Wejscie w życie: 1 stycznia 2013

Ostatnia Zmiana: 18 kwietnia 2020

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wykonywania działalności gospodarczej
polegającej na świadczeniu usług pocztowych w obrocie krajowym lub zagranicznym,
zwanej dalej „działalnością pocztową”.
2. Ustawa określa również warunki wykonywania obowiązków informacyjnych
wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z
dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz.
Urz. UE L 112 z 02.05.2018, str. 19), zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/644”,
oraz kary pieniężne za ich niewykonanie.

Art. 2. 1. Usługę pocztową stanowi, wykonywane w obrocie krajowym lub
zagranicznym, zarobkowe:
1) realizowane łącznie lub rozdzielnie przyjmowanie, sortowanie, doręczanie
przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych;
2) przemieszczanie przesyłek pocztowych oraz druków bezadresowych, jeżeli jest
wykonywane łącznie z przynajmniej jedną spośród czynności, o których mowa
w pkt 1;
3) przesyłanie przesyłek pocztowych przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej, jeżeli na etapie przyjmowania, przemieszczania lub doręczania
przekazu informacyjnego przyjmują one fizyczną formę przesyłki listowej;
4) prowadzenie punktów wymiany umożliwiających przyjmowanie i wymianę
korespondencji między podmiotami korzystającymi z obsługi tych punktów;
5) realizowanie przekazów pocztowych.
2. Nie stanowi usługi pocztowej:
1) przemieszczanie i doręczanie własnych przesyłek, jeżeli jest wykonywane bez
udziału osób trzecich;
2) przewóz rzeczy innych niż korespondencja, wykonywany na podstawie
odrębnych przepisów;
3) wzajemna nieodpłatna wymiana korespondencji dokonywana przez
wymieniające się podmioty;
4) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek przez pocztę
specjalną ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
5) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek przez
wojskową pocztę polową.

Art. 3. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) adres – oznaczenie miejsca doręczenia przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej
określonej w przekazie pocztowym wskazanego przez nadawcę albo oznaczenie
miejsca ich zwrotu do nadawcy;
2) adresat – podmiot wskazany przez nadawcę jako odbiorca przesyłki pocztowej
lub kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym;
3) agent pocztowy – przedsiębiorcę pośredniczącego na rzecz operatora
pocztowego w zawieraniu z nadawcami umów o świadczenie usług pocztowych
lub zawierającego je w imieniu operatora pocztowego;
4) doręczenie – wydanie przesyłki pocztowej lub wypłacenie kwoty pieniężnej
określonej w przekazie pocztowym adresatowi, a w przypadkach określonych
prawem także innej osobie, lub przekazanie druku bezadresowego zgodnie
z umową o świadczenie usługi pocztowej;
5) druk – przesyłkę pocztową zawierającą informację pisemną lub graficzną,
zwielokrotnioną za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na
papierze albo innym materiale używanym w drukarstwie, w tym książkę,
katalog, dziennik lub czasopismo;
6) druk bezadresowy – nieopatrzoną oznaczeniem adresata i adresem informację
pisemną lub graficzną, zwielokrotnioną za pomocą technik drukarskich lub podobnych, utrwaloną na papierze albo innym materiale używanym w
drukarstwie, w tym książkę, katalog, dziennik lub czasopismo;
7) międzynarodowe przepisy pocztowe – wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy
międzynarodowe dotyczące świadczenia usług pocztowych oraz wiążące
regulaminy Światowego Związku Pocztowego;
8) nadanie – polecenie doręczenia przesyłki pocztowej lub kwoty pieniężnej
określonej w przekazie pocztowym oraz przekazania druku bezadresowego
zgodnie z umową o świadczenie usługi pocztowej;
9) nadanie na poste restante – polecenie doręczenia przesyłki pocztowej lub
wypłacenia adresatowi kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym
w placówce pocztowej, wskazanej przez nadawcę jako miejsce doręczenia;
10) nadawca – podmiot, który zawarł z operatorem pocztowym umowę
o świadczenie usługi pocztowej;
11) nadawca masowy – nadawcę nadającego przesyłki pocztowe na podstawie
umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej w formie pisemnej, od chwili
przekroczenia liczby 100 000 sztuk przesyłek danego rodzaju w danym roku
kalendarzowym, z wyłączeniem podmiotów zaliczonych do sektora finansów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), przedsiębiorstw
użyteczności publicznej, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia
25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2152 oraz z 2020 r. poz. 284), oraz państwowego przedsiębiorstwa użyteczności
publicznej – „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych”;
12) operator pocztowy – przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności
pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych;
13) operator wyznaczony – operatora pocztowego obowiązanego do świadczenia
usług powszechnych;
14) paczka pocztowa – przesyłkę rejestrowaną, niebędącą przesyłką listową, o masie
do 20 000 g i wymiarach:
a) z których żaden nie może przekroczyć 2000 mm albo
b) które nie mogą przekroczyć 3000 mm dla sumy długości i największego
obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość;
15) placówka pocztowa – jednostkę organizacyjną operatora pocztowego lub agenta
pocztowego, w której można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej
lub która doręcza adresatom przesyłki pocztowe lub kwoty pieniężne określone
w przekazach pocztowych, albo inne wyodrębnione i oznaczone przez operatora
pocztowego miejsce, w którym można zawrzeć umowę o świadczenie usługi
pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną
w przekazie pocztowym;
16) przekaz pocztowy – polecenie doręczenia adresatowi określonej kwoty
pieniężnej przez operatora pocztowego;
17) przemieszczanie – przewóz przesyłek pocztowych, druków bezadresowych oraz
przekazów pocztowych przy wykorzystaniu dowolnych środków transportu;
18) przesyłka dla ociemniałych – przesyłkę z korespondencją lub druk, o masie do
7000 g, w których informacja jest utrwalona pismem wypukłym lub na innym
nośniku dostępnym do odczytu przez niewidomych lub ociemniałych, nadane
w sposób umożliwiający sprawdzenie zawartości;
19) przesyłka kurierska – przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną lub
paczkę pocztową, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną i doręczaną
w sposób łącznie zapewniający:
a) bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej od nadawcy,
b) śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia,
c) doręczenie przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym
w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub w umowach
o świadczenie usług pocztowych,
d) doręczenie przesyłki pocztowej bezpośrednio do rąk adresata lub osoby
uprawnionej do odbioru,
e) uzyskanie pokwitowania odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej
lub elektronicznej;
20) przesyłka listowa – przesyłkę pocztową z korespondencją lub druk,
z wyłączeniem przesyłek reklamowych;
21) przesyłka pocztowa – rzecz opatrzoną oznaczeniem adresata i adresem,
przedłożoną do przyjęcia lub przyjętą przez operatora pocztowego w celu
przemieszczenia i doręczenia adresatowi;
22) przesyłka polecona – przesyłkę listową będącą przesyłką rejestrowaną,
przemieszczaną i doręczaną w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem
zawartości lub uszkodzeniem;
23) przesyłka rejestrowana – przesyłkę pocztową przyjętą za pokwitowaniem
przyjęcia i doręczaną za pokwitowaniem odbioru;
24) przesyłka reklamowa – przesyłkę pocztową nierejestrowaną zawierającą
wyłącznie materiał reklamowy, marketingowy lub promocyjny, wysyłaną
jednorazowo do co najmniej 50 adresatów, z identyczną zawartością i identyczną
treścią, różniącą się jedynie oznaczeniem adresata, adresem lub innymi danymi
zmiennymi niezmieniającymi treści przekazywanej informacji;
25) przesyłka z korespondencją – przesyłkę pocztową niebędącą drukiem,
zawierającą informację utrwaloną na dowolnym nośniku, w tym utrwaloną
pismem wypukłym;
26) przesyłka z zadeklarowaną wartością – przesyłkę rejestrowaną, za której utratę,
ubytek zawartości lub uszkodzenie operator pocztowy ponosi odpowiedzialność
do wysokości wartości przesyłki podanej przez nadawcę;
27) rachunkowość regulacyjna – szczególny, w stosunku do rachunkowości
prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020
r. poz. 568) rodzaj rachunkowości prowadzonej przez operatora wyznaczonego
zgodnie z zatwierdzoną na dany rok obrotowy przez Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej instrukcją rachunkowości regulacyjnej;
28) realizowanie przekazu pocztowego – przyjęcie przekazu pocztowego, jego
przemieszczenie lub przesłanie oraz doręczenie adresatowi określonej w nim
kwoty pieniężnej;
29) sieć pocztowa – system organizacji świadczenia usług pocztowych i wszelkiego
rodzaju zasoby stosowane przez operatora wyznaczonego, w szczególności
w celu:
a) przyjmowania przesyłek pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia
usług powszechnych z urządzeń, w których przesyłki pocztowe mogą być
nadawane, w szczególności z nadawczych skrzynek pocztowych,
b) segregowania i grupowania przesyłek pocztowych objętych obowiązkiem
świadczenia usług powszechnych według ich adresu w celu przemieszczenia z miejsca ich nadania do placówki pocztowej właściwej
dla ich doręczenia,
c) doręczania przesyłek pocztowych objętych obowiązkiem świadczenia usług
powszechnych pod adresy wskazane na tych przesyłkach;
30) usługi wchodzące w zakres usług powszechnych – usługi pocztowe obejmujące
przesyłki listowe i paczki pocztowe, o wadze i wymiarach określonych dla usług
powszechnych, oraz przesyłki dla ociemniałych, nieświadczone przez operatora
wyznaczonego w ramach obowiązku świadczenia usług powszechnych; do usług
wchodzących w zakres usług powszechnych nie zalicza się usług pocztowych
polegających na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu
przesyłek kurierskich.

Art. 4. Do świadczenia usług pocztowych w obrocie zagranicznym stosuje się
przepisy ustawy, jeżeli międzynarodowe przepisy nie stanowią inaczej.

Art. 5. Zadania z zakresu działalności pocztowej, określone dla zarządów
pocztowych lub administracji pocztowych w międzynarodowych przepisach
pocztowych, wykonuje operator wyznaczony.

Art. 6. 1. Działalność pocztowa jest działalnością regulowaną w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) i wymaga wpisu do rejestru operatorów
pocztowych, zwanego dalej „rejestrem”.
2. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa polegająca na
przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu druków bezadresowych.
3. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność wykonywana przez agenta
pocztowego na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z operatorem pocztowym.
4. Nie wymaga wpisu do rejestru działalność pocztowa wykonywana przez
podwykonawcę w imieniu operatora pocztowego na podstawie umowy zawartej
w formie pisemnej.
5. Czasowe świadczenie usług pocztowych innych niż usługi powszechne przez
przedsiębiorców z państw członkowskich w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób
zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655) wymaga uzyskania wpisu do rejestru.
Przepisy ust. 2–4 stosuje się.

Art. 7. Działalność pocztową w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do
rejestru może wykonywać przedsiębiorca, który:
1) zapewnia warunki do przestrzegania tajemnicy pocztowej, o której mowa
w art. 41;
2) zapewnia warunki techniczne i organizacyjne świadczenia usług pocztowych
niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa obrotu pocztowego;
3) posiada regulamin świadczenia usług pocztowych oraz cennik usług
pocztowych;
4) nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo przeciwko ochronie
informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu,
obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub umyślne przestępstwo
skarbowe – dotyczy to osób fizycznych wykonujących we własnym imieniu
działalność gospodarczą lub osób kierujących działalnością osób prawnych lub
jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna
ustawa przyznaje zdolność prawną;
5) zapewnia, że wykonywanie działalności objętej wpisem do rejestru nie zagraża
obronności, bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi
publicznemu.

Art. 8. Organem właściwym w sprawach wpisu do rejestru jest Prezes Urzędu
Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”.

Art. 9. 1. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy,
który zawiera:
1) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca
zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;
2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy oraz numer w rejestrze
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym właściwym
rejestrze, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) określenie obszaru, na którym będzie wykonywana działalność pocztowa;
5) przewidywaną datę rozpoczęcia działalności pocztowej;
6) imię i nazwisko, adres do korespondencji i numer telefonu służbowego osoby
upoważnionej do kontaktowania się w imieniu przedsiębiorcy z Prezesem UKE;
7) w przypadku spółek handlowych:
a) imiona i nazwiska członków zarządu i prokurentów,
b) imiona i nazwiska wspólników posiadających prawo reprezentowania
spółki,
c) informację o miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz numer PESEL osób, o których mowa w lit. a i b, a w przypadku
cudzoziemców nieposiadających tego numeru:
– informację o numerze ważnego dokumentu podróży w rozumieniu art.
3 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2020 r. poz. 35) lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość
i obywatelstwo oraz
– informację o numerze wizy lub kopię dokumentu potwierdzającego
zarejestrowanie pobytu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
8) w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną oraz osób kierujących
działalnością przedsiębiorcy niebędącego spółką handlową – imię i nazwisko
oraz informacje, o których mowa w pkt 7 lit. c.
2. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca załącza:
1) regulamin świadczenia usług pocztowych;
2) cennik usług pocztowych.
3) (uchylony)
3. Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru przedsiębiorca składa na piśmie
oświadczenie następującej treści: „Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 Kodeksu karnego oświadczam,
że:
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru operatorów pocztowych są
kompletne i zgodne z prawdą;
2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie objętym obowiązkiem wpisu do rejestru operatorów pocztowych,
określone w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe.”.
4. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca zamieszcza
również:
1) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca
zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
5. Wniosek o wpis do rejestru oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, mogą
być złożone w postaci elektronicznej.
6. Przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać, przez okres wykonywanej
działalności pocztowej, dokumenty niezbędne dla wykazania spełnienia warunków
wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu do rejestru.

Art. 10. 1. Operator pocztowy jest obowiązany złożyć do Prezesa UKE pisemne
zgłoszenie:
1) zmiany przewidywanej daty rozpoczęcia działalności pocztowej;
2) zmiany danych w zakresie objętym wnioskiem o wpis do rejestru, w terminie
14 dni od dnia jej zaistnienia;
3) zawieszenia albo zakończenia wykonywania działalności pocztowej, w terminie
14 dni od dnia zawieszenia albo zakończenia tej działalności.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, może być złożone w postaci
elektronicznej.

Art. 10a. 1. Prezes UKE wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez operatora
pocztowego działalności pocztowej objętej wpisem, w przypadku gdy:
1) operator pocztowy złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 3,
niezgodne ze stanem faktycznym;
2) operator pocztowy nie usunął nieprawidłowości dotyczących warunków
wymaganych prawem do wykonywania działalności pocztowej, o których mowa
w art. 7, w wyznaczonym przez Prezesa UKE terminie;
3) stwierdzi rażące naruszenie przez operatora pocztowego warunków
wymaganych prawem do wykonywania działalności pocztowej objętej wpisem
do rejestru.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 11. Prezes UKE wykreśla wpis z rejestru:
1) na wniosek operatora pocztowego;
2) z urzędu w przypadku:
a) stwierdzenia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej lub
zaprzestania wykonywania działalności pocztowej w przypadku innym niż
zawieszenie wykonywania tej działalności,
b) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej objętej
wpisem do rejestru,
c) wydania prawomocnego orzeczenia sądu o zakazie wykonywania
działalności pocztowej objętej wpisem do rejestru,
d) uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu operatora
pocztowego,
e) niewypełnienia przez operatora pocztowego obowiązku informacyjnego, o
którym mowa w art. 43 ust. 1 lub 5a, przez dwa kolejne lata.

Art. 11a. Operator pocztowy, którego wykreślono z rejestru zgodnie z art. 11 pkt
2 lit. b, może uzyskać ponowny wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od
dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 10a ust. 1.

Art. 12. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
wzór wniosku o wpis do rejestru oraz wzór zgłoszenia, o którym mowa w art. 10,
kierując się dążeniem do uproszczenia i ułatwienia podejmowania działalności
pocztowej, a także potrzebą zapewnienia Prezesowi UKE informacji koniecznych do
realizowania jego obowiązków.

Art. 13. 1. Prezes UKE prowadzi rejestr obejmujący:
1) numer wpisu do rejestru, datę wpływu wniosku o wpis do rejestru oraz datę
dokonania tego wpisu;
2) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu lub adresu głównego
miejsca wykonywania działalności pocztowej;
3) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców
albo w innym właściwym rejestrze oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) informację o wykonywaniu działalności pocztowej w zakresie świadczenia usług
powszechnych lub pozostałych usług pocztowych, na które jest wymagany wpis
do rejestru;
5) obszar wykonywanej działalności pocztowej;
6) informacje o zmianie danych, o których mowa w pkt 2–5, jak również
o zawieszeniu albo zakończeniu wykonywania działalności pocztowej.
2. Rejestr jest jawny.
2a. Prezes UKE prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy
lub niezgodności ze stanem faktycznym.
3. Rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym.
4. Prezes UKE dokonuje wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu
wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 9 ust. 3.
4a. Jeżeli Prezes UKE nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 4, a
od dnia wpływu wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność
po uprzednim zawiadomieniu na piśmie Prezesa UKE. Nie dotyczy to przypadku, gdy
Prezes UKE wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż
przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym
mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia
wniosku o wpis.
4b. Do wniosku o wpis do rejestru stosuje się odpowiednio art. 64 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.
256 i 695).
4c. Prezes UKE wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.
5. Prezes UKE dokonuje zmiany danych objętych rejestrem, o których mowa
w ust. 1 pkt 2–5, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zmiany.

Art. 14. Świadczenie usług pocztowych odbywa się na podstawie:
1) umów o świadczenie usług pocztowych zawieranych między nadawcami
a operatorami pocztowymi;
2) umów o współpracę zawieranych między operatorami pocztowymi.

Art. 15. 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi pocztowej następuje
w szczególności przez:
1) przyjęcie przez operatora pocztowego przesyłki pocztowej do przemieszczenia
i doręczenia;
2) wrzucenie przesyłki listowej, z wyłączeniem przesyłek rejestrowanych oraz
podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych, do nadawczej
skrzynki pocztowej operatora pocztowego;
3) przyjęcie przez operatora pocztowego przekazu pocztowego, z tym że do
przyjmowania przekazów pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń
społecznych, w tym emerytalnymi i rentowymi, świadczeniami z pomocy
społecznej, a także przekazów pocztowych na tereny wiejskie jest uprawniony
operator wyznaczony.
2. Operator wyznaczony jest obowiązany do przyjmowania przekazów
pocztowych ze świadczeniami z ubezpieczeń społecznych, w tym emerytalnymi
i rentowymi, świadczeniami z pomocy społecznej, a także przekazów pocztowych na
tereny wiejskie.

Art. 16. 1. Operator pocztowy odmawia zawarcia umowy o świadczenie usługi
pocztowej albo może odstąpić od umowy, jeżeli:
1) nie są spełnione przez nadawcę wymagania dotyczące świadczenia usług
pocztowych określone w ustawie lub w przepisach wydanych na jej podstawie,
a także w regulaminie świadczenia usług pocztowych;
2) zawartość lub opakowanie przesyłki pocztowej naraża osoby trzecie lub
operatora pocztowego na szkodę;
3) na opakowaniu przesyłki pocztowej lub w widocznej części jej zawartości
znajdują się napisy, wizerunki, rysunki lub inne znaki graficzne naruszające
prawo lub znaki opłaty pocztowej niespełniające wymagań określonych
w ustawie;
4) usługa pocztowa miałaby być wykonywana w całości lub w części na obszarze
nieobjętym wpisem do rejestru, chyba że operator pocztowy zawarł umowę
o współpracę umożliwiającą wykonanie usługi poza tym obszarem;
5) przyjmowanie lub przemieszczanie przesyłki pocztowej jest zabronione na
podstawie odrębnych przepisów.
2. Operator pocztowy może ponadto:
1) odmówić zawarcia umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka
pocztowa nie spełnia określonych przez operatora pocztowego warunków
wymaganych do zawarcia umowy;
2) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej, jeżeli przesyłka pocztowa
nie spełnia warunków określonych w umowie.
3. W przypadku odstąpienia przez operatora pocztowego, z przyczyn
określonych w ust. 1 lub ust. 2 pkt 2, od umowy o świadczenie usługi pocztowej przyjętą przesyłkę pocztową zwraca się nadawcy na jego koszt oraz dokonuje się
zwrotu pobranej opłaty za usługę pocztową.
4. W przypadku odstąpienia przez operatora pocztowego, z przyczyny
określonej w ust. 1 pkt 4, od umowy o świadczenie usługi pocztowej zawartej
w sposób, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2:
1) nadawcę obciąża się kosztami zwrotu przyjętej przesyłki pocztowej, jeżeli
operator pocztowy umieścił na nadawczej skrzynce pocztowej informację
o obszarze doręczania przesyłek listowych wrzuconych do skrzynki, o ile obszar
ten jest ograniczony;
2) pobrana opłata za usługę pocztową podlega zwrotowi, jeżeli operator pocztowy
nie umieścił na nadawczej skrzynce pocztowej informacji, o której mowa
w pkt 1.
5. Do zwrotu przesyłki pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 31–33.

Art. 17. Potwierdzenie nadania przesyłki rejestrowanej lub przekazu
pocztowego wydane przez placówkę pocztową operatora wyznaczonego ma moc
dokumentu urzędowego.

Art. 18. 1. Nadawca może przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej lub kwoty
pieniężnej określonej w przekazie pocztowym:
1) odstąpić od umowy o świadczenie usługi pocztowej;
2) żądać zmiany adresata lub jego adresu.
2. Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi
pocztowej, może żądać od nadawcy uiszczenia opłat za czynności wykonane
w związku z odstąpieniem przez nadawcę od tej umowy albo realizacją zmian,
o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 19. 1. Operator pocztowy świadczący usługi pocztowe na podstawie umów
o świadczenie usług pocztowych zawieranych w sposób, o którym mowa w art. 15
ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do umieszczania na instalowanych przez siebie
nadawczych skrzynkach pocztowych informacji umożliwiających jego identyfikację.
2. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
wymagania, jakim powinny odpowiadać nadawcze skrzynki pocztowe, mając na
uwadze zapewnienie dostępu do nadawczych skrzynek pocztowych oraz do informacji
o ograniczonym obszarze doręczania przesyłek listowych wrzuconych do nadawczych
skrzynek pocztowych.

Art. 20. 1. Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie
usługi pocztowej, jest obowiązany do oznaczenia przyjętej przesyłki pocztowej
informacją potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową albo
sposób jej uiszczenia oraz umożliwiającą jego identyfikację.
2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie informacji umożliwiającej
identyfikację operatora pocztowego jest zwolniony operator wyznaczony, jeżeli
przesyłkę pocztową opłacono znaczkiem pocztowym.

Art. 21. 1. Operator pocztowy, z zastrzeżeniem art. 49, określa w regulaminie
świadczenia usług pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych
warunki wykonywania i korzystania z usług pocztowych na podstawie umów
o świadczenie usług pocztowych.
2. Regulamin świadczenia usług pocztowych określa w szczególności:
1) katalog świadczonych usług pocztowych;
2) ogólne warunki świadczenia usług pocztowych;
3) zasady wykonywania usług pocztowych, w tym warunki przyjmowania
i doręczania przesyłek pocztowych;
4) wykaz przedmiotów i substancji, które nie mogą stanowić zawartości przesyłki
pocztowej;
5) informacje dotyczące gwarantowanej jakości usług pocztowych, w tym
terminów ich realizacji, jeżeli operator pocztowy świadczy usługę
z gwarantowanym terminem doręczenia;
6) okoliczności uznania usługi pocztowej za niewykonaną lub nienależycie
wykonaną;
7) sposób postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania
usługi pocztowej;
8) terminy, po upływie których uważa się niedoręczoną przesyłkę pocztową za
utraconą;
9) uprawnienia nadawcy lub adresata w przypadku utraty, ubytku zawartości lub
uszkodzenia przesyłki pocztowej oraz niewykonania usługi pocztowej
z zachowaniem gwarantowanej jakości;
10) zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji, w tym zasady
przyznawania odszkodowań;
11) wysokość odszkodowań z tytułu utraty, ubytku zawartości lub uszkodzenia
przesyłki pocztowej bądź wykonania usługi z naruszeniem gwarantowanego
terminu doręczenia, jeżeli taki termin był przewidziany w regulaminie;
12) tryb i sposób wypłaty odszkodowań;
13) zakres i formy prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Operator pocztowy świadczący usługi wchodzące w zakres usług
powszechnych dodatkowo określa w regulaminie świadczenia usług pocztowych lub
w umowach o świadczenie usług pocztowych, gdy wynika to z właściwości tych
umów, sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie
pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 47.
4. Operator pocztowy, który przyjmuje do przemieszczenia przesyłki
zawierające produkty pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie wprowadzania do
Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia zwierzęcego i zmieniającym
rozporządzenie (WE) nr 136/2004 (Dz. Urz. UE L 77 z 24.03.2009, str. 1), określa
w regulaminie świadczenia usług pocztowych sposób informowania o zasadach
wprowadzania tych przesyłek na terytorium Unii Europejskiej.
5. Operator pocztowy jest obowiązany udostępniać regulamin świadczenia usług
pocztowych w każdej placówce pocztowej i na swojej stronie internetowej.
6. Jeżeli wynika to z właściwości umowy o świadczenie usługi pocztowej
regulamin świadczenia usług pocztowych stanowi nieodpłatny załącznik do umowy.

Art. 22. 1. Operator pocztowy, z zastrzeżeniem art. 57, ustala wysokość oraz
sposób uiszczania opłat za usługi pocztowe świadczone na podstawie umów
o świadczenie usług pocztowych. Wysokość opłat może być uzależniona w szczególności od rodzaju, masy lub terminów doręczenia przesyłki pocztowej.
2. Wysokość oraz sposób uiszczania opłat, o których mowa w ust. 1, jest ustalana
w cenniku usług pocztowych lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej. Przepisy
art. 21 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 23. 1. Operator pocztowy może stosować własne znaki służące do
potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej zawierające informacje umożliwiające
identyfikację operatora pocztowego oraz:
1) informację o wysokości opłaty za usługę pocztową napisaną cyframi arabskimi
lub literami alfabetu łacińskiego, zwane dalej „znakami opłaty pocztowej”;
2) umowy o świadczenie usługi pocztowej, zwane dalej „oznaczeniami”.
2. Znakami służącymi do potwierdzenia opłacenia usług pocztowych
świadczonych przez operatora wyznaczonego są:
1) znaki opłaty pocztowej emitowane przez operatora wyznaczonego jako
samodzielne znaki opatrzone napisem zawierającym użyte w dowolnym
przypadku wyrazy: „Polska” albo „Rzeczpospolita Polska”, zwane dalej
„znaczkami pocztowymi”;
2) znaki opłaty pocztowej inne niż znaczki pocztowe, określone przez operatora
wyznaczonego;
3) oznaczenia określone przez operatora wyznaczonego.
3. Wzory znaków opłaty pocztowej, z wyłączeniem znaków, o których mowa
w ust. 2, podlegają zgłoszeniu Prezesowi UKE, który prowadzi ich wykaz. Wykaz
znaków opłaty pocztowej jest jawny.
4. Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, umieszczenia wzoru znaku opłaty
pocztowej w wykazie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli:
1) zawarte na znaku napisy, wizerunki lub inne znaki graficzne naruszają dobra
podlegające ochronie prawnej;
2) znak jest opatrzony napisem zawierającym wyrazy, o których mowa w ust. 2
pkt 1;
3) znak nie spełnia wymagań określonych w ustawie.
5. Stosowanie znaku opłaty pocztowej objętego decyzją, o której mowa w ust. 4,
jest zabronione.
6. Znaczkom pocztowym przysługuje ochrona przewidziana w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r.
poz. 568 i 875) dla urzędowych znaków wartościowych, zaś innym znakom
i oznaczeniom służącym do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej, ochrona
przewidziana w przepisach tego Kodeksu dla dokumentów.

Art. 24. 1. Operatorowi wyznaczonemu przysługuje wyłączne prawo emisji
i, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 5, wycofywania z obiegu:
1) znaczków pocztowych;
2) kartek pocztowych w postaci pojedynczych kart wykonanych ze sztywnego
papieru z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym napisem
zawierającym wyrazy, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1;
3) kopert z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej opatrzonym napisem
zawierającym wyrazy, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 1.
2. Operator wyznaczony jest obowiązany do emisji znaczków pocztowych
zgodnie z planem emisji znaczków pocztowych, o którym mowa w ust. 7.
3. Osoby fizyczne i osoby prawne mają prawo zgłaszania operatorowi
wyznaczonemu tematów do planu emisji znaczków pocztowych w terminie do dnia
30 czerwca każdego roku z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do terminu,
o którym mowa w ust. 6.
4. Operator wyznaczony rozpatruje zgłaszane tematy i wybiera spośród nich te,
które rekomenduje ministrowi właściwemu do spraw łączności, jako elementy
składowe planu emisji znaczków pocztowych na dany rok, uwzględniając
w szczególności rocznice doniosłych wydarzeń przypadających w danym roku oraz
swoje potrzeby eksploatacyjne.
5. Operator wyznaczony sporządza:
1) zestawienie propozycji tematów zgłoszonych do planu emisji znaczków
pocztowych na dany rok;
2) zestawienie tematów rekomendowanych zawierające liczbę prezentacji każdego
z tematów, kolejność ich wprowadzania do obiegu oraz informację o weryfikacji
zasadności zgłoszonych tematów, wraz z uzasadnieniem wyboru tematów
rekomendowanych oraz przyczyn nieuwzględnienia pozostałych tematów
w zestawieniu.
6. Zestawienia, o których mowa w ust. 5, operator wyznaczony przedkłada
ministrowi właściwemu do spraw łączności nie później niż do dnia 31 stycznia roku
poprzedzającego rok, w którym plan emisji znaczków pocztowych będzie
obowiązywał.
7. Minister właściwy do spraw łączności określa, w drodze decyzji, w terminie
do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok, w którym plan będzie obowiązywał, plan
emisji znaczków pocztowych na dany rok, określający tematykę znaczków, kolejność
ich wprowadzania do obiegu oraz liczbę prezentacji każdego z tematów. Plan emisji
znaczków pocztowych może być zmieniany.
8. Operator wyznaczony niezwłocznie podaje plan emisji znaczków pocztowych
na dany rok do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych i co najmniej
w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Art. 25. 1. W przypadku zmiany operatora wyznaczonego nowy operator
wyznaczony jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o jego
wyznaczeniu, przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw łączności zestawienie
tematów do pierwszego planu emisji znaczków pocztowych, uwzględniające rocznice
doniosłych wydarzeń uwzględnione w planie emisji znaczków pocztowych
dotychczasowego operatora wyznaczonego na rok bieżący lub następny oraz własne
potrzeby eksploatacyjne, a także kolejność wprowadzania znaczków do obiegu, liczbę
prezentacji każdego z tematów oraz czas obowiązywania planu.
2. Minister właściwy do spraw łączności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
zestawienia, o którym mowa w ust. 1, określa, w drodze decyzji, pierwszy plan emisji
znaczków pocztowych nowego operatora wyznaczonego określający tematykę
znaczków, kolejność ich wprowadzania do obiegu, liczbę prezentacji każdego
z tematów oraz czas obowiązywania tego planu. Do pierwszego planu emisji
znaczków pocztowych stosuje się art. 24 ust. 8.
3. Dotychczasowy operator wyznaczony przekazuje nowemu operatorowi
wyznaczonemu, niezwłocznie na jego żądanie, tematy, o których mowa w art. 24
ust. 3, zgłoszone na lata następne.
4. Nowy operator wyznaczony może, do dnia poprzedzającego dzień od którego
będzie obowiązywać plan emisji znaczków pocztowych, o którym mowa w ust. 2,
emitować znaczki pocztowe zgodnie z planem emisji znaczków pocztowych
obowiązującym w roku, w którym został wyznaczony, jeżeli dotychczasowy operator
wyznaczony, w umowie zawartej w formie pisemnej, przeniósł na niego swoje prawa
związane z emisją znaczków pocztowych zgodnie z tym planem.
5. Dotychczasowy operator wyznaczony wycofuje z obiegu niewykorzystane
w okresie jego wyznaczenia znaczki pocztowe, kartki pocztowe i koperty, o których
mowa w art. 24 ust. 1, niezwłocznie po dniu, w którym upłynął termin, na jaki został
wyznaczony.

Art. 26. 1. Przesyłka dla ociemniałych nadana przez:
1) osobę legitymującą się orzeczeniem właściwego organu orzekającego
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu
uszkodzenia narządu wzroku, zwaną dalej „osobą niewidomą lub ociemniałą”, i adresowana do biblioteki lub organizacji osób niewidomych lub ociemniałych
bądź do organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób
niewidomych lub ociemniałych,
2) bibliotekę lub organizację osób niewidomych lub ociemniałych bądź
organizację, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych
lub ociemniałych, i adresowana do osoby niewidomej lub ociemniałej,
3) osobę niewidomą lub ociemniałą bądź skierowana do tej osoby zawierająca
wyłącznie informacje utrwalone pismem wypukłym
– jest zwolniona od opłaty za usługę pocztową ustalonej w obowiązującym cenniku
usług powszechnych, o którym mowa w art. 57, dla przesyłki pocztowej niebędącej
przesyłką najszybszej kategorii, tego samego rodzaju, tej samej masy lub innej cechy,
od której jest uzależniona wysokość opłaty. Zwolnienie to nie obejmuje opłaty za
potwierdzenie odbioru przesyłki rejestrowanej.
2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego oraz minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze
rozporządzenia, wykaz bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych
oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych
lub ociemniałych, o których mowa w ust. 1, kierując się zasadą zapewnienia jak
najszerszego i równoprawnego dostępu osób niewidomych i ociemniałych do dóbr
kultury.

Art. 27. 1. Operator pocztowy, który nie pobrał opłaty za usługę pocztową
ustawowo zwolnioną od opłaty za jej świadczenie otrzymuje z budżetu państwa, na
zasadach określonych w odrębnych przepisach, dotację przedmiotową do świadczonej
usługi pocztowej.
2. Jednostkowa stawka dotacji nie może być wyższa niż ustalona
w obowiązującym cenniku usług powszechnych, o którym mowa w art. 57, opłata za
usługę pocztową dla przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką najszybszej kategorii,
tego samego rodzaju, tej samej masy lub innej cechy, od której jest uzależniona
wysokość opłaty.
3. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 1, określa ustawa budżetowa.
4. Dotacja, o której mowa w ust. 1, stanowi pomoc publiczną i może być
udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej,
wydanej w wyniku notyfikacji, w okresie obowiązywania tej decyzji.
5. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej
dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy
publicznej udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, dotacja, o której mowa w ust. 1,
może być również udzielona zgodnie z tymi przepisami.
6. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe warunki udzielania dotacji, o której mowa w ust. 1, zwolnionej z
wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej, mając na uwadze potrzebę zapewnienia
zgodności tej dotacji z rynkiem wewnętrznym.

Art. 28. 1. Jeżeli operator pocztowy znajduje się:
1) w trudnej sytuacji zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach Unii
Europejskiej dotyczących pomocy podmiotom w takiej sytuacji lub
2) w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy
publicznej
– dotacja, o której mowa w art. 27 ust. 1, podlegająca notyfikacji Komisji Europejskiej
zgodnie z art. 27 ust. 4, wymaga notyfikacji jako pomoc indywidualna, chyba że
została zgłoszona wraz z notyfikowaną pomocą na restrukturyzację.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dotacji, o której mowa w art. 27 ust. 1, która
stanowi rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Art. 29. 1. Przyjętą do przemieszczenia i doręczenia nieopłaconą przesyłkę
listową niebędącą przesyłką rejestrowaną operator pocztowy, który zawarł z nadawcą
umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca nadawcy w celu:
1) odebrania przesyłki i uiszczenia przez nadawcę opłaty za zwrot przesyłki albo
2) uiszczenia przez nadawcę opłaty za zwrot przesyłki i za usługę pocztową
w przypadku ponownego nadania przesyłki.
2. Opłata za zwrot przesyłki nie może być wyższa niż połowa opłaty za usługę
pocztową ustalonej dla tej przesyłki w cenniku usług pocztowych albo cenniku usług
powszechnych.
3. Jeżeli na opakowaniu przesyłki, o której mowa w ust. 1, nie podano
oznaczenia nadawcy i jego adresu, przesyłkę taką operator pocztowy doręcza
adresatowi po pobraniu od niego opłaty za usługę pocztową, ustalonej dla tej przesyłki przez operatora pocztowego, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi
pocztowej, w cenniku usług pocztowych albo cenniku usług powszechnych.
4. Jeżeli przesyłka, o której mowa w ust. 1, została opłacona w kwocie niższej
niż należna, operator pocztowy doręcza przesyłkę adresatowi pobierając dopłatę, do
wysokości opłaty za usługę pocztową, ustalonej dla tej przesyłki przez operatora
pocztowego, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej,
w cenniku usług pocztowych albo cenniku usług powszechnych.

Art. 30. Jeżeli operator pocztowy przyjął do przemieszczenia i doręczenia
przesyłkę rejestrowaną lub przekaz pocztowy, nieopłacone albo opłacone w kwocie
niższej niż należna, nie może żądać od nadawcy lub adresata uiszczenia opłaty za
usługę pocztową ani dopłaty do wysokości tej opłaty, chyba, że umowa o świadczenie
usług pocztowych stanowi inaczej.

Art. 31. 1. Operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą umowę
o świadczenie usługi pocztowej, przysługuje prawo zastawu na przesyłkach
pocztowych w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej umowy oraz z tytułu
uzasadnionych, dodatkowych kosztów świadczenia usługi, powstałych z przyczyn
leżących po stronie nadawcy lub adresata.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest organ
władzy publicznej.
3. W przypadku odmowy zaspokojenia przez adresata lub nadawcę
wierzytelności zabezpieczonych zastawem operator pocztowy, któremu przysługuje
prawo zastawu, otwiera komisyjnie przesyłkę pocztową i przystępuje do sprzedaży jej
zawartości:
1) niezwłocznie – w przypadku żywych zwierząt albo rzeczy niebezpiecznych lub
łatwo psujących się;
2) po upływie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia adresata lub nadawcy
o zamierzonej sprzedaży zawartości przesyłki pocztowej – w pozostałych
przypadkach.
4. Kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki pocztowej operator
pocztowy przekazuje nadawcy, na jego koszt, po potrąceniu wierzytelności
zabezpieczonych zastawem.
5. Operatorowi pocztowemu przysługuje roszczenie do nadawcy o pokrycie
różnicy, w przypadku gdy wierzytelności zabezpieczone zastawem przewyższają
kwotę uzyskaną ze sprzedaży zawartości przesyłki pocztowej.
6. W przypadku gdy sprzedaż zawartości przesyłki pocztowej lub jej części nie
jest możliwa, do niesprzedanej zawartości przesyłki stosuje się przepisy art. 33 ust. 9.

Art. 32. 1. Przesyłkę pocztową, której nie można doręczyć adresatowi, operator
pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, zwraca
nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem przesyłki operator ten może żądać
uiszczenia opłaty w wysokości określonej w cenniku usług pocztowych albo
w cenniku usług powszechnych albo w umowie.
2. W przypadku przesyłki pocztowej zawierającej towary niewspólnotowe
w rozumieniu przepisów prawa celnego, zwrot do nadawcy, o którym mowa w ust. 1,
wymaga dopełnienia formalności celnych.

Art. 33. 1. Przesyłka pocztowa, której nie można doręczyć adresatowi ani
zwrócić nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, zwana dalej
„przesyłką niedoręczalną”, może zostać otwarta przez operatora pocztowego, który
zawarł z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, w celu uzyskania danych
umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie nadawcy.
2. Jako przesyłkę niedoręczalną traktuje się także nieopłaconą lub opłaconą
w kwocie niższej niż należna przesyłkę listową niebędącą przesyłką rejestrowaną,
jeżeli nadawca odmówi uiszczenia opłaty za zwrot przesyłki albo adresat odmówi
uiszczenia dopłaty. Do zawartości tej przesyłki stosuje się odpowiednio przepisy
ust. 9.
3. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej następuje niezwłocznie, chyba że umowa
o świadczenie usługi pocztowej przewiduje inny termin.
4. Operator pocztowy świadczący usługi pocztowe na podstawie umów
o świadczenie usług pocztowych wyznacza jednostkę organizacyjną, w której będą
dokonywane czynności związane z otwieraniem przesyłek pocztowych i ustalaniem
danych umożliwiających ich doręczenie albo zwrócenie nadawcy.
5. Otwarcia przesyłki niedoręczalnej dokonuje komisja w składzie co najmniej
3 osób, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust. 4,
spośród pracowników tej jednostki.
6. Otwarcie przesyłki niedoręczalnej powinno być dokonane w sposób
zapewniający jak najmniejsze uszkodzenie jej opakowania.
7. Po otwarciu przesyłki niedoręczalnej komisja dokonuje sprawdzenia, czy na
wewnętrznej stronie opakowania nie zostało umieszczone oznaczenie adresata lub nadawcy oraz ich adresy, a w przypadku ich braku komisja dokonuje oględzin
zawartości przesyłki.
8. W przypadku ustalenia przez komisję w trakcie czynności, o których mowa
w ust. 7, danych umożliwiających doręczenie lub zwrot przesyłki pocztowej,
przesyłka ta po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu
o komisyjnym jej otwarciu jest doręczana adresatowi albo zwracana nadawcy.
9. W przypadku gdy otwarcie przesyłki niedoręczalnej nie umożliwi jej
doręczenia albo zwrócenia nadawcy albo gdy nadawca odmówi przyjęcia zwróconej
przesyłki:
1) korespondencja stanowiąca przesyłkę i jej opakowanie podlegają zniszczeniu
przez operatora pocztowego, o którym mowa w ust. 1, w sposób
uniemożliwiający odtworzenie informacji zawartej w przesyłce i na jej
opakowaniu nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia otwarcia przesyłki;
2) do zawartości przesyłki innej niż korespondencja stosuje się odpowiednio art. 4,
art. 5 ust. 1 i 3–5, art. 6 oraz art. 8–11 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach
znalezionych (Dz. U. z 2019 r. poz. 908) i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz.
875).

Art. 34. Kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym, której nie można
doręczyć adresatowi, zwraca się nadawcy, a w przypadku gdy jest to niemożliwe z
powodu braku lub błędnego adresu nadawcy, operator pocztowy, który zawarł z nim
umowę o świadczenie usługi pocztowej, stosuje odpowiednio art. 5 ust. 3 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych i art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny.

Art. 35. 1. Operator pocztowy, który zawarł z nadawcą umowę o świadczenie
usługi pocztowej, może po przyjęciu przesyłki pocztowej powierzyć dalsze wykonanie
usługi innemu operatorowi pocztowemu na podstawie umowy o współpracę
zawieranej w formie pisemnej.
2. W umowie o współpracę operatorzy pocztowi określają w szczególności:
1) zakres współpracy;
2) wynagrodzenie za wykonane przez operatora pocztowego czynności związane
z realizacją umowy;
3) zakres i sposób przekazywania informacji w sprawie zabezpieczenia przesyłek
pocztowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu pocztowego oraz zatrzymania i zabezpieczenia przesyłek pocztowych w przypadkach, o których
mowa w art. 36;
4) zasady przekazywania operatorowi pocztowemu, który zawarł z nadawcą
umowę o świadczenie usługi pocztowej, przesyłek niedoręczalnych oraz
przesyłek pocztowych, których dotyczy prawo zastawu;
5) zasady przekazywania przesyłek pocztowych zwróconych z powodu
niewłaściwego doręczenia do oddawczej skrzynki pocztowej;
6) terminy wykonania przez operatora pocztowego czynności określonych
w umowie;
7) zasady odpowiedzialności za naruszenie warunków umowy.
3. Przepis ust. 1 nie narusza prawa operatora pocztowego, który zawarł
z nadawcą umowę o świadczenie usługi pocztowej, do powierzenia podwykonawcy
dalszego wykonania w imieniu tego operatora usługi, na podstawie umowy zawartej
w formie pisemnej.

Art. 36. 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa
może spowodować uszkodzenie innych przesyłek lub mienia operatora pocztowego,
operator może zażądać jej otwarcia przez nadawcę, a w przypadku gdy wezwanie
nadawcy do otwarcia przesyłki jest niemożliwe lub było bezskuteczne, może
zabezpieczyć przesyłkę na własny koszt w sposób zapewniający bezpieczeństwo
obrotu pocztowego.
2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przesyłka pocztowa stanowi
przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska,
operator pocztowy powiadamia niezwłocznie właściwe podmioty oraz zatrzymuje
i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te podmioty.

Art. 37. 1. Przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie
pocztowym doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie
lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej.
2. Przesyłka pocztowa, jeżeli nie jest nadana na poste restante, może być także
wydana ze skutkiem doręczenia:
1) adresatowi:
a) do jego oddawczej skrzynki pocztowej, z wyłączeniem przesyłek
rejestrowanych,
b) w placówce pocztowej, jeżeli podczas próby doręczenia przesyłki
pocztowej adresat był nieobecny pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie pocztowym lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej albo
doręczenie za pomocą oddawczej skrzynki pocztowej nie jest możliwe,
c) w miejscu uzgodnionym przez adresata z operatorem pocztowym;
2) przedstawicielowi ustawowemu adresata lub pełnomocnikowi adresata
upoważnionemu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego na zasadach
ogólnych lub na podstawie pełnomocnictwa pocztowego:
a) pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub
w umowie o świadczenie usługi pocztowej,
b) w placówce pocztowej;
3) osobie pełnoletniej zamieszkałej razem z adresatem, jeżeli adresat nie złożył
w placówce pocztowej zastrzeżenia w zakresie doręczenia przesyłki
rejestrowanej lub przekazu pocztowego:
a) pod adresem wskazanym na przesyłce pocztowej, przekazie pocztowym lub
w umowie o świadczenie usługi pocztowej,
b) w placówce pocztowej, po złożeniu na piśmie oświadczenia
o zamieszkiwaniu razem z adresatem;
4) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w urzędzie organu władzy
publicznej, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), jeżeli adresatem
przesyłki jest dany organ władzy publicznej;
5) osobie uprawnionej do odbioru przesyłek pocztowych w podmiotach będących
osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej, jeżeli adresatem przesyłki jest:
a) dana osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej,
b) niebędąca członkiem organu zarządzającego albo pracownikiem danej
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej osoba fizyczna w niej przebywająca;
6) kierownikowi jednostki organizacyjnej lub osobie fizycznej przez niego
upoważnionej, jeżeli adresatem przesyłki pocztowej jest osoba fizyczna
przebywająca w jednostce, w której ze względu na charakter tej jednostki lub
powszechnie uznawany zwyczaj doręczenie przesyłki adresatowi jest znacznie
utrudnione lub niemożliwe.
3. Przepisy ust. 2, 4a i 4b nie naruszają przepisów innych ustaw dotyczących
sposobu, zasad i trybu doręczeń.
4. Na pisemny wniosek adresata, złożony w odpowiedniej placówce pocztowej,
przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną, z wyłączeniem przesyłek
kurierskich, może być doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a,
z zastrzeżeniem ust. 4a. Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, jeżeli
taką postać dopuszcza regulamin świadczenia usług pocztowych lub regulamin
świadczenia usług powszechnych.
4a. W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub
stanu zagrożenia epidemicznego, przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną
może być doręczona w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, bez konieczności
składania wniosku, o którym mowa w ust. 4. Nie dotyczy to przesyłek wysyłanych do
ani wysyłanych przez:
1) Sądy i Trybunały;
2) prokuraturę i inne organy ścigania;
3) komornika sądowego.
4b. W stanach nadzwyczajnych lub w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub
stanu zagrożenia epidemicznego, zawiesza się wykonywanie przez operatora
pocztowego obowiązku uzyskania pokwitowania odbioru przesyłki kurierskiej
wynikającego z art. 3 pkt 19 lit. e.
5. Do doręczenia kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym,
z wyłączeniem przekazów nadanych na poste restante, stosuje się odpowiednio
przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b oraz pkt 2–6.
6. Do doręczenia przesyłki rejestrowanej lub kwoty pieniężnej określonej
w przekazie pocztowym w przypadku śmierci adresata stosuje się odpowiednio
przepisy art. 32–34.

Art. 38. 1. Operator pocztowy może przyjąć od adresata pisemne oświadczenie
o udzieleniu innej osobie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub przekazów
pocztowych, zwanego dalej „pełnomocnictwem pocztowym”.
2. Pełnomocnictwo pocztowe obejmuje:
1) imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość osoby udzielającej pełnomocnictwa;
2) zakres pełnomocnictwa;
3) imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwa pocztowego adresat udziela w obecności pracownika
operatora pocztowego w placówce pocztowej tego operatora lub, w przypadku gdy
adresat nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, w miejscu jego pobytu, okazując
dokument potwierdzający tożsamość.
4. Operator pocztowy może określić w regulaminie świadczenia usług
pocztowych lub regulaminie usług powszechnych inne przypadki, w których może być
udzielone pełnomocnictwo pocztowe poza placówką pocztową tego operatora.
5. Pełnomocnictwo pocztowe może być odwołane w każdym czasie.
6. Za przyjęcie pełnomocnictwa pocztowego i jego odwołanie operator pocztowy
może pobrać opłatę, jeżeli opłata za tę czynność określona została w cenniku usług
pocztowych lub cenniku usług powszechnych.

Art. 39. 1. Przesyłka pocztowa niewłaściwie doręczona do oddawczej skrzynki
pocztowej z powodu mylnego lub nieaktualnego adresu lub oznaczenia adresata albo
nieprawidłowego doręczenia może być zwrócona operatorowi pocztowemu przez:
1) wrzucenie przesyłki do skrzynki na zwroty, jeżeli taka skrzynka została
umieszczona przez właściciela lub współwłaściciela nieruchomości;
2) przekazanie przesyłki w placówce pocztowej operatora pocztowego, który
zamieścił na przesyłce informację potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty
za usługę pocztową, osobie upoważnionej przez tego operatora;
3) przekazanie przesyłki osobie upoważnionej do doręczania przesyłek przez
operatora pocztowego, który zamieścił na przesyłce informację potwierdzającą
przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową;
4) wrzucenie przesyłki do nadawczej skrzynki pocztowej operatora wyznaczonego,
po uprzednim naniesieniu napisu „ZWROT”.
2. Operator wyznaczony jest obowiązany do:
1) wydzielania zwrotów ze swoich nadawczych skrzynek pocztowych od nadanych
przesyłek pocztowych oraz odbierania zwrotów ze skrzynek na zwroty, jeżeli
właściciel lub współwłaściciel nieruchomości to umożliwia;
2) przekazywania zwrotów właściwym operatorom pocztowym, którzy zamieścili
na przesyłkach informacje potwierdzające przyjęcie przez nich opłaty za usługę
pocztową.
3. Operator pocztowy, który zamieścił na przesyłce pocztowej informację
potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową, jest obowiązany do
przyjęcia zwrotu tej przesyłki.
4. Operator pocztowy, który zamieścił na przesyłce pocztowej informację
potwierdzającą przyjęcie przez niego opłaty za usługę pocztową, jest obowiązany do
uiszczenia opłaty za czynności operatora wyznaczonego związane z wykonaniem
zwrotu, jeżeli operator wyznaczony określił taką opłatę w cenniku usług pocztowych.
5. W przypadku gdy w skrzynce na zwroty lub nadawczej skrzynce pocztowej
operatora wyznaczonego znajduje się:
1) przesyłka pocztowa, której nie można zwrócić właściwemu operatorowi
pocztowemu z jednoczesnym pobraniem stosownej opłaty – operator
wyznaczony traktuje tę przesyłkę jako niedoręczalną;
2) druk bezadresowy – operator wyznaczony jest uprawniony do jego zniszczenia.

Art. 40. 1. Właściciel lub współwłaściciele:
1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,
2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość
– są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki
pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej
części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale
– przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu
oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie
samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli
posiadają osobny adres.
3. Operator wyznaczony ma prawo instalowania i użytkowania na obszarach
wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek
pocztowych, po uzgodnieniu z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem
miasta), na warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub
posiadaczem samoistnym nieruchomości.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zainstalowania przez operatora
wyznaczonego własnych oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z ust. 3.
5. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny
odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak również warunki
dostępu dla operatorów pocztowych, mając na uwadze zapewnienie:
1) bezpieczeństwa obrotu pocztowego;
2) dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych dla operatorów pocztowych.

Art. 41. 1. Tajemnica pocztowa obejmuje informacje przekazywane
w przesyłkach pocztowych, informacje dotyczące realizowania przekazów
pocztowych, dane dotyczące podmiotów korzystających z usług pocztowych oraz
dane dotyczące faktu i okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania
z tych usług.
2. Do zachowania tajemnicy pocztowej są obowiązani:
1) operator pocztowy;
2) osoby, które z racji wykonywanej działalności mają dostęp do tajemnicy
pocztowej.
3. Naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej jest
w szczególności:
1) ujawnianie lub przetwarzanie informacji albo danych objętych tajemnicą
pocztową;
2) otwieranie zamkniętych przesyłek pocztowych lub zapoznawanie się z ich
treścią;
3) umożliwianie osobom nieuprawnionym podejmowania działań mających na celu
wykonywanie czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.
4. Nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy pocztowej:
1) podejmowanie działań, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa lub w umowie o świadczenie usługi
pocztowej;
2) posługiwanie się przez operatora pocztowego referencjami obejmującymi dane
dotyczące podmiotów korzystających z jego usług pocztowych oraz rodzajów
tych usług, w przypadku gdy dane te są publikowane za zgodą podmiotów,
których one dotyczą.
5. Obowiązek zachowania tajemnicy pocztowej jest nieograniczony w czasie.
6. Operator pocztowy jest obowiązany do zachowania należytej staranności
w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi przy
zabezpieczaniu urządzeń i obiektów wykorzystywanych przy świadczeniu usług
pocztowych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem tajemnicy pocztowej.

Art. 42. Informacje lub dane objęte tajemnicą pocztową mogą być zbierane,
utrwalane, przechowywane, opracowywane, zmieniane, usuwane lub udostępniane
tylko wówczas, gdy czynności te dotyczą świadczonej usługi pocztowej albo są
niezbędne do jej wykonania lub jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.

Art. 43. 1. Operator pocztowy jest obowiązany do corocznego przedkładania
Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania z działalności pocztowej
w poprzednim roku.
2. W sprawozdaniu zamieszcza się informacje dotyczące:
1) sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale
na:
a) usługi powszechne,
b) usługi wchodzące w zakres usług powszechnych,
c) przesyłki kurierskie,
d) inne usługi pocztowe;
2) średniorocznego zatrudnienia;
3) liczby placówek pocztowych, w tym jednostek organizacyjnych agentów
pocztowych;
4) liczby nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi
klientów;
5) liczby i rodzajów złożonych reklamacji, w podziale na usługi, o których mowa
w pkt 1, sposobu ich rozpatrzenia oraz liczby i wysokości wypłaconych
odszkodowań;
6) dostępu do elementów infrastruktury pocztowej;
7) rzeczywistego obszaru wykonywanej działalności pocztowej;
8) okresu wykonywania działalności pocztowej;
9) formy prawnej przedsiębiorcy i danych teleadresowych;
10) przynależności do grupy kapitałowej.
3. Do sprawozdania z działalności pocztowej należy dołączyć:
1) aktualny wykaz adresów placówek pocztowych w podziale na:
a) jednostki organizacyjne operatora pocztowego i inne wyodrębnione
i oznaczone przez niego miejsca, w których można zawrzeć umowę
o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę
pieniężną określoną w przekazie pocztowym,
b) jednostki organizacyjne agentów pocztowych;
2) cennik usług pocztowych stosowany w okresie objętym sprawozdaniem.
4. Prezes UKE może nałożyć na operatora pocztowego obowiązek przedłożenia,
w terminie nie krótszym niż 14 dni, innych informacji niezbędnych do wykonania
przepisów tej ustawy.
5. Obowiązkowi przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej,
w terminie określonym w ust. 1, podlega podmiot wykreślony z rejestru, za okres
wykonywanej działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło wykreślenie
z rejestru.
5a. Operator pocztowy, który w poprzednim roku nie wykonywał działalności
pocztowej, składa w terminie do dnia 31 marca oświadczenie o niewykonywaniu tej
działalności wraz z informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4, 9 i 10.
6. Na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych oraz
podmiotów, o których mowa w ust. 5, Prezes UKE corocznie, w terminie do dnia
31 maja, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw łączności raport o stanie rynku
pocztowego za rok ubiegły łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej oraz
publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa
UKE, zwanej dalej „stroną podmiotową BIP”, z zachowaniem wymogów dotyczących
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
7. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności
pocztowej wraz z objaśnieniami, co do sposobu jego wypełnienia, kierując się
koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, oraz
mając na uwadze zapewnienie czytelności i kompletności wzoru formularza
i objaśnień.

Art. 44. 1. Przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części
zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na
podstawie przepisów tej ustawy.
2. Prezes UKE może uchylić zastrzeżenie, w drodze decyzji, jeżeli uzna, że dane
te są niezbędne do wykonania jego zadań.
3. Zastrzeżenie uwzględnia się przy ogłaszaniu informacji lub dokumentów oraz
zapewnianiu dostępu do informacji publicznej.
4. W przypadku ustawowego obowiązku przekazania informacji lub
dokumentów otrzymanych od przedsiębiorców innym organom krajowym,
zagranicznym organom regulacyjnym lub Komisji Europejskiej, informacje
i dokumenty przekazuje się wraz z zastrzeżeniem i pod warunkiem jego
przestrzegania.

Art. 45. 1. Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym
i zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46, usługi pocztowe
obejmujące:
1) przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:
a) przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością,
o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:
– maksymalnych – 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości
i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć
600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu – 1040 mm,
stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym
największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,
– minimalnych – 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie
rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym
największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,
– minimalnych strony adresowej – 90 × 140 mm,
b) przesyłek dla ociemniałych,
c) paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g
i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma
długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość
nie przekracza 3000 mm;
2) sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek
pocztowych o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c.
2. Usług pocztowych, o których mowa w ust. 1, świadczonych dla nadawców
masowych nie zalicza się do usług powszechnych.

Art. 46. 1. Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest
obowiązany operator wyznaczony.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usług
powszechnych:
1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;
2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia:
a) placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 oraz
b) nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na
danym terenie;
3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;
4) po przystępnych cenach;
5) z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej
skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy
dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy;
6) w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego
odbiór przesyłki rejestrowanej.

Art. 47. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
warunki wykonywania usług powszechnych obejmujące:
1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym,
2) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych,
w tym:
a) warunki przyjmowania przesyłek,
b) sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,
c) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek
rejestrowanych,
d) terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,
e) wymagania w zakresie opakowania przesyłek,
f) sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie
pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej,
3) sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego,
4) minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora
wyznaczonego, których umieszczenie spełnia wymagania, o których mowa
w art. 62 pkt 3,
5) sposób świadczenia usług powszechnych
– biorąc pod uwagę ochronę interesów podmiotów korzystających z usług
powszechnych, w tym w zakresie czasu przebiegu przesyłek pocztowych,
przejrzystość wymagań w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych,
dostępność nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego dla osób
niepełnosprawnych poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego, dostępność
placówek pocztowych operatora wyznaczonego oraz jednolity sposób świadczenia
usług powszechnych, rzeczywiste zapotrzebowanie na usługi powszechne i wpływ
warunków wykonywania tych usług na koszt usług powszechnych.

Art. 48. Operator wyznaczony nie może odmówić zawarcia umowy
o świadczenie usługi pocztowej dotyczącej świadczenia usługi powszechnej,
z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 i ust. 2 pkt 1.

Art. 49. 1. Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia usług
powszechnych warunki ich świadczenia oraz ogólne warunki dostępu do tych usług.
2. Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia usług
powszechnych sposób informowania o zasadach wprowadzania na terytorium Unii
Europejskiej przesyłek zawierających produkty pochodzenia zwierzęcego, o których
mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 206/2009 z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
wprowadzania do Wspólnoty osobistych przesyłek produktów pochodzenia
zwierzęcego i zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 136/2004.
3. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu
świadczenia usług powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego regulaminu,
wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich
wprowadzenia.
4. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia
projektu regulaminu świadczenia usług powszechnych albo projektu zmian do
obowiązującego regulaminu, wnieść sprzeciw wobec ich postanowień, jeżeli są
sprzeczne z przepisami prawa lub naruszają prawa podmiotów korzystających z usług
powszechnych.
5. Regulamin świadczenia usług powszechnych albo jego zmiany w części
objętej sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.
6. Operator wyznaczony jest obowiązany udostępniać regulamin świadczenia
usług powszechnych w każdej swojej placówce pocztowej i na swojej stronie
internetowej.
7. Jeżeli wynika to z właściwości umowy o świadczenie usługi pocztowej, której
przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, regulamin świadczenia usług
powszechnych stanowi nieodpłatny załącznik do umowy.

Art. 50. Operator wyznaczony jest obowiązany w terminie 7 miesięcy od
zakończenia roku obrotowego przedstawić Prezesowi UKE informację o swojej
sytuacji finansowej wynikającej z rentowności usług powszechnych w poprzednim
roku obrotowym, w tym o rentowności placówek pocztowych w podziale na obszary
miejskie i wiejskie, uwzględniającą także inne czynniki determinujące warunki
świadczenia usług powszechnych na danym terenie, w tym trudne warunki
geograficzne, jeżeli w sposób istotny wpływają na utrudnienie komunikacji pocztowej
z siedliskami ludzkimi.

Art. 51. 1. Prezes UKE może, w drodze decyzji, ustanowić dla operatora
wyznaczonego odstępstwo od obowiązku świadczenia usług powszechnych na
określonym obszarze z:
1) częstotliwością, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 5 lub
2) zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych, o których
mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 pkt 1, lub
3) zachowaniem sposobu rozmieszczenia placówek pocztowych, o którym mowa
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 pkt 3.
2. Prezes UKE podejmując decyzję, o której mowa w ust. 1, bierze pod uwagę
czynniki determinujące warunki świadczenia usług powszechnych na danym obszarze,
w szczególności:
1) aktualny popyt na usługi powszechne;
2) uwarunkowania geograficzne, które w sposób istotny wpływają na utrudnienie
komunikacji pocztowej z siedliskami ludzkimi;
3) gęstość zaludnienia na obszarze;
4) rentowność usług powszechnych.
3. Odstępstwo jest ustanawiane przez Prezesa UKE na podstawie informacji,
o której mowa w art. 50 i art. 110, oraz planu działań naprawczych, o którym mowa
w art. 111.
4. Operator wyznaczony może, łącznie z informacją, o której mowa w art. 50,
złożyć wniosek o ustanowienie odstępstwa.
5. Decyzję w sprawie odstępstwa Prezes UKE wydaje w terminie 60 dni od dnia
otrzymania informacji, o której mowa w art. 50.
6. Prezes UKE jest obowiązany poinformować Komisję Europejską
o ustanowionym odstępstwie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.

Art. 51a. 1. Prezes UKE na wniosek operatora wyznaczonego, w drodze decyzji,
ustanawia dla operatora wyznaczonego odstępstwo od obowiązku świadczenia usług
powszechnych, w razie szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.
2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE wydaje niezwłocznie, jednak
nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania wniosku w postaci elektronicznej
od operatora wyznaczonego. Decyzja może być wydana także ustnie, telefonicznie, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)
lub za pomocą innych środków łączności.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw łączności
zapewnia operatorowi wyznaczonemu środki finansowe z budżetu państwa w związku
z poniesioną przez tego operatora stratą.

Art. 52. 1. Prezes UKE zapewnia przeprowadzanie badania czasu przebiegu
przesyłek pocztowych uzyskanego w danym roku w zakresie usług powszechnych
w obrocie krajowym przez operatora wyznaczonego oraz zapewnia weryfikację
prawidłowości realizacji badania, a także jego wyników.
2. Badanie przeprowadza podmiot wyspecjalizowany w realizacji badań
rynkowych nieposiadający powiązań własnościowych lub kontrolnych z operatorem
wyznaczonym.
3. Badanie może być przeprowadzone przez operatora wyznaczonego w oparciu
o dane z informatycznego systemu śledzenia przesyłek pocztowych stosowanego
przez tego operatora. Wyniki badania operator wyznaczony przekazuje Prezesowi
UKE.
4. Operator wyznaczony stosujący informatyczny system śledzenia przesyłek
pocztowych jest obowiązany udostępnić Prezesowi UKE, na jego żądanie, dane z tego
systemu.
5. Prawidłowość realizacji badania, o którym mowa w ust. 2 i 3, oraz jego wyniki
są weryfikowane przez podmiot wyspecjalizowany, nieposiadający powiązań
własnościowych lub kontrolnych z operatorem wyznaczonym i podmiotem
przeprowadzającym badanie.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowanym badaniu,
podmiot dokonujący weryfikacji zleca podmiotowi przeprowadzającemu badanie
podjęcie działań korygujących polegających na wyeliminowaniu błędów i zapewniających poprawność wyników badania.
7. Prezes UKE zapewnia opracowanie metodyki badań oraz:
1) uwzględnienie w metodyce badań, o których mowa w ust. 2, specyfiki
technologii świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego
w zakresie, w jakim jest to określone w normie przenoszącej normę EN 13850;
2) udział operatora wyznaczonego na etapie opracowywania metodyki badań,
o których mowa w ust. 2, w zakresie sporządzania studium przepływu
rzeczywistych przesyłek;
3) udział operatora wyznaczonego w opracowaniu metodyki prowadzenia badań,
o których mowa w ust. 3.
8. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP, w terminie do dnia
31 maja każdego roku, roczny raport zawierający wyniki badań, o których mowa
w ust. 1, za poprzedni rok i zawierający informacje w zakresie zgodnym z zakresem
sprawozdania określonego w normie przenoszącej normę EN 13850.
9. Zabrania się udostępniania i publikowania informacji dotyczących danych
umożliwiających identyfikację i lokalizację uczestników badania oraz identyfikację
obszarów nieobjętych badaniem.

Art. 53. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany ustalać opłaty za usługi
powszechne w sposób przejrzysty i niedyskryminujący oraz odzwierciedlający koszty
świadczenia tych usług.
2. W przypadku ustalenia przez operatora wyznaczonego niejednolitych opłat za
usługi powszechne, Prezes UKE może nałożyć na operatora, w drodze decyzji,
obowiązek stosowania jednolitych opłat za te usługi na terytorium całego kraju, jeżeli
jest to konieczne dla zapewnienia świadczenia usług powszechnych, w szczególności
ich przystępności cenowej. Wydając decyzję Prezes UKE bierze pod uwagę
zachowanie równowagi finansowej operatora wyznaczonego i rentowności usług
powszechnych oraz wpływ zmian wysokości opłat za usługi powszechne na ostateczny poziom kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych
i możliwości jego sfinansowania.
3. Decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE podejmuje w terminie 60 dni od
dnia otrzymania informacji, o której mowa w art. 50.

Art. 54. 1. Operator wyznaczony może stosować taryfy specjalne, niższe od
obowiązujących za dany rodzaj lub sposób świadczenia usługi powszechnej,
w stosunku do nadawców, którzy wykonują uzgodnione z operatorem czynności
związane z przygotowaniem lub opracowaniem przesyłek pocztowych lub uzgodnią
z nim dodatkowe warunki w zakresie sposobu świadczenia usługi oraz do nadawców
nadających znaczną liczbę przesyłek w ustalonym z operatorem okresie, pod
warunkiem że operator przy ustalaniu taryf specjalnych:
1) stosuje wobec nadawców jednolite i równe kryteria zarówno co do opłat za usługi
powszechne, jak i warunków związanych z umową o świadczenie tych usług;
2) uwzględnia poniesione koszty świadczenia usługi powszechnej.
2. Operator wyznaczony jest obowiązany określić w regulaminie, o którym
mowa w art. 49 ust. 1, kryteria ustalania taryf specjalnych oraz odpowiadające tym
kryteriom procentowe poziomy opustów od opłat obowiązujących za dany rodzaj lub
sposób świadczenia usługi powszechnej, z uwzględnieniem zasad, o których mowa
w ust. 1. Poziomy opustów mogą być określone przedziałowo.

Art. 55. 1. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, na trzyletnie okresy
maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne, mając na uwadze koszty
świadczenia usług powszechnych, zapewnienie przystępności cenowej tych usług oraz
uwarunkowania rynkowe i ekonomiczne.
2. Maksymalne roczne poziomy opłat za usługi powszechne mogą być określane
przez Prezesa UKE dla poszczególnych usług powszechnych lub dla tych usług
pogrupowanych ze względu na ich podobieństwo. Maksymalne roczne poziomy opłat
za usługi powszechne określa się zgodnie z metodologią, o której mowa w ust. 5.
3. Operator wyznaczony jest obowiązany przedstawić na wezwanie Prezesa UKE
w terminie w nim określonym, nie krótszym niż 7 dni, dane niezbędne do ustalenia
maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne wraz
z uzasadnieniem, które powinno w szczególności wskazywać sposób ich wyliczenia.
4. Prezes UKE może wezwać operatora wyznaczonego do przedstawienia,
w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania, wyjaśnień
niezbędnych do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia,
metodologię ustalania maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi
powszechne, zapewniając uwzględnienie w metodologii kosztów świadczenia usług
powszechnych, zmian warunków rynkowych oraz jej przejrzystość.

Art. 56. 1. W przypadku znacznych zmian wartości danych stosowanych przy
ustaleniu maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne, Prezes
UKE może zmienić decyzję, o której mowa w art. 55 ust. 1, określając maksymalne
roczne poziomy opłat za usługi powszechne na czas pozostały do zakończenia
trzyletniego okresu, o którym mowa w art. 55 ust. 1.
2. Decyzja, o której mowa w art. 55 ust. 1, może być także zmieniona w związku
z powzięciem przez Prezesa UKE informacji o prognozowanej wysokości kosztu netto
i straty na usługach powszechnych, o której mowa w art. 110, lub otrzymaniem planu
działań naprawczych, o którym mowa w art. 111.
3. Przepisy art. 55 ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 57. 1. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt cennika
usług powszechnych albo projekt zmian do obowiązującego cennika wraz
z określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia każdej usługi, co
najmniej na 60 dni przed planowanym terminem ich wprowadzenia.
2. Prezes UKE może, w drodze decyzji, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia
projektu cennika usług powszechnych albo zmian do obowiązującego cennika, wnieść
sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu cennika albo projektu zmian do
obowiązującego cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami ustawy,
w szczególności w przypadku przekroczenia maksymalnych rocznych poziomów
opłat za usługi powszechne określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1.
Cennik usług powszechnych albo jego zmiany w zakresie objętym sprzeciwem
Prezesa UKE nie wchodzą w życie.

Art. 58. 1. Operator wyznaczony może wystąpić do Prezesa UKE z wnioskiem
o wydanie zgody na zmianę cennika usług powszechnych lub jego części skutkującą
przekroczeniem maksymalnych rocznych poziomów opłat za usługi powszechne
określonych w decyzji, o której mowa w art. 55 ust. 1, jeżeli jest to niezbędne dla
zapewnienia świadczenia usług powszechnych bez naruszenia równowagi finansowej
operatora wyznaczonego w zakresie dotyczącym świadczenia usług powszechnych.
2. Prezes UKE wydaje decyzję w sprawie wniosku, o którym mowa w ust. 1,
w terminie 60 dni od dnia jego złożenia, mając na uwadze zapewnienie dostępności
usług powszechnych oraz sytuację finansową operatora wyznaczonego w zakresie
dotyczącym świadczenia usług powszechnych i potrzebę zapewnienia rentowności
tych usług.

Art. 59. Cennik usług powszechnych oraz zmiany do obowiązującego cennika
podlegają niezwłocznie ogłoszeniu na stronie podmiotowej BIP oraz są udostępniane
w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego i na jego stronie internetowej,
a ponadto stanowią nieodpłatny załącznik do umowy o świadczenie usługi pocztowej,
której przedmiotem jest świadczenie usługi powszechnej, gdy wynika to z właściwości
zawieranej umowy.

Art. 60. 1. Operator wyznaczony nie może odmówić właściwego zabezpieczenia
przesyłki pocztowej zgodnie z wymaganiami umowy lub regulaminu świadczenia
usług powszechnych.
2. Z tytułu wykonania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, operator
wyznaczony może pobierać opłatę uwzględniającą koszty wykonania zabezpieczenia.

Art. 61. 1. Podmioty wykonujące publiczną regularną komunikację lądową,
lotniczą, morską lub śródlądową są obowiązane przewozić odpłatnie przesyłki
pocztowe będące przedmiotem usługi powszechnej.
2. Podmiot zarządzający stacją kolejową, lotniskiem cywilnym lub portem
morskim albo śródlądowym jest obowiązany zapewnić operatorowi wyznaczonemu
dostęp do niezbędnych pomieszczeń i urządzeń umożliwiający załadunek
i wyładunek, o ile nie utrudnia to racjonalnego z nich korzystania.
3. Szczegółowe warunki wykonywania przez podmioty obowiązków, o których
mowa w ust. 1 i 2, ustala się w umowie, która powinna być zawarta w terminie 30 dni
od dnia wystąpienia przez operatora wyznaczonego o jej zawarcie.
4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli nieruchomość stanowi przedmiot
użytkowania, najmu, dzierżawy lub trwałego zarządu.

Art. 62. Operator wyznaczony zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do
usług powszechnych przez:
1) organizację pracy placówek pocztowych umożliwiającą osobom poruszającym
się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te
placówki;
2) tworzenie w placówkach pocztowych odpowiednio oznakowanych stanowisk
obsługi osób niepełnosprawnych;
3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu
umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za
pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek
pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości
użytkowanej przez tę placówkę;
4) doręczanie osobom:
a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania
z wózka inwalidzkiego,
b) niewidomym lub ociemniałym
– na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych,
przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot
pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej
skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce
pocztowej;
5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania
prawidłowo opłaconej przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną.

Art. 63. 1. Właściciel, użytkownik wieczysty lub posiadacz samoistny
nieruchomości jest obowiązany umożliwić operatorowi wyznaczonemu umieszczenie
nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów,
a także eksploatację i konserwację tych urządzeń. Warunki korzystania przez
operatora wyznaczonego z nieruchomości określa się w umowie, która powinna być
zawarta w terminie 30 dni od dnia wystąpienia operatora wyznaczonego o jej
zawarcie.
2. Nadawcze skrzynki pocztowe oraz automaty do pocztowej obsługi klientów
powinny być umieszczane, eksploatowane i konserwowane w sposób jak najmniej
uciążliwy dla właściciela oraz podmiotu korzystającego z nieruchomości, na której są
umieszczone.

Art. 64. 1. Jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są obowiązane umożliwić
operatorowi wyznaczonemu umieszczenie, a także eksploatację i konserwację
nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów na zajmowanych i administrowanych przez siebie nieruchomościach, o ile nie ogranicza
to racjonalnego korzystania z tych nieruchomości.
2. Korzystanie z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, w zakresie niezbędnym
do umieszczenia, eksploatacji lub konserwacji umieszczonej na niej nadawczej
skrzynki pocztowej oraz automatów do pocztowej obsługi klientów jest nieodpłatne.

Art. 65. W przypadku sporów między operatorem wyznaczonym a jednostkami
zaliczonymi do sektora finansów publicznych dotyczących zakresu obowiązków,
o których mowa w art. 64, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284,
471 i 782).

Art. 66. 1. Operator wyznaczony posiadający:
1) skrytki pocztowe,
2) własne oddawcze skrzynki pocztowe,
3) system kodów pocztowych identyfikujących obszary doręczeń,
4) bazy informacji o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek pocztowych
– zwane dalej „elementami infrastruktury pocztowej”, jest obowiązany zapewnić
dostęp do tych elementów operatorom pocztowym świadczącym usługi wchodzące
w zakres usług powszechnych.
2. Operator wyznaczony jest obowiązany zapewnić operatorom, którzy nie
świadczą usług wchodzących w zakres usług powszechnych dostęp do elementów
infrastruktury pocztowej, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
3. Operator wyznaczony jest obowiązany zapewnić dostęp do elementów
infrastruktury pocztowej w zakresie określonym w umowie o dostęp do elementów
infrastruktury pocztowej, zwanej dalej „umową o dostęp”.
4. Umowa o dostęp jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Art. 67. 1. Operator wyznaczony określa warunki i wysokość opłat za dostęp do
elementów infrastruktury pocztowej odpowiednio w regulaminie dostępu do
elementów infrastruktury pocztowej i cenniku dostępu do elementów infrastruktury
pocztowej.
2. Warunki i wysokość opłat, o których mowa w ust. 1, określa się w sposób
przejrzysty i niedyskryminujący, przy czym wysokość opłat powinna uwzględniać
koszty zapewnienia dostępu do elementów infrastruktury pocztowej.
3. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekty regulaminu
dostępu do elementów infrastruktury pocztowej oraz cennika dostępu do elementów
infrastruktury pocztowej lub projekty ich zmian wraz z uzasadnieniem, zawierającym
w szczególności określenie poszczególnych składników kosztów tego dostępu,
w terminie co najmniej 60 dni przed planowanym terminem wprowadzenia w życie
regulaminu lub cennika lub ich zmian.
4. Prezes UKE może w drodze decyzji, w terminie do 30 dni od dnia
przedłożenia projektów regulaminu dostępu do elementów infrastruktury pocztowej
lub cennika dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub projektów ich zmian,
wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części przedłożonego projektu, jeżeli są
sprzeczne z przepisami ustawy. Regulamin dostępu do elementów infrastruktury
pocztowej oraz cennik dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub projekty
ich zmian w zakresie objętym sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.
5. Prezes UKE może w decyzji, o której mowa w ust. 4, nałożyć na operatora
wyznaczonego obowiązek przedłożenia poprawionych projektów regulaminu dostępu
do elementów infrastruktury pocztowej lub cennika dostępu do elementów
infrastruktury pocztowej lub projektów ich zmian w części objętej sprzeciwem.
6. Prezes UKE może żądać od operatora wyznaczonego dodatkowych
dokumentów lub udzielenia dodatkowych informacji w zakresie związanym
z projektami regulaminu dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub cennika
dostępu do elementów infrastruktury lub projektów ich zmian. Do tego czasu termin,
o którym mowa w ust. 4, ulega zawieszeniu.
7. Regulamin dostępu do elementów infrastruktury pocztowej oraz cennik
dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub ich zmiany podlegają publikacji
na stronie podmiotowej BIP.

Art. 68. 1. W przypadku braku zatwierdzonych w trybie art. 67 ust. 4–
6 regulaminu dostępu do elementów infrastruktury pocztowej lub cennika dostępu do
elementów infrastruktury pocztowej albo niezawarcia umowy o dostęp, Prezes UKE,
na pisemny wniosek operatora pocztowego zainteresowanego zawarciem umowy
o dostęp, może nałożyć, w drodze decyzji, na operatora wyznaczonego obowiązek podjęcia negocjacji w celu zawarcia takiej umowy. Prezes UKE określa w decyzji
termin zakończenia negocjacji nie dłuższy niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.
2. W przypadku niepodjęcia negocjacji w sprawie zawarcia umowy o dostęp,
odmowy zawarcia lub niezawarcia tej umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1,
operator pocztowy zainteresowany zawarciem umowy o dostęp może zwrócić się do
Prezesa UKE z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie dostępu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) projekt umowy o dostęp;
2) wskazanie tych części projektu umowy o dostęp, co do których strony negocjacji
nie doszły do porozumienia;
3) stanowiska stron negocjacji w spornych kwestiach.
4. Strony negocjacji są obowiązane do przedłożenia Prezesowi UKE, na jego
wezwanie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania,
dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku
o wydanie decyzji w sprawie dostępu.

Art. 69. 1. Prezes UKE podejmuje decyzję w sprawie dostępu, biorąc pod
uwagę:
1) charakter zaistniałych kwestii spornych oraz praktyczną możliwość ich
rozwiązania;
2) zapewnienie:
a) utrzymania ciągłości świadczenia usług powszechnych,
b) niedyskryminacyjnych warunków dostępu,
c) rozwoju konkurencyjnego rynku usług pocztowych.
2. Decyzja w sprawie dostępu zastępuje umowę o dostęp w zakresie objętym
decyzją.
3. W przypadku zawarcia umowy o dostęp decyzja w sprawie dostępu wygasa
w zakresie objętym umową.
4. W sprawach roszczeń majątkowych z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania obowiązków wynikających z decyzji w sprawie dostępu właściwa jest
droga postępowania sądowego.

Art. 70. 1. Operator wyznaczony posiadający bazę informacji o zmianie adresu
w celu przekierowania przesyłek pocztowych, któremu podmiot korzystający z usług
pocztowych zgłosił informację o zmianie adresu w celu przekierowania przesyłek
pocztowych, jest obowiązany przekazać tę informację operatorom pocztowym, z którymi zawarł umowę o dostęp w zakresie, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4,
jeżeli podmiot dokonujący zgłoszenia wyraził zgodę na przekazanie informacji
o zmianie adresu pozostałym operatorom pocztowym.
2. Za przyjęcie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, operator wyznaczony może
pobrać opłatę.

Art. 71. 1. Operator wyznaczony jest wybierany na okres 10 lat przez Prezesa
UKE, w drodze decyzji, spośród operatorów pocztowych wyłonionych w drodze
konkursu ogłaszanego przez Prezesa UKE.
2. Do konkursu może przystąpić operator pocztowy prowadzący działalność
pocztową na podstawie wpisu do rejestru, który posiada zdolność ekonomiczną
i techniczną obejmującą co najmniej:
1) sieć placówek pocztowych,
2) sieć centrów rozdzielczych,
3) środki transportu,
4) organizację przedsiębiorstwa,
5) płynność finansową
– umożliwiające realizację zadań operatora wyznaczonego.
3. Prezes UKE dokonuje wyboru operatora wyznaczonego, mając na uwadze:
1) zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych;
2) zapewnienie wymaganych wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych
oraz dostępności usług powszechnych;
3) koszt świadczenia usług powszechnych przedstawiony przez operatora
pocztowego;
4) zapewnienie rentowności świadczenia usług powszechnych;
5) zadania operatora wyznaczonego, w tym wykonywane na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
6) zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług
powszechnych.
4. Decyzja o wyborze operatora wyznaczonego zawiera w szczególności:
1) firmę przedsiębiorcy, określenie jego siedziby i adresu albo miejsca
zamieszkania i adresu głównego miejsca wykonywania działalności pocztowej;
2) oznaczenie formy prawnej przedsiębiorcy i numer w rejestrze przedsiębiorców
albo w innym właściwym rejestrze;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);
4) numer w rejestrze;
5) termin rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązku świadczenia usług
powszechnych.

Art. 72. 1. Prezes UKE ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz na
stronie podmiotowej BIP konkurs na operatora wyznaczonego.
2. Konkurs ogłasza się co najmniej na 12 miesięcy przed upływem terminu, na
jaki został wybrany operator wyznaczony, lub każdorazowo w przypadku
konieczności wyboru nowego operatora wyznaczonego.
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
1) wymagany zakres informacji umieszczanych w ogłoszeniu o konkursie na
operatora wyznaczonego, kierując się przepisami art. 46 ust. 2 oraz mając na
uwadze, że minimalny zakres informacji w ogłoszeniu o konkursie powinien
obejmować co najmniej warunki uczestnictwa w konkursie, termin składania
ofert i kryteria ich oceny;
2) zakres wymaganej dokumentacji konkursowej, mając na uwadze kompletność
dokumentacji niezbędnej do wyboru operatora wyznaczonego oraz to, że zakres
dokumentacji konkursowej powinien co najmniej określać warunki uczestnictwa
w konkursie, wymagania jakim powinna odpowiadać oferta i kryteria oceny
ofert;
3) tryb postępowania konkursowego, mając na uwadze przejrzystość, rzetelność
i obiektywność postępowania konkursowego.

Art. 73. 1. Prezes UKE, w drodze decyzji, uznaje konkurs za nierozstrzygnięty,
jeżeli:
1) do konkursu w terminie określonym w ogłoszeniu nie przystąpił żaden operator
pocztowy;
2) żaden z operatorów pocztowych nie spełnił warunków uczestnictwa
w konkursie;
3) żaden z operatorów pocztowych nie zapewni realizacji zadań operatora
wyznaczonego.
2. Informacja o uznaniu konkursu za nierozstrzygnięty jest wywieszana
w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „Urzędem”, oraz
zamieszczana na stronie podmiotowej BIP.
3. W przypadku gdy konkurs nie zostanie rozstrzygnięty obowiązki operatora
wyznaczonego wykonuje dotychczasowy operator wyznaczony.
4. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, okres, na jaki przedłuża
dotychczasowemu operatorowi wyznaczonemu wykonywanie obowiązków operatora
wyznaczonego, nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat, kierując się stopniem
rozwoju konkurencyjnego rynku usług pocztowych, zakresem obowiązku, o którym
mowa w art. 46 ust. 2, koniecznością zachowania ciągłości świadczenia usług
powszechnych oraz ich dostępności.

Art. 74. Prezes UKE ogłasza wyniki konkursu przez ich wywieszenie
w siedzibie Urzędu oraz zamieszczenie na stronie podmiotowej BIP. Prezes UKE
informuje o wyborze operatora wyznaczonego, podając jego firmę, siedzibę i adres.

Art. 75. 1. Prezes UKE z urzędu lub na wniosek uczestnika konkursu złożony
w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, w drodze decyzji,
unieważnia konkurs, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa.
2. Unieważnienie konkursu stanowi podstawę wznowienia postępowania
w sprawie konkursu.

Art. 76. Prezes UKE niezwłocznie informuje Komisję Europejską o wyborze
operatora wyznaczonego, podając jego firmę, siedzibę i adres oraz datę rozpoczęcia
przez niego realizacji zadań operatora wyznaczonego.

Art. 77. 1. Decyzja Prezesa UKE o wyborze operatora wyznaczonego wygasa
w przypadku:
1) wykreślenia operatora wyznaczonego z rejestru;
2) wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności pocztowej przez operatora
wyznaczonego;
3) wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy będącego
operatorem wyznaczonym.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE, w drodze decyzji,
wskazuje operatora pocztowego, który pełni obowiązki operatora wyznaczonego do
czasu rozpoczęcia realizacji zadań przez operatora wyznaczonego wybranego
w drodze konkursu.
3. Prezes UKE określa, w decyzji, o której mowa w ust. 2, okres, na jaki
powierza wykonywanie obowiązków operatora wyznaczonego, nie krótszy niż
12 miesięcy i nie dłuższy niż 3 lata, kierując się stopniem rozwoju rynku pocztowego,
zakresem obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 2, koniecznością zachowania
ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz ich dostępności.
4. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 2, Prezes UKE bierze pod uwagę:
1) zachowanie ciągłości świadczenia usług powszechnych oraz ich dostępności;
2) zdolność ekonomiczną i techniczną operatora pocztowego do świadczenia usług
powszechnych;
3) zdolność operatora pocztowego do wykonywania zadań, w tym na rzecz
obronności, bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego w zakresie
wynikającym z obowiązków operatora wyznaczonego.
5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
6. W przypadku gdy żaden z operatorów pocztowych nie spełnia kryteriów,
o których mowa w ust. 4, Prezes UKE, w drodze decyzji, wskazuje operatorów
pocztowych, którzy pełnić będą obowiązki operatora wyznaczonego, dokonując
podziału tego obowiązku według kryterium terytorialnego lub poszczególnych usług
powszechnych, w sposób zapewniający brak nakładania się obowiązków świadczenia
usług powszechnych. Przepisy ust. 3–5 stosuje się.
7. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 6, operatorzy
wyznaczeni są obowiązani do zawarcia, w zakresie niezbędnym dla zachowania
interoperacyjności świadczenia usług powszechnych, umów o współpracy, w tym
o wzajemnym dostępie do sieci pocztowej, na przejrzystych i niedyskryminujących
warunkach.

Art. 78. 1. Prezes UKE może uchylić decyzję o wyborze operatora
wyznaczonego w przypadku:
1) uporczywego naruszania przez operatora wyznaczonego warunków świadczenia
usług powszechnych,
2) wykazywania przez operatora wyznaczonego rażąco wysokiego kosztu netto
obowiązku świadczenia usług powszechnych,
3) nierentowności usług powszechnych i uznania przez Prezesa UKE, że
przedstawiony przez operatora wyznaczonego program działań na rzecz
przywrócenia i utrzymania ich rentowności nie zapewni osiągnięcia tego celu – jeżeli analiza rynku pocztowego wskazuje, że obowiązek świadczenia usług
powszechnych może być zrealizowany przez innego operatora pocztowego.
2. Prezes UKE jest obowiązany poinformować operatora wyznaczonego
o stwierdzeniu zaistnienia przesłanek wymienionych w ust. 1, które mogą skutkować
uchyleniem decyzji o wyborze operatora wyznaczonego.
3. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania przez operatora
wyznaczonego informacji, o której mowa w ust. 2, stwierdzone nieprawidłowości nie
zostały usunięte Prezes UKE uchyla decyzję o wyborze operatora wyznaczonego.
4. W przypadku uchylenia decyzji o wyborze operatora wyznaczonego operator
pocztowy wykonuje obowiązki operatora wyznaczonego do czasu przejęcia ich przez
nowego operatora wyznaczonego.

Art. 79. 1. Operator wyznaczony, który z przyczyn nieleżących po jego stronie
nie będzie mógł dalej świadczyć usług powszechnych, jest obowiązany niezwłocznie
poinformować Prezesa UKE o zamiarze zaprzestania świadczenia tych usług, a także
o działaniach podjętych dla zachowania ciągłości ich świadczenia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE uchyla decyzję
o wyborze operatora wyznaczonego.
3. Operator pocztowy nie może zaprzestać świadczenia usług powszechnych do
czasu przejęcia ich świadczenia przez nowego operatora wyznaczonego.

Art. 80. Prezes UKE podaje do publicznej wiadomości na stronie podmiotowej
BIP informację o:
1) zmianie operatora wyznaczonego;
2) przedłużeniu wykonywania obowiązków dotychczasowemu operatorowi
wyznaczonemu w trybie art. 73 ust. 4;
3) prawach i obowiązkach operatorów wyznaczonych ustanowionych w trybie
art. 77 ust. 2, 3 i 6;
4) terminie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania obowiązków operatora
wyznaczonego.

Art. 81. Operator pocztowy jest obowiązany do wykonywania zadań
i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zakresie i na warunkach określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych.

Art. 82. 1. Operator pocztowy, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności
pocztowej, jest obowiązany do nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej
przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości
wykonywania przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajową Administrację Skarbową i Służbę Ochrony
Państwa, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”, oraz przez prokuraturę i sądy, ich
zadań określonych odrębnymi przepisami, wymagających:
1) uzyskania danych o operatorze pocztowym, świadczonych usługach pocztowych
oraz informacji umożliwiających identyfikację korzystających z tych usług,
2) udostępniania przesyłek pocztowych w celu kontroli treści korespondencji lub
zawartości przesyłek,
3) udostępniania zatrzymanej przez operatora przesyłki pocztowej w przypadku
podejrzenia, że stanowi przedmiot przestępstwa, do oględzin przez uprawnione
podmioty,
4) dopuszczenia do dalszego przewozu przesyłki pocztowej zawierającej
przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo
zastąpieniu w całości lub w części
– zgodnie z zasadami i trybem określonymi w przepisach odrębnych.
2. Prezes UKE na wniosek operatora pocztowego uzasadniony obiektywnymi
i niezależnymi od niego technicznymi lub organizacyjnymi przyczynami
uniemożliwiającymi dalsze wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, po
uzyskaniu, w terminie określonym w art. 106 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego, zgody uprawnionych podmiotów, może
w całości lub w części, w drodze decyzji, obowiązek ten zawiesić na okres nie dłuższy
niż 6 miesięcy. Wniosek składa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
wystąpienia zdarzenia uniemożliwiającego dalsze wykonywanie obowiązku. Do
wniosku dołącza się harmonogram osiągnięcia przez operatora pocztowego pełnej
zdolności do wykonywania obowiązku.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
i sposób wypełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, mając na względzie, aby
wykonywanie tego obowiązku w jak najmniejszym stopniu zakłócało funkcjonowanie przedsiębiorstwa operatora pocztowego oraz kierując się zasadą osiągnięcia celu przy
jak najniższych nakładach.

Art. 83. 1. Operator pocztowy, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 2, jest obowiązany
posiadać aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach
nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów
wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości
świadczonych usług pocztowych, zwanych dalej „sytuacjami szczególnego
zagrożenia”, uwzględniające obszar wykonywanej działalności pocztowej, w których
określa w szczególności:
1) zasady współpracy z innymi operatorami pocztowymi;
2) zasady współpracy z podmiotami koordynującymi działania ratownicze,
podmiotami właściwymi w sprawach zarządzania kryzysowego, służbami
ustawowo powołanymi do niesienia pomocy, a także innymi podmiotami
realizującymi zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3) sposób zachowania ciągłości świadczenia usług pocztowych, a w przypadku
utraty tej ciągłości sposób jej przywrócenia, z uwzględnieniem pierwszeństwa
podmiotów i służb, o których mowa w pkt 2;
4) sposób technicznego i organizacyjnego przygotowania oraz procedury działania
w przypadku nałożenia na operatora pocztowego przez Prezesa UKE
dodatkowych obowiązków, o których mowa w art. 84 ust. 1;
5) sposób zabezpieczenia zasobów operatora pocztowego w sytuacjach
szczególnego zagrożenia oraz przed nieuprawnionym dostępem.
2. Operator pocztowy sporządzający plan, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
uzgodnienia jego treści z organami, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie ust. 4, oraz w zakresie określonym w tych przepisach.
3. Plan, o którym mowa w ust. 1, podlega aktualizacji:
1) okresowej – nie rzadziej niż raz na pięć lat;
2) bieżącej – w przypadku wystąpienia okoliczności wpływających na jego treść.
4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:
1) określi:
a) rodzaje, zawartość oraz tryb sporządzania i aktualizacji planów,
b) organy uzgadniające plany oraz zakres tych uzgodnień,
c) rodzaje operatorów pocztowych obowiązanych do uzgadniania zawartości
planów,
2) może określić rodzaje działalności pocztowej lub rodzaje operatorów
pocztowych niepodlegających obowiązkowi sporządzania planu
– mając na uwadze zakres i obszar wykonywanej działalności pocztowej, wielkość
operatora pocztowego i jego znaczenie dla gospodarki, obronności, bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wymagania dotyczące
planów, o których mowa w ust. 1.

Art. 84. 1. W przypadku wystąpienia sytuacji szczególnego zagrożenia, Prezes
UKE, kierując się rozmiarem zagrożenia i potrzebą ograniczenia jego następstw,
z zachowaniem zasady minimalizowania negatywnego wpływu nałożonych na
operatora pocztowego obowiązków, może, w drodze decyzji:
1) nałożyć na operatora pocztowego obowiązek zachowania ciągłości świadczenia
usług pocztowych;
2) nakazać operatorowi pocztowemu nieodpłatne świadczenie niektórych usług
pocztowych związanych z usuwaniem skutków wystąpienia sytuacji
szczególnego zagrożenia.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
3. Decyzja, o której mowa w ust. 1:
1) wydawana jest z urzędu lub na wniosek podmiotów koordynujących działania
ratownicze, podmiotów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego,
służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, a także innych podmiotów
realizujących zadania na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) może być ogłoszona ustnie operatorowi pocztowemu bez uzasadnienia, jeżeli
wymagają tego względy obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego; przepis art. 14 § 2 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, minister właściwy do spraw
łączności zapewnia operatorowi pocztowemu środki finansowe z budżetu państwa
niezbędne do wykonania nałożonego zadania.

Art. 85. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany posiadać aktualny
i uzgodniony plan współdziałania z wojskową pocztą polową w sytuacji
wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego.
2. Operator wyznaczony sporządzający plan, o którym mowa w ust. 1, dokonuje
uzgodnienia jego zawartości z organami, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie ust. 4, oraz w zakresie określonym w tych przepisach.
3. Plan, o którym mowa w ust. 1, podlega aktualizacji:
1) w przypadku wprowadzania zmian organizacyjnych oraz zmian
w infrastrukturze operatora wyznaczonego lub sposobie i zakresie świadczenia
usług pocztowych, mających wpływ na realizację planu;
2) po uzyskaniu od Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego informacji
dotyczących zmian w funkcjonowaniu wojskowej poczty polowej, mających
wpływ na realizację planu.
4. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, zawartość oraz tryb sporządzania
i aktualizacji planu, o którym mowa w ust. 1, organy uzgadniające ten plan i zakres
uzgodnień, biorąc pod uwagę rozmieszczenie sieci pocztowej operatora
wyznaczonego.

Art. 86. 1. Operator pocztowy jest obowiązany dostarczać na żądanie Prezesa
UKE dane dotyczące świadczonych usług pocztowych niezbędne do przygotowania
systemów łączności na potrzeby obronne państwa, w tym dotyczące systemu
kierowania bezpieczeństwem narodowym, używanej do tego celu infrastruktury,
zasobów kadrowych, środków transportowych i wyposażenia umożliwiającego
dystrybucję przesyłek pocztowych, oraz aktualizować przekazywane dane po każdej
ich zmianie.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, są gromadzone w bazie danych utworzonej
i zarządzanej przez Prezesa UKE. Bazę aktualizuje się niezwłocznie po każdej zmianie
danych.
3. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres danych, o których mowa w ust. 1, formę i tryb ich dostarczania
oraz aktualizacji, mając na uwadze warunki i sposób przygotowania oraz
wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa, bezpieczeństwo
przekazywanych danych oraz zapewnienie ich jednorodnej postaci.

Art. 87. 1. Do odpowiedzialności operatorów pocztowych za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.
– Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Podwykonawca, o którym mowa w art. 6 ust. 4, ponosi wobec operatora
pocztowego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w zakresie działalności pocztowej jak operator pocztowy, z wyłączeniem art. 92–94.
Roszczenia przysługujące operatorowi pocztowemu wobec takiego podwykonawcy
przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, w którym operator pocztowy
naprawił szkodę.
3. Operator pocztowy, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej
z nadawcą, odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej,
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
1) wskutek siły wyższej;
2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą
operatora pocztowego;
3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo
regulaminu świadczenia usług pocztowych lub powszechnych;
4) z powodu właściwości przesyłanej rzeczy.
Operator pocztowy powołując się na jedną z przyczyn wymienionych w pkt 1–4,
przedstawia dowód jej wystąpienia.
4. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
usługi powszechnej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło
wskutek strajku pracowników tego operatora przeprowadzonego zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
5. Operator pocztowy odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
usługi pocztowej w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie lub
nienależyte jej wykonanie:
1) jest następstwem czynu niedozwolonego;
2) nastąpiło z winy umyślnej operatora;
3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora.
6. Roszczenie z tytułu nienależytego wykonania usługi pocztowej wygasa
wskutek przyjęcia przesyłki pocztowej bez zastrzeżeń, chyba że ubytki lub uszkodzenia przesyłki pocztowej niedające się z zewnątrz zauważyć uprawniony
stwierdził po przyjęciu przesyłki i nie później niż po upływie 7 dni od przyjęcia
przesyłki zgłosił operatorowi pocztowemu roszczenie z tego tytułu oraz udowodnił, że
ubytki lub uszkodzenia przesyłki powstały w czasie między przyjęciem przesyłki
przez operatora pocztowego w celu wykonania usługi pocztowej a jej doręczeniem
adresatowi.

Art. 88. 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
powszechnej przysługuje odszkodowanie:
1) za utratę przesyłki poleconej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej
jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty pobranej przez operatora
wyznaczonego za traktowanie przesyłki pocztowej jako przesyłki poleconej;
2) za utratę paczki pocztowej – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej
jednak niż dziesięciokrotność opłaty pobranej za jej nadanie;
3) za utratę przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości żądanej przez
nadawcę, nie wyższej jednak niż zadeklarowana wartość przesyłki;
4) za ubytek zawartości lub uszkodzenie paczki pocztowej lub przesyłki poleconej
– w wysokości żądanej przez nadawcę lub w wysokości zwykłej wartości
utraconych lub uszkodzonych rzeczy, nie wyższej jednak niż maksymalna
wysokość odszkodowania, o którym mowa w pkt 1 lub 2;
5) za ubytek zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości
zwykłej wartości utraconych rzeczy;
6) za uszkodzenie zawartości przesyłki z zadeklarowaną wartością – w wysokości
zwykłej wartości rzeczy, których uszkodzenie stwierdzono.
2. Odszkodowania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, nie mogą być wyższe niż
zadeklarowana wartość przesyłki.
3. Z tytułu nienależytego wykonania usługi powszechnej odszkodowanie
przysługuje również za doręczenie przesyłki listowej rejestrowanej najszybszej
kategorii w terminie późniejszym niż w 4 dniu po dniu nadania – w wysokości
stanowiącej różnicę między opłatą za przesyłkę listową najszybszej kategorii danego
przedziału wagowego, a opłatą za taką przesyłkę niebędącą przesyłką najszybszej
kategorii tego samego przedziału wagowego.
4. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej
niebędącej usługą powszechną przysługuje odszkodowanie:
1) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką
z korespondencją – w wysokości nie wyższej niż zwykła wartość utraconych lub
uszkodzonych rzeczy,
2) za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki pocztowej z zadeklarowaną
wartością – w wysokości żądanej przez nadawcę, nie wyższej jednak niż
zadeklarowana wartość przesyłki,
3) za utratę przesyłki z korespondencją – w wysokości dziesięciokrotności opłaty
za usługę nie niżej jednak niż pięćdziesięciokrotność opłaty za traktowanie
przesyłki listowej jako poleconej, określonej w cenniku usług powszechnych,
4) za opóźnienie w doręczeniu przesyłki pocztowej w stosunku do gwarantowanego
terminu doręczenia – w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności opłaty za
usługę
– chyba że postanowienia regulaminu świadczenia usługi pocztowej w zakresie
wysokości odszkodowania są korzystniejsze.
5. Kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych odszkodowań oraz zwrotu
opłaty za niewykonaną usługę pocztową, w tym powszechną, podlegają
oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki
przysługują od dnia:
1) w którym upłynął trzydziestodniowy termin wypłacenia odszkodowania liczony
od dnia uznania reklamacji lub
2) od dnia doręczenia wezwania do zapłaty.

Art. 89. Operator pocztowy jest obowiązany do wypłaty odszkodowania
w zakresie nienależytego wykonania usługi doręczenia przesyłek pocztowych
doręczanych w trybach określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego, ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460, z późn. zm.), ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 30, 413 i
568) oraz w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.) polegającego na:
1) nieprawidłowym wypełnieniu przez operatora pocztowego dokumentu
potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej przez adresata jeżeli
uniemożliwia to stwierdzenie prawidłowości doręczenia przesyłki lub
2) zwróceniu przesyłki rejestrowanej niezgodnie z terminem lub z uwagi na
nieprawidłowo wskazany powód
– w wysokości opłaty za usługę przesyłki rejestrowanej wraz z opłatą za zapewnienie
potwierdzenia jej odbioru oraz za zwrot tej przesyłki, jeżeli taka opłata została
pobrana.

Art. 90. W przypadku niedoręczenia adresatowi przez operatora wyznaczonego
kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym, o którym mowa w art. 15 ust. 1
pkt 3, przysługuje odszkodowanie w wysokości pięciokrotności opłaty pobranej za
jego nadanie. Zwrotowi podlega również kwota pieniężna określona w przekazie
pocztowym.

Art. 91. 1. W przypadku niewykonania usługi pocztowej operator pocztowy
zwraca w całości pobraną opłatę za usługę pocztową niezależnie od należnego
odszkodowania.
2. Niewykonaniem usługi powszechnej w zakresie przesyłki rejestrowanej jest
w szczególności doręczenie tej przesyłki lub zawiadomienia o próbie jej doręczenia
po upływie 14 dni od dnia jej nadania.
3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się:
1) dni ustawowo wolnych od pracy;
2) okresu, na który przesyłka rejestrowana została zatrzymana przez operatora
wyznaczonego w przypadkach określonych w art. 36 ust. 2.

Art. 92. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi
pocztowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:
1) nadawcy;
2) adresatowi – w przypadku gdy nadawca zrzeknie się na jego rzecz prawa
dochodzenia roszczeń albo gdy przesyłka pocztowa lub kwota pieniężna
określona w przekazie pocztowym zostanie doręczona adresatowi.
2. Nadawca albo adresat mogą zgłosić reklamację w każdej placówce pocztowej
operatora pocztowego, który zawarł umowę o świadczenie usługi pocztowej
z nadawcą.
3. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od
dnia nadania przesyłki pocztowej.
4. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać reklamacja za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej,
2) sposób wnoszenia reklamacji,
3) terminy wnoszenia reklamacji,
4) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego
– mając na uwadze maksymalne uproszczenie procedur reklamacyjnych w obrocie
krajowym, zapewnienie ich przejrzystości oraz niezbędną ochronę interesu nadawcy
i adresata, zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania usług powszechnych oraz sposób świadczenia tych
usług.

Art. 93. 1. Drogę postępowania reklamacyjnego w odniesieniu do usług
pocztowych uważa się za wyczerpaną w przypadku odmowy uznania reklamacji przez
operatora pocztowego albo niezapłacenia dochodzonej należności w terminie 30 dni
od dnia uznania reklamacji.
2. Roszczenia dochodzone na podstawie ustawy przedawniają się z upływem
12 miesięcy od dnia nadania przesyłki pocztowej.
3. Bieg przedawnienia roszczeń zawiesza się na okres od dnia wniesienia
reklamacji do dnia wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

Art. 94. Prawo dochodzenia roszczeń określonych w ustawie w zakresie
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej w postępowaniu
sądowym lub postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich przysługuje nadawcy albo adresatowi po wyczerpaniu drogi
postępowania reklamacyjnego.

Art. 95. 1. Spór cywilnoprawny między nadawcą albo adresatem a operatorem
pocztowym może być zakończony ugodą w drodze postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich prowadzi Prezes UKE, który w tym zakresie jest podmiotem
uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września
2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823).
3. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 września
2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, z tym że spór może
być prowadzony także wtedy, gdy nadawca albo adresat nie jest konsumentem.
4. Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich prowadzi się na wniosek adresata albo nadawcy albo z urzędu, jeżeli
wymaga tego ochrona interesu konsumenta.
5. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich zawiera co najmniej elementy określone w art. 33 ust.
2 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich, z tym że wnioskodawca może wnosić o przedstawienie stronom
propozycji rozwiązania sporu.
6. Do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich dołącza się uzasadnienie żądania strony oraz
kopie posiadanych przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających informacje
zawarte we wniosku.
7. Prezes UKE odmawia rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy jego przedmiot
wykracza poza kategorie sporów objęte właściwością Prezesa UKE.
8. Prezes UKE może odmówić rozpatrzenia sporu w przypadku, gdy:
1) wnioskodawca nie podjął przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich próby
kontaktu z operatorem pocztowym i bezpośredniego rozwiązania sporu;
2) spór jest błahy lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązywania sporów konsumenckich spowoduje uciążliwości dla operatora
pocztowego;
3) sprawa o to samo roszczenie między tymi samymi stronami jest w toku albo
została już rozpatrzona przez Prezesa UKE, inny właściwy podmiot albo sąd;
4) wartość przedmiotu sporu jest niższa od progu finansowego określonego
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ust. 12;
5) wnioskodawca złożył wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich po upływie roku od dnia,
w którym podjął próbę kontaktu z operatorem pocztowym i bezpośredniego
rozwiązania sporu;
6) rozpatrzenie sporu spowodowałoby poważne zakłócenie działania Prezesa UKE;
7) wnioskodawca nie wyczerpał drogi postępowania reklamacyjnego w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi powszechnej.
9. W toku postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich Prezes UKE zapoznaje operatora pocztowego z roszczeniem adresata
albo nadawcy, przedstawia stronom sporu przepisy prawa mające zastosowanie
w sprawie oraz propozycję rozwiązania sporu.
10. Prezes UKE pisemnie upoważnia pracownika Urzędu Komunikacji
Elektronicznej do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich. Upoważniony pracownik Urzędu Komunikacji
Elektronicznej jest osobą prowadzącą postępowanie w rozumieniu ustawy z dnia
23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Upoważnienie udzielane jest na czas określony.
11. Prezes UKE cofa pracownikowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej
upoważnienie przed upływem okresu, na jaki zostało udzielone, w przypadku:
1) rażącego naruszenia prawa przy wykonywaniu funkcji;
2) skazania prawomocnym wyrokiem za popełnione umyślnie przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe;
3) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań;
4) złożenia rezygnacji.
12. Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania
sporów konsumenckich,
2) wysokość progu finansowego wartości przedmiotu sporu, którego nieosiągnięcie
skutkować może odmową rozpatrzenia sporu,
3) sposób wnoszenia wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich,
4) sposób wymiany informacji między stronami postępowania za pomocą środków
komunikacji elektronicznej lub przesyłką pocztową,
5) szczegółowe kwalifikacje osób prowadzących postępowania w sprawie
pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz minimalny czas, na
jaki jest udzielane upoważnienie,
6) termin na wyrażenie przez strony zgody na przedstawioną propozycję
rozwiązania sporu lub na zastosowanie się do niej
– mając na uwadze konieczność zapewnienia łatwego dostępu do postępowania,
sprawnego rozwiązywania sporów oraz bezstronnego i niezależnego prowadzenia
postępowania.

Art. 96. (uchylony).

Art. 97. 1. Rachunkowość regulacyjną i kalkulację kosztów prowadzi operator
wyznaczony.
2. Celem rachunkowości regulacyjnej, prowadzonej zgodnie z zatwierdzoną
przez Prezesa UKE instrukcją rachunkowości regulacyjnej jest prowadzenie
wyodrębnionej ewidencji umożliwiającej przypisanie przychodów i kosztów
operatora wyznaczonego do poszczególnych usług powszechnych oraz do usług
wchodzących w zakres usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych
i pozostałej działalności gospodarczej, a także do czynności przyjmowania,
sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych.
3. Rachunkowość regulacyjną prowadzi się na podstawie konsekwentnie
stosowanych i obiektywnie uzasadnionych zasad rachunku kosztów i przychodów
w sposób umożliwiający identyfikację przepływów transferów wewnętrznych
w zakresie, o którym mowa w ust. 2.
4. Celem kalkulacji kosztów, prowadzonej zgodnie z zatwierdzonym przez
Prezesa UKE opisem kalkulacji kosztów jest wyliczenie przez operatora
wyznaczonego kosztów jednostkowych poszczególnych usług powszechnych,
umożliwiające w szczególności identyfikację kosztów jednostkowych czynności
przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych.

Art. 98. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany do opracowania i przedłożenia
do zatwierdzenia Prezesowi UKE:
1) projektu instrukcji rachunkowości regulacyjnej zawierającej opis przyjętego
przez operatora wyznaczonego sposobu przypisania przychodów i kosztów,
2) projektu opisu kalkulacji kosztów zawierającego sposób wyliczania kosztów
jednostkowych poszczególnych usług powszechnych
– z uwzględnieniem celów określonych w art. 97 ust. 2 i 4, i wymagań określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 104.
2. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub
ekspertów w przypadku wątpliwości dotyczących przedłożonego przez operatora
wyznaczonego projektu instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub projektu opisu
kalkulacji kosztów.
3. Prezes UKE uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożone projekty
instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu kalkulacji kosztów, w trybie i terminach
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104, oraz zatwierdza, w drodze
decyzji, instrukcję rachunkowości regulacyjnej i opis kalkulacji kosztów.
4. W przypadku nieuzgodnienia z operatorem wyznaczonym projektu instrukcji
rachunkowości regulacyjnej lub projektu opisu kalkulacji kosztów Prezes UKE
w decyzji o zatwierdzeniu instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub opisu kalkulacji
kosztów może dokonać zmian w przedłożonym przez operatora wyznaczonego do
zatwierdzenia projekcie instrukcji rachunkowości regulacyjnej lub projekcie opisu
kalkulacji kosztów.
5. Prezes UKE, w drodze decyzji, odmawia zatwierdzenia instrukcji
rachunkowości regulacyjnej lub opisu kalkulacji kosztów, w przypadku gdy nie są
zgodne z:
1) zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych określonymi w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) wymaganiami określonymi w ustawie i w przepisach wydanych na podstawie
art. 104.

Art. 99. Operator wyznaczony przechowuje dokumentację związaną
z prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów, stosując
odpowiednio przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.

Art. 100. Prezes UKE określa, w drodze decyzji, dla operatora wyznaczonego
wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, uwzględniając udokumentowane
koszty pozyskania kapitału, pozycję operatora wyznaczonego na rynku kapitałowym,
ryzyko związane z zaangażowaniem kapitału oraz, o ile jest to możliwe, koszty
zaangażowania kapitału na rynkach porównywalnych, a także sposób ustalania
odpowiedniego poziomu rozsądnego zysku określony w przepisach Unii Europejskiej
dotyczących pomocy publicznej z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie
gospodarczym.

Art. 101. 1. Operator wyznaczony przekazuje Prezesowi UKE roczne
sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej zawierające
w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług
powszechnych.
2. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub
ekspertów w przypadku wątpliwości dotyczących rzetelności i wiarygodności danych
zawartych w rocznym sprawozdaniu z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej.
3. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej podlega
badaniu zgodności z przepisami prawa, zatwierdzonymi przez Prezesa UKE instrukcją
rachunkowości regulacyjnej i opisem kalkulacji kosztów, na koszt operatora
wyznaczonego, w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, przez
niezależnego od operatora wyznaczonego biegłego rewidenta.
4. Niezależnego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania, o którym
mowa w ust. 3, powołuje Prezes UKE.
5. Roczne sprawozdanie z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej,
zawierające w szczególności wyniki kalkulacji kosztów jednostkowych
poszczególnych usług powszechnych oraz opinia niezależnego biegłego rewidenta
z badania, o którym mowa w ust. 3, podlegają publikacji na stronie podmiotowej BIP
w terminie 8 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
6. Dane dotyczące kosztów czynności przyjmowania, sortowania,
przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych nie podlegają publikacji.

Art. 102. Na podstawie opinii niezależnego biegłego rewidenta, o której mowa
w art. 101 ust. 5, Prezes UKE sporządza corocznie oświadczenie w sprawie zgodności
prowadzenia przez operatora wyznaczonego rachunkowości regulacyjnej
z wymaganiami określonymi w przepisach prawa i zatwierdzoną przez Prezesa UKE
instrukcją rachunkowości regulacyjnej i publikuje je na stronie podmiotowej BIP.

Art. 103. 1. Prezes UKE nakłada, w drodze decyzji, na operatora wyznaczonego
obowiązek przedłożenia do publikacji na stronie podmiotowej BIP:
1) zatwierdzonej instrukcji rachunkowości regulacyjnej;
2) zatwierdzonego opisu kalkulacji kosztów.
2. Prezes UKE w decyzji, o której mowa w ust. 1, określa, z zachowaniem
wymogów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres publikacji
instrukcji rachunkowości regulacyjnej, tak aby zapewniona była prezentacja sposobów
przypisywania przychodów i kosztów, i opisu kalkulacji kosztów, tak aby zapewniona
była prezentacja głównych grup kosztów oraz sposobów ich przypisania do
poszczególnych usług powszechnych.

Art. 104. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób przypisania przychodów i kosztów operatora wyznaczonego do
poszczególnych usług powszechnych oraz do usług wchodzących w zakres usług
powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności
gospodarczej, także do czynności przyjmowania, sortowania, przemieszczania
i doręczania przesyłek pocztowych,
2) szczegółowe zasady kalkulacji kosztów jednostkowych poszczególnych usług
powszechnych,
3) tryb i termin uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE przedłożonych
przez operatora wyznaczonego projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej
oraz opisu kalkulacji kosztów,
4) zakres i termin przekazywania Prezesowi UKE rocznego sprawozdania
z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej, przyjmując, że dane zawarte
w sprawozdaniu są sprawdzalne w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości, zawierającego w szczególności wyniki kalkulacji kosztów
jednostkowych poszczególnych usług powszechnych
– mając na uwadze rzetelność, przejrzystość oraz kompletność sprawozdań
z prowadzonej rachunkowości regulacyjnej oraz wyników kalkulacji kosztów,
sprawność uzgadniania projektów instrukcji rachunkowości regulacyjnej i opisu
kalkulacji kosztów oraz konieczność ochrony podmiotów korzystających z usług
pocztowych przed nadużywaniem przez operatora wyznaczonego pozycji rynkowej,
a także konieczność umożliwienia działalności kontrolnej Prezesowi UKE wobec
działalności wykonywanej przez operatora wyznaczonego.

Art. 105. 1. Operator wyznaczony prowadzi rachunkowość zgodnie z ustawą
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
2. Operator wyznaczony sporządza roczne sprawozdanie finansowe, które
podlega badaniu przez biegłego rewidenta.
3. Operator wyznaczony jest obowiązany do przedkładania Prezesowi UKE, nie
później niż do dnia 31 lipca każdego roku za rok poprzedni, zbadanego przez biegłego
rewidenta, sprawozdania finansowego, w zakresie zgodnym z ustawą, o której mowa
w ust. 1.
4. Operator wyznaczony ogłasza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie
z ustawą, o której mowa w ust. 1.

Art. 106. 1. Całkowity koszt netto obowiązku świadczenia usług powszechnych,
zwany dalej „kosztem netto”, stanowi różnicę między uzasadnionym kosztem netto
działalności operatora wyznaczonego objętego tym obowiązkiem a kosztem netto
działalności tego samego operatora świadczącego usługi pocztowe, lecz nieobjętego
obowiązkiem świadczenia usług powszechnych pomniejszoną o korzyści pośrednie
związane ze świadczeniem usług powszechnych oraz korzyści wynikające z praw
specjalnych lub wyłącznych przyznanych operatorowi wyznaczonemu.
2. Koszt netto obowiązku świadczenia usług powszechnych kalkuluje się
odrębnie dla składowych obowiązku świadczenia usług powszechnych w warunkach
działania operatora wyznaczonego objętego obowiązkiem świadczenia usług
powszechnych i bez tego obowiązku.
3. Składowymi obowiązku świadczenia usług powszechnych, o których mowa
w ust. 2, są obowiązki wymienione w art. 46, art. 51 ust. 1 i art. 55 ust. 1 oraz każdy
obowiązek nałożony na operatora wyznaczonego przepisami prawa lub decyzją
Prezesa UKE w związku ze świadczeniem usług powszechnych.
4. Koszt netto stanowi sumę kosztów netto poszczególnych składowych
obowiązku świadczenia usług powszechnych pomniejszoną o korzyści, o których
mowa w ust. 1.
5. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony uwzględnia:
1) koszty związane ze świadczeniem usług powszechnych;
2) przychody ze świadczenia usług powszechnych;
3) korzyści pośrednie związane ze świadczeniem usług powszechnych;
4) korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych
operatorowi wyznaczonemu.
6. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony może uwzględnić rozsądny
zysk obliczony na podstawie wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału, o
którym mowa w art. 100.
7. W kalkulacji kosztu netto operator wyznaczony nie uwzględnia świadczenia
usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłaty za usługę pocztową.

Art. 107. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany do opracowania
i przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi UKE projektu opisu kalkulacji kosztu netto
zawierającego sposób jego wyliczenia, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 120.
2. Prezes UKE uzgadnia z operatorem wyznaczonym przedłożony projekt opisu
kalkulacji kosztu netto, w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 120, oraz zatwierdza, w drodze decyzji, opis kalkulacji kosztu netto.
3. Prezes UKE może zasięgać opinii niezależnych biegłych rewidentów lub
ekspertów w przypadku wątpliwości dotyczących przedłożonego przez operatora
wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto.
4. W przypadku nieuzgodnienia z operatorem wyznaczonym projektu opisu
kalkulacji kosztu netto Prezes UKE w decyzji zatwierdzającej opis kalkulacji kosztu
netto może dokonać zmian w przedłożonym przez operatora wyznaczonego do
zatwierdzenia projekcie opisu kalkulacji kosztu netto.
5. Prezes UKE odmawia, w drodze decyzji, zatwierdzenia opisu kalkulacji
kosztu netto, w przypadku gdy nie zostanie zachowana zgodność z:
1) zasadami prowadzenia ksiąg rachunkowych określonymi w ustawie z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości;
2) wymaganiami określonymi w ustawie i w przepisach wydanych na podstawie
art. 120.

Art. 108. 1. Koszt netto jest finansowany z:
1) udziałów operatorów pocztowych objętych obowiązkiem udziału w dopłacie;
2) z budżetu państwa, jeżeli suma udziałów w dopłacie, o których mowa w pkt 1,
jest niewystarczająca dla sfinansowania kosztu netto.
2. Operatorzy pocztowi świadczący usługi powszechne lub usługi wchodzące
w zakres usług powszechnych, których przychód z tych usług w roku obrotowym, za
który jest ustalana dopłata, przekroczył milion złotych, są obowiązani do udziału
w dopłacie.
3. Operatorzy pocztowi świadczący usługi wchodzące w zakres usług
powszechnych są obowiązani do prowadzenia przejrzystej rachunkowości w sposób
zapewniający prowadzenie wyodrębnionej ewidencji dla usług wchodzących w zakres
usług powszechnych, pozostałych usług pocztowych i pozostałej działalności
gospodarczej, w celu ustalenia kwoty przychodów stanowiących podstawę do
określenia udziału operatora w dopłacie.
4. Przepisy ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 3 stosuje się do grupy kapitałowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, której
jednostką jest operator pocztowy.

Art. 109. 1. Finansowanie kosztu netto jest uruchamiane, w przypadku gdy
świadczenie usług powszechnych przyniosło stratę, rozumianą jako ujemny wynik na
sprzedaży tych usług.
2. Koszt netto finansowany jest maksymalnie do wysokości straty na
świadczeniu usług powszechnych z uwzględnieniem zasad określonych w art. 106.
3. Kwota udziału operatora wyznaczonego w dopłacie, o której mowa w art. 113
ust. 1, nie może stanowić kosztu świadczenia usług powszechnych wyliczanego na
potrzeby kalkulacji kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych.

Art. 110. 1. Operator wyznaczony jest obowiązany poinformować ministra
właściwego do spraw łączności, corocznie, w terminie do dnia 1 marca,
o prognozowanej wysokości kosztu netto i straty w następnym roku na usługach
powszechnych, przedstawiając wstępne wyliczenie wysokości tej prognozy wraz
z uzasadnieniem.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, przekazywana jest także Prezesowi UKE.

Art. 111. Operator wyznaczony jest obowiązany przedłożyć Prezesowi UKE,
w terminie do dnia 31 marca, plan działań naprawczych w celu uniknięcia wystąpienia
prognozowanej straty na świadczeniu usług powszechnych.

Art. 112. 1. Jeżeli operator wyznaczony ubiega się o dopłatę, składa do Prezesa
UKE, w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, w którym wystąpiła
strata na usługach powszechnych, wniosek o dopłatę i przedkłada następujące
dokumenty:
1) kalkulację kosztu netto i straty na usługach powszechnych;
2) rachunki oraz inne dokumenty, służące za podstawę kalkulacji kosztu netto
i straty na usługach powszechnych, zgodnie ze zbadanym przez niezależnego
biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym za poprzedni rok obrotowy.
2. (uchylony)
3. Do przeprowadzenia weryfikacji przedłożonych dokumentów, o których
mowa w ust. 1, Prezes UKE powołuje niezależnego biegłego rewidenta.
4. Weryfikacja przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 1,
wykonywana jest na koszt operatora wyznaczonego.
5. Prezes UKE, w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o dopłatę i
dokumentów, o których mowa w ust. 1, po weryfikacji tych dokumentów wydaje
decyzję, w której:
1) określa kwotę zweryfikowanego kosztu netto i straty na usługach powszechnych,
o której mowa w art. 109 ust. 2;
2) ustala kwotę należnej dopłaty.

Art. 113. 1. Prezes UKE ustala, w drodze decyzji, wysokość udziału w dopłacie
dla operatora pocztowego obowiązanego do tego udziału oraz określa 30-dniowy
termin do jego wniesienia liczony od dnia doręczenia decyzji.
2. Prezes UKE po upływie terminu do wniesienia kwoty udziału w dopłacie
ustalonej decyzją nadaje decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Ustalenie wysokości udziału operatora pocztowego w dopłacie następuje na
podstawie jednolitego wskaźnika procentowego stanowiącego stosunek należnej
dopłaty do sumy przychodów operatorów obowiązanych do udziału w dopłacie
z usług powszechnych, lub usług wchodzących w zakres usług powszechnych,
osiągniętych w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata.
4. Wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie stanowi iloczyn
jednolitego wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 3, oraz kwoty
przychodów tego operatora z usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres
usług powszechnych, osiągniętych w roku obrotowym, za który jest ustalana dopłata,
w części przekraczającej milion złotych i nie może być wyższa niż 2% kwoty tych
przychodów.

Art. 114. Prezes UKE niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do
spraw łączności informację o wysokości udziałów operatorów pocztowych
w dopłacie, określonych w decyzjach, o których mowa w art. 113 ust. 1.

Art. 115. 1. Kwotę ustaloną w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1,
z wyjątkiem kwoty ustalonej dla operatora wyznaczonego, wpłaca się na
wyodrębniony rachunek bankowy Urzędu, w terminie miesiąca od dnia doręczenia tej
decyzji.
2. Prezes UKE po uzyskaniu wpłaty na rachunek Urzędu niezwłocznie
przekazuje ją uprawnionemu do otrzymania dopłaty.
3. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1,
powiększają kwotę zgromadzonych środków.
4. Kwota udziału w dopłacie ustalona dla operatora wyznaczonego pozostaje
w jego dyspozycji.

Art. 116. Kwota udziału w dopłacie podlega egzekucji administracyjnej
należności pieniężnych.

Art. 117. 1. Od kwoty udziału w dopłacie nieuiszczonej w terminie naliczane są
odsetki w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości
podatkowych. Przepis art. 54 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa stosuje się odpowiednio.
2. Obowiązek zapłaty kwoty udziału w dopłacie ulega przedawnieniu po upływie
10 lat od dnia upływu terminu określonego w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1.
3. Przepisy art. 70 § 2–7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa stosuje się odpowiednio.

Art. 118. 1. Do należności z tytułu kwoty udziału w dopłacie ustalonej
w decyzji, o której mowa w art. 113 ust. 1, stosuje się odpowiednio: art. 55, art. 59 § 1
pkt 1, 4 i 9, art. 60 § 1 pkt 2 i § 1a, art. 61 § 1, art. 93, art. 93a–93c, art. 93e, art. 94,
art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, art. 100–103, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1
i 2, art. 107–109, art. 112–117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa.
2. W przypadku uchylenia decyzji Prezesa UKE, o której mowa w art. 113 ust. 1,
stosuje się odpowiednio przepisy działu III rozdziału 9 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa.
3. Organem właściwym w sprawach, o których mowa w art. 93, art. 93a–93c,
art. 93e, art. 94, art. 97 § 1 i 2, art. 98 § 1 i § 2 pkt 1, 2 i 7, art. 100, art. 101, art. 105
§ 1 i 2, art. 106 § 1 i 2 oraz art. 112–117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa, w zakresie działalności pocztowej, jest Prezes UKE.

Art. 119. W przypadku uruchomienia finansowania kosztu netto za dany rok
Prezes UKE publikuje niezwłocznie na stronie podmiotowej BIP sprawozdanie
obejmujące końcowe wyniki ustaleń dotyczące:
1) kosztu netto i straty na usługach powszechnych;
2) weryfikacji dokumentów, o których mowa w art. 112 ust. 1;
3) kwoty dopłaty i udziałów operatorów pocztowych w dopłacie;
4) wysokości dopłaty przekazanej operatorowi wyznaczonemu;
5) wyceny korzyści pośrednich operatora wyznaczonego wynikających ze
świadczenia usług powszechnych;
6) wyceny korzyści wynikających z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych
operatorowi wyznaczonemu.

Art. 119a. 1. Prezes UKE nie rzadziej niż raz na 5 lat przeprowadza badanie
stanu rynku pocztowego w celu oceny adekwatności:
1) progu przychodów operatora pocztowego z usług powszechnych lub usług
wchodzących w zakres usług powszechnych, powyżej którego powstaje
obowiązek udziału w dopłacie, określonego w art. 108 ust. 2 oraz
2) wysokości wskaźnika procentowego kwoty tych przychodów określającego
maksymalną wysokość udziału operatora pocztowego w dopłacie, określonego
w art. 113 ust. 4.
2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje analizę informacji przekazanych
przez operatorów pocztowych oraz konsultacje społeczne.
3. Obowiązkiem przekazania informacji niezbędnych do przeprowadzenia
badania, o którym mowa w ust. 1, są objęci operatorzy pocztowi spełniający przesłanki
powstania obowiązku udziału w dopłacie zgodnie z art. 108 ust. 2, za co najmniej jeden
rok w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających badanie.
4. Operatorzy pocztowi, o których mowa w ust. 3, przekazują na żądanie Prezesa
UKE, w terminie 21 dni od dnia otrzymania żądania, informacje o wysokości:
1) przychodów z prowadzonej działalności i poniesionych kosztów podane zgodnie
z podziałem określonym w art. 108 ust. 3, a w przypadku operatora
wyznaczonego – zgodnie z rachunkowością regulacyjną i kalkulacją kosztów, o
których mowa w art. 97;
2) marży brutto ze sprzedaży usług powszechnych lub usług wchodzących w zakres
usług powszechnych wraz z opisem sposobu obliczenia wysokości tej marży.
5. Informacje, o których mowa w ust. 4, są składane za każdy rok, w którym
operator pocztowy spełnił przesłanki powstania obowiązku udziału w dopłacie
zgodnie z art. 108 ust. 2, przypadający w okresie dwóch lat bezpośrednio
poprzedzających badanie, o którym mowa w ust. 1.
6. Żądając informacji, o których mowa w ust. 4, Prezes UKE:
1) informuje operatora pocztowego o zagrożeniu karą pieniężną, o której mowa w
art. 126 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1;
2) może zastosować opracowane przez siebie formularze, dążąc do ujednolicenia i
zapewnienia spójności pozyskiwanych danych.
7. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2, Prezes UKE przeprowadza,
zamieszczając na stronie podmiotowej BIP informację o przedmiocie konsultacji,
terminie ich rozpoczęcia i zakończenia oraz o sposobie przekazania opinii.
8. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 2, dotyczą:
1) oceny adekwatności obowiązującego progu i wysokości wskaźnika, o których
mowa w ust. 1, z punktu widzenia ich wpływu na podejmowanie i prowadzenie
działalności w zakresie usług powszechnych i usług wchodzących w zakres usług
powszechnych;
2) zgłoszenia propozycji w zakresie zmian progu i wysokości wskaźnika, o których
mowa w ust. 1.
9. Wyniki badania, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE niezwłocznie
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności.

Art. 120. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe zasady kalkulacji kosztu netto,
2) zakres projektu opisu kalkulacji kosztu netto,
3) tryb i terminy uzgadniania i zatwierdzania przez Prezesa UKE opracowanego
przez operatora wyznaczonego projektu opisu kalkulacji kosztu netto,
4) korzyści pośrednie operatora wyznaczonego wynikające ze świadczenia usług
powszechnych oraz sposób ich liczenia,
5) korzyści wynikające z praw specjalnych lub wyłącznych przyznanych
operatorowi wyznaczonemu oraz sposób ich liczenia
– mając na uwadze zgodność sposobu kalkulacji kosztu netto z przepisami Unii
Europejskiej, w zakresie zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Unii
Europejskiej, w szczególności w zakresie prawa operatora wyznaczonego do
rozsądnego zysku oraz zachęt do zwiększenia jego efektywności kosztowej,
uwzględnienia korzyści pośrednich wynikających ze świadczenia usług
powszechnych, zgodność z przepisami o pomocy publicznej, zakres obowiązku
świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w art. 46, oraz w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 47, kompletność opisu kalkulacji kosztu
netto, a także sprawność uzgadniania jego projektu.

Art. 121. Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Art. 122. 1. Prezes UKE jest uprawniony do kontroli przestrzegania przepisów
i decyzji z zakresu działalności pocztowej.
2. Prezes UKE sprawuje kontrolę:
1) działalności pocztowej wykonywanej na podstawie ustawy:
a) w zakresie świadczenia usług pocztowych,
b) w zakresie stosowania przez operatora świadczącego usługi powszechne
wymagań dotyczących czasu przebiegu przesyłek pocztowych, o których
mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 pkt 1,
c) w zakresie zapewnienia przez operatora świadczącego usługi powszechne
osobom niepełnosprawnym dostępu do świadczonych usług powszechnych
w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 62,
d) pod kątem zgodności z warunkami wymaganymi dla wykonywania
działalności pocztowej,
e) w zakresie ustalania cen dostępu do elementów infrastruktury pocztowej,
f) w zakresie wywiązywania się operatorów świadczących usługi pocztowe
z obowiązków, o których mowa w art. 21 ust. 4 i art. 49 ust. 2,
g) wypełniania obowiązków na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa
oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;
2) w celu wykrywania działalności wykonywanej bez wymaganego wpisu do
rejestru.

Art. 123. 1. Pracownikom Urzędu, zwanym dalej „pracownikami UKE”,
przysługuje, po okazaniu legitymacji służbowej oraz doręczeniu, wydanego przez
Prezesa UKE, pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli prawo do
związanego z zakresem kontroli:
1) dostępu do materiałów, dokumentów i danych podlegających kontroli, a także
sporządzania ich kopii;
2) wstępu do obiektów i nieruchomości oraz pomieszczeń kontrolowanej jednostki;
3) przeprowadzenia oględzin, ważenia przesyłek pocztowych oraz sprawdzenia
wysokości opłaty pobranej przez operatora pocztowego.
2. Czynności kontrolne mogą być prowadzone przez osoby posiadające wiedzę
specjalistyczną, niebędące pracownikami UKE, na podstawie udzielonych im przez
Prezesa UKE upoważnień i po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego ich
tożsamość.
3. Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić warunki niezbędne
do sprawnego przeprowadzenia kontroli oraz udostępnić pracownikom UKE oraz
osobom, o których mowa w ust. 2, materiały, dokumenty i dane podlegające kontroli,
a także udzielać potrzebnych informacji.
4. Czynności kontrolne są dokonywane w obecności kontrolowanego
przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej.
5. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób niepowodujący
zakłóceń w funkcjonowaniu kontrolowanego przedsiębiorcy. W przypadku gdy
zakres lub termin przeprowadzanej kontroli ma niekorzystny wpływ na jakość usług
świadczonych przez kontrolowanego przedsiębiorcę, konieczność podjęcia takich
działań powinna być uzasadniona w protokole, o którym mowa w ust. 6.
6. Kontrolujący sporządza protokół kontroli.
7. Protokół kontroli podpisuje także kontrolowany przedsiębiorca lub osoba
przez niego upoważniona.
8. Kontrolowany przedsiębiorca może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi
wraz z uzasadnieniem w terminie 30 dni od dnia doręczenia protokołu.
9. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osoby, o których mowa
w ust. 7, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu
może, w terminie 7 dni od dnia odmowy podpisania protokołu, przedstawić swoje
stanowisko na piśmie Prezesowi UKE.

Art. 124. 1. W przypadku stwierdzenia świadczenia usług pocztowych bez
wymaganego wpisu do rejestru Prezes UKE wydaje decyzję nakazującą wstrzymanie
działalności. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sytuacji określonej w art. 13 ust. 4a.

Art. 125. 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów lub decyzji
dotyczących działalności pocztowej Prezes UKE wydaje decyzję określającą zakres
naruszeń oraz termin usunięcia nieprawidłowości. Decyzja może określać sposób
usunięcia nieprawidłowości.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków wykonywania działalności
pocztowej, którego charakter i skala nie zagrażają bezpieczeństwu obrotu pocztowego
oraz istotnym interesom podmiotów korzystających z usług pocztowych lub
operatorów pocztowych, Prezes UKE wydaje zalecenia pokontrolne, w których
wzywa operatora pocztowego do usunięcia naruszeń lub udzielenia wyjaśnień.
Usunięcie naruszeń lub udzielenie wyjaśnień powinno nastąpić w terminie 14 dni od
dnia doręczenia zaleceń.
3. Jeżeli naruszenia wskazane w zaleceniach pokontrolnych powtarzały się
w przeszłości, Prezes UKE może określić krótszy termin usunięcia naruszeń lub
udzielenia wyjaśnień, jednak nie krótszy niż 7 dni.
4. Jeżeli w terminie określonym w zaleceniach pokontrolnych operator pocztowy
nie usunie wskazanych naruszeń lub udzielone wyjaśnienia okażą się
niewystarczające, Prezes UKE wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1.

Art. 125a. Operator świadczący usługi doręczania paczek w rozumieniu art. 2
pkt 3 rozporządzenia 2018/644, zwany dalej „operatorem”, przekazuje wymagane tym
rozporządzeniem informacje i dokumenty Prezesowi UKE.

Art. 125b. W wartości progowej wynoszącej 50 osób, o której mowa w art. 4 ust.
6 rozporządzenia 2018/644, operator uwzględnia osoby pracujące dla swoich
podwykonawców w rozumieniu art. 2 pkt 4 rozporządzenia 2018/644.

Art. 125c. Operator rozpoczynający świadczenie usług doręczania paczek
przekazuje informacje, o których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2018/644,
niezwłocznie po dniu rozpoczęcia świadczenia tych usług.

Art. 126. 1. Karze pieniężnej podlega podmiot, który:
1) wykonuje działalność pocztową bez wymaganego wpisu do rejestru;
2) nie udziela informacji lub nie dostarcza dokumentów, o których mowa w art. 10
ust. 1, art. 43 ust. 1, 5 i 5a, art. 50, art. 86 ust. 1, art. 119a ust. 4;
3) stosuje znaki opłaty pocztowej niezgłoszone do wykazu znaków opłaty
pocztowej lub znaki niezgodne z wymaganiami ustawy;
4) będąc operatorem pocztowym narusza obowiązek zachowania tajemnicy
pocztowej;
5) narusza obowiązek oznaczania przesyłek pocztowych, o którym mowa w art. 20
ust. 1;
6) nie przedkłada Prezesowi UKE projektu regulaminu świadczenia usług
powszechnych lub jego zmian lub projektu cennika usług powszechnych lub jego
zmian;
7) nie udostępnia regulaminu świadczenia usług pocztowych lub cennika usług
pocztowych w sposób, o którym mowa w art. 21 ust. 5;
8) stosuje opłaty za usługi powszechne przekraczające maksymalne roczne
poziomy tych opłat, a w przypadku wydania przez Prezesa UKE zgody na
zmianę cennika usług powszechnych skutkującą przekroczeniem tych poziomów
stosuje opłaty wyższe niż określone w cenniku objętym zgodą;
9) stosuje taryfy specjalne niezgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie
świadczenia usług powszechnych;
10) narusza zasady postępowania z przesyłkami niedoręczalnymi określone
w art. 33;
11) narusza zasady określone w art. 34;
12) nie przedkłada Prezesowi UKE projektu regulaminu dostępu do elementów
infrastruktury pocztowej lub jego zmian lub projektu cennika dostępu do
elementów infrastruktury pocztowej lub jego zmian;
13) nie wypełnia obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz
bezpieczeństwa i porządku publicznego, o których mowa w art. 82 ust. 1, art. 83,
art. 85 i art. 86 ust. 1 lub w decyzjach wydanych na podstawie art. 82 ust. 2
i art. 84 ust. 1;
14) nie wypełnia obowiązków związanych z prowadzeniem rachunkowości
regulacyjnej lub kalkulacją kosztów, o których mowa w art. 98 ust. 1, art. 101
ust. 1, art. 107 ust. 1 i art. 108 ust. 3;
15) nie usunął nieprawidłowości w terminie określonym w decyzji, o której mowa
w art. 125 ust. 1.
2. Karze pieniężnej podlega podmiot, który:
1) składa nieprawdziwe lub niepełne zgłoszenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1,
sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, oświadczenie, o którym mowa
w art. 43 ust. 5a, informację, o której mowa w art. 50, dane, o których mowa w
art. 86 ust. 1, informacje, o których mowa w art. 119a ust. 4,
2) składa z naruszeniem terminu zgłoszenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i
3, sprawozdanie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 i 5, oświadczenie, o którym
mowa w art. 43 ust. 5a, informację, o której mowa w art. 50,
3) składa w niepełnym zakresie lub z naruszeniem terminu dokumenty, o których
mowa w art. 112 ust. 1,
4) nie stosuje się do zaleceń pokontrolnych
– jeżeli charakter i skala tych naruszeń stanowią istotną przeszkodę w realizacji przez
Prezesa UKE zadań regulacyjnych i kontrolnych dotyczących rynku pocztowego
wymagających wykorzystania tych informacji, danych lub dokumentów.
3. Karze pieniężnej podlega operator wyznaczony, który narusza obowiązek
świadczenia usług powszechnych, o którym mowa w art. 46 ust. 2 pkt 2 lit. a i pkt 3.
Prezes UKE może odstąpić od wymierzenia kary, biorąc pod uwagę koniunkturę
gospodarczą, aktualną sytuację finansową operatora wyznaczonego, w tym w zakresie
świadczenia usług powszechnych, uwarunkowania rynku pracy oraz utrzymanie
ciągłości świadczenia usług powszechnych. W przypadku naruszenia obowiązku,
o którym mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3, Prezes UKE, odstępując od wymierzenia kary,
bierze także pod uwagę wyniki badań, o których mowa w art. 52 ust. 1, z ostatnich
dwóch lat, oraz wielkość różnicy między wskaźnikami obowiązującymi
a osiągniętymi i działania podjęte przez operatora na rzecz poprawy osiąganych
wskaźników.
4. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 2% przychodów ogółem
osiągniętych:
1) przez operatora pocztowego z działalności pocztowej w roku obrotowym
poprzedzającym wymierzenie kary;
2) z działalności gospodarczej w roku obrotowym poprzedzającym wymierzenie
kary w przypadku podmiotu wykonującego działalność pocztową bez
wymaganego wpisu do rejestru oraz podmiotu, który w roku obrotowym
poprzedzającym wymierzenie kary nie wykonywał działalności pocztowej.
5. W przypadku gdy okres wykonywania działalności pocztowej jest krótszy niż
12 miesięcy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty 500 000 euro, wyrażonej w złotych i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania decyzji
o wymierzeniu kary.
6. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, karze pieniężnej
podlegają osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, członek zarządu spółki prawa
handlowego, dyrektor przedsiębiorstwa, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej w sytuacji, gdy podległa
jednostka kontrolowana uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, mimo
powiadomienia przez kontrolującego tej osoby o kontroli.
7. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 6, nie może przekroczyć
300% otrzymywanego przez ukaranego wynagrodzenia, obliczonego według zasad
obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop, a w sytuacji, gdy
ukarany nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną
działalnością, wysokość kary nie może przekraczać dziesięciokrotności minimalnego
wynagrodzenia za pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z
2019 r. poz. 1564).
8. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE uwzględnia stopień
szkodliwości czynu, dotychczasową działalność podmiotu oraz wysokość przychodu
uzyskanego z działalności gospodarczej w roku obrotowym poprzedzającym
wymierzenie kary.

Art. 126a. 1. Karze pieniężnej podlega podmiot, który nie przekazuje informacji
lub dokumentów albo przekazuje niepełne lub nieprawdziwe informacje, o których
mowa w art. 4 ust. 1–3, art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 5 rozporządzenia 2018/644.
2. Wysokość kary pieniężnej nie może przekroczyć 2% przychodu z działalności
gospodarczej osiągniętego przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, w roku obrotowym
poprzedzającym wymierzenie kary.
3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, w roku obrotowym poprzedzającym
wymierzenie kary nie osiągnął przychodu z działalności gospodarczej albo gdy okres
wykonywania działalności gospodarczej przez ten podmiot jest krótszy niż 12
miesięcy, za podstawę wymiaru kary pieniężnej przyjmuje się równowartość kwoty
500 000 euro, wyrażonej w złotych i ustalanej przy zastosowaniu kursu średniego
ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wydania decyzji o
wymierzeniu kary.
4. Do ustalania wysokości kary pieniężnej stosuje się przepis art. 126 ust. 8.

Art. 127. 1. Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia
oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową
niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 40.
2. Karę pieniężną wymierza się po przeprowadzeniu kontroli wszczętej na
podstawie zawiadomienia o naruszeniu obowiązków, o których mowa w ust. 1.
3. Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do 10 000 złotych. Ustalając
wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu.
4. Prezes UKE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości
czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował
obowiązek.

Art. 128. 1. Kary pieniężne wymierza Prezes UKE, w drodze decyzji.
2. Podmiot, o którym mowa w art. 126 i art. 126a, jest obowiązany do
dostarczenia Prezesowi UKE, na jego żądanie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
żądania, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej.
W przypadku niedostarczenia danych lub dostarczenia danych uniemożliwiających
ustalenie podstawy wymiaru kary pieniężnej, Prezes UKE ustala podstawę wymiaru
kary pieniężnej w sposób szacunkowy, nie mniejszą jednak niż:
1) 250% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z grudnia
poprzedniego roku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” – w przypadkach, o których mowa w art. 126 ust. 6 i 7;
2) równowartość 500 000 euro, wyrażoną w złotych i ustaloną przy zastosowaniu
kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego
w dniu wydania decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej – w pozostałych
przypadkach.
3. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja
o wymierzeniu kary stała się ostateczna.
4. Kary pieniężne nieuiszczone w terminie wraz z odsetkami za zwłokę
podlegają ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

Art. 129. 1. Prezes UKE wydaje decyzję o wymierzeniu kary pieniężnej
w terminie nieprzekraczającym 24 miesięcy od dnia stwierdzenia naruszeń, o których
mowa w art. 126, art. 126a i art. 127.
2. Od decyzji Prezesa UKE o wymierzeniu kary pieniężnej przysługuje
odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji
i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3. Obowiązek zapłaty kary pieniężnej ulega przedawnieniu po upływie 5 lat od
dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna.

Art. 130. Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Art. 131. (pominięty).

Art. 132. (pominięty).

Art. 133. (pominięty).

Art. 134. (pominięty).

Art. 135. (pominięty).

Art. 136. (pominięty).

Art. 137. (pominięty).

Art. 138. (pominięty).

Art. 139. (pominięty).

Art. 140. (pominięty).

Art. 141. (pominięty).

Art. 142. (pominięty).

Art. 143. (pominięty).

Art. 144. (pominięty).

Art. 145. (pominięty).

Art. 146. (pominięty).

Art. 147. (pominięty).

Art. 148. (pominięty).

Art. 149. (pominięty).

Art. 150. (pominięty).

Art. 151. (pominięty).

Art. 152. (pominięty).

Art. 153. (pominięty).

Art. 154. (pominięty).

Art. 155. (pominięty).

Art. 156. (pominięty).

Art. 157. (pominięty).

Art. 158. (pominięty).

Art. 159. (pominięty).

Art. 160. (pominięty).

Art. 161. (pominięty).

Art. 162. (pominięty).

Art. 163. (pominięty).

Art. 164. (pominięty).

Art. 165. (pominięty).

Art. 166. (pominięty).

Art. 167. (pominięty).

Art. 168. (pominięty).

Art. 169. (pominięty).

Art. 170. (pominięty).

Art. 171. (pominięty).

Art. 172. (pominięty).

Art. 173. (pominięty).

Art. 174. (pominięty).

Art. 175. (pominięty).

Art. 176. (pominięty).

Art. 177. (pominięty).

Art. 178. 1. Poczta Polska S.A. pełni obowiązki operatora wyznaczonego
w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1:
1) wymagań dotyczących zachowania wskaźników czasu przebiegu przesyłek
pocztowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 47 pkt 1 nie
stosuje się do Poczty Polskiej S.A.;
2) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek uzyskane przez Pocztę Polską S.A.
w danym roku nie mogą być niższe niż uzyskane w 2012 r.

Art. 179. 1. Poczta Polska S.A. otrzymuje z budżetu państwa dotację
podmiotową do działalności polegającej na świadczeniu powszechnych usług
pocztowych, jeżeli ich świadczenie przyniosło stratę w 2012 r.
2. Wysokość dotacji określa ustawa budżetowa na rok 2013, przy czym kwota
dotacji nie może przekroczyć różnicy między kosztami świadczenia powszechnych
usług pocztowych a przychodami z tego tytułu.
3. Poczta Polska S.A. jest obowiązana zgłosić ministrowi właściwemu do spraw
łączności wysokość straty poniesionej w 2012 r. na świadczeniu powszechnych usług
pocztowych do dnia 15 kwietnia 2013 r.
4. Dotacja za rok 2012 jest przyznawana w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.
na podstawie przedłożonej przez Prezesa UKE, w terminie do dnia 30 listopada
2013 r. ministrowi właściwemu do spraw łączności:
1) kopii zbadanego przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdania
finansowego operatora publicznego za rok 2012;
2) informacji o spełnieniu wymogów dotyczących świadczenia powszechnych
usług pocztowych, o których mowa w ustawie uchylanej w art. 191;
3) informacji o dokonaniu weryfikacji wymagań w zakresie prowadzenia przez
operatora publicznego ksiąg rachunkowych i rachunku kosztów, o których mowa
w art. 52 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 191.
5. Dotacja, o której mowa w ust. 1, może być udzielona w okresie
obowiązywania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o jej zgodności z rynkiem
wewnętrznym.

Art. 180. 1. Rejestr operatorów pocztowych prowadzony na podstawie art. 6
ust. 2 ustawy uchylanej w art. 191 staje się rejestrem operatorów pocztowych
w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Wpisy do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego na podstawie art. 6
ust. 2 ustawy uchylanej w art. 191 stają się wpisami do rejestru operatorów
pocztowych w rozumieniu niniejszej ustawy.
3. W ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes UKE
dostosuje rejestr operatorów pocztowych prowadzony na podstawie art. 6 ust. 2
ustawy uchylanej w art. 191 do wymagań niniejszej ustawy.

Art. 181. Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy
wykonują działalność pocztową na podstawie wydanych zezwoleń stają się
przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na podstawie wpisu do rejestru
operatorów pocztowych.

Art. 182. 1. Wnioski o wydanie zezwolenia złożone przed dniem wejścia
w życie niniejszej ustawy rozpatruje się jako wnioski o wpis do rejestru operatorów
pocztowych w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 1, lub wniosek o wpis do
rejestru nie spełnia wymagań przewidzianych przepisami niniejszej ustawy, Prezes
UKE wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku w terminie 90 dni od dnia otrzymania wezwania. Wnioski nieuzupełnione w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Art. 183. Do planu emisji znaczków pocztowych i zmian tych planów na lata
2013–2015 stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 184. Operatorzy pocztowi są obowiązani dostosować regulaminy
świadczenia usług pocztowych, regulamin świadczenia powszechnych usług
pocztowych oraz zawarte umowy o świadczenie usług pocztowych lub powszechnych
usług pocztowych do wymagań niniejszej ustawy oraz przedłożyć te regulaminy
Prezesowi UKE w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.

Art. 185. 1. Operatorzy pocztowi są obowiązani przedłożyć Prezesowi UKE,
w terminie do dnia 31 marca 2013 r., sprawozdania z działalności pocztowej w 2012 r.
2. Do sprawozdań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 186. 1. Operator świadczący powszechne usługi pocztowe w 2012 r.
przedkłada Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca 2013 r., oświadczenie za rok
2012 co do spełniania wymagań w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
i rachunku kosztów w sposób umożliwiający kalkulację kosztów:
1) odrębnie dla każdej z usług z obszaru zastrzeżonego;
2) zbiorczo dla usług niezastrzeżonych z rozgraniczeniem na:
a) powszechne usługi pocztowe,
b) nienależące do powszechnych usług pocztowych.
2. Prezes UKE przeprowadza weryfikację realizacji wymagań, o których mowa
w ust. 1, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy uchylanej
w art. 191.
3. Prezes UKE publikuje na stronie podmiotowej BIP oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1.
4. Operator publiczny w rozumieniu ustawy uchylanej w art. 191 jest
obowiązany do przedłożenia Prezesowi UKE, nie później niż do dnia 31 lipca 2013 r.,
zbadanego przez biegłego rewidenta, sprawozdania finansowego za rok 2012,
w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz
z ust. 1 i przepisami wydanymi na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy uchylanej
w art. 191.

Art. 187. Oddawcze skrzynki pocztowe, o których mowa w art. 40 ust. 3,
niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40
ust. 5 mogą być eksploatowane do czasu ich wymiany.

Art. 188. 1. Operatorzy pocztowi są obowiązani do sporządzenia i uzgodnienia
planów, o których mowa w art. 83 i art. 85, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.
2. Do czasu uzgodnienia planów, o których mowa w art. 83 i art. 85, zachowują
moc plany sporządzone na podstawie art. 42 ust. 1 i 2 ustawy uchylanej w art. 191.

Art. 189. Do spraw wszczętych na podstawie przepisów art. 31 ust. 4, art. 49
ust. 2, art. 51 ust. 3 i art. 68 ustawy uchylanej w art. 191 i niezakończonych do dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 190. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30
ust. 3, art. 34 ust. 3, art. 37 ust. 5, art. 41 ust. 3, art. 42 ust. 3 i 4, art. 46 ust. 3, art. 52
ust. 2, art. 61 ust. 3 ustawy uchylanej w art. 191, zachowują moc do czasu wejścia
w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12, art. 19 ust. 2,
art. 26 ust. 2, art. 40 ust. 5, art. 43 ust. 7, art. 47, art. 55 ust. 5, art. 72 ust. 3, art. 82
ust. 3, art. 83 ust. 4, art. 85 ust. 4 i art. 92 ust. 4 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak
niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8931 § 5
ustawy, o której mowa w art. 134, zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8931 § 5 ustawy, o której
mowa w art. 134, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez
12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 86a § 3
ustawy, o której mowa w art. 135, zachowują moc do czasu wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 86a § 3 ustawy, o której mowa
w art. 135, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez
12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ust. 4
i art. 7 ust. 10 ustawy, o której mowa w art. 169, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 6 ust. 4 i art. 7 ust. 10
ustawy, o której mowa w art. 169, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie
dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 191. Traci moc ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U.
z 2008 r. poz. 1159, z późn. zm.).

Art. 192. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.