Wejscie w życie: 1 stycznia 1996

Ostatnia Zmiana: 1 października 2019

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady przyznawania bankom środków z budżetu
państwa, określonych w ustawie budżetowej, które udzieliły kredytów
mieszkaniowych, o których mowa w ust. 2, oraz bankom prowadzącym obsługę
rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, jak
również zasady udzielania premii gwarancyjnych.
2. Przepisy ustawy stosuje się do kredytów mieszkaniowych udzielonych
i spłacanych na warunkach określonych przez Radę Ministrów.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) zadłużeniu kredytobiorcy z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od
kredytu – należy przez to rozumieć sumę kwoty środków przekazanych
z budżetu państwa na przejściowe wykupienie należności banku z tytułu
niespłaconych przez kredytobiorcę odsetek od kredytu oraz kwot naliczanego
przez bank oprocentowania tych odsetek;
2) spłatach lub należnościach z tytułu spłat kredytu – należy przez to rozumieć
spłaty lub należności z tytułu spłat tego kredytu wraz z odsetkami, w tym
odsetkami przejściowo wykupionymi ze środków budżetu państwa wraz z ich
oprocentowaniem;
3) lokalu – należy przez to rozumieć lokal mieszkalny w spółdzielni
mieszkaniowej, lokal mieszkalny w budynku stanowiący odrębną własność
lub dom mieszkalny;
4) kredytobiorcy – należy przez to rozumieć również członka spółdzielni
mieszkaniowej, zajmującego lokal obciążony kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię, lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zajmującą lokal obciążony
kredytem zaciągniętym przez spółdzielnię;
5) właścicielu książeczki mieszkaniowej – należy przez to rozumieć osobę
fizyczną, która jest posiadaczem wkładu oszczędnościowego gromadzonego
na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód
stanowi książeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 października 1990 r.

Art. 3. 1. Właścicielom książeczek mieszkaniowych przysługuje premia
gwarancyjna w związku z dokonaniem jednej z następujących czynności:
1) uzyskaniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej
własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spółdzielczego własnościowego
prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej, z wyjątkiem nabycia tego prawa w części ułamkowej;
3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, własności lokalu mieszkalnego,
stanowiącego odrębną nieruchomość, lub domu jednorodzinnego,
z wyjątkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na
zasadach współwłasności w częściach ułamkowych;
4) przystąpieniem do użytkowania wybudowanego własnego domu
jednorodzinnego na warunkach określonych odrębnymi przepisami;
5) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w związku z wykonaniem umowy
zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu
jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, bądź w związku z budową
budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiącym własność właściciela
książeczki mieszkaniowej;
6) uzyskaniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego powstałego w drodze
przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, bądź
pomieszczeń niemieszkalnych;
7) uzyskaniem własności domu jednorodzinnego lub odrębnej własności lokalu
mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia na jej członków własności domów
jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;
8) wpłaceniem kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu
lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokości
przekraczającej 3% wartości odtworzeniowej lokalu, wybudowanego przy
wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na
podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r. lub
w ramach realizacji rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego;
9) dokonaniem wpłaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o której
mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1020, 1540 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 1309 i 1622), w wysokości nie niższej
niż 10% ostatecznych kosztów budowy, przypadających na dany lokal mieszkalny;
10) całkowitą spłatą zadłużenia obciążającego lokal właściciela książeczki
mieszkaniowej powstałego w związku z kredytem, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
11) remontem polegającym na wymianie okien lub instalacji gazowej lub
instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym lub domu jednorodzinnym,
którego właścicielem jest właściciel książeczki mieszkaniowej, lub do którego
przysługuje właścicielowi książeczki mieszkaniowej spółdzielcze prawo do
lokalu lub domu jednorodzinnego;
12) dokonaniem przez właściciela książeczki mieszkaniowej wpłaty na fundusz
remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej kwoty
należnej za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku
o likwidację książeczki, pod warunkiem że kwota wydatków wspólnoty
mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej poniesionych w okresie
24 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o likwidację
książeczki na remont części wspólnych budynku, w którym znajduje się lokal
mieszkalny, z tytułu posiadania którego powstał obowiązek świadczeń na
fundusz remontowy – w części odpowiadającej udziałowi właściciela
książeczki w kosztach remontów nieruchomości wspólnej, ustalonego uchwałą wspólnoty mieszkaniowej lub uprawnionego organu spółdzielni
mieszkaniowej – jest co najmniej równa tej wpłacie.
2. Premia gwarancyjna przysługuje, jeżeli czynność wymieniona
w ust. 1 dotyczy rzeczy znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
prawa obciążającego taką rzecz.
3. Premię gwarancyjną oblicza i wypłaca bank prowadzący obsługę
rachunków wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych
wystawionych do dnia 23 października 1990 r.
4. Z zastrzeżeniem art. 3d ust. 3, warunkiem wypłaty premii gwarancyjnej jest
złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidację
i wypłatę premii gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania czynności
wymienionej w ust. 1.
5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające powstanie prawa
do uzyskania premii gwarancyjnej. W przypadku nienależytego udokumentowania
wniosku, bank, o którym mowa w ust. 3, wyznacza termin na uzupełnienie
dokumentów, nie dłuższy niż 30 dni, licząc od dnia złożenia wniosku. Po upływie
tego terminu bank zwraca wniosek bez rozpatrzenia.

Art. 3a. 1. Na wniosek właściciela książeczki mieszkaniowej, przed
dokonaniem czynności wymienionych w art. 3 ust. 1, premia gwarancyjna może
być:
1) wypłacona właścicielowi książeczki mieszkaniowej w przypadku
zaawansowania:
a) budowy własnego domu jednorodzinnego, w wysokości co najmniej
20% jego wartości kosztorysowej,
b) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub
pomieszczeń niemieszkalnych, jeżeli w ten sposób ma powstać odrębna
własność lokalu mieszkalnego, w wysokości co najmniej 50% jej
wartości kosztorysowej;
2) przekazana wskazanemu inwestorowi w przypadku:
a) wniesienia co najmniej 50% wymaganego przez spółdzielnię
mieszkaniową wkładu budowlanego lub mieszkaniowego,
b) wpłacenia co najmniej 50% wartości kosztorysowej lokalu mieszkalnego
lub domu jednorodzinnego, budowanych na warunkach, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 5,
c) wniesienia co najmniej 50% kwoty partycypacji, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt 9;
3) przekazana wskazanej przez właściciela książeczki mieszkaniowej instytucji
ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, w przypadku udzielenia
przez tę instytucję właścicielowi książeczki mieszkaniowej kredytu
przeznaczonego na sfinansowanie:
a) czynności, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3, 5 i 7–9,
b) budowy własnego domu jednorodzinnego,
c) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub
pomieszczeń niemieszkalnych, jeżeli w ten sposób ma powstać odrębna
własność lokalu mieszkalnego.
2. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych
w ust. 1 pkt 1 i 2 jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej
dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2, na dzień złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej
i wypłatę premii gwarancyjnej, w tym pisemnego zaświadczenia inwestora, lub
innych dokumentów potwierdzających poniesienie wymaganych nakładów.
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem
złożenia wniosku.
3. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych
w ust. 1 pkt 2 lub w związku z dokonaniem czynności, o której mowa w art. 3 ust. 1
pkt 9, jest złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej:
1) pisemnego zobowiązania do zwrócenia, za pośrednictwem banku, o którym
mowa w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej
w terminie 30 dni od dnia zbycia przez właściciela książeczki mieszkaniowej
ekspektatywy odrębnej własności lokalu określonej w art. 19 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2018 r. poz.
845 i 1230 oraz z 2019 r. poz. 1309), zwanej dalej „ustawą o spółdzielniach
mieszkaniowych”, a po upływie tego terminu – wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie;
2) pisemnego upoważnienia udzielonego inwestorowi, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, do zwrócenia, za pośrednictwem banku określonego w art. 3 ust. 3,
równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w przypadku wycofania
przez właściciela książeczki mieszkaniowej środków na wymagany przez
spółdzielnię wkład lub sfinansowanie kosztów budowy domu
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub wycofania przez właściciela
książeczki mieszkaniowej wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz
w art. 3 ust. 1 pkt 9.
3a. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach określonych
w ust. 1 pkt 3 jest:
1) przedstawienie przez właściciela książeczki mieszkaniowej umowy kredytu,
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w której, w szczególności:
a) przewidziano udzielenie kredytu na sfinansowanie jednej z czynności,
o których mowa w ust. 1 pkt 3, z uwzględnieniem udziału własnego
właściciela książeczki mieszkaniowej, pochodzącego z premii
gwarancyjnej przekazanej instytucji ustawowo upoważnionej do
udzielania kredytów,
b) wskazano rachunek prowadzony w instytucji ustawowo upoważnionej
do udzielania kredytów, na który zostanie przekazana premia
gwarancyjna,
c) przewidziano wypłacenie kwoty otrzymanej premii gwarancyjnej przez
instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytów wraz
z kredytem lub transzą kredytu – właścicielowi książeczki
mieszkaniowej, wskazanemu inwestorowi lub sprzedawcy
nieruchomości lub prawa do nieruchomości, na której zakup został
udzielony kredyt;
2) złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej pisemnego
upoważnienia udzielonego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania
kredytów, o której mowa w ust. 1 pkt 3, do zwrócenia, za pośrednictwem
banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii
gwarancyjnej – w przypadku rezygnacji właściciela książeczki
mieszkaniowej z wykorzystania udzielonego kredytu i rozwiązania umowy kredytu przed dokonaniem przez instytucję ustawowo upoważnioną do
udzielania kredytów wypłaty otrzymanej premii gwarancyjnej na zasadach określonych w pkt 1 lit. c;
3) złożenie przez właściciela książeczki mieszkaniowej pisemnego
zobowiązania do zwrócenia, za pośrednictwem banku, o którym mowa
w art. 3 ust. 3, równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w terminie
30 dni od dnia rozwiązania umowy kredytu, a po upływie tego terminu wraz
z odsetkami ustawowymi za opóźnienie – w przypadku rezygnacji właściciela
książeczki mieszkaniowej z wykorzystania udzielonego kredytu i rozwiązania
umowy kredytu po dokonaniu przez instytucję ustawowo upoważnioną do
udzielania kredytów wypłaty otrzymanej premii gwarancyjnej na zasadach
określonych w pkt 1 lit. c.
4. Inwestor na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2,
dokonuje zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w dniu
wycofania przez właściciela książeczki mieszkaniowej środków na wymagany
przez spółdzielnię wkład lub sfinansowanie kosztów budowy domu
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub wycofania przez właściciela książeczki
mieszkaniowej wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9.
4a. Instytucja ustawowo upoważniona do udzielania kredytów, o której mowa
w ust. 1 pkt 3, na podstawie upoważnienia, o którym mowa w ust. 3a pkt 2,
dokonuje zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej w dniu
rozwiązania umowy kredytu, jeżeli premia gwarancyjna nie została jeszcze
wypłacona na zasadach określonych w ust. 3a pkt 1 lit. c.
5. W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej na
zasadach określonych w ust. 3 i 4, równowartość tej premii może zostać ponownie,
za pośrednictwem banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3, wypłacona właścicielowi
książeczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez niego inwestorowi albo
przekazana wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania
kredytów, jeżeli:
1) w okresie 6 miesięcy od dnia:
a) zawarcia umowy zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu,
b) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku
z wycofaniem środków na wymagany przez spółdzielnię wkład,
c) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku
z wycofaniem środków na sfinansowanie kosztów budowy domu
jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowanych na warunkach,
o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub
d) wpływu do banku równowartości premii gwarancyjnej w związku
z wycofaniem wpłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3
ust. 1 pkt 9
– zostaną spełnione warunki określone w ust. 1 lub dokonane czynności,
o których mowa w art. 3 ust. 1;
2) właściciel książeczki mieszkaniowej złoży wniosek o ponowną wypłatę
premii gwarancyjnej, przekazanie tej premii wskazanemu przez niego
inwestorowi albo wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej
do udzielania kredytów wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, 3, i 3a
lub w art. 3 ust. 5.
5a. W przypadku zwrotu równowartości przekazanej premii gwarancyjnej na
zasadach określonych w ust. 3a i 4a, równowartość tej premii może zostać
ponownie, za pośrednictwem banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3, wypłacona
właścicielowi książeczki mieszkaniowej, przekazana wskazanemu przez niego
inwestorowi albo wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej do
udzielania kredytów, jeżeli:
1) w okresie 6 miesięcy od dnia wpływu do banku równowartości premii
gwarancyjnej w związku z rozwiązaniem umowy kredytu zostaną spełnione
warunki określone w ust. 1 lub dokonane czynności, o których mowa w art. 3 ust. 1;
2) właściciel książeczki mieszkaniowej złoży wniosek o ponowną wypłatę
premii gwarancyjnej lub przekazanie tej premii wskazanemu przez niego
inwestorowi albo wskazanej przez niego instytucji ustawowo upoważnionej
do udzielania kredytów wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, 3 i 3a
lub w art. 3 ust. 5.
6. Ponowna wypłata premii gwarancyjnej, przekazanie tej premii
wskazanemu inwestorowi albo wskazanej instytucji ustawowo upoważnionej do udzielania kredytów, zgodnie z ust. 5 lub 5a, mogą być dokonane tylko raz, w wysokości równowartości premii gwarancyjnej zwróconej na zasadach
określonych w ust. 3 i 4 lub w ust. 3a i 4a.
7. Do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 5 lub 5a, zwrócona
równowartość przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na
nieoprocentowanym rachunku bankowym w banku, o którym mowa w art. 3 ust. 3.

Art. 3b. 1. Premia gwarancyjna przysługuje od wpłat na rachunek bankowy,
o którym mowa w art. 2 pkt 5, wnoszonych w latach (kwartałach), dla których
wzrost ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio
ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 4,
zwanej dalej „ceną ostatnio ogłoszoną”, w stosunku do ceny 1 m2 powierzchni
użytkowej budynku mieszkalnego właściwej dla roku (kwartału) wniesienia wpłat,
jest wyższy od oprocentowania tych wpłat. Oprocentowanie to jest obliczane
narastająco od roku (kwartału) dokonania wpłat do kwartału, do którego odnosi się
cena ostatnio ogłoszona.
2. Premia gwarancyjna jest naliczana w odniesieniu do sumy wniesionych
wpłat nieprzekraczających kosztów budowy:
1) 55 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w budynku
wielorodzinnym lub
2) 70 m2 powierzchni użytkowej w domu jednorodzinnym.
3. Premię gwarancyjną od wpłat wniesionych w danym roku (kwartale) bank,
o którym mowa w art. 3 ust. 3, oblicza zgodnie z wzorem określonym w załączniku
do ustawy.
4. Na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej Prezes Głównego Urzędu
Statystycznego ogłasza cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego
za okresy kwartalne. Przez cenę 1 m2 powierzchni użytkowej budynku rozumie się
przeciętne dla całego kraju nakłady poniesione przez inwestorów na budowę
wielomieszkaniowych budynków mieszkalnych w przeliczeniu na 1 m2
powierzchni użytkowej budynku, wyznaczone jako średnia ważona
powierzchnią użytkową budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania
w poszczególnych województwach.

Art. 3c. 1. Bankom, o których mowa w art. 3 ust. 3, przysługuje refundacja,
ze środków budżetu państwa, wypłaconych premii gwarancyjnych. Minister
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa przekazuje bankom, na ich wniosek, środki przeznaczone na
refundację wypłaconych premii gwarancyjnych.
2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, minister właściwy do spraw finansów
publicznych oraz bank, o którym mowa w art. 3 ust. 3, mogą, w drodze umowy,
określić okresy rozliczeniowe, terminy przekazywania środków oraz terminy
rozliczeń z tytułu refundacji wypłaconych premii gwarancyjnych.

Art. 3d. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12,
uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę
premii gwarancyjnej właściciel książeczki mieszkaniowej uzyskuje od dnia
określonego zależnie od roku, w jakim wystawiono książeczkę mieszkaniową.
2. Nabywanie uprawnień, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie
z następującym harmonogramem:
1) od dnia 1 kwietnia 2009 r. dla książeczek wystawionych włącznie do roku 1968;
2) od dnia 1 stycznia 2010 r. dla książeczek wystawionych w latach 1969–1972;
3) od dnia 1 stycznia 2011 r. dla książeczek wystawionych w latach 1973–1975;
4) od dnia 1 stycznia 2012 r. dla książeczek wystawionych w latach 1976–1979;
5) od dnia 1 stycznia 2013 r. dla książeczek wystawionych w latach 1980–1985;
6) od dnia 1 stycznia 2014 r. dla książeczek wystawionych w 1986 r.;
7) od dnia 1 stycznia 2015 r. dla książeczek wystawionych w 1987 r.;
8) od dnia 1 stycznia 2016 r. dla książeczek wystawionych w 1988 r.;
9) od dnia 1 stycznia 2017 r. dla książeczek wystawionych w latach 1989–1990.
3. W przypadku, gdy czynność uprawniająca do uzyskania premii
gwarancyjnej na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12 została dokonana po dniu
1 kwietnia 2009 r., a przed uzyskaniem przez właściciela książeczki mieszkaniowej
uprawnienia do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę
premii gwarancyjnej zgodnie z ust. 1, warunkiem realizacji uprawnienia do premii
gwarancyjnej na tej podstawie jest złożenie przez właściciela książeczki
mieszkaniowej wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej w okresie 6 miesięcy od dnia uzyskania uprawnienia do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej.

Art. 4. 1. Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, o których
mowa w art. 1 ust. 2, polega na:
1) (uchylony)
2) przejściowym wykupieniu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów
mieszkaniowych;
3) umorzeniu części zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych;
4) wykupieniu ze środków budżetu państwa części zadłużenia kredytobiorców
z tytułu skapitalizowanych odsetek.
2. Odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa podlegają
oprocentowaniu, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3.
3. Rozliczenia z bankiem z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, oraz
z tytułu wynagrodzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2b, dokonuje minister
właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa, na zasadach określonych w umowie zawartej między
bankiem, ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa i ministrem właściwym
do spraw finansów publicznych.
4. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2, został zaciągnięty przez
spółdzielnię mieszkaniową, umorzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje
pod warunkiem prowadzenia przez tę spółdzielnię analitycznej ewidencji
zadłużenia z tytułu kredytu wraz z odsetkami, z podziałem na lokale zajmowane
przez poszczególnych członków spółdzielni lub osoby niebędące członkami
spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, oraz
umożliwienia bankowi kontroli tej ewidencji.
5. Analityczna ewidencja zadłużenia, o której mowa w ust. 4, zawiera co najmniej:
1) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:
a) kredytu,
b) skapitalizowanych odsetek,
c) przejściowego wykupienia odsetek od kredytu, z podziałem na
zadłużenie z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenie
z tytułu oprocentowania tych odsetek,
d) wykonania przez Skarb Państwa umowy poręczenia, o której mowa
w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami
Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U.
poz. 1310, z 2003 r. poz. 1325, z 2009 r. poz. 594 oraz z 2015 r. poz. 1854);
2) wysokość wniesionej przez członka spółdzielni części wkładu budowlanego
lub wysokość wkładu mieszkaniowego, ustaloną według zasad określonych
w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych;
3) nominalną kwotę umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym
rozliczeniu kosztów budowy;
4) wysokość dokonanych umorzeń, z podziałem na umorzenie zadłużenia
z tytułu przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenia z tytułu
oprocentowania tych odsetek;
5) kwotę odsetek skapitalizowanych wykupionych przez budżet państwa;
6) wysokość należności z tytułu obciążających członka spółdzielni
mieszkaniowej lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, miesięcznych spłat
kredytu, wyliczoną zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1, oraz wysokość
spłat wnoszonych przez członka spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem
spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Art. 5. Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, o których mowa
w art. 1 ust. 2, może polegać również na jednorazowym wykupieniu ze środków
budżetu państwa części zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów mieszkaniowych
na warunkach i w trybie określonych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia.

Art. 5a. Stopa oprocentowania kredytów mieszkaniowych objętych
przejściowym wykupieniem odsetek ze środków budżetu państwa jest równa,
w poszczególnych okresach kwartalnych, stopie referencyjnej, określającej
minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, ogłaszanej przez Radę Polityki
Pieniężnej w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego według stawki
obowiązującej w ostatnim dniu drugiego miesiąca kwartału poprzedzającego dany
kwartał, powiększonej o 1 punkt procentowy.

Art. 6. 1. Z budżetu państwa są przekazywane bankom środki w wysokości
oprocentowania naliczonego według stopy procentowej określonej w art. 5a, pod
warunkiem dokonywania przez kredytobiorcę spłat w wysokości wynikającej
z przepisów art. 7 i 8, z zastrzeżeniem art. 8a ust. 3.
1a. Warunek dokonywania przez kredytobiorcę spłat w wysokości
wynikającej z art. 7, z zastrzeżeniem art. 8a ust. 3, uważa się za spełniony także
wtedy, gdy spłaty za kredytobiorcę dokona Skarb Państwa na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa
spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych.
2. Banki są obowiązane wobec Skarbu Państwa do administrowania
i egzekwowania zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia
odsetek od kredytów mieszkaniowych.
2a. (uchylony)
2b. Bankom przysługuje wynagrodzenie z tytułu administrowania
i egzekwowania zadłużenia kredytobiorców, o którym mowa w ust. 2,
w wysokości 4% kwoty spłat tego zadłużenia.
3. Nieodzyskana przez bank, w drodze windykacji należności, kwota
zadłużenia, o którym mowa w ust. 2, podlega umorzeniu.
3a. Odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa są
oprocentowane w wysokości stopy oprocentowania kredytu, o której mowa
w art. 5a, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3.

Art. 7. 1. Jeżeli kredyt został zaciągnięty, z zastrzeżeniem ust. 3, do dnia
31 maja 1992 r., wysokość obciążających kredytobiorcę miesięcznych spłat
przypadających na dany lokal nie może być niższa od iloczynu powierzchni
użytkowej lokalu oraz normatywu spłaty kredytu ustalanego w przeliczeniu na
1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.
2. Normatyw spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz kwoty
760 zł oraz liczby 300, z zastrzeżeniem ust. 2c i art. 11a.
2a. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku wysokość normatywu,
o którym mowa w ust. 1.
2b. Normatyw stosuje się od początku roku następującego po roku, w którym
został on ogłoszony.
2c. Kwota, o której mowa w ust. 2, ulega corocznie podwyższeniu na
następny rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów
i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku, w którym
kwota ta ulega podwyższeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
2d. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w terminie 15 dni po
upływie trzeciego kwartału, w komunikacie, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wskaźnik, o którym mowa w ust. 2c.
3. Zasady spłaty kredytów, o których mowa w ust. 1, mają także zastosowanie
do kredytów zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe po terminie
określonym w ust. 1, jeżeli kredyty te spełniały warunki przejściowego wykupienia
odsetek ze środków budżetu państwa na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 8. 1. Jeżeli kredyt został zaciągnięty przez osobę fizyczną w okresie od
dnia 21 października 1991 r. do dnia 31 marca 1995 r., wysokość obciążających
kredytobiorcę miesięcznych spłat nie może być niższa w całym okresie spłaty niż
25% udokumentowanych miesięcznych dochodów jego gospodarstwa domowego.
Kredytobiorca jest obowiązany zapewnić bankowi możliwość kontroli spełnienia tego warunku.
2. Za dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy uważa się,
z zastrzeżeniem ust. 2b, wszelkie przychody członków gospodarstwa domowego
po odliczeniu kosztów ich uzyskania, a także po odliczeniu składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały
już zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Do dochodu gospodarstwa
domowego kredytobiorcy nie wlicza się jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia się dziecka i dodatku z tytułu urodzenia dziecka określonych w przepisach o świadczeniach rodzinnych, wartości udzielonej pomocy w zakresie dożywiania określonej w przepisach o ustanowieniu programu wieloletniego
„Posiłek w szkole i w domu”, pomocy materialnej udzielanej uczniom na
podstawie przepisów o systemie oświaty, świadczenia wychowawczego
określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, dodatku
wychowawczego określonego w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy
z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość
Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznawanego na
podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).
2a. (uchylony)
2b. W odniesieniu do rolników dochód, o którym mowa w ust. 2, ustala się
jako iloczyn powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego
dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309).
3. Przez udokumentowanie dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy,
o którym mowa w ust. 1 i art. 8a ust. 5, należy rozumieć w szczególności złożenie
przez kredytobiorcę oświadczenia o wysokości dochodów jego gospodarstwa
domowego ustalonych zgodnie z ust. 2 i 2b; w oświadczeniu kredytobiorcy
powinno znaleźć się pouczenie o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania,
zgodnie z przepisami Kodeksu karnego.

Art. 8a. 1. Jeżeli przeciętny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy
w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego w kwartale poprzednim
obniży się i wyniesie mniej niż 110% kwoty najniższej emerytury, na wniosek
kredytobiorcy bank zawiesza spłatę kredytu na czas nie dłuższy niż 12 kwartałów
w całym okresie spłaty kredytu.
2. Na wniosek kredytobiorcy, o którym mowa w ust. 1, może być
przedłużone, o nie więcej niż 8 kwartałów, częściowe zawieszenie, pod
warunkiem, że kredytobiorca wnosi na poczet spłaty kredytu środki w wysokości
50% należnej kwoty spłaty.
3. Zawieszenie spłaty na podstawie ust. 1 i 2 nie ogranicza możliwości
skorzystania z uprawnień z art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 3 i art. 10a.
4. Do okresu zawieszenia spłaty, o którym mowa w ust. 1 i 2, zalicza się
okresy zawieszenia spłaty kredytów wykorzystane od dnia 18 września 1997 r. Bez
względu na ilość i czas trwania przerw w korzystaniu z zawieszenia spłat na
podstawie ust. 1 i 2, okres ten nie może być dłuższy niż 20 kwartałów w całym
okresie spłaty kredytów.
5. Kredytobiorca, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest obowiązany, na żądanie
banku lub spółdzielni mieszkaniowej, udokumentować wysokość dochodów
uzyskanych przez członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, będących
podstawą zawieszenia spłaty kredytu na dany kwartał.

Art. 9. 1. Środki przeznaczane przez kredytobiorcę na spłatę kredytów
mieszkaniowych według zasad określonych w art. 7 i 8 zaliczane są w pierwszej
kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
i tryb rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu
państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze
środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów
mieszkaniowych, w tym sposób oprocentowania odsetek przejściowo
wykupionych oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o zawieszenie spłaty
kredytu, uwzględniając zapewnienie sprawności udzielania pomocy państwa w tym zakresie.
3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno określać
w szczególności:
1) wzory formularzy rozliczeń;
2) szczegółowe zasady rozliczania przez banki środków wpłacanych przez
kredytobiorców, o których mowa w art. 7, art. 8, art. 8a i art. 11 ust. 1, na
spłatę kredytów mieszkaniowych;
3) szczegółowe zasady zawierania umów, o których mowa w art. 4 ust. 3, i ich zakres.

Art. 9a. 1. Jeżeli kredytobiorca w okresie spłaty kredytu dokona wpłat
przekraczających miesięczną wysokość obciążających go spłat, określoną w art. 7
lub 11, bank zalicza dodatkowe wpłaty w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia
kredytobiorcy wobec Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez Skarb Państwa
umów poręczenia, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o objęciu poręczeniami
Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych, a w drugiej
kolejności na spłatę skapitalizowanych odsetek od kredytu, następnie zaś na spłatę kredytu.
2. Środki zaliczone na spłatę zadłużenia kredytobiorcy wobec Skarbu Państwa
z tytułu wykonania przez Skarb Państwa umów poręczenia, o których mowa
w ust. 1, nie stanowią nadwyżki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4.
3. Jeżeli kredytobiorca w okresie spłaty kredytu dokona wpłat
przekraczających miesięczny poziom określony w art. 8, bank zalicza dodatkowe
wpłaty w pierwszej kolejności na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami.

Art. 10. 1. Na wniosek kredytobiorcy zadłużenie z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych podlega umorzeniu przez bank
w części odpowiadającej:
1) nadwyżce przypadającego na dany lokal zadłużenia z tytułu kredytu
i skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupienia odsetek
od kredytu ponad wartość lokalu określoną zgodnie z ust. 2, ustalonej na dzień
31 marca 1996 r.;
2) nadwyżce, o której mowa w pkt 1, ustalonej po dniu 31 marca 1996 r.
w wypadku rezygnacji przez członka spółdzielni mieszkaniowej
z członkostwa w spółdzielni i postawienia lokalu mieszkalnego do jej
dyspozycji;
3) nadwyżce, o której mowa w pkt 1, ustalonej po dniu 31 marca 1996 r.,
powiększonej o nominalną kwotę umorzenia kredytu dokonanego przy
ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy – w wypadku przekształcenia
spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe albo
przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa
własności lokalu mieszkalnego, pod warunkiem ograniczenia przez
spółdzielnię mieszkaniową żądania uzupełnienia przez członka wkładu budowlanego do przypadających na dany lokal: kwoty kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami, kwoty zadłużenia z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu oraz
nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym
rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi do budżetu państwa;
4) nadwyżce miesięcznej spłaty ponad minimalną jej wysokość określoną
w art. 7, 8 i 11, z zastrzeżeniem art. 9a ust. 2;
5) równowartości 70% zadłużenia po spłacie całości kredytu wraz ze
skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego
wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu, jeżeli
spłata ta nastąpi do dnia 31 grudnia 2017 r., z tym że w przypadku
spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi spółdzielni
przysługuje roszczenie o przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu
z lokatorskiego na własnościowe albo o przeniesienie przez spółdzielnię na
rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego z ograniczeniem żądania
przez spółdzielnię mieszkaniową uzupełnienia wkładu budowlanego do
przypadającej na dany lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu
dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która podlega
zwrotowi do budżetu państwa.
1a. Spółdzielnia mieszkaniowa przekazuje do banku środki wpłacone przez
członków spółdzielni z tytułu zwrotu nominalnych kwot umorzeń kredytu,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
1b. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1a, zwrot
następuje wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.
2. Wartość lokalu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi iloczyn powierzchni
użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych ostatnio ogłoszonego przez wojewodę na
podstawie przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182 i 1309).
3. Jeżeli kredytobiorca dokonywał w danym roku systematycznych,
terminowych spłat kredytu wraz z odsetkami w wysokości wynikającej z art. 7, 8 i 11, odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa nie podlegają oprocentowaniu.
4. (uchylony)

Art. 10a. 1. Na wniosek kredytobiorcy, który od dnia 1 stycznia 1998 r. lub
od każdego kwartału następującego po I kwartale 1998 r., lecz nie później niż od
dnia 1 stycznia 2006 r., dokonywał przez 20 lat systematycznej i terminowej spłaty
kredytu, w wysokości wynikającej z art. 7 i 8, bank umarza w ciężar budżetu
państwa pozostałe zadłużenie z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu
przejściowego wykupu odsetek od kredytu, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Warunek dokonywania przez kredytobiorcę systematycznej i terminowej
spłaty w ciągu 20 lat kredytu, o którym mowa w ust. 1, uważa się za spełniony
także wtedy, gdy w tym okresie opóźnienie w spłacie kredytu dotyczyć będzie nie
więcej niż 4 kwartałów.
3. Do spłaty pozostałego po 20 latach systematycznej i terminowej spłaty
zadłużenia z tytułu kredytu mają zastosowanie przepisy ustawy, z pominięciem
przepisów dotyczących przejściowego wykupienia odsetek oraz przepisów art. 8a
i art. 9 ust. 1.

Art. 10b. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe
warunki i tryb stosowania oraz sposób rozliczeń umorzeń zadłużenia z tytułu
przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów
mieszkaniowych, o których mowa w art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 10a i art. 11
ust. 3 i 6, a także sposób rozliczeń z tytułu umorzenia w ciężar budżetu państwa
i z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek skapitalizowanych,
o których mowa w art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6, oraz z tytułu zmniejszenia zadłużenia
z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umorzenia zadłużenia z tytułu odsetek
przejściowo wykupionych, o których mowa w art. 11b, uwzględniając zapewnienie
sprawności udzielania pomocy państwa w tym zakresie.
2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, powinno określać
w szczególności:
1) terminy składania wniosków o umorzenie;
2) terminy dokonywania umorzeń i zmniejszenia stanu zadłużenia z tytułu
skapitalizowanych odsetek;
3) wzory rozliczeń z tytułu umorzeń.

Art. 11. 1. Roczne spłaty kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych na
podstawie umów określających równocześnie 40-letni okres spłaty kredytu i roczne
obciążenie w wysokości 1% aktualnej wartości mieszkań zajmowanych na
warunkach lokatorskich lub 2% aktualnej wartości mieszkań zajmowanych na
warunkach własnościowych, nie mogą być niższe od ilorazu kwoty zadłużenia
z tytułu kredytu i odsetek, w tym odsetek przejściowo wykupionych ze środków
budżetu państwa, na koniec roku poprzedniego oraz liczby lat, jaka pozostała do
zakończenia okresu spłaty kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Wysokość obciążeń, o których mowa w ust. 1, podlega korekcie w związku
z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.
3. Na wniosek kredytobiorcy kredyty, o których mowa w ust. 1, mogą być
także spłacane na zasadach określonych w art. 7. W takim przypadku nadwyżka
przypadającego na dany lokal zadłużenia z tytułu kredytu i skapitalizowanych
odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek ponad wartość lokalu,
ustaloną według zasad określonych w art. 10 ust. 2, podlega w pierwszej kolejności
umorzeniu w odniesieniu do przejściowo wykupionych odsetek, a następnie
wykupieniu ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek.
4. Kwota odsetek podlegająca umorzeniu lub wykupieniu oraz wartość lokalu
ustalane są na dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Na wniosek kredytobiorcy bank może ustalić zasady stopniowego
zwiększania obciążeń z tytułu spłaty kredytów, o których mowa w ust. 1, przy
założeniu, że najpóźniej w ciągu 2 lat od złożenia wniosku zostanie spełniony
warunek, o którym mowa w ust. 1.
6. Na wniosek kredytobiorcy, który do dnia 31 grudnia 2017 r. dokona spłaty
kredytu, o którym mowa w ust. 1, wraz z 30% odsetek przejściowo wykupionych
przez budżet państwa oraz 30% odsetek skapitalizowanych naliczonych po dniu
30 czerwca 1993 r., pozostałe 70% odsetek przejściowo wykupionych podlega
umorzeniu, a 70% skapitalizowanych odsetek podlega wykupieniu przez budżet
państwa. W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi
spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie tego prawa do lokalu na
własnościowe prawo do lokalu albo o przeniesienie przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego, na warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.

Art. 11a. W 2003 r. wysokość normatywu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
wynosi 2,53 zł.

Art. 11b. Kredytobiorcy, dokonującemu spłaty zadłużenia na warunkach,
o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz art. 11 ust. 6, zmniejsza się o 50%
zadłużenie z tytułu odsetek skapitalizowanych oraz umarza się 50% zadłużenia
z tytułu przejściowego wykupienia odsetek, stanowiących podstawę do
zastosowania art. 10 ust. 1 pkt 5 i art. 11 ust. 6 ustawy.

Art. 11c. Z budżetu państwa przeznacza się środki finansowe na spłatę
wierzytelności banków z tytułu zmniejszenia zadłużenia z tytułu
skapitalizowanych odsetek, o których mowa w art. 11b.

Art. 11d. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na
własnościowe prawo do lokalu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz
w art. 11 ust. 6, następuje w drodze zawarcia między członkiem a spółdzielnią
umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez członka wniosku o przekształcenie
tego prawa. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Art. 11e. 1. Spółdzielnia zawiera umowę o przeniesienie prawa własności
lokalu mieszkalnego, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 i 5 oraz w art. 11 ust. 6,
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że
nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018
r. poz. 2204, z późn. zm.) lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub
użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub
wybudowali go jej poprzednicy prawni.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia wejścia w życie uchwały
zarządu określającej przedmiot odrębnej własności lokali, o której mowa w art. 42
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, albo od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu, w przypadku gdy uchwała ta została zaskarżona do sądu.

Art. 12. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, warunki
objęcia pomocą państwa, na zasadach określonych w art. 7, spłaty kredytów
mieszkaniowych zaciągniętych do dnia 31 marca 1996 r. na dokończenie
inwestycji mieszkaniowych rozpoczętych przed dniem 31 grudnia 1994 r.
i zasiedlenie wybudowanych mieszkań, których zasiedlenie nie było możliwe przez
okres nie krótszy niż 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 12a. Na wniosek kredytobiorcy, którego mieszkanie (dom jednorodzinny) zostało uszkodzone lub zniszczone w wyniku powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r., bank zawiesza spłatę kredytu wraz z odsetkami do dnia
31 lipca 1998 r., bez względu na wysokość dochodu jego gospodarstwa domowego.

Art. 12b. 1. Na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wyrażającego
zgodę na spłatę zadłużenia z tytułu kredytu lub kredytów zaciągniętych przez
spółdzielnię mieszkaniową, spółdzielnia może dokonać za swoich członków spłat,
o których mowa w art. 11b.
2. Po dokonaniu spłat, o których mowa w ust. 1, spółdzielni przysługuje
roszczenie do członków o zwrot środków finansowych stanowiących
równowartość dokonanej spłaty. Spółdzielnia nie może żądać od członków, za
których dokonała spłaty zadłużenia na warunkach określonych w art. 11b, spłat
wyższych od tych jakie ciążyłyby na członku gdyby spłacał zadłużenie na
podstawie art. 7 i art. 11.

Art. 13. (pominięty).

Art. 14. W zakresie uregulowanym ustawą tracą moc przepisy ustawy z dnia
28 grudnia 1989 r. o uporządkowaniu stosunków kredytowych (Dz. U. poz. 440,
z 1992 r. poz. 85 oraz z 1993 r. poz. 181).

Art. 15. (pominięty).

Art. 16. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1996 r.