Wejscie w życie: 1 września 2017

Ostatnia Zmiana: brak

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się
oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku
i osiągniętego rozwoju;
2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości
w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów
dzieci i młodzieży;
4) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;
5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem
społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz
zajęć rewalidacyjnych;
8) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie
realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły
każdego typu w skróconym czasie;
9) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze
kształcenie w szkołach wyższych;
10) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego,
zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;
11) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między
poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi
i wiejskimi;
12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość
udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu
uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
13) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych
do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki w szkołach i placówkach;
15) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego
rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w skali
lokalnej, krajowej i globalnej;
15a) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach racjonalnego
odżywiania oraz przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;
16) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej;
17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;
18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności
sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez
stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych;
19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
20) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie
zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej
i umiejętności spędzania czasu wolnego;
21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz
kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych
z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji
nadzwyczajnych;
22) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się
technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
23) wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii
i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Art. 2. System oświaty obejmuje:
1) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub
integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego;
2) szkoły:
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi,
integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy,
dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe
i mistrzostwa sportowego,
b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne,
z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania
wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa
sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz
rybołówstwa,
c) artystyczne;
3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe,
umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych
form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
4) placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego,
umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych;
5) placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie
zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku
kształcenia i zawodu;
7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze
dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki,
metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, realizację
odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki;
8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
9) placówki doskonalenia nauczycieli;
10) biblioteki pedagogiczne;
11) kolegia pracowników służb społecznych.

Art. 3. 1. System oświaty wspierają organizacje pozarządowe, w tym
organizacje harcerskie, a także osoby prawne prowadzące statutową działalność
w zakresie oświaty i wychowania.
1a. System oświaty w zakresie kształcenia zawodowego wspierają także
pracodawcy, organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw
kompetencji oraz Rada Programowa do spraw kompetencji, o których mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
2. Organy administracji publicznej prowadzące szkoły i placówki współdziałają
z podmiotami, o których mowa w ust. 1 i 1a, w wykonywaniu zadań wymienionych
w art. 1.
3. System oświaty mogą wspierać także jednostki organizacyjne Państwowej
Straży Pożarnej oraz jednostki innych właściwych służb w działaniach służących
podnoszeniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w zakresie ochrony
przeciwpożarowej.
4. Organy administracji publicznej, w tym organy prowadzące szkoły i placówki,
współdziałają z podmiotami, o których mowa w ust. 3, w zapewnieniu właściwych
warunków realizacji zadań wymienionych w ust. 3, w szczególności w prowadzeniu
zajęć edukacyjnych z zakresu podnoszenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole;
2) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym – należy przez to rozumieć
odpowiednio:
a) szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,
b) szkołę lub oddział zorganizowane w podmiocie leczniczym, o którym
mowa w przepisach o działalności leczniczej, oraz w jednostce pomocy
społecznej, w celu kształcenia dzieci i młodzieży przebywających w tym
podmiocie lub jednostce, w których stosuje się odpowiednią organizację
kształcenia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze,
zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 128 ust. 3;
3) oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym
uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się i wychowują razem z pozostałymi uczniami, zorganizowany zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2;
4) oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym
nauczanie jest prowadzone w dwóch językach: polskim oraz obcym
nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone
w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć
obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część
geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne
wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii
odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii
powszechnej lub matematykę;
4a) oddziale przygotowania wojskowego – należy przez to rozumieć oddział
szkolny, w którym nauczanie jest zorganizowane zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 18 ust. 6;
5) szkole integracyjnej – należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie
oddziały są oddziałami integracyjnymi;
6) szkole dwujęzycznej – należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie
oddziały są oddziałami dwujęzycznymi;
7) szkole rolniczej – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą
wyłącznie w zawodach dla rolnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem
właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do
spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;
8) szkole leśnej – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą
wyłącznie w zawodach dla leśnictwa, dla których, zgodnie z klasyfikacją
zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a, ministrem
właściwym jest minister właściwy do spraw środowiska;
9) szkole morskiej – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową kształcącą
wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej, dla których,
zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa
w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw gospodarki
morskiej;
10) szkole żeglugi śródlądowej – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową
kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej, dla
których, zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której
mowa w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw żeglugi
śródlądowej;
11) szkole rybołówstwa – należy przez to rozumieć szkołę ponadpodstawową
kształcącą wyłącznie w zawodach podstawowych dla rybołówstwa, dla których,
zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa
w pkt 24a, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rybołówstwa;
12) oddziale międzynarodowym – należy przez to rozumieć oddział szkolny,
w którym nauczanie jest prowadzone zgodnie z programem nauczania ustalonym
przez zagraniczną instytucję edukacyjną;
13) oddziale przygotowawczym – należy przez to rozumieć oddział szkolny dla osób
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi,
podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, które
nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do
korzystania z nauki, jak również wykazują zaburzenia w komunikacji oraz
trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, co wymaga dostosowania procesu i organizacji
kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, zorganizowany zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 165 ust. 16 pkt 2;
14) placówce – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione
w art. 2 pkt 3–8 i 10;
15) placówce rolniczej – należy przez to rozumieć placówki i centra, o których mowa
w art. 2 pkt 4, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz
kwalifikacji zawodowych wyłącznie w zawodach, dla których zgodnie
z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w pkt 24a,
ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw rolnictwa, minister
właściwy do spraw rozwoju wsi lub minister właściwy do spraw rynków rolnych;
16) organie prowadzącym szkołę lub placówkę – należy przez to rozumieć ministra,
jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne;
17) kuratorze oświaty – należy przez to rozumieć kierownika kuratorium oświaty
jako jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład zespolonej administracji
rządowej w województwie;
18) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika
pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli;
19) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
20) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków;
21) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197);
22) oddziale sportowym lub oddziale mistrzostwa sportowego – należy przez to
rozumieć oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia sportowe
obejmujące szkolenie sportowe, zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 18 ust. 5;
23) (uchylony)
24) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie
programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowe
zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane
w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy
i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu
edukacyjnego, oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane
odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach
nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie
kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;
24a) klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – należy przez to rozumieć
klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;
24b) klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – należy przez to rozumieć
klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego, o której mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 46a ust. 1;
25) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego –
należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy,
umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych,
niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
uwzględnianych w programach nauczania, oraz kryteria weryfikacji tych
efektów, umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań
egzaminacyjnych, a także warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym
wyposażenie i sprzęt niezbędne do realizacji tego kształcenia oraz minimalną
liczbę godzin kształcenia w zawodzie;
25a) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego –
należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści
nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedzy,
umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych,
niezbędnych dla zawodu, uwzględnianych w programach nauczania
i umożliwiających ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań
egzaminacyjnych, oraz warunki realizacji kształcenia w zawodzie, w tym
wyposażenie w pomoce dydaktyczne i sprzęt oraz minimalną liczbę godzin
kształcenia w zawodzie;
26) programie wychowania przedszkolnego lub programie nauczania do danych
zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć
program, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy o systemie oświaty;
27) programie nauczania zawodu – należy przez to rozumieć program, o którym
mowa w art. 3 pkt 13c ustawy o systemie oświaty;
28) zadaniach oświatowych jednostek samorządu terytorialnego – należy przez to
rozumieć zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej;
28a) szkole prowadzącej kształcenie zawodowe – należy przez to rozumieć:
a) szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, e i f, prowadzące
kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego, do których są przyjmowane:
– w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b i c –
osoby niepełnoletnie oraz niepełnoletnie i pełnoletnie osoby objęte
kształceniem specjalnym zorganizowanym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2,
– w przypadku szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e i f –
niepełnoletnie i pełnoletnie osoby, oraz
b) szkoły artystyczne;
29) szkole dla dorosłych – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a, w której stosuje się odrębną organizację
kształcenia i do której są przyjmowane osoby pełnoletnie oraz kończące 18 lat
w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły;
29a) kształceniu w formie dziennej – należy przez to rozumieć kształcenie, które
odbywa się przez 5 dni w tygodniu albo przez 6 dni w tygodniu w przypadkach
określonych w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 111 pkt 14
lub art. 113 pkt 9;
29b) kształceniu w formie stacjonarnej – należy przez to rozumieć kształcenie, które
odbywa się przez 3 lub 4 dni w tygodniu, zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 111 pkt 14;
29c) kształceniu w formie zaocznej – należy przez to rozumieć kształcenie, które
odbywa się co 2 tygodnie przez 2 dni, a w uzasadnionych przypadkach – co
tydzień przez 2 dni, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 111
pkt 14;
29d) szkole polskiej – należy przez to rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie
dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym
Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół
funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie
wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego,
zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami
nauczania dla szkół polskich;
30) kształceniu ustawicznym – należy przez to rozumieć kształcenie w szkołach dla
dorosłych, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, a także
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych
w formach pozaszkolnych przez osoby, które spełniły obowiązek szkolny;
31) formach pozaszkolnych – należy przez to rozumieć formy uzyskiwania
i uzupełniania wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, o których mowa
w art. 117 ust. 1a;
32) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie u
dziecka niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością
intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, co najmniej jeszcze
jednej z wymienionych niepełnosprawności;
33) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności
w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają
trudności w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich
funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane
schorzeniami neurologicznymi;
33a) zawodzie – należy przez to rozumieć również zawód o charakterze pomocniczym
określony w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
34) kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie – należy przez to rozumieć
wyodrębniony w zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których
osiągnięcie potwierdza certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany przez
okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie
jednej kwalifikacji;
35) kwalifikacyjnym kursie zawodowym – należy przez to rozumieć kurs, którego
program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie
umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji;
35a) kursie umiejętności zawodowych – należy przez to rozumieć kurs, którego
program nauczania uwzględnia:
a) podstawę programową kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
w zakresie jednej z części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach
danej kwalifikacji albo
b) efekty kształcenia właściwe dla dodatkowych umiejętności zawodowych
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;
35b) kursie kompetencji ogólnych – należy przez to rozumieć kurs, którego program
nauczania uwzględnia dowolnie wybraną część podstawy programowej
kształcenia ogólnego;
35c) turnusie dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników – należy przez
to rozumieć formę kształcenia zawodowego teoretycznego młodocianych pracowników w zakresie zawodu nauczanego w branżowej szkole I stopnia,
którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia
w tym zawodzie;
36) egzaminie zawodowym – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa
w art. 3 pkt 21 ustawy o systemie oświaty;
37) egzaminie maturalnym – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa
w art. 3 pkt 21c ustawy o systemie oświaty;
38) egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin, o którym mowa
w art. 3 pkt 21d ustawy o systemie oświaty;
39) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik, o którym mowa
w art. 3 pkt 23 ustawy o systemie oświaty;
40) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał edukacyjny,
o którym mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty;
41) materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał ćwiczeniowy,
o którym mowa w art. 3 pkt 25 ustawy o systemie oświaty;
42) wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje
i więcej dzieci;
43) samotnym wychowywaniu dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie
dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji
orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba
taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
44) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych – należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020
r. poz. 17 i 278).

Art. 5. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie,
postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

Art. 6. Prawa i obowiązki nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek określa
ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
z zastrzeżeniem art. 16.

Art. 7. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osób, o których mowa w art. 15, określają przepisy o pracownikach samorządowych.

Art. 8. 1. Szkoła i placówka może być szkołą i placówką publiczną albo
niepubliczną.
2. Szkoła i placówka, z zastrzeżeniem ust. 4–13, może być zakładana
i prowadzona przez:
1) jednostkę samorządu terytorialnego;
2) inną osobę prawną;
3) osobę fizyczną.
3. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić jedynie szkoły
i placówki publiczne.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej
mogą zakładać i prowadzić publiczne szkoły i placówki, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 49.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1) zakłada i prowadzi:
a) szkoły polskie,
b) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym;
2) może zakładać i prowadzić:
a) publiczne szkoły i placówki o charakterze eksperymentalnym,
b) publiczne placówki kształcenia ustawicznego o zasięgu ogólnokrajowym,
c) szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach
dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach
wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które:
– prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową
kształcenia ogólnego, określoną w przepisach wydanych na podstawie
art. 47 ust. 1 pkt 1 lub
– umożliwiają uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących
w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia
w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie
z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami
nauczania dla szkół polskich.
6. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
zakłada i prowadzi publiczne szkoły artystyczne oraz placówki, o których mowa
w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych, a także może zakładać i prowadzić
placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych.
7. Minister właściwy do spraw rolnictwa może zakładać i prowadzić:
1) publiczne szkoły rolnicze oraz placówki rolnicze o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym;
2) publiczne placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy
nauczają w szkołach rolniczych.
8. Minister właściwy do spraw środowiska może zakładać i prowadzić publiczne
szkoły leśne.
9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zakładać i prowadzić
publiczne szkoły morskie.
10. Minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej może zakładać i prowadzić
publiczne szkoły żeglugi śródlądowej.
11. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może zakładać i prowadzić
publiczne szkoły rybołówstwa.
12. Minister Sprawiedliwości może zakładać i prowadzić publiczne szkoły
i placówki w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz publiczne
szkoły i placówki przy zakładach karnych i aresztach śledczych. Szkoły i placówki
przy zakładach karnych i aresztach śledczych działają w ramach ich struktury.
13. Szkoły kształcące w zawodzie technik pożarnictwa może zakładać
i prowadzić wyłącznie minister właściwy do spraw wewnętrznych.
14. Minister właściwy do spraw zdrowia może założyć i prowadzić publiczną
placówkę doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu
ogólnokrajowym w zakresie nauczania w zawodach, dla których zgodnie z
klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister
właściwy do spraw zdrowia.
14a. Ministrowie właściwi do spraw zawodów określonych w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego, niewymienieni w ust. 4–14, mogą zakładać
i prowadzić publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki
i centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, kształcące wyłącznie w zawodach, dla których
są właściwi.
15. Zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi lub specjalnymi, przedszkoli integracyjnych i specjalnych oraz innych
form wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 32 ust. 2, szkół
podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub
specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych, szkół artystycznych oraz
szkół przy zakładach karnych, szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla
nieletnich, należy do zadań własnych gmin.
16. Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych,
szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi
lub specjalnymi, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek
wymienionych w art. 2 pkt 3–8, z wyjątkiem szkół i placówek o znaczeniu
regionalnym i ponadregionalnym, należy do zadań własnych powiatu, z zastrzeżeniem
ust. 6.
17. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły
i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu
porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego, dla której prowadzenie danego
typu szkoły lub placówki jest zadaniem własnym, a w przypadku szkół artystycznych
– z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
18. Przepis ust. 17 stosuje się również w przypadku przekazywania szkół
i placówek pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.
19. Prowadzenie szkół artystycznych oraz placówek, o których mowa
w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych, a także placówek doskonalenia
nauczycieli szkół artystycznych może być przekazywane w drodze porozumienia
między ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
a jednostką samorządu terytorialnego.
20. Prowadzenie publicznych szkół rolniczych i placówek rolniczych
o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz
publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi śródlądowej i publicznych
szkół rybołówstwa może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego
między właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego.
21. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 20, strony mogą określić tryb
przekazania mienia będącego odpowiednio we władaniu publicznych szkół rolniczych
i placówek rolniczych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, publicznych szkół leśnych oraz publicznych szkół morskich, publicznych szkół żeglugi
śródlądowej i publicznych szkół rybołówstwa, niezbędnego do prawidłowego
wykonywania zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1.
21a. Prowadzenie publicznych szkół, placówek i centrów, o których mowa
w ust. 14a, może być przekazywane w drodze porozumienia zawieranego między
właściwym ministrem a jednostką samorządu terytorialnego. Przepis ust. 21 stosuje
się odpowiednio.
22. Zakładanie i prowadzenie publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
bibliotek pedagogicznych oraz szkół i placówek wymienionych w ust. 16 o znaczeniu
regionalnym lub ponadregionalnym należy do zadań samorządu województwa,
z zastrzeżeniem ust. 6 i 25.
23. Powiat i gmina mogą zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych
publiczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne,
z zastrzeżeniem ust. 6.
24. Założenie przez powiat lub gminę jednostki, o której mowa w ust. 23,
następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
25. Plan sieci publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek
pedagogicznych oraz szkół i placówek, o których mowa w ust. 22, określa sejmik
województwa w drodze uchwały.
26. Zakładanie publicznych kolegiów pracowników służb społecznych należy do
zadań własnych samorządu województwa.

Art. 9. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym
szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego
tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, może przekazać z dniem 1 września danego roku, w drodze umowy,
osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego, z wyjątkiem osoby,
o której mowa w ust. 2, lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły, o ile szkoła
ta nie jest jedyną szkołą danego typu prowadzoną przez tę jednostkę samorządu
terytorialnego zgodnie z art. 8 ust. 15 lub 16. Przepis nie dotyczy szkoły artystycznej.
2. Jednostka samorządu terytorialnego nie może powierzyć lub przekazać
wykonywania zadań oświatowych, o których mowa w art. 11 ust. 2–4, osobie prawnej
utworzonej przez tę jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której
ta jednostka samorządu terytorialnego ma udziały, albo której ma akcje.
W szczególności jednostka samorządu terytorialnego nie może przekazać takiej osobie
prawnej prowadzenia szkoły na podstawie ust. 1, ani udzielić jej zezwolenia na
założenie publicznej szkoły, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego
na podstawie art. 88 ust. 4.
3. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1) w przypadku szkoły podstawowej – wskazanie, czy szkole ustala się obwód;
2) tryb przejęcia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego w przypadkach,
o których mowa w ust. 5 i 6;
3) warunki korzystania z mienia przejętej szkoły;
4) tryb kontroli przestrzegania warunków umowy;
5) warunki i tryb rozwiązania umowy za wypowiedzeniem.
4. Do szkoły przejętej zgodnie z ust. 1 stosuje się przepisy dotyczące szkół
publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego lub osoby fizyczne, z wyjątkiem art. 88 ust. 4–6.
5. Jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana przejąć prowadzenie
szkoły przekazanej osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub
osobie fizycznej, jeżeli osoba prowadząca szkołę nie wykonała polecenia, o którym
mowa w art. 56 ust. 1 lub 2, narusza ustawę lub warunki prowadzenia szkoły
określone w umowie, o której mowa w ust. 1. W tym przypadku umowa ulega
rozwiązaniu z dniem przejęcia szkoły przez jednostkę samorządu terytorialnego.
6. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba
fizyczna, która przejęła do prowadzenia szkołę publiczną na podstawie umowy,
o której mowa w ust. 1, nie może zlikwidować tej szkoły; na wniosek tej osoby
jednostka samorządu terytorialnego, która przekazała szkołę, przejmuje jej
prowadzenie w trybie określonym w umowie, o której mowa w ust. 1.
7. Jednostka samorządu terytorialnego oraz osoba prawna niebędąca jednostką
samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która przejmie do prowadzenia szkołę
publiczną na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, są obowiązani powiadomić,
w terminie 6 miesięcy przed dniem przekazania szkoły do prowadzenia osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej,
pracowników szkoły oraz zakładową organizację związkową o terminie przekazania
szkoły, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych i socjalnych skutkach dla
pracowników, a także nowych warunkach pracy i płacy. Przepisy art. 261 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263)
stosuje się odpowiednio.
8. Nauczyciel, w terminie 3 miesięcy od uzyskania informacji, o której mowa
w ust. 7, może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia do szkoły publicznej
przejmowanej do prowadzenia przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną.
9. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 8, powoduje rozwiązanie
stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela, z dniem przekazania szkoły, chyba że nauczyciel do dnia
rozwiązania stosunku pracy wyrazi zgodę na przeniesienie do innej szkoły
prowadzonej przez daną jednostkę samorządu terytorialnego.
10. Osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba
fizyczna, która przejęła szkołę, na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1, z dniem
przejęcia szkoły jest obowiązana zaproponować nauczycielom na piśmie nowe
warunki pracy i płacy oraz wskazać termin, nie krótszy niż 7 dni, do którego
nauczyciele mają złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia
proponowanych warunków.
11. Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy i płacy, o których mowa
w ust. 10, powoduje rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z upływem
3 miesięcy od dnia, do którego nauczyciel miał złożyć oświadczenie, o którym mowa
w ust. 10. Do nauczyciela, który odmówił przyjęcia nowych warunków pracy i płacy,
stosuje się odpowiednio przepisy o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy.
12. Do czasu przyjęcia nowych warunków pracy i płacy albo rozwiązania
stosunku pracy z powodu odmowy ich przyjęcia, w zakresie praw i obowiązków
nauczyciela stosuje się dotychczasowe przepisy.

Art. 10. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność.
Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej,
w tym w zakresie wykonywania czynności, o których mowa
w art. 4 ust. 3 pkt 2–6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568),
i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
5) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do
pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-
-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonywania innych
zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
dyrektora szkoły lub placówki;
7) przekazanie do szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek, o których mowa
w art. 2 pkt 7, z wyjątkiem szkół artystycznych realizujących wyłącznie
kształcenie artystyczne, informacji o podmiotach wykonujących działalność
leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia
stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków
publicznych.
2. W celu wykonywania zadań wymienionych w ust. 1 organy prowadzące
szkoły i placówki, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4–14a, mogą
tworzyć jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek lub
organizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną
prowadzonych szkół i placówek, o której mowa w ust. 1 pkt 4.
3. (uchylony)
3a. (uchylony)
4. Obowiązek zapewnienia wykonywania czynności, o których mowa
w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy organów prowadzących szkoły i placówki, które na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, nie są obowiązane do stosowania zasad rachunkowości określonych
tą ustawą.

Art. 11. 1. (uchylony)
2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego
i profilaktyki społecznej, jest zadaniem oświatowym:
1) gmin – w przedszkolach oraz w innych formach wychowania przedszkolnego,
o których mowa w art. 32 ust. 2, a także w szkołach, o których mowa
w art. 8 ust. 15;
2) powiatów – w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 8 ust. 16;
3) samorządów województw – w szkołach, placówkach i placówkach doskonalenia
nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa
w art. 8 ust. 22 i 26.
3. Zadaniem oświatowym gminy i powiatu jest także zapewnienie dodatkowej,
bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9.
4. Zadaniem oświatowym powiatu jest także zapewnienie warunków
prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i placówkach
prowadzonych przez powiat.
5. (uchylony)
6. (uchylony)
7. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia
31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach:
1) egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, z
uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na
kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szkołach tych
typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu
terytorialnego;
2) nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty lub właściwego
ministra w szkołach i placówkach tych typów i rodzajów, których prowadzenie
należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 12. Publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, o których mowa
w art. 2, oraz ich zespoły wpisuje się do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej jako podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443).

Art. 13. 1. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez
organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1.
2. Publiczna inna forma wychowania przedszkolnego, o której mowa
w art. 32 ust. 2, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie
ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym jednak niż czas określony
w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ust. 11.
3. W przypadku publicznych przedszkoli i publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka
samorządu terytorialnego i osoby fizyczne, czas bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki ustalony przez osobę prowadzącą, zgodnie z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie może być
krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony, zgodnie
z ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przez radę gminy dla publicznych przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę.
4. Do publicznej innej formy wychowania przedszkolnego stosuje się przepisy
ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
5. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się również do oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej.
6. Niepubliczne przedszkole:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
programową wychowania przedszkolnego;
2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli
przedszkoli publicznych; przepisy art. 15 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.
7. Przepis ust. 6 stosuje się także do oddziałów przedszkolnych
w niepublicznych szkołach podstawowych oraz niepublicznych innych form
wychowania przedszkolnego.

Art. 14. 1. Szkołą publiczną jest szkoła, która:
1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2;
4) realizuje:
a) programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –
również podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa
branżowego albo podstawy programowe kształcenia w zawodach
szkolnictwa artystycznego,
b) ramowy plan nauczania;
5) realizuje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziałach 3a i 3b ustawy
o systemie oświaty.
2. Szkoły publiczne oraz szkoły niepubliczne, o których mowa w ust. 3,
umożliwiają uzyskanie świadectw, certyfikatów, zaświadczeń, aneksów lub
dyplomów państwowych.
3. Szkołą niepubliczną niebędącą szkołą artystyczną jest szkoła, która:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia
ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również
podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego;
2) realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w okresie nie krótszym oraz
w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej
danego typu;
3) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
4) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
5) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształci w zawodach
określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego;
6) zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa
w pkt 2, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio;
7) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.
4. Niepubliczna szkoła artystyczna może uzyskać uprawnienia publicznej szkoły
artystycznej, o których mowa w ust. 2, jeżeli:
1) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe kształcenia
w zawodach szkolnictwa artystycznego, a w przypadku szkoły artystycznej
realizującej kształcenie ogólne – również podstawę programową kształcenia
ogólnego;
2) realizuje zajęcia edukacyjne zgodnie z ramowym planem nauczania publicznej
szkoły artystycznej danego typu;
3) przyjmuje kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu
uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do
podjęcia kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności
lub specjalizacji, uwzględniając limity wiekowe kandydatów określone dla
kandydatów do publicznej szkoły artystycznej danego typu;
4) stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów, o których mowa w ust. 1 pkt 5;
5) prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla publicznych szkół
artystycznych;
6) kształci w zawodach szkolnictwa artystycznego określonych w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa artystycznego;
7) zatrudnia nauczycieli zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 2,
posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
przepisy art. 15 ust. 2, 4 i 6 stosuje się odpowiednio;
8) stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla publicznych szkół
artystycznych.

Art. 15. 1. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być,
za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do
prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy
ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą
kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca
nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za
odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
3. Osobę, o której mowa w ust. 2, zatrudnia się na zasadach określonych w
ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i
1495), z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz
ustala się jej wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla
nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Organy prowadzące szkoły mogą
upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania
wynagrodzenia w wyższej wysokości.
4. Osoba, o której mowa w ust. 2, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia
warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa
w art. 10 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, osoba ta,
przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły
informację z Krajowego Rejestru Karnego.
5. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych,
placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych i placówek
doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby
niebędącej nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby
posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki
za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że
zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego, a w przypadku
szkoły artystycznej – za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.
7. (uchylony)
8. (uchylony)
9. (uchylony)

Art. 16. 1. W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych bezpośrednio
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w szkole lub placówce publicznej
może być zatrudniony nauczyciel, który nie realizuje w tej szkole lub placówce
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, posiadający kwalifikacje określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela oraz spełniający warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–4a tej ustawy.
Potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 4 i 4a
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, następuje odpowiednio
w trybie art. 10 ust. 8a i 8b tej ustawy.
2. Nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, zatrudnia się na zasadach określonych
w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z tym że za każdą godzinę
prowadzenia zajęć, o których mowa w ust. 1, nauczycielowi przysługuje
wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć
ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe
i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz realizującego
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w art. 42 ust. 3
w tabeli w lp. 3 tej ustawy.

Art. 17. 1. (uchylony)
2. Szkoła artystyczna realizująca kształcenie ogólne może być tylko szkołą
publiczną albo niepubliczną o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej.

Art. 18. 1. Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą się na następujące typy:
1) ośmioletnią szkołę podstawową;
2) szkoły ponadpodstawowe:
a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
b) pięcioletnie technikum,
c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,
d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub
wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż
2,5 roku.
2. Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, o której mowa
w ust. 1 pkt 2 lit. d, jest szkołą specjalną przeznaczoną wyłącznie dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2a. W szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej
szkole I stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w szkołach
artystycznych kształcenie odbywa się w formie dziennej, a w branżowej szkole II
stopnia i szkole policealnej – kształcenie może odbywać się w formie dziennej,
stacjonarnej lub zaocznej.
2b. W szkole dla dorosłych kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub
zaocznej.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może określić, w drodze
rozporządzenia, typ szkoły inny niż wymieniony w ust. 1 oraz ustalić sposób
organizacji kształcenia w tym typie szkoły, biorąc pod uwagę konieczność
realizowania cyklu kształcenia uwzględniającego podstawę programową kształcenia
ogólnego dla obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz podstawę programową
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia, typy szkół artystycznych publicznych i niepublicznych,
w tym szkół, w których przeprowadza się egzamin końcowy albo egzamin
dyplomowy, oraz szkół, w których przeprowadza się egzamin ósmoklasisty, a także
szkół, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego,
z uwzględnieniem cyklu kształcenia ogólnego lub kształcenia artystycznego
realizowanego w tych szkołach, a także możliwości kontynuowania nauki przez
uczniów szkół artystycznych w szkołach, o których mowa w ust. 1.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów i szkół sportowych oraz
oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, uwzględniając umożliwienie
uczniom godzenia zajęć sportowych z nauką, w szczególności poprzez
odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych;
2) warunki realizacji w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach
i szkołach mistrzostwa sportowego zajęć sportowych obejmujących szkolenie
sportowe w oparciu o programy szkolenia opracowane przez polskie związki
sportowe.
6. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
1) program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego, mając
na uwadze przygotowanie do podjęcia służby wojskowej, rozwijanie
umiejętności przydatnych w służbie wojskowej oraz kształtowanie postaw
patriotycznych i obronnych wśród uczniów;
2) organizację i formy zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia,
o którym mowa w pkt 1, uwzględniając minimalną liczbę zajęć teoretycznych
i praktycznych, miejsce realizacji tych zajęć oraz liczebność oddziału;
3) warunki realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2, uwzględniając
bezpieczeństwo uczniów, potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania
jednostek wojskowych oraz możliwość realizacji części zajęć praktycznych
przez instruktorów organizacji proobronnych, w celu nabycia przez uczniów
praktycznych umiejętności wojskowych.

Art. 19. 1. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin
ósmoklasisty.
2. Ukończenie:
1) szkoły podstawowej umożliwia dalsze kształcenie w szkołach
ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a–d;
2) liceum ogólnokształcącego umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego;
3) technikum umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminów
zawodowych w danym zawodzie oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po
zdaniu egzaminu maturalnego;
4) branżowej szkoły I stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po
zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, a także dalsze kształcenie
w branżowej szkole II stopnia kształcącej w zawodzie, w którym wyodrębniono
kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia,
lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od klasy II;
5) branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego
w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w którym wyodrębniono
kwalifikację wspólną dla zawodu nauczanego w branżowej szkole I i II stopnia,
po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie
świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego;
6) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy umożliwia uzyskanie świadectwa
potwierdzającego przysposobienie do pracy;
7) szkoły policealnej umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu
egzaminów zawodowych w danym zawodzie.

Art. 20. 1. Wykształcenie podstawowe posiada osoba, która:
1) ukończyła szkołę podstawową albo
2) uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły
podstawowej, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania
odpowiada ostatniej klasie szkoły podstawowej, ze wszystkich obowiązkowych
zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy
o systemie oświaty, albo
3) ukończyła podstawowe studium zawodowe.
2. Wykształcenie zasadnicze branżowe posiada osoba, która:
1) ukończyła branżową szkołę I stopnia albo
2) zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia oraz:
a) ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub
b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub
świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie
nauczanym w branżowej szkole I stopnia, lub c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe.
3. Wykształcenie średnie branżowe posiada osoba, która:
1) ukończyła branżową szkołę II stopnia albo
2) spełniła warunki, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lub 2, oraz zdała
egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, a także:
a) ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionej w danym zawodzie nauczanym w branżowej szkole II
stopnia, z tym że kwalifikacja ta wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2
pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub
b) posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub
świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie
nauczanym w branżowej szkole II stopnia, która wraz z kwalifikacją,
o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym
samym zawodzie, lub
c) uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje
zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika.
4. Wykształcenie średnie posiada osoba, która:
1) ukończyła szkołę ponadpodstawową, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, albo
2) uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum
ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres
nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich
obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny
klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq
ustawy o systemie oświaty, albo
3) ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkół zawodowych,
zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do
pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, albo
4) ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą
kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie
oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół
zawodowych, szkół zasadniczych lub innych równorzędnych.
5. Wykształcenie gimnazjalne posiada osoba, która:
1) ukończyła gimnazjum albo
2) uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie
gimnazjum, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania
odpowiada ostatniej klasie gimnazjum, ze wszystkich obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq ustawy o systemie
oświaty, oraz przystąpiła do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego
zgodnie z przepisami rozdziału 3b ustawy o systemie oświaty w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.
6. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która:
1) ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę
równorzędną, albo
2) zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz:
a) ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich
kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole
zawodowej lub
b) posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione
w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, lub
c) uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Art. 21. 1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół
artystycznych, mogą być tworzone oddziały międzynarodowe.
2. Utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
3. Zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w szkole
podstawowej może zostać udzielone, jeżeli program nauczania ustalony przez
zagraniczną instytucję edukacyjną, który ma być realizowany w tym oddziale, umożliwia uzyskanie przez uczniów wiadomości i umiejętności umożliwiających im
przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty.
4. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego składa
organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony oddział międzynarodowy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, określa:
1) cel, założenia kształcenia i program nauczania, który będzie realizowany
w oddziale międzynarodowym;
2) organizację kształcenia w oddziale międzynarodowym i stosowany system
oceniania, klasyfikowania i egzaminowania;
3) datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:
1) zgodę rady pedagogicznej na utworzenie oddziału międzynarodowego;
2) dokument zawierający zgodę zagranicznej instytucji edukacyjnej na
przystąpienie szkoły do nauczania zgodnego z programem nauczania ustalonym
przez tę instytucję;
3) opinię kuratora oświaty zawierającą ocenę możliwości organizacyjnych
i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu nauczania
ustalonego przez zagraniczną instytucję edukacyjną;
4) w przypadku szkoły publicznej – zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do
ponoszenia, z dochodów własnych, kosztów kształcenia w oddziale
międzynarodowym przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego
ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

Art. 22. 1. Nauczanie w oddziale międzynarodowym może być prowadzone
w języku obcym, z wyjątkiem zajęć dla uczniów będących obywatelami polskimi
obejmujących: język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii
dotyczącą geografii Polski.
2. Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego będącym
obywatelami polskimi nauczanie języka polskiego oraz części historii dotyczącej
historii Polski i części geografii dotyczącej geografii Polski zgodnie z podstawą
programową kształcenia ogólnego ustaloną w przepisach wydanych na podstawie
art. 47 ust. 1 pkt 1 lit. b–h.
3. Szkoła zapewnia uczniom oddziału międzynarodowego niebędącym
obywatelami polskimi nauczanie języka polskiego jako języka obcego.
4. Uczniowie oddziału międzynarodowego w szkole podstawowej przystępują
do egzaminu ósmoklasisty.
5. Absolwenci szkół ponadpodstawowych, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, b i e, którzy uczęszczali do oddziałów międzynarodowych
w tych szkołach, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego.
6. Szkoła, w której został utworzony oddział międzynarodowy, zapewnia
uczniom tego oddziału możliwość przejścia, na każdym etapie kształcenia, do
kształcenia realizowanego zgodnie z programami nauczania, o których mowa
w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. a.
7. Do oddziału międzynarodowego nie stosuje się przepisów art. 14 ust. 1 pkt 3
i 4 oraz pkt 5 w zakresie dotyczącym zasad oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów, o których mowa w rozdziale 3a ustawy o systemie oświaty, a także
art. 14 ust. 3.

Art. 23. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może cofnąć
zezwolenie na utworzenie oddziału międzynarodowego w przypadku:
1) stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, że działalność
oddziału międzynarodowego jest sprzeczna z przepisami niniejszej ustawy,
ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń wydanych na ich podstawie lub
statutem szkoły, w której taki oddział został utworzony;
2) cofnięcia przez zagraniczną instytucję edukacyjną zgody, o której mowa
w art. 21 ust. 6 pkt 2;
3) cofnięcia przez radę pedagogiczną zgody, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 1;
4) niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa
w art. 21 ust. 6 pkt 4.
2. Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału
międzynarodowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji
o cofnięciu zezwolenia.

Art. 24. Oddział międzynarodowy może zostać zlikwidowany z końcem roku
szkolnego przez organ prowadzący po zapewnieniu uczniom możliwości
kontynuowania nauki. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy
przed terminem likwidacji oddziału międzynarodowego, zawiadomić o zamiarze
likwidacji rodziców uczniów i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 25. 1. W szkołach publicznych i niepublicznych, z wyjątkiem szkół
artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia i szkół
policealnych, mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.
2. W przypadku szkoły podstawowej oddziały dwujęzyczne, o których mowa
w ust. 1, tworzy się począwszy od klasy VII.
3. W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących
z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami
dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży, mogą być tworzone klasy wstępne
przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych
w tych liceach i technikach.
4. Po ukończeniu klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, uczeń w kolejnym roku
szkolnym kontynuuje naukę w klasie I oddziału dwujęzycznego w szkole, w której
uczęszczał do klasy wstępnej.
5. Do uczniów klasy wstępnej, o której mowa w ust. 3, nie stosuje się przepisów
rozdziału 3a ustawy o systemie oświaty.

Art. 26. 1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8,
realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:
1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz
2) treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów,
nauczycieli i rodziców.
2. Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje się na podstawie
wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym
potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji
psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.
3. Diagnozę, o której mowa w ust. 2, przeprowadza dyrektor szkoły lub placówki
albo upoważniony przez niego pracownik szkoły lub placówki.
4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do przedszkoli, szkół dla dorosłych,
branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i policealnych szkół artystycznych.

Art. 26a. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
i inne formy wychowania przedszkolnego oraz szkoły, z wyjątkiem szkół
artystycznych, prowadzą zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie
rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania
świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru
kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:
1) w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
i innych formach wychowania przedszkolnego preorientacji zawodowej, która
ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie
i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2) w klasach I–VI szkół podstawowych orientacji zawodowej, która ma na celu
zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych
postaw wobec pracy i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich
zainteresowań i uzdolnień;
3) w klasach i szkołach, o których mowa w art. 109 ust. 6, zajęć z zakresu
doradztwa zawodowego.
2. Doradztwo zawodowe jest realizowane na:
1) zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego;
2) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego lub
kształcenia w zawodzie;
3) zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego;
4) zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5) zajęciach z wychowawcą.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego, sposób
realizacji doradztwa zawodowego, a także zadania doradcy zawodowego,
uwzględniając rolę doradztwa zawodowego w przygotowaniu uczniów do wyboru
zawodu i kierunku kształcenia.

Art. 27. Szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do Internetu są
obowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do
treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w
szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające.

Art. 28. 1. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz
inne formy wychowania przedszkolnego są obowiązane do prowadzenia zajęć
rozwijających sprawność fizyczną dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach
ruchowych, grach i zabawach.
2. Szkoły są obowiązane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla
uczniów kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, z wyjątkiem szkół
artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. Obowiązkowy wymiar
zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych wynosi
4 godziny lekcyjne, a dla uczniów szkół ponadpodstawowych – 3 godziny lekcyjne,
w ciągu tygodnia.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia,
dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając
w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich
zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz
tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.

Art. 28a. 1. W szkołach publicznych i niepublicznych, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone
oddziały przygotowania wojskowego.
2. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia
Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.
3. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie może naruszać
uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do
ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania
egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych
nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania
i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz
ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
4. Warunkiem udzielenia zezwolenia jest:
1) zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia
szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
2) występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w danym regionie;
3) możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;
4) pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami
wojskowymi.
5. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego
składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział,
w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym
oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, określa:
1) organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób
umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia,
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, z realizacją
obowiązkowych zajęć dydaktycznych;
2) datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.
7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:
1) opinię rady pedagogicznej;
2) zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia
w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące
ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.
8. Minister Obrony Narodowej udziela zezwolenia na prowadzenie oddziału
przygotowania wojskowego po zasięgnięciu opinii właściwego:
1) kuratora oświaty, zawierającej ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych
pozwalających na realizowanie w szkole programu szkolenia, określonego
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w sposób umożliwiający
uczniom godzenie realizacji tego programu z realizacją obowiązkowych zajęć
dydaktycznych, oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa
w ust. 3;
2) szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, zawierającej ocenę potrzeb
prowadzenia przygotowania wojskowego w danym regionie, dotychczasowej
współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi oraz ocenę spełniania przez
szkołę warunków, o których mowa w ust. 4, i jej przygotowanie do realizacji
programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ust. 6.
9. W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej
wskazuje jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla
uczniów oddziału przygotowania wojskowego.
10. Minister Obrony Narodowej może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału
przygotowania wojskowego w przypadku:
1) stwierdzenia przez kuratora oświaty, że działalność oddziału przygotowania
wojskowego jest sprzeczna z warunkiem, o którym mowa w ust. 3, lub realizacja
programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 ust. 6, przebiega w sposób uniemożliwiający realizację obowiązkowych
zajęć dydaktycznych;
2) niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa
w ust. 7 pkt 2;
3) negatywnej oceny szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w zakresie
realizacji programu oraz współpracy z jednostkami wojskowymi, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, lub w zakresie
spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4.
11. Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału
przygotowania wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji
o cofnięciu zezwolenia.
12. Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia,
limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego,
uwzględniając potrzeby rekrutacyjne i możliwości szkoleniowe Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej, oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.

Art. 29. 1. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w:
1) art. 10 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, art. 21 ust. 4 i ust. 6 pkt 4,
art. 23 ust. 1 pkt 4, art. 24, art. 28a ust. 5 i ust. 7 pkt 2, art. 88 ust. 7, art. 89 ust. 1
i 13, art. 91 ust. 1, 1a, 2, 3 i 7 oraz art. 93 ust. 1 – wykonuje odpowiednio: rada
gminy, rada powiatu, sejmik województwa;
2) art. 10 ust. 1 pkt 1–5 i 7, art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 1, 12–14, 18 i 20, art. 66 ust. 1,
art. 68 ust. 7 i 9, art. 91 ust. 8 oraz art. 128 ust. 1 – wykonuje odpowiednio: wójt
(burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;
3) art. 10 ust. 1 pkt 6, art. 15 ust. 6, art. 56 ust. 2, art. 57, art. 64 ust. 1, art. 65 ust. 1,
art. 68 ust. 8, art. 71 ust. 2 i 3, art. 88 ust. 4, art. 89 ust. 6 i 7, art. 106 ust. 3, 5 i 6,
art. 107 ust. 6, 8, 9 i 9a, art. 110 ust. 3, art. 117 ust. 8 oraz art. 127 ust. 6 i 17 –
wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek
województwa.
2. W przypadku przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez jednostki
samorządu terytorialnego zadania i kompetencje określone w:
1) art. 131 ust. 4–6, art. 133 ust. 2 i 3, art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3,
art. 147 ust. 6 – wykonuje odpowiednio rada gminy, rada powiatu, sejmik
województwa;
2) art. 130 ust. 3, art. 134 ust. 5, art. 135 ust. 7, art. 152, art. 153 ust. 5,
art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6–8, art. 159 ust. 1–3 oraz art. 165 ust. 6 – wykonuje
odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek
województwa.
3. Zadania i kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa
w art. 9 ust. 7 i art. 168 ust. 1, 9 i 11–13, wykonuje odpowiednio: wójt (burmistrz,
prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Art. 30. 1. Słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych może być
tylko osoba posiadająca świadectwo dojrzałości.
2. W zakresie uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego
transportu zbiorowego, korzystania ze świadczeń zdrowotnych i odbywania
przeszkolenia wojskowego do słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych
stosuje się przepisy dotyczące studentów szkół wyższych.
3. Kolegia pracowników służb społecznych mogą pobierać opłaty za egzaminy
wstępne oraz za zajęcia dydaktyczne, z wyłączeniem zajęć dydaktycznych w systemie
dziennym w publicznych kolegiach pracowników służb społecznych, chyba że są
powtarzane z powodu niezadowalających wyników w nauce.
4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki tworzenia, przekształcania i
likwidowania oraz organizację i zasady działania, w tym zasady powierzania
stanowisk kierowniczych, zasady sprawowania opieki naukowo-dydaktycznej
i nadzoru nad kolegiami pracowników służb społecznych, a także warunki i tryb wydawania oraz wzory druków wydawanych słuchaczom i absolwentom kolegiów
pracowników służb społecznych, w tym umieszczenie na dyplomach ukończenia
kolegiów pracowników służb społecznych znaków graficznych informujących
o poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz.
226).
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, standardy kształcenia w kolegiach pracowników służb społecznych,
uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące realizowania planów
nauczania, przedmioty kształcenia, zakres i wymiar praktyk zawodowych, treści
programowe i wymagane umiejętności.
6. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na
podstawie ust. 4 i 5 do kolegiów pracowników służb społecznych stosuje się przepisy
dotyczące szkół.

Art. 30a. 1. Inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, placówki, organy
prowadzące szkoły lub placówki, organy sprawujące nadzór pedagogiczny oraz inne
podmioty realizujące zadania i obowiązki określone w ustawie przetwarzają dane
osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i obowiązków wynikających z
tych przepisów.
2. Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w
podmiotach, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania w poufności
informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą,
dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości
psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub
etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych
uczniów.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się:
1) w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
2) jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę
na ujawnienie określonych informacji;
3) w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.

Art. 30b. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami
zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub
czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze kraju lub
jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

Art. 30c. W przypadku, o którym mowa w art. 30b, minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie
niektórych przepisów niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do wszystkich lub niektórych
jednostek systemu oświaty, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 30b, w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego,
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania egzaminów,
organizacji roku szkolnego i organizacji pracy tych jednostek, a także wprowadzić
w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów
i zadań tych jednostek.

Art. 31. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie
przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej
7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym
może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub
w innej formie wychowania przedszkolnego.
5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku
dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie
obowiązku szkolnego.
6. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania
przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub
innej formie wychowania przedszkolnego.
7. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa w ust. 6, z początkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata.
8. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4,
oraz realizacji prawa, o którym mowa w ust. 6, jest zadaniem własnym gminy.
9. Zadanie, o którym mowa w ust. 8, jest wykonywane przez gminę przez
zapewnienie dziecku możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w:
1) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
prowadzonych przez gminę, lub
2) publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole
podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
prowadzonych przez inną osobę prawną lub osobę fizyczną, położonych na
obszarze gminy, lub
3) niepublicznym przedszkolu, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych, oddziale przedszkolnym w niepublicznej
szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego,
o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
położonych na obszarze gminy.
10. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość
korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy,
zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale
przedszkolnym lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor
przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy
wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku
wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed
rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne
przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną
inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział
przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę
wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) innego publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o
której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, powinien być
zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których
ubiegali się rodzice dziecka.
11. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadku, o którym mowa w ust. 10,
w miarę możliwości wskazuje odpowiednio publiczne przedszkole, oddział
przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczną inną formę wychowania
przedszkolnego, niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole
podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, położone najbliżej
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej albo innej formy
wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.
12. W roku szkolnym, w którym upływa okres, w jakim dzieci mogły korzystać
z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej lub niepublicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, o których mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1,
art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, rodzice tych
dzieci składają, na kolejny rok szkolny, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
wniosek o zamiarze kontynuowania wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego określony zgodnie
z art. 154 ust. 1 pkt 1.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, wójt (burmistrz, prezydent miasta)
jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom miejsce, w którym ich dzieci mogą
kontynuować wychowanie przedszkolne, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy
o finansowaniu zadań oświatowych.

Art. 32. 1. Rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Uchwała rady
gminy podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi
i geograficznymi rada gminy może uzupełnić sieć publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o publiczne inne formy
wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania przedszkolnego organizuje się
dla dzieci w miejscu zamieszkania lub w innym możliwie najbliższym miejscu.
3. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych, wraz z publicznymi przedszkolami, oddziałami
przedszkolnymi w publicznych szkołach podstawowych i publicznymi innymi
formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, publicznymi innymi
formami wychowania przedszkolnego, prowadzonymi przez gminę, niepublicznymi
przedszkolami, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, oddziałami przedszkolnymi w niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oraz
niepublicznymi innymi formami wychowania przedszkolnego, o których mowa w art.
21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, powinna zapewniać dzieciom, o
których mowa w art. 31 ust. 1, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość
korzystania z wychowania przedszkolnego. Droga dziecka spełniającego obowiązek,
o którym mowa w art. 31 ust. 4, i dziecka pięcioletniego z domu do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału
przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1
ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy
wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu
zadań oświatowych, w których gmina zapewniła tym dzieciom warunki spełniania
tego obowiązku oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego,
nie powinna przekraczać 3 km.
4. Ustalenie sieci, o której mowa w ust. 1 i 2, następuje po uzyskaniu pozytywnej
opinii kuratora oświaty o zgodności tej sieci z warunkami określonymi w ust. 3.
5. Jeżeli droga, o której mowa w ust. 3, przekracza 3 km, obowiązkiem gminy
jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo
zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli
dowożenie zapewniają rodzice.
6. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom
pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na
podstawie art. 31 ust. 2 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do
najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej
formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
7. Gmina może zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie
przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej
formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego
obowiązku.
8. Nauczyciela oraz osobę, o której mowa w art. 15 ust. 1, prowadzących zajęcia
w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzonej przez gminę, zatrudnia
dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej prowadzonych przez tę gminę.
9. Zajęcia w innych formach wychowania przedszkolnego prowadzą nauczyciele
posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy
art. 15 ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
10. W przypadku publicznych innych form wychowania przedszkolnego,
prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego
lub osoby fizyczne, oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego
zadania i kompetencje określone w ustawie dla dyrektora przedszkola wykonuje osoba
kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego wyznaczona przez osobę
prowadzącą inną formę wychowania przedszkolnego.
11. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, rodzaje innych form wychowania przedszkolnego, warunki tworzenia
i organizowania tych form wychowania przedszkolnego, sposób ich działania oraz
minimalny dzienny wymiar godzin świadczonego przez te formy nauczania,
wychowania i opieki, uwzględniając w szczególności konieczność dostosowania form
wychowania przedszkolnego do sytuacji i potrzeb lokalnych, a także możliwość
prowadzenia zajęć tylko w niektóre dni tygodnia.

Art. 33. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa
w art. 31 ust. 4, są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania
przedszkolnego;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku
spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10;
4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu, o którym
mowa w art. 37 ust. 1 – w przypadku dziecka realizującego obowiązek poza
przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą
wychowania przedszkolnego.
2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, należy
do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka.
3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddziały przedszkolne, oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w publicznych i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka,
o spełnianiu przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, odpowiednio
w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie
wychowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

Art. 34. Osoby prawne i fizyczne mogą prowadzić inne formy wychowania
przedszkolnego. Zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego prowadzi
nauczyciel posiadający kwalifikacje wymagane od nauczycieli przedszkoli. Przepisy
art. 15 ust. 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 35. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia
szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.

Art. 36. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także
rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.
2. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1,
jeżeli dziecko:
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz
zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest
zwolnione z obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4.
4. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego o jeden rok szkolny.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa się w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku
szkolnego.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się opinię, z której wynika
potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku
szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo
niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168
oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
7. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego
zgodnie z ust. 4, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego. Przepisy art. 32 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
8. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej
publicznej albo niepublicznej.
9. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:
1) uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej;
2) realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego
u pracodawcy.
10. Obowiązek, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązek szkolny i obowiązek
nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola
lub szkoły:
1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień
o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu
terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów
edukacyjnych Unii Europejskiej;
2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce.
11. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez
uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół, o których mowa
w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze.
12. Uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem
18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły
wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe.
13. Dyrektorzy niepublicznych szkół podstawowych oraz dyrektorzy
publicznych szkół podstawowych, a także dyrektorzy szkół specjalnych i ośrodków,
o których mowa w art. 2 pkt 7, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne
niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, którym nie ustalono obwodów,
o przyjęciu ucznia do szkoły są obowiązani powiadomić dyrektora publicznej szkoły
podstawowej, w której obwodzie uczeń mieszka, oraz informować go o spełnianiu
przez ucznia obowiązku szkolnego.
14. Przepis ust. 13 stosuje się odpowiednio do dyrektora publicznej szkoły
podstawowej o ustalonym obwodzie, który przyjął do szkoły ucznia zamieszkującego
w obwodzie innej szkoły publicznej.
15. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych,
pracodawcy, o których mowa w ust. 9 pkt 2, oraz osoby kierujące podmiotami
prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić wójta
gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent szkoły
podstawowej, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu
przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie
14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta
szkoły podstawowej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.
16. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu
z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia:
1) przypadki, w których do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych
można przyjąć osobę, która ukończyła 16 lat, a w przypadku uczestników
Ochotniczych Hufców Pracy oraz osób przebywających w zakładach karnych lub
aresztach śledczych – 15 lat,
2) przypadki, w których osoba, która ukończyła ośmioletnią szkołę podstawową,
może spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie na kwalifikacyjny kurs
zawodowy
– uwzględniając w szczególności opóźnienie w cyklu kształcenia, przypadki losowe
uniemożliwiające lub znacznie utrudniające uczęszczanie do szkoły lub umożliwienie
spełniania obowiązku nauki osobom przebywającym w zakładach karnych lub
aresztach śledczych.
17. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku
szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-
-wychowawczych, organizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 685).
18. Przepisy ust. 1–3, 8, 9, 12, 13 i 15 stosuje się odpowiednio do szkół
artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Art. 37. 1. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub
niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do
której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez
dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, poza przedszkolem,
oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania
przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane przed rozpoczęciem
roku szkolnego albo w trakcie roku szkolnego, jeżeli:
1) przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko
zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje
dziecko;
2) do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono:
a) opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających
realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie
edukacyjnym,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez
dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.
3. Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c nie stosuje się w przypadku wydawania
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
4. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą
uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym
etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły. Egzaminy
klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala
się oceny zachowania. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l
ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy
o systemie oświaty.
5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
6. Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozdziału 3a ustawy
o systemie oświaty.
7. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą,
a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, której dyrektor
wydał zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmującego:
1) prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach, o których mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5–7;
2) zapewnienie dostępu do:
a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych,
oraz
b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej
znajdujących się w zasobach szkoły – w porozumieniu z dyrektorem tej
szkoły;
3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4.
8. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, następuje:
1) na wniosek rodziców;
2) jeżeli uczeń z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4, albo nie zdał rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 4;
3) w razie wydania zezwolenia z naruszeniem prawa.

Art. 38. 1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, o których mowa w art. 31 ust. 2, rozpoczęcie spełniania obowiązku
szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka,
na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego w danym roku szkolnym.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż
do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma
rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia spełniania
przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-
-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych.
5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego
zgodnie z ust. 2, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania
przedszkolnego, a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, także w ośrodku
rewalidacyjno-wychowawczym. Przepisy art. 32 ust. 3 i 6 stosuje się odpowiednio.

Art. 39. 1. Sieć publicznych szkół podstawowych powinna być zorganizowana
w sposób umożliwiający wszystkim dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego,
z uwzględnieniem ust. 2.
2. Droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać:
1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;
2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych.
3. Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka:
1) przekracza odległości wymienione w ust. 2, obowiązkiem gminy jest
zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo
zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli
dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot
kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej;
2) nie przekracza odległości wymienionych w ust. 2, gmina może zorganizować
bezpłatny transport, zapewniając opiekę w czasie przewozu.
4. Obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie
odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej,
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy
21. rok życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-
-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym
kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
intelektualna,
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-
-wychowawczych.
3) (uchylony)
4a. Gmina może zorganizować dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, których
kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127, bezpłatny transport
i opiekę w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej oraz ośrodka, o którym
mowa w art. 2 pkt 7, również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku.
5. Rada gminy, z uwzględnieniem ust. 1 i 2, ustala plan sieci publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę, a także określa granice obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, mających siedzibę na
obszarze gminy, z zastrzeżeniem art. 88 ust. 2. W przypadku publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez inne organy, określenie granic ich obwodów
następuje w uzgodnieniu z tymi organami. Uchwała rady gminy podlega ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
5a. W uchwale, o której mowa w ust. 5, wskazuje się adresy siedzib szkół,
o których mowa w ust. 5, oraz adresy innych lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
5b. Obwód szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej obejmującej
strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub szkoły filialnej, nie może
posiadać części wspólnej z obwodem innej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły
podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną część klas szkoły podstawowej lub
szkoły filialnej, w zakresie klas nieobjętych strukturą organizacyjną tej szkoły.
6. Rada gminy, podejmując uchwałę, o której mowa w ust. 5, dąży do tego, aby
szkoły podstawowe były szkołami:
1) o pełnej strukturze organizacyjnej;
2) funkcjonującymi w jednym budynku lub jego bliskiej lokalizacji.
7. Rada powiatu ustala plan sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz
szkół specjalnych, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i specjalnych
mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące,
tak aby umożliwić dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu lub
przebywającym w podmiotach i jednostkach, o których mowa w art. 4 pkt 2 lit. b,
realizację odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki. Uchwała rady
powiatu podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
7a. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych stanowi przekształcenie szkoły. Przepisy art. 89
stosuje się.
8. Ustalenie planu sieci publicznych szkół, o którym mowa w ust. 5 i 7, następuje
po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty o zgodności planu z warunkami
określonymi odpowiednio w ust. 1, 2 i 5a–7a.

Art. 39a. 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina
spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom
kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej
według wzoru:
????? = (? − ?) ∗ ? ∗?/100
gdzie:
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca
zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły
ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca
zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca
zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie
wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego
pojazdu,
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego
pojazdu według danych producenta pojazdu.
3. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada
gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
4. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie
umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.
5. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której
mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę
zapewniają rodzice.
6. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki
w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się
zgodnie z ust. 2.

Art. 40. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są
obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły
podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku
szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy
(burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani
informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym
zakresie.
3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do
zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

Art. 41. 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie
obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina
kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej
gminy, w tym odpowiednio:
1) kontrolują wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 1, 2
i 4, a także współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków, o których mowa
w art. 40 ust. 1 pkt 3 i ust. 3;
2) prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki.
2. Wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany przekazywać
dyrektorom publicznych szkół podstawowych na obszarze gminy informacje
o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3–18 lat.

Art. 42. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4,
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku
szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej
formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole
ponadpodstawowej lub placówce;
2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony
w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.

Art. 43. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania koordynuje
i realizuje politykę oświatową państwa i współdziała w tym zakresie z wojewodami
oraz z innymi organami i jednostkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach
funkcjonowania systemu oświaty.

Art. 44. 1. Szkoły i placówki podejmują niezbędne działania w celu tworzenia
optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi
warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub
placówki i jej rozwoju organizacyjnego.
2. Działania, o których mowa w ust. 1, dotyczą:
1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów
i zadań statutowych;
2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki;
3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności, uczniów;
4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
5) zarządzania szkołą lub placówką.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, w odniesieniu do różnych typów szkół i rodzajów placówek,
wymagania wobec szkół i placówek, dotyczące prawidłowości i skuteczności działań,
o których mowa w ust. 1, w zakresie:
1) przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki;
2) umożliwienia każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych
możliwości;
3) podejmowania przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy;
4) angażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki;
5) współpracy ze środowiskiem lokalnym;
6) uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania;
7) aktywności uczniów i ich rozwoju osiąganego adekwatnie do potrzeb
i możliwości;
8) doskonalenia pracy szkoły lub placówki przy zaangażowaniu społeczności
szkolnej i środowiska lokalnego.

Art. 45. 1. Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny,
który polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie
kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych,
organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są
modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania,
w szczególności określone w art. 14 ust. 1 pkt 3–5.
2. Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce
jest rozwijanie kompetencji i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.
3. Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką podmiotu
w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374 i 695), zwanego dalej
„jednostką naukową”, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego
zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo
klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego – pod opieką jednostki naukowej
właściwej dla danego zawodu.
4. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole lub placówce nie może
prowadzić do zmiany typu szkoły lub rodzaju placówki.
4a. Eksperyment pedagogiczny realizowany w szkole prowadzącej kształcenie
zawodowe nie może polegać na nauczaniu zawodu określonego w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa
artystycznego w innym typie szkoły niż typ szkoły wskazany w tych klasyfikacjach.
5. Eksperyment pedagogiczny nie może naruszać uprawnień ucznia do
bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie,
ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, a także
w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego
typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych
w odrębnych przepisach.
6. Postępowanie rekrutacyjne do szkół, placówek lub oddziałów, w których jest
przeprowadzany eksperyment pedagogiczny, odbywa się na podstawie przepisów
ustawy. Minister, udzielając zgody, o której mowa w ust. 8, może także wyrazić zgodę
na inne zasady postępowania rekrutacyjnego.
7. Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę lub placówkę,
oddział, grupę lub wybrane zajęcia edukacyjne.
8. Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce wymaga
zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły
artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
8a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wyraża zgodę na
prowadzenie eksperymentu pedagogicznego, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra
właściwego dla zawodu, a w przypadku zawodu nieokreślonego w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego – ministra, który ze względu na zakres działu
administracji rządowej, którym kieruje, jest właściwy dla zawodu, którego dotyczy
wniosek, o którym mowa w ust. 9.
8b. Minister, o którym mowa w ust. 8a, może wydać opinię pozytywną,
negatywną albo pozytywną pod warunkiem wprowadzenia we wniosku zmian
wskazanych przez tego ministra.
8c. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu
nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego zgoda ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania, o której mowa w ust. 8a, obejmuje
przypisanie do kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie oraz do zawodu
poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dokonując przypisania poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz zawodu, stosuje się
przepisy art. 21 ust. 1–3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji.
9. Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po
uzyskaniu opinii rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – do ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z wnioskiem o wyrażenie zgody na
prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane
rozpoczęcie tego eksperymentu.
10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, składa się za pośrednictwem kuratora
oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – za pośrednictwem specjalistycznej
jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają swoją opinię.
11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9, określa cel, założenia, czas trwania
i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu
pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego –
także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie. Do wniosku
dołącza się:
1) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego
wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem
eksperymentu;
2) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, o której mowa w ust. 9, opinię
rady szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;
3) w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu
nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo
klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego:
a) podstawę programową kształcenia w zawodzie, sporządzoną
z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję przypisania poziomu
Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie,
b) program nauczania zawodu,
c) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,
d) pozytywną opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia
w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa
w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622,
1818 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 278),
e) pozytywną opinię dotyczącą zawartości merytorycznej programu nauczania
zawodu wydaną przez:
– jednostkę naukową właściwą dla zawodu oraz
– organizację pracodawców, samorząd gospodarczy lub inną organizację
gospodarczą, stowarzyszenie lub samorząd zawodowy, lub pracodawcę,
właściwych dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa
w ust. 9,
f) harmonogram realizacji eksperymentu pedagogicznego oraz informację
o niezbędnych warunkach prowadzenia eksperymentu, w tym warunkach
lokalowych, finansowych, wyposażeniu oraz kadrze,
g) przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych – w przypadku eksperymentu
pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego.
11a. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu
nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wniosek może
dotyczyć wyłącznie jednego cyklu kształcenia, w którym będzie prowadzony
eksperyment.
11b. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu
nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego egzamin zawodowy
jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej,
o której mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a. Przepisy dotyczące egzaminu zawodowego
stosuje się odpowiednio.
11c. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu
nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego egzamin
dyplomowy jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie
programowej, o której mowa w ust. 11 pkt 3 lit. a. Przepisy dotyczące egzaminu
dyplomowego stosuje się odpowiednio.
12. Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania szkole lub
placówce dodatkowych środków budżetowych, do wniosku dołącza się pisemną zgodę
organu prowadzącego szkołę lub placówkę na finansowanie planowanych działań.
12a. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny
przekazuje organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, nie później niż do dnia
30 września, sprawozdanie z realizacji eksperymentu w poprzednim roku szkolnym,
zawierające wyniki i wnioski z przeprowadzonego przez dyrektora szkoły lub
placówki nadzoru pedagogicznego w zakresie realizowanego eksperymentu
pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji
zawodów szkolnictwa artystycznego – także informację o realizacji harmonogramu,
o którym mowa w ust. 11 pkt 3 lit. f. Do sprawozdania dołącza się opinię jednostki
naukowej sprawującej opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego.
13. Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny
przekazuje bezpośrednio po jego zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw
oświaty i wychowania, a w przypadku szkoły artystycznej – ministrowi właściwemu
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, sprawozdanie zawierające
wnioski z przeprowadzonego eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku
eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa
artystycznego – także wnioski dotyczące potrzeby wprowadzenia tego zawodu do tej
klasyfikacji. Do sprawozdania dołącza się opinię jednostki naukowej, która sprawuje
opiekę nad przebiegiem eksperymentu pedagogicznego, a w przypadku eksperymentu
pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego albo klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego –
także opinię organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej
organizacji gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, pracodawcy,
właściwych dla danego zawodu.
13a. W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu
nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego wnioski dotyczące
potrzeby wprowadzenia tego zawodu do tej klasyfikacji minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania przekazuje do ministra właściwego dla zawodu.
14. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, dyrektor szkoły lub placówki
przekazuje także organowi prowadzącemu oraz organowi sprawującemu nadzór
pedagogiczny.
15. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, składa się za pośrednictwem
kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – za pośrednictwem
specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, którzy dołączają
swoją opinię.

Art. 46. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) ogólne cele i zadania kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
2) klasyfikację zawodów szkolnictwa branżowego, określającą:
a) branże oraz zawody przyporządkowane do branż,
b) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie,
c) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie lub kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a
i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji,
d) ministra właściwego dla zawodu,
e) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie
w zawodzie,
f) kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, w zakresie których kształcenie
może być prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub kursie
umiejętności zawodowych,
g) szczególne uwarunkowania związane z kształceniem w zawodzie lub
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, w szczególności związane z formą
kształcenia lub kształceniem osób niepełnosprawnych,
3) podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego,
4) dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów oraz
zestawy celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych
efektów kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji
personalnych i społecznych w odniesieniu do tych umiejętności
– z uwzględnieniem wniosku ministra właściwego dla zawodu, o którym mowa
w ust. 2, klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy w zakresie
nazwy i symbolu cyfrowego zawodu oraz możliwości podnoszenia kwalifikacji,
kierując się potrzebą zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego
i dostosowania go do potrzeb rynku pracy.
2. Zmiany w przepisach wydanych na podstawie ust. 1, w zakresie
wprowadzenia, zmiany albo wykreślenia zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych, następują na wniosek
ministra właściwego dla zawodu.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, określa:
1) nazwę zawodu i symbol cyfrowy zawodu odpowiadające nazwie i symbolowi
cyfrowemu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, jeżeli zostały określone w tej klasyfikacji, nazwę kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności zawodowych;
2) opis zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych
umiejętności zawodowych, wraz z propozycją zestawu oczekiwanych efektów
kształcenia niezbędnych dla zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
lub dodatkowych umiejętności zawodowych, oraz kryteriów weryfikacji tych
efektów, sporządzonego z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej
Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, a w przypadku wprowadzenia
lub zmiany dotyczącej zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie –
także propozycję przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub kwalifikacji pełnej, o której mowa
w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji;
3) uzasadnienie potrzeby wprowadzenia, wykreślenia lub zmiany dotyczącej
zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych umiejętności
zawodowych, zawierające w szczególności analizę potrzeb rynku pracy
w zakresie zawodu, kwalifikacji lub dodatkowych umiejętności;
4) informację o możliwości podnoszenia kwalifikacji w ramach systemu oświaty;
5) informację o potencjalnych miejscach realizacji praktycznej nauki zawodu
w zawodzie lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie oraz informację
o potencjalnych miejscach przeprowadzania egzaminu zawodowego w części
praktycznej;
6) ministra właściwego dla zawodu;
7) typy szkół ponadpodstawowych, w których może odbywać się kształcenie
w zawodzie;
8) kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie, w zakresie której kształcenie może być
prowadzone na kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub kursie umiejętności
zawodowych;
9) branżę, do której jest przyporządkowany zawód;
10) zawód o charakterze pomocniczym albo uzasadnienie braku możliwości
kształcenia w takim zawodzie.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się opinię organizacji
pracodawców reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568), zwanej dalej „ustawą o Radzie Dialogu
Społecznego”, oraz opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
5. Wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego nie
może nastąpić, jeżeli wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie są
tożsame ze wszystkimi kwalifikacjami wyodrębnionymi w zawodzie określonym w tej
klasyfikacji.
6. Ministrowie właściwi dla zawodów mogą wspomagać materialnie
i organizacyjnie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz placówki i centra,
o których mowa w art. 2 pkt 4, w zakresie realizacji kształcenia zawodowego, w tym
stosowania nowoczesnych technik i technologii w procesie kształcenia zawodowego
odpowiednio do potrzeb rynku pracy.
7. Organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje
gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw
kompetencji oraz ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego mogą
występować do właściwych ministrów z propozycją wprowadzenia do klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego zawodu, wykreślenia zawodu lub dokonania
zmiany dotyczącej zawodu, kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie lub dodatkowych
umiejętności zawodowych.
8. Dokonując w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przypisania poziomu
Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach lub
kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 3a, 4a, 5a i 7a ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 21 ust. 1–3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji.
Art. 46a. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania
określi, w drodze rozporządzenia, klasyfikację zawodów szkolnictwa artystycznego,
określającą:
1) zawody,
2) specjalności lub specjalizacje realizowane w ramach kształcenia w zawodach,
3) poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej, o której mowa
w art. 8 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji,
4) typy szkół artystycznych, w których może odbywać się kształcenie w zawodzie
– z uwzględnieniem klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy
w zakresie nazwy i symbolu cyfrowego zawodu, kierując się potrzebą dostosowania
oferty edukacyjnej szkół artystycznych do potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów
szkolnictwa artystycznego.
2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia, podstawy programowe kształcenia w zawodach
szkolnictwa artystycznego, uwzględniając potrzebę rozwijania zainteresowań
i uzdolnień artystycznych uczniów oraz potrzeby rynku pracy w zakresie zawodów
szkolnictwa artystycznego.
3. Dokonując w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przypisania poziomu
Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji pełnej, o której mowa w art. 8 pkt 6
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, stosuje się
odpowiednio przepisy art. 21 ust. 1–3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Art. 46b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ustala prognozę
zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym
i wojewódzkim rynku pracy.
2. Prognoza, o której mowa w ust. 1, jest ustalana w oparciu o dane Instytutu
Badań Edukacyjnych w Warszawie opracowane w szczególności na podstawie
statystyki publicznej, w tym na podstawie badania dotyczącego zapotrzebowania
rynku pracy na absolwentów szkół prowadzących kształcenie w zawodach
szkolnictwa branżowego prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny, oraz
danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie ubezpieczeń społecznych
i danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia
15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 oraz
z 2020 r. poz. 695), oraz po zasięgnięciu opinii sektorowych rad do spraw kompetencji
i Rady Programowej do spraw kompetencji, a także ministrów właściwych dla
zawodów szkolnictwa branżowego.
3. Prognozę, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ustala
wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury
i dziedzictwa narodowego. Wykaz zawodów podlega ogłoszeniu, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”.

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) podstawę programową:
a) wychowania przedszkolnego,
b) kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
c) kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego,
d) kształcenia ogólnego dla technikum,
e) kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia,
f) kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
g) kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia,
h) kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
– uwzględniając w szczególności zestawy celów kształcenia i treści nauczania,
umiejętności uczniów, a także zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły,
odpowiednio do poszczególnych etapów edukacyjnych i typów szkół;
2) (uchylony)
3) ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół, w tym:
a) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej
– semestralny, wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
z wyjątkiem wymiaru godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych
z zakresu kształcenia zawodowego w branżowej szkole II stopnia,
b) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
niepełnosprawnych,
c) minimalny wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
d) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ
prowadzący może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć
edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć
z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
e) przeznaczenie godzin stanowiących różnicę między sumą godzin
obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego
a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji
wyodrębnionych w zawodzie określoną w podstawie programowej
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, w szczególności na
przygotowanie uczniów do uzyskania dodatkowych umiejętności
zawodowych, kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji lub dodatkowych uprawnień zawodowych,
f) tygodniowy, a w przypadku szkół prowadzących zajęcia w formie zaocznej
– semestralny, wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora
szkoły,
g) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych
– uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, potrzebę dostosowania oferty
edukacyjnej szkół do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb rynku pracy,
a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2, oraz
możliwość przygotowania uczniów do uzyskania umiejętności przydatnych do
wykonywania określonego zawodu;
4) (uchylony)
5) zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w szkołach i placówkach, które powinny tworzyć warunki dla zaspokajania
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać
rozwój uczniów i efektywność uczenia się;
6) organizację roku szkolnego, uwzględniającą w szczególności terminy
rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw
świątecznych i ferii szkolnych;
7) sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji,
uwzględniające w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających
obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę
wydawania uczniom świadectw i dyplomów;
8) warunki i sposób organizowania przez szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki, z uwzględnieniem celów edukacyjnych i wychowawczych oraz
bezpieczeństwa uczniów.
1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia, ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół
i placówek artystycznych, w tym:
1) tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej – semestralny,
wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
2) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów
niepełnosprawnych,
3) maksymalny tygodniowy wymiar i przeznaczenie godzin, które organ
prowadzący może dodatkowo przyznać w roku szkolnym na realizację zajęć
edukacyjnych, w szczególności dodatkowych zajęć edukacyjnych i zajęć
z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych
obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
4) tygodniowy, a w przypadku policealnej szkoły artystycznej – semestralny,
wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły,
5) warunki i sposób realizacji zajęć edukacyjnych
– uwzględniając zakres celów kształcenia i treści nauczania określonych w podstawie
programowej kształcenia ogólnego lub podstawie programowej kształcenia
w zawodzie szkolnictwa artystycznego, potrzebę dostosowania oferty edukacyjnej
szkół i placówek artystycznych do potrzeb i zainteresowań uczniów oraz potrzeb
rynku pracy, a także realizację zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 2.
2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, organizację roku szkolnego
w szkołach w zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich,
z uwzględnieniem w szczególności specyfiki organizacji pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej w tych zakładach i schroniskach oraz zapewnienia wykonywania
orzeczeń sądowych.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) organizację kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za
granicą;
2) warunki i sposób wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za
granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego,
historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych
w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych
państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne
zarejestrowane za granicą, uwzględniając w szczególności:
a) kierowanie nauczycieli do pracy za granicą,
b) przekazywanie niezbędnych podręczników i pomocy dydaktycznych
służących temu nauczaniu,
c) organizowanie w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli
prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury
polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą,
d) organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci
i młodzieży polonijnej,
e) współpracę tych szkół oraz organizacji społecznych ze szkołami w Polsce;
3) zakres i warunki przyznawania świadczeń przysługujących nauczycielom
polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą w celach, o których
mowa w pkt 1 i 2, uwzględniając w szczególności częściowy zwrot kosztów
utrzymania i zakwaterowania oraz kosztów podróży, a także wyposażenie
nauczycieli w niezbędne podręczniki, środki dydaktyczne i inne pomoce
niezbędne w procesie nauczania w miejscu zatrudnienia.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania może określić przypadki, w których uczniowi można
przedłużyć oraz skrócić okres nauki w szkole, biorąc pod uwagę konieczność realizacji
w tym okresie podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy
programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
4a. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1a, minister właściwy do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw oświaty i wychowania może określić przypadki, w których uczniowi można
przedłużyć oraz skrócić okres nauki w szkole artystycznej, biorąc pod uwagę
konieczność realizacji w tym okresie podstawy programowej kształcenia ogólnego lub
podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa artystycznego.
5. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów niniejszej
ustawy, ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
w odniesieniu do szkół i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c,
oraz szkół polskich, w zakresie wynikającym ze szczególnych warunków
funkcjonowania tych szkół, zespołów szkół i szkół polskich, a także wprowadzić
w tym zakresie odrębne unormowania.

Art. 48. Przepisy ustawy nie naruszają uprawnień Ministra Obrony Narodowej
do zakładania, prowadzenia i nadzorowania szkół na podstawie przepisów o służbie
wojskowej żołnierzy zawodowych.

Art. 49. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz szkół
i placówek, które prowadzą minister właściwy do spraw wewnętrznych i Minister
Obrony Narodowej.

Art. 50. 1. Kuratora oświaty, na wniosek wojewody, powołuje i odwołuje
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania może odwołać kuratora oświaty także z własnej inicjatywy.
2. Kandydata na stanowisko kuratora oświaty wyłania się w drodze konkursu.
3. Konkurs ogłasza i przeprowadza wojewoda.
4. Ogłoszenie konkursu następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia,
w którym nastąpiło odwołanie kuratora oświaty.
5. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego;
3) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.
6. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę.
W skład komisji konkursowej wchodzą:
1) trzej przedstawiciele ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) dwaj przedstawiciele wojewody;
3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli,
reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, oraz po
jednym przedstawicielu organizacji związkowych, reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, w skład których wchodzą
organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli.
7. Do czasu powołania na stanowisko kuratora oświaty osoby wyłonionej
w drodze konkursu albo ustalonej zgodnie z ust. 8 minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania, po zasięgnięciu opinii wojewody, wyznacza osobę pełniącą
obowiązki kuratora oświaty.
8. Jeżeli do konkursu nie przystąpił żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie
został wyłoniony żaden kandydat, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania,
po zasięgnięciu opinii wojewody, może powołać na stanowisko kuratora oświaty
ustaloną przez siebie osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 5.
9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko kuratora oświaty, wzór ogłoszenia
o konkursie, tryb pracy komisji konkursowej oraz sposób głosowania, a także
możliwość unieważnienia konkursu w przypadku naruszenia przepisów dotyczących
jego przeprowadzania, kierując się sprawnością i efektywnością prac komisji.
10. Na wniosek kuratora oświaty, po zasięgnięciu opinii wojewody, minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania powołuje i odwołuje wicekuratorów
oświaty.
11. Stanowisko wicekuratora oświaty może zajmować osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
równorzędny;
2) stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego;
3) co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.

Art. 51. 1. Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania
i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na
obszarze województwa, a w szczególności:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi
przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami,
placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się
na obszarze danego województwa, z zastrzeżeniem art. 53 ust. 2a;
2) wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;
3) współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78;
4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256 i 695) w stosunku do:
a) organów jednostek samorządu terytorialnego – w sprawach publicznych
szkół i placówek, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i osoby
fizyczne, oraz niepublicznych szkół i placówek,
b) dyrektorów szkół – w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;
5) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek
samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej
i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia
nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii
związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie
Dialogu Społecznego;
7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy
współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze
województwa;
8) współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
9) współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji
zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru
pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;
10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;
11) opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli,
z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra
właściwego do spraw zdrowia;
12) opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół
i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności
z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed
zatwierdzeniem arkuszy;
13) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie
kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
14) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami
w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym
w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać
działania tych podmiotów;
15) nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a–92t
ustawy o systemie oświaty, na obszarze województwa;
15a) koordynuje organizację dokształcania teoretycznego uczniów będących
młodocianymi pracownikami;
16) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności
w zakresie obronności.
2. Programy operacyjne, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020) oraz
w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1431, z późn. zm.), a także programy rządowe, o których mowa w art. 90u
ustawy o systemie oświaty, mogą określać zadania, które kurator oświaty wykonuje
w imieniu wojewody.
3. Stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty nie można łączyć z mandatem
radnego.

Art. 52. 1. Kurator oświaty wykonuje swoje zadania i kompetencje przy pomocy
kuratorium oświaty.
2. Kuratoria oświaty są państwowymi jednostkami budżetowymi.
3. Wojewoda, na wniosek kuratora oświaty, może tworzyć delegatury kuratorium
oświaty. Kierownik delegatury może, z upoważnienia kuratora oświaty, prowadzić
sprawy na obszarze działania delegatury, w tym sprawować nadzór pedagogiczny
i wydawać decyzje administracyjne.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze
rozporządzenia, organizację kuratoriów oświaty oraz zasady tworzenia ich delegatur.

Art. 53. 1. Nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami
i placówkami artystycznymi, placówkami, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów
szkół artystycznych oraz placówkami doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych
sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
który w tym celu, a także w celu realizacji zadań organu prowadzącego w odniesieniu
do szkół i placówek przez siebie prowadzonych, tworzy, w drodze rozporządzenia,
specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określa jej organizację i zakres powierzonych
zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego oraz zadań organu
prowadzącego.
1a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, może powierzyć specjalistycznej
jednostce nadzoru, o której mowa w ust. 1, również zadania placówki doskonalenia
nauczycieli szkół artystycznych.
1b. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, sprawuje nadzór
pedagogiczny również w formie badania jakości kształcenia artystycznego w szkołach
artystycznych, w szczególności przeprowadzając przesłuchania muzyczne, przeglądy
plastyczne i baletowe oraz testy w zakresie przedmiotów teoretycznych dla uczniów
publicznych szkół artystycznych oraz niepublicznych szkół artystycznych
o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej. Badanie jakości kształcenia
artystycznego ma na celu w szczególności ocenę poziomu osiągania przez uczniów
efektów kształcenia artystycznego, określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 46a ust. 2.
1c. W celu przeprowadzenia badania jakości kształcenia artystycznego, dyrektor
specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w ust. 1, powołuje komisje
składające się z nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich lub
artystów o uznanym dorobku artystycznym w zakresie właściwym dla danego zawodu szkolnictwa artystycznego, z zastrzeżeniem przepisów wydanych na podstawie ust. 1e
pkt 2.
1d. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, ogłasza do dnia
15 czerwca w Biuletynie Informacji Publicznej, regulaminy poszczególnych form
badania jakości kształcenia artystycznego przeprowadzanych w kolejnym roku
szkolnym, w których określa w szczególności:
1) zakres danej formy badania jakości kształcenia artystycznego;
2) szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania badania jakości kształcenia
artystycznego w danej formie;
3) tryb i termin zgłaszania uczniów do uczestnictwa w badaniu jakości kształcenia
artystycznego w danej formie.
1e. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego, o którym mowa
w ust. 1b,
2) skład komisji przeprowadzających poszczególne formy badania jakości
kształcenia artystycznego
– uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i efektywności badania jakości
kształcenia artystycznego w szkołach artystycznych, o których mowa w ust. 1b.
1f. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1e, może określić:
1) tryb i formy badania jakości kształcenia artystycznego w niepublicznych
szkołach artystycznych nieposiadających uprawnień publicznej szkoły
artystycznej lub placówkach artystycznych oraz skład komisji
przeprowadzających poszczególne formy badania jakości kształcenia
artystycznego;
2) przypadki, w których komisję przeprowadzającą badanie jakości kształcenia
artystycznego może powołać dyrektor szkoły artystycznej.
2. Minister właściwy do spraw rolnictwa sprawuje nadzór pedagogiczny nad
publicznymi szkołami rolniczymi, placówkami rolniczymi oraz placówkami
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach
rolniczych, przez siebie prowadzonymi, minister właściwy do spraw środowiska – nad
publicznymi szkołami leśnymi przez siebie prowadzonymi, a minister właściwy do spraw zdrowia – nad publiczną placówką doskonalenia nauczycieli przedmiotów
zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym. W tym celu, a także w celu realizacji zadań,
o których mowa w art. 10 ust. 1, w odniesieniu do szkół i placówek przez siebie
prowadzonych odpowiednio minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy
do spraw środowiska lub minister właściwy do spraw zdrowia mogą, w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia,
utworzyć specjalistyczną jednostkę nadzoru oraz określić jej organizację i zakres
powierzonych zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru pedagogicznego.
2a. Minister Obrony Narodowej sprawuje nadzór pedagogiczny nad realizacją
szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6,
w szkołach ponadpodstawowych prowadzących oddziały przygotowania
wojskowego.
3. Specjalistyczne jednostki nadzoru, o których mowa w ust. 1 i 2, są
państwowymi jednostkami budżetowymi finansowanymi odpowiednio z budżetu
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra
właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw środowiska lub
ministra właściwego do spraw zdrowia.
4. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszają uprawnień kuratora oświaty w zakresie
nadzoru pedagogicznego nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących
w szkołach artystycznych, a także nad nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących
w szkołach rolniczych i w szkołach leśnych prowadzonych przez odpowiednio
ministra właściwego do spraw rolnictwa lub ministra właściwego do spraw
środowiska.
5. W odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych minister
właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania wydaje przepisy, o których
mowa w art. 47 ust. 1 pkt 6 i 7.
6. (uchylony)

Art. 54. 1. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących
kształcenie w zawodach dla żeglugi morskiej kurator oświaty sprawuje nadzór
pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki
morskiej, w zakresie realizowania w procesie kształcenia w tych szkołach
postanowień Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. poz. 201, z 1999 r. poz. 286,
z 2013 r. poz. 1092, z 2018 r. poz. 1866 i 2088 oraz z 2019 r. poz. 103).
2. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie
w zawodach podstawowych dla żeglugi śródlądowej kurator oświaty sprawuje nadzór
pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi
śródlądowej w zakresie realizacji programów nauczania do zawodów podstawowych
dla żeglugi śródlądowej.
3. W przypadku publicznych i niepublicznych szkół prowadzących kształcenie
w zawodach podstawowych dla rybołówstwa kurator oświaty sprawuje nadzór
pedagogiczny, we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa,
w zakresie realizowania w procesie kształcenia w tych szkołach postanowień
konwencji dotyczących wymagań w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw
oraz pełnienia wacht.

Art. 55. 1. Nadzór pedagogiczny polega na:
1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia
i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek;
3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom, a także nauczycielom
w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
4) inspirowaniu nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych
rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań
programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest
rozwijanie kompetencji uczniów.
2. W zakresie wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2 nadzorowi podlega
w szczególności:
1) posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji do prowadzenia
przydzielonych im zajęć;
2) realizacja podstaw programowych i ramowych planów nauczania;
3) przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz
przeprowadzania egzaminów, a także przestrzeganie przepisów dotyczących
obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki;
4) przestrzeganie statutu szkoły lub placówki;
5) przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych
prawach;
6) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki.
3. Nauczyciele, o których mowa w art. 60 ust. 8, wykonujący czynności
z zakresu nadzoru pedagogicznego mają prawo:
1) wstępu do szkół i placówek;
2) wglądu do prowadzonej przez szkołę lub placówkę dokumentacji dotyczącej
przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy;
3) wglądu do znajdujących się w szkole lub placówce dokumentów nauczycieli
potwierdzających kwalifikacje do prowadzenia przydzielonych im zajęć oraz
dokumentów osób, o których mowa w art. 15, potwierdzających przygotowanie
do prowadzenia danych zajęć;
4) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu
dyrektora szkoły;
5) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze,
opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez szkołę lub placówkę;
6) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności
dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej szkół i placówek.
4. Nauczyciele, o których mowa w art. 60 ust. 8, mogą wydawać dyrektorom
szkół i placówek zalecenia wynikające z przeprowadzonych czynności wraz
z terminem ich realizacji.
5. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń,
o których mowa w ust. 4, może zgłosić wobec nich zastrzeżenia do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń,
o których mowa w ust. 4, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń zgodnie z ust. 5 –
w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu
zastrzeżeń, jest obowiązany powiadomić:
1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;
2) organ prowadzący szkołę lub placówkę o otrzymanych zaleceniach oraz
o sposobie ich realizacji.
7. W razie stwierdzenia istotnych uchybień w działalności szkoły lub placówki,
organ sprawujący nadzór pedagogiczny niezależnie od środków, o których mowa
w ust. 4, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ prowadzący szkołę lub
placówkę.
8. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może wydawać organowi
prowadzącemu szkołę lub placówkę zalecenia wynikające z czynności nadzoru.
Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.
9. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe
pracowników i uczniów szkół i placówek w zakresie niezbędnym do wykonywania
nadzoru pedagogicznego.

Art. 56. 1. Jeżeli szkoła lub placówka albo organ prowadzący prowadzi
działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy lub ustawy o systemie oświaty
albo rozporządzeń wydanych na ich podstawie, organ sprawujący nadzór
pedagogiczny może polecić, w drodze decyzji, usunięcie uchybień w wyznaczonym
terminie, z zastrzeżeniem ust. 7.
2. W przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub
wychowania w szkole lub placówce organ sprawujący nadzór pedagogiczny poleca
dyrektorowi szkoły lub placówki opracowanie, w uzgodnieniu z organem
prowadzącym, programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania. Wdrożenie programu następuje w terminach określonych
w harmonogramie, zaakceptowanych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Program musi uwzględnić uwagi i wnioski zgłoszone przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny.
3. Jeżeli dyrektor szkoły lub placówki nie usunie w wyznaczonym terminie
uchybień, o których mowa w ust. 1, nie opracuje lub nie wdroży w określonych
w harmonogramie terminach programu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania albo nie uwzględni w tym programie zgłoszonych uwag i wniosków,
organ sprawujący nadzór pedagogiczny występuje do organu prowadzącego szkołę lub
placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z końcem albo
w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. Wniosek złożony w tej sprawie przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest wiążący dla organu prowadzącego szkołę
lub placówkę.
4. W przypadku szkoły i placówki prowadzonych przez ministra, w sytuacji
określonej w ust. 3, właściwy minister odwołuje dyrektora szkoły lub placówki
z końcem albo w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
5. W przypadku szkoły prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną,
z wyjątkiem szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego,
niewykonanie polecenia, o którym mowa w ust. 1 lub 2, może stanowić podstawę
cofnięcia, w drodze decyzji, zezwolenia na założenie tej szkoły. Cofnięcie zezwolenia
na założenie szkoły jest równoznaczne z postawieniem jej w stan likwidacji.
6. Jeżeli szkoła lub placówka prowadzone przez jednostkę samorządu
terytorialnego, a także sama jednostka samorządu terytorialnego, nie usunie uchybień,
o których mowa w ust. 1, organ sprawujący nadzór pedagogiczny zawiadamia o tym
fakcie wojewodę sprawującego nadzór nad działalnością jednostek samorządu
terytorialnego.
7. Przepisów ust. 1 i 6 nie stosuje się, jeżeli naruszenie, o którym mowa w ust. 1,
nastąpiło w uchwale lub zarządzeniu organu jednostki samorządu terytorialnego.
W tym przypadku kurator oświaty jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
o tym naruszeniu wojewodę.

Art. 57. 1. Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej
działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem
odrębnych przepisów.
2. W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami
budżetowymi oraz pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami
pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania mieniem;
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy pracowników i uczniów;
3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
3. Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 55 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4–6.
4. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nieposiadający uprawnień do
sprawowania nadzoru pedagogicznego, może występować w sprawach dydaktyczno-
-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami do dyrektora szkoły lub placówki
i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który otrzymał
wniosek, jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

Art. 58. Organ prowadzący szkołę lub placówkę, a w zakresie działalności
dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej również organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, mogą ingerować w działalność szkoły lub placówki wyłącznie
w zakresie i na zasadach określonych w ustawie. W przypadku szkół przy zakładach
karnych ingerencja ta jest dopuszczalna również w zakresie realizacji celów
wykonania kary pozbawienia wolności określonych w ustawie z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 523 i 568), a w przypadku
szkół przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – w zakresie realizacji
celów określonych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Art. 59. Przepisy art. 57 stosuje się odpowiednio do wychowania
przedszkolnego prowadzonego w innych formach wychowania przedszkolnego.

Art. 60. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:
1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami, o których mowa
w art. 8 ust. 5;
2) nadzoruje i koordynuje wykonywanie nadzoru pedagogicznego na terenie kraju,
w szczególności nadzoruje działalność kuratorów oświaty w tym zakresie;
3) podejmuje działania służące zapewnieniu sprawności i efektywności nadzoru
pedagogicznego, w szczególności:
a) opracowuje i modyfikuje narzędzia nadzoru pedagogicznego,
b) opracowuje programy szkoleń osób realizujących zadania w zakresie
nadzoru pedagogicznego oraz organizuje takie szkolenia,
c) analizuje i opracowuje dane dotyczące nadzoru pedagogicznego,
d) opracowuje corocznie i ogłasza na stronie internetowej obsługującego go
urzędu informacje o wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez kuratorów oświaty.
2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania prowadzi elektroniczną platformę nadzoru pedagogicznego i administruje nią. Do dostępu do elektronicznej platformy nadzoru
pedagogicznego są upoważnione osoby realizujące zadania w zakresie nadzoru
pedagogicznego, nauczyciele, uczniowie, rodzice i przedstawiciele organów
prowadzących szkoły lub placówki.
3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w art. 43, minister
właściwy do spraw oświaty i wychowania w szczególności:
1) ustala podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym
zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego;
2) kontroluje sprawność i efektywność nadzoru pedagogicznego sprawowanego
przez kuratorów oświaty oraz przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym
zakresie, a także może wydawać na piśmie kuratorom oświaty wiążące ich
wytyczne i polecenia, z wyjątkiem indywidualnych spraw rozstrzyganych
w drodze decyzji administracyjnej;
3) może żądać od kuratorów oświaty informacji, dokumentów i sprawozdań
okresowych lub dotyczących określonej sprawy albo rodzaju spraw;
4) może organizować szkolenia, narady i konferencje kuratorów oświaty;
5) może ogłaszać w wydawanym przez siebie dzienniku urzędowym zalecane
standardy wyposażenia szkół niezbędne do nauczania przedmiotów
ogólnokształcących.
4. Minister Sprawiedliwości i podporządkowane organy sprawują nadzór
pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich oraz nad
szkołami w tych zakładach i schroniskach, a także nad szkołami i placówkami przy
zakładach karnych i aresztach śledczych, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem
przedmiotów ogólnokształcących, który sprawuje kurator oświaty.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może powierzyć
wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, prowadzonej przez siebie
placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze rozporządzenia,
może powierzyć podległej sobie jednostce organizacyjnej sprawowanie nadzoru
pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół, o których
mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, a także wykonywanie w odniesieniu do nich zadań
organu prowadzącego, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1–6, oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół, o którym mowa
w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
6a. Przepisy dotyczące wydawania decyzji w sprawach nadania albo odmowy
nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom szkół polskich oraz szkół
i zespołów szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania stosuje się odpowiednio do kierownika
jednostki organizacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie ust. 6.
Do decyzji podjętych przez kierownika tej jednostki stosuje się odpowiednio przepis
art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego.
7. Dyrektor szkoły lub placówki oraz inni nauczyciele zajmujący stanowiska
kierownicze, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2, sprawują nadzór pedagogiczny w stosunku
do nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach i placówkach, a w szkołach
i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz u pracodawców, u których
jest organizowana praktyczna nauka zawodu, także w stosunku do instruktorów
praktycznej nauki zawodu.
8. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz w art. 53
i art. 54, sprawują nadzór pedagogiczny przy pomocy nauczycieli zatrudnionych na
stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w kuratoriach oświaty oraz
w urzędach tych organów lub podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych.
9. Kurator oświaty oraz organy, o których mowa w ust. 1 i 4 oraz w art. 53
i art. 54, mogą zlecać wyspecjalizowanym instytucjom lub osobom posiadającym
odpowiednie kwalifikacje prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz służących
ocenie efektywności działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej
szkół i placówek.
10. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem
właściwym do spraw środowiska, ministrem właściwym do spraw gospodarki
morskiej, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej, ministrem właściwym
do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Ministrem
Obrony Narodowej oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb sprawowania oraz formy nadzoru pedagogicznego, zakres danych gromadzonych na elektronicznej platformie
nadzoru pedagogicznego, sposób i zakres dostępu do elektronicznej platformy
nadzoru pedagogicznego osób realizujących zadania w zakresie nadzoru
pedagogicznego, nauczycieli, uczniów, rodziców i przedstawicieli organów
prowadzących szkoły lub placówki, wykaz stanowisk, o których mowa w ust. 8,
kwalifikacje niezbędne do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także
kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 9, uwzględniając wymogi sprawności,
skuteczności i efektywności nadzoru pedagogicznego.

Art. 61. Przepisy art. 44 ust. 1 i 2, art. 55 i art. 56 oraz przepisy wydane na
podstawie art. 44 ust. 3 stosuje się odpowiednio do przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego i szkoły polskiej oraz szkoły i zespołu szkół, o których
mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c.

Art. 62. 1. Szkołą lub placówką kieruje nauczyciel mianowany lub
dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
2. Szkołą lub placówką może również kierować osoba niebędąca nauczycielem
powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii
organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
3. Osoba, o której mowa w ust. 2, nie może sprawować nadzoru pedagogicznego.
W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny
sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół
i placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinna
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze
w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, uwzględniając w szczególności
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce,
przygotowanie w zakresie zarządzania, ocenę pracy i spełnianie warunków
zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego.

Art. 63. 1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ
prowadzący szkołę lub placówkę.
2. Na stanowisko dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli
o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów
zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz publicznej placówki
doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym,
o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14, powołuje
i odwołuje z tego stanowiska właściwy minister prowadzący placówkę. Przepisów
ust. 10–22 nie stosuje się. Powołanie i odwołanie następuje na podstawie przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczących nawiązania stosunku
pracy na podstawie powołania.
3. Kandydata na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, wyłania
się w drodze konkursu.
4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie
wyłoniono kandydata, właściwy minister prowadzący placówkę, o której mowa
w ust. 2, powołuje na stanowisko dyrektora placówki ustalonego przez siebie
kandydata.
5. Do czasu powołania na stanowisko dyrektora placówki, o której mowa
w ust. 2, zgodnie z ust. 3 lub 4 właściwy minister prowadzący placówkę może
powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora placówki wicedyrektorowi albo innemu
pracownikowi tej placówki.
6. Stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, może zajmować
osoba:
1) która posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister
inżynier lub równorzędny;
2) która posiada staż pracy określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 7;
3) która posiada doświadczenie związane z prowadzeniem działań na rzecz rozwoju
szkół i placówek lub doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
4) która spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na
stanowisku kierowniczym;
5) która ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw
publicznych;
6) która nie była karana karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niej
postępowanie dyscyplinarne;
7) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe;
8) przeciwko której nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
9) która nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440, 1495, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz.
284);
10) która nie była karana karą porządkową, o której mowa w art. 108 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
7. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw
zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, staż pracy wymagany od osoby zajmującej
stanowisko dyrektora placówki, o której mowa w ust. 2, sposób i tryb
przeprowadzania konkursu oraz skład i tryb pracy komisji konkursowej,
uwzględniając sposób ogłaszania konkursu, sposób wyłaniania kandydata, sposób
sprawowania nadzoru nad prawidłowością postępowania konkursowego oraz tryb
unieważnienia konkursu.
8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, minister właściwy do spraw
oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz
ministrem właściwym do spraw zdrowia może określić dodatkowe wymagania, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko odpowiednio:
1) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu
ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b;
2) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych,
o której mowa w art. 8 ust. 6;
3) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów
zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, o której mowa
w art. 8 ust. 7 pkt 2;
4) dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów
zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, o której mowa w art. 8 ust. 14.
9. Przepisy ust. 2–6 oraz przepisy wydane na podstawie ust. 7 i 8 stosuje się
także do dyrektora zespołu szkół i placówek oraz dyrektora zespołu placówek, w skład
których wchodzi co najmniej jedna placówka, o której mowa w ust. 2.
10. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się
w drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska
dyrektora.
11. Wymogu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora nie stosuje się
do szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
12. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu nie
wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu,
w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, kandydatowi, po
zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej.
13. Do czasu powierzenia stanowiska dyrektora zgodnie z ust. 10 lub 12 organ
prowadzący może powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora szkoły
wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej
szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.
14. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę
powołuje komisję konkursową w składzie:
1) po trzech przedstawicieli:
a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
2) po dwóch przedstawicieli:
a) rady pedagogicznej,
b) rady rodziców,
3) po jednym przedstawicielu organizacji związkowych reprezentatywnych w
rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, wyłonionym spośród
członków ich jednostek organizacyjnych albo jednostek organizacyjnych
organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji
związkowych, zrzeszających nauczycieli, obejmujących swoim zakresem
działania szkołę lub placówkę, w której konkurs się odbywa
– z zastrzeżeniem ust. 15.
15. Łączna liczba przedstawicieli organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, nie
może być mniejsza niż łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2
i 3.
16. Jeżeli w składzie komisji konkursowej łączna liczba przedstawicieli
organów, o których mowa w ust. 14 pkt 1, byłaby mniejsza niż łączna liczba
przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3, liczbę przedstawicieli tych
organów zwiększa się proporcjonalnie, tak aby ich łączna liczba nie była mniejsza niż
łączna liczba przedstawicieli, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 3, uwzględniając
udział przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej
liczbie przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę.
17. Przepisy ust. 14–16 stosuje się również w przypadku konkursu na
stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek, w tym nowo zakładanego zespołu
szkół lub placówek, z tym że:
1) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej wyłania się spośród przedstawicieli
rad pedagogicznych wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub
łączonych w zespół;
2) dwóch przedstawicieli rady rodziców wyłania się spośród rad rodziców uczniów
wszystkich szkół lub placówek wchodzących w zespół lub łączonych w zespół.
18. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji
konkursowej określa organ prowadzący szkołę lub placówkę, uwzględniając udział
przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny w liczbie równej liczbie
przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę.
19. W przypadku szkół i placówek, o których mowa w art. 74 i art. 82 ust. 1,
w skład komisji nie wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i rady
rodziców.
20. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół
artystycznych i placówek, o których mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół
artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, określi, w drodze rozporządzenia, regulamin konkursu na stanowisko
dyrektora szkoły lub placówki oraz tryb pracy komisji konkursowej, uwzględniając
w szczególności sposób ogłaszania konkursu oraz sposób nadzorowania prawidłowości postępowania konkursowego przez organ prowadzący szkołę lub placówkę.
21. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat szkolnych.
W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na krótszy okres,
jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.
22. Przepisy ust. 1–21 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa
w art. 62 ust. 2.
23. Przepisy ust. 1–22 i art. 64 nie dotyczą szkół prowadzonych przez Ministra
Obrony Narodowej i Ministra Sprawiedliwości lub podporządkowane im organy.

Art. 64. 1. Jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne
stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady
pedagogicznej.
2. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy
niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres
powierzenia.
3. W przypadku osób, o których mowa w art. 62 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.

Art. 65. 1. W placówce, w której zgodnie z ramowym statutem może być
utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych
stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii
organu prowadzącego, rady placówki oraz rady pedagogicznej.
2. Umowa o pracę na stanowisku nauczyciela, zawarta na czas określony krótszy
niż okres powierzenia stanowiska kierowniczego, ulega przedłużeniu na okres
powierzenia.
3. W przypadku osób, o których mowa w art. 62 ust. 2, przepis ust. 1 stosuje się
odpowiednio.

Art. 66. 1. Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze
w szkole lub placówce:
1) odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:
a) złożenia przez nauczyciela rezygnacji, za trzymiesięcznym
wypowiedzeniem,
b) ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania
zadań wymienionych w art. 57 ust. 2 w trybie określonym przepisami
w sprawie oceny pracy nauczycieli – bez wypowiedzenia,
c) złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym
mowa w art. 56 ust. 3;
2) w przypadkach szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora
oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której
mowa w art. 2 pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez
jednostkę samorządu terytorialnego – ministra właściwego do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska
kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.
2. Opinię, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje się w terminie 21 dni od dnia
otrzymania wystąpienia organu, o którym mowa w ust. 1.

Art. 67. 1. Przepisy art. 66 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa
w art. 62 ust. 2.
2. Przepisów art. 66 nie stosuje się do dyrektora publicznej placówki
doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówki
doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówki doskonalenia
nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych oraz
publicznej placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu
ogólnokrajowym, o których mowa odpowiednio w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6,
ust. 7 pkt 2 i ust. 14.

Art. 68. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:
1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki
zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną,
finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy,
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły lub placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem
dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem
właściwej realizacji tej opieki;
12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o
ochronie danych osobowych.
2. Dyrektor szkoły lub placówki może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy
uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki. Skreślenie
następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii
samorządu uczniowskiego.
3. Przepis ust. 2 nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.
W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać
przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
3a. W przypadku ucznia szkoły artystycznej objętego obowiązkiem szkolnym,
dyrektor szkoły artystycznej może skreślić ucznia z listy uczniów w trybie określonym
w ust. 2, po uzyskaniu pozytywnej opinii specjalistycznej jednostki nadzoru, o której
mowa w art. 53 ust. 1.
4. Dyrektor szkoły lub placówki skreśla ucznia z listy uczniów na pisemny
wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub
placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor
w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub
placówki;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom
i innym pracownikom szkoły lub placówki;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady
szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla
nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.
6. Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje
z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem
uczniowskim.
7. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły
artystycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę ustala zawody,
w których kształci szkoła, po:
1) uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia
w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa
w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, oraz
2) nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą
indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym
zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których
mowa w art. 120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia
w danym zawodzie.
7a. Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym
zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku:
1) rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli
szkoła posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przewidziano zawód
o charakterze pomocniczym;
2) organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów
będących młodocianymi pracownikami.
7b. Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności
kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, jest wymagane
w przypadku gdy zawód ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw
oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1.
7c. Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności na:
1) tworzeniu klas patronackich;
2) przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu;
3) realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu;
4) wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych;
5) organizacji egzaminu zawodowego;
6) doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu
szkoleń branżowych;
7) realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.
7d. Przepisów ust. 7 pkt 2 i ust. 7c, nie stosuje się do branżowych szkół II
stopnia.
8. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, nie przysługują dyrektorom
jednooddziałowych przedszkoli oraz kierownikom szkół podstawowych (szkół
filialnych) podporządkowanych organizacyjnie innej szkole. Uprawnienia te
przysługują odpowiednio organowi prowadzącemu przedszkole lub dyrektorowi
szkoły, któremu szkoła filialna jest organizacyjnie podporządkowana.
9. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go
wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska
wicedyrektora – inny nauczyciel tej szkoły lub placówki, wyznaczony przez organ
prowadzący.

Art. 69. 1. W szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli
działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły lub placówki
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2. Nauczyciele szkół zatrudniających mniej niż 3 nauczycieli są członkami rady
pedagogicznej szkoły, której jest podporządkowana szkoła filialna.
3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki i wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów
pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego
zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe
zajęcie.
3a. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem
doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek
rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,
w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność
wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki, a w przypadku szkoły prowadzącej
kształcenie zawodowe – również przedstawiciele pracodawców, organizacji
pracodawców, samorządu gospodarczego lub innych organizacji gospodarczych,
stowarzyszeń lub samorządów zawodowych oraz sektorowych rad do spraw
kompetencji.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły lub placówki.
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem
i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane
na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły
lub placówki, rady szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę
albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem rady.
7. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej
niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
8. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady
pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia
uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę
szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub
placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz
radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub
placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli
szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Art. 71. 1. Dyrektor szkoły lub placówki wstrzymuje wykonanie uchwał,
o których mowa w art. 70 ust. 1, niezgodnych z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia
jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego
szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest
ostateczne.

Art. 72. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki
albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.
2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole lub placówce.
3. W przypadku określonym w ust. 2, organ uprawniony do odwołania jest
obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku
radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

Art. 73. 1. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
1a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z
osobami pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub placówce lub w sprawach
związanych z opiniowaniem kandydatów na takie stanowiska podejmowane są
w głosowaniu tajnym.
2. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady
pedagogicznej są protokołowane.
3. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do
nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą
naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników szkoły lub placówki.

Art. 73a. 1. Jeżeli rada pedagogiczna nie podejmie uchwały, o której mowa w
art. 70 ust. 1 pkt 2, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga dyrektor
szkoły.
2. W przypadku gdy dyrektor szkoły nie podejmie rozstrzygnięcia, o którym
mowa w ust. 1, o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów rozstrzyga nauczyciel
wyznaczony przez organ prowadzący szkołę.
3. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
zadania i kompetencje organu prowadzącego, określone w ust. 2, wykonuje
odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd
województwa.
4. Dokumentację dotyczącą klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia
przez nich szkoły, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisuje
odpowiednio dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący
szkołę.

Art. 74. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się rady pedagogicznej
ze względu na specyficzną organizację pracy szkoły lub placówki.

Art. 75. 1. Przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania może
działać Krajowa Rada Oświatowa, zwana dalej „Krajową Radą”, będąca społecznym
organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach oświaty.
2. Krajową Radę tworzy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na
wniosek wojewódzkich rad oświatowych reprezentujących co najmniej
1/4 województw.
3. Krajowa Rada:
1) opracowuje i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw oświaty
i wychowania projekty założeń polityki oświatowej państwa;
2) opiniuje kryteria podziału środków będących w dyspozycji ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania, przeznaczonych na oświatę;
3) opiniuje koncepcję kształcenia, w tym ramowe plany nauczania oraz zakres
obowiązujących podstaw programowych;
4) opiniuje projekty aktów prawnych dotyczących oświaty;
5) opiniuje inne sprawy dotyczące oświaty, przedstawione przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania.
4. Krajowa Rada może występować z wnioskami dotyczącymi spraw oświaty
bezpośrednio do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.

Art. 76. 1. W skład Krajowej Rady wchodzą przedstawiciele wojewódzkich rad
oświatowych, po jednym z każdej rady wojewódzkiej, oraz po jednym przedstawicielu
centralnych struktur związków zawodowych zrzeszających nauczycieli.
2. Kadencja Krajowej Rady trwa 3 lata.
3. Krajowa Rada uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera
przewodniczącego.
4. Krajowa Rada może powoływać stałe i doraźne komisje.
5. Obsługę administracyjną Krajowej Rady zapewnia minister właściwy do
spraw oświaty i wychowania.

Art. 77. 1. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego może utworzyć Radę do spraw Szkolnictwa Artystycznego będącą
społecznym organem opiniodawczym i wnioskodawczym w sprawach kształcenia
artystycznego oraz określić zakres i zasady jej działania, a także zasady powoływania
i odwoływania jej członków.
2. Inni ministrowie prowadzący szkoły lub placówki mogą również powoływać
rady do spraw podporządkowanego sobie szkolnictwa oraz określać zakres i zasady
ich działania.

Art. 78. 1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może powołać
radę oświatową działającą przy tym organie.
2. Do zadań rady oświatowej należy:
1) badanie potrzeb oświatowych na obszarze działania jednostki samorządu
terytorialnego oraz przygotowywanie projektów ich zaspokajania;
2) opiniowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części dotyczącej
wydatków na oświatę;
3) opiniowanie projektów sieci publicznych szkół i placówek;
4) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych w sprawach
oświaty;
5) wyrażanie opinii i wniosków w innych sprawach dotyczących oświaty.
3. Właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany
przedstawić radzie oświatowej projekty aktów, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4.

Art. 79. Organ, o którym mowa w art. 78 ust. 1, ustala:
1) skład i zasady wyboru członków rady oświatowej;
2) regulamin działania rady oświatowej.

Art. 80. 1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek.
2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych
szkoły lub placówki, a także:
1) uchwala statut szkoły lub placówki;
2) opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki;
3) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub
placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole lub placówce; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;
4) opiniuje plan pracy szkoły lub placówki, projekty eksperymentów
pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły lub placówki;
5) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub placówki i występuje
z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę lub
placówkę oraz do wojewódzkiej rady oświatowej, w szczególności w sprawach
organizacji zajęć, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 i 5–7.
3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki rada szkoły lub
placówki może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady szkoły lub placówki określa regulamin, o którym
mowa w art. 81 ust. 8.

Art. 81. 1. W skład rady szkoły lub placówki wchodzą, z zastrzeżeniem ust. 2–
4, w równej liczbie:
1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;
2) rodzice wybrani przez ogół rodziców;
3) uczniowie wybrani przez ogół uczniów.
2. W skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą uczniowie przedszkoli,
uczniowie klas I–IV szkół podstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych, a także
uczniowie szkół specjalnych i placówek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz uczniowie szkół
i placówek określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 85 ust. 8.
3. W szkole podstawowej dla dzieci i młodzieży udział uczniów klasy V i VI
w radzie szkoły nie jest obowiązkowy.
4. W szkołach i placówkach określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 83 ust. 6 udział rodziców w radzie szkoły lub placówki nie jest obowiązkowy.
5. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
6. Tryb wyboru członków rady szkoły lub placówki określa statut szkoły lub
placówki. Statut szkoły lub placówki może przewidywać rozszerzenie składu rady
o inne osoby niż wymienione w ust. 1.
7. Kadencja rady szkoły lub placówki trwa 3 lata. Statut szkoły lub placówki
może dopuszczać dokonywanie corocznej zmiany 1/3 składu rady.
8. Rada szkoły lub placówki uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera
przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane.
9. W regulaminie, o którym mowa w ust. 8, mogą być określone rodzaje spraw,
w których rozpatrywaniu nie biorą udziału przedstawiciele uczniów.
10. W posiedzeniach rady szkoły lub placówki może brać udział, z głosem
doradczym, dyrektor szkoły lub placówki.
11. Do udziału w posiedzeniach rady szkoły lub placówki mogą być zapraszane
przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem
doradczym.
12. Rady szkół lub placówek mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady
i zakres współpracy.
13. Powstanie rady szkoły lub placówki organizuje dyrektor szkoły lub placówki
z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców, a w przypadku szkół
ponadpodstawowych także na wniosek samorządu uczniowskiego.
14. W szkołach artystycznych przepisy ust. 2–4 i 13 stosuje się odpowiednio.

Art. 82. 1. Rady szkoły lub placówki nie powołuje się w szkołach i placówkach,
w których ze względu na specyfikę organizacji pracy i zadania nie ma możliwości
wyłonienia stałej reprezentacji rodziców lub uczniów, o której mowa
w art. 81 ust. 1 pkt 2 i 3.
2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania
rady wykonuje rada pedagogiczna.

Art. 83. 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady
rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
1a. W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska
nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień
z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem
w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
2. W skład rad rodziców wchodzą:
1) w szkołach – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2) w placówkach – co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach
przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;
3) w szkołach artystycznych – przedstawiciele w liczbie określonej w statucie
szkoły, wybrani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej
szkoły.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden
rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku
szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa
w ust. 2 pkt 1–3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, do rady rodziców odpowiednio szkoły lub placówki.
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres
współpracy.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w przypadku szkół
i placówek artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, określą, w drodze rozporządzenia, rodzaje szkół i placówek, w których
nie tworzy się rad rodziców, uwzględniając organizację szkoły lub placówki lub brak
możliwości bezpośredniego uczestniczenia w ich działalności reprezentacji rodziców.

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów
szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-
-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-
-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala
dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do
czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26,
uchwala rada pedagogiczna.
5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach
i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub
placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub
placówki.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa
w art. 83 ust. 4.
7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym
rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku
bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby
posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Art. 85. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej
„samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub
placówki.
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie
pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub
placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może
podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu
uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce
specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych,
opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
9. Samorząd w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia, szkole
policealnej, policealnej szkole artystycznej lub placówce kształcenia ustawicznego,
w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych
funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

Art. 86. 1. W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji
politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje
harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej,
opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.
2. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną
organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub
placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po
uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców.
3. W szkołach i placówkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 83 ust. 6, oraz w szkołach i placówkach, w których nie utworzono rady szkoły lub placówki, nie stosuje się wymogu uzyskania pozytywnej opinii odpowiednio rady
szkoły lub placówki i rady rodziców, o których mowa w ust. 2.

Art. 87. Przepisy art. 80–83, art. 84 ust. 1–4, 6 i 7, art. 85 i art. 86 nie dotyczą
szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki
samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz szkół i placówek
niepublicznych.

Art. 88. 1. Szkołę lub placówkę publiczną zakłada się na podstawie aktu
założycielskiego, który określa odpowiednio jej typ lub rodzaj, nazwę i siedzibę.
2. Akt założycielski publicznej szkoły podstawowej, oprócz danych
wymienionych w ust. 1, określa także jej zasięg terytorialny (obwód), w szczególności
nazwy miejscowości, a w miastach – nazwy ulic lub ich części, należących do jej
obwodu, oraz podporządkowane jej organizacyjnie szkoły filialne. Publicznej szkole
podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną nie ustala się obwodu, chyba że osoba prowadząca
wystąpi z takim wnioskiem.
2a. Akt założycielski publicznego centrum kształcenia zawodowego i publicznej
placówki kształcenia ustawicznego, oprócz danych wymienionych w ust. 1, określa
także filie podporządkowane organizacyjnie centrum lub placówce.
3. Nie ustala się obwodów szkołom specjalnym, szkołom integracyjnym,
szkołom dwujęzycznym, szkołom dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługujących się językiem regionalnym, szkołom sportowym, szkołom
mistrzostwa sportowego, szkołom artystycznym, szkołom w zakładach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich oraz szkołom przy zakładach karnych i aresztach
śledczych.
4. Założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymaga:
1) zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego, której
zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych odpowiednio danego
typu lub rodzaju, wydanego po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty;
2) w przypadku szkół artystycznych:
a) realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne – zezwolenia ministra
właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
b) realizujących także kształcenie ogólne – zezwolenia ministra właściwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydanego po
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.
4a. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
udziela zezwolenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, po uzyskaniu opinii
specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.
5. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, składa się wraz
z projektem aktu założycielskiego i statutu; wniosek zawiera także dane niezbędne do
wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów
gospodarki narodowej. Wniosek składa się nie później niż do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki.
Termin ten może zostać przedłużony za zgodą odpowiednio organu jednostki
samorządu terytorialnego, o którym mowa w ust. 4, albo ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5a. Osoba fizyczna składająca wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 4, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną
lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie
prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej wniosek.
Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć
prowadzenie szkoły lub placówki.
5b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, może zostać złożone przez osobę
fizyczną również po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w ust. 4.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, a w stosunku do szkół
artystycznych – minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i warunki
udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, tak aby
tworzenie szkół publicznych przez osoby prawne i fizyczne sprzyjało poprawie
warunków kształcenia, a także korzystnie uzupełniało sieć szkół publicznych na
danym terenie.
7. Organ lub osoba, o których mowa w art. 8 ust. 2, zakładająca szkołę lub
placówkę podpisuje akt założycielski oraz nadaje pierwszy statut.
8. Akt założycielski i statut szkoły lub placówki publicznej przesyła się
właściwemu kuratorowi oświaty oraz innym organom właściwym do sprawowania
nadzoru pedagogicznego nad szkołą lub placówką.

Art. 89. 1. Szkoła publiczna, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 14–18, może być
zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po
zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej
szkole publicznej tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym
zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed
terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców uczniów,
a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów, właściwego kuratora oświaty
oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do
prowadzenia szkół danego typu.
2. Szkoła w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich oraz szkoła
przy zakładzie karnym lub areszcie śledczym może być zlikwidowana w każdym
czasie, po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole.
3. Szkoła lub placówka publiczna prowadzona przez jednostkę samorządu
terytorialnego może zostać zlikwidowana po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora
oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego – po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Szkoła lub placówka publiczna
prowadzona przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
osobę fizyczną może zostać zlikwidowana za zgodą organu, który udzielił zezwolenia
na jej założenie.
4. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w drodze postanowienia, na
które przysługuje:
1) zażalenie do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania –
w przypadku postanowienia wydanego przez kuratora oświaty;
2) wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku postanowienia
wydanego przez tego ministra.
5. Opinia, o której mowa w ust. 3, jest wydawana w ciągu 30 dni od dnia
doręczenia kuratorowi oświaty, a w przypadku publicznej szkoły artystycznej
prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego – ministrowi właściwemu do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wystąpienia jednostki samorządu
terytorialnego o wydanie tej opinii.
6. Dokumentację zlikwidowanej szkoły publicznej przekazuje się organowi
prowadzącemu szkołę, z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą
przekazuje się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego
miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
7. Dokumentację zlikwidowanej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej
przez osobę prawną lub fizyczną przekazuje się właściwemu organowi jednostki
samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 88 ust. 4.
8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do placówek publicznych,
z wyjątkiem warunku o likwidacji z końcem roku szkolnego.
9. Przepisy ust. 1–8 i art. 88 stosuje się odpowiednio w przypadku
przekształcenia szkoły lub placówki.
10. Organ prowadzący szkołę lub placówkę może przenieść kształcenie
w określonym zawodzie z tej szkoły lub placówki do innej szkoły tego samego typu
lub innej placówki tego samego rodzaju prowadzonej przez ten organ, po
zawiadomieniu, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem przeniesienia, kuratora
oświaty i rodziców uczniów, a w przypadku uczniów pełnoletnich – tych uczniów.
11. Przepisów ust. 1–8 nie stosuje się w razie przekazania przez jednostkę
samorządu terytorialnego prowadzenia szkoły publicznej osobie prawnej niebędącej
jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej.
12. Przekazanie, o którym mowa w ust. 11, jest równoznaczne z likwidacją
dotychczasowej formy organizacyjno-prawnej szkoły, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.).
13. Organ prowadzący publiczną inną formę wychowania przedszkolnego może
przekształcić tę formę w publiczne przedszkole. Do przekształcenia nie stosuje się
przepisów ust. 1–9. Przepisy art. 88 stosuje się odpowiednio.
14. W przypadku zamiaru likwidacji szkoły podstawowej specjalnej, szkoły
sportowej, szkoły mistrzostwa sportowego lub szkoły ponadpodstawowej,
prowadzonych przez powiat, starosta jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy
przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły także organ
wykonawczy gminy, na obszarze której ma siedzibę ta szkoła.
15. Organ wykonawczy gminy, w terminie 21 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły, o której mowa w ust. 14, na podstawie
uchwały rady gminy, może wystąpić do powiatu z wnioskiem o przekazanie gminie
prowadzenia tej szkoły.
16. W przypadku otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 15, powiat
przekazuje gminie, która wystąpiła z wnioskiem, prowadzenie szkoły z początkiem
roku szkolnego następującego po roku szkolnym, w którym powiat otrzymał ten
wniosek.
17. Warunki korzystania przez gminę z mienia przejętej szkoły określa
porozumienie pomiędzy gminą i powiatem, zawarte w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez powiat wniosku gminy, o którym mowa w ust. 15.
18. W przypadku niezawarcia porozumienia w terminie, o którym mowa
w ust. 17, gmina przejmuje prowadzenie szkoły, jeżeli w drodze uchwały rady gminy
zobowiąże się do zapewnienia warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych
i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Art. 90. 1. Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną prowadzenia wychowania przedszkolnego
w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, wymaga zezwolenia
gminy właściwej ze względu na miejsce prowadzenia tych form. Przepisy
art. 88 ust. 4–8 i art. 89 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o udzielenie
zezwolenia zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania
przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.
2. Podjęcie przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
osobę fizyczną, która prowadzi publiczne przedszkole lub publiczną szkołę
podstawową, prowadzenia wychowania przedszkolnego w publicznych innych
formach wychowania przedszkolnego, wymaga zmiany zezwolenia na założenie
odpowiednio przedszkola lub szkoły podstawowej. Przepisy art. 88 ust. 4–6
i art. 89 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku o zmianę zezwolenia zamiast projektu statutu dołącza się projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma
być realizowane w danej formie.
3. Przekształcenie publicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub
osobę fizyczną, w publiczne przedszkole wymaga zmiany zezwolenia na założenie tej
formy. Przepisy art. 88 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio, z tym że do wniosku
o zmianę zezwolenia dołącza się projekt statutu przedszkola.

Art. 90a. 1. Zmiana siedziby szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną lub
utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych przez tę szkołę lub placówkę wymaga zmiany zezwolenia na założenie
szkoły lub placówki publicznej. Przepisy art. 88 ust. 4–5 i 6 stosuje się odpowiednio.
Przepisów art. 89 ust. 1–9 nie stosuje się.
2. Zmiana siedziby szkoły lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę następuje z końcem
roku szkolnego. W przypadku gdy dalsze prowadzenie zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w dotychczasowej siedzibie szkoły nie jest możliwe
zmiana siedziby szkoły lub utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę może nastąpić
w każdym czasie.
3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną, po zawiadomieniu
rodziców uczniów albo uczniów pełnoletnich, składa wniosek o zmianę zezwolenia na
założenie szkoły lub placówki publicznej, w zakresie odpowiednio siedziby szkoły lub
placówki lub utworzenia innej lokalizacji prowadzenia przez nią zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych, nie później niż na 3 miesiące przed planowanym
dniem zmiany siedziby lub utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W przypadku, o którym mowa
w ust. 2 w zdaniu drugim, wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym
czasie.
4. Nowa siedziba szkoły lub placówki publicznej lub inna lokalizacja
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkołę lub
placówkę nie mogą znajdować się na obszarze jednostki samorządu terytorialnego,
innej niż ta, której organ wydał zezwolenie na założenie tej szkoły lub placówki.

Art. 90b. 1. Osoba prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub
osoba fizyczna prowadząca szkołę lub placówkę publiczną na podstawie zezwolenia,
o którym mowa w art. 88 ust. 4, może przekazać prowadzenie szkoły lub placówki
publicznej osobie prawnej innej niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobie
fizycznej.
2. Przekazanie, o którym mowa w ust. 1, wymaga zmiany zezwolenia na
założenie szkoły lub placówki publicznej. Przepisy art. 88 ust. 4–5 i 6 stosuje się
odpowiednio, z tym że wniosek o zmianę zezwolenia może być złożony w każdym
czasie. Przepisów art. 89 ust. 1–9 nie stosuje się.
3. Organ prowadzący szkołę lub placówkę publiczną, do wniosku, o którym
mowa w ust. 2, dołącza pisemne oświadczenie osoby prawnej innej niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osoby fizycznej przejmującej prowadzenie szkoły lub
placówki o przejęciu zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę.
4. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę
publiczną przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki przez osobę wskazaną
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 88 ust. 5a lub 5b, wymaga zmiany zezwolenia
na założenie szkoły lub placówki. Wniosek o zmianę zezwolenia składa osoba
wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w art. 88 ust. 5a lub 5b. Przepisy
art. 88 ust. 4–5 i 6 stosuje się odpowiednio, z tym że wniosek o zmianę zezwolenia
może być złożony w każdym czasie. Przepisów art. 89 ust. 1–9 nie stosuje się.
5. Zmiana zezwolenia, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie wymaga uzyskania
pozytywnej opinii kuratora oświaty.
6. Przekazanie lub przejęcie prowadzenia szkoły lub placówki publicznej,
o którym mowa odpowiednio w ust. 2 lub 4, następuje w terminie wskazanym
w decyzji o zmianie zezwolenia.

Art. 91. 1. Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je
połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad
rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół
lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej.
1a. Organ prowadzący może połączyć w zespół liceum ogólnokształcące dla
młodzieży i liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jeżeli zajęcia edukacyjne w tych
szkołach nie są prowadzone w tym samym czasie.
2. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzoną przez siebie szkołę
podstawową z prowadzonymi przez siebie przedszkolami mającymi siedzibę na
obszarze objętym obwodem tej szkoły.
3. Organ prowadzący może połączyć w zespół prowadzone przez siebie
przedszkola mające siedzibę na obszarze objętym obwodem jednej szkoły
podstawowej.
4. Dyrektor zespołu jest dyrektorem szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy.
5. Utworzenie zespołu następuje w trybie art. 88, z tym że akt założycielski
wymaga zaopiniowania przez rady pedagogiczne. W przypadku utworzenia zespołu
szkół lub placówek prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną albo włączenia takiej szkoły lub placówki do
zespołu, wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4, nie wymaga uzyskania
pozytywnej opinii kuratora oświaty.
6. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc
postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek.
7. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może
wyłączyć z zespołu szkołę lub placówkę, włączyć do zespołu szkołę lub placówkę,
a także może rozwiązać zespół.
7a. W przypadku:
1) utworzenia zespołu szkół lub placówek albo szkół i placówek oraz włączenia
szkoły lub placówki do zespołu – przepisu art. 89 nie stosuje się;
2) wyłączenia szkoły lub placówki z zespołu szkół lub placówek oraz rozwiązania
zespołu – przepisów art. 88 i art. 89 nie stosuje się.
8. Utworzenie zespołu, w którego skład wchodzą szkoły lub placówki albo
szkoły i placówki prowadzone przez różne organy, może nastąpić po zawarciu
porozumienia między tymi organami. Porozumienie powinno określać, który
z organów będzie wykonywać zadania organu prowadzącego, sposób finansowania
oraz tryb rozwiązania zespołu.
9. Połączenie w zespół, o którym mowa w ust. 1–3, oraz włączenie do zespołu
szkoły lub placówki, o którym mowa w ust. 7, jest dokonywane z dniem 1 września
danego roku.
10. Wyłączenie z zespołu oraz rozwiązanie zespołu, o których mowa w ust. 7,
jest dokonywane z dniem 31 sierpnia danego roku.

Art. 92. 1. Organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano
oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne, może przekształcić ten oddział
przedszkolny lub te oddziały przedszkolne w przedszkole. Do przekształcenia stosuje
się przepisy art. 88 ust. 1 i 4–8.
2. Przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1, tworzy zespół ze szkołą podstawową,
w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne.
3. W przypadku przekształcenia, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły
podstawowej, w której dotychczas działały oddział przedszkolny lub oddziały
przedszkolne, staje się dyrektorem zespołu, o którym mowa w ust. 2, do końca okresu,
na jaki powierzono mu stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.
4. Jeżeli szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział lub oddziały
przedszkolne działa w ramach zespołu, to przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1,
wchodzi w skład tego zespołu.
5. Do lokalu, w którym jest prowadzone przedszkole utworzone zgodnie z ust. 1,
stosuje się przepisy art. 126 ust. 1–3 i przepisy wydane na podstawie art. 126 ust. 4.

Art. 93. 1. Organ prowadzący szkoły dla dorosłych, szkoły prowadzące
kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych, placówki lub centra,
o których mowa w art. 2 pkt 4, może je połączyć w zespół, zwany dalej „centrum
kształcenia zawodowego i ustawicznego”.
2. W skład centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego wchodzi co
najmniej jedna szkoła prowadząca kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły
artystycznej, oraz co najmniej jedno centrum kształcenia zawodowego.
3. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego prowadzi kwalifikacyjne
kursy zawodowe, a także podejmuje działania w zakresie poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej.
4. Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego współpracuje
z pracodawcami i organizacjami pracodawców.
5. Do centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego przepisów art. 91 ust. 9
i 10 nie stosuje się.

Art. 94. Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się
z dniem 1 września każdego roku, a kończy – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

Art. 95. 1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII,
a w przypadku szkoły podstawowej dla dorosłych – klasy VII i VIII.
2. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone
szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną klasy I–III albo klasy I–IV.
3. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone
szkoły podstawowe filialne obejmujące strukturą organizacyjną klasy I–III albo klasy
I–IV.
4. Szkoła filialna, o której mowa w ust. 3, jest podporządkowana organizacyjnie
szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I–VIII.
5. Szkole podstawowej obejmującej strukturą organizacyjną klasy I–VIII mogą
być podporządkowane organizacyjnie nie więcej niż dwie szkoły filialne.
6. W przypadku szkół podstawowych specjalnych funkcjonujących
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii oraz szkół w zakładach poprawczych mogą być tworzone szkoły
obejmujące część klas szkoły podstawowej. Przepisów ust. 2–5 nie stosuje się.

Art. 96. 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły, z wyjątkiem szkoły
artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, jest oddział.
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel
wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. W szkołach podstawowych działających w szczególnie trudnych warunkach
demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego
dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w szkole podstawowej, w której
zorganizowano oddział przedszkolny, dopuszcza się łączenie zajęć prowadzonych
w oddziale przedszkolnym dla dzieci 6-letnich z zajęciami edukacyjnymi
prowadzonymi w klasie I, z tym że co najmniej połowa zajęć prowadzonych
w oddziale przedszkolnym oraz co najmniej połowa obowiązkowych zajęć
edukacyjnych z zakresu odpowiednio edukacji polonistycznej, przyrodniczej,
matematycznej oraz języka obcego nowożytnego w klasie I powinna być prowadzona
oddzielnie w oddziale przedszkolnym i w klasie I.
6. W szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych
specjalnych, w tym zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, działających w szczególnie trudnych warunkach
demograficznych lub geograficznych, w zakresie danego etapu edukacyjnego,
dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych. Przepis ust. 5 stosuje się
odpowiednio.
7. W szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich, działających w szczególnie trudnych
warunkach demograficznych, dopuszcza się organizację nauczania w klasach
łączonych.

Art. 97. 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się
stanowisko wicedyrektora.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć
dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą szkół artystycznych.

Art. 98. 1. Statut szkoły zawiera w szczególności:
1) nazwę i typ szkoły oraz jej siedzibę, a w przypadku gdy szkoła wchodzi w skład
zespołu szkół – także nazwę tego zespołu;
2) imię szkoły, o ile zostało nadane;
3) nazwę i siedzibę organu prowadzącego szkołę;
4) cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich
wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz
zasad promocji i ochrony zdrowia;
5) organy szkoły oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki
współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między
nimi;
6) organizację pracy szkoły, w tym organizację oddziałów sportowych, mistrzostwa
sportowego, dwujęzycznych, przygotowania wojskowego, integracyjnych,
specjalnych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, z uwzględnieniem organizacji nauczania i oceniania w tych klasach, oraz organizację
nauczania języka mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych lub języka regionalnego, jeżeli szkoła takie oddziały lub nauczanie prowadzi, organizację
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, jeżeli szkoła takie wspomaganie
prowadzi, a także zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, jeśli szkoła takie
zajęcia prowadzi;
7) zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela
bibliotekarza, oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane
z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez
szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku
i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
8) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym
mowa w art. 44b ustawy o systemie oświaty;
9) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła – w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe;
10) szczegółową organizację praktycznej nauki zawodu – w przypadku szkoły
prowadzącej kształcenie zawodowe;
11) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego –
w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
12) organizację pracowni szkolnych, w szczególności pracowni ćwiczeń
praktycznych, pracowni symulacyjnych oraz warsztatów szkolnych dla realizacji
zajęć praktycznych, jeżeli szkoła takie pracownie i warsztaty posiada;
13) organizację dodatkowych zajęć dla uczniów, zwiększających szanse ich
zatrudnienia, jeżeli szkoła takie zajęcia prowadzi;
14) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego w przypadku pracowników
młodocianych – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
15) określenie formy kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej
szkoły II stopnia i szkoły policealnej;
16) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, z wyjątkiem
szkoły artystycznej;
17) prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać
skreślony z listy uczniów szkoły, a także tryb składania skarg w przypadku
naruszenia praw ucznia;
18) rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia
zastrzeżeń do przyznanej nagrody;
19) rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary;
20) przypadki, w których dyrektor szkoły podstawowej może wystąpić do kuratora
oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
21) sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu;
22) formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych
lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie;
23) organizację biblioteki szkolnej oraz warunki i zakres współpracy biblioteki
szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami;
24) organizację internatu, o ile został w szkole zorganizowany;
25) organizację świetlicy z uwzględnieniem warunków wszechstronnego rozwoju
ucznia – w przypadku szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej kształcenie
specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1;
26) warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego,
o ile zostały ustanowione.
2. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży statut określa także:
1) organizację współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz
innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
2) organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania,
wychowania, opieki i profilaktyki;
3) organizację współdziałania ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami
w zakresie działalności innowacyjnej;
3. (uchylony)
4. W przypadku szkoły dla dzieci i młodzieży cele i zadania szkoły określone
w statucie uwzględniają program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, o którym
mowa w art. 26.

Art. 99. Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem
obowiązków w zakresie:
1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach
edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwiania nieobecności przez osoby
pełnoletnie;
3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na
terenie szkoły jednolitego stroju – w przypadku, o którym mowa w art. 100;
4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz
pozostałych uczniów.

Art. 100. 1. Dyrektor szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej oraz
szkoły artystycznej może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady szkoły, rady
rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio
rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku, gdy z inicjatywą wystąpił
dyrektor szkoły lub wniosku złożonego przez inny podmiot niż samorząd uczniowski
– także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek
noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły rozpatruje w terminie nie
dłuższym niż 3 miesiące.
3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor szkoły
w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
i samorządu uczniowskiego.
4. Dyrektor szkoły, w której wprowadzono obowiązek noszenia przez uczniów
jednolitego stroju, może w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie
wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju.
5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się w szkołach, w których nie tworzy się rad
rodziców.
6. W szkołach, w których nie wprowadzono obowiązku noszenia przez uczniów
jednolitego stroju, oraz w szkołach, o których mowa w ust. 5, statut szkoły określa
zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły.
7. Do zniesienia obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju, stosuje
się odpowiednio przepisy ust. 1 i 2.

Art. 101. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział.
2. W przedszkolu:
1) liczącym co najmniej 6 oddziałów lub
2) posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach lub
3) w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie
– może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.
3. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć
stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także, za
zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

Art. 102. 1. Statut przedszkola zawiera w szczególności:
1) nazwę i rodzaj przedszkola oraz jego siedzibę;
2) nazwę i siedzibę organu prowadzącego;
3) cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad
dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia
tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad
bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia;
4) sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu
dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci
niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności;
5) sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem;
6) szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez
rodziców lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeństwo;
7) formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów
z rodzicami;
8) organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe
warunki współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania
sporów między tymi organami;
9) organizację pracy przedszkola, w tym organizację wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci, jeżeli przedszkole takie wspomaganie prowadzi, a także zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych, jeżeli przedszkole takie zajęcia prowadzi;
10) czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a w przypadku braku rady
przedszkola – z radą rodziców;
11) zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia
ustalone przez organ prowadzący;
12) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z:
a) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych
przez przedszkole,
b) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających
z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz
odpowiedzialnością za jej jakość,
d) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych
obserwacji,
e) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-
-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
13) prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola
może skreślić dziecko z listy uczniów;
14) warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału
przedszkolnego, o ile zostały ustanowione.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej.

Art. 103. 1. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom
możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) biblioteki;
3) świetlicy – w przypadku szkoły podstawowej, szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i szkoły prowadzącej
kształcenie specjalne, o której mowa w art. 127 ust. 1;
4) gabinetu profilaktyki zdrowotnej spełniającego szczegółowe wymagania,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 i
567), oraz wyposażonego w sprzęt, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373,
z późn. zm.) w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń
gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki szkolnej;
5) zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
6) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
7) pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków
podczas pobytu w szkole – w przypadku szkoły podstawowej oraz szkoły
artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3–5 i 7 nie muszą być spełnione
w szkołach dla dorosłych, a także w branżowych szkołach II stopnia i szkołach
policealnych, prowadzących kształcenie wyłącznie w formie stacjonarnej lub
zaocznej.
3. Wymagania określone w ust. 1 pkt 4 i 5 nie muszą być spełnione w szkołach
artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Art. 104. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania
w zakresie:
1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych, zgodnie
z art. 22aj ustawy o systemie oświaty;
2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi;
3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz
wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
4) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej
i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości
etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej,
z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479).

Art. 105. 1. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne,
o której mowa w art. 127 ust. 1, jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla
uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
1) czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
2) organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia
opieki w szkole.
2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne
oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne,
w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające
prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

Art. 106. 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,
w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może
zorganizować stołówkę.
2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki,
ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
4. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce
szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników
i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
5. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia
z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
6. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których
mowa w ust. 5, dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.

Art. 107. 1. Dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania
szkoła, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych,
w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, może zorganizować
internat.
2. Do internatu w pierwszej kolejności są przyjmowani uczniowie danej szkoły.
3. W przypadku wolnych miejsc w internacie mogą być przyjmowani uczniowie
innych szkół.
4. W przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do
internatu niż liczba miejsc w internacie, przepisy art. 145 stosuje się odpowiednio.
5. W internacie tworzy się grupy wychowawcze.
6. Liczbę uczniów w grupie wychowawczej określa dyrektor szkoły, w której
jest zorganizowany internat, w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
7. Opieka w porze nocnej jest sprawowana w sposób zapewniający nadzór nad
uczniami oraz ich bezpieczeństwo.
8. Warunki korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie
i wyżywienie, a także termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor szkoły
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
9. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców albo pełnoletniego ucznia
z całości lub części opłat za zakwaterowanie w internacie w przypadku szczególnie
trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach
losowych.
9a. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień,
o których mowa w ust. 9, dyrektora szkoły, w której zorganizowano internat.
10. Przepisów ust. 1–9a nie stosuje się do szkół prowadzących kształcenie
wyłącznie w formie stacjonarnej lub zaocznej.

Art. 108. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia
dzieciom możliwość korzystania z:
1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;
2) placu zabaw;
3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;
4) posiłków.

Art. 108a. 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i
pracowników lub ochrony mienia dyrektor szkoły lub placówki, w uzgodnieniu z
organem prowadzącym szkołę lub placówkę oraz po przeprowadzeniu konsultacji z
radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim, może wprowadzić
szczególny nadzór nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół
szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację
obrazu (monitoring).
2. Monitoring nie powinien stanowić środka nadzoru nad jakością wykonywania
pracy przez pracowników szkoły lub placówki.
3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest
udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do
odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu
profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych
pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu
określonego w ust. 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych uczniów,
pracowników i innych osób, w szczególności zostaną zastosowane techniki
uniemożliwiające rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych
osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła lub placówka
przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez
okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania.
5. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 4, uzyskane w wyniku monitoringu
nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób,
których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile
przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
6. Dyrektor szkoły lub placówki informuje uczniów i pracowników szkoły lub
placówki o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty w danej szkole lub
placówce, nie później niż 14 dni przed uruchomieniem monitoringu.
7. Dyrektor szkoły lub placówki przed dopuszczeniem osoby do wykonywania
obowiązków służbowych informuje ją na piśmie o stosowaniu monitoringu.
8. W przypadku wprowadzenia monitoringu dyrektor szkoły lub placówki
oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za
pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż dzień przed
jego uruchomieniem.
9. Dyrektor szkoły lub placówki uzgadnia z organem prowadzącym szkołę lub
placówkę odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony
przechowywanych nagrań obrazu oraz danych osobowych uczniów, pracowników
i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, uzyskanych w
wyniku monitoringu.

Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej
szkoły są:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne
z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, w tym
praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół artystycznych – zajęcia
edukacyjne artystyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 47 ust. 1a;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny
nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa
w pkt 1,
b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz
program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu
programów nauczania;
3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności
w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia
edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 2
ustawy o systemie oświaty, zajęcia edukacyjne, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, oraz zajęcia
edukacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. poz. 78, z późn. zm.), organizowane
w trybie określonym w tych przepisach.
2a. W branżowej szkole II stopnia obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu
kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach
kwalifikacyjnego kursu zawodowego.
3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor
szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej i rady rodziców.
4. Szkoła może prowadzić również inne niż wymienione w ust. 1 i 2 zajęcia
edukacyjne.
5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także
z udziałem wolontariuszy.
6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są organizowane dla uczniów klasy
VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum
ogólnokształcącego i technikum. Przepis nie dotyczy szkół dla dorosłych.
7. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, są realizowane niezależnie od pomocy
w wyborze kierunku kształcenia i zawodu udzielanej uczniom w ramach zajęć,
o których mowa w ust. 1 pkt 5.

Art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola określa szczegółową
organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
2. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub
przedszkola, uwzględniając przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej – na podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie
przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym
jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych
w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami
organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej ustawy, zrzeszających nauczycieli.
2a. W przypadku szkół lub przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną inną
niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, arkusz organizacji szkoły
lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola, uwzględniając przepisy
wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3, a w przypadku szkoły artystycznej – na
podstawie art. 47 ust. 1a, a następnie przekazuje do zaopiniowania zakładowym
organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych
wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tej
ustawy, zrzeszających nauczycieli, które przedstawiły dyrektorowi szkoły lub
przedszkola informację, o której mowa w art. 251
ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych.
3. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po
zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład
zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego
arkusza organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2–3 stosuje się odpowiednio.

Art. 111. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych szkół i publicznych
przedszkoli, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań szkół i przedszkoli,
w tym:
1) elementy tworzące nazwę szkoły i przedszkola;
2) tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu;
3) warunki i sposób używania nazwy szkoły i przedszkola, w tym szkoły
wchodzącej w skład zespołu szkół i szkoły wchodzącej w skład ośrodków,
o których mowa w art. 2 pkt 7, na pieczęciach, tablicy urzędowej i sztandarze;
4) zasady tworzenia i używania nazwy szkoły podstawowej filialnej;
5) warunki i tryb tworzenia zespołów nauczycieli do realizacji zadań szkoły
określonych w statucie;
6) liczbę uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej ogólnodostępnej,
w oddziale szkoły specjalnej, oddziale szkoły integracyjnej, oddziale specjalnym
i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej oraz liczbę uczniów pod
opieką nauczyciela wychowawcy w świetlicy;
7) czas trwania zajęć edukacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych;
8) formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz organizację zajęć
w oddziałach;
9) szczegółowe warunki i tryb tworzenia klas łączonych oraz szczegółowe warunki
organizacji nauczania w tych klasach, z uwzględnieniem danego etapu
edukacyjnego, obowiązkowych zajęć edukacyjnych prowadzonych oddzielnie
oraz organizacji nauczania części zajęć edukacyjnych w klasach łączonych;
10) warunki tworzenia w szkole podstawowej oddziału przysposabiającego do pracy;
11) zadania internatu, organizację pracy w internacie ze szczególnym
uwzględnieniem form organizacyjnych pracy z wychowankami, liczbę uczniów
w grupie wychowawczej, tygodniowy wymiar zajęć opiekuńczych i
wychowawczych w internacie z jedną grupą wychowawczą;
12) szczegółową organizację pracy przedszkola, w tym w szczególności organizację
oddziału i liczbę uczniów w oddziale;
13) zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu
organizacji szkoły i przedszkola oraz terminy jego opracowywania, opiniowania
i zatwierdzania, mając na uwadze liczbę pracowników szkoły i przedszkola,
liczbę oddziałów poszczególnych klas, liczbę uczniów w poszczególnych
oddziałach, tygodniowy wymiar godzin zajęć obowiązkowych
w poszczególnych oddziałach oraz tygodniowy wymiar godzin zajęć
dodatkowych;
14) organizację tygodnia pracy szkoły, z uwzględnieniem kształcenia w formie
dziennej, stacjonarnej lub zaocznej, w tym przypadki, w których kształcenie
w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.

Art. 111a. Publiczna placówka kształcenia ustawicznego i publiczne centrum
kształcenia zawodowego mogą posiadać filie, które są organizacyjnie
podporządkowane odpowiednio placówce lub centrum.

Art. 112. 1. Statut placówki publicznej powinien określać w szczególności:
1) nazwę i typ placówki oraz jej cele i zadania;
2) organ prowadzący placówkę;
3) organy placówki oraz ich kompetencje;
4) organizację placówki;
5) zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników placówki.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, ramowe statuty placówek publicznych, o których mowa
w art. 2 pkt 3, 4, 6–8 i 10, uwzględniając w szczególności ogólne zasady organizacji
placówki, a także zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie placówki.

Art. 113. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację publicznych
szkół i placówek artystycznych, uwzględniając prawidłową realizację celów i zadań
szkół i placówek artystycznych, w tym:
1) elementy tworzące nazwę szkoły i placówki artystycznej;
2) tryb nadawania imienia szkole i placówce artystycznej;
3) warunki i sposób używania nazwy szkoły i placówki artystycznej, w tym szkoły
wchodzącej w skład zespołu szkół, na pieczęciach, tablicy urzędowej
i sztandarze;
4) warunki tworzenia stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych
w szkole i placówce artystycznej;
5) liczbę uczniów w oddziale szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne
w zakresie klas I–III szkoły podstawowej oraz liczbę uczniów pod opieką
nauczyciela wychowawcy w świetlicy;
6) formy organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
7) zadania internatu, organizację pracy w internacie ze szczególnym
uwzględnieniem form organizacyjnych pracy z wychowankami, liczbę uczniów
w grupie wychowawczej, warunki korzystania z internatu, tygodniowy wymiar
zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie z jedną grupą
wychowawczą;
8) zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu
organizacji szkoły i placówki artystycznej oraz terminy jego opracowywania
i zatwierdzania;
9) organizację tygodnia pracy szkoły artystycznej, w tym przypadki, w których
kształcenie w formie dziennej może odbywać się przez 6 dni w tygodniu.

Art. 114. Kurator oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych –
dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, może
uchylić statut publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub placówki albo niektóre
jego postanowienia, jeżeli są sprzeczne z prawem. Organowi, który nadał lub uchwalił
statut, od decyzji kuratora oświaty, a w przypadku szkół i placówek artystycznych –
dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1,
przysługuje odwołanie odpowiednio do ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.

Art. 115. 1. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić
uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela –
opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
2. Na wniosek lub za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły
artystycznej realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki
realizowany pod opieką nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia. Odmowa
udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie
egzaminów klasyfikacyjnych. Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane zgodnie z przepisami art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi na podstawie
art. 44zb ustawy o systemie oświaty, a w przypadku zajęć edukacyjnych
artystycznych realizowanych w szkole artystycznej – zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 44zq ustawy o systemie oświaty.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których mowa w ust. 1, oraz
organizację indywidualnego programu lub toku nauki, uwzględniając umożliwienie
uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju ich uzdolnień oraz ukończenie szkoły
w skróconym czasie.
5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb udzielania zezwoleń, o których
mowa w ust. 2, oraz organizację indywidualnego programu lub toku nauki,
uwzględniając umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju ich
uzdolnień oraz ukończenie szkoły w skróconym czasie.

Art. 116. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne
przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły i placówki informacji w zakresie nauczania,
wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców
opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

Art. 117. 1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:
1) publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych, branżowych szkołach II
stopnia i szkołach policealnych;
2) formach pozaszkolnych realizowanych przez publiczne i niepubliczne placówki
kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz publiczne
i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z zastrzeżeniem
ust. 2 pkt 3 i 4.
1a. Kształcenie ustawiczne prowadzi się w następujących formach
pozaszkolnych:
1) kwalifikacyjny kurs zawodowy;
2) kurs umiejętności zawodowych;
3) kurs kompetencji ogólnych;
4) turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
5) kurs, inny niż wymienione w pkt 1–3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie
wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.
2. Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:
1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem
szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie
innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których
kształci szkoła;
2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia
zawodowego;
3) instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące
działalność edukacyjno-szkoleniową;
4) podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2,
posiadające akredytację, o której mowa w art. 118.
2a. Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:
1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem
szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie
innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których
kształci szkoła;
2) publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia
zawodowego.
2b. Kursy kompetencji ogólnych oraz kursy, o których mowa w ust. 1a pkt 5,
mogą być prowadzone przez publiczne i niepubliczne placówki kształcenia
ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.
2c. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być
prowadzone przez:
1) publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem
szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie
innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których
kształci szkoła;
2) publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.
3. Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej
lub zaocznej, a w przypadku form pozaszkolnych – także z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Turnus dokształcania młodocianych pracowników
może być prowadzony wyłącznie w formie dziennej.
4. Ustawa nie dotyczy kształcenia ustawicznego realizowanego na podstawie
art. 170 ust. 2 oraz w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) rodzaje publicznych placówek kształcenia ustawicznego oraz zadania
publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych centrów
kształcenia zawodowego,
2) warunki, organizację i tryb prowadzenia kształcenia ustawicznego
w poszczególnych formach pozaszkolnych, w tym wymogi jakie powinien
spełniać program nauczania,
3) sposoby potwierdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku ukończenia
kształcenia prowadzonego w poszczególnych formach pozaszkolnych,
4) wzory dokumentów wydawanych po ukończeniu kształcenia prowadzonego
w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a pkt 1–4, a w przypadku
formy pozaszkolnej, o której mowa w ust. 1a pkt 5 – zakres informacji, jakie
umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu kształcenia w tej
formie,
5) przypadki, w których turnus dokształcania teoretycznego młodocianych
pracowników może być prowadzony w więcej niż jednym zawodzie,
6) tryb zwalniania osób, o których mowa w ust. 12, z całości lub części opłat za
kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 1a
pkt 2, 3 i 5, oraz warunki i tryb zwrotu opłaty w przypadkach określonych
w ust. 11
– uwzględniając możliwość zaliczania potwierdzonych efektów kształcenia przy
podejmowaniu kształcenia w formach pozaszkolnych oraz konieczność dostosowania
kształcenia ustawicznego do potrzeb i warunków rynku pracy, zapewnienia
dostępności do form kształcenia ustawicznego umożliwiających przekwalifikowanie
się oraz uzyskanie nowych kwalifikacji oraz włączenia pracodawców w proces
kształcenia ustawicznego, a także konieczność prawidłowego udokumentowania
w przypadku zwolnienia lub zwrotu opłaty, o której mowa w ust. 7.
6. (uchylony)
7. Publiczne szkoły, placówki i centra, o których mowa w ust. 1, mogą pobierać
opłaty za kształcenie prowadzone w formach pozaszkolnych, o których mowa
w ust. 1a pkt 2, 3 i 5.
8. Wysokość opłaty ustala dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum,
o których mowa w ust. 1, w porozumieniu z organem prowadzącym. Opłata nie może
przekraczać ponoszonych kosztów kształcenia w danej formie.
9. Opłata jest wnoszona za cały okres kształcenia, w terminie do dnia
rozpoczęcia kształcenia, na rachunek bankowy publicznej szkoły, placówki lub
centrum, o których mowa w ust. 1, wskazany przez dyrektora tej szkoły, placówki lub
centrum.
10. Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1,
może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić
zgodę na wniesienie opłaty w ratach.
11. Opłata nie podlega zwrotowi. W szczególnych przypadkach losowych lub
zdrowotnych, uniemożliwiających podjęcie kształcenia w danej formie pozaszkolnej,
dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1, może
zwrócić opłatę.
12. Dyrektor publicznej szkoły, placówki lub centrum, o których mowa w ust. 1,
może zwolnić w całości lub w części z opłaty osobę o niskich dochodach,
w szczególności jeżeli dochód tej osoby nie przekracza kwot, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).

Art. 118. 1. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia
zawodowego może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone
w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1–4, a w przypadku
formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 – jeżeli kształcenie w tej
formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych
przepisów. Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów
i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej
formie pozaszkolnej.
2. Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty
właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej
formie pozaszkolnej na okres 5 lat.
3. Akredytację, o której mowa w ust. 1, może uzyskać placówka lub centrum,
które:
1) prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co
najmniej 3 lat;
2) opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz
systematycznie go doskonali;
3) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy
pozaszkolnej;
4) zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
5) zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 117 ust. 5 – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
6) zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania
się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa
w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2;
7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie
pozaszkolnej;
8) udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.
4. (uchylony)
4a. Akredytację przyznaje się po przeprowadzeniu przez zespół powołany przez
kuratora oświaty oceny kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie
pozaszkolnej w zakresie określonym w ust. 3.
4b. Członkom zespołu akredytacyjnego, o którym mowa w ust. 4a, przysługuje
wynagrodzenie za udział w jego pracach, z tym że członkom będącym pracownikami
kuratorium oświaty wynagrodzenie przysługuje tylko w przypadku udziału w pracach
zespołu poza godzinami pracy w kuratorium.
4c. Wysokość wynagrodzenia członków zespołu akredytacyjnego ustala kurator
oświaty, z tym że wysokość wynagrodzenia jednego członka zespołu nie może
przekroczyć 25% kwoty, o której mowa w ust. 6.
4d. W roku kalendarzowym suma wynagrodzeń członków zespołu
akredytacyjnego, wraz z pochodnymi, nie może przekroczyć sumy opłat wniesionych
przez placówki ubiegające się o akredytację.
5. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć akredytację,
jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę lub centrum warunków wymaganych do
uzyskania akredytacji, po uprzednim wezwaniu do usunięcia uchybień.
6. Podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę w wysokości
1023 zł, waloryzowaną corocznie średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Opłatę wnosi się na
rachunek bankowy kuratorium oświaty. Opłata nie podlega zwrotowi od dnia złożenia
wniosku.
6a. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w terminie do dnia
31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu
obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym
zwaloryzowanej zgodnie z ust. 6.
7. Z opłat, o których mowa w ust. 6, są zwolnione podmioty, które prowadzą
całość kształcenia nieodpłatnie.
8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się również do placówek niepublicznych
prowadzonych zgodnie z przepisami rozdziału 8, działalności oświatowej, o której
mowa w art. 170 ust. 2, a także instytucji rynku pracy, o których mowa w art. 6
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
prowadzących działalność edukacyjno-szkoleniową.
9. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowy tryb przyznawania i cofania akredytacji podmiotom,
o których mowa w ust. 1 i 8, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa
w ust. 4a, oraz wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu o uzyskanie
akredytacji, uwzględniając udział w zespole w szczególności przedstawicieli
wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy oraz organizacji pracodawców.
10. (uchylony)
11. Kurator oświaty prowadzi wykaz pozaszkolnych form kształcenia
ustawicznego, na kształcenie w których przyznał akredytację, i podaje go do
publicznej wiadomości na stronie internetowej kuratorium oświaty. Wykaz zawiera w szczególności: nazwę i adres podmiotu prowadzącego daną formę pozaszkolną,
miejsce prowadzenia kształcenia, zakres i formę kształcenia.

Art. 119. Zadania w zakresie kształcenia i wychowania młodzieży wykonują
także Ochotnicze Hufce Pracy organizowane na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.

Art. 120. 1. Praktyczna nauka zawodu może odbywać się u pracodawców lub w
indywidualnych gospodarstwach rolnych, zapewniających rzeczywiste warunki pracy,
a także w centrach kształcenia zawodowego, warsztatach szkolnych, pracowniach
szkolnych i placówkach kształcenia ustawicznego.
1a. Praktyczna nauka zawodu może być realizowana również za granicą na
podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej
zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji
rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
2. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w podmiotach, o których mowa
w ust. 1, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a tym podmiotem. Umowa
powinna określać w szczególności sposób ponoszenia kosztów realizowania
praktycznej nauki zawodu.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do praktycznej nauki zawodu organizowanej
przez szkołę w jej warsztatach oraz pracowniach szkolnych dla uczniów tej szkoły.
3a. Praktyczną naukę zawodu może prowadzić osoba, która nie była karana za
umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwo przeciwko wolności
seksualnej i obyczajności, przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem
przestępstwa określonego w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568), przestępstwo określone w
rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2019 r. poz. 852, 1655 i 1818 oraz z 2020 r. poz. 322), albo wobec której nie
orzeczono zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem,
edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakazu przebywania w określonych
środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się
do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.
Spełnienie tego warunku jest potwierdzane oświadczeniem osoby prowadzącej
praktyczną naukę zawodu.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb
organizowania praktycznej nauki zawodu, uwzględniając zakres spraw, które powinny
być określone w umowie, o której mowa w ust. 2, w tym prawa i obowiązki
podmiotów, o których mowa w ust. 1, oraz przeznaczenie środków finansowych, o
których mowa w art. 121, kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną
naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia, ramowy program kursu
pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zakres informacji
jakie umieszcza się na zaświadczeniu wydawanym po ukończeniu tego kursu.
5. Przepisy ust. 1, 1a, 2, 3a i 4 stosuje się odpowiednio do młodocianych
pracowników odbywających praktyczną naukę zawodu w ramach odbywania
przygotowania zawodowego. W przypadku młodocianego pracownika umowę
z podmiotem, o którym mowa w ust. 1, zawiera pracodawca, który zatrudnia tego
młodocianego.
6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zawierać
porozumienia z organizacjami pracodawców, przedsiębiorstwami, samorządami
gospodarczymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi w celu poprawy stanu
kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu.

Art. 120a. 1. Pracodawca zatrudniający młodocianych w celu przygotowania
zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, kierujący ich na dokształcanie
teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 191 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustala z
dyrektorem szkoły:
1) zakres kształcenia zawodowego zapewnianego przez szkołę i pracodawcę,
wynikający z programu nauczania zawodu;
2) liczbę dni w tygodniu, w których zajęcia praktyczne odbywają się u pracodawcy;
3) sposób monitorowania przez każdą ze stron realizacji programu nauczania
zawodu.
2. Ustalenia, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.

Art. 121. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły
artystycznej, przekazują podmiotom przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy szkoły z tym podmiotem, wynikające z tej umowy
środki finansowe umożliwiające uczniom odbycie praktycznej nauki zawodu.

Art. 121a. 1. W celu ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania
umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w
którym kształcą się, uczniowie technikum i uczniowie branżowej szkoły I stopnia
niebędący młodocianymi pracownikami mogą w okresie nauki odbywać staż w
rzeczywistych warunkach pracy, zwany dalej „stażem uczniowskim”.
2. W trakcie stażu uczniowskiego uczeń realizuje wszystkie albo wybrane treści
programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w
szkole, do której uczęszcza, lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem
nieobjęte tym programem.
3. Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na staż uczniowski”,
zawiera z uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia, w formie pisemnej,
umowę o staż uczniowski.
4. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia, który odbył staż uczniowski, z
obowiązku odbycia praktycznej nauki zawodu w całości lub w części.
5. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski i dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z
uczniem albo rodzicem niepełnoletniego ucznia, ustalają zakres treści nauczania, o
których mowa w ust. 2, oraz dobowy i tygodniowy wymiar czasu odbywania stażu
uczniowskiego. Ustalając zakres treści nauczania wskazuje się, w jakim zakresie uczeń
po zrealizowaniu tych treści zostanie zwolniony z obowiązku odbycia praktycznej
nauki zawodu. Ustalenia te stanowią załącznik do umowy o staż uczniowski.
6. Uczeń odbywający staż uczniowski otrzymuje miesięczne świadczenie
pieniężne, chyba że strony umowy o staż uczniowski, postanowią, że staż jest
odbywany nieodpłatnie.
7. Wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 6,
nie może przekraczać wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).
8. Staż uczniowski może odbywać się również w okresie ferii letnich lub
zimowych.
9. Do stażu uczniowskiego nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z
wyjątkiem przepisów art. 183a–183e, art. 131 § 1, art. 132 § 1, art. 133 § 1, art. 134, art.
1517, art. 204 i art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z
zastrzeżeniem przepisów ust. 12–14.
10. Dobowy wymiar godzin stażu uczniowskiego uczniów w wieku do lat 16 nie
może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat – 8 godzin. W
uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia
niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia
dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego do 7 godzin.
11. Dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w
szkole i stażu uczniowskiego nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy łączny
wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu
uczniowskiego – 40 godzin.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość
przedłużenia dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego dla uczniów w wieku
powyżej 18 lat, nie dłużej jednak niż do 12 godzin. Przedłużenie dobowego wymiaru
godzin jest możliwe wyłącznie u podmiotów przyjmujących na staż uczniowski, u
których przedłużony dobowy wymiar czasu pracy wynika z rodzaju pracy lub jej
organizacji.
13. Staż uczniowski może być organizowany w systemie zmianowym, z tym że
w przypadku uczniów w wieku poniżej 18 lat nie może wypadać w porze nocnej.
14. W przypadku ucznia niepełnosprawnego odbywającego staż uczniowski
przepisy ust. 12 i 13 stosuje się wyłącznie za zgodą lekarza sprawującego opiekę nad
tym uczniem.
15. Umowa o staż uczniowski określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) miejsce odbywania stażu uczniowskiego;
3) nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza uczeń odbywający staż uczniowski;
4) zawód, w zakresie którego będzie odbywany staż uczniowski;
5) okres odbywania stażu uczniowskiego;
6) wysokość świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 7, w przypadku
odpłatnego stażu uczniowskiego.
16. Umowa o staż uczniowski nie może dotyczyć pracy szczególnie
niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
17. Umowa o staż uczniowski nie może być zawarta na okres dłuższy niż okres
nauki w technikum albo branżowej szkole I stopnia.
18. Umowa o staż uczniowski może być rozwiązana, na piśmie, przez każdą ze
stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.
19. Jeżeli uczeń przestał być uczniem szkoły przed końcem obowiązywania
umowy dyrektor szkoły powiadamia o tym podmiot, który przyjął ucznia na staż
uczniowski, a umowa o staż uczniowski wygasa.
20. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski lub uczeń albo rodzice
niepełnoletniego ucznia niezwłocznie zawiadamiają dyrektora szkoły o
wypowiedzeniu umowy o staż uczniowski oraz przyczynie wypowiedzenia.
21. W czasie odbywania stażu uczniowskiego opiekę nad uczniem sprawuje
wyznaczony przez podmiot przyjmujący na staż uczniowski opiekun stażu
uczniowskiego.
22. Opiekunem stażu uczniowskiego może być osoba spełniająca warunek
określony w art. 120 ust. 3a. Spełnienie tego warunku jest potwierdzane
oświadczeniem opiekuna stażu uczniowskiego.
23. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski zapewnia uczniowi stanowisko
pracy wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i
dokumentację techniczną, uwzględniające wymagania bezpieczeństwa i higieny
pracy, a także bezpieczne i higieniczne warunki odbywania stażu uczniowskiego na
zasadach dotyczących pracowników określonych w odrębnych przepisach, w tym w
zależności od rodzaju zagrożeń związanych z odbywaniem tego stażu – odpowiednie
środki ochrony indywidualnej. Ponadto podmiot ten zapewnia w szczególności:
1) pomieszczenia do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków
ochrony indywidualnej;
2) dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnobytowych;
3) dietę na zasadach uzgodnionych z armatorem – w przypadku uczniów
odbywającym staż uczniowski na statkach morskich i śródlądowych;
4) świadczenia na zasadach określonych dla załóg statków – w przypadku uczniów
odbywających staż uczniowski na statkach morskich i śródlądowych,
wyokrętowanych ze statku za granicą wskutek wypadku lub choroby.
24. Podmiot przyjmujący na staż uczniowski jest obowiązany wystawić na
piśmie zaświadczenie o odbyciu stażu uczniowskiego, które określa w szczególności
okres odbytego stażu uczniowskiego, rodzaj realizowanych zadań i umiejętności
nabyte w czasie odbywania stażu uczniowskiego.
25. Okres odbytego stażu uczniowskiego, na podstawie zaświadczenia, o którym
mowa w ust. 24, zalicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia
pracownicze.
26. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 24, uwzględniając
konieczność prawidłowego udokumentowania okresu odbytego stażu uczniowskiego
zaliczanego do okresu zatrudnienia.

Art. 122. 1. Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami
umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie
kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania
zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin
czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4
ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i
2245 oraz z 2019 r. poz. 1495),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania
zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin
zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy
i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
2. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego
pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym
36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę
dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy
pełny miesiąc kształcenia.
2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w
art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego
młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
3. Kwoty dofinansowania określone w ust. 2 i 2a podlegają waloryzacji
wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik
w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata
dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.
4. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 3, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na
podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
5. Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana
z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę
zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego
pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich
pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki
zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę
w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
6. Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze
względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po
stwierdzeniu spełnienia warunków określonych w ust. 1.
7. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie
3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2 i 3. Do wniosku należy dołączyć:
1) kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1;
2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu
przygotowania zawodowego;
3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego
zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie
potwierdzające zdanie tego egzaminu.
8. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest
finansowane ze środków Funduszu Pracy.
9. Środki, o których mowa w ust. 8, są przekazywane na wyodrębniony rachunek
bankowy urzędu wojewódzkiego.
10. Wojewoda otrzymane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianych pracowników przekazuje na wyodrębniony rachunek bankowy gminy.
11. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, udzielane podmiotowi
prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 708), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).

Art. 122a. 1. Dyrektor szkoły może zawrzeć umowę z instytucją certyfikującą,
o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
Systemie Kwalifikacji, dotyczącą jednokrotnego, nieodpłatnego przystąpienia przez
uczniów lub absolwentów do walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowej
funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Umowa jest zawierana za
zgodą ucznia lub absolwenta, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub absolwenta
– za zgodą jego rodzica.
2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje uczniom lub absolwentom
objętym umową nie krócej niż rok od zakończenia roku szkolnego, w którym
ukończyli szkołę.
3. Umowa określa w szczególności:
1) imiona i nazwiska oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL –
serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
uczniów lub absolwentów, którzy mogą nieodpłatnie przystąpić do walidacji i
certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej;
2) okres, w którym uczniowie lub absolwenci mogą nieodpłatnie przystąpić do
walidacji i certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej;
3) wskazanie kwalifikacji rynkowej, której dotyczy umowa.
4. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje ministrowi koordynatorowi
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informację o zawarciu umowy, o której mowa
w ust. 1, ze wskazaniem instytucji certyfikującej, z którą umowa została zawarta,
kwalifikacji, których dotyczy umowa, okresu obowiązywania umowy oraz liczby
uczniów objętych umową.

Art. 123. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia:
1) rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych, o których mowa
w art. 2 pkt 3, 7 i 8, warunki pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz
może określić wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za
pobyt ich dzieci w tych placówkach;
2) szczegółowe zasady działania publicznych poradni psychologiczno-
-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych;
3) szczegółowe zasady działania publicznych bibliotek pedagogicznych.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinno uwzględniać
realizację przez placówki zadań i celów edukacyjnych, wychowawczych,
rekreacyjnych oraz opiekuńczych i zapewnienie warunków bezpieczeństwa
wychowanków, a także określi warunki i zasady działania wolontariuszy.
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno uwzględniać
warunki zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży,
pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku dalszego kształcenia i zawodu,
realizację zadań profilaktycznych i wspierających rolę wychowawczą i edukacyjną
szkoły i rodziny oraz udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży przez wolontariuszy.
4. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, powinno uwzględniać
realizację przez biblioteki pedagogiczne zadań w zakresie wspierania procesu
kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz pomocy bibliotekom szkolnym.

Art. 124. 1. Placówka artystyczna umożliwia rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień artystycznych uczniów poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych
artystycznych w zakresie edukacji muzycznej, plastycznej lub baletowej.
2. Zajęcia edukacyjne artystyczne w placówce artystycznej są prowadzone
zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach
i placówkach artystycznych wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1a.
3. Organizację działania placówki artystycznej w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny placówki opracowany przez dyrektora placówki artystycznej
i zatwierdzony przez organ prowadzący placówkę artystyczną. Szczegółowy zakres
edukacji artystycznej, w tym specjalność, w ramach której placówka prowadzi zajęcia
edukacyjne artystyczne, określa statut placówki artystycznej.
4. Ocenianie w placówce artystycznej polega na rozpoznawaniu przez
nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
w placówce artystycznej programów zajęć edukacyjnych artystycznych.
5. Ocenianie odbywa się w formach określonych w statucie placówki
artystycznej na zakończenie każdego semestru i ma za zadanie wskazanie postępów
w rozwoju uzdolnień artystycznych ucznia.

Art. 125. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, ogólne
przepisy bezpieczeństwa i higieny obowiązujące w publicznych i niepublicznych
szkołach i placówkach, z uwzględnieniem w szczególności warunków pracy i nauki
w czasie pobytu w szkole, w tym w warsztatach, laboratoriach i pracowniach
szkolnych oraz w czasie zajęć z wychowania fizycznego, w czasie zawodów
sportowych i wycieczek turystycznych, oraz postępowanie w sprawach wypadków
uczniów.

Art. 126. 1. Lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny
w publicznej albo niepublicznej szkole podstawowej, znajdujący się w użytkowanym
budynku istniejącym lub jego części, powinien spełniać wymagania ochrony
przeciwpożarowej zapewniające bezpieczne warunki realizacji przez ten oddział
przedszkolny zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz pobytu dzieci i innych osób przebywających na terenie oddziału przedszkolnego, określone
w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
2. Organ prowadzący szkołę podstawową, w której zorganizowano oddział
przedszkolny, znajdujący się w lokalu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany
uzyskać pozytywną opinię właściwego komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej potwierdzającą spełnianie wymagań, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.
3. Odmowa wydania pozytywnej opinii, o której mowa w ust. 2, następuje
w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, wymagania ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal,
o którym mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej
jakości edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi.

Art. 127. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież
niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem
społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach
i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach
podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub
oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach,
o których mowa w art. 2 pkt 7.
2. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub
szkoły.
3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio
program wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ust. 10.
4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia
niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1,
organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę
w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację
i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.
5. W publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych,
w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych,
ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-
-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, które spełniają warunki
określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 19 pkt 1, mogą być tworzone
zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio
z dzieckiem i jego rodziną.
6. Dyrektorzy podmiotów, o których mowa w ust. 5, mogą organizować wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.
7. Gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym
wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka do szkoły lub
placówki, w której to wspomaganie jest prowadzone, a w razie potrzeby także
bezpłatną opiekę nad dzieckiem w czasie dowożenia.
8. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje się w jednym podmiocie,
o którym mowa w ust. 5, który ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii,
o której mowa w ust. 10.
9. Na wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 5, organizującego wczesne
wspomaganie rozwoju danego dziecka, na podstawie opinii, o której mowa w ust. 10,
organ lub osoba prowadząca ten podmiot może zawierać porozumienia z innymi
organami lub osobami prowadzącymi podmioty, o których mowa w ust. 5, w celu
realizacji części wskazań zawartych w tej opinii. Porozumienie określa
w szczególności:
1) liczbę godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, którymi
obejmowane jest dane dziecko w podmiotach, o których mowa w ust. 5, zawierających porozumienie, z uwzględnieniem liczby godzin określonej
w przepisach wydanych na podstawie ust. 19 pkt 1;
2) podmiot zobowiązany do przekazywania danych o zajęciach w ramach
wczesnego wspomagania, organizowanych dla tego dziecka, zgodnie
z przepisami o systemie informacji oświatowej;
3) sposób rozliczeń między podmiotami, o których mowa w ust. 5, zawierającymi
porozumienie.
10. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami
o ochronie zdrowia psychicznego wydają zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach
specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane
formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym
stopnia niepełnosprawności intelektualnej.
11. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających
z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym
niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone
zgodnie z art. 168 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
12. Od orzeczeń, o których mowa w ust. 10, rodzice dziecka mogą złożyć
w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia odwołanie do kuratora oświaty.
13. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, na wniosek rodziców,
zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj
niepełnosprawności, z zastrzeżeniem ust. 14.
14. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie
dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu lub szkole
podstawowej, ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia,
na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy
prowadzenie przedszkoli lub szkół.
15. Jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka nie
prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka, o którym mowa w art. 2 pkt 7, odpowiednich
ze względu na rodzaj niepełnosprawności, starosta tego powiatu kieruje dziecko do
najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek, który dysponuje
wolnymi miejscami. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub
ośrodek, który dysponuje wolnymi miejscami, nie może odmówić przyjęcia dziecka
do szkoły lub ośrodka.
16. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem
prowadzącym.
17. Dyrektor przedszkola, a w przypadku innej formy wychowania
przedszkolnego prowadzonej przez gminę oraz szkoły podstawowej, w której są
zorganizowane oddziały przedszkolne – także dyrektor szkoły podstawowej
organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w
porozumieniu z organem prowadzącym.
18. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, skład zespołów orzekających, tryb ich powołania, szczegółowe
zasady działania tych zespołów, tryb postępowania odwoławczego oraz wzory
orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Rozporządzenie powinno uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka lub
ucznia, a także zapewnić możliwość dostosowania form wychowania przedszkolnego,
form kształcenia oraz działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do
aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia.
19. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia
społecznego, warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
o których mowa w ust. 5, w tym kwalifikacje wymagane od osób prowadzących
wczesne wspomaganie, uwzględniając w szczególności przygotowanie do pracy
z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a także formy
współpracy z rodziną dziecka;
2) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży,
o których mowa w ust. 1, w innych formach wychowania przedszkolnego,
przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub
oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych
oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7, uwzględniając szczególne
potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, rodzaje niepełnosprawności
wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, szczegółowy
zakres indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz tryb jego
opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów do realizacji potrzeb dzieci
i młodzieży, o których mowa w ust. 1.
20. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, o których
mowa w ust. 2, uwzględniając w szczególności wymiar godzin zajęć edukacyjnych
realizowanych bezpośrednio z uczniem.

Art. 128. 1. Podmiot leczniczy, a także jednostka pomocy społecznej, w których
zorganizowana jest szkoła specjalna, zapewniają korzystanie z pomieszczeń dla
prowadzenia zajęć edukacyjnych i wychowawczych. Warunki korzystania
z pomieszczeń oraz ponoszenia kosztów ich utrzymania określa umowa zawarta
pomiędzy podmiotem, w którym zorganizowana jest szkoła, a organem prowadzącym
szkołę.
2. W związku z organizowaniem kształcenia i specjalnych działań opiekuńczo-
-wychowawczych dla ucznia przyjętego do podmiotu leczniczego, podmiot leczniczy
przekazuje szkole specjalnej lub oddziałowi specjalnemu zorganizowanym
w podmiocie leczniczym dane uczniów, o których mowa w art. 25 pkt 1 ustawy z dnia
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1127, 1128, 1590, 1655 i 1696), niezbędne do prowadzenia dokumentacji
przebiegu nauczania.
3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, organizację kształcenia
oraz warunki i formy realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w szkołach, o których mowa w ust. 1, uwzględniając szczególne potrzeby
psychofizyczne dzieci i młodzieży.

Art. 129. Dzieciom i młodzieży pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki
rodzicielskiej, a także dzieciom i młodzieży niedostosowanym społecznie organizuje
się opiekę i wychowanie na zasadach określonych w przepisach o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej oraz w przepisach o pomocy społecznej.

Art. 130. 1. Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i publicznych
placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3–5 i 8, do klas I szkół wszystkich typów oraz
klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego.
2. O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół
wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3,
oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku
szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku
publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną
inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca
tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci
i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są
przyjmowane z urzędu.
3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia
zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe,
dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub
na wniosek kandydata pełnoletniego, o którym mowa w art. 149.
5. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci
i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
6. Dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny
w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na
wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
7. Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem
systemów informatycznych.
7a. Do klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia młodocianych pracowników
przyjmuje się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i umowy o
pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu.
8. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się
o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej szkoły ogólnodostępnej.

Art. 131. 1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej
szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego
przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale
przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie
wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana
publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria
określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej
realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice
albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący
określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.
5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ
prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).
Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
6. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa
w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym
każde kryterium może mieć różną wartość.
7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do
publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej
lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–6, dana gmina nadal
dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym
w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego.
W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–6 stosuje się
odpowiednio.
8. Przepisy ust. 1–7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio do postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego
w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność.
9. Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 5, rozumie się dochód,
o którym mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z
późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek
dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do
kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.
10. Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze
się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród
ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w art. 149.

Art. 132. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz
laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8
ustawy o systemie oświaty, lub laureat konkursu dla uczniów szkół i placówek
artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, których organizatorem jest minister właściwy do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka
nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, są przyjmowani w pierwszej kolejności do:
1) publicznej szkoły ponadpodstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej
integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole
ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o
których mowa w art. 134 ust. 1;
2) publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 143 ust. 1, publicznej
szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej
mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole
ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w
publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, jeżeli spełniają
odpowiednio warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 137 ust. 1 i 4 oraz
art. 143 ust. 1;
3) publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego w
publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału
międzynarodowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej oraz klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, jeżeli spełniają odpowiednio
warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, art. 138 ust. 4 i art. 140 ust. 1 i 2, z
tym że warunek uzyskania odpowiednio pozytywnego wyniku sprawdzianu
kompetencji językowych, o którym mowa w art. 140 ust. 1, albo pozytywnego
wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 140 ust.
2, nie dotyczy laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z
języka obcego nowożytnego, który będzie drugim językiem nauczania w szkole,
oddziale albo klasie, o przyjęcie do których ubiega się laureat lub finalista.

Art. 133. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód,
przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym
obwodzie.
2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą
być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana
publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu
rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego
rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5.
Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.
3. Kryteriom, o których mowa w ust. 2, organ prowadzący przyznaje określoną
liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia, z tym że
spełnianie kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się
oświadczeniem.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do klasy
I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, której ustalono obwód.
5. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do
klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę prawną inną niż
jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, której nie ustalono obwodu,
w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w tej szkole.
6. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do
klasy I publicznej szkoły podstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci
nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze
względu na niepełnosprawność.

Art. 134. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;
2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –
posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1175);
3) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej
konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im
świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca
1978 r. – posiadają orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa
zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1889 i 2197), przy
czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia,
o którym mowa w pkt 2;
4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału
12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r.
poz. 341, 622, 1287 i 2020);
5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie
psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o
kierujących pojazdami;
6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie
podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie
z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań
w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – posiadają
orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do
pracy na statku rybackim, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197), przy czym
do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym
mowa w pkt 2.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów
wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 5.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła,
o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa
w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.
5. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od
kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora
szkoły ponadpodstawowej, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty,
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na
przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych
przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe
godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania wymagającego
od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji.
6. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do
klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału
integracyjnego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, w
przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Art. 135. 1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia
przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
2) posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia,
którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie
nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
3) posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2;
4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej
konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im
świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca
1978 r. – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3,
przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia,
o którym mowa w pkt 3;
5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1
pkt 4;
6) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie
psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5;
7) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie
podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie
z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań
w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – posiadają
orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 6, przy czym
do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym
mowa w pkt 3.
2. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje
się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych
poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej
branżowej szkoły II stopnia.
3. (uchylony)
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1,
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny
z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć
edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
2) świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
3) (uchylony)
4) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów
wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki
sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 7.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła,
o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa
w art. 131 ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność dziecka kandydata,
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje
opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
6a. Kryteria, o których mowa w ust. 6, mają jednakową wartość.
6b. Do kandydatów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 147.
7. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od
kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora
branżowej szkoły II stopnia, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty,
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na
przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych
przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe
godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania wymagającego
od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji.
8. Przepisy ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego na
semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia integracyjnej lub
oddziału integracyjnego w publicznej branżowej szkole II stopnia ogólnodostępnej, w
przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

Art. 136. 1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej szkoły policealnej przyjmuje
się kandydatów, którzy:
1) posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2) posiadają zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2;
2a) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej
konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im
świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca
1978 r. – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3,
przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia,
o którym mowa w pkt 2;
2b) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1
pkt 4;
2c) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla
którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem
silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie
psychologiczne, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5;
2d) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie
podstawowym dla rybołówstwa, dla którego podstawa programowa kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie
z wymogami określonymi w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań
w zakresie wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – posiadają
orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 6, przy czym do
kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa
w pkt 2;
3) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły realizującej
program nauczania wymagający szczególnych indywidualnych uzdolnień lub
predyspozycji przydatnych w danym zawodzie – uzyskali pozytywny wynik
sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2.
2. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole wymaga od kandydatów
szczególnych indywidualnych uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym
zawodzie, na wniosek dyrektora szkoły, minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez ministra właściwego
w zakresie zawodu, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień
lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie. Sprawdzian ten jest
przeprowadzany na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których
mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa
w art. 131 ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa
w art. 135 ust. 6 pkt 2.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Art. 137. 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej
szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej
szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego
w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych
szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie,
przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale,
potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub
oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych
przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest
prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których
mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole i oddziale, o których mowa
w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis
art. 131 ust. 3 stosuje się.
4. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły
ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej
szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego
w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów,
którzy spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w ust. 1 i art. 134 ust. 1.
5. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których
mowa w ust. 4, niż liczba wolnych miejsc w szkołach i oddziałach, o których mowa
w ust. 4, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.
6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
7. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131
ust. 3 stosuje się.

Art. 138. 1. Do klasy I oddziału międzynarodowego w publicznej szkole
podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy uzyskali pozytywny
wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach
ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jest brany pod uwagę wynik
sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.
Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.
4. Do przyjmowania kandydatów do oddziału międzynarodowego w publicznej
szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej stosuje się odpowiednio przepisy art. 140.

Art. 139. 1. Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej
przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:
1) otrzymał promocję do klasy VII;
2) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych
przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których
mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust. 1, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
następujące kryteria:
1) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
2) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej
oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
3) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział, o którym
mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.
Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.
4. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych
szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego mogą być
przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania
rekrutacyjnego. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

Art. 140. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej lub
oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej
przyjmuje się kandydatów, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, oraz uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji
językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. Do klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, przyjmuje się kandydatów,
którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1, oraz uzyskali pozytywny
wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach
ustalonych przez radę pedagogiczną.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust. 1 lub 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, oddziale albo klasie
wstępnej, o których mowa w ust. 1 lub 2, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wynik:
a) sprawdzianu kompetencji językowych, o którym mowa w ust. 1 –
w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 1,
b) sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 2 –
w przypadku kandydatów, o których mowa w ust. 2;
3) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, przy czym w przypadku
oceny z języka obcego nowożytnego uwzględnia się ocenę wyższą, oraz
z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej
szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału
tej szkoły;
4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
5) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis
art. 131 ust. 3 stosuje się.

Art. 141. 1. Do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych i na semestr
pierwszy klasy I publicznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych przyjmuje się
kandydatów, którzy:
1) ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę VI lub VII ośmioletniej
szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły
podstawowej dla dorosłych;
2) ukończyli gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową – w przypadku
ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.
2. (uchylony)
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których
mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 36 ust. 16 – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art.
135 ust. 6 pkt 2.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła,
o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
6. Kandydat, który nie posiada dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy
VI sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły
podstawowej, może być przyjęty do publicznej szkoły podstawowej dla dorosłych na
podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję rekrutacyjną.
7. Kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły
zawodowej albo branżowej szkoły I stopnia, można przyjąć do klasy II publicznego
liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Przepisy ust. 3–5 stosuje się.

Art. 142. 1. Do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych mogą
być przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania
rekrutacyjnego.
2. Do pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się
kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej
placówki artystycznej dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej publicznej szkole lub publicznej
placówce artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
3. Publiczna szkoła artystyczna prowadząca kształcenie zawodowe może,
w zależności od zakresu kształcenia, zażądać zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danym zawodzie,
specjalności lub specjalizacji, wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze
względu na zakres kształcenia w danym zawodzie, specjalności lub specjalizacji.
4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki
badania przydatności albo egzaminu wstępnego w zakresie uzdolnień, predyspozycji
lub praktycznych umiejętności.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa
w art. 131 ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art.
135 ust. 6 pkt 2.
6. Kryteria, o których mowa w ust. 5, mają jednakową wartość.
7. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do publicznej szkoły lub
publicznej placówki artystycznej do klasy wyższej niż I albo roku kształcenia
wyższego niż I przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu
sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają
programowi klasy albo roku kształcenia w publicznej szkole lub publicznej placówce
artystycznej, do której kandydat ma być przyjęty. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.
8. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor publicznej
szkoły lub publicznej placówki artystycznej powołuje komisję kwalifikacyjną,
wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji.
9. W przypadku przechodzenia ucznia z jednej publicznej szkoły lub publicznej
placówki artystycznej do innej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej
lub w przypadku wniosku kandydata o przyjęcie do publicznej szkoły lub publicznej
placówki artystycznej w trakcie roku szkolnego przepisy ust. 2, 3, 7 i 8 stosuje się
odpowiednio.
10. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
określi, w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki przyjmowania kandydatów do poszczególnych typów
publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie tych warunków,
2) sposób, szczegółowy tryb i terminy przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego do poszczególnych typów publicznych szkół i publicznych
placówek artystycznych, w tym zakres, szczegółowe warunki i tryb
przeprowadzania badania przydatności i egzaminu wstępnego, o których mowa
w ust. 4, egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 7, oraz skład
i szczegółowe zadania odpowiednio komisji rekrutacyjnej i komisji
kwalifikacyjnej,
3) szczegółowe warunki przechodzenia uczniów z jednych typów publicznych
szkół artystycznych do innych typów publicznych szkół artystycznych
– uwzględniając konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych
publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych na równych i przejrzystych
zasadach oceny ich uzdolnień, predyspozycji i praktycznych umiejętności oraz mając
na uwadze sprawność postępowania rekrutacyjnego, a także potrzebę uzupełnienia
różnic programowych przez uczniów, w tym kontynuowania nauki języka obcego
nowożytnego w przypadku prowadzenia przez publiczną szkołę artystyczną
kształcenia ogólnego.
11. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
może określić, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyjęcie do publicznej
szkoły i publicznej placówki artystycznej, uwzględniając strukturę organizacyjną
publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych.
12. Do postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół i publicznych
placówek artystycznych przepisy art. 149, art. 150 i art. 156–161 stosuje się
odpowiednio.

Art. 143. 1. Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a, prowadzonej przez Ministra Obrony Narodowej, albo
oddziału przygotowania wojskowego w publicznej szkole ponadpodstawowej
przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) spełniają warunki, o których mowa w art. 134 ust. 1;
2) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
3) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
4) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzonych na
warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których
mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole albo oddziale, o których mowa
w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie odpowiednio następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka
polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego
zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych,
organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej
na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu
wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 132,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 pkt 1 i 3–7. Przepis
art. 131 ust. 3 stosuje się.

Art. 144. 1. Na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia
organizowane w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej przyjmuje się
kandydatów zamieszkałych na obszarze danego powiatu.
2. Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zajęcia rozwijające
uzdolnienia dyrektor placówki, o której mowa w ust. 1, może zorganizować
przeprowadzenie badania uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez
radę pedagogiczną. W takim przypadku na zajęcia przyjmuje się kandydatów, którzy
uzyskali pozytywny wynik badania uzdolnień kierunkowych.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których
mowa w ust. 1 lub 2, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia, o których mowa w ust. 1,
organizowane w placówce, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.
Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane
pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem
zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych
potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę
w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5. Organ prowadzący określa
dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, z tym że spełnienie kryterium
dochodu na osobę w rodzinie kandydata potwierdza się oświadczeniem. Przepisy
art. 131 ust. 6, 9 i 10 stosuje się.
5. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danego powiatu mogą być przyjęci na
zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane w placówce, o której mowa w ust. 1,
na terenie tego powiatu, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–4 dany powiat nadal dysponuje wolnymi miejscami na te zajęcia
organizowane w tej placówce. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 145. 1. W odniesieniu do publicznych placówek zapewniających opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
łącznie następujące kryteria:
1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa
w art. 131 ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art.
135 ust. 6 pkt 2;
3) kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb
społecznych.
2. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę
kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o którym mowa w art. 131 ust. 5.
Przepisy art. 131 ust. 9 i 10 stosuje się.
3. Organ prowadzący placówkę, o której mowa w ust. 1, przyznaje każdemu
kryterium, o którym mowa w ust. 1, określoną liczbę punktów, przy czym kryteria,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mają jednakową wartość, a każdemu kryterium,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, nie może być przyznana liczba punktów wyższa
niż najniższa liczba punktów przyznana za jedno z kryteriów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia
kryteriów, o których mowa w ust. 1 pkt 3. Spełnianie kryterium, o którym mowa
w ust. 2, jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów na
pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
dana placówka, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna placówka
zapewniająca opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania
nauki poza miejscem stałego zamieszkania nadal dysponuje wolnymi miejscami, za
zgodą organu prowadzącego, może przyjąć uczniów szkół innych niż artystyczne albo
studentów uczelni artystycznych.

Art. 146. 1. Jeżeli kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest
realizowane przez publiczne szkoły, publiczne placówki lub publiczne centra,
o których mowa w art. 2 pkt 4, jako forma nieodpłatna lub płatna, na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego w odniesieniu do danej formy pozaszkolnej kształcenia
ustawicznego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa
w art. 135 ust. 6 pkt 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.
2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna
szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4,
nadal dysponują wolnymi miejscami na daną formę pozaszkolną kształcenia
ustawicznego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów według kolejności zgłoszeń.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do form pozaszkolnych
prowadzonych przez publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne centra,
o których mowa w art. 2 pkt 4, na zlecenie innych podmiotów, a także do turnusów
dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Art. 147. 1. Na kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez publiczną
szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4,
przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają:
1) zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2;
2) w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do
uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie
lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 4;
3) w przypadku kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie
kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do
uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa
jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie psychologiczne, o którym
mowa w art. 134 ust. 1 pkt 5.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym
mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce
lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, na dany kwalifikacyjny kurs
zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się
kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku
życia, a w następnej kolejności kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji
zawodowych.
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym
mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc w publicznej szkole, publicznej placówce
lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, na dany kwalifikacyjny kurs
zawodowy lub jeżeli publiczna szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum,
o których mowa w art. 2 pkt 4, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany
kwalifikacyjny kurs zawodowy, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są
brane pod uwagę łącznie:
1) w przypadku kandydatów, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 36 ust. 16 – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2;
2) w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa
w art. 135 ust. 6 pkt 2;
3) w przypadku kandydatów, którzy ukończyli szkołę ponadpodstawową przed
ukończeniem 18. roku życia – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2.
4. Kryteria, o których mowa w ust. 3, mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana publiczna
szkoła, publiczna placówka lub publiczne centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4,
nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na
trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według
kolejności zgłoszeń.
6. Organ prowadzący publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne
centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4, może przyjąć miejsce zamieszkania
kandydata jako kryterium brane pod uwagę przed kryterium, o którym mowa w ust. 2.
7. Przepisy ust. 1–6 nie mają zastosowania do postępowania rekrutacyjnego na
kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone przez publiczne szkoły, publiczne placówki i publiczne centra, o których mowa w art. 2 pkt 4, na zlecenie innych
podmiotów.

Art. 148. Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej
wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych
przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być
wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o którym mowa
w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a,
art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a, oraz określa miejsca uznane za
wysokie w tych zawodach.

Art. 149. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia
w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych lub kwalifikacyjny kurs zawodowy, składa się odpowiednio
do dyrektora:
1) wybranego publicznego przedszkola lub wybranej publicznej szkoły,
a w przypadku wyboru oddziału przedszkolnego w publicznej szkole
podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego –
odpowiednio do dyrektora publicznego przedszkola lub publicznej szkoły
podstawowej;
2) publicznej placówki oświatowo-wychowawczej – na wybrane zajęcia w tej
placówce;
3) publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
4) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których
mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych – na wybraną formę pozaszkolną kształcenia ustawicznego;
5) publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których
mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – na
wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy;
6) wybranej publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej.

Art. 150. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 149, zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku
braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego
– imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata
pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer
telefonu kandydata, o ile je posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej
do najmniej preferowanych;
6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych –
wskazanie wybranego oddziału albo klasy wstępnej, o której mowa
w art. 25 ust. 3, w danej szkole.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których
mowa w art. 131 ust. 2, art. 134 ust. 4, art. 135 ust. 6, art. 136 ust. 3,
art. 137 ust. 3 i 7, art. 138 ust. 3 i 4, art. 139 ust. 3, art. 140 ust. 4, art. 141 ust. 3,
art. 142 ust. 5, art. 143 ust. 4, art. 144 ust. 3, art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 146 ust. 1 i art. 147 ust. 3, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 i 568),
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub
akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818);
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych
przez organ prowadzący, o których mowa w art. 131 ust. 4, art. 133 ust. 2,
art. 144 ust. 4 i art. 145 ust. 1 pkt 3;
3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ
prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata;
4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których
mowa w art. 132, art. 134 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 135 ust. 1 i 5,
art. 136 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i ust. 6 pkt 1,
art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1 pkt 1, art. 140 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, art. 141 ust. 1
i 7, art. 143 ust. 1 pkt 1–3 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 147 ust. 1 i 2, odpowiednio:
a) świadectwo ukończenia szkoły, a w przypadku, o którym mowa
w art. 141 ust. 1 pkt 1 – dokument potwierdzający ukończenie klasy VI
szkoły podstawowej,
b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
c) oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez
kandydata,
d) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy
o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół
i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego
organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której
mowa w art. 53 ust. 1,
e) zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia,
którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej
w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiega się
o przyjęcie,
f) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie
lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o służbie medycyny pracy,
fa) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do
uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa
jazdy kategorii C lub C+E – orzeczenie psychologiczne o braku
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym
mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących
pojazdami,
fb) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do
uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – orzeczenie
lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
o kierujących pojazdami,
fc) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie lub
kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji
wyodrębnionej w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie
z wymaganiami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz
pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. –
świadectwo zdrowia o zdolności do pracy na statku, o którym mowa
w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu,
fd) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie podstawowym
dla rybołówstwa lub kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie podstawowym dla rybołówstwa,
dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa
branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymaganiami określonymi
w postanowieniach konwencji dotyczących wymagań w zakresie
wyszkolenia, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht – świadectwo
zdrowia o zdolności do pracy na statku rybackim, o którym mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach
rybackich,
g) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa
w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły
ponadpodstawowej,
h) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki
w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej,
i) pisemną zgodę rodziców, o której mowa w art. 137 ust. 1 pkt 2
i art. 143 ust. 1 pkt 3.
j) (uchylona)
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. a, b i d–h, są
składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo
poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. a i b, mogą być składane
w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły,
którą kandydat ukończył.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d oraz pkt 4 lit. d–h, mogą
być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2,
w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta
(burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
8. W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt
(burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji
publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,
jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym
wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu
przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze
względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz.
2407).
9. Na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są
obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych
w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.
10. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 8 i 9, wójt (burmistrz,
prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może
upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia
ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług
społecznych (Dz. U. poz. 1818) – dyrektora centrum usług społecznych, kierownika
innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka
pomocy społecznej, dyrektora centrum usług społecznych lub kierownika innej
jednostki organizacyjnej gminy.

Art. 151. 1. Zgłoszenie, o którym mowa w art. 133 ust. 1, zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku
braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;
3) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je
posiadają.
2. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców
kandydata i kandydata.
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń.

Art. 152. Organ prowadzący publiczne przedszkola, oddziały przedszkolne
w publicznych szkołach podstawowych, publiczne inne formy wychowania
przedszkolnego, publiczne szkoły lub publiczne placówki może określić wzór
wniosku lub wzór zgłoszenia, o których mowa w art. 150 i art. 151.

Art. 153. 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i publicznych innych form
wychowania przedszkolnego przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na
wolne miejsca w publicznym przedszkolu, w oddziale przedszkolnym w publicznej
szkole podstawowej lub w publicznej innej formie wychowania przedszkolnego.
2. Rodzice dzieci przyjętych do danego publicznego przedszkola, danego
oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub danej publicznej innej
formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, tym
oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie
wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia
postępowania rekrutacyjnego, określony zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 6.
3. Postępowanie rekrutacyjne na zajęcia organizowane przez publiczne placówki
oświatowo-wychowawcze oraz postępowanie rekrutacyjne do publicznych placówek
zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania przeprowadza się odpowiednio na wolne miejsca na
dane zajęcia organizowane przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą lub
na wolne miejsca w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
4. Rodzice dzieci lub pełnoletni uczestnicy kontynuujący udział w zajęciach
organizowanych przez publiczną placówkę oświatowo-wychowawczą oraz rodzice
dzieci lub osoby pełnoletnie przyjęte do publicznej placówki zapewniającej opiekę
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego
zamieszkania składają odpowiednio deklarację o kontynuowaniu uczestnictwa
w zajęciach, na które dziecko zostało przyjęte, lub kontynuowaniu pobytu
w publicznej placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, w terminie 7 dni
poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, ustalony zgodnie
z ust. 5.
5. Dyrektor publicznej placówki oświatowo-wychowawczej albo publicznej
placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki
poza miejscem stałego zamieszkania, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala
i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania
rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów.
6. Deklarację o kontynuowaniu pobytu w publicznej placówce zapewniającej
opiekę i wychowanie uczniom szkół artystycznych w okresie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania, o której mowa w ust. 4, mogą złożyć rodzice ucznia
szkoły artystycznej albo pełnoletni uczeń takiej szkoły, który w danym roku
kalendarzowym nie ukończy 19. roku życia. Uczeń szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne może złożyć taką deklarację w każdym roku szkolnym, aż do roku
poprzedzającego rok zakończenia nauki w szkole.

Art. 154. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do:
1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych
szkół i oddziałów, o których mowa w art. 137 ust. 1, oraz oddziałów
dwujęzycznych, o których mowa w art. 139 ust. 1 – określa do końca stycznia
organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę
wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;
2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół
ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, i na
semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych
szkół policealnych – określa do końca stycznia właściwy kurator oświaty.
2. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych
szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym
powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości
szczegółowy termin:
1) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa
w art. 134 ust. 5 i art. 135 ust. 7, oraz termin podania do publicznej wiadomości
listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska kandydatów, którzy uzyskali
pozytywny wynik tego sprawdzianu,
2) przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych
w danym zawodzie, o którym mowa w art. 136 ust. 2 oraz termin podania do
publicznej wiadomości listy kandydatów zawierającej imiona i nazwiska
kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik tego sprawdzianu,
3) przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6
– biorąc pod uwagę terminy określone przez właściwego kuratora oświaty zgodnie
z ust. 1 pkt 2.
3. Organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania
przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do końca stycznia podaje do
publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za
poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4−6 i art. 133 ust. 2 i 3.
4. Dyrektor publicznej szkoły do końca lutego, a w przypadku publicznych
szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – do końca września, podaje do publicznej wiadomości
odpowiednio informację o:
1) języku obcym, który jest językiem nauczania albo drugim językiem nauczania
w danej szkole, oddziale lub klasie, o których mowa w art. 138 ust. 1 i 4,
art. 139 ust. 1 i art. 140 ust. 1 i 2;
2) sporcie, w którym odbywa się szkolenie sportowe w danej szkole lub danym
oddziale, o których mowa w art. 137 ust. 1 i 4;
3) obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa
w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6
pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2, z których
oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo
branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 134 ust. 1,
art. 135 ust. 1, art. 137 ust. 4, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1, art. 140 ust. 1 i 2
oraz art. 143 ust. 1.
5. W przypadku nowo tworzonych publicznych przedszkoli, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego i publicznych szkół terminy oraz informacje,
o których mowa w ust. 2–4, należy podać do publicznej wiadomości nie później niż
do dnia rozpoczęcia składania wniosków o przyjęcie odpowiednio do nowo
tworzonych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania
przedszkolnego lub publicznych szkół, a także oddziałów przedszkolnych w nowo
tworzonych publicznych szkołach podstawowych, w postępowaniu rekrutacyjnym
albo postępowaniu uzupełniającym, ustalonego zgodnie z ust. 1.
6. W przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego,
w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli,
uniemożliwiającego przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania
uzupełniającego w terminach określonych w ust. 1–5, dyrektor przedszkola lub
szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala terminy przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
składania dokumentów, oraz szczegółowe terminy, o których mowa w ust. 2 i 5,
i podaje je do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie przedszkola lub szkoły oraz na jej stronie internetowej.
7. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum,
o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,
w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej wiadomości
terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na kwalifikacyjne kursy
zawodowe, w tym terminy składania dokumentów.
8. Dyrektor publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum,
o których mowa w art. 2 pkt 4, prowadzących kształcenie ustawiczne w formach
pozaszkolnych, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala i podaje do publicznej
wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na pozaszkolne
formy kształcenia, w tym terminy składania dokumentów.
9. W przypadku publicznych branżowych szkół II stopnia, publicznych szkół
policealnych oraz publicznych szkół dla dorosłych komisja rekrutacyjna,
w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, rozpatruje w postępowaniu uzupełniającym
wniosek kandydata złożony po terminie określonym zgodnie z ust. 1 pkt 2, jeżeli
szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Art. 155. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, publicznej
innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole i publicznej placówce,
o której mowa w art. 2 pkt 8, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod
opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola,
szkoły lub placówki uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej
diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

Art. 156. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 149, może być złożony do nie
więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół, chyba że organ prowadzący
dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych
przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych
szkół.
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych
publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo
publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Art. 157. 1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form
wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub
placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych, o której mowa w art. 158 ust. 1;
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w art. 158 ust. 3;
3) przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności
fizycznej, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu kompetencji
językowych, badania przydatności, sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji
przydatnych w danym zawodzie, egzaminu wstępnego lub badania uzdolnień
kierunkowych – w przypadkach, o których mowa w art. 134 ust. 5,
art. 135 ust. 7, art. 136 ust. 2, art. 137 ust. 1 pkt 3, art. 138 ust. 1 i 4, art. 139
ust. 1 pkt 2, art. 140 ust. 1 i 2, art. 142 ust. 4, art. 143 ust. 1 pkt 4
i art. 144 ust. 2;
4) przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 141 ust. 6;
5) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

Art. 158. 1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej
wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację
o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na
zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej
innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na
zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy, jeżeli w wyniku
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane
dokumenty.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia
w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Lista zawiera
imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację
o liczbie wolnych miejsc.
4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości
poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego
przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły
lub publicznej placówki. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów
uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która
uprawnia do przyjęcia.
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest
określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni
może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału
przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia
w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kwalifikacyjny kurs zawodowy
lub na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6.
Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów,
która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał
w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora
publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
uzasadnienia.
9. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki
rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa
w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora
danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki służy
skarga do sądu administracyjnego.
10. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podane do publicznej wiadomości, są
publikowane nie dłużej niż do czasu upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 6–
8, w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym
przeprowadzanego w danym roku kalendarzowym.

Art. 159. 1. Postępowanie rekrutacyjne:
1) do nowo tworzonego publicznego przedszkola, publicznej innej formy
wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki, o której
mowa w art. 2 pkt 8, a także oddziału przedszkolnego w nowo tworzonej
publicznej szkole podstawowej,
2) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia
organizowane w nowo tworzonej publicznej placówce oświatowo-
-wychowawczej,
3) na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs
zawodowy, prowadzone odpowiednio w nowo tworzonej publicznej szkole,
publicznej placówce lub publicznym centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4
– przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w innym publicznym przedszkolu,
publicznej szkole, publicznej placówce lub publicznym centrum, o których mowa
w art. 2 pkt 3, 4 i 8, prowadzonych przez ten sam organ prowadzący i wskazanych
przez ten organ.
2. Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba
fizyczna, która tworzy publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania
przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum,
o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, nie prowadzi innego publicznego przedszkola,
publicznej szkoły, publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, postępowanie rekrutacyjne, o którym mowa w ust. 1,
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący.
3. Czynności dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w:
1) ust. 1 – wykonuje dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły,
publicznej placówki lub publicznego centrum, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4
i 8, w których została powołana komisja rekrutacyjna przeprowadzająca to
postępowanie rekrutacyjne, w uzgodnieniu z organem prowadzącym nowo
tworzone publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania
przedszkolnego, publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum;
2) ust. 2 – wykonuje osoba upoważniona przez organ prowadzący nowo tworzone
publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego,
publiczną szkołę, publiczną placówkę lub publiczne centrum, o których mowa
w art. 2 pkt 3, 4 i 8.

Art. 160. 1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania
rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania
przedszkolnego w danym publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym
w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania
przedszkolnego albo uczęszcza do danej publicznej szkoły, publicznej placówki, na
zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne
w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w publicznym przedszkolu,
publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, publicznej szkole lub publicznej
placówce, które przeprowadzały postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba
że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki została wniesiona
skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone
prawomocnym wyrokiem.

Art. 161. 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne
przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej, publiczna inna
forma wychowania przedszkolnego, publiczna szkoła lub publiczna placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki
przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie
rekrutacyjne.
3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się
odpowiednio.

Art. 162. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów, o których mowa
w art. 134 ust. 2 pkt 1–4, art. 135 ust. 4 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 6, art. 138 ust. 4,
art. 139 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 140 ust. 3 pkt 1 i 3–5 i art. 143 ust. 3, uwzględniając
konieczność zapewnienia przyjmowania kandydatów do wybranych szkół na
równych i przejrzystych zasadach oceny ich wiedzy, umiejętności i osiągnięć;
2) sposób ustalania punktacji w przypadku osób zwolnionych z obowiązku
przystąpienia odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub do danego przedmiotu
objętego egzaminem ósmoklasisty, uwzględniając rodzaje obowiązkowych zajęć
edukacyjnych, z których oceny są przeliczane na punkty;
3) skład i szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej, o której mowa w art. 157,
oraz szczegółowy tryb przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, uwzględniając konieczność zapewnienia
bezstronnego wykonywania zadań przez komisję rekrutacyjną, dokonania
weryfikacji spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz
właściwego dokumentowania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego.

Art. 163. 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do szkół
prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 49.
2. Warunki i tryb przyjmowania do szkół, o których mowa w ust. 1, określają
przepisy wydane na podstawie art. 112 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1499, 1635, 1726 i 2020).

Art. 164. 1. W przypadku przechodzenia ucznia ze:
1) szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub
niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły
artystycznej – do szkoły publicznej innego typu,
2) szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej – do szkoły publicznej tego samego
typu
– o przyjęciu ucznia do danej szkoły decyduje dyrektor szkoły; przepis
art. 130 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej,
szkoły niepublicznej, niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej
szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego
samego typu, o której mowa w ust. 1, jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na
odpowiedni semestr szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu, po
dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczeń
uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen ucznia, poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie
zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7.
3. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły
artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej
o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, jednego typu do szkoły publicznej
innego typu można przeprowadzić egzamin klasyfikacyjny. Egzamin klasyfikacyjny
przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty i przepisami wydanymi
na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.
4. Uczeń niepublicznej szkoły artystycznej nieposiadającej uprawnień publicznej
szkoły artystycznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni
semestr szkoły publicznej po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych. Egzamin
klasyfikacyjny przeprowadza się zgodnie z art. 44l ustawy o systemie oświaty
i przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) szczegółowe warunki przechodzenia ucznia szkoły publicznej, publicznej szkoły
artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej – do szkoły publicznej innego
typu albo szkoły publicznej tego samego typu, o którym mowa w ust. 1,
2) przypadki, w których uczeń szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej,
szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach
publicznej szkoły artystycznej – może być przyjęty do szkoły publicznej innego
typu do klasy programowo wyższej, a w przypadku branżowej szkoły II stopnia,
szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych – na semestr programowo wyższy, niż
to wynika z kopii arkusza ocen ucznia lub zaświadczenia o przebiegu nauczania
ucznia, o których mowa w ust. 2
– uwzględniając potrzebę uzupełnienia różnic programowych przez uczniów, w tym
kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego.

Art. 165. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki
w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania
przedszkolnego, a także w niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziałach przedszkolnych w
niepublicznych szkołach podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych, i niepublicznych innych formach wychowania
przedszkolnego, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań
oświatowych, a podlegające obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w
publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz
w publicznych placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach
dotyczących obywateli polskich.
2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki,
korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach ponadpodstawowych na
warunkach dotyczących obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia
szkoły ponadpodstawowej.
3. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych
szkołach dla dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych
szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia
ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają:
1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także
członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;
2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
3) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
6) osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin;
7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
8) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz
członkowie ich rodzin;
9) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin;
10) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
12) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127,
art. 159 ust. 1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
13) osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz
członkowie ich rodzin;
14) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 3:
1) pkt 1 – uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293);
2) pkt 6, 8, 9 i 13 – uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób
niepozostające w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu,
a w przypadku małoletnich osób, o których mowa w pkt 6 i 9, także ich
wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego
zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 3 mogą
korzystać z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach
policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach
i publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia
ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych:
1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania;
2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący
szkołę lub placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki;
3) na warunkach odpłatności.
6. Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych szkołach,
placówkach i kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie
ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o której mowa w ust. 5
pkt 3, oraz sposób wnoszenia opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając
przewidywane koszty kształcenia lub koszty udzielanych świadczeń oraz możliwość
całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności.
7. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi
szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na
poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej,
bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób
organizuje organ prowadzący szkołę.
8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez
osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy
nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres
12 miesięcy.
9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym
obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi
nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7,
nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ
prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
11. Dla osób, o których mowa w ust. 7 i 9, które wymagają dostosowania
procesu kształcenia do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania
formy organizacyjnej wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący
szkołę może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, w której te osoby
realizują naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego.
12. Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica, za zgodą organu
prowadzącego szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych
środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów
art. 39 ust. 2–4a.
13. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został
zakwalifikowany do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od
postępów w nauce ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo
przedłużony, nie dłużej niż o jeden rok szkolny.
14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych,
szkołach specjalnych, szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego,
szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia.
15. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi
szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca
w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą
organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu
prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia
nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.
16. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi,
w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form
wychowania przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób
niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także
rodzaje dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia
tych osób oraz sposób kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni
semestr, uwzględniając odpowiednio warunki i tryb przyjmowania, o których
mowa w rozdziale 6, a także uwzględniając brak znajomości języka polskiego
przez kandydata lub brak możliwości przedłożenia przez kandydata dokumentów
stwierdzających ukończenie za granicą szkoły lub kolejnego etapu edukacji;
2) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziału przygotowawczego,
o którym mowa w ust. 11, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia do
potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów, w szczególności poprzez
odpowiednią organizację zajęć dydaktycznych oraz naukę języka polskiego;
3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa w ust. 7,
9 i 10, a także sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia,
o której mowa w ust. 15, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej
liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia;
4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz przypadki,
w których stypendium może być obniżone lub zawieszone, biorąc pod uwagę
wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 90k ustawy o systemie oświaty.

Art. 166. 1. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi, jeżeli
przyjęcie osób, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, podlegających obowiązkowi
szkolnemu wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły, w której
obwodzie te osoby mieszkają, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego
prowadzącej szkołę podstawową może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku
szkolnego:
1) inną publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez tę jednostkę samorządu
terytorialnego;
2) publiczną szkołę podstawową prowadzoną przez inną jednostkę samorządu
terytorialnego, po zawarciu porozumienia z tą jednostką samorządu
terytorialnego.
2. W przypadku braku możliwości wskazania jako miejsca realizacji obowiązku
szkolnego szkół, o których mowa w ust. 1, na wniosek organu wykonawczego
jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej szkołę podstawową, w której
obwodzie mieszkają osoby, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9, kurator oświaty
wskazuje szkołę podstawową, w której te osoby będą realizować obowiązek szkolny.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przepisów art. 130 ust. 2 i 5 nie
stosuje się, a przepisy art. 39 ust. 2–4a stosuje się odpowiednio.

Art. 167. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wspierać
działania z zakresu międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży, w tym poprzez
ich dofinansowanie, z uwzględnieniem rocznych i wieloletnich planów współpracy
zagranicznej ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Art. 168. 1. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki
niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu
publicznych szkół i placówek.
2. Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zakładać niepubliczne szkoły
artystyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez specjalistyczną
jednostkę nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1.
3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w drodze rozporządzenia, może powierzyć specjalistycznej jednostce nadzoru,
o której mowa w art. 53 ust. 1, wydawanie decyzji, o których mowa w art. 176 ust. 4
i art. 179.
4. Zgłoszenie do ewidencji zawiera:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca
zamieszkania lub siedziby;
2) określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty
rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie
zawodowe – nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych
z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego;
2a) w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego – informację,
czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;
2b) w przypadku szkoły podstawowej – informację, czy w szkole będzie
zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;
3) wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji
prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich
utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się
na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji,
a w przypadku szkoły artystycznej na terenie tej samej miejscowości, a także
informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem
szkoły artystycznej – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania
określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska,
przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-
-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych
wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio
pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej;
4) statut szkoły lub placówki;
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora,
przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:
a) art. 14 ust. 3 – w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą
artystyczną,
b) art. 14 ust. 4 – w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej
kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być
nadane uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
6a) w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 – informację o zgodzie
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub
prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych
w art. 14 ust. 3;
7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.
4a. Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, o którym mowa w ust. 4,
może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub
osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie
prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie.
Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć
prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.
4b. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4a, może zostać złożone przez osobę
fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.
5. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, może zostać wpisana do ewidencji,
jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi pozytywną opinię kuratora
oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których
zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest
minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra o spełnieniu
wymagań określonych w art. 14 ust. 3.
5a. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. a, prowadząca kształcenie
zawodowe, może zostać wpisana do ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do
ewidencji przedstawi opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia
w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5
pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.
5b. Szkołę, o której mowa w art. 178 ust. 1, wpisuje się do ewidencji na
podstawie zgody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
6. Szkoła, o której mowa w ust. 4 pkt 6 lit. b, może zostać wpisana do ewidencji,
jeżeli organ, o którym mowa w ust. 2, stwierdzi spełnianie wymagań określonych
w art. 14 ust. 4 oraz jeżeli osoba zgłaszająca szkołę do ewidencji przedstawi
pozytywną opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 4
w zakresie kształcenia ogólnego.
7. Niepubliczna placówka, o której mowa w art. 2 pkt 7, może zostać wpisana do
ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca tę placówkę do ewidencji przedstawi pozytywną
opinię kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1.
8. Niepubliczny młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zostać wpisany do
ewidencji, jeżeli osoba zgłaszająca ten ośrodek do ewidencji przedstawi ponadto
opinię instytucji odpowiedzialnej za wskazywanie staroście ośrodka, do którego ma
być skierowany nieletni, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2018 r. poz. 969), z której wynika, że istnieje zapotrzebowanie na miejsca
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
9. Organ, o którym mowa w ust. 1, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni
od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do
ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz
organowi podatkowemu.
10. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu
30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie
o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje organowi podatkowemu,
a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne również
właściwemu kuratorowi oświaty.
11. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji, o którym mowa w ust. 9 i 10, zawiera:
1) nazwę organu lub podmiotu, który dokonał wpisu do ewidencji szkoły lub
placówki;
2) datę i numer wpisu do ewidencji;
3) nazwę oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówki;
4) osobę prawną lub fizyczną prowadzącą szkołę lub placówkę;
5) adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało
przewidziane;
6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły
artystycznej – nazwy zawodów, w których kształci szkoła;
6a) w przypadku szkoły artystycznej – nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub
specjalizacji, w których kształci szkoła;
7) w przypadku niepublicznego przedszkola, niepublicznej szkoły podstawowej, w
której zorganizowano oddział przedszkolny, lub niepublicznej innej formy
wychowania przedszkolnego – informację o otrzymywaniu dotacji, o której
mowa odpowiednio w art. 17 ust. 1, art. 19 ust. 1 lub art. 21 ust. 1 ustawy o
finansowaniu zadań oświatowych.
12. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, wydają decyzje o odmowie
wpisu do ewidencji, jeżeli:
1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w ust. 4 albo podane w nim dane
są błędne i mimo wezwania nie zostało uzupełnione albo poprawione
w wyznaczonym terminie;
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo
wezwania nie został zmieniony.
13. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić organowi
lub podmiotowi, o których mowa w ust. 1 i 2, w ciągu 14 dni zmiany w danych
zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji. Przepisy ust. 4–12 stosuje
się odpowiednio.
14. W przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek
o zmianę danych, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa, nie później niż na miesiąc
przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego, osoba dotychczas
prowadząca szkołę lub placówkę. W przypadku zgonu osoby fizycznej prowadzącej
szkołę lub placówkę wniosek składa osoba, która została wskazana w oświadczeniu,
o którym mowa w ust. 4a lub 4b, w terminie 14 dni od dnia zgonu. Zmiana organu
prowadzącego następuje z dniem dokonania wpisu tej zmiany do ewidencji. Przepisy
ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 9–12 stosuje się odpowiednio.
15. Organ lub podmiot właściwy do dokonania wpisu do ewidencji może wyrazić
zgodę na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 14, w innym terminie niż określony
w tym przepisie.
16. Organ lub podmiot, o których mowa w ust. 1 i 2, podają do publicznej
wiadomości wykaz szkół i placówek niepublicznych, zawierający dane, o których
mowa w ust. 11 pkt 3 i 5. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, w wykazie uwzględnia
także informację o posiadaniu przez niepubliczną szkołę artystyczną uprawnień
publicznej szkoły artystycznej.

Art. 169. 1. Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym
w zgłoszeniu do ewidencji;
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej
szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej;
3) stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub
placówki lub organu prowadzącego tę szkołę lub placówkę jest niezgodna
z przepisami niniejszej ustawy, ustawy o systemie oświaty, wydanych na ich
podstawie rozporządzeń lub statutem, w szczególności:
a) nie jest wypełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6,
albo
b) nie są spełnione warunki funkcjonowania szkoły określone zgodnie
z art. 178 ust. 4
– jeżeli szkoła lub placówka lub osoba prowadząca szkołę lub placówkę
w wyznaczonym terminie nie zastosowała się do polecenia organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, o którym mowa w art. 180 ust. 2;
4) dokonania wpisu z naruszeniem prawa;
5) zaprzestania działalności przez szkołę lub placówkę przez okres dłuższy niż
3 miesiące.
2. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym
w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki.
3. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b,
organ lub podmiot, o których mowa w art. 168 ust. 1 albo 2, powiadamiają
o wykreśleniu szkoły odpowiednio ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
4. W przypadku wykreślenia z ewidencji, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
przepisy art. 172 ust. 4 i 5, stosuje się odpowiednio.

Art. 170. 1. Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa
w art. 182, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością
gospodarczą.
2. Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu,
o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania przedszkolnego może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424).
3. Podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w ust. 2, jest
obowiązany poinformować osobę korzystającą z tej działalności, a w przypadku
osoby niepełnoletniej – jej rodziców, że działalność ta nie stanowi prowadzenia
szkoły, placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182, lub innej formy wychowania
przedszkolnego.

Art. 171. Podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa
w art. 170 ust. 2, jest obowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki nauki,
wychowania i opieki osobom korzystającym z tej działalności, w szczególności
opiekę nad osobami niepełnoletnimi.

Art. 172. 1. Szkoła lub placówka działa na podstawie statutu nadanego przez
osobę prowadzącą.
2. Statut szkoły lub placówki powinien określać:
1) nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich siedzibę i zadania;
2) osobę prowadzącą szkołę lub placówkę;
3) organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań;
4) organizację szkoły lub placówki;
4a) w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół
artystycznych:
a) nazwę zawodu lub zawodów, w których kształci szkoła,
b) organizację zajęć edukacyjnych w ramach kształcenia zawodowego, w tym
organizację praktycznej nauki zawodu,
c) organizację kształcenia ogólnego i zawodowego dla pracowników
młodocianych – jeżeli szkoła takie kształcenie prowadzi;
4b) w przypadku szkół artystycznych:
a) nazwy zawodów oraz nazwy specjalności lub specjalizacji, w których
kształci szkoła,
b) organizację zajęć edukacyjnych;
4c) szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów;
4d) formę kształcenia – w przypadku szkoły dla dorosłych, branżowej szkoły II
stopnia, szkoły policealnej;
5) prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym
przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub
placówki, a także tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw uczniów;
6) sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki;
7) zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki – z tym że statut
uwzględnia warunki, o których mowa w:
a) art. 134 ust. 1, art. 135 ust. 1 i 2, art. 136 ust. 1, art. 143 ust. 1 i 2 oraz art.
150 ust. 2 pkt 4 lit. e–fd – w przypadku szkoły ponadpodstawowej, w tym
dwujęzycznej, sportowej, mistrzostwa sportowego i z oddziałami
przygotowania wojskowego,
b) art. 141 ust. 1, 6 i 7 – w przypadku szkół dla dorosłych;
8) w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej
szkoły artystycznej – także zasady przeprowadzania sprawdzianu uzdolnień,
predyspozycji lub praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia
kształcenia w danej szkole artystycznej, danym zawodzie, specjalności lub
specjalizacji, o którym mowa w art. 14 ust. 4 pkt 3;
9) w przypadku ośrodków, o których mowa w art. 2 pkt 7 – wysokość opłat
wnoszonych przez wychowanka ośrodka za pobyt i wyżywienie, termin i sposób
wnoszenia tych opłat, jeżeli ośrodek pobiera opłaty.
3. Przepisy ust. 2 pkt 5 i 6 oraz art. 102 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do
statutu niepublicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole
podstawowej, z tym że czas pracy niepublicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych ustala organ prowadzący.
4. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę może ją zlikwidować z końcem roku
szkolnego. W tym przypadku osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana
co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze
i przyczynach likwidacji: rodziców uczniów, organ, o którym mowa w art. 168 ust. 1
i 2, oraz gminę, na której terenie jest położona szkoła lub placówka.
5. Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia
zakończenia likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega
wykreśleniu.

Art. 172a. Przepis art. 68 ust. 7–7d stosuje się do szkół niepublicznych
prowadzących kształcenie zawodowe, z wyjątkiem niepublicznych szkół
artystycznych.

Art. 173. 1. Przepisy art. 106 ust. 1–3, 5 i 6 stosuje się odpowiednio do szkół
niepublicznych.
2. Przepisy art. 108 stosuje się do przedszkoli niepublicznych.

Art. 174. 1. Do niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8,
stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem przepisów
określających wysokość i zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich
dzieci w tych placówkach.
2. Niepubliczne młodzieżowe ośrodki wychowawcze mogą pobierać opłaty
wyłącznie za wyżywienie wychowanków w ośrodku w wysokości kosztów surowca
przeznaczonego na wyżywienie.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do opłat nie wlicza się wynagrodzeń
pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania
stołówki.
4. Organ prowadzący młodzieżowy ośrodek wychowawczy może zwolnić
rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 2. Organ prowadzący może
upoważnić do udzielania zwolnień dyrektora młodzieżowego ośrodka
wychowawczego.
5. Do niepublicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 7, stosuje się także
odpowiednio przepisy art. 127 ust. 1 i 4 oraz przepisy wydane na podstawie
art. 127 ust. 19 pkt 2 oraz ust. 20.

Art. 175. Do niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, innych form
wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych
oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych stosuje się przepisy art. 127 ust. 5, 6, 8
i 9 oraz przepisy wydane na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1.

Art. 176. 1. Niepublicznej szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne
założonej zgodnie z art. 168 ust. 1–10, przysługują uprawnienia publicznej szkoły
artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności.
2. Kurator oświaty w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności przez
niepubliczną szkołę podstawową lub szkołę ponadpodstawową, jest obowiązany
sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 3. W przypadku
niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, która uzyskała
uprawnienia publicznej szkoły artystycznej z dniem rozpoczęcia działalności,
specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1, jest obowiązana
sprawdzić spełnianie warunków określonych w art. 14 ust. 4 w ciągu 6 miesięcy od
dnia rozpoczęcia działalności przez szkołę.
3. (uchylony)
4. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na
wniosek osoby prowadzącej niepubliczną szkołę artystyczną nieposiadającą
uprawnień publicznej szkoły artystycznej, złożony nie wcześniej niż po zakończeniu
przez szkołę pierwszego roku kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły
policealnej – pierwszego semestru kształcenia, nadaje tej szkole uprawnienia
publicznej szkoły artystycznej po stwierdzeniu, że szkoła ta spełnia warunki określone
w art. 14 ust. 4, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne –
także po przedstawieniu przez osobę prowadzącą pozytywnej opinii kuratora oświaty.

Art. 177. Do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych
w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania
przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych stosuje się odpowiednio
art. 127 ust. 1–3 oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5,
art. 127 ust. 19 pkt 2 i ust. 20.

Art. 178. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może, w drodze
decyzji, wyrazić zgodę na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie
spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3, w szczególności jeżeli uzna ją za
eksperymentalną.
2. Wniosek o wyrażenie zgody na założenie lub prowadzenie szkoły, o której
mowa w ust. 1, składa się do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za
pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię.
3. Wniosek o uznanie szkoły za eksperymentalną zawiera cel, założenia i sposób
realizacji eksperymentu, a w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu
nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – także czas trwania i uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie. Do wniosku
dołącza się:
1) opinię jednostki naukowej dotyczącą założeń eksperymentu, a w przypadku
eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa branżowego – opinię jednostki naukowej właściwej dla danego
zawodu, wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem
tego eksperymentu;
2) zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale;
3) w przypadku eksperymentu dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji
zawodów szkolnictwa branżowego:
a) podstawę programową kształcenia w tym zawodzie, sporządzoną
z uwzględnieniem charakterystyk poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
pierwszego i drugiego stopnia, orazpropozycję przypisania poziomu
Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionej w tym
zawodzie,
b) program nauczania tego zawodu,
c) tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć,
d) opinię wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym
zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa
w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
e) pozytywną opinię w zakresie merytorycznej zawartości programu
nauczania przewidzianego dla tego zawodu, wydaną przez jednostkę
naukową właściwą dla tego zawodu, a także pozytywną opinię organizacji
pracodawców, samorządu gospodarczego lub innej organizacji
gospodarczej, stowarzyszenia lub samorządu zawodowego, właściwego dla
tego zawodu ze względu na treść wniosku, o którym mowa w ust. 2,
f) harmonogram realizacji eksperymentu wraz z określeniem niezbędnych
zasobów, w tym kadrowych, finansowych, rzeczowych oraz lokalowych,
g) przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych – w przypadku eksperymentu
dotyczącego zawodu nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego;
4) pozytywną opinię ministra właściwego dla zawodu, a w przypadku zawodu
nieokreślonego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – ministra,
który ze względu na zakres działu administracji rządowej, którym kieruje, jest
właściwy dla zawodu, którego dotyczy wniosek, o którym mowa w ust. 2.
4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w decyzji, o której mowa
w ust. 1, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły, uwzględniając
w szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane we wniosku,
a także możliwość wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie oświaty.
W przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieokreślonego
w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego decyzja obejmuje również
przypisanie do kwalifikacji wyodrębnionych w tym zawodzie oraz do zawodu
poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Dokonując przypisania poziomu Polskiej Ramy
Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie oraz zawodu, stosuje się
przepisy art. 21 ust. 1–3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie
Kwalifikacji.
5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może,
w drodze decyzji, nadać uprawnienia publicznej szkoły artystycznej szkole
niespełniającej warunków określonych w art. 14 ust. 4, jeżeli uzna ją za
eksperymentalną.
6. Osoba prowadząca szkołę, o której mowa w ust. 5, składa wniosek o nadanie
niepublicznej szkole artystycznej uprawnień publicznej szkoły artystycznej do
ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, za
pośrednictwem specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1,
która dołącza swoją opinię.
7. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
w decyzji, o której mowa w ust. 5, określa niezbędne warunki funkcjonowania szkoły,
uwzględniając w szczególności założenia i sposób realizacji eksperymentu, wskazane
we wniosku, a także możliwość wydawania świadectw, zaświadczeń i innych druków
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o systemie
oświaty.
8. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do niepublicznych szkół artystycznych,
o których mowa w ust. 5.

Art. 179. 1. Uprawnienia publicznej szkoły artystycznej mogą zostać cofnięte
przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jeżeli
w trybie nadzoru pedagogicznego zostanie stwierdzone niespełnianie warunków,
o których mowa w art. 14 ust. 4, lub warunków funkcjonowania szkoły określonych
zgodnie z art. 178 ust. 7. Cofnięcie uprawnień następuje w drodze decyzji
administracyjnej i w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne
jest równoznaczne z jej likwidacją z końcem roku szkolnego, w którym decyzja stała
się ostateczna.
2. W przypadku cofnięcia uprawnień publicznej szkoły artystycznej
niepublicznej szkole artystycznej ponowny wniosek o nadanie tej szkole uprawnień
publicznej szkoły artystycznej może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie roku
kształcenia, a w przypadku artystycznej szkoły policealnej – semestru kształcenia.
3. Organ prowadzący niepubliczną szkołę artystyczną jest obowiązany
niezwłocznie poinformować rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o cofnięciu tej
szkole uprawnień publicznej szkoły artystycznej.

Art. 180. 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi
sprawują właściwi kuratorzy oświaty. Nadzór pedagogiczny nad niepublicznymi
szkołami i placówkami artystycznymi sprawuje minister właściwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, z wyjątkiem nadzoru nad nauczaniem
przedmiotów ogólnokształcących w niepublicznych szkołach artystycznych, który
sprawują właściwi kuratorzy oświaty. Przepisy art. 44 ust. 1 i 2, art. 55 oraz przepisy
wydane na podstawie art. 44 ust. 3 i art. 60 ust. 10 stosuje się odpowiednio.
2. Jeżeli niepubliczna szkoła lub placówka lub organ prowadzący tę szkołę lub
placówkę prowadzi działalność z naruszeniem przepisów niniejszej ustawy, ustawy
o systemie oświaty, wydanych na ich podstawie rozporządzeń lub statutu lub nie
wypełnia zobowiązań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 6, lub nie spełnia
warunków funkcjonowania szkoły określonych zgodnie z art. 178 ust. 4,
a w przypadku szkoły artystycznej – warunków funkcjonowania szkoły określonych
zgodnie z art. 178 ust. 7, organ sprawujący nadzór pedagogiczny może polecić
usunięcie uchybień w wyznaczonym terminie.

Art. 181. 1. Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną prowadzenia
wychowania przedszkolnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego wymaga uzyskania wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 168 ust.
1, prowadzonej przez gminę właściwą ze względu na miejsce prowadzenia tych form.
Przepisy art. 168, art. 169, art. 170 ust. 1 i 2, art. 172 i art. 180 stosuje się
odpowiednio, z tym że zgłoszenie do ewidencji zamiast statutu powinno zawierać
projekt organizacji wychowania przedszkolnego, które ma być realizowane w danej
formie.
2. Podjęcie przez osobę prawną lub osobę fizyczną, która prowadzi niepubliczne
przedszkole lub niepubliczną szkołę podstawową, prowadzenia wychowania
przedszkolnego w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego
wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji odpowiednio przedszkola lub
szkoły podstawowej w trybie określonym w art. 168 ust. 13, z tym że zgłoszenie
zamiast zmiany statutu powinno zawierać projekt organizacji wychowania
przedszkolnego, które ma być realizowane w danej formie.
3. Przekształcenie niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego,
prowadzonej przez osobę prawną lub osobę fizyczną, w niepubliczne przedszkole
wymaga dokonania zmiany we wpisie do ewidencji prowadzonej przez gminę
właściwą ze względu na miejsce prowadzenia przedszkola w trybie określonym
w art. 168 ust. 13, z tym że do zgłoszenia do ewidencji dołącza się statut przedszkola.

Art. 182. Osoba fizyczna lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu
terytorialnego, prowadząca szkoły publiczne, szkoły niepubliczne lub placówki, może
dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania zespołu.
Połączenie nie narusza odrębności szkół lub placówek w zakresie określonym
w ustawie, w szczególności w zakresie uzyskiwania zezwolenia, cofania zezwolenia,
wpisywania do ewidencji i wykreślania z niej, uzyskiwania i utraty uprawnień
publicznej szkoły artystycznej oraz uzyskiwania dotacji.

Art. 183. 1. W celu doskonalenia zawodowego nauczycieli mogą być tworzone
placówki doskonalenia nauczycieli, zwane dalej „placówkami doskonalenia”.
2. Do zadań placówek doskonalenia, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b,
ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14, należy także podejmowanie działań na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym
w statutach tych placówek.
3. Ministrowie prowadzący placówki doskonalenia, o których mowa
w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14, mogą powierzać tym placówkom
wykonywanie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji, zapewniając
środki na ich realizację.
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzą również nauczyciele, którym
powierzono zadania doradców metodycznych.
5. Niepubliczne placówki doskonalenia mogą zakładać i prowadzić osoby
prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.
W zakresie nieuregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 188 ust. 1 do
niepublicznych placówek doskonalenia stosuje się przepisy rozdziału 8.

Art. 184. 1. Placówki doskonalenia są obowiązane uzyskać akredytację
stanowiącą potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych
form doskonalenia nauczycieli.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do publicznych placówek doskonalenia,
o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14.
3. Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki,
w drodze decyzji administracyjnej, wydawanej po przeprowadzeniu przez zespół
powołany przez kuratora oświaty oceny działalności danej placówki w zakresie
określonym w ust. 4.
4. Akredytację może uzyskać placówka doskonalenia, która:
1) prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa;
2) organizuje i prowadzi formy doskonalenia zawodowego nauczycieli:
a) zaspokajające potrzeby nauczycieli, szkół i placówek korzystających
z oferty placówki doskonalenia,
b) sprzyjające rozwojowi zawodowemu nauczycieli, szkół i placówek
korzystających z oferty placówki doskonalenia;
3) w planowaniu swojej pracy uwzględnia wnioski z analizy badań nauczycieli,
szkół i placówek korzystających z oferty placówki doskonalenia;
4) wykorzystuje zasoby własne i środowiska lokalnego na rzecz rozwoju;
5) opracowała i stosuje system zapewniania jakości oraz systematycznie go
doskonali;
6) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę;
7) zapewnia wykwalifikowaną kadrę do realizacji form doskonalenia zawodowego
nauczycieli;
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia
zawodowego nauczycieli;
9) zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;
10) prowadzi działalność informacyjną i upowszechnia problematykę doskonalenia
nauczycieli.
5. Placówka doskonalenia ubiegająca się o uzyskanie akredytacji wnosi opłatę.
6. Z opłat, o których mowa w ust. 5, zwolnione są placówki, które prowadzą
całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie.
7. Akredytację przyznaje się na okres 5 lat.
8. Przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 7, kurator oświaty
przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki w zakresie określonym
w ust. 4.

Art. 185. 1. Organ lub osoba zamierzające założyć placówkę doskonalenia są
obowiązani uzyskać wstępną akredytację. Wstępną akredytację może otrzymać nowo
tworzona placówka, która przedstawi statut zgodny z przepisami prawa oraz spełnia
warunki, o których mowa w art. 184 ust. 4 pkt 6 i 8. Do uzyskania wstępnej
akredytacji stosuje się odpowiednio przepisy art. 184 ust. 3, 5 i 6.
2. Uzyskanie wstępnej akredytacji jest warunkiem niezbędnym do utworzenia
placówki doskonalenia.
3. W przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację,
o której mowa w ust. 1, kurator oświaty dokonuje oceny działalności tej placówki
w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 nie później niż w okresie 2 lat od jej
utworzenia.

Art. 186. 1. Kurator oświaty, w drodze decyzji administracyjnej, może cofnąć
akredytację, jeżeli stwierdzi niespełnianie przez placówkę doskonalenia warunków
wymaganych do uzyskania akredytacji.
2. Placówka doskonalenia, której cofnięto akredytację, jest obowiązana:
1) w terminie 30 dni od dnia cofnięcia akredytacji wprowadzić roczny program
naprawczy;
2) w terminie 30 dni od dnia zakończenia rocznego programu naprawczego poddać
się ocenie działalności przeprowadzanej przez kuratora oświaty w zakresie
określonym w art. 184 ust. 4.
3. Kurator oświaty przeprowadza ocenę działalności placówki doskonalenia,
która zrealizowała program naprawczy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w zakresie
określonym w art. 184 ust. 4.
4. Placówka doskonalenia, która zrealizowała program naprawczy, o którym
mowa w ust. 2 pkt 1, ulega likwidacji, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 188 ust. 1, jeżeli kurator oświaty stwierdzi w wyniku przeprowadzonej oceny,
o której mowa w ust. 3, niespełnianie przez placówkę doskonalenia warunków
wymaganych do uzyskania akredytacji.

Art. 187. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania
akredytacji, skład i sposób działania zespołu, o którym mowa w art. 184 ust. 3,
warunki wynagradzania jego członków, niebędących pracownikami kuratorium
oświaty, oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia
ubiegające się o akredytację, uwzględniając wykaz dokumentów, które placówka
doskonalenia jest obowiązana przedstawić kuratorowi oświaty, wymagania dotyczące
członków zespołu, zadania przewodniczącego zespołu, sposób oceniania placówki
doskonalenia nauczycieli, w tym przeprowadzania wizyty akredytacyjnej, oraz sposób
dokumentowania przebiegu prac zespołu.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać
w szczególności udział w zespole niezależnych specjalistów w dziedzinie
doskonalenia i kształcenia nauczycieli, niebędących pracownikami kuratorium
oświaty, oraz ustalać wysokość wynagrodzenia tych specjalistów, tak aby łączna
kwota kosztów wynagrodzeń członków zespołu, niebędących pracownikami
kuratorium oświaty, wraz z pochodnymi, nie przekraczała łącznej kwoty opłat
wniesionych z tytułu akredytacji w danym roku, a także ustalać wysokość opłaty
wnoszonej przez placówkę doskonalenia ubiegającą się o akredytację, tak aby nie
przekraczała ona kwoty 1000 zł waloryzowanej corocznie wskaźnikiem cen towarów
i usług konsumpcyjnych.

Art. 188. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ministrem właściwym do spraw rolnictwa oraz ministrem właściwym do spraw
zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizację
i sposób działania placówek doskonalenia, w tym zakres ich działalności
obowiązkowej,
2) zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom
zadań doradcy metodycznego
– z uwzględnieniem konieczności zapewnienia nauczycielom dostępu do form
doskonalenia i dokształcania umożliwiających podnoszenie wiedzy ogólnej
i umiejętności zawodowych, a także możliwości prowadzenia niektórych form
doskonalenia i dokształcania przez szkoły wyższe oraz inne jednostki.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględni ponadto zadania, które
mogą być realizowane wyłącznie przez placówki doskonalenia posiadające
akredytację oraz publiczne placówki doskonalenia, o których mowa w art. 8
ust. 5 pkt 1 lit. b, ust. 6, ust. 7 pkt 2 i ust. 14.
3. W zakresie nieuregulowanym odmiennie w przepisach wydanych na
podstawie ust. 1 do placówek doskonalenia stosuje się przepisy dotyczące placówek.

Art. 189. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r.
poz. 1287).