Wejscie w życie: 1 stycznia 2009

Ostatnia Zmiana: 1 września 2018

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego i bezstronnego
wykonywania zadań publicznych przez samorząd terytorialny ustanawia się przepisy
prawa pracy określające status prawny pracowników samorządowych.

Art. 2. Przepisy ustawy stosuje się do pracowników samorządowych
zatrudnionych w:
1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach
organizacyjnych;
2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;
3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach
budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;
4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego
oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;
5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu
terytorialnego.

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do pracowników zatrudnionych
w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy.

Art. 4. 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:
1) wyboru:
a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz
pozostali członkowie zarządu województwa – jeżeli statut województwa tak
stanowi,
b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie
zarządu powiatu – jeżeli statut powiatu tak stanowi,
c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),
d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu
związku i pozostali członkowie zarządu – jeżeli statut związku tak stanowi,
e) w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca
burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członkowie zarządu
dzielnicy m.st. Warszawy;
2) powołania – zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy,
skarbnik powiatu, skarbnik województwa;
3) umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi.
2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:
1) urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
2) (uchylony)
3) pomocniczych i obsługi.

Art. 5. 1. W urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie
marszałkowskim tworzy się odpowiednio stanowisko sekretarza gminy, powiatu
i województwa, zwanego dalej „sekretarzem”.
1a. Nabór kandydatów na wolne stanowisko sekretarza przeprowadza się nie
później niż w ciągu 3 miesięcy od zwolnienia stanowiska.
1b. Obsadzenie stanowiska sekretarza nie może nastąpić w drodze powierzenia
pełnienia obowiązków. Przepisu art. 21 nie stosuje się.
2. Na stanowisku sekretarza może być zatrudniona osoba posiadająca co
najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których
mowa w art. 2, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku
urzędniczym w tych jednostkach lub osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż
pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2, oraz co
najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych
jednostkach sektora finansów publicznych.
3. Sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.
4. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego
imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy
urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Sekretarz nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani przynależności do nich.

Art. 6. 1. Pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw
publicznych;
3) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na
określonym stanowisku.
2. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru lub
powołania może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1 oraz nie była
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na
stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania określone w ust. 1
oraz dodatkowo:
1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
4. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na
kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia wymagania
określone w ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 3 oraz dodatkowo:
1) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata
działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
2) posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce.

Art. 6a. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, wicestarosty, członka zarządu powiatu, marszałka województwa, wicemarszałka województwa, członka
zarządu województwa, skarbnika gminy, skarbnika powiatu, skarbnika województwa,
sekretarza gminy, sekretarza powiatu, sekretarza województwa, przewodniczącego
zarządu związku jednostek samorządu terytorialnego, członka zarządu związku
jednostek samorządu terytorialnego, burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy
burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy, członka zarządu dzielnicy m.st. Warszawy lub
pracownika samorządowego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na
stanowisku urzędniczym właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego lub
związku jednostek samorządu terytorialnego albo podmiot wykonujący czynności
z zakresu prawa pracy wobec pracownika samorządowego odwołuje go lub
rozwiązuje z nim umowę o pracę za wypowiedzeniem najpóźniej po upływie miesiąca
od dnia, w którym uzyskał informację o fakcie prawomocnego skazania.

Art. 7. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za jednostki, o których
mowa w art. 2, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 2, art. 9 ust. 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 i 3, wykonują:
1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) – wobec zastępcy wójta (burmistrza,
prezydenta miasta), sekretarza gminy, skarbnika gminy oraz kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych;
2) przewodniczący zgromadzenia związku jednostek samorządu terytorialnego –
wobec członków zarządu tego związku;
3) wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa w urzędzie
jednostki samorządu terytorialnego – wobec pozostałych pracowników urzędu
oraz wobec kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych innych niż
wymienione w pkt 1 i 2;
4) kierownik jednostki organizacyjnej – za inne niż wymienione w pkt 1–3 jednostki.

Art. 8. 1. Pracodawcą wójta jest urząd gminy.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady gminy, a pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) osoba zastępująca lub sekretarz gminy, z tym że
wynagrodzenie wójta ustala rada gminy, w drodze uchwały.

Art. 9. 1. Pracodawcą starosty, wicestarosty i członków zarządu powiatu jest
starostwo powiatowe.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec starosty, związane z nawiązaniem
i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący rady powiatu, a pozostałe
czynności – wyznaczona przez starostę osoba zastępująca lub sekretarz powiatu, z tym
że wynagrodzenie starosty ustala rada powiatu, w drodze uchwały.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków
zarządu powiatu wykonuje starosta powiatu.

Art. 10. 1. Pracodawcą marszałka, wicemarszałka i członków zarządu
województwa jest urząd marszałkowski.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec marszałka województwa, związane
z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczący sejmiku
województwa, a pozostałe czynności – wyznaczona przez marszałka osoba
zastępująca lub sekretarz województwa, z tym że wynagrodzenie marszałka
województwa ustala sejmik województwa, w drodze uchwały.
3. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych członków
zarządu województwa wykonuje marszałek województwa.

Art. 11. 1. Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na
kierownicze stanowiska urzędnicze, jest otwarty i konkurencyjny.
2. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 2, upowszechniając informacje
o wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach
urzędniczych, wskazuje stanowiska, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać
się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie
umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo
do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na
stanowisku, na którym wykonywana praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim
udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu ochronę
generalnych interesów państwa, jeżeli posiada znajomość języka polskiego
potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

Art. 12. 1. Wolnym stanowiskiem urzędniczym, w tym wolnym kierowniczym
stanowiskiem urzędniczym, jest stanowisko, na które, zgodnie z przepisami ustawy
albo w drodze porozumienia, nie został przeniesiony pracownik samorządowy
zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku
urzędniczym, posiadający kwalifikacje wymagane na danym stanowisku lub nie został
przeprowadzony na to stanowisko nabór albo na którym mimo przeprowadzonego
naboru nie został zatrudniony pracownik.
2. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo
w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.

Art. 13. 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym
stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669),
zwanym dalej „Biuletynem”, oraz na tablicy informacyjnej w jednostce, w której jest
prowadzony nabór.
2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska;
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego
stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe;
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku;
4a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku;
4b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
2a. Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 3, określa się w sposób
następujący:
1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym
stanowisku;
2) wymagania dodatkowe to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne
wykonywanie zadań na danym stanowisku.
2b. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa
w art. 13a ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu
potwierdzającego niepełnosprawność.
3. Termin do składania dokumentów określony w ogłoszeniu o naborze, nie
może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biuletynie.
4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację
publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem
określonym w ogłoszeniu o naborze.

Art. 13a. 1. W toku naboru komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych
kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu
spełniających wymagania dodatkowe, których przedstawia kierownikowi jednostki
celem zatrudnienia wybranego kandydata.
2. Jeżeli w jednostce wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia
o naborze, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach
urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje
osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie osób, o których mowa w ust. 1.

Art. 14. 1. Z przeprowadzonego naboru kandydatów sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera:
1) określenie stanowiska, na które był przeprowadzany nabór, liczbę kandydatów
oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów wraz ze wskazaniem
kandydatów niepełnosprawnych o ile do przeprowadzanego naboru stosuje się
przepis art. 13a ust. 2, przedstawianych kierownikowi jednostki;
2) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających
wymagania formalne;
3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru;
5) skład komisji przeprowadzającej nabór.

Art. 15. 1. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku
naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce,
w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co
najmniej 3 miesięcy.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki;
2) określenie stanowiska;
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru
na stanowisko.
3. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą
wyłonioną w drodze naboru istnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego
stanowiska, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród
kandydatów, o których mowa w art. 13a ust. 1. Przepis art. 13a ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 16. 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego zatrudnionego na
podstawie umowy o pracę nawiązuje się na czas nieokreślony lub na czas określony.
Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej
nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na
podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności.
2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku
urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach,
o których mowa w art. 2, umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy
niż 6 miesięcy.
3. Przez osobę podejmującą po raz pierwszy pracę, o której mowa w ust. 2,
rozumie się osobę, która nie była wcześniej zatrudniona w jednostkach, o których mowa w art. 2, na czas nieokreślony albo na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

Art. 17. (uchylony).

Art. 18. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych,
z zastrzeżeniem art. 19 ust. 9, pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, składa w obecności
kierownika jednostki lub sekretarza ślubowanie o następującej treści: „Ślubuję
uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu
i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać
sumiennie powierzone mi zadania”. Do treści ślubowania mogą być dodane słowa
„Tak mi dopomóż Bóg”. Złożenie ślubowania pracownik potwierdza podpisem.
2. Odmowa złożenia ślubowania, o którym mowa w ust. 1, powoduje
wygaśnięcie stosunku pracy.

Art. 19. 1. Dla pracownika, o którym mowa w art. 16 ust. 2, w czasie trwania
zawartej z nim umowy o pracę na czas określony organizuje się służbę
przygotowawczą, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Decyzję w sprawie skierowania do służby przygotowawczej i jej zakresu
podejmuje kierownik jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, biorąc pod
uwagę poziom przygotowania pracownika do wykonywania obowiązków
wynikających z opisu stanowiska oraz na podstawie opinii osoby kierującej komórką
organizacyjną, w której pracownik jest zatrudniony.
3. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie
pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.
4. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 3 miesiące i kończy się
egzaminem.
5. Na umotywowany wniosek osoby kierującej komórką organizacyjną, w której
pracownik jest zatrudniony, kierownik jednostki może zwolnić z obowiązku
odbywania służby przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiejętności
umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych.
6. Pozytywny wynik egzaminu kończącego służbę przygotowawczą jest
warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika.
7. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 5, nie wyłącza stosowania ust. 6.
8. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 2, określi, w drodze zarządzenia,
szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania
egzaminu kończącego tę służbę.
9. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, o którym mowa w ust. 6, przed
zawarciem nowej umowy o pracę, pracownik składa ślubowanie.

Art. 20. 1. Pracownik samorządowy, który wykazuje inicjatywę w pracy
i sumiennie wykonuje swoje obowiązki, może zostać przeniesiony na wyższe
stanowisko (awans wewnętrzny).
2. Awans wewnętrzny może zostać dokonany jedynie w ramach tej samej grupy
stanowisk, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 i 3.

Art. 21. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, pracownikowi
samorządowemu można powierzyć, na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym,
wykonywanie innej pracy niż określona w umowie o pracę, zgodnej z jego
kwalifikacjami. W okresie tym przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne
do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego.

Art. 22. 1. Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek
lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej jednostce, o której mowa w art. 2, w tej
samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie narusza to ważnego interesu
jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, oraz
przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.
2. Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców.
3. W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na
stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do innej
jednostki jego akta osobowe wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy przekazuje się do jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.

Art. 23. 1. W przypadku reorganizacji jednostki pracownika samorządowego
zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku
urzędniczym, można przenieść na inne stanowisko odpowiadające jego kwalifikacjom, jeżeli ze względu na likwidację zajmowanego przez niego stanowiska nie jest możliwe dalsze jego zatrudnienie na tym stanowisku.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1, zachowuje prawo do dotychczasowego
wynagrodzenia, jeżeli jest ono wyższe od wynagrodzenia przysługującego na nowym
stanowisku przez okres 6 miesięcy następujących po miesiącu, w którym pracownik
został przeniesiony na nowe stanowisko.

Art. 24. 1. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy
dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne,
z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli.
2. Do obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz
udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której
pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami,
zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Art. 25. 1. Do obowiązków pracownika samorządowego należy sumienne
i staranne wykonywanie poleceń przełożonego.
2. Jeżeli pracownik samorządowy jest przekonany, że polecenie jest niezgodne
z prawem albo zawiera znamiona pomyłki, jest on obowiązany poinformować o tym
na piśmie swojego bezpośredniego przełożonego. W przypadku pisemnego
potwierdzenia polecenia pracownik jest obowiązany je wykonać, zawiadamiając
jednocześnie kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.
3. Pracownik samorządowy nie wykonuje polecenia, jeżeli jest przekonany, że
prowadziłoby to do popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub groziłoby niepowetowanymi stratami, o czym niezwłocznie informuje kierownika jednostki, w której jest zatrudniony.

Art. 26. Małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku
pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia
oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni
w jednostkach, o których mowa w art. 2, jeżeli powstałby między tymi osobami
stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

Art. 27. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym,
w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega okresowej ocenie, zwanej
dalej „oceną”.
2. Oceny na piśmie dokonuje bezpośredni przełożony pracownika
samorządowego, nie rzadziej niż raz na 2 lata i nie częściej niż raz na 6 miesięcy.
3. Ocena dotyczy wywiązywania się przez pracownika samorządowego
z obowiązków wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku oraz
obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1.
4. Bezpośredni przełożony niezwłocznie doręcza ocenę pracownikowi
samorządowemu oraz kierownikowi jednostki, w której pracownik jest zatrudniony.
5. Pracownikowi samorządowemu od dokonanej oceny przysługuje odwołanie
do kierownika jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, w terminie 7 dni od
dnia doręczenia oceny.
6. Odwołanie rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia.
7. W przypadku uwzględnienia odwołania ocenę zmienia się albo dokonuje się
oceny po raz drugi.
8. W przypadku uzyskania przez pracownika samorządowego negatywnej oceny,
ponownej jego oceny dokonuje się nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia
zakończenia poprzedniej oceny.
9. Uzyskanie ponownej negatywnej oceny, o której mowa w ust. 8, skutkuje
rozwiązaniem umowy o pracę, z zachowaniem okresów wypowiedzenia.

Art. 28. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 2, określi, w drodze
zarządzenia, sposób dokonywania okresowych ocen, okresy, za które jest sporządzana
ocena, kryteria, na podstawie których jest sporządzana ocena, oraz skalę ocen, biorąc pod uwagę potrzebę prawidłowego dokonywania tych ocen oraz specyfikę funkcjonowania jednostki.

Art. 29. 1. Pracownicy samorządowi uczestniczą w różnych formach
podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
2. W planach finansowych jednostek, o których mowa w art. 2, przewiduje się
środki finansowe na podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych.

Art. 30. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym,
w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć
pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach
obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub
interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego
któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się
z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub
odwołuje się go ze stanowiska.

Art. 31. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym,
w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest obowiązany złożyć oświadczenie
o prowadzeniu działalności gospodarczej.
2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej pracownik jest
obowiązany określić jej charakter. Pracownik ten jest również obowiązany składać
odrębne oświadczenia w przypadku zmiany charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć
kierownikowi jednostki, w której jest zatrudniony, oświadczenie o prowadzeniu
działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności
gospodarczej lub zmiany jej charakteru.
4. W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia o prowadzeniu
działalności gospodarczej na pracownika samorządowego, o którym mowa w ust. 1,
jest nakładana kara upomnienia albo nagany. Przepisy art. 109 § 2 i art. 110–113
Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
5. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu o prowadzeniu
działalności gospodarczej powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233
§ 1 Kodeksu karnego.

Art. 32. 1. Na żądanie osoby upoważnionej do dokonywania czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy pracownik samorządowy zatrudniony na
stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, jest
obowiązany złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.
2. Analizy danych zawartych w oświadczeniu dokonuje kierownik jednostki,
w której pracownik samorządowy jest zatrudniony.
3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, składa oświadczenie
o stanie majątkowym według wzoru oświadczenia majątkowego określonego na
podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) dla wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika
jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego
gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Art. 33. (uchylony).

Art. 34. 1. Do pracowników samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 1 i 2, przepisów art. 27 oraz art. 31 i 32 nie stosuje się.
2. Do sekretarza nie stosuje się przepisów art. 31 i 32.

Art. 35. 1. Stosunek pracy pracownika samorządowego tymczasowo
aresztowanego ulega zawieszeniu z mocy prawa.
2. W okresie zawieszenia pracownik samorządowy otrzymuje wynagrodzenie
w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego aresztowania.
3. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku
uniewinniającego pracownikowi samorządowemu należy wypłacić pozostałą część
wynagrodzenia; nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego.

Art. 36. 1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie
stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie zasadnicze,
dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz
dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), staroście oraz marszałkowi
województwa przysługuje dodatek specjalny.
4. Pracownikowi samorządowemu może zostać przyznany dodatek funkcyjny.
5. Pracownikowi samorządowemu z tytułu okresowego zwiększenia
obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań może zostać przyznany
dodatek specjalny.
6. Pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, za
szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę.

Art. 37. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze
urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi;
2) minimalne wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania pracy na
poszczególnych stanowiskach;
3) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, w tym minimalny poziom wynagrodzenia
zasadniczego na poszczególnych stanowiskach;
4) warunki i sposób wynagradzania pracowników samorządowych, o których
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, oraz maksymalny poziom dodatku funkcyjnego;
5) maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego pracowników
samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, oraz maksymalny poziom
dodatku funkcyjnego;
6) wysokość dodatku specjalnego dla osób, o których mowa w art. 36 ust. 3;
7) warunki przyznawania i wypłacania dodatku za wieloletnią pracę;
8) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania;
9) warunki ustalania prawa do jednorazowej odprawy w związku z przejściem na
emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy i jej wypłacania.
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów bierze pod
uwagę w szczególności:
1) rodzaj realizowanych zadań i charakter czynności wykonywanych na
poszczególnych stanowiskach;
2) potrzebę posiadania przez pracownika samorządowego umiejętności
zawodowych i niezbędnego doświadczenia;
3) liczbę mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.
3. Maksymalne wynagrodzenie osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, nie
może przekroczyć w okresie miesiąca siedmiokrotności kwoty bazowej określonej
w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na
podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2288).

Art. 38. 1. Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje po 5 latach pracy
w wysokości wynoszącej 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten
wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Nagroda jubileuszowa przysługuje w wysokości:
1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego;
2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego;
3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego;
4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego;
5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego;
6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego.
3. W związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy
przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:
1) po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia;
2) po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia;
3) po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 i 3, oblicza się według zasad
obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
5. Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę, nagrody
jubileuszowej i jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę
z tytułu niezdolności do pracy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Art. 39. 1. Pracodawca w regulaminie wynagradzania określi, dla pracowników
samorządowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3:
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych;
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego.
2. Pracodawca w regulaminie wynagradzania, o którym mowa w ust. 1, może określić:
1) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród innych
niż nagroda jubileuszowa;
2) warunki i sposób przyznawania dodatków, o których mowa w art. 36 ust. 4 i 5,
oraz innych dodatków.
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze
zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców
kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Art. 40. 1. Wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta), burmistrzowi
dzielnicy m.st. Warszawy, zastępcy burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy
i pozostałym członkom zarządu dzielnicy m.st. Warszawy, staroście, wicestaroście,
członkom zarządu powiatu oraz marszałkowi, wicemarszałkowi i członkom zarządu
województwa, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem
kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia
obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego
za urlop wypoczynkowy.
2. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie ponownie
zatrudniona w najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym
samym urzędzie, odprawa nie przysługuje.
3. Do pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu
art. 75 Kodeksu pracy.

Art. 41. Pracownikowi samorządowemu wykonującemu na polecenie
pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba
pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom samorządowej sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej, wydanych na podstawie Kodeksu pracy.

Art. 42. 1. Regulamin pracy jednostki, o której mowa w art. 2, określa porządek
wewnętrzny i rozkład czasu pracy w sposób zapewniający obywatelom załatwianie
spraw w dogodnym dla nich czasie.
2. Jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której pracownik samorządowy
jest zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje on pracę w godzinach
nadliczbowych, w tym w wyjątkowych przypadkach także w porze nocnej oraz
w niedziele i święta.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do kobiet w ciąży oraz, bez ich zgody, do
pracowników samorządowych sprawujących pieczę nad osobami wymagającymi
stałej opieki lub opiekujących się dziećmi w wieku do ośmiu lat.
4. Pracownikowi samorządowemu za pracę wykonywaną na polecenie
przełożonego w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru,
wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze, z tym że wolny czas, na
wniosek pracownika, może być udzielony w okresie bezpośrednio poprzedzającym
urlop wypoczynkowy lub po jego zakończeniu.

Art. 43. 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio
przepisy Kodeksu pracy.
2. Spory ze stosunku pracy pracowników samorządowych rozpoznają właściwe
sądy pracy.

Art. 43a. Z dniem utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego
powstałej w wyniku połączenia pracownicy samorządowi dotychczasowych urzędów
jednostek samorządu terytorialnego stają się pracownikami samorządowymi urzędu
nowej jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 43b. 1. Stosunki pracy z wyboru w dotychczasowych urzędach gmin,
starostwach powiatowych lub urzędach marszałkowskich wygasają z dniem
utworzenia nowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. Wygaśnięcie stosunku pracy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest
równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców.

Art. 43c. 1. Stosunki pracy sekretarza oraz skarbnika gminy, powiatu
i województwa wygasają po upływie jednego miesiąca od dnia utworzenia nowej
jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli najpóźniej na 14 dni przed upływem tego
terminu nie zostaną im zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres
albo w razie ich nieprzyjęcia w ciągu 7 dni od dnia ich zaproponowania.
2. Wygaśnięcie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, pociąga za sobą skutki,
jakie przepisy Kodeksu pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy za
wypowiedzeniem.
3. Pracodawca obowiązany jest powiadomić na piśmie pracownika, o którym
mowa w ust. 1, odpowiednio o terminie wygaśnięcia stosunku pracy albo o skutkach
nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy.

Art. 44. (pominięty).

Art. 45. (pominięty).

Art. 46. (pominięty).

Art. 47. (pominięty).

Art. 48. (pominięty).

Art. 49. (pominięty).

Art. 50. (pominięty).

Art. 51. (pominięty).

Art. 52. (pominięty).

Art. 53. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe stosunki pracy osób
zatrudnionych na podstawie powołania innych niż osoby wymienione w art. 4 ust. 1
pkt 2 przekształcają się w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony, chyba że odrębne przepisy przewidują nawiązanie stosunku pracy na
podstawie powołania.
2. Warunek, o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 1, nie dotyczy pracowników
zatrudnionych na kierowniczym stanowisku urzędniczym przed dniem wejścia
w życie ustawy.
3. Pracownicy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają warunku,
o którym mowa w art. 6 ust. 4 pkt 2, mogą nadal być zatrudnieni na dotychczasowych stanowiskach.
4. Sekretarze, którzy w dniu wejścia w życie ustawy nie spełniają warunków
określonych w art. 5 ust. 2, mogą być nadal zatrudnieni na dotychczasowych
stanowiskach.

Art. 54. 1. Stosunek pracy osób zatrudnionych na podstawie mianowania na
zasadach określonych w ustawie uchylanej w art. 60 przekształca się z dniem
1 stycznia 2012 r. w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.
2. Do pracowników samorządowych mianowanych stosuje się przepisy ustawy,
z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2.

Art. 55. 1. Do dnia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, rozwiązanie stosunku pracy
z pracownikiem samorządowym mianowanym, z zachowaniem trzymiesięcznego
okresu wypowiedzenia, może nastąpić w przypadku:
1) likwidacji lub reorganizacji jednostki, o której mowa w art. 2, jeżeli nie jest
możliwe przeniesienie pracownika na inne stanowisko;
2) niezawinionej utraty uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
3) stwierdzenia przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych trwałej
niezdolności do pracy na zajmowanym stanowisku, jeżeli nie jest możliwe
przeniesienie pracownika na inne stanowisko; w celu zbadania stanu zdrowia
pracownika samorządowego mianowanego można skierować do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na jego prośbę;
4) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia pracownikowi
uzyskanie prawa do emerytury, albo nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy;
5) utraty nieposzlakowanej opinii.
2. Jeżeli zatrudnienie ustało w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2,
pracownikowi samorządowemu mianowanemu w okresie między ustaniem
zatrudnienia a podjęciem pracy lub działalności gospodarczej przysługuje świadczenie
pieniężne przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, obliczane według zasad
obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
Świadczenie to nie przysługuje pracownikowi samorządowemu mianowanemu, który
nabył prawo do emerytury.
3. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 2, jest pobierany zasiłek chorobowy
albo macierzyński, wysokość świadczenia pieniężnego ulega odpowiedniemu
obniżeniu.
4. Okres pobierania świadczenia pieniężnego wlicza się do okresów pracy
wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych. Od świadczenia
pieniężnego pracodawca samorządowy odprowadza składki na ubezpieczenia
społeczne na zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia wypłacanego w czasie
trwania stosunku pracy.
5. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym
bez wypowiedzenia z winy pracownika może nastąpić w przypadku:
1) popełnienia przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa,
które uniemożliwia dalsze zatrudnianie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub
zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
2) zawinionej przez pracownika samorządowego mianowanego utraty uprawnień
koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
3) ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
6. Stosunek pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym ulega z mocy
prawa rozwiązaniu bez wypowiedzenia w przypadku utraty obywatelstwa polskiego.
7. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym
bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie miesiąca od dnia
uzyskania wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie stosunku pracy.
8. Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z pracownikiem
samorządowym mianowanym może nastąpić w razie jego nieobecności w pracy
z powodu choroby trwającej dłużej niż rok, a także w razie usprawiedliwionej
nieobecności w pracy z innych przyczyn – po upływie okresów przewidzianych
w art. 53 § 1 Kodeksu pracy.
9. W przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, o której mowa
w ust. 8, pracownik samorządowy mianowany zachowuje prawo do świadczeń
pieniężnych przez okres przewidziany w przepisach o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
10. Pracownik samorządowy mianowany może rozwiązać stosunek pracy
z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia pracownik samorządowy mianowany może być zwolniony z pełnienia obowiązków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
11. Stosunek pracy z pracownikiem samorządowym mianowanym może ulec
rozwiązaniu w drodze porozumienia stron.
12. Stosunek pracy pracownika samorządowego mianowanego wygasa w przypadku:
1) prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych;
2) prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Art. 56. Do czasu upływu kadencji samorządu województwa, w czasie której
trwania niniejsza ustawa weszła w życie, do sekretarza województwa mają
zastosowanie przepisy o samorządzie gminnym w zakresie dotyczącym składania
przez sekretarza gminy oświadczeń o działalności gospodarczej, o umowach
cywilnoprawnych oraz oświadczeń o stanie majątkowym.

Art. 57. 1. Do postępowań dotyczących naboru wszczętych na podstawie
dotychczasowych przepisów i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy
stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Do ocen okresowych pracowników samorządowych zatrudnionych na
stanowiskach urzędniczych, w tym na kierowniczych stanowiskach urzędniczych,
niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
3. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych na podstawie dotychczasowych
przepisów i niezakończonych do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 58. (pominięty).

Art. 59. 1. (pominięty)
2. Do dnia 31 grudnia 2011 r. w stosunku do pracowników samorządowych
mianowanych stosuje się dotychczasowe przepisy dotyczące wynagrodzeń.

Art. 60. Traci moc ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 1593, z późn. zm.).

Art. 61. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r., z tym że art. 45
pkt 3, art. 49 pkt 3 oraz art. 50 pkt 3 mają zastosowanie do kadencji następujących po
kadencji, w czasie której trwania ustawa weszła w życie.