu restrukturyzacji, przekracza
równowartość 10 000 000 euro według średniego kursu walut obcych w Narodowym
Banku Polskim z dnia złożenia planu restrukturyzacyjnego, pomocy udziela się na
warunkach określonych dla przedsiębiorców innych niż mali lub średni.
3. Notyfikacji Komisji Europejskiej nie podlegają również działania, o których
mowa w art. 147, jeżeli pomoc publiczna na restrukturyzację dotyczy małego lub
średniego przedsiębiorcy.

Art. 149. Pomoc publiczna na restrukturyzację, która nie podlega notyfikacji
Komisji Europejskiej, może zostać udzielona w okresie wskazanym w decyzji Komisji
Europejskiej wydanej na podstawie art. 4 ust. 3 albo art. 7 ust. 3 lub 4 rozporządzenia
Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
stosowania art. 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 83
z 27.03.1999, str. 1, z późn. zm.).

Art. 150. 1. Układ obejmuje:
1) wierzytelności osobiste powstałe przed dniem otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej;
2) odsetki za okres od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego;
3) wierzytelności zależne od warunku, jeżeli warunek ziścił się w czasie
wykonywania układu.
2. Wierzytelności wobec dłużnika wynikające z umowy wzajemnej, która nie
została wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego, są objęte układem tylko w przypadku, gdy świadczenie drugiej
strony jest świadczeniem podzielnym i tylko w zakresie, w jakim druga strona spełniła
świadczenie przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego i nie otrzymała
świadczenia wzajemnego.

Art. 151. 1. Układ nie obejmuje:
1) wierzytelności alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za wywołanie
choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany
uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę;
2) roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw;
3) wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po
dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy
układowej lub sanacyjnej;
4) wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej
przez ubezpieczonego, których płatnikiem jest dłużnik.
2. Układ nie obejmuje wierzytelności ze stosunku pracy oraz wierzytelności
zabezpieczonej na mieniu dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym,
zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości
przedmiotu zabezpieczenia, chyba że wierzyciel wyraził zgodę na objęcie jej układem.
Zgodę na objęcie wierzytelności układem wyraża się w sposób bezwarunkowy i nieodwołalny, najpóźniej przed przystąpieniem do głosowania nad układem. Zgoda może zostać wyrażona ustnie do protokołu zgromadzenia wierzycieli.
3. Do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności
rzeczy, wierzytelności lub innego prawa przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 152. Objęcie układem wierzytelności objętej innym układem jest
niedopuszczalne, chyba że układ ten został uchylony.

Art. 153. Do wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych o zwrot świadczeń wypłaconych pracownikom dłużnika przepisy
dotyczące wierzytelności ze stosunku pracy stosuje się odpowiednio.

Art. 154. Do wierzytelności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
przepisy dotyczące wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stosuje się
odpowiednio.

Art. 155. 1. Propozycje układowe składa dłużnik.
2. Propozycje układowe może również złożyć rada wierzycieli, nadzorca sądowy
albo zarządca, albo wierzyciel lub wierzyciele mający łącznie więcej niż 30% sumy
wierzytelności, z wyłączeniem wierzycieli określonych w art. 80 ust. 3, art. 109 ust. 1
i art. 116.
3. Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.

Art. 156. 1. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika obejmuje w szczególności:
1) odroczenie terminu wykonania;
2) rozłożenie spłaty na raty;
3) zmniejszenie wysokości;
4) konwersję wierzytelności na udziały lub akcje;
5) zmianę, zamianę lub uchylenie prawa zabezpieczającego określoną
wierzytelność.
2. Propozycje układowe mogą wskazywać jeden lub więcej sposobów
restrukturyzacji zobowiązań dłużnika.
3. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika stanowiąca pomoc publiczną może
polegać wyłącznie na:
1) restrukturyzacji, o której mowa w art. 160 ust. 1;
2) odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zobowiązań z tytułu wypłat
ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
3) odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty podatków lub zobowiązań
z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa i jednostki
samorządu terytorialnego.
4. Restrukturyzacja zobowiązań dłużnika jest niedopuszczalna w przypadku, gdy
dotyczy wierzytelności stanowiących kwoty pomocy publicznej, w stosunku do
których Komisja Europejska wydała decyzję nakazującą ich zwrot.
5. Propozycje układowe przewidujące konwersję wierzytelności na udziały lub
akcje zawierają:
1) sumę, o jaką kapitał zakładowy ma zostać podwyższony;
2) liczbę oraz wartość nominalną nowo ustanowionych udziałów lub akcji lub też
wartość, o którą następuje podwyższenie wartości nominalnej udziałów lub akcji
już istniejących;
3) określenie, że objęcie udziałów lub akcji następuje z wyłączeniem prawa
pierwszeństwa lub poboru, przy czym wyłączenie prawa pierwszeństwa lub
poboru następuje nawet wówczas, jeżeli takiej możliwości nie przewiduje
umowa spółki lub statut;
4) oznaczenie, czy akcje nowej emisji są na okaziciela, czy imienne;
5) cenę emisyjną nowych akcji;
6) datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie.
6. Nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub
dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy
2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2017, str. 12) propozycja układowa przewidująca konwersję wierzytelności na akcje. Do takiej propozycji nie stosuje się art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 89, 284, 288 i 568).

Art. 157. Jeżeli propozycje układowe przewidują spłatę zobowiązań z zysku
przedsiębiorstwa dłużnika, mogą one określać, jaka część zysku będzie przeznaczona
na spłatę zobowiązań.

Art. 158. Jeżeli plan restrukturyzacyjny przewiduje udzielenie kredytu lub
pożyczki dłużnikowi lub zmianę treści stosunków prawnych lub praw lub
ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności, do propozycji układowych dołącza się
w formie prawem przewidzianej oświadczenie osoby, która zobowiązała się udzielić
kredytu lub pożyczki, wyrazić zgodę na zmianę stosunku prawnego lub prawa albo
ustanowić lub zmienić zabezpieczenie wierzytelności.

Art. 159. 1. Propozycje układowe mogą przewidywać również zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację majątku dłużnika.
2. Sprzedaż dokonana w wykonaniu układu, który przewiduje zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację majątku dłużnika, nie wywołuje skutków sprzedaży
egzekucyjnej.

Art. 160. 1. Restrukturyzacja zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia
społeczne w części finansowanej przez dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na
Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz
Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne dłużnika oraz innych zobowiązań dłużnika wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych
składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, może
obejmować wyłącznie rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności.
2. Jeżeli układ przewiduje przejęcie całości majątku dłużnika przez osobę trzecią
lub wierzyciela, dopłaty lub spłaty między wierzycielami, w układzie wskazuje się
wierzyciela lub osobę trzecią, którzy przejmą obowiązek wykonania zobowiązań
wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przejęcie obowiązku nie zmienia
charakteru wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i możliwości ich
przymusowego dochodzenia z uwzględnieniem uprzywilejowania wynikającego
z przepisów regulujących dochodzenie wierzytelności Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.
3. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu wyciąg z zatwierdzonego spisu
wierzytelności, o którym mowa w art. 102 ust. 2, ma moc tytułu wykonawczego
przeciwko osobie, która przejęła obowiązek wykonania zobowiązań wobec Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych. Należności objęte zatwierdzonym spisem wierzytelności
mogą być dochodzone również w drodze egzekucji administracyjnej.
4. Restrukturyzacja zobowiązań wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych może obejmować wyłącznie rozłożenie spłaty na raty lub odroczenie
terminu płatności, chyba że dysponent Funduszu wyrazi zgodę na inny sposób
restrukturyzacji.
5. Do restrukturyzacji zobowiązań wobec Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 161. 1. Propozycje układowe mogą przewidywać podział wierzycieli na
grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów, w szczególności:
1) wierzycieli, którym przysługują wierzytelności ze stosunku pracy i którzy
wyrazili zgodę na objęcie ich układem;
2) rolników, którym przysługują wierzytelności z tytułu umów o dostarczenie
produktów z własnego gospodarstwa rolnego;
3) wierzycieli, których wierzytelności są zabezpieczone na składnikach majątku
dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub
hipoteką morską, a także przez przeniesienie na wierzyciela własności rzeczy,
wierzytelności lub innego prawa, i którzy wyrazili zgodę na objęcie ich układem;
4) wierzycieli będących wspólnikami lub akcjonariuszami dłużnika będącego
spółką kapitałową, posiadających udziały lub akcje spółki zapewniające co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, chociażby przysługiwały im wierzytelności wymienione w pkt 1–3.
2. Listy przyporządkowujące poszczególnych wierzycieli do grup sporządza
nadzorca sądowy albo zarządca po zatwierdzeniu spisu wierzytelności, jeżeli podziału
na grupy nie dokonano w spisie albo dokonany podział jest niezgodny z aktualnymi
propozycjami układowymi.
3. W postępowaniu o zatwierdzenie układu listy wierzycieli sporządza nadzorca
układu.

Art. 162. 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań dłużnika są jednakowe dla
wszystkich wierzycieli, a jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach
wierzycieli, jednakowe dla wierzycieli zaliczonych do tej samej grupy, chyba że
wierzyciel wyraźnie zgodzi się na warunki mniej korzystne.
2. Przyznanie korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań dłużnika
jest dopuszczalne wobec wierzyciela, który po otwarciu postępowania
restrukturyzacyjnego udzielił lub ma udzielić finansowania w postaci kredytu,
obligacji, gwarancji bankowych, akredytyw lub na podstawie innego instrumentu
finansowego, niezbędnego do wykonania układu.

Art. 163. 1. Warunki restrukturyzacji zobowiązań ze stosunku pracy nie mogą
pozbawiać pracowników minimalnego wynagrodzenia za pracę.
2. Restrukturyzacja dotyczy w równym stopniu zobowiązań pieniężnych
i niepieniężnych. Jeżeli wierzyciel w terminie tygodnia od dnia otrzymania
zawiadomienia o terminie zgromadzenia wierzycieli z odpisem propozycji
układowych sprzeciwił się restrukturyzacji swojej wierzytelności jako wierzytelności
niepieniężnej, składając oświadczenie nadzorcy albo zarządcy albo ze względu na
charakter wierzytelności niepieniężnej restrukturyzacja nie jest możliwa,
wierzytelność ta zmienia się w wierzytelność pieniężną. Skutek ten powstaje z dniem
otwarcia postępowania.
3. Warunki restrukturyzacji wierzytelności, o których mowa w art. 161 ust. 1
pkt 3, mogą być zróżnicowane stosownie do przysługującego im pierwszeństwa.

Art. 164. 1. Układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd,
zawierając w sentencji postanowienia treść układu.
2. Rozprawa wyznaczona w celu rozpoznania układu odbywa się nie wcześniej
niż po upływie tygodnia od dnia zakończenia zgromadzenia wierzycieli, na którym
przyjęto układ.
3. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko
układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od
dnia przyjęcia układu lub niespełniających wymogów formalnych pisma
procesowego.
4. O terminie rozprawy wyznaczonej w celu rozpoznania układu zawiadamia się
przez obwieszczenie, chyba że sędzia-komisarz zawiadomił o tym na zgromadzeniu
wierzycieli.
5. Postanowienie o zatwierdzeniu układu obwieszcza się.

Art. 165. 1. Sąd odmawia zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo,
w szczególności jeżeli przewiduje udzielenie pomocy publicznej niezgodnie
z przepisami, albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa
się, że jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje
zobowiązań powstałych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Sąd może odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli jego warunki są rażąco
krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw układowi i zgłosili zastrzeżenia.
3. Sąd odmawia zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu
albo przyspieszonym postępowaniu układowym, jeżeli suma spornych wierzytelności
uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności
uprawniających do głosowania nad układem.
4. Jeżeli w przyspieszonym postępowaniu układowym okoliczność, o której
mowa w ust. 3, ujawni się po przyjęciu układu, sąd może zatwierdzić układ o ile
zostanie wykazane, że dłużnik nie wiedział o istnieniu wierzytelności spornych, a ich
zaspokojenie w wyniku wykonania układu nie będzie mniejsze niż w przypadku
ogłoszenia upadłości dłużnika.
5. Na rozprawie wyznaczonej w celu rozpoznania układu sąd umarza
postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli ustali, że układ nie został przyjęty na skutek
braku odpowiedniej większości.
6. Postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu oraz postanowienie
o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, o którym mowa w ust. 5,
obwieszcza się.
7. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie.
Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni.

Art. 166. 1. Układ wiąże wierzycieli, których wierzytelności według ustawy są
objęte układem, chociażby nie zostały umieszczone w spisie wierzytelności.
2. Układ nie wiąże wierzycieli, których dłużnik nie ujawnił i którzy nie byli
uczestnikami postępowania.

Art. 167. 1. Układ nie narusza praw wierzyciela wobec poręczyciela oraz
współdłużnika dłużnika ani praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu
skarbowego, zastawu rejestrowego lub hipoteki morskiej, jeżeli były one ustanowione
na mieniu osoby trzeciej.
2. Do praw wynikających z przeniesienia na wierzyciela własności rzeczy,
wierzytelności lub innego prawa w celu zabezpieczenia wierzytelności przepis
ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 168. 1. Układ nie narusza praw wynikających z hipoteki, zastawu, zastawu
rejestrowego, zastawu skarbowego lub hipoteki morskiej, jeżeli były ustanowione na
mieniu dłużnika, chyba że uprawniony wyraził zgodę na objęcie zabezpieczonej
wierzytelności układem.
2. W przypadku wyrażenia zgody na objęcie układem zabezpieczonej
wierzytelności, prawa, o których mowa w ust. 1, pozostają w mocy, z tym że zabezpieczają one wierzytelność w wysokości i na warunkach płatności określonych w układzie.

Art. 169. 1. Prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu stanowi
podstawę wpisu informacji o zatwierdzeniu układu w księgach wieczystych
i rejestrach.
2. Jeżeli układ przewiduje ustanowienie zarządu przymusowego na czas
wykonania układu, odpis prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ ma
moc tytułu wykonawczego do wprowadzenia zarządcy we władanie majątkiem
dłużnika.
3. Jeżeli układ przewiduje konwersję wierzytelności na udziały lub akcje,
prawomocnie zatwierdzony układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września
2000 r. − Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.)
czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do spółki,
objęciem udziałów lub akcji oraz wniesieniem wkładu.
4. Odpis prawomocnego postanowienia o zatwierdzeniu układu stanowi
podstawę wpisu podwyższenia kapitału zakładowego spółki do Krajowego Rejestru
Sądowego.

Art. 170. 1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego
układ postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności objętych układem ulegają umorzeniu z mocy prawa.
2. Zawieszone postępowania zabezpieczające i egzekucyjne prowadzone
przeciwko dłużnikowi w celu zaspokojenia wierzytelności nieobjętych układem mogą
zostać podjęte na wniosek wierzyciela.
3. Tytuły wykonawcze lub egzekucyjne, obejmujące wierzytelności objęte
układem, tracą wykonalność z mocy prawa.
4. Stronom przysługuje prawo wytoczenia powództwa o ustalenie, że tytuły
wykonawcze lub egzekucyjne utraciły wykonalność.

Art. 171. 1. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia zatwierdzającego
układ nadzorca albo zarządca obejmują funkcję nadzorcy wykonania układu, chyba że
układ stanowi inaczej. O objęciu funkcji nadzorcy wykonania układu obwieszcza się.
2. Do nadzorcy wykonania układu przepisy o nadzorcy układu, z wyjątkiem
przepisów o konieczności zawarcia umowy, stosuje się odpowiednio. Przepisy art. 28–
30 stosuje się odpowiednio.
3. Nadzorca wykonania układu raz na trzy miesiące składa do sądu sprawozdanie
dotyczące wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu.
Informację o złożeniu sprawozdania obwieszcza się.

Art. 172. 1. Po wykonaniu układu lub wyegzekwowaniu wierzytelności objętych
układem sąd na wniosek dłużnika, nadzorcy wykonania układu albo innej osoby, która
z mocy układu jest uprawniona do wykonania lub nadzorowania wykonania układu,
wydaje postanowienie o wykonaniu układu. Na postanowienie przysługuje zażalenie.
2. Postanowienie o wykonaniu układu obwieszcza się.
3. Prawomocne postanowienie o wykonaniu układu stanowi podstawę do
wykreślenia wpisów dotyczących układu w księgach wieczystych i rejestrach.
4. Po uprawomocnieniu się postanowienia o wykonaniu układu, dłużnik
odzyskuje prawo swobodnego zarządzania majątkiem i rozporządzania jego
składnikami, jeżeli był go pozbawiony na mocy postanowień układu.

Art. 173. 1. Jeżeli po zatwierdzeniu układu nastąpił trwały wzrost lub
zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa dłużnika, dłużnik, nadzorca wykonania
układu, inna osoba, która z mocy układu jest uprawniona do wykonywania lub
nadzorowania wykonania układu, oraz wierzyciel mogą wystąpić o zmianę układu.
2. W przypadku gdy na czas wykonywania układu zarząd własny nie został
dłużnikowi odebrany, nadzorca wykonania układu oraz wierzyciel mogą wystąpić
o zmianę układu przez powierzenie zarządu i wykonywania układu wskazanej osobie,
jeżeli:
1) dłużnik, chociażby nieumyślnie, naruszył prawo w zakresie sprawowania
zarządu, czego skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli lub możliwość takiego
pokrzywdzenia w przyszłości;
2) oczywiste jest, że sposób sprawowania zarządu nie daje gwarancji wykonania
planu restrukturyzacyjnego i wykonania układu;
3) dłużnik uniemożliwia nadzorcy wykonania układu właściwe pełnienie funkcji.
3. Postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu obwieszcza się.
4. Na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu zażalenie
przysługuje dłużnikowi oraz wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu
wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu.
5. Na postanowienie o odmowie otwarcia postępowania o zmianę układu
zażalenie przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.

Art. 174. 1. Do postanowienia o otwarciu postępowania o zmianę układu
przepisy art. 233 ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
2. Do postępowania o zmianę układu przepisy o nadzorcy sądowym oraz
o zawarciu i zatwierdzeniu układu stosuje się odpowiednio.

Art. 175. 1. W zgromadzeniu wierzycieli uczestniczą wierzyciele, o których
mowa w art. 173 ust. 4. Głosują oni sumą wierzytelności, z jaką głosowali na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu, pomniejszoną o kwoty otrzymane w ramach wykonania układu lub w wyniku zaspokojenia
wierzytelności w inny sposób, z tym że w przypadku zaspokojenia przez osobę
trzecią, która weszła w prawa zaspokojonego wierzyciela, osoba ta głosuje z sumą,
w jakiej zaspokoiła wierzyciela.
2. W zgromadzeniu wierzycieli mogą również uczestniczyć wierzyciele, których
wierzytelności były sporne, a po przyjęciu układu zostały stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną.
3. W zgromadzeniu wierzycieli nie mogą uczestniczyć wierzyciele, których
wierzytelności zostały w całości zaspokojone.
4. Nadzorca sądowy w terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia postępowania
o zmianę układu sporządza wykaz wierzycieli uprawnionych do uczestniczenia
w zgromadzeniu wierzycieli z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa
w ust. 1–3. Do wykazu wierzycieli przepis art. 86 stosuje się odpowiednio.

Art. 176. 1. Sąd uchyla układ na wniosek wierzyciela, dłużnika, nadzorcy
wykonania układu albo innej osoby, która z mocy układu jest uprawniona do
wykonania lub nadzorowania wykonania układu, jeżeli dłużnik nie wykonuje
postanowień układu albo jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany. Domniemywa
się, że jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany, jeżeli dłużnik nie wykonuje
zobowiązań powstałych po zatwierdzeniu układu.
2. Uchylenie układu z innych przyczyn niż określone w ust. 1 jest
niedopuszczalne.
3. Postanowienie o uchyleniu układu obwieszcza się.
4. Na postanowienie o uchyleniu układu zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz
wierzycielom, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym
doszło do przyjęcia układu.
5. Na postanowienie oddalające wniosek zażalenie przysługuje wyłącznie
wnioskodawcy.

Art. 177. 1. Jeżeli przed rozpoznaniem wniosku o zmianę układu wpłynął
wniosek o uchylenie układu, sąd rozpoznaje obydwa wnioski łącznie.
2. Jeżeli przed rozpoznaniem wniosku o uchylenie układu wpłynął wniosek
o ogłoszenie upadłości, przepisy art. 11 i art. 12 stosuje się odpowiednio.
3. Dopuszczalne jest złożenie razem z wnioskiem o uchylenie układu wniosku
o ogłoszenie upadłości. W takim przypadku właściwy do łącznego rozpoznania
wniosków jest sąd upadłościowy.

Art. 178. 1. Ogłoszenie upadłości dłużnika w czasie wykonywania układu albo
oddalenie w tym czasie wniosku o ogłoszenie jego upadłości na podstawie
art. 13 Prawa upadłościowego skutkuje wygaśnięciem układu z mocy prawa z dniem
uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości albo oddaleniu wniosku
o ogłoszenie upadłości.

Art. 179. 1. W przypadku uchylenia albo wygaśnięcia układu dotychczasowi
wierzyciele mogą dochodzić swych roszczeń w pierwotnej wysokości. Wypłacone na
podstawie układu sumy zalicza się na poczet dochodzonych wierzytelności.
2. Jeżeli wierzytelność została zaspokojona na podstawie układu w inny sposób,
przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Po ogłoszeniu upadłości syndyk z urzędu umieszcza na liście wierzytelności
umieszczone w spisie wierzytelności z uwzględnieniem kwot otrzymanych w ramach
wykonania układu lub zaspokojenia wierzytelności w inny sposób.
4. Hipoteka, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw skarbowy lub hipoteka morska
zabezpieczają wierzytelność w takiej wysokości, w jakiej nie została jeszcze
zaspokojona.

Art. 180. 1. Dłużnik może złożyć propozycje układowe dotyczące jedynie
niektórych zobowiązań, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze
funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika.
2. Wyodrębnienie wierzycieli objętych układem częściowym odbywa się
w oparciu o obiektywne, jednoznaczne i uzasadnione ekonomicznie kryteria
dotyczące stosunków prawnych wiążących wierzycieli z dłużnikiem, z których
wynikają zobowiązania objęte propozycjami układowymi.
3. Określenie kryteriów, o których mowa w ust. 2, które ma na celu pominięcie
wierzyciela przeciwnego zawarciu układu częściowego, jest niedopuszczalne.
4. Wierzytelnościami objętymi układem częściowym mogą być w szczególności
wierzytelności:
1) z tytułu finansowania działalności dłużnika przez udzielone kredyty, pożyczki
i inne podobne instrumenty;
2) z tytułu umów o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa
dłużnika, w szczególności z tytułu dostawy najważniejszych materiałów lub
umów leasingu majątku niezbędnego dla działalności prowadzonej przez
dłużnika;
3) zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem
skarbowym lub hipoteką morską na przedmiotach i prawach niezbędnych do
prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika;
4) największe określone według sumy.

Art. 181. 1. Jeżeli dłużnik przedstawił wierzycielowi, którego wierzytelność jest
zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub
hipoteką morską, propozycje układowe przewidujące pełne zaspokojenie, w terminie
określonym w układzie, jego wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi, które
były przewidziane w umowie będącej podstawą ustanowienia zabezpieczenia, nawet
jeżeli umowa ta została skutecznie rozwiązana lub wygasła, albo przewidujące
zaspokojenie wierzyciela w stopniu nie niższym od tego, jakiego może się spodziewać
w przypadku dochodzenia wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi z przedmiotu zabezpieczenia, do objęcia wierzytelności układem częściowym nie jest konieczna zgoda takiego wierzyciela.
2. Do wierzytelności zabezpieczonych przeniesieniem na wierzyciela własności
rzeczy, wierzytelności lub innego prawa przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 182. 1. Układ częściowy może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie
w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniu
układowym.
2. W postępowaniu o zatwierdzenie układu sąd odmawia zatwierdzenia układu
częściowego w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem określonych we
wniosku o zatwierdzenie układu częściowego kryteriów wyodrębnienia wierzycieli
objętych układem częściowym.
3. Niezwłocznie po złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania
układowego sąd orzeka w przedmiocie zgodności z prawem kryteriów wyodrębnienia
wierzycieli objętych układem częściowym.
4. Na postanowienie stwierdzające niezgodność z prawem kryteriów
wyodrębnienia wierzycieli zażalenie przysługuje dłużnikowi. W terminie
przewidzianym do wniesienia zażalenia dłużnik może zaproponować inne kryteria
wyodrębnienia wierzycieli.
5. Po uprawomocnieniu się postanowienia stwierdzającego niezgodność
z prawem kryteriów wyodrębnienia wierzycieli sąd umarza postępowanie, chyba że
dłużnik w terminie, o którym mowa w ust. 4, zaproponował inne kryteria. Kolejna
zmiana kryteriów jest niedopuszczalna.

Art. 183. 1. Propozycje układowe nie mogą przewidywać dla wierzycieli
objętych układem częściowym korzyści, które zmniejszają możliwość zaspokojenia
wierzytelności nieobjętych układem.
2. Jeżeli propozycje układowe przewidują zabezpieczenie wierzytelności
objętych układem częściowym przez ustanowienie na majątku dłużnika hipoteki,
zastawu, zastawu rejestrowego, hipoteki morskiej lub przeniesienie własności rzeczy,
wierzytelności lub innego prawa na zabezpieczenie, zabezpieczenia te będą
bezskuteczne w stosunku do masy upadłości lub wierzycieli dłużnika, jeżeli upadłość
dłużnika zostanie ogłoszona w ciągu roku od dnia wydania postanowienia o zatwierdzeniu układu częściowego albo w tym samym terminie wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie oddalony na podstawie art. 13 Prawa upadłościowego.

Art. 184. W przypadku samodzielnego zbierania głosów przez dłużnika karta do
głosowania, oprócz elementów wskazanych w art. 213, zawiera wskazanie, że układ
ma charakter częściowy, oraz określenie kryteriów decydujących o objęciu wierzycieli
układem częściowym.

Art. 185. 1. W postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnik oraz nadzorca
układu nie są obowiązani udzielać wierzycielowi nieobjętemu układem częściowym
informacji o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu
częściowego.
2. Wierzyciel nieobjęty układem częściowym może zgłaszać zastrzeżenia,
o których mowa w art. 216 ust. 2, wyłącznie w zakresie niezgodnego z prawem
określenia kryteriów wyodrębnienia wierzycieli objętych układem częściowym oraz
w zakresie zgodności propozycji układowych z art. 183 ust. 1.

Art. 186. Układ częściowy zostaje przyjęty, jeżeli większość wierzycieli, którzy
oddali ważny głos, mających łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności przysługującej
wierzycielom objętym układem częściowym i uprawnionym do głosowania,
głosowała za przyjęciem układu częściowego.

Art. 187. 1. Układ częściowy obejmuje wierzycieli, którzy spełniają kryteria
wyodrębnienia wierzycieli i zostali umieszczeni w spisie wierzytelności lub stawili się
na zgromadzeniu wierzycieli, przedkładając sędziemu-komisarzowi tytuł egzekucyjny
lub zostali dopuszczeni do udziału w zgromadzeniu na podstawie art. 107 ust. 3.
Przepisu art. 166 ust. 1 nie stosuje się.
2. W postanowieniu o zatwierdzeniu układu sąd wskazuje wierzycieli objętych
układem częściowym.

Art. 188. Na postanowienie o zatwierdzeniu układu częściowego zażalenie
przysługuje również wierzycielowi nieobjętemu układem częściowym, przy czym
może on wnosić wyłącznie zarzuty naruszenia art. 180 lub art. 183 ust. 1.

Art. 189. 1. Dzień wydania postanowienia o otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego
jest dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.
2. W postępowaniu o zatwierdzenie układu uznaje się, że skutki otwarcia
postępowania restrukturyzacyjnego powstają z dniem układowym, o którym mowa
w art. 211.

Art. 190. 1. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec
wszystkich wspólników spółki cywilnej sąd może połączyć do wspólnego rozpoznania
sprawy prowadzone wobec wspólników tej spółki. Jeżeli postępowania otwarto
w różnych sądach, właściwy do dalszego prowadzenia połączonych spraw jest sąd,
który pierwszy wydał postanowienie o otwarciu postępowania.
2. W postanowieniu o połączeniu spraw sąd wyznacza jednego sędziego-komisarza do wszystkich połączonych spraw. Sąd może również wyznaczyć jednego nadzorcę sądowego albo zarządcę do wszystkich połączonych spraw, powołać jedną
radę wierzycieli i wyznaczyć wspólne zgromadzenie wierzycieli.
3. Dla każdego z dłużników sporządza się osobne spisy wierzytelności oraz
głosuje się i przyjmuje odrębne układy.
4. Wynagrodzenie nadzorcy sądowego i zarządcy oraz koszty postępowania
pokrywa się z masy układowej lub sanacyjnej każdego z dłużników w częściach
określonych przez sąd przy odpowiednim uwzględnieniu zasad przyznawania
wynagrodzenia.
5. W przypadku otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego osobowej spółki
handlowej oraz jej wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki
bez ograniczenia całym swoim majątkiem, a także jeżeli sąd uzna za uzasadnione
połączenie spraw prowadzonych wobec innych dłużników, w szczególności wobec
podmiotów powiązanych oraz małżonków, przepisy ust. 1−4 stosuje się odpowiednio.

Art. 191. 1. Wszczęcie kolejnego postępowania restrukturyzacyjnego jest
niedopuszczalne, jeżeli wcześniejsze postępowanie restrukturyzacyjne nie zostało
zakończone lub prawomocnie umorzone.
2. W przypadku postępowań dotyczących układów częściowych, jeżeli objęci są
nimi różni wierzyciele, przepisu ust. 1 nie stosuje się. W przypadku postępowania
o zatwierdzenie układu dłużnik zawiera umowę z tym samym nadzorcą układu,
a w przyspieszonym postępowaniu układowym, sąd rozpoznający późniejszy wniosek
powołuje do pełnienia funkcji nadzorcy sądowego i sędziego-komisarza te same
osoby, które pełnią funkcje we wcześniej wszczętym postępowaniu, chyba że istnieją
ku temu przeszkody.

Art. 192. 1. W toku postępowania sanacyjnego dopuszczalne jest złożenie
wniosku o zatwierdzenie układu częściowego lub wniosku o otwarcie
przyspieszonego postępowania układowego, w którym ma zostać przyjęty układ
częściowy, pod warunkiem że wierzyciele objęci układem częściowym są
wierzycielami nieobjętymi układem z mocy prawa oraz nie wyrazili zgody
w postępowaniu sanacyjnym na objęcie ich układem.
2. Otwierając przyspieszone postępowanie układowe, sąd nie powołuje nadzorcy
sądowego oraz sędziego-komisarza. Funkcję sędziego-komisarza i nadzorcy
sądowego pełnią sędzia-komisarz i zarządca powołani w postępowaniu sanacyjnym.
3. Zatwierdzenie układu częściowego nie wpływa na tok postępowania
sanacyjnego. Treść układu częściowego może przewidywać, że układ będzie skuteczny po prawomocnym zatwierdzeniu układu przyjętego w postępowaniu sanacyjnym.

Art. 193. Organy postępowań restrukturyzacyjnych obowiązane są do
wzajemnej współpracy.

Art. 194. 1. Sąd i sędzia-komisarz orzekają na posiedzeniu niejawnym, jeżeli
ustawa nie stanowi inaczej.
2. Sąd albo sędzia-komisarz może przeprowadzić postępowanie dowodowe
w całości lub części na posiedzeniu niejawnym, również w przypadku gdy
wyznaczono rozprawę.
3. Jeżeli zachodzi potrzeba przeprowadzenia dowodu z przesłuchania dłużnika,
nadzorcy sądowego, zarządcy, wierzyciela, członka rady wierzycieli lub innych osób,
sąd albo sędzia-komisarz, stosownie do okoliczności, przesłuchuje ich na posiedzeniu
i z przesłuchania sporządza protokół, niezależnie od obecności innych osób
zainteresowanych, albo odbiera od osób przesłuchiwanych oświadczenia na piśmie.
Oświadczenia te stanowią dowód w sprawie.
4. Sąd albo sędzia-komisarz może zarządzić również, aby oświadczenie na
piśmie, o którym mowa w ust. 3, zawierało podpis notarialnie poświadczony.
5. Nieobecność osoby, o której mowa w ust. 3, wezwanej na posiedzenie lub
niezłożenie przez tę osobę oświadczenia na piśmie, nawet z przyczyn
usprawiedliwionych, nie wstrzymuje postępowania.

Art. 195. Nadzorca sądowy albo zarządca składa sędziemu-komisarzowi
wniosek o przeprowadzenie dowodu, jeżeli uzna za konieczne ustalenie okoliczności
sprawy w drodze postępowania dowodowego. W przypadku uwzględnienia wniosku
postępowanie dowodowe prowadzi sędzia-komisarz

Art. 196. W postępowaniu restrukturyzacyjnym nie przeprowadza się dowodu
z opinii biegłego, z wyjątkiem określonym w art. 93 ust. 1.

Art. 197. 1. W postępowaniu restrukturyzacyjnym orzeczenia zapadają
w formie postanowień. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, na które
przysługuje zażalenie, z urzędu uzasadnia się na piśmie w terminie tygodnia od dnia
wydania postanowienia. Postanowienia te doręcza się wraz z uzasadnieniem. To samo
dotyczy zarządzeń.
2. W postanowieniu oraz dokumencie, który dotyczy składnika masy układowej
lub sanacyjnej, podaje się numer danego składnika masy ujawniony w spisie
inwentarza lub w spisie należności lub w innych spisach.
3. Postanowienia oraz zarządzenia wydane w postępowaniu
restrukturyzacyjnym zamieszcza się w Rejestrze wraz z informacją o terminie
i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.
4. Uczestnicy postępowania mają dostęp do danych zawartych
w zamieszczanych w Rejestrze postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach
i informacjach.
5. Do uchwał rady wierzycieli i zgromadzenia wierzycieli przepisy ust. 2–
4 stosuje się odpowiednio.

Art. 198. 1. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym doręcza się
dłużnikowi, osobom, których postanowienie dotyczy, oraz nadzorcy albo zarządcy,
jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Postanowień dotyczących ogółu wierzycieli nie
doręcza się wierzycielom.
2. Nadzorcy, zarządcy oraz uczestnikowi postępowania doręcza się pisma oraz
postanowienia, o których mowa w ust. 1, w drodze doręczenia elektronicznego, jeżeli
wnieśli pismo za pośrednictwem Rejestru albo wybrali doręczanie elektroniczne za
pośrednictwem tego Rejestru. Przepis art. 1311 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego
stosuje się odpowiednio.

Art. 199. 1. W przypadkach przewidzianych w ustawie obwieszczenia dokonuje
się w Rejestrze. W przypadku gdy od dnia obwieszczenia biegnie termin do wniesienia
środka zaskarżenia, obwieszczeniu podlega także informacja o sposobie i terminie
jego wniesienia.
2. Na wniosek nadzorcy sądowego albo zarządcy lub z urzędu sędzia-komisarz
może zarządzić dokonanie obwieszczenia również w inny sposób.
3. Na wniosek dłużnika lub wierzyciela, na ich koszt, obwieszczenie może być
również dokonane w sposób przez nich wskazany.
4. Każdy ma dostęp do danych zawartych w obwieszczanych w Rejestrze
postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach.

Art. 200. 1. Na postanowienia sądu restrukturyzacyjnego i sędziego-komisarza
zażalenie przysługuje w przypadkach wskazanych w ustawie. Zażalenia na
postanowienia sędziego-komisarza rozpoznaje sąd restrukturyzacyjny jako sąd drugiej
instancji.
2. Odpis zażalenia wniesionego przez wierzyciela doręcza się dłużnikowi,
nadzorcy albo zarządcy oraz osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie.
3. Odpis zażalenia wniesionego przez dłużnika doręcza się nadzorcy albo
zarządcy oraz osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie.
4. Jeżeli ustawa przewiduje, że zażalenie może wnieść osoba niebędąca
uczestnikiem postępowania restrukturyzacyjnego, odpis zażalenia doręcza się
dłużnikowi, nadzorcy albo zarządcy oraz osobom, których dotyczy zaskarżone
postanowienie.
5. Odpisu zażalenia na postanowienia dotyczące ogółu wierzycieli nie doręcza
się wierzycielom.
6. Zażalenie rozpoznaje się w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia akt
sądowi drugiej instancji.

Art. 201. 1. Termin do wniesienia środka zaskarżenia od postanowień
wydanych na posiedzeniu niejawnym biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia
w Rejestrze. Zażalenie wnosi się w terminie tygodnia.
2. Jeżeli postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym podlega
obwieszczeniu, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia
obwieszczenia.
3. Dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie wydane na
posiedzeniu niejawnym, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia
doręczenia postanowienia.
4. Jeżeli postanowienie, od którego przysługuje środek zaskarżenia, zostało
ogłoszone na posiedzeniu jawnym, osoby zawiadomione o posiedzeniu w terminie
tygodnia od dnia posiedzenia, a osoby, które nie zostały zawiadomione o posiedzeniu
jawnym – od dnia zamieszczenia, a jeżeli postanowienie podlega obwieszczeniu – od
dnia obwieszczenia postanowienia w Rejestrze, mogą złożyć wniosek o sporządzenie
uzasadnienia i doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem. Termin do wniesienia
środka zaskarżenia biegnie od dnia doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Art. 202. Skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania oraz skarga
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w postępowaniu
restrukturyzacyjnym nie przysługują.

Art. 203. 1. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie przez dłużnika pisemnego
oświadczenia, że przedstawione informacje są prawdziwe i zupełne, oświadczenie to
zawiera klauzulę następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”.
2. Jeżeli ustawa przewiduje złożenie dokumentu w postaci elektronicznej,
dokument składa się za pośrednictwem Rejestru i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3. Dokumenty złożone w postaci elektronicznej drukuje się i załącza do akt
wyłącznie na zarządzenie sędziego-komisarza.

Art. 204. 1. Jeżeli propozycje układowe przewidują, że dłużnikowi ma zostać
udzielona pomoc publiczna, organ, który ma udzielić pomocy, zawiadamia o tym
sędziego-komisarza w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia planu
restrukturyzacyjnego, składając jednocześnie opinię w sprawie wraz z odpisami opinii
dla dłużnika, nadzorcy albo zarządcy. Odpis opinii doręcza się dłużnikowi, nadzorcy
albo zarządcy.
2. Dłużnik może złożyć zmienione propozycje układowe pod rygorem umorzenia
postępowania w terminie tygodnia od dnia doręczenia odpisu opinii.

Art. 205. Nadzorca sądowy albo zarządca składa zmieniony plan
restrukturyzacyjny w terminie tygodnia od dnia złożenia przez dłużnika zmienionych
propozycji układowych. Przepisy art. 140 i art. 204 stosuje się odpowiednio, z tym że
kolejna zmiana propozycji układowych jest niedopuszczalna.

Art. 206. 1. Akta sądowe udostępnia się w sekretariacie sądu uczestnikom
postępowania oraz każdemu, kto potrzebę ich przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi.
Osoby te mogą otrzymywać z akt odpisy i wyciągi oraz bez żadnych dodatkowych opłat
sporządzać we własnym zakresie fotokopie.
2. Pobrane samodzielnie wydruki komputerowe postanowień, zarządzeń
i dokumentów obwieszczonych lub zamieszczonych w Rejestrze mają moc urzędowo
poświadczonych odpisów, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację
z danymi zawartymi w Rejestrze.
3. Od dnia obwieszczenia w Rejestrze nie można zasłaniać się nieznajomością
treści obwieszczenia, chyba że mimo zachowania należytej staranności nie można było
dowiedzieć się o obwieszczeniu.

Art. 207. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego obejmują opłaty i wydatki.

Art. 208. 1. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego ponosi dłużnik.
Zarządca uiszcza koszty należne od dłużnika pozbawionego prawa zarządu na
wezwanie sądu albo sędziego-komisarza.
2. Uczestnik postępowania ponosi koszty związane ze swoim udziałem
w sprawie.
3. Koszty postępowania wywołanego złożeniem sprzeciwu co do umieszczenia
wierzytelności innego wierzyciela zasądza się od dłużnika na rzecz wierzyciela, który
złożył sprzeciw, jeżeli w wyniku sprzeciwu odmówiono umieszczenia zaskarżonej
wierzytelności, chyba że dłużnik kwestionował umieszczenie wierzytelności w spisie
wierzytelności w oświadczeniu złożonym na podstawie art. 86 ust. 2 pkt 9 lub złożył
sprzeciw.

Art. 209. W sprawach nieuregulowanych ustawą do postępowania
restrukturyzacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy księgi pierwszej części
pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego, z wyłączeniem przepisów o zawieszeniu
i wznowieniu postępowania.

Art. 210. 1. W celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia
samodzielnego zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik
zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z osobą
spełniającą wymogi, o których mowa w art. 24, która pełni funkcję nadzorcy układu.
2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, nadzorca układu pełni swoją funkcję od dnia
zawarcia umowy.

Art. 211. 1. Niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia
swojej funkcji dłużnik dokonuje ustalenia dnia układowego.
2. Dzień układowy przypada nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż
dzień przed dniem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.
3. Według stanu z dnia układowego określa się uprawnienia wierzycieli do
głosowania nad układem oraz skutki przyjętego układu.
4. Wierzytelności powstałe po dniu układowym nie są objęte układem.

Art. 212. Po ustaleniu dnia układowego dłużnik zbiera głosy na piśmie,
przedstawiając wierzycielom karty do głosowania.

Art. 213. 1. Karta do głosowania zawiera:
1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer
w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane
umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej –
imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
2) imię i nazwisko głosującego wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL
albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne
dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres, a gdy wierzycielem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;
3) kwotę wierzytelności głosującego wierzyciela;
4) grupę obejmującą kategorię interesów, jeżeli zostały przewidziane, do której
został zaliczony głosujący wierzyciel;
5) zgodę wierzyciela na objęcie wierzytelności układem, jeżeli jest ona wymagana
na podstawie art. 151 ust. 2 i 3;
6) sumę wierzytelności objętych układem;
7) wskazanie dnia układowego;
8) pełną treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które
z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela;
9) imię i nazwisko albo nazwę nadzorcy układu, numer licencji nadzorcy układu
albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki pełniącej funkcję nadzorcy układu, jego adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
10) treść głosu oddanego przez wierzyciela za albo przeciw układowi;
11) wskazanie dnia oddania głosu;
12) podpis wierzyciela, osób uprawnionych do jego reprezentowania albo podpis
jego pełnomocnika.
2. W przypadku gdy kartę do głosowania podpisał pełnomocnik, do karty dołącza
się pełnomocnictwo. Uprawnienie do podpisania karty do głosowania albo do
udzielenia pełnomocnictwa wykazuje się odpisem lub wydrukiem z odpowiedniego
rejestru. W przypadku gdy wierzyciel nie dołączył odpisu lub wydruku, dłużnik może
pozyskać odpis lub wydruk z odpowiedniego rejestru.
3. Karta do głosowania niespełniająca wymogów określonych w ust. 1 jest
nieważna.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty do
głosowania, mając na uwadze rodzaj informacji, których umieszczenie na karcie do
głosowania jest niezbędne, oraz jej kompletność i czytelność.

Art. 214. Jeżeli propozycje układowe przewidują, że dłużnikowi ma zostać
udzielone wsparcie, o którym mowa w art. 140, wierzycielowi, który ma udzielić
wsparcia, doręcza się, wraz z kartą do głosowania, plan restrukturyzacyjny wraz
z dokumentami, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 362, z 2019 r. poz. 730 i 1063 oraz z 2020 r. poz. 284).

Art. 215. Głos wierzyciela zachowuje ważność, o ile wniosek dłużnika
o zatwierdzenie układu wpłynął do sądu przed upływem trzech miesięcy od dnia
oddania głosu.

Art. 216. 1. Nadzorca układu udziela wierzycielowi na jego żądanie informacji
o sytuacji majątkowej dłużnika i możliwości wykonania układu w zakresie, który jest
potrzebny do podjęcia racjonalnej ekonomicznie decyzji o głosowaniu za albo przeciw
układowi.
2. Wierzyciel może złożyć nadzorcy układu pisemne zastrzeżenia co do
zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów lub wskazania innych
okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie układu. Nadzorca układu
dołącza zastrzeżenia wierzycieli do sprawozdania składanego do sądu wraz
z wnioskiem o zatwierdzenie układu.

Art. 217. 1. Układ jest przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem wypowie się większość
wierzycieli uprawnionych do głosowania nad układem, mających łącznie co najmniej
dwie trzecie sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
2. Jeżeli głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli,
obejmujących poszczególne kategorie interesów, układ jest przyjęty, jeżeli w każdej
grupie wypowie się za nim większość uprawnionych do głosowania nad układem
wierzycieli z tej grupy, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy
wierzytelności przysługujących uprawnionym do głosowania nad układem
wierzycielom z tej grupy.
3. Układ jest przyjęty, mimo nieuzyskania wymaganej większości w niektórych
z grup wierzycieli, jeżeli wierzyciele mający łącznie dwie trzecie sumy wierzytelności
przypadających wierzycielom uprawnionym do głosowania nad układem głosowali za
przyjęciem układu, a wierzyciele z grupy lub grup, które wypowiedziały się przeciw
przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej
korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego.
4. Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu.

Art. 218. 1. Nadzorca układu informuje dłużnika na piśmie o niemożności
zawarcia układu w trybie przewidzianym w niniejszym dziale niezwłocznie po
stwierdzeniu, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad
układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad
układem.
2. Głosy wierzycieli oddane nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia
wniosku o otwarcie postępowania układowego lub sanacyjnego zachowują ważność
w głosowaniu na zgromadzeniu wierzycieli w otwartym postępowaniu układowym
lub sanacyjnym, jeżeli zostały złożone do akt wraz z wnioskiem o otwarcie
postępowania, niezależnie od daty, w jakiej odbędzie się zgromadzenie, o ile
propozycje układowe w postępowaniu układowym lub sanacyjnym są nie mniej korzystne dla wierzycieli niż przedłożone im w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Wierzyciela zawiadamianego o zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad
układem informuje się, że w aktach znajduje się oddany przez niego głos, który będzie
uznany za ważny, jeżeli nie złoży odmiennego oświadczenia.

Art. 219. 1. Wniosek o zatwierdzenie układu powinien zawierać:
1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer
w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane
umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej –
imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
2) propozycje układowe;
3) wynik głosowania ze wskazaniem liczby wierzycieli i sumy wierzytelności
uprawniającej do głosowania oraz liczby wierzycieli i sumy wierzytelności przypadającej wierzycielom głosującym za układem, a jeżeli propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na grupy – również liczby wierzycieli
i sumy wierzytelności poszczególnych grup oraz liczby wierzycieli i sumy
wierzytelności przypadających wierzycielom głosującym za układem w każdej
grupie.
2. Do wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik dołącza:
1) zebrane przez dłużnika karty do głosowania, wraz z odpisami lub wydrukami
z rejestru i pełnomocnictwami koniecznymi dla wykazania uprawnienia do
oddania głosu oraz informacją, czy w stosunku do wierzyciela nie zachodzą
okoliczności wskazane w art. 116, uszeregowane zgodnie z kolejnością przyjętą
w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę układu;
2) dowód wysłania co najmniej na trzy tygodnie przed dniem złożenia wniosku
o zatwierdzenie układu kart do głosowania z propozycjami układowymi
wierzycielom, którzy nie oddali głosu, na adres wskazany w rejestrze, do którego
jest wpisany wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym
przypadku na adres wierzyciela znany dłużnikowi;
3) sprawozdanie nadzorcy układu.

Art. 220. Sprawozdanie nadzorcy układu zawiera:
1) stwierdzenie przyjęcia układu;
2) ocenę zgodności z prawem przebiegu samodzielnego zbierania głosów wraz ze
wskazaniem innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zatwierdzenie
układu;
3) zastrzeżenia wierzycieli, o których mowa w art. 216 ust. 2;
4) ocenę możliwości wykonania układu;
5) wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek
dłużnika;
6) aktualny wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną jego składników;
7) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania o zatwierdzenie
układu, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia
wniosku;
8) spis wierzytelności, sporządzony przez nadzorcę układu, ze wskazaniem, czy
wierzyciel głosował za, czy przeciw układowi;
9) spis wierzytelności spornych, sporządzony przez nadzorcę układu;
10) wskazanie sumy wierzytelności z wyszczególnieniem, jaką część stanowią
wierzytelności sporne;
11) listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku dłużnika wraz
z datami ich ustanowienia;
12) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami,
z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
13) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko
dłużnikowi;
14) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika
hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek
morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub
w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych,
administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi
dotyczących majątku dłużnika;
15) dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy
układu;
16) plan restrukturyzacyjny, sporządzony przez nadzorcę układu;
17) informacje, o których mowa w art. 140, oraz kopię zawiadomienia i opinii
organu, o których mowa w art. 204, albo informację, że żaden organ takiego
zawiadomienia lub opinii nie złożył.

Art. 221. 1. Do wniosku dłużnika o zatwierdzenie układu niespełniającego
wymogów określonych w art. 219 lub art. 220 przepis art. 130 Kodeksu postępowania
cywilnego stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli sprawozdanie nadzorcy układu nie spełnia wymogów określonych
w art. 220, przewodniczący wzywa nadzorcę do uzupełnienia braków formalnych
sprawozdania oraz do poprawienia lub uzupełnienia sprawozdania w terminie
tygodnia pod rygorem zawiadomienia dłużnika.
3. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący
informuje dłużnika, że nadzorca układu nie uzupełnił braków formalnych sprawozdania albo go nie poprawił lub nie uzupełnił. Dłużnik może zawrzeć nową umowę z innym nadzorcą układu, który składa poprawione lub uzupełnione
sprawozdanie w terminie dwóch tygodni od dnia poinformowania dłużnika pod
rygorem zwrotu wniosku o zatwierdzenie układu.

Art. 222. 1. O złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu, który dotyczy
przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, sąd
niezwłocznie zawiadamia, przy zastosowaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę
elektroniczną, organ założycielski albo pełnomocnika Rządu, państwową osobę
prawną, organ lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji lub
udziałów należących do Skarbu Państwa, które mogą złożyć sądowi opinię w sprawie.
Brak opinii nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą zgłosić się do udziału w sprawie
w charakterze uczestników postępowania.
3. O złożeniu wniosku o zatwierdzenie układu obwieszcza się. W obwieszczeniu
podaje się informacje, o których mowa w art. 219 ust. 1.

Art. 223. 1. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu
w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie układu.
2. W postanowieniu o zatwierdzeniu układu wskazuje się podstawę jurysdykcji
sądów polskich. Jeżeli zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego
(Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 19), w postanowieniu określa się również, czy
postępowanie ma charakter główny czy uboczny.
3. Przepisy art. 233 ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu
wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na
postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów
polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu
układu w Rejestrze.

Art. 224. 1. Od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia
układu do dnia jego uprawomocnienia nadzorca układu wykonuje uprawnienia
nadzorcy sądowego. Przepisy art. 36 ust. 2 i 3, art. 37 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 stosuje
się odpowiednio. Przepisów art. 42–50 nie stosuje się.
2. Od dnia wydania postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do dnia
jego uprawomocnienia przepisy art. 259 i art. 260 stosuje się odpowiednio.

Art. 225. 1. Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku
o zatwierdzenie układu lub zatwierdzenia układu zmianę lub rozwiązanie stosunku
prawnego, którego stroną jest dłużnik, są nieważne.
2. Przepisy art. 250 i art. 251 stosuje się odpowiednio.

Art. 226. Do postępowania o zatwierdzenie układu przepisów o zabezpieczeniu
nie stosuje się.

Art. 227. 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego
powinien zawierać:
1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer
w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane
umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej –
imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
2) propozycje układowe wraz ze wstępnym planem restrukturyzacyjnym oraz
odpisami propozycji układowych w liczbie wystarczającej do doręczenia
wszystkim wierzycielom;
3) wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek
dłużnika;
4) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
5) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień
przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;
6) wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca
zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich,
terminów zapłaty, z określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy
prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela
oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to
wskazanie z jakiego powodu;
7) sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem
z mocy prawa oraz sumy wierzytelności, która może zostać objęta układem po
wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
8) wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
wierzycieli, miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości
żądanej przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz zwięzłym
przedstawieniem podstawy sporu;
9) sumę wierzytelności spornych;
10) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub
prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu
rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach
rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi
systemami, zwanych dalej „systemem płatności” oraz „systemem rozrachunku
papierów wartościowych”, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem
prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy, zwany dalej
„systemem interoperacyjnym”;
11) informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) dłużnik zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
b) dłużnik osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50
milionów euro, lub
c) sumy aktywów bilansu dłużnika, sporządzonego na koniec jednego z tych
lat, przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.
2. W przypadku wierzytelności zabezpieczonych, sumę wierzytelności, która
może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela, oznacza się
według tej części wierzytelności, która prawdopodobnie zostanie zaspokojona
z przedmiotu zabezpieczenia.
3. Do wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego dołącza
się jego odpis i odpisy załączników.

Art. 228. 1. Wraz z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania
układowego dłużnik składa na piśmie oświadczenie, że informacje zawarte we
wniosku i załącznikach są prawdziwe i zupełne.
2. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest zgodne z prawdą,
dłużnik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek podania
nieprawdziwych informacji.

Art. 229. 1. O złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania
układowego, który dotyczy przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki
Skarbu Państwa, sąd niezwłocznie zawiadamia, przy zastosowaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks
lub pocztę elektroniczną, organ założycielski albo pełnomocnika Rządu, państwową
osobę prawną, organ lub inną jednostkę uprawnioną do wykonywania praw z akcji lub
udziałów należących do Skarbu Państwa, które mogą złożyć sądowi opinię w sprawie.
Brak opinii nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, mogą zgłosić się do udziału w sprawie
w charakterze uczestników postępowania.

Art. 230. Dłużnik uiszcza zaliczkę na wydatki przyspieszonego postępowania
układowego w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem
przedstawia dowód jej uiszczenia. W przypadku nieuiszczenia zaliczki
przewodniczący wzywa do uiszczenia zaliczki w terminie tygodnia pod rygorem
zwrotu wniosku.

Art. 231. 1. Wydatki przyspieszonego postępowania układowego w pierwszej
kolejności pokrywa się z zaliczki.
2. Sąd może żądać zaliczki na wydatki przyspieszonego postępowania
układowego w kwocie przewyższającej sumę określoną w art. 230 pod rygorem
umorzenia postępowania. Żądanie dodatkowej zaliczki nie wstrzymuje biegu
postępowania.
3. Na postanowienie w przedmiocie zaliczki nie przysługuje zażalenie.

Art. 232. 1. Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania
układowego na posiedzeniu niejawnym wyłącznie na podstawie dokumentów
dołączonych do wniosku.
2. Wniosek rozpoznaje się w terminie tygodnia od dnia jego złożenia.

Art. 233. 1. Uwzględniając wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania
układowego, sąd wydaje postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania
układowego, w którym:
1) wymienia imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną
identyfikację;
2) wyznacza nadzorcę sądowego;
3) oznacza godzinę wydania postanowienia, jeżeli dłużnik jest uczestnikiem
podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego
systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, lub
niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny.
2. W postanowieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
wskazuje się podstawę jurysdykcji sądów polskich. Jeżeli zastosowanie ma
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015
r. w sprawie postępowania upadłościowego, w postanowieniu określa się również, czy
postępowanie ma charakter główny czy uboczny.

Art. 234. 1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania
układowego jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.
2. W sytuacji, o której mowa w art. 233 ust. 1 pkt 3, postanowienie jest
skuteczne i wykonalne z godziną jego wydania.

Art. 235. 1. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania
układowego obwieszcza się.
2. Postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania
układowego doręcza się dłużnikowi, a postanowienie o otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego również nadzorcy sądowemu wraz z odpisem wniosku
i odpisami załączników.
3. Postanowienie w przedmiocie otwarcia przyspieszonego postępowania
układowego wobec przedsiębiorstwa państwowego albo jednoosobowej spółki Skarbu
Państwa doręcza się również organowi założycielskiemu albo pełnomocnikowi Rządu,
państwowej osobie prawnej, organowi lub innej jednostce uprawnionej do
wykonywania praw z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa.
4. O otwarciu postępowania zawiadamia się właściwą izbę administracji
skarbowej i właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także znane organy egzekucyjne
prowadzące postępowania egzekucyjne przeciwko dłużnikowi.
5. Jeżeli dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu
innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów
wartościowych, lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system
interoperacyjny, postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania
układowego doręcza się również Prezesowi Narodowego Banku Polskiego, po
uprzednim zawiadomieniu go o godzinie wydania postanowienia.
6. Jeżeli dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanowienie
o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego doręcza się również Komisji
Nadzoru Finansowego, po uprzednim zawiadomieniu jej o wydaniu postanowienia.
7. Jeżeli dłużnik jest operatorem publicznej sieci telekomunikacyjnej lub
dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz
z 2020 r. poz. 374), o otwarciu postępowania zawiadamia się Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej.
8. Zawiadomienia nadzorcy sądowego dokonuje się w dniu otwarcia
postępowania przy zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną.
9. Zawiadomień, o których mowa w ust. 4–7, dokonuje nadzorca sądowy w dniu
otwarcia postępowania, a jeżeli jest to niemożliwe – w terminie 3 dni, przy
zastosowaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przez telefon, faks lub pocztę elektroniczną.

Art. 236. 1. Na postanowienie o odmowie otwarcia przyspieszonego
postępowania układowego zażalenie przysługuje wyłącznie dłużnikowi.
2. Orzeczenie o otwarciu postępowania przez sąd drugiej instancji jest
niedopuszczalne.

Art. 237. 1. Wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia
postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w Rejestrze,
a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia
postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia
obwieszczenia postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
w Rejestrze, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania
wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich.
2. O wniesieniu zażalenia obwieszcza się w Rejestrze.

Art. 238. Po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego dłużnik
udziela sędziemu-komisarzowi i nadzorcy sądowemu wszelkich potrzebnych
wyjaśnień, udostępnia dokumenty dotyczące jego przedsiębiorstwa i majątku oraz
umożliwia nadzorcy sądowemu zapoznanie się z przedsiębiorstwem dłużnika,
w szczególności z jego księgami rachunkowymi.

Art. 239. 1. Sąd może z urzędu uchylić zarząd własny dłużnika i ustanowić
zarządcę, jeżeli:
1) dłużnik, chociażby nieumyślnie, naruszył prawo w zakresie sprawowania
zarządu, czego skutkiem było pokrzywdzenie wierzycieli lub możliwość takiego
pokrzywdzenia w przyszłości;
2) oczywiste jest, że sposób sprawowania zarządu nie daje gwarancji wykonania
układu lub dla dłużnika ustanowiono kuratora na podstawie art. 68 ust. 1;
3) dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza lub nadzorcy sądowego,
w szczególności nie złożył w wyznaczonym przez sędziego-komisarza terminie
propozycji układowych zgodnych z prawem.
2. Postanowienie o uchyleniu zarządu własnego dłużnika i ustanowieniu
zarządcy jest skuteczne i wykonalne z dniem jego wydania. Na postanowienie
zażalenie przysługuje wyłącznie dłużnikowi.
3. Zarządca wykonuje również czynności nadzorcy sądowego wskazane
w ustawie.

Art. 240. Z dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego mienie
służące prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika staje się masą
układową.

Art. 241. W przyspieszonym postępowaniu układowym spisu inwentarza nie
sporządza się.

Art. 242. 1. W skład masy układowej uczestnika systemu płatności lub systemu
rozrachunku papierów wartościowych nie wchodzi mienie dłużnika wymienione
w art. 245 ust. 1, a także inne aktywa niezbędne do wykonania obowiązków
wynikających z uczestnictwa w takim systemie, które powstały przed dniem otwarcia
przyspieszonego postępowania układowego.
2. W celu wykonania obowiązków określonych w ust. 1 podmiot prowadzący
system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych jest upoważniony
do dysponowania mieniem, o którym mowa w ust. 1.
3. Mienie, o którym mowa w ust. 1, pozostałe po wykonaniu obowiązków
wynikających z uczestnictwa w systemie płatności lub systemie rozrachunku
papierów wartościowych, wchodzi do masy układowej.

Art. 243. 1. W skład masy układowej dłużnika będącego stroną umowy
o subpartycypację, o której mowa w art. 183 ust. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r.
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95), nie wchodzą wierzytelności będące
przedmiotem tej umowy.
2. Fundusz sekurytyzacyjny wstępuje w prawa dłużnika z tytułu wierzytelności
podlegających wyłączeniu oraz zabezpieczeń tych wierzytelności.
3. Dłużnik lub zarządca przekazuje funduszowi sekurytyzacyjnemu świadczenia
otrzymane od dłużników z tytułu wierzytelności, o których mowa w ust. 1, oraz
z tytułu zabezpieczeń tych wierzytelności.

Art. 244. 1. Z uwzględnieniem art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku
papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, przedmiot
zabezpieczenia ustanowionego w związku z uczestnictwem w systemie płatności lub
systemie rozrachunku papierów wartościowych na rzecz podmiotu prowadzącego ten
system lub na rzecz uczestnika tego systemu, nie wchodzi do masy układowej:
1) uczestnika tego systemu lub uczestnika współpracującego z nim systemu
interoperacyjnego, który ustanowił to zabezpieczenie,
2) niebędącego uczestnikiem podmiotu prowadzącego system interoperacyjny
współpracujący z tym systemem,
3) jakiegokolwiek innego podmiotu, który ustanowił to zabezpieczenie
– w przypadku otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec
któregokolwiek z nich.
2. Z uwzględnieniem art. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności
rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów
wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, przedmiot zabezpieczenia
ustanowionego na rzecz Narodowego Banku Polskiego, banku centralnego innego
państwa członkowskiego w rozumieniu tej ustawy lub Europejskiego Banku
Centralnego, przez podmiot dokonujący operacji z tymi bankami lub przez jakikolwiek inny podmiot, nie wchodzi do masy układowej w przypadku otwarcia
przyspieszonego postępowania układowego wobec któregokolwiek z nich.
3. Prawa podmiotu, na rzecz którego zostało ustanowione zabezpieczenie,
o którym mowa w ust. 1 lub 2, do zaspokojenia się z tego zabezpieczenia nie ogranicza otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec podmiotu, który ustanowił to zabezpieczenie.

Art. 245. 1. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec
uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych nie
wstrzymuje możliwości wykorzystania:
1) środków pieniężnych i instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgromadzonych
i zapisanych na jego rachunku rozliczeniowym, nieobciążonych prawem
rzeczowym na rzecz osób trzecich,
2) instrumentów finansowych zapisanych na rachunku rozliczeniowym upadłego,
jako przedmiot zabezpieczenia kredytu uzyskanego w ramach systemu płatności
lub systemu rozrachunku papierów wartościowych, jeżeli kredyt taki może być
udostępniony w ramach istniejącej umowy o kredyt
– w celu wykonania zobowiązań dłużnika wynikających ze zleceń rozrachunku
wprowadzonych do systemu najpóźniej z dniem roboczym systemu płatności lub
systemu rozrachunku papierów wartościowych rozpoczynającym się w dniu,
w którym zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe.
2. Za dzień roboczy systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów
wartościowych uznaje się określony przez zasady funkcjonowania systemu płatności
lub systemu rozrachunku papierów wartościowych cykl wykonywania zleceń,
w trakcie którego są dokonywane rozliczenia lub rozrachunki oraz występują inne
operacje z tym związane. Dzień ten może rozpoczynać się i kończyć w następujących
po sobie dniach kalendarzowych.

Art. 246. 1. Z wyjątkiem art. 129 ust. 1 pkt 1, obciążenie składników majątku
dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub
hipoteką morską w celu zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed otwarciem
przyspieszonego postępowania układowego, po otwarciu przyspieszonego
postępowania układowego jest niedopuszczalne.
2. Jeżeli wniosek o wpis hipoteki, wniosek o wpis zastawu rejestrowego,
wniosek o wpis do rejestru zastawów skarbowych albo wniosek o wpis hipoteki
morskiej do rejestru okrętowego został złożony co najmniej na sześć miesięcy przed
dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania, przepisu ust. 1 nie stosuje się.
3. Wpis w księdze wieczystej lub rejestrze dokonany z naruszeniem przepisów
ust. 1 lub 2 podlega wykreśleniu z urzędu. Podstawą wykreślenia jest prawomocne
postanowienie sędziego-komisarza stwierdzające niedopuszczalność wpisu. Na
postanowienie sędziego-komisarza zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz
wierzycielowi.

Art. 247. Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku
o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego lub jego otwarcia zmianę lub
rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest dłużnik, są nieważne.

Art. 248. Postanowienie umowy, której stroną jest dłużnik, uniemożliwiające
albo utrudniające osiągnięcie celu przyspieszonego postępowania układowego, jest
bezskuteczne w stosunku do masy układowej.

Art. 249. Do przedmiotów objętych umową przeniesienia własności rzeczy,
wierzytelności lub innego prawa zawartą w celu zabezpieczenia wierzytelności oraz
zastrzeżeniem własności rzeczy sprzedanej na rzecz sprzedającego oraz do
zabezpieczonych w ten sposób wierzytelności przepisy niniejszej ustawy dotyczące
zastawu i wierzytelności zabezpieczonych zastawem stosuje się odpowiednio.

Art. 250. 1. Jeżeli umowa ramowa, której jedną ze stron jest dłużnik, zastrzega,
że poszczególne umowy szczegółowe, których przedmiotem są terminowe operacje
finansowe, pożyczki instrumentów finansowych lub sprzedaż instrumentów
finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, będą zawierane w wykonaniu umowy
ramowej oraz że rozwiązanie umowy ramowej powoduje rozwiązanie umów
szczegółowych zawartych w wykonaniu tej umowy, wierzytelności z tytułu
poszczególnych umów szczegółowych zawartych w jej wykonaniu nie są obejmowane
układem.
2. Przez terminowe operacje finansowe, o których mowa w ust. 1, należy
rozumieć operacje, w których ustalono cenę, kurs, stopę procentową lub indeks,
w szczególności nabywanie walut, papierów wartościowych, złota lub innych metali
szlachetnych, towarów lub praw, w tym umowy obliczone tylko na różnicę cen, opcje
i prawa pochodne zawarte na umówioną datę lub umówiony termin, w obrocie
rynkowym.
3. Przez instrumenty finansowe, o których mowa w ust. 1, należy rozumieć
instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi.
4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ramową, o której mowa w ust. 1,
z zachowaniem ustalonego w tej umowie sposobu rozliczenia stron na wypadek
rozwiązania umowy.
5. Dopuszczalne jest potrącenie wierzytelności wynikającej z rozliczenia stron.

Art. 251. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie narusza
uprawnień wynikających z zamieszczonej w umowie klauzuli kompensacyjnej,
o której mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach
finansowych.

Art. 252. 1. Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do
dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu
przyspieszonego postępowania układowego, spełnianie przez dłużnika albo zarządcę
świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, jest
niedopuszczalne.
2. Do wykonania zobowiązań wynikających z zamieszczonej w umowie klauzuli
kompensacyjnej, o której mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych
zabezpieczeniach finansowych, przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) ustanowienie zabezpieczenia finansowego, w tym zabezpieczenia
uzupełniającego, w celu uwzględnienia wahań wartości przedmiotu
zabezpieczenia lub wartości zabezpieczonych wierzytelności finansowych, albo
2) wycofanie środków pieniężnych, wierzytelności kredytowych lub instrumentów
finansowych jako zabezpieczenia, w zamian za zastąpienie lub zmianę takiego
zabezpieczenia
– nastąpiło w dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego, ale przed
wydaniem postanowienia o jego otwarciu.

Art. 253. 1. Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do
dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu
przyspieszonego postępowania układowego potrącenie wzajemnych wierzytelności
między dłużnikiem i wierzycielem jest niedopuszczalne, jeżeli wierzyciel:
1) stał się dłużnikiem dłużnika po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania
układowego;
2) będąc dłużnikiem dłużnika, stał się po dniu otwarcia przyspieszonego
postępowania układowego jego wierzycielem przez nabycie w drodze przelewu
lub indosu wierzytelności powstałej przed dniem otwarcia przyspieszonego
postępowania układowego.
2. Potrącenie wzajemnych wierzytelności jest dopuszczalne, jeżeli nabycie
wierzytelności nastąpiło wskutek zapłaty długu, za który nabywca odpowiadał
osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi, i jeżeli odpowiedzialność
nabywcy za dług powstała przed dniem złożenia wniosku o otwarcie przyspieszonego
postępowania układowego.
3. Wierzyciel, który chce skorzystać z potrącenia zgodnie z ust. 2, składa o tym
oświadczenie dłużnikowi, a gdy dłużnik jest pozbawiony prawa zarządu – zarządcy,
nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia przyspieszonego
postępowania układowego, a jeżeli podstawa potrącenia powstała później – w terminie
trzydziestu dni od dnia, w którym powstała podstawa potrącenia. Oświadczenie jest
skuteczne również w przypadku, gdy zostało złożone nadzorcy sądowemu.

Art. 254. W przypadku otwarcia przyspieszonego postępowania układowego
wobec uczestnika systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów
wartościowych skutki prawne zlecenia rozrachunku wynikające z jego wprowadzenia
do tego systemu oraz wyniki kompensowania są niepodważalne i wiążące dla osób
trzecich, jeżeli zlecenie to zostało wprowadzone do tego systemu przed otwarciem
przyspieszonego postępowania układowego.

Art. 255. Jeżeli zlecenie rozrachunku, o którym mowa w art. 254, zostało
wprowadzone do systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów
wartościowych po otwarciu przyspieszonego postępowania układowego i jest
wykonane w dniu roboczym tego systemu rozpoczynającym się w dniu, w którym
zostało otwarte przyspieszone postępowanie układowe, skutki prawne wynikające
z jego wprowadzenia do tego systemu są niepodważalne i wiążące dla osób trzecich
wyłącznie w przypadku, gdy podmiot prowadzący ten system wykaże, że w chwili,
w której zgodnie z zasadami funkcjonowania tego systemu zlecenie to stało się nieodwołalne, nie wiedział ani nie mógł wiedzieć o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego.

Art. 256. 1. Od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do
dnia jego zakończenia albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu
przyspieszonego postępowania układowego wypowiedzenie przez wynajmującego lub
wydzierżawiającego umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości,
w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, bez zezwolenia rady
wierzycieli, jest niedopuszczalne.
2. Do umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji
kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania, leasingu, ubezpieczeń
majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących
licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw wystawionych przed
dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.
3. W przypadku gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie
przez dłużnika po dniu otwarcia przyspieszonego postępowania układowego
zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli
zaistniały po dniu otwarcia postępowania, przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się.

Art. 257. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego nie wyłącza
możliwości wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych,
sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia
wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności.

Art. 258. Dłużnik niezwłocznie informuje nadzorcę sądowego
o postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych i przed
sądami polubownymi, dotyczących masy układowej, prowadzonych na rzecz lub przeciwko dłużnikowi. W sprawach tych uznanie roszczenia, zrzeczenie się roszczenia,
zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez dłużnika bez
zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych.

Art. 259. 1. Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy
prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania
układowego, ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na
wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie doręcza się również organowi egzekucyjnemu.
2. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może uchylić
zajęcie dokonane przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego
w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym dotyczącym wierzytelności
objętej z mocy prawa układem, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia
przedsiębiorstwa. Przepis ust. 1 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.
3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia
o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia wynikającego
z wierzytelności objętej z mocy prawa układem jest niedopuszczalne po dniu otwarcia
przyspieszonego postępowania układowego.
4. W odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie
postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu
roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem otwarcia
przyspieszonego postępowania układowego bieg przedawnienia roszczenia nie
rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania przyspieszonego
postępowania układowego.

Art. 260. 1. Wierzyciel posiadający wierzytelność zabezpieczoną na mieniu
dłużnika hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub
hipoteką morską może w toku przyspieszonego postępowania układowego prowadzić
egzekucję wyłącznie z przedmiotu zabezpieczenia.
2. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub nadzorcy sądowego może zawiesić
postępowanie egzekucyjne co do wierzytelności nieobjętych z mocy prawa układem,
jeżeli egzekucję skierowano do przedmiotu zabezpieczenia niezbędnego do
prowadzenia przedsiębiorstwa. Łączny czas zawieszenia postępowania egzekucyjnego
nie może przekroczyć trzech miesięcy. Zwolnienie zajętego przedmiotu spod zajęcia
może nastąpić zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego doręcza się
również organowi egzekucyjnemu.
4. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego zażalenie
przysługuje wyłącznie wierzycielowi prowadzącemu egzekucję. Na postanowienie
oddalające wniosek zażalenie przysługuje wyłącznie dłużnikowi.
5. Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za
wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany
uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę przepisów ust. 1–
4 nie stosuje się.

Art. 261. W terminie dwóch tygodni od dnia otwarcia przyspieszonego
postępowania układowego nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-
-komisarzowi:
1) plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji
przedstawione przez dłużnika;
2) spis wierzytelności;
3) spis wierzytelności spornych.

Art. 262. Jeżeli od dnia sporządzenia spisów, o których mowa w art. 261 pkt 2
i 3, zaszły zmiany lub jeżeli dłużnik zgłosił zastrzeżenia, o których mowa w art. 90
ust. 1, nadzorca sądowy składa na zgromadzeniu wierzycieli aktualny spis
wierzytelności i spis wierzytelności spornych.

Art. 263. 1. Niezwłocznie po złożeniu dokumentów, o których mowa w art. 261,
sędzia-komisarz wyznacza termin zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad
układem.
2. Jeżeli propozycje układowe przewidują, że dłużnikowi może zostać udzielone
wsparcie, o którym mowa w art. 140, wierzycielowi, który ma udzielić wsparcia,
doręcza się przed wyznaczeniem terminu zgromadzenia wierzycieli plan
restrukturyzacyjny wraz z dokumentami i informacjami, o których mowa w art. 37
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej. W takim przypadku termin zgromadzenia wierzycieli może zostać
wyznaczony dopiero po upływie terminów, o których mowa w art. 204 i art. 205.

Art. 264. 1. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia
układu nadzorca sądowy zawiadamia wierzycieli umieszczonych w spisie
wierzytelności, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację
o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów art. 107–110, art. 113 i art. 115–119.
2. Do wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności spornych przepis
ust. 1 stosuje się. Zawiadamiając wierzyciela umieszczonego w spisie wierzytelności
spornych, nadzorca sądowy wskazuje, że sędzia-komisarz może dopuścić go do
udziału w zgromadzeniu wierzycieli, jeżeli uprawdopodobni istnienie wierzytelności.

Art. 265. O ile przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, wniosek
o otwarcie postępowania układowego powinien odpowiadać wymogom formalnym
określonym w art. 227 ust. 1 pkt 1−3 i pkt 6−10 oraz ust. 2 i 3.

Art. 266. 1. We wniosku o otwarcie postępowania układowego dłużnik
uprawdopodabnia zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania
układowego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia.
2. Do wniosku o otwarcie postępowania układowego nie dołącza się odpisów
propozycji układowych.
3. Przepisy art. 228 i art. 229 stosuje się odpowiednio.

Art. 267. Sąd może żądać od dłużnika zaliczki na wydatki postępowania
o otwarcie postępowania układowego pod rygorem pominięcia czynności, z którą jest
związane wezwanie do uiszczenia zaliczki, albo, w przypadku wezwania do
uiszczenia zaliczki na wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego, pod
rygorem umorzenia postępowania.

Art. 268. 1. W postępowaniu o otwarcie postępowania układowego sąd może
zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy
sądowego. Postanowienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego,
zmianie osoby tymczasowego nadzorcy sądowego oraz informację
o uprawomocnieniu się postanowienia o zmianie sposobu zabezpieczenia przez
odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowego obwieszcza się.
2. Sąd może, na wniosek dłużnika lub tymczasowego nadzorcy sądowego,
zawiesić postępowania egzekucyjne prowadzone w celu dochodzenia należności
objętych z mocy prawa układem oraz uchylić zajęcie rachunku bankowego, jeżeli jest
to niezbędne do osiągnięcia celów postępowania układowego. Uchylając zajęcie
rachunku bankowego, sąd ustanawia tymczasowego nadzorcę sądowego, jeżeli
wcześniej nie został ustanowiony.
3. Dyspozycje dłużnika dotyczące środków na rachunku bankowym, którego
zajęcie uchylono, wymagają zgody tymczasowego nadzorcy sądowego.
4. Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego oraz uchyleniu
zajęcia rachunku bankowego doręcza się wierzycielowi prowadzącemu egzekucję
oraz organowi egzekucyjnemu. Na postanowienie to zażalenie przysługuje dłużnikowi
oraz wierzycielowi prowadzącemu egzekucję.
5. Do tymczasowego nadzorcy sądowego przepisy o nadzorcy sądowym,
z wyłączeniem przepisów art. 42–46, stosuje się odpowiednio.
6. Sąd ustala wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego, biorąc pod
uwagę nakład pracy, zakres czynności podejmowanych w postępowaniu, stopień ich
trudności oraz czas pełnienia funkcji.
7. Wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego ustala się w wysokości od
jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, do jego dwukrotności.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyznać wyższe
wynagrodzenie w wysokości do czterokrotności przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, jeżeli jest to uzasadnione zwiększonym nakładem pracy tymczasowego nadzorcy sądowego, wynikającym w szczególności ze stopnia skomplikowania postępowania i czasu jego trwania.
9. O wynagrodzeniu tymczasowego nadzorcy sądowego orzeka sąd na jego
wniosek złożony w terminie tygodnia od dnia powiadomienia o odwołaniu lub
wygaśnięcia funkcji.

Art. 269. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania
zabezpieczającego przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu
zabezpieczającym stosuje się odpowiednio.

Art. 270. 1. Sąd rozpoznaje wniosek o otwarcie postępowania układowego na
posiedzeniu niejawnym.
2. Wniosek o otwarcie postępowania układowego rozpoznaje się w terminie
dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku, chyba że istnieje konieczność wyznaczenia
rozprawy. W takim przypadku wniosek rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni.

Art. 271. 1. Do postanowienia o otwarciu postępowania układowego przepisy
art. 233−235 stosuje się odpowiednio.
2. Postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania układowego doręcza się
również tymczasowemu nadzorcy sądowemu, jeżeli był ustanowiony.
3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego wydane na rozprawie
doręcza się podmiotom określonym w art. 235 ust. 2 i 3 oraz tymczasowemu nadzorcy
sądowemu, jeżeli był ustanowiony, o ile podmioty te nie były o niej zawiadomione.

Art. 272. Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania
układowego przepisy art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio.

Art. 273. Po otwarciu postępowania układowego przepisy art. 238−256 stosuje
się odpowiednio.

Art. 274. 1. W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania
układowego nadzorca sądowy ustala skład masy układowej na podstawie wpisów
w księgach dłużnika oraz dokumentów bezspornych.
2. Sędzia-komisarz może postanowić, aby ustalenia składu masy układowej
dokonał dłużnik pod nadzorem nadzorcy sądowego.

Art. 275. 1. Ustalenie składu masy układowej następuje przez sporządzenie
spisu inwentarza.
2. Wraz ze spisem inwentarza dokonuje się oszacowania mienia wchodzącego do
masy układowej.
3. Domniemywa się, że rzeczy znajdujące się w posiadaniu dłużnika w dniu
otwarcia postępowania układowego należą do masy układowej.

Art. 276. Otwarcie postępowania układowego nie wyłącza możliwości
wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych,
sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia
wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Koszty
postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do
umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności.

Art. 277. 1. Nadzorca sądowy wstępuje z mocy prawa do postępowań sądowych,
administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi,
dotyczących masy układowej.
2. W sprawach cywilnych nadzorca sądowy ma uprawnienia interwenienta
ubocznego albo uczestnika postępowania, do którego przepisy o współuczestnictwie
jednolitym stosuje się odpowiednio.
3. W postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed
sądami polubownymi nadzorca sądowy ma prawa strony.
4. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, uznanie roszczenia, zrzeczenie
się roszczenia, zawarcie ugody lub przyznanie okoliczności istotnych dla sprawy przez
dłużnika bez zgody nadzorcy sądowego nie wywiera skutków prawnych.

Art. 278. 1. Postępowanie egzekucyjne dotyczące wierzytelności objętej z mocy
prawa układem, wszczęte przed dniem otwarcia postępowania układowego, ulega
zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na wniosek dłużnika lub
nadzorcy sądowego sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza zawieszenie
postępowania egzekucyjnego. Postanowienie to doręcza się również organowi
egzekucyjnemu.
2. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze
niewydane, przelewa się do masy układowej niezwłocznie po wydaniu postanowienia
o otwarciu postępowania układowego.
3. Przepisy art. 259 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio

Art. 279. W postępowaniu układowym przepis art. 260 stosuje się odpowiednio.

Art. 280. W terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania układowego
nadzorca sądowy sporządza i składa sędziemu-komisarzowi:
1) plan restrukturyzacyjny uwzględniający propozycje restrukturyzacji
przedstawione przez dłużnika;
2) spis wierzytelności.

Art. 281. 1. Sędzia-komisarz niezwłocznie po złożeniu planu
restrukturyzacyjnego oraz zatwierdzeniu spisu wierzytelności wyznacza termin
zgromadzenia wierzycieli w celu głosowania nad układem.
2. Przepis art. 263 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 282. 1. Do zawiadamiania wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli
przepis art. 264 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Do wierzyciela, którego dotyczy sprzeciw, jeżeli nie został on prawomocnie
rozpoznany do dnia zwołania zgromadzenia wierzycieli, przepisy art. 264 ust. 1
i ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Art. 283. 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do osoby
prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego może zgłosić również kurator
ustanowiony na podstawie art. 42 § 1 Kodeksu cywilnego.
2. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego w stosunku do niewypłacalnej
osoby prawnej może zgłosić również jej wierzyciel osobisty.

Art. 284. 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien zawierać:
1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer
w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane
umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo
siedzibę, adres, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna
jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów, w tym
likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej –
imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za
zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;
2) wskazanie miejsc, w których znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek
dłużnika;
3) wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego
wdrożenie przywróci dłużnikowi zdolność do wykonywania zobowiązań;
4) uprawdopodobnienie zdolności dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów
postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po dniu jego otwarcia;
5) wykaz wierzycieli z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz miejsca
zamieszkania albo siedziby, adresu i wysokości wierzytelności każdego z nich,
terminów zapłaty, określeniem, czy wierzytelność objęta jest układem z mocy
prawa, czy może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela
oraz czy wierzyciel posiada prawo do głosowania nad układem, a jeżeli nie to
wskazanie z jakiego powodu;
6) sumę wierzytelności z wyszczególnieniem sumy wierzytelności objętej układem
z mocy prawa oraz sumę wierzytelności, która może zostać objęta układem po
wyrażeniu zgody przez wierzyciela;
7) wykaz wierzytelności spornych z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy
wierzycieli, miejsca zamieszkania albo siedziby, ich adresów i wysokości
żądanej przez każdego z nich wierzytelności, terminów zapłaty oraz zwięzłym
przedstawieniem podstawy sporu;
8) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub
prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu
rozrachunku papierów wartościowych lub niebędącym uczestnikiem podmiotem
prowadzącym system interoperacyjny;
9) informację, czy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
a) dłużnik zatrudniał średniorocznie 250 lub więcej pracowników lub
b) dłużnik osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług
oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50
milionów euro, lub
c) sumy aktywów bilansu dłużnika, sporządzonego na koniec jednego z tych
lat, przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro.
2. W przypadku wierzytelności zabezpieczonych sumę, o której mowa w ust. 1
pkt 6, oznacza się według tej części wierzytelności, która będzie prawdopodobnie
zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia.
3. Przepisy art. 228 i art. 229 stosuje się odpowiednio.
4. Jeżeli wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego zgłasza wierzyciel,
przepisów ust. 1 pkt 3–8 i ust. 2 nie stosuje się. Wniosek wierzyciela powinien wskazywać okoliczności uzasadniające wniosek, a ponadto zawierać uprawdopodobnienie jego wierzytelności. Przed wydaniem orzeczenia w sprawie otwarcia
postępowania sanacyjnego sąd może żądać od dłużnika przedstawienia informacji,
o których mowa w ust. 1 pkt 3–8 i ust. 2, w terminie dwóch tygodni.

Art. 285. Sąd może żądać od dłużnika zaliczki na wydatki postępowania
o otwarcie postępowania sanacyjnego pod rygorem pominięcia czynności, z którą jest
związane wezwanie do uiszczenia zaliczki, albo, w przypadku wezwania do uiszczenia
zaliczki na wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego
zarządcy, pod rygorem umorzenia postępowania.

Art. 286. 1. W postępowaniu o otwarcie postępowania sanacyjnego sąd może
zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy
sądowego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o nadzorcy sądowym,
z wyłączeniem przepisów art. 42–46, albo przez ustanowienie tymczasowego
zarządcy, do którego stosuje się odpowiednio przepisy o zarządcy, z wyłączeniem
przepisów art. 55–59 oraz art. 61 i art. 62. Postanowienie o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy, zmianie osoby
tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy oraz informację
o uprawomocnieniu się postanowienia o zmianie sposobu zabezpieczenia przez
odwołanie tymczasowego nadzorcy sądowego albo tymczasowego zarządcy
obwieszcza się.
2. Do zawieszenia postępowania egzekucyjnego oraz wynagrodzenia
tymczasowego nadzorcy sądowego oraz tymczasowego zarządcy przepisy art. 268
ust. 2–4 i 6–9 stosuje się odpowiednio.

Art. 287. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania
zabezpieczającego przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu
zabezpieczającym stosuje się odpowiednio.

Art. 288. 1. Do rozpoznania wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego
przepis art. 270 stosuje się odpowiednio.
2. Uwzględniając wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, sąd wydaje
postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego, do którego przepisy art. 233
i art. 234 stosuje się odpowiednio, przy czym sąd odbiera zarząd własny dłużnikowi
i wyznacza zarządcę.
3. Jeżeli skuteczne przeprowadzenie postępowania sanacyjnego wymaga
osobistego udziału dłużnika lub jego reprezentantów, a jednocześnie dają oni
gwarancję należytego sprawowania zarządu, sąd może zezwolić dłużnikowi na
wykonywanie zarządu nad całością lub częścią przedsiębiorstwa w zakresie
nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Sąd cofa zezwolenie w przypadku
zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 239 ust. 1.

Art. 289. 1. Do postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania
sanacyjnego przepis art. 235 stosuje się odpowiednio.
2. Postanowienie w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego doręcza się
również tymczasowemu nadzorcy sądowemu albo tymczasowemu zarządcy, jeżeli był
ustanowiony.
3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wydane na rozprawie
doręcza się podmiotom określonym w art. 235 ust. 2 i 3 oraz tymczasowemu nadzorcy
sądowemu albo tymczasowemu zarządcy, jeżeli był ustanowiony, o ile podmioty te
nie były o niej zawiadomione.

Art. 290. Do zażalenia na postanowienie w przedmiocie otwarcia
postępowania sanacyjnego przepisy art. 236 i art. 237 stosuje się odpowiednio.

Art. 291. 1. Po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnik, któremu nie
udzielono zezwolenia, o którym mowa w art. 288 ust. 3, wskazuje i wydaje zarządcy
cały swój majątek oraz wydaje dokumenty dotyczące jego działalności, majątku oraz
rozliczeń, w szczególności księgi rachunkowe, inne ewidencje prowadzone dla celów
podatkowych i korespondencję. Wykonanie tych obowiązków dłużnik potwierdza
w formie oświadczenia na piśmie, które składa sędziemu-komisarzowi.
2. Dłużnik udziela sędziemu-komisarzowi i zarządcy wszelkich potrzebnych
wyjaśnień dotyczących swojego majątku i działalności.

Art. 292. W przypadku udzielenia dłużnikowi zezwolenia, o którym mowa
w art. 288 ust. 3, jeżeli sąd nie nałoży na dłużnika dalej idących obowiązków, dłużnik
udziela sędziemu-komisarzowi i zarządcy wszelkich potrzebnych wyjaśnień,
udostępnia dokumenty dotyczące jego przedsiębiorstwa i majątku oraz umożliwia
zarządcy zapoznanie się z przedsiębiorstwem dłużnika, w szczególności z jego
księgami rachunkowymi.

Art. 293. Otwarcie postępowania sanacyjnego powoduje wygaśnięcie prokury
oraz innych pełnomocnictw udzielonych przez dłużnika. Zarządca może w toku
postępowania sanacyjnego udzielać pełnomocnictw, w tym prokury.

Art. 294. Z dniem otwarcia postępowania sanacyjnego mienie służące
prowadzeniu przedsiębiorstwa oraz mienie należące do dłużnika stają się masą
sanacyjną.

Art. 295. W postępowaniu sanacyjnym przepisy art. 242−246 stosuje się
odpowiednio.

Art. 296. 1. Skład masy sanacyjnej ustala zarządca.
2. Do ustalenia składu masy sanacyjnej przepisy art. 274 ust. 1 i art. 275 stosuje
się odpowiednio.

Art. 297. W postępowaniu sanacyjnym przepisy art. 247–256 stosuje się
odpowiednio.

Art. 298. 1. Zarządca może odstąpić od umowy wzajemnej, która nie została
wykonana w całości lub części przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego, za
zgodą sędziego-komisarza, jeżeli świadczenie drugiej strony wynikające z tej umowy
jest świadczeniem niepodzielnym.
2. Jeżeli świadczenie drugiej strony wynikające z umowy, o której mowa
w ust. 1, jest świadczeniem podzielnym, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio
w zakresie, w jakim świadczenie drugiej strony miało zostać wykonane po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.
3. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 1, sędzia-komisarz kieruje się celem
postępowania sanacyjnego i bierze pod uwagę ważny interes drugiej strony umowy.
4. Na postanowienie sędziego-komisarza zażalenie przysługuje dłużnikowi oraz
drugiej stronie umowy.
5. Na żądanie drugiej strony złożone w formie pisemnej z datą pewną, zarządca
w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia żądania składa do sędziego-komisarza
wniosek o zgodę na odstąpienie od umowy, o czym informuje drugą stronę, albo
informuje drugą stronę, że nie zamierza takiego wniosku złożyć. Brak informacji ze
strony zarządcy albo informacja, że nie zamierza on złożyć wniosku, skutkuje utratą
prawa do złożenia wniosku o zgodę sędziego-komisarza na odstąpienie od umowy.
6. Jeżeli zarządca poinformował drugą stronę o złożeniu wniosku do sędziego-
-komisarza, druga strona może wstrzymać się ze spełnieniem świadczenia do dnia
uprawomocnienia się postanowienia sędziego-komisarza oddalającego wniosek
zarządcy albo do chwili złożenia przez zarządcę oświadczenia o odstąpieniu od
umowy.
7. Jeżeli zarządca odstąpił od umowy, druga strona może żądać zwrotu
świadczenia spełnionego po otwarciu postępowania sanacyjnego, a przed dojściem do
niej oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jeżeli świadczenie to znajduje się
w majątku dłużnika. W przypadku gdy jest to niemożliwe, druga strona może
dochodzić jedynie wierzytelności z tytułu wykonania zobowiązania i poniesionych
strat. Wierzytelności te nie są objęte układem.

Art. 299. 1. Uprawnienie zarządcy do odstąpienia, o którym mowa w art. 298,
nie dotyczy umowy ramowej, o której mowa w art. 250 ust. 1.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ramową, o której mowa w art. 250
ust. 1, z zachowaniem ustalonego w tej umowie sposobu rozliczenia stron na wypadek
rozwiązania umowy.
3. Do poszczególnych umów szczegółowych mających za przedmiot terminowe
operacje finansowe, pożyczki instrumentów finansowych lub sprzedaż instrumentów
finansowych ze zobowiązaniem do ich odkupu, nawet jeżeli nie zostały one zawarte
w wykonaniu umowy ramowej, o której mowa w art. 250 ust. 1, przepisu art. 298 nie
stosuje się.

Art. 300. Otwarcie postępowania sanacyjnego wpływa na stosunki pracy
i wywołuje w zakresie praw i obowiązków pracowników i pracodawcy takie same
skutki, jak ogłoszenie upadłości, przy czym uprawnienia syndyka wykonuje zarządca.

Art. 301. 1. Jeżeli do spadku otwartego po dniu otwarcia postępowania
sanacyjnego powołany zostaje dłużnik, spadek wchodzi do masy sanacyjnej. Zarządca
nie składa oświadczenia o przyjęciu spadku, a spadek uważa się za przyjęty
z dobrodziejstwem inwentarza.
2. Jeżeli otwarcie spadku nastąpiło przed dniem otwarcia postępowania
sanacyjnego, a do dnia otwarcia postępowania nie upłynął jeszcze termin do złożenia
oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i powołany spadkobierca
oświadczenia takiego nie złożył, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku ustanowienia zapisów zwykłych i zapisów windykacyjnych na
rzecz dłużnika objętego postępowaniem sanacyjnym przepisy ust. 1 i 2 stosuje się
odpowiednio.

Art. 302. 1. Umowa zbycia całości lub części spadku albo całości lub części
udziału spadkowego zawarta przez dłużnika po dniu otwarcia postępowania
sanacyjnego jest nieważna.
2. Dokonana przez dłużnika po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego
czynność, przez którą dłużnik rozporządził udziałem w przedmiocie należącym do
spadku, jak i jego zgoda na rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do
spadku przez innego spadkobiercę jest nieważna.

Art. 303. Oświadczenie dłużnika o odrzuceniu spadku lub zapisu
windykacyjnego jest bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej, jeżeli zostało
złożone po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego.

Art. 304. 1. Bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są czynności prawne,
nieodpłatne albo odpłatne, którymi dłużnik rozporządził swoim majątkiem, jeżeli
wartość świadczenia dłużnika przewyższa w istotnym stopniu wartość świadczenia
otrzymanego przez dłużnika lub zastrzeżonego dla dłużnika lub dla osoby trzeciej, dokonane w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
2. Do ugody sądowej, uznania powództwa i zrzeczenia się roszczenia przepis
ust. 1 stosuje się odpowiednio.
3. Bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są zabezpieczenia, które nie
zostały ustanowione bezpośrednio w związku z otrzymaniem przez dłużnika
świadczenia, ustanowione przez dłużnika w ciągu roku przed dniem złożenia wniosku
o otwarcie postępowania sanacyjnego.
4. Bezskuteczne w stosunku do masy sanacyjnej są zabezpieczenia w części,
która w dniu ustanowienia zabezpieczenia przewyższa więcej niż o połowę wartość
zabezpieczonego świadczenia otrzymanego przez dłużnika wraz z roszczeniami
o świadczenia uboczne określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę
ustanowienia zabezpieczenia, ustanowione w ciągu roku przed dniem złożenia
wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego.
5. Do poręczeń, gwarancji i innych podobnych czynności dokonywanych w celu
zabezpieczenia świadczenia przepisy ust. 1–4 stosuje się odpowiednio.
6. Do zabezpieczeń ustanowionych przed dniem otwarcia postępowania
sanacyjnego w związku z terminowymi operacjami finansowymi, pożyczkami
instrumentów finansowych lub sprzedażą instrumentów finansowych ze
zobowiązaniem do ich odkupu, o których mowa w art. 250 ust. 1, przepisów ust. 1–
4 nie stosuje się.

Art. 305. 1. Jeżeli wynagrodzenie za pracę reprezentanta dłużnika lub
pracownika dłużnika wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem
lub wynagrodzenie osoby świadczącej usługi związane z zarządem lub nadzorem nad
przedsiębiorstwem dłużnika, określone w:
1) umowie o pracę,
2) umowie o świadczenie usług,
3) uchwale organu dłużnika
– zawartej lub podjętej przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego jest rażąco
wyższe od przeciętnego wynagrodzenia za tego rodzaju pracę lub usługi i nie jest
uzasadnione nakładem pracy, sędzia-komisarz z urzędu albo na wniosek zarządcy
uznaje, że określona część wynagrodzenia, przypadająca za okres przed dniem
otwarcia postępowania sanacyjnego, nie dłuższy jednak niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego, jest bezskuteczna w stosunku do masy sanacyjnej, chociażby wynagrodzenie zostało już wypłacone.
2. Sędzia-komisarz może uznać za bezskuteczne w całości lub części w stosunku
do masy sanacyjnej wynagrodzenie reprezentanta dłużnika, pracownika dłużnika
wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub osoby świadczącej
usługi związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika,
przypadające za czas po otwarciu postępowania sanacyjnego, jeżeli ze względu na
objęcie zarządu przez zarządcę nie jest ono uzasadnione nakładem pracy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, sędzia-komisarz określa
podlegające zaspokojeniu z masy sanacyjnej wynagrodzenie w wysokości
odpowiedniej do pracy wykonanej przez reprezentanta dłużnika, pracownika dłużnika
wykonującego zadania w zakresie zarządu przedsiębiorstwem lub osobę świadczącą
usługi związane z zarządem lub nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika.
4. Sędzia-komisarz wydaje postanowienie po wysłuchaniu zarządcy oraz
reprezentanta dłużnika, pracownika dłużnika wykonującego zadania w zakresie
zarządu przedsiębiorstwem lub osoby świadczącej usługi związane z zarządem lub
nadzorem nad przedsiębiorstwem dłużnika.
5. Na postanowienie zażalenie przysługuje również reprezentantowi dłużnika,
pracownikowi dłużnika wykonującemu zadania w zakresie zarządu
przedsiębiorstwem lub osobie świadczącej usługi związane z zarządem lub nadzorem
nad przedsiębiorstwem dłużnika.
6. Do świadczeń przysługujących w związku z rozwiązaniem stosunku pracy
albo umowy o usługi związane z zarządem przedsiębiorstwem przepisy ust. 1–
4 stosuje się odpowiednio, z tym że ograniczenie wysokości tych świadczeń następuje
do wysokości określonych według zasad powszechnie obowiązujących.

Art. 306. 1. Powództwo w sprawach o ustalenie bezskuteczności czynności oraz
w innych sprawach, w których podstawą roszczenia jest bezskuteczność czynności,
może wytoczyć zarządca. W sprawach tych nie ponosi on opłat sądowych.
2. Ustalenie bezskuteczności czynności po upływie roku od dnia otwarcia
postępowania sanacyjnego jest niedopuszczalne, chyba że na podstawie Kodeksu
cywilnego uprawnienie to wygasło wcześniej. Termin ten nie ma zastosowania, jeżeli
żądanie ustalenia bezskuteczności czynności zostało zgłoszone w drodze zarzutu.

Art. 307. 1. Jeżeli czynność dłużnika jest bezskuteczna z mocy prawa lub została
uznana za bezskuteczną, to, co wskutek tej czynności ubyło z majątku dłużnika lub do
niego nie weszło, podlega przekazaniu do masy sanacyjnej, a jeżeli przekazanie
w naturze jest niemożliwe, do masy sanacyjnej wpłaca się równowartość w pieniądzu.
2. Za zgodą sędziego-komisarza druga strona czynności może zwolnić się
z obowiązku przekazania do masy sanacyjnej tego, co wskutek tej czynności z majątku
dłużnika ubyło, przez zapłatę różnicy między wartością rynkową świadczenia
dłużnika z dnia zawarcia umowy, a wartością świadczenia otrzymanego przez
dłużnika.
3. Jeżeli osoba obowiązana do przekazania składników majątkowych do masy
sanacyjnej nie wykona swojego obowiązku na wezwanie zarządcy, sędzia-komisarz
wskazuje taką osobę lub takie osoby i określa zakres obowiązku każdej z nich.
4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2 i 3, przysługuje zażalenie.
5. Prawomocne postanowienie, o którym mowa w ust. 3, ma moc tytułu
wykonawczego.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, świadczenie wzajemne osoby
trzeciej zwraca się tej osobie, jeżeli znajduje się w masie sanacyjnej oddzielnie od
innego majątku lub o ile masa sanacyjna jest nim wzbogacona. Jeżeli świadczenie nie
podlega zwrotowi, osoba trzecia może dochodzić wierzytelności. Wierzytelność ta jest
objęta układem.

Art. 308. W sprawach nieuregulowanych przepisami art. 304–307 do
zaskarżenia czynności prawnych dłużnika, dokonanych z pokrzywdzeniem
wierzycieli, przepisy Kodeksu cywilnego o ochronie wierzyciela w przypadku
niewypłacalności dłużnika stosuje się odpowiednio.

Art. 309. 1. Przepisów umożliwiających zaskarżanie czynności prawnych lub
określających bezskuteczność czynności prawnych dokonanych przez dłużnika nie
stosuje się do kompensowania dokonanego zgodnie z art. 254 i jego wyników.
2. Przepisów umożliwiających zaskarżanie czynności prawnych lub
określających bezskuteczność czynności prawnych dokonanych przez dłużnika nie
stosuje się do umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, o której mowa
w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych, oraz
do wykonania zobowiązań wynikających z takiej umowy.

Art. 310. Otwarcie postępowania sanacyjnego nie wyłącza możliwości
wszczęcia przez wierzyciela postępowań sądowych, administracyjnych,
sądowoadministracyjnych i przed sądami polubownymi w celu dochodzenia
wierzytelności podlegających umieszczeniu w spisie wierzytelności. Koszty
postępowania obciążają wszczynającego postępowanie, jeżeli nie było przeszkód do
umieszczenia wierzytelności w całości w spisie wierzytelności.

Art. 311. 1. Postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne
i przed sądami polubownymi dotyczące masy sanacyjnej mogą być wszczęte
i prowadzone wyłącznie przez zarządcę albo przeciwko niemu. Postępowania te
zarządca prowadzi w imieniu własnym na rzecz dłużnika.
2. Do postępowań w sprawach o należne od dłużnika alimenty oraz
odszkodowania i renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności
do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa
dożywocia na dożywotnią rentę przepisu ust. 1 nie stosuje się.
3. Do postępowań przed sądami polubownymi przepisy art. 174 § 1 pkt 4 i 5 oraz
art. 180 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.

Art. 312. 1. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika
wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania
sanacyjnego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania. Na
wniosek dłużnika lub zarządcy sędzia-komisarz postanowieniem stwierdza
zawieszenie postępowania egzekucyjnego. Postanowienie doręcza się również
organowi egzekucyjnemu.
2. Sędzia-komisarz na wniosek dłużnika lub zarządcy może uchylić zajęcie
dokonane przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego w postępowaniu
egzekucyjnym lub zabezpieczającym skierowanym do majątku dłużnika wchodzącego
w skład masy sanacyjnej, jeżeli jest to konieczne dla dalszego prowadzenia
przedsiębiorstwa. Przepis ust. 1 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio.
3. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze
niewydane, przelewa się do masy sanacyjnej niezwłocznie po wydaniu postanowienia
o otwarciu postępowania sanacyjnego.
4. Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy
sanacyjnej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub
zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu
otwarcia postępowania sanacyjnego.
5. Do egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz rent z tytułu odszkodowania za
wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany
uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę przepisów ust. 1–
4 nie stosuje się.
6. W odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie
postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu
roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem otwarcia postępowania
sanacyjnego bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu przez czas trwania postępowania sanacyjnego.

Art. 313. 1. Zarządca w porozumieniu z dłużnikiem składa sędziemu-komisarzowi plan restrukturyzacyjny w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego. Jeżeli zarządca nie porozumie się z dłużnikiem co do treści
planu, składa plan, dołączając zastrzeżenia dłużnika i uzasadnienie przyczyn, dla
których tych zastrzeżeń nie uwzględnił.
2. W uzasadnionych przypadkach termin do złożenia planu restrukturyzacyjnego
może zostać przedłużony przez sędziego-komisarza do trzech miesięcy.

Art. 314. Jeżeli w postępowaniu sanacyjnym przewiduje się redukcję
zatrudnienia z wykorzystaniem uprawnień zarządcy, o których mowa w art. 300, oraz
podjęcie czynności określonych w art. 298 lub art. 323, w planie restrukturyzacyjnym
dodatkowo wskazuje się zasady zwalniania pracowników, w szczególności liczbę
pracowników objętych zamiarem zwolnienia, okres, w którym nastąpi takie
zwolnienie, oraz proponowane kryteria zwalniania pracowników, mienie podlegające
zbyciu oraz umowy, od których zarządca zamierza odstąpić.

Art. 315. 1. Sędzia-komisarz wydaje postanowienie w przedmiocie
zatwierdzenia planu restrukturyzacyjnego po uzyskaniu opinii rady wierzycieli.
2. Sędzia-komisarz może wydać zakaz wdrażania niektórych działań
przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym oraz nakazać realizację innych działań,
kierując się celami postępowania sanacyjnego i ochroną słusznych praw wierzycieli
oraz osób trzecich niebędących uczestnikami postępowania.

Art. 316. Zarządca realizuje plan restrukturyzacyjny po zatwierdzeniu przez
sędziego-komisarza.

Art. 317. Przed zatwierdzeniem planu restrukturyzacyjnego zarządca może
podjąć działania mające na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności wykonywania
zobowiązań, jeżeli brak ich niezwłocznego podjęcia istotnie utrudniłby możliwość
osiągnięcia celu postępowania sanacyjnego. O zamiarze podjęcia działań zarządca
informuje sędziego-komisarza, który może w terminie trzech dni zakazać podjęcia
wskazanych działań

Art. 318. Plan restrukturyzacyjny może być zmieniany w toku jego realizacji,
stosownie do zmiany okoliczności sprawy. Do zmiany planu restrukturyzacyjnego
przepisy art. 263 ust. 2 oraz art. 314 i art. 315 stosuje się odpowiednio.

Art. 319. Jeżeli plan restrukturyzacyjny zakłada udzielenie pomocy publicznej,
do której udzielenia jest konieczna zgoda właściwego organu, zarządca niezwłocznie
po zatwierdzeniu planu restrukturyzacyjnego wszczyna postępowanie w celu
uzyskania takiej zgody.

Art. 320. Zarządca sporządza i składa sędziemu-komisarzowi spis
wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego.

Art. 321. 1. Sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu
głosowania nad układem niezwłocznie po zrealizowaniu całości lub części planu
restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego,
nie później jednak niż przed upływem dwunastu miesięcy od dnia otwarcia
postępowania sanacyjnego.
2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie został zatwierdzony spis
wierzytelności lub nie została zakończona procedura uzyskiwania zgody na udzielenie
pomocy publicznej, sędzia-komisarz zwołuje zgromadzenie wierzycieli w celu
głosowania nad układem niezwłocznie po zatwierdzeniu spisu wierzytelności lub
zakończeniu procedury uzyskiwania zgody na udzielenie pomocy publicznej.

Art. 322. 1. Do zawiadamiania wierzycieli o terminie zgromadzenia wierzycieli
przepis art. 264 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
2. Do wierzyciela, którego dotyczy sprzeciw, jeżeli nie został on prawomocnie
rozpoznany do dnia zwołania zgromadzenia wierzycieli, przepisy art. 264 ust. 1
i ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Art. 323. 1. Składniki mienia należącego do dłużnika i wchodzącego w skład
masy sanacyjnej mogą zostać zbyte przez zarządcę, za zgodą sędziego-komisarza,
który określa warunki ich zbycia. Przepis art. 73 stosuje się.
2. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Ministra Obrony Narodowej
przysługuje prawo wykupu składników majątku służących do prowadzenia
działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.
2a. O zamiarze sprzedaży składników majątku służących do prowadzenia
działalności w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa zarządca zawiadamia
Ministra Obrony Narodowej, który może przedstawić sędziemu-komisarzowi w
terminie:
1) tygodnia od dnia zawiadomienia – opinię albo
2) trzydziestu dni od dnia zawiadomienia – oświadczenie o skorzystaniu z prawa
wykupu, o którym mowa w ust. 2.
2b. Wykup, o którym mowa w ust. 2, jest dokonywany po cenie sprzedaży
ustalonej na podstawie dowodu z opinii biegłego, przy czym cena nie może być niższa
niż kwota możliwa do uzyskania w postępowaniu upadłościowym przy likwidacji na
zasadach ogólnych, pomniejszona o koszty postępowania, które należałoby ponieść w
związku z likwidacją w takim trybie. Koszty opinii biegłego ponosi Skarb Państwa.
2c. Na postanowienie ustalające cenę sprzedaży, po której jest dokonywany
wykup, o którym mowa w ust. 2, zażalenie przysługuje Ministrowi Obrony
Narodowej, wierzycielom oraz dłużnikowi.
2d. W przypadku wykupu składników majątku obciążonych zastawem
rejestrowym, przepis art. 311 ust. 1ad Prawa upadłościowego stosuje się odpowiednio.
3. Sprzedaż, o której mowa w ust. 1, oraz wykup, o którym mowa w ust. 2,
wywołują takie skutki jak sprzedaż dokonana przez syndyka w postępowaniu
upadłościowym.
4. Zarządca sporządza odrębny plan podziału sum uzyskanych ze sprzedaży
rzeczy, wierzytelności i praw obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem
rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską zgodnie z przepisami Prawa
upadłościowego.
5. W przypadku gdy zbycie składników mienia odbywa się w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej i nie przekracza zakresu zwykłego zarządu,
przepisów ust. 1–4 nie stosuje się.

Art. 324. 1. Postępowanie restrukturyzacyjne zostaje zakończone z dniem
uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo o odmowie
zatwierdzenia układu.
2. O zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego obwieszcza się.

Art. 325. 1. Sąd umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli:
1) prowadzenie postępowania zmierzałoby do pokrzywdzenia wierzycieli;
2) dłużnik wniósł o umorzenie postępowania i zezwoliła na to rada wierzycieli;
3) układ nie został przyjęty;
4) uprawomocniło się postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika.
2. Sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli z okoliczności
sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie
wykonany.
3. Sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli dłużnik nie
wykonuje poleceń sędziego-komisarza i zezwoliła na to rada wierzycieli.

Art. 326. 1. Sąd umarza przyspieszone postępowanie układowe w przypadku
stwierdzenia, że suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad
układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad
układem, z uwzględnieniem art. 165 ust. 3 i 4.
2. Sąd umarza postępowanie układowe albo postępowanie sanacyjne, jeżeli
dłużnik utracił zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania
i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać
objęte układem. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do zaspokajania
zobowiązań, jeżeli opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza trzydzieści dni.
3. Sąd umarza postępowanie sanacyjne, jeżeli brak jest realnych możliwości
przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań.

Art. 327. 1. Na postanowienie o umorzeniu postępowania przysługuje zażalenie.
2. Na postanowienie oddalające wniosek o umorzenie postępowania zażalenie
przysługuje wyłącznie wnioskodawcy.
3. Zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni.

Art. 328. 1. Jeżeli podstawą umorzenia przyspieszonego postępowania
układowego albo postępowania układowego jest przepis art. 325 ust. 1 pkt 2 albo 3
albo art. 204 ust. 2, wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania albo w terminie
tygodnia od dnia odbycia zgromadzenia wierzycieli, na którym nie przyjęto układu,
albo w terminie do złożenia zażalenia na postanowienie o odmowie zatwierdzenia
układu lub postanowienie o umorzeniu postępowania dłużnik może złożyć
uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.
2. Uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego powinien
spełniać wymogi formalne pisma procesowego oraz zawierać żądanie otwarcia
postępowania sanacyjnego. Przepisu art. 284 nie stosuje się.

Art. 329. 1. Z dniem zakończenia postępowania albo uprawomocnienia się
postanowienia o umorzeniu postępowania dłużnik odzyskuje prawo zarządu
majątkiem, jeżeli był go pozbawiony lub było ono ograniczone, chyba że układ
stanowi inaczej.
2. W przypadku złożenia uproszczonego wniosku o otwarcie postępowania
sanacyjnego albo o ogłoszenie upadłości dłużnik odzyskuje prawo zarządu majątkiem,
jeżeli był go pozbawiony lub było ono ograniczone z dniem prawomocnego oddalenia lub odrzucenia wniosku albo umorzenia postępowania o otwarcie postępowania sanacyjnego albo ogłoszenia upadłości.

Art. 330. 1. Z uwzględnieniem art. 27 ust. 2, zarządca po uprawomocnieniu się
postanowienia o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienia
odmawiającego zatwierdzenia układu wydaje niezwłocznie dłużnikowi jego majątek,
księgi, korespondencję i dokumenty. W razie potrzeby sąd wydaje postanowienie
nakazujące przymusowe odebranie majątku.
2. Prawomocne postanowienie, o którym mowa w ust. 1 zdanie drugie, ma moc
tytułu wykonawczego.
3. W przypadku uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu
przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, chyba że postanowienia układu stanowią
inaczej.

Art. 331. 1. Jeżeli dłużnik nie odbiera ksiąg, korespondencji lub dokumentów
w terminie wyznaczonym przez zarządcę, zarządca oddaje je na przechowanie na
koszt dłużnika. Zarządca może wstrzymać wydanie dłużnikowi majątku potrzebnego
na pokrycie kosztów przechowania ksiąg, korespondencji lub dokumentów do czasu
ich odebrania przez dłużnika.
2. Zarządca pokrywa koszty przechowania ksiąg, korespondencji lub
dokumentów z funduszów masy układowej lub sanacyjnej, jeżeli posiada płynne
środki pozwalające na pokrycie tych kosztów. W przypadku braku płynnych środków
zarządca dokonuje za zgodą sądu likwidacji majątku w celu pokrycia kosztów ich
przechowania.
3. W przypadku braku majątku potrzebnego na pokrycie kosztów przechowania
ksiąg, korespondencji lub dokumentów sąd zasądza od dłużnika na rzecz
przechowawcy koszty przechowania. W przypadku dłużnika będącego osobą prawną
albo spółką osobową sąd może zasądzić koszty przechowania od osób upoważnionych
do reprezentowania dłużnika, określając osobę albo osoby ponoszące koszty
przechowania.
4. Na postanowienie zażalenie przysługuje wyłącznie dłużnikowi, osobie
zobowiązanej do ponoszenia kosztów oraz przechowawcy.
5. Jeżeli oddanie na przechowanie ksiąg, korespondencji lub dokumentów jest
niemożliwe, podlegają one złożeniu do właściwego archiwum wraz z aktami postępowania restrukturyzacyjnego na koszt dłużnika, z wyjątkiem dokumentacji osobowej i płacowej, do której stosuje się przepis art. 51u ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
Koszty te ściąga się w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji
opłat sądowych. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 332. 1. Sąd zarządza likwidację majątku i określa sposób likwidacji, jeżeli
dłużnik nie odbierze swojego majątku w terminie wyznaczonym przez zarządcę.
2. Sąd może nakazać likwidację majątku na koszt dłużnika przez przekazanie
majątku na cele dobroczynne lub w inny sposób, jeżeli likwidacja majątku w sposób
określony przez sąd okaże się niemożliwa lub nadmiernie utrudniona. Przepisy
art. 331 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
3. Na postanowienie w przedmiocie likwidacji majątku przysługuje zażalenie.

Art. 333. 1. Po umorzeniu postępowania sanacyjnego wierzyciel w terminie
trzydziestu dni od dnia wydania postanowienia o umorzeniu tego postępowania może
wstąpić w miejsce zarządcy do wszczętych przez zarządcę postępowań o uznanie za
bezskuteczną czynności dokonanej przez dłużnika z pokrzywdzeniem wierzycieli.
Wstąpienie jest skuteczne pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia
o umorzeniu postępowania sanacyjnego.
2. W innych postępowaniach niż określone w ust. 1 dłużnik wstępuje w miejsce
zarządcy. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Art. 334. 1. Osoba uprawniona do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości
dłużnika zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego może złożyć uproszczony
wniosek o ogłoszenie upadłości w terminie przewidzianym do złożenia zażalenia na
postanowienie o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo postanowienie
o odmowie zatwierdzenia układu.
2. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości powinien spełniać wymogi
formalne pisma procesowego oraz zawierać żądanie ogłoszenia upadłości. Przepisów
art. 22–25 Prawa upadłościowego nie stosuje się.
3. W obwieszczeniu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego albo
o odmowie zatwierdzenia układu poucza się o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 335. Rozpoznanie uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości
wstrzymuje się do czasu rozpoznania zażalenia na postanowienie o umorzeniu
postępowania restrukturyzacyjnego albo na postanowienie o odmowie zatwierdzenia
układu.

Art. 336. W postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, mimo pełnienia
funkcji przez nadzorcę sądowego albo zarządcę, sąd może zastosować inne sposoby
zabezpieczenia zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego o zabezpieczeniu
majątku dłużnika.

Art. 337. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości rozpoznaje sąd
upadłościowy zgodnie z przepisami Prawa upadłościowego.

Art. 338. Przepisów niniejszego tytułu nie stosuje się, jeżeli umowa
międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, albo prawo organizacji
międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem, stanowi inaczej.

Art. 339. Wierzyciel, którego miejsce zwykłego pobytu, miejsce zamieszkania
lub siedziba znajdują się za granicą, korzysta w postępowaniu restrukturyzacyjnym
z praw, które przysługują wierzycielowi, którego miejsce zwykłego pobytu, miejsce
zamieszkania lub siedziba znajdują się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 340. 1. Wierzyciel, który nie ma miejsca zwykłego pobytu, miejsca
zamieszkania albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej albo w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił w Rzeczypospolitej Polskiej
pełnomocnika do prowadzenia sprawy, wskazuje pełnomocnika do doręczeń
w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku niewskazania pełnomocnika do doręczeń, pisma sądowe
przeznaczone dla wierzyciela, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia. Wierzyciela poucza się o tym przy pierwszym doręczeniu. Wierzyciela poucza się również o tym, kto może zostać ustanowiony pełnomocnikiem.

Art. 341. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego tytułu przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego dotyczące międzynarodowego postępowania
cywilnego stosuje się odpowiednio.

Art. 342. 1. Do wyłącznej jurysdykcji sądów polskich należą sprawy
restrukturyzacyjne, jeżeli w Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się główny ośrodek
podstawowej działalności dłużnika.
2. Sądom polskim przysługuje również jurysdykcja, jeżeli dłużnik prowadzi
w Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą albo ma miejsce zamieszkania
lub siedzibę albo majątek.
3. Jeżeli jurysdykcja sądu polskiego jest wyłączna, postępowanie
restrukturyzacyjne ma charakter głównego postępowania restrukturyzacyjnego.
W pozostałych przypadkach postępowanie restrukturyzacyjne ma charakter
ubocznego postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 343. W sprawach restrukturyzacyjnych przepisów dotyczących umów
o jurysdykcję nie stosuje się.

Art. 344. Ustanowienie przez sąd zagraniczny zarządcy zagranicznego do
podejmowania czynności w Rzeczypospolitej Polskiej nie wyłącza jurysdykcji
krajowej sądów polskich.

Art. 345. Sąd i sędzia-komisarz mogą porozumiewać się bezpośrednio z sądem
zagranicznym i zarządcą zagranicznym, w szczególności przez telefon, faks lub
pocztę elektroniczną.

Art. 346. Nadzorca sądowy albo zarządca ustanowieni w postępowaniu
restrukturyzacyjnym porozumiewają się z sądem zagranicznym i zarządcą
zagranicznym bezpośrednio lub za pośrednictwem sędziego-komisarza.

Art. 347. Sąd i sędzia-komisarz współpracują z sądem zagranicznym i zarządcą
zagranicznym w sprawach dotyczących tego samego dłużnika.

Art. 348. W ramach współpracy z sądem zagranicznym i zarządcą
zagranicznym sąd i sędzia-komisarz mogą podejmować działania, które zapewniają
sprawne prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych, w szczególności
przekazywać oraz zwracać się o informacje o:
1) majątku dłużnika i miejscu jego położenia, jak również informacje
o postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych
i przed sądami polubownymi dotyczących dłużnika;
2) sposobie zabezpieczenia i restrukturyzacji zobowiązań;
3) zaspokojeniu poszczególnych wierzycieli.

Art. 349. Przepisy niniejszego działu stosuje się w przypadku wszczęcia
postępowania restrukturyzacyjnego wobec dewelopera w rozumieniu ustawy z dnia
16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu
jednorodzinnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1805 oraz z 2020 r. poz. 471).

Art. 350. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o:
1) nabywcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną, a także
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa
przyznaje zdolność prawną, wobec której deweloper zobowiązał się do
przeniesienia prawa, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r.
o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
i która zobowiązała się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz
dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa;
2) przeniesieniu własności lokalu – należy przez to rozumieć przeniesienie
własności lokalu mieszkalnego, a także przeniesienie własności nieruchomości
gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość;
3) umowie deweloperskiej – należy przez to rozumieć umowę między dłużnikiem
a nabywcą, której przedmiotem jest przeniesienie prawa, o którym mowa w art. 1
ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu
mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

Art. 351. Wobec dewelopera nie prowadzi się postępowania o zatwierdzenie
układu, z wyjątkiem układu częściowego, jeżeli nie są nim objęte wierzytelności
nabywców oraz wierzytelności zabezpieczone na nieruchomości, na której jest
prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie.

Art. 352. Postępowanie określone w niniejszym dziale prowadzi się tak, aby
doprowadzić do zaspokojenia nabywców w drodze przeniesienia na nich własności
lokali, o ile racjonalne względy na to pozwolą.

Art. 353. Nabywcy w liczbie stanowiącej co najmniej 20% liczby nabywców
w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez dłużnika mogą
zgłosić propozycje układowe w terminie trzydziestu dni od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 354. 1. Propozycje układowe mogą również obejmować:
1) wpłacenie dopłat przez wszystkich albo niektórych nabywców i zaspokojenie ich
przez przeniesienie własności lokali, przy czym propozycje układowe mogą
przewidywać późniejszy zwrot dopłat z przychodów z realizacji przedsięwzięcia
deweloperskiego;
2) sprzedaż nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie
deweloperskie, z zachowaniem ciążących na niej ograniczonych praw
rzeczowych, na rzecz przedsiębiorcy, który przejąłby zobowiązania wobec
nabywców i zobowiązałby się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego,
przy czym propozycje układowe mogą przewidywać zmianę treści umów
deweloperskich;
3) określenie innych warunków kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego
i sposobów jego finansowania;
4) zamianę lokali między wierzycielami lub zamianę lokalu na lokal niebędący
przedmiotem umowy deweloperskiej.
2. Przepis art. 162 stosuje się odpowiednio.

Art. 355. 1. Propozycje układowe mogą przewidywać różny sposób traktowania
nabywców w zależności od tego, czy wpłacą oni dopłaty, o których mowa w art. 354
ust. 1 pkt 1.
2. Do propozycji układowych przewidujących sposób restrukturyzacji, o którym
mowa w art. 354 ust. 1 pkt 2, załącza się sporządzone w formie aktu notarialnego
nieodwołalne oświadczenie woli przedsiębiorcy o nabyciu nieruchomości, na której
jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, wraz z ciążącymi na niej
obciążeniami i o przejęciu zobowiązań dłużnika w stosunku do nabywców.
W przypadku prawomocnego zatwierdzenia układu przewidującego sprzedaż nieruchomości na zasadach określonych w oświadczeniu woli przedsiębiorcy, o którym
mowa w niniejszym ustępie, oświadczenie to zastępuje jego oświadczenie woli
konieczne do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, na której jest prowadzone
przedsięwzięcie deweloperskie, a umowę uznaje się za zawartą.
3. Prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu układu wraz z oświadczeniem,
o którym mowa w ust. 2, stanowi podstawę ujawnienia prawa własności w księdze
wieczystej. Jeżeli dla przedsięwzięcia deweloperskiego jest prowadzony
mieszkaniowy rachunek powierniczy dłużnika, przepis art. 425m Prawa
upadłościowego stosuje się odpowiednio.

Art. 356. 1. Głosowanie nad układem przeprowadza się w grupach wierzycieli.
2. Nabywcy stanowią odrębną grupę wierzycieli, dla której sporządza się
odrębną listę wierzycieli uprawnionych do głosowania. Dopuszczalny jest dodatkowy
podział nabywców na większą liczbę grup obejmujących poszczególne kategorie
interesów, w szczególności z uwagi na stopień wykonania umowy z deweloperem.

Art. 357. Głos nabywcy w formie pisemnej oddany w przyspieszonym
postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub postępowaniu sanacyjnym,
w którym dłużnikowi udzielono zezwolenia, o którym mowa w art. 288 ust. 3,
zawierający zobowiązanie do wpłacenia dopłaty zgodnie z propozycjami układowymi,
łącznie z wypisem prawomocnego postanowienia zatwierdzającego układ, stanowi
tytuł egzekucyjny przeciwko nabywcy, który oddał głos za przyjęciem układu.

Art. 358. 1. Jeżeli propozycje układowe przewidujące sposób restrukturyzacji,
o którym mowa w art. 354 ust. 1 pkt 1, zostaną zgłoszone w postępowaniu sanacyjnym, w którym dłużnikowi nie udzielono zezwolenia, o którym mowa w art. 288 ust. 3, a zarząd masą sanacyjną sprawuje zarządca, sędzia-komisarz
niezwłocznie przeprowadza wstępne głosowanie nabywców nad propozycjami
układowymi w zakresie ich dotyczącym.
2. Uprawnieni do głosowania są wierzyciele, o których mowa w art. 356 ust. 2.
3. Niezatwierdzenie spisu wierzytelności nie stanowi przeszkody do
przeprowadzenia wstępnego głosowania nabywców. Sędzia-komisarz sporządza listę
nabywców uprawnionych do głosowania na podstawie listy przedłożonej przez
zarządcę.
4. Uchwała nabywców zostaje przyjęta, jeżeli wypowiedzą się za nią nabywcy
deklarujący łącznie dopłaty wystarczające zgodnie z treścią propozycji układowych
do sfinansowania dokończenia przedsięwzięcia deweloperskiego.

Art. 359. 1. W przypadku przyjęcia uchwały nabywców, o której mowa
w art. 358 ust. 4, nabywcy zobowiązani do wpłacenia dopłat wpłacają je do masy
sanacyjnej lub zabezpieczają ich wpłatę w zakresie przewidzianym uchwałą
w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach termin może zostać przedłużony postanowieniem sędziego-komisarza.
2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, nie zostaną wpłacone lub
zabezpieczone wszystkie dopłaty, w pełnej wysokości przewidzianej uchwałą,
nabywcy mogą uzupełnić brakujące dopłaty, wpłacając je do masy sanacyjnej lub
zabezpieczając ich wpłatę w terminie trzydziestu dni od bezskutecznego upływu
terminu, o którym mowa w ust. 1. W tym samym terminie dłużnik lub zarządca mogą
przedstawić dowód istnienia innych źródeł finansowania przedsięwzięcia
deweloperskiego.
3. Wpłacenie lub zabezpieczenie dopłat lub innych środków w wysokości
wystarczającej na sfinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego stwierdza
postanowieniem sędzia-komisarz, jednocześnie wyznaczając termin zgromadzenia
wierzycieli w celu głosowania nad układem. Treść uchwały nabywców, o której mowa
w art. 358 ust. 4, włącza się do układu, a zgromadzenie wierzycieli nie może przyjąć
układu o treści odbiegającej od uchwały nabywców w zakresie nią uregulowanym.
Sędzia-komisarz zwraca uwagę wierzycieli uczestniczących w zgromadzeniu
wierzycieli na niezgodność propozycji układowych z uchwałą nabywców. Sąd odmawia zatwierdzenia układu o treści odbiegającej od uchwały nabywców
w zakresie nią uregulowanym.
4. Zarządca przechowuje środki pieniężne uzyskane z dopłat, o których mowa
w ust. 1 i 2, na odrębnym rachunku bankowym.
5. W przypadku bezskutecznego upływu terminów, o których mowa w ust. 1 i 2,
osoby uprawnione mogą złożyć nowe propozycje układowe w terminie trzydziestu
dni. Nowe propozycje układowe przewidujące wpłacenie dopłat przez nabywców są
niedopuszczalne.

Art. 360. 1. W przypadku prawomocnego umorzenia postępowania sanacyjnego
lub prawomocnej odmowy zatwierdzenia układu zarządca zwraca nabywcom dopłaty,
o których mowa w art. 359 ust. 1 i 2, powiększone o odsetki należne zgodnie z umową
rachunku bankowego, a zabezpieczenia wpłacenia dopłat wygasają z mocy prawa.
2. Jeżeli w terminie określonym w art. 334 zostanie złożony uproszczony
wniosek o ogłoszenie upadłości, dopłat nie zwraca się do chwili rozpoznania tego
wniosku. W przypadku ogłoszenia upadłości zarządca przekazuje dopłaty syndykowi.
3. Środki pieniężne uzyskane z dopłat przechowywane przez zarządcę zgodnie
z ust. 2 po umorzeniu postępowania sanacyjnego wyłącza się od egzekucji sądowej
i administracyjnej prowadzonej przeciwko dłużnikowi.

Art. 361. Jeżeli nieruchomość, na której jest prowadzone przedsięwzięcie
deweloperskie, jest obciążona hipoteką, której przysługuje pierwszeństwo przed
roszczeniami chociażby jednego nabywcy, a wierzyciel zabezpieczony hipoteką
wyraził zgodę na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu mieszkalnego, o której
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw
nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zgodnie z art. 76 ust. 4
zdanie drugie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2204), albo zobowiązał się do wydania takiej zgody, zgoda taka albo
zobowiązanie do jej wydania pozostaje w mocy na warunkach w nich określonych,
przy czym warunek wykonania zobowiązania nabywcy względem dłużnika uznaje się
za spełniony w przypadku wykonania zobowiązania do rąk zarządcy.

Art. 362. 1. Przepisy niniejszego działu stosuje się w przypadku otwarcia
postępowania restrukturyzacyjnego wobec podmiotu emitującego obligacje.
2. Przepisów niniejszego działu nie stosuje się w przypadku otwarcia
postępowania restrukturyzacyjnego wobec emitenta obligacji przychodowych, jeżeli
emitent w treści obligacji ograniczył swoją odpowiedzialność do kwoty przychodów
lub wartości majątku przedsięwzięcia. Środki przeznaczone na zaspokojenie praw
obligatariuszy z takich obligacji nie wchodzą do masy układowej lub sanacyjnej,
a roszczenia obligatariuszy nie są objęte układem.
3. Wobec emitenta obligacji nie prowadzi się postępowania o zatwierdzenie
układu, z wyjątkiem układu częściowego, jeżeli układem częściowym nie są objęte
wierzytelności z tytułu emisji obligacji.

Art. 363. 1. Do reprezentowania praw obligatariuszy sąd ustanawia kuratora.
Kuratorem może być również bank, z którym dłużnik zawarł umowę
o reprezentowanie obligatariuszy wobec emitenta. Obligatariusze mogą działać w
postępowaniu restrukturyzacyjnym również osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli
zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza. Sędzia-
-komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że
przysługują im prawa z obligacji.
2. Jeżeli dla zabezpieczenia praw z obligacji ustanowiono hipotekę na majątku
emitenta, prawa i obowiązki obligatariuszy zabezpieczonych hipoteką
w postępowaniu restrukturyzacyjnym wykonuje administrator hipoteki, o którym
mowa w art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018
r. poz. 483, z późn. zm.).

Art. 364. Do kuratora, o którym mowa w niniejszym dziale, przepisy art. 68
ust. 4 i art. 69–71 oraz przepisy o sprawozdaniach nadzorcy sądowego stosuje się
odpowiednio.

Art. 365. 1. Dłużnik, nadzorca sądowy albo zarządca udzielają kuratorowi
wszelkich potrzebnych informacji.
2. Kurator może przeglądać księgi i dokumenty dłużnika.
3. Na zgromadzeniu wierzycieli kurator ma prawo głosu tylko w sprawach, które
mogą mieć wpływ na prawa obligatariuszy.

Art. 366. 1. Nadzorca sądowy albo zarządca umieszcza w spisie wierzytelności
obligatariuszy łącznie, wskazując sumę:
1) nominalną nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego
obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę
niezapłaconych odsetek od tych obligacji;
2) obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania
restrukturyzacyjnego.
2. W spisie wierzytelności wymienia się składniki majątku emitenta, na których
ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe praw obligatariuszy, i wskazuje, w jakiej
wysokości obligatariusze prawdopodobnie nie zostaną zaspokojeni z przedmiotu
zabezpieczenia.

Art. 367. 1. Przy zawieraniu układu kurator głosuje sumą wierzytelności
obligatariuszy objętych układem, przy czym przysługuje mu jeden głos od każdej
sumy, która wynika z podziału sumy innych wierzytelności uprawniających do
głosowania przez liczbę wierzycieli, którzy reprezentują te wierzytelności.
2. W przypadku gdy obligatariusze głosują na zgromadzeniu wierzycieli
osobiście lub przez pełnomocnika, siłę głosów kuratora pomniejsza się o wartość
wierzytelności głosujących obligatariuszy, a liczbę przysługujących kuratorowi
głosów – o liczbę głosujących obligatariuszy.

Art. 368. (uchylony).

Art. 369. (uchylony).

Art. 370. (uchylony).

Art. 371. (uchylony).

Art. 372. (uchylony).

Art. 373. (uchylony).

Art. 374. (uchylony).

Art. 375. (uchylony).

Art. 376. (uchylony).

Art. 377. (uchylony).

Art. 378. (uchylony).

Art. 379. (uchylony).

Art. 380. (uchylony).

Art. 381. (uchylony).

Art. 382. (uchylony).

Art. 383. (uchylony).

Art. 384. (uchylony).

Art. 385. (uchylony).

Art. 386. (uchylony).

Art. 387. (uchylony).

Art. 388. (uchylony).

Art. 389. (uchylony).

Art. 390. (uchylony).

Art. 391. (uchylony).

Art. 392. (uchylony).

Art. 393. (uchylony).

Art. 394. (uchylony).

Art. 395. (uchylony).

Art. 396. (uchylony).

Art. 397. (uchylony).

Art. 398. (uchylony).

Art. 399. Kto, będąc dłużnikiem lub osobą uprawnioną do reprezentowania
dłużnika, dostarcza nadzorcy, zarządcy lub sędziemu-komisarzowi nieprawdziwych
informacji w celu ich wykorzystania w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub zataja
przed nimi informacje mające istotne znaczenie dla przeprowadzenia postępowania
restrukturyzacyjnego lub nie udostępnia posiadanych przez siebie danych lub
dokumentów pozwalających na wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lub ust. 7 oraz art. 70 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych, a także art. 17 ust. 1 lub 2 oraz art. 19 ust. 3
rozporządzenia nr 596/2014, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3

Art. 400. Kto, będąc dłużnikiem albo osobą uprawnioną do reprezentowania
dłużnika, nie wydaje zarządcy ksiąg rachunkowych lub innych dokumentów
dotyczących jego majątku,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 401. (pominięty).

Art. 402. (pominięty).

Art. 403. (pominięty).

Art. 404. (pominięty).

Art. 405. (pominięty).

Art. 406. (pominięty).

Art. 407. (pominięty).

Art. 408. (pominięty).

Art. 409. (pominięty).

Art. 410. (pominięty).

Art. 411. (pominięty).

Art. 412. (pominięty).

Art. 413. (pominięty).

Art. 414. (pominięty).

Art. 415. (pominięty).

Art. 416. (pominięty).

Art. 417. (pominięty).

Art. 418. (pominięty).

Art. 419. (pominięty).

Art. 420. (pominięty).

Art. 421. (pominięty).

Art. 422. (pominięty).

Art. 423. (pominięty).

Art. 424. (pominięty).

Art. 425. (pominięty).

Art. 426. (pominięty).

Art. 427. (pominięty).

Art. 428. (pominięty).

Art. 429. (pominięty).

Art. 430. (pominięty).

Art. 431. (pominięty).

Art. 432. (pominięty).

Art. 433. (pominięty).

Art. 434. (pominięty).

Art. 435. (pominięty).

Art. 436. (pominięty).

Art. 437. (pominięty).

Art. 438. (pominięty).

Art. 439. (pominięty).

Art. 440. (pominięty).

Art. 441. (pominięty).

Art. 442. (pominięty).

Art. 443. (pominięty).

Art. 444. (pominięty).

Art. 445. (pominięty).

Art. 446. (pominięty).

Art. 447. (pominięty).

Art. 448. Przepisy o skutkach wszczęcia postępowania co do osoby, majątku
i zobowiązań dłużnika lub upadłego stosuje się również do zdarzeń prawnych, które
miały miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 449. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wpłynął
wniosek o ogłoszenie upadłości, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 450. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wpłynął
wniosek o zmianę układu lub uchylenie układu, a nie wydano jeszcze postanowienia
w tym przedmiocie, postępowanie prowadzi się według przepisów dotychczasowych.

Art. 451. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy
przedsiębiorca złożył oświadczenie o otwarciu postępowania naprawczego, stosuje się
przepisy dotychczasowe.

Art. 452. 1. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy
wpłynął wniosek o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że zakaz ten może być orzeczony na okres od roku
do dziesięciu lat.
2. W sprawach, w których po wejściu w życie ustawy wpłynął wniosek
o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, działania lub
zaniechania, o których mowa w art. 373 i art. 374 ustawy zmienianej w art. 428,
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ocenia się według przepisów ustawy
obowiązującej w dniu ich wystąpienia.
3. Jeżeli działania lub zaniechania, o których mowa w art. 373 i art. 374 ustawy
zmienianej w art. 428 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, które stanowią
podstawę orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, miały miejsce
zarówno przed dniem wejścia w życie ustawy, jak i po jej wejściu w życie, do oceny
ich skutków stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 428 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.

Art. 453. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy licencja syndyka staje się licencją
doradcy restrukturyzacyjnego.
2. Do wniosków, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 440, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 440 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
3. Złożenie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przed dniem
wejścia w życie ustawy uprawnia do ubiegania się o licencję doradcy
restrukturyzacyjnego.

Art. 454. Likwidatorzy, o których mowa w art. 116b ustawy zmienianej
w art. 417, nie odpowiadają za zaległości podatkowe oraz zaległości z tytułu
składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 419,
które powstały przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 455. 1. Do dnia utworzenia Rejestru obwieszczeń, o których mowa
w ustawie, dokonuje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obwieszczenia nie podlegają opłatom. Obwieszczeń może dokonywać również
syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca, składając, po ukazaniu się obwieszczenia, do
akt, dowód dokonania obwieszczenia.
2. Postanowienia, zarządzenia i dokumenty, które zamieszcza się w Rejestrze do
dnia utworzenia Rejestru wykłada się w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić
wzmiankę na sentencji postanowienia z zaznaczeniem daty wyłożenia. Jeżeli ustawa
przewiduje, że termin biegnie od dnia zamieszczenia postanowienia, zarządzenia lub
dokumentu w Rejestrze do dnia utworzenia Rejestru termin ten biegnie od dnia
wyłożenia w sekretariacie sądu.
3. Jeżeli ustawa przewiduje, że pisma lub dokumenty składa się albo można
złożyć w postaci elektronicznej do dnia utworzenia Rejestru pisma lub dokumenty
składa się w postaci papierowej.

Art. 456. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:
1) art. 5, który wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2018 r.;
2) art. 148 i art. 149, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2015 r.;
3) art. 428 pkt 138 w zakresie dotyczącym art. 227, który wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.