Wejscie w życie: 24 grudnia 2002

Ostatnia Zmiana: 29 luty 2020

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

Art. 1. Ustawa określa zasady i warunki restrukturyzacji przedsiębiorców
o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy, a także tryb postępowania w sprawach
restrukturyzacji.

Art. 2. 1. Restrukturyzacją mogą być objęci przedsiębiorcy w rozumieniu
art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności
gospodarczej (Dz. U. poz. 1178, z późn. zm.1):
1) którzy znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu art. 15 ust.
2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu
pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1177 i 1271 oraz z 2003
r. poz. 1537, 1840, 1850 i 2261); oraz
2) u których liczba osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy – na
dzień 30 czerwca 2002 r. – przekracza 1000.
2. Przepisów ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców:
1) wpisanych do właściwego rejestru lub ewidencji w okresie 2 lat przed dniem
złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, z
zastrzeżeniem przepisów rozdziału 10;
2) wobec których ogłoszono upadłość albo otwarto postępowanie likwidacyjne.

Art. 3. 1. Przez restrukturyzację należy rozumieć wszczęcie i przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego w celu przywrócenia przedsiębiorcy
długookresowej zdolności do konkurowania na rynku.
2. Restrukturyzacja może obejmować:
1) zobowiązania cywilnoprawne według stanu na dzień 30 czerwca 2002 r.;
2) zobowiązania publicznoprawne na zasadach określonych w rozdziale 5 lub 5a;
3) majątek;
4) zatrudnienie.

Art. 4. 1. W okresie obowiązywania ustawy przedsiębiorca może zostać
objęty restrukturyzacją na podstawie jej przepisów tylko jeden raz.
2. Postępowania restrukturyzacyjne prowadzone przez przedsiębiorcę na
podstawie przepisów ustaw:
1) z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do
funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych
uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. poz. 1112, z 2001 r. poz.
41 i 1802, z 2002 r. poz. 1826 i 2020 oraz z 2003 r. poz. 844),
2) z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego
potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2011),
3) z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1752),
4) z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2017 r. poz. 680 i 1529),
5) z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (Dz. U.
poz. 1196, z późn. zm.),
6) z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności
publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2042), zwanej
dalej „ustawą o restrukturyzacji należności publicznoprawnych”
– podlegają zawieszeniu, z zastrzeżeniem art. 30 ust. 1, z dniem wydania
postanowienia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.

Art. 5. 1. W celu wsparcia restrukturyzacji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,
zwana dalej „Agencją”, może udzielać przedsiębiorcy objętemu restrukturyzacją
pożyczek i poręczeń, przewidzianych w zatwierdzonym planie restrukturyzacji, na
zasadach określonych w art. 21.
2. Udzielenie pożyczki lub poręczenia następuje po uzyskaniu przez Agencję
środków finansowych na ten cel ze źródła, o którym mowa w art. 56 ust. 1.

Art. 6. 1. Do postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
2. Postępowanie restrukturyzacyjne jest prowadzone z zachowaniem
przepisów ustawy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4.

Art. 7. 1. Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia jego
zakończenia albo umorzenia nie może być ogłoszona upadłość przedsiębiorcy
objętego restrukturyzacją.
2. Jeżeli postępowanie restrukturyzacyjne wszczęto po dniu złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości a przed dniem ogłoszenia upadłości, postępowanie w
przedmiocie ogłoszenia upadłości podlega zawieszeniu.
3. Od dnia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego do przedsiębiorców
objętych restrukturyzacją nie stosuje się przepisów o obowiązku złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości.

Art. 8. 1. Organem właściwym w sprawach restrukturyzacji jest minister
właściwy do spraw gospodarki.
2. Funkcje organu administracji publicznej w zakresie zadań wynikających z
ustawy wykonuje również Prezes Zarządu Agencji, zwany dalej „Prezesem
Agencji”, przy pomocy Agencji.

Art. 9. Minister właściwy do spraw gospodarki:
1) sprawuje nadzór nad wykonaniem ustawy;
2) jest organem wyższego stopnia wobec Prezesa Agencji w zakresie decyzji
wydanych na podstawie ustawy.

Art. 10. 1. Prezes Agencji:
1) wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;
2) wydaje postanowienie o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania
restrukturyzacyjnego bez rozpoznania;
3) wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
4) wydaje decyzję o warunkach i trybie restrukturyzacji, zwaną dalej „decyzją o
restrukturyzacji”;
5) wydaje decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
6) wydaje decyzję o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
7) sprawuje nadzór nad realizacją postępowania restrukturyzacyjnego przez
przedsiębiorcę;
8) wydaje decyzję o przyznaniu lub pozbawieniu spółki statusu spółki w
restrukturyzacji;
8a) wydaje decyzję zatwierdzającą plan spłaty przejętych zobowiązań przez
Operatora, o którym mowa w art. 32e, a także zakres ich umorzeń;
9) sprawuje nadzór nad realizacją planu restrukturyzacji przez spółkę, której
przyznano status spółki w restrukturyzacji, zwaną dalej „spółką w
restrukturyzacji”;
10) wykonuje inne zadania określone w ustawie.
2. Prezes Agencji sporządza co 3 miesiące listy:
1) przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o restrukturyzacji;
2) przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o zakończeniu
postępowania restrukturyzacyjnego;
3) przedsiębiorców, w stosunku do których wydano decyzje o umorzeniu
postępowania restrukturyzacyjnego;
4) spółek w restrukturyzacji.
3. Listy, o których mowa w ust. 2, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”.
4. Prezes Agencji sporządza półroczne i roczne sprawozdania z realizacji
postępowań restrukturyzacyjnych i kosztów tych postępowań oraz przedkłada je
ministrowi właściwemu do spraw gospodarki oraz Prezesowi Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – odpowiednio w terminie do dnia 31 lipca oraz w
terminie do dnia 28 lutego następnego roku.

Art. 11. 1. Prezes Agencji wszczyna postępowanie restrukturyzacyjne na
wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 1, z
zastrzeżeniem art. 14.
2. Prezes Agencji odmawia wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego, jeżeli:
1) przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1;
2) wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego nie zawiera
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2.

Art. 12. 1. Postępowanie restrukturyzacyjne może być wszczęte do dnia
31 grudnia 2003 r. na wniosek przedsiębiorcy złożony w terminie do 30 dni od dnia
wejścia w życie ustawy.
2. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 1, pozostawia się bez rozpoznania.

Art. 13. 1. Wniosek przedsiębiorcy o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego zawiera następujące informacje:
1) nazwę albo firmę oraz miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;
2) nazwę albo firmę oraz siedzibę wspólników, a także imiona i nazwiska oraz
miejsca zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania bez ograniczenia;
3) osoby uprawnione do reprezentowania osoby prawnej – gdy wnioskodawcą jest osoba prawna;
4) miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz miejsce położenia majątku;
5) okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie;
6) wskazanie składników majątku, które mogą stanowić zabezpieczenie kosztów
postępowania restrukturyzacyjnego;
7) liczbę osób świadczących u przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy;
8) liczbę osób wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorcy na podstawie umów
cywilnoprawnych zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) wyciąg z księgi udziałów – w przypadku spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością;
2) wykaz akcjonariuszy, którzy posiadają więcej niż 5% akcji imiennych, wraz z
informacją o wielkości udziału w kapitale zakładowym Skarbu Państwa i
spółek, w których Skarb Państwa ma co najmniej 50% akcji lub udziałów;
3) sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
sporządzone na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz sprawozdanie o przychodach,
kosztach i wyniku finansowym sporządzone w ramach obowiązków
statystycznych, ostatnie przed dniem złożenia wniosku;
4) kopię ewidencji środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych w
rozumieniu przepisów o rachunkowości, wraz z informacją o ustanowionych
na nich obciążeniach;
5) spis dłużników z podaniem wysokości długu każdego z nich, według stanu
bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę zabezpieczeń;
6) spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych ze wskazaniem kwot
zaległości, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., a także listę
zabezpieczeń tych wierzytelności;
7) spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych, z podaniem wysokości
wierzytelności każdego z nich, według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca
2002 r., oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
8) wykaz zobowiązań pozabilansowych z podaniem wysokości każdego z nich,
według stanu bieżącego i na dzień 30 czerwca 2002 r., oraz listę zabezpieczeń
tych zobowiązań;
9) kopie tytułów egzekucyjnych wystawionych wobec przedsiębiorcy, w tym z
tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.
3. W terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku przedsiębiorca jest
obowiązany przekazać Prezesowi Agencji:
1) plan restrukturyzacji;
2) projekt ugody restrukturyzacyjnej, o której mowa w art. 22;
3) sprawozdanie finansowe za 2002 r.;
4) spis zobowiązań publicznoprawnych, z podziałem na poszczególne tytuły i
lata oraz ze wskazaniem kwot zaległości, odsetek za zwłokę i opłat
prolongacyjnych, a także listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
5) spis zobowiązań cywilnoprawnych, z podziałem na wierzycieli, tytuły, lata,
oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
6) spis wierzytelności, z podziałem na dłużników, tytuły i lata, oraz listę
zabezpieczeń;
7) inne dokumenty i informacje wymagane zgodnie z przepisami o warunkach
dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Art. 14. 1. Z wnioskiem o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego
może wystąpić również organ założycielski przedsiębiorcy. Do wniosku organu
założycielskiego stosuje się odpowiednio art. 12 i art. 13 ust. 1 pkt 1–5.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji wzywa
przedsiębiorcę, którego dotyczy wniosek, do wyrażenia, w terminie 14 dni,
pisemnej zgody na wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz przekazania
informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 6–8 i w ust. 2.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca przekazuje
Prezesowi Agencji w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wyrażenia
pisemnej zgody, o której mowa w ust. 2, dokumenty i informacje, o których mowa
w art. 13 ust. 3.
4. W przypadku niewyrażenia przez przedsiębiorcę zgody na wszczęcie
postępowania restrukturyzacyjnego w terminie określonym w ust. 2, Prezes
Agencji pozostawia wniosek organu założycielskiego bez rozpoznania.

Art. 15. 1. Plan restrukturyzacji, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1,
zawiera:
1) szczegółowy opis sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;
2) analizę przyczyn wystąpienia trudnej sytuacji ekonomicznej, o której mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 1;
3) analizę rynku, na którym działa przedsiębiorca;
4) wskazanie zamierzonych działań przedsiębiorcy, mających na celu naprawę
jego sytuacji ekonomicznej, w tym działań w zakresie restrukturyzacji
majątku i zatrudnienia, oraz umożliwiających funkcjonowanie w warunkach
gospodarki rynkowej i terminowe regulowanie zobowiązań publicznoprawnych;
5) określenie stanu ekonomicznego przedsiębiorcy, jaki ma być osiągnięty po
przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
6) określenie źródeł finansowania działań, o których mowa w pkt 4, z
uwzględnieniem pomocy publicznej niezbędnej do przeprowadzenia
postępowania restrukturyzacyjnego, o jaką przedsiębiorca zamierza się
ubiegać, z podaniem jej wielkości, źródeł, formy, terminu i podstawy prawnej.
2. Plan restrukturyzacji podlega uzgodnieniom między Prezesem Agencji i
przedsiębiorcą, a jeżeli wnioskodawcą jest organ założycielski przedsiębiorcy –
również tym organem.
3. Przebieg i wyniki uzgodnień dokumentuje się w formie protokołu
podpisanego przez osoby upoważnione.
4. Uzgodniony plan restrukturyzacji Prezes Agencji przesyła niezwłocznie
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w celu wydania opinii –
zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiębiorców. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów wydaje opinię w terminie do 28 dni od dnia otrzymania planu
restrukturyzacji.

Art. 16. 1. Prezes Agencji może zlecić:
1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego przedłożonego przez
przedsiębiorcę – powołanemu w tym celu biegłemu rewidentowi;
2) dokonanie wyceny majątku przedsiębiorcy – powołanemu w tym celu
rzeczoznawcy majątkowemu.
2. Zlecenie przeprowadzenia badania oraz dokonania wyceny majątku, o
których mowa w ust. 1, następuje z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych.
3. Koszty badania sprawozdań finansowych i dokonania wyceny majątku
stanowią koszt uzyskania przychodu Agencji, w rozumieniu przepisów o podatku
dochodowym od osób prawnych.

Art. 17. 1. Prezes Agencji może uzależnić wydanie decyzji o restrukturyzacji od:
1) powołania wskazanych przez siebie osób do organów kontroli i nadzoru
przedsiębiorcy w celu zapewnienia realizacji funkcji, o której mowa w art. 10
ust. 1 pkt 7, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia i
zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;
2) objęcia planem restrukturyzacji przeniesienia własności składników majątku,
o których mowa w art. 34 ust. 1, lub innych praw z nim związanych przez
przedsiębiorcę na rzecz Skarbu Państwa.
2. Powołanie osób wskazanych przez Prezesa Agencji do pełnienia funkcji w
organach określonych w ust. 1 pkt 1 następuje na zasadach określonych w
odrębnych przepisach.

Art. 18. 1. Prezes Agencji wydaje decyzję o restrukturyzacji, jeżeli z
przedstawionych informacji i dokumentów oraz przeprowadzonych czynności
wynika, że postępowanie restrukturyzacyjne może doprowadzić do naprawy sytuacji finansowej przedsiębiorcy oraz przywrócić jego zdolność do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej.
2. Decyzja o restrukturyzacji podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 19. 1.Decyzja o restrukturyzacji zawiera w szczególności:
1) oznaczenie przedsiębiorcy;
2) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;
3) termin dokonania zabezpieczenia kosztów postępowania
restrukturyzacyjnego;
4) wskazanie składników majątku, które mają stanowić zabezpieczenie kosztów
postępowania restrukturyzacyjnego;
5) termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;
6) zatwierdzenie planu restrukturyzacji;
7) spis zobowiązań publicznoprawnych objętych restrukturyzacją na
szczególnych zasadach, o których mowa w rozdziale 5a;
8) wskazanie Operatora, o którym mowa w art. 32e;
9) wskazanie składników majątku, które mają być przeniesione na własność
Operatora.
2. Postępowanie restrukturyzacyjne powinno być zakończone w terminie 24
miesięcy od dnia wydania decyzji o restrukturyzacji.
3. Jeżeli w decyzji o restrukturyzacji określono termin krótszy niż
wymieniony w ust. 2, na wniosek przedsiębiorcy może on być przedłużony, jednak
nie dłużej niż do terminu, o którym mowa w ust. 2.

Art. 20. Jeżeli przewidywane koszty postępowania restrukturyzacyjnego są
rażąco wysokie w stosunku do możliwych do osiągnięcia efektów restrukturyzacji,
Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne.

Art. 21. 1.Przedsiębiorca, który uzyskał decyzję o restrukturyzacji może
wystąpić z wnioskiem o udzielenie pożyczki lub poręczenia.
2. Wniosek o udzielenie pożyczki lub poręczenia zawiera informacje, o
których mowa w art. 13 ust. 1, oraz określa:
1) rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej;
2) wysokość kwoty pożyczki lub zobowiązania, które ma być objęte
poręczeniem, wraz z terminami ich spłaty;
3) przeznaczenie pożyczki lub środków, których spłata ma być objęta
poręczeniem, celowość realizacji przedsięwzięcia oraz ocenę jego
opłacalności z uwzględnieniem ryzyka towarzyszącego przedsięwzięciu;
4) formy zabezpieczenia pożyczki lub poręczenia;
5) plan finansowy dla przedsięwzięć restrukturyzacyjnych.
3. Prezes Agencji zawiera z przedsiębiorcą umowę o udzielenie pożyczki lub
poręczenia, która określa w szczególności:
1) kwotę przyznanej pożyczki i jej przeznaczenie lub kwotę poręczenia;
2) warunki pożyczki, wysokość oprocentowania, ewentualny okres karencji,
terminy i wysokość rat spłaty pożyczki i oprocentowania;
3) sposób przekazania pożyczki;
4) sankcje za nieterminowe regulowanie spłat pożyczki i oprocentowania;
5) formę zabezpieczenia pożyczki lub poręczenia.

Art. 22. 1. Restrukturyzacja finansowa zobowiązań cywilnoprawnych polega
na zawarciu przez przedsiębiorcę ugody restrukturyzacyjnej z wierzycielami
wierzytelności cywilnoprawnych wymienionymi w spisie, o którym mowa w art.
13 ust. 2 pkt 7.
2. Jeżeli ugoda restrukturyzacyjna nie zostanie zawarta w terminie 2 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o restrukturyzacji, Prezes Agencji umarza postępowanie
restrukturyzacyjne.
3. Do ugody restrukturyzacyjnej nie stosuje się przepisów działu II rozdziału
8 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 23. 1. Ugoda restrukturyzacyjna jest zawarta, jeżeli opowiedzą się za
nią wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych mający łącznie ponad 50%
ogólnej sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom wymienionym w
spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7.
2. Ugoda restrukturyzacyjna wiąże wszystkich wierzycieli wierzytelności
cywilnoprawnych wymienionych w spisie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 7.

Art. 24. 1. Przedmiotem ugody restrukturyzacyjnej może być:
1) restrukturyzacja zobowiązań cywilnoprawnych polegająca w szczególności na:
a) umorzeniu tych zobowiązań w całości lub w części,
b) rozłożeniu spłaty tych zobowiązań na raty,
c) odroczeniu spłaty tych zobowiązań;
2) zobowiązanie się wierzycieli do podjęcia działań w celu wsparcia realizacji
planu restrukturyzacji, w szczególności przez:
a) objęcie udziałów albo akcji,
b) zamianę wierzytelności na obligacje lub inne tytuły obligacyjne,
c) zawarcie umów o współpracę,
d) udzielenie przedsiębiorcy kredytów, pożyczek, gwarancji lub poręczeń.
2. Warunki ugody restrukturyzacyjnej mogą być zróżnicowane, w zakresie
wskazanym w ust. 1 pkt 1, w stosunku do określonych grup wierzycieli – z
zachowaniem równoprawnego traktowania uczestników ugody.

Art. 25. 1.Ugodę restrukturyzacyjną zawiera się, pod rygorem nieważności,
w formie pisemnej.
2. Przedsiębiorca przekazuje ugodę restrukturyzacyjną Prezesowi Agencji w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
3. Ugoda restrukturyzacyjna może być wypowiedziana w czasie
postępowania restrukturyzacyjnego tylko z ważnych powodów, jeżeli
wypowiedzenia dokonają wierzyciele wierzytelności cywilnoprawnych mający
łącznie ponad 50% ogólnej sumy wierzytelności objętych ugodą.
4. W przypadku wypowiedzenia ugody restrukturyzacyjnej Prezes Agencji
umarza postępowanie restrukturyzacyjne.

Art. 26. 1. Kwota umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych
przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją nie stanowi przychodu w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Wysokość umorzonych zobowiązań cywilnoprawnych, z wyjątkiem
odsetek, w tym skapitalizowanych, stanowi koszt uzyskania przychodu wierzyciela
przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym:
1) w całości, gdy wierzytelność była uprzednio zaliczona do przychodów należnych;
2) w 50%, gdy wierzytelność powstała w wyniku udzielenia kredytu lub
pożyczki przez bank lub jednostkę organizacyjną uprawnioną do udzielania
kredytów lub pożyczek, na podstawie odrębnych ustaw regulujących zasady
ich funkcjonowania, oraz Agencję.

Art. 27. Restrukturyzacja należności publicznoprawnych jest dokonywana
w zakresie, na zasadach i w trybie określonych w przepisach ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego
rozdziału i rozdziału 5a.

Art. 28. Do wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, albo zgody, o której
mowa w art. 14 ust. 2, przedsiębiorca dołącza kopie wniosków o wszczęcie
postępowania restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 12 ustawy
o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, skierowanych do właściwych
organów restrukturyzacyjnych, zwanych dalej „organami restrukturyzacyjnymi
należności publicznoprawnych”, albo oświadczenie, że nie korzysta
z restrukturyzacji należności publicznoprawnych.

Art. 29. 1.Prezes Agencji niezwłocznie informuje organy restrukturyzacyjne
należności publicznoprawnych o złożeniu wniosku o wszczęcie postępowania
restrukturyzacyjnego w trybie niniejszej ustawy.
2. Prezes Agencji doręcza właściwym dla przedsiębiorcy organom
restrukturyzacyjnym należności publicznoprawnych odpisy:
1) postanowienia o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego;
2) postanowienia o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania
restrukturyzacyjnego bez rozpoznania;
3) decyzji o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
4) decyzji o restrukturyzacji;
5) decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
6) decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.

Art. 30. 1. Złożenie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1, albo wyrażenie
zgody, o której mowa w art. 14 ust. 2, powoduje zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na podstawie ustawy o restrukturyzacji należności
publicznoprawnych do dnia otrzymania przez organ restrukturyzacyjny należności
publicznoprawnych odpisu:
1) postanowienia o pozostawieniu wniosku o wszczęcie postępowania
restrukturyzacyjnego bez rozpoznania;
2) decyzji o odmowie wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
3) decyzji o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego, w przypadkach
określonych w art. 20, art. 22 ust. 2, art. 25 ust. 4 i w art. 45 ust. 1 i 2;
4) decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Zawieszenie postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego na
podstawie ustawy o restrukturyzacji należności publicznoprawnych:
1) powoduje zawieszenie obowiązku uiszczenia opłaty restrukturyzacyjnej, o
której mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy;
2) wstrzymuje bieg terminów w niej przewidzianych.

Art. 31. 1.W przypadku otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 30
ust. 1 pkt 4, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych wydaje
decyzję stwierdzającą umorzenie należności publicznoprawnych, jeżeli spełnione
są warunki, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o restrukturyzacji
należności publicznoprawnych.
2. Decyzja o umorzeniu należności publicznoprawnych jest wydawana w
terminie 45 dni od dnia otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4.
3. W przypadku otrzymania odpisu postanowienia albo decyzji, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2, organ restrukturyzacyjny należności
publicznoprawnych podejmuje zawieszone postępowanie.
4. W przypadku otrzymania odpisu decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt
3, organ restrukturyzacyjny należności publicznoprawnych wydaje decyzję o
umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego należności publicznoprawnych.

Art. 32. Do przedsiębiorcy, wobec którego Prezes Agencji wydał decyzję
o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, nie stosuje się przepisów o opłacie restrukturyzacyjnej, o której mowa w ustawie o restrukturyzacji należności publicznoprawnych.

Art. 32a. 1. Restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych na
szczególnych zasadach, zwanej dalej „restrukturyzacją na szczególnych zasadach”,
podlegają znane na dzień 30 czerwca 2003 r. następujące należności
publicznoprawne:
1) z tytułu podatków wobec budżetu państwa, należności celnych oraz wpłat
z zysku na rzecz Skarbu Państwa,
2) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez
płatnika, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych,
3) wobec Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– niepodlegające restrukturyzacji albo w stosunku do których nie zostało wszczęte
postępowanie restrukturyzacyjne na podstawie przepisów ustawy o restrukturyzacji
należności publicznoprawnych;
4) z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu
środowiska (Dz. U. z 1994 r. poz. 196, z późn. zm.), opłat za korzystanie ze
środowiska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. poz. 150, z późn. zm.) oraz
opłat za szczególne korzystanie z wód w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 230, z późn. zm.) stanowiących przychody Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i
gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powiatów i budżetów gmin;
5) z tytułu administracyjnych kar pieniężnych określonych w przepisach ustaw
wymienionych w pkt 4;
6) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w części
stanowiącej dochód budżetu państwa;
7) z tytułu odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej,
kosztów upomnienia oraz kosztów egzekucyjnych, od zaległości
wymienionych w pkt 1–6.
2. Nie podlegają restrukturyzacji zaległości z tytułu składki na ubezpieczenie
emerytalne.
3. Nie podlegają restrukturyzacji również zaległości podatkowe i celne
określone w decyzji właściwego organu podatkowego lub organu celnego oraz
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat do Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz opłat i kar dla Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetów powiatów i budżetów
gmin, oraz opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, określone
w wyniku postępowania kontrolnego, jeżeli zaległości te zostały określone jako
wynikające z czynności prawnych mających na celu obejście przepisów
podatkowych, o należnościach celnych, o ubezpieczeniach społecznych lub
przepisów dotyczących wymiaru i poboru tych należności.

Art. 32b. Znane na dzień 30 czerwca 2003 r. zaległości we wpłatach składek
na ubezpieczenie emerytalne, składek na ubezpieczenia społeczne w części
finansowanej przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne,
wraz z odsetkami za zwłokę, podlegają spłacie przez przedsiębiorcę, który złożył
wniosek, o którym mowa w art. 32g ust. 1, w terminie 24 miesięcy od dnia wydania
decyzji o restrukturyzacji.

Art. 32c. 1. Restrukturyzację na szczególnych zasadach stosuje się
odpowiednio do należności od przedsiębiorców z tytułu zobowiązań podatkowych
stanowiących dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli organ
stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego podejmie, na wniosek
przedsiębiorcy, uchwałę o restrukturyzacji tych należności.
2. Restrukturyzacja należności jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie niniejszego rozdziału nie uprawnia tych jednostek do rekompensaty
ubytku ich dochodów z tego tytułu przez budżet państwa.

Art. 32d. Warunkiem restrukturyzacji na szczególnych zasadach jest wydanie
przez Prezesa Agencji postanowienia o wszczęciu postępowania
restrukturyzacyjnego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, oraz przeniesienie
przez przedsiębiorcę na Operatora własności części majątku, nieobciążonego
hipoteką lub zastawem na rzecz osób trzecich niebędących organem
restrukturyzacyjnym należności publicznoprawnych, zwanym dalej „Wierzycielem”, stanowiącego równowartość co najmniej 25% kwoty należności
zgłoszonych do restrukturyzacji.

Art. 32e. 1. Prezes Agencji, przed wskazaniem Operatora w decyzji o
restrukturyzacji, jest obowiązany uzyskać zgodę spółki na pełnienie przez nią
funkcji Operatora.
2. Operator nie może posiadać, na dzień wydania decyzji o restrukturyzacji,
zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz składek
na ubezpieczenia społeczne.
3. Operatorem może być wyłącznie spółka kapitałowa, w której Skarb
Państwa lub Agencja posiada 100% udziałów lub akcji, albo Skarb Państwa i
Agencja posiadają łącznie 100% udziałów lub akcji.

Art. 32f. 1. Restrukturyzacja na szczególnych zasadach polega na:
1) przejęciu od przedsiębiorcy przez Operatora:
a) zobowiązań przedsiębiorcy, o których mowa w art. 32a ust. 1 lub art. 32c ust. 1,
b) składników majątku przedsiębiorcy,
2) umorzeniu Operatorowi przejętych zobowiązań przedsiębiorcy
– na warunkach określonych w niniejszym rozdziale.
2. Przejęcie przez Operatora zobowiązań przedsiębiorcy następuje z mocy
prawa z dniem przeniesienia na niego własności składników majątku według ich
wartości księgowej; z tym dniem wygasają także zabezpieczenia tych zobowiązań
na majątku lub prawach przedsiębiorcy, ustanowione przez Wierzyciela.
3. Przedsiębiorca nie odpowiada za zobowiązania przejęte przez Operatora.
Odmienne zastrzeżenie umowne jest nieważne.

Art. 32g. 1. Przedsiębiorca składa do Prezesa Agencji wniosek o
restrukturyzację na szczególnych zasadach.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać informacje określone
w art. 13 ust. 1 pkt 1–3.
3. Przedsiębiorca, składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest
obowiązany dołączyć do niego zmiany wprowadzone do planu restrukturyzacji,
o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1, zawierające:
1) wskazanie składników majątku proponowanych do przeniesienia na własność
Operatora;
2) spis zobowiązań publicznoprawnych proponowanych do objęcia
restrukturyzacją na szczególnych zasadach, ze wskazaniem Wierzycieli oraz
zabezpieczeń tych zobowiązań;
3) aktualizację określenia stanu ekonomicznego przedsiębiorcy, jaki ma być
osiągnięty po przeprowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego;
4) informację o podjęciu uchwały, o której mowa w art. 32c ust. 1.

Art. 32h. 1. Decyzja o restrukturyzacji w części dotyczącej restrukturyzacji
na szczególnych zasadach wymaga zgody Wierzyciela. Prezes Agencji przekazuje
decyzję Wierzycielowi i Operatorowi.
2. Wyrażenie przez Wierzyciela zgody, o której mowa w ust. 1, oznacza
zgodę na wygaśnięcie ustanowionych przez niego zabezpieczeń, o których mowa
w art. 32f ust. 2.

Art. 32i. 1. W terminie 9 miesięcy od dnia przejęcia przez Operatora
zobowiązań przedsiębiorcy Operator jest obowiązany do przedłożenia Prezesowi
Agencji uzgodnionego z Wierzycielami planu spłaty przejętych zobowiązań
publicznoprawnych wraz ze wskazaniem zobowiązań przewidzianych do
umorzenia.
2. Plan spłaty przejętych zobowiązań, o którym mowa w ust. 1, a także zakres
ich umorzeń zatwierdza, w drodze decyzji, Prezes Agencji. Decyzję Prezes Agencji
przekazuje niezwłocznie Wierzycielowi.
3. Umorzenie zobowiązań przypadających poszczególnym Wierzycielom
dokonywane jest proporcjonalnie do udziału należności każdego z Wierzycieli w
ogólnej kwocie zobowiązań podlegających umorzeniu.
4. Decyzję o umorzeniu należności publicznoprawnych wymienionych
w decyzji, o której mowa w ust. 2, wydaje Wierzyciel w zakresie wynikającym z
tej decyzji, po wykonaniu przez Operatora planu spłaty przejętych przez niego
zobowiązań.
5. (uchylony)

Art. 32j. 1. Operator przekazuje Wierzycielom środki pieniężne określone w
art. 32i, uzyskane w wyniku gospodarowania przejętym majątkiem i jego zbycia,
pomniejszone o koszty poniesione z tych tytułów.
2. Operator dokonuje podziału środków pieniężnych, o których mowa w ust.
1, na zaspokojenie zobowiązań przypadających poszczególnym Wierzycielom,
proporcjonalnie do udziału należności każdego z tych Wierzycieli w ogólnej
kwocie przejętych przez niego zobowiązań.
3. Operator jest obowiązany do prowadzenia odrębnej ewidencji przychodów
i wydatków związanych z gospodarowaniem i zbyciem przejętego majątku.

Art. 32k. 1. W okresie 12 miesięcy od dnia przejęcia przez Operatora
zobowiązań przedsiębiorcy wobec tego Operatora:
1) nie może być ogłoszona upadłość;
2) nie stosuje się przepisów o obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
3) nie wymierza się i nie pobiera opłat za korzystanie ze środowiska
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) od przejętego majątku;
4) nie nalicza się odsetek za zwłokę od przejętych zobowiązań;
5) nie wszczyna się i nie prowadzi postępowania egzekucyjnego dotyczącego
przejętych zobowiązań.
2. W okresie 12 miesięcy od dnia przejęcia przez Operatora zobowiązań
przedsiębiorcy do nabywcy majątku przejętego przez Operatora nie stosuje się
przepisów art. 112 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.
U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.).

Art. 32l. W dniu przejęcia przez Operatora składników majątku i zobowiązań
przedsiębiorcy na zasadach określonych w niniejszym rozdziale oraz w dniu zbycia
tego majątku i spłaty tych zobowiązań przez Operatora, a także ich umorzenia
w trybie art. 32i ust. 4, nie rozpoznaje się przychodów podatkowych oraz kosztów
uzyskania przychodów.

Art. 33. Restrukturyzacja majątku może polegać na przeniesieniu własności
składników majątku przez przedsiębiorcę objętego restrukturyzacją na rzecz
Skarbu Państwa, a także podjęciu innych czynności dotyczących jego majątku,
przewidzianych w planie restrukturyzacji.

Art. 34. 1. Przeniesienie własności, o którym mowa w art. 33, może dotyczyć
składników majątku, które nie są i nie będą wykorzystywane w działalności
gospodarczej przedsiębiorcy i są zbędne dla prawidłowego przeprowadzenia i
zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego zgodnie z planem
restrukturyzacji.
2. Przeniesienie własności składników majątku następuje w drodze umowy
zawartej między przedsiębiorcą i Skarbem Państwa reprezentowanym przez
ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, w terminie określonym
w decyzji o restrukturyzacji.
3. Wartość przeniesionych składników majątku przez przedsiębiorcę na rzecz
Skarbu Państwa na podstawie ustawy stanowi koszt uzyskania przychodu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Art. 35. 1. Nabyte przez Skarb Państwa składniki majątku przedsiębiorcy
mogą być wniesione lub przekazane nieodpłatnie na własność Agencji, na pokrycie
kosztów, o których mowa w art. 57, a także mogą być przekazane przez Skarb
Państwa do odpłatnego korzystania innym podmiotom.
2. Agencja podwyższa kapitał zakładowy o wartość składników majątku, o
którym mowa w ust. 1.

Art. 36. 1. Agencja może utworzyć spółki kapitałowe, wnosząc, na pokrycie
ich kapitału zakładowego, składniki majątku, o których mowa w art. 35.
2. W przypadku utworzenia spółek, o których mowa w ust. 1, poprzez
wniesienie wkładów niepieniężnych zarówno w momencie objęcia udziałów albo
akcji, jak również w momencie ich odpłatnego zbycia nie rozpoznaje się
przychodów podatkowych oraz kosztów uzyskania przychodów.

Art. 37. 1. Jeżeli w zatwierdzonym planie restrukturyzacji przewidziano
rozwiązanie z częścią pracowników stosunku pracy z powodu ograniczenia
zdolności produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji,
reorganizacji, likwidacji stanowisk, oddziałów i wydziałów produkcyjnych,
pracownikom przewidzianym do zwolnienia, którzy nie spełniają warunków
określonych w odrębnych przepisach do uzyskania uprawnień emerytalnorentowych oraz do świadczeń przedemerytalnych, przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 10:
1) jednorazowe bezpłatne szkolenie;
2) świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy;
3) jednorazowa odprawa warunkowa.
2. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, mogą być przyznane przez
pracodawcę tylko jeden raz, na wniosek pracownika, jeżeli przed dniem złożenia wniosku pracownik ten nie korzystał z takich świadczeń oraz oświadczy, że nie będzie z nich korzystał w przyszłości.
3. Świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy jest
przyznawane przez pracodawcę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, na wniosek
pracownika, który oświadczy, że wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy po
zakończeniu okresu, na który to świadczenie przyznano, i rozpocznie szkolenie.
4. W okresie korzystania ze świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu
szkoleniowego pracownikowi przysługuje jednorazowe bezpłatne szkolenie,
finansowane z Funduszu Pracy.
5. Finansowanie z Funduszu Pracy świadczeń, o których mowa w ust. 4,
odbywa się jak dla osób poszukujących pracy, o których mowa w art. 16 ust. 10 pkt
3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. z 2003 r. poz. 514, z późn. zm.).
6. Środki Funduszu Pracy na finansowanie świadczeń, o których mowa w ust.
4, są przekazywane staroście sprawującemu zwierzchnictwo nad powiatowym
urzędem pracy właściwym miejscowo dla przedsiębiorcy, przez dysponenta
Funduszu Pracy, z posiadanej rezerwy, na wniosek tego starosty.
7. Planowany kosztorys szkoleń, uwzględniający liczbę szkolonych
pracowników przedsiębiorcy oraz jednostkowe i łączne koszty szkoleń,
przedsiębiorca przedkłada do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw
pracy, wraz z opinią starosty, o którym mowa w ust. 6.
8. Świadczenie na przekwalifikowanie – kontrakt szkoleniowy jest wypłacane
pracownikowi przez przedsiębiorcę co miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym
rozpoczął on szkolenie, w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika,
obliczanemu jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
9. Od świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego
przedsiębiorca jest obowiązany do dokonywania wpłat składek na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusze celowe – na podstawie i w wysokości określonych w odrębnych przepisach.
10. Odprawa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przysługuje pracownikowi
korzystającemu ze świadczenia na przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego,
który po zakończeniu szkolenia i przed upływem 6 miesięcy od dnia przyznania
tego świadczenia wystąpi do pracodawcy o rozwiązanie stosunku pracy.
11. Odprawa, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest wypłacana przez
przedsiębiorcę w kwocie równej iloczynowi liczby pełnych miesięcy pozostających
do zakończenia 6-miesięcznego okresu pobierania świadczenia na
przekwalifikowanie – kontraktu szkoleniowego oraz wynagrodzenia w wysokości
ustalonej zgodnie z ust. 8, pomniejszonej o kwotę odpowiadającą składkom na
ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, finansowanym przez ubezpieczonego.

Art. 38. 1. Przedsiębiorca objęty restrukturyzacją zatrudnienia nie może
w okresie realizacji planu restrukturyzacji zatrudniać nowych pracowników – z
wyłączeniem osób o specjalistycznych kwalifikacjach, które mogą być zatrudnione
w zakresie przewidzianym w zatwierdzonym planie restrukturyzacji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zatrudniania osób na podstawie
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej oraz kontraktu
menedżerskiego.

Art. 39. Po uprawomocnieniu się decyzji o restrukturyzacji do stosunków
pracy w zakładzie pracy przedsiębiorcy stosuje się odpowiednio przepisy
odrębnych ustaw regulujących skutki ogłoszenia upadłości w zakresie stosunków pracy.

Art. 40. 1. W przypadku przejęcia przez Agencję składników majątku,
w trybie art. 35, Prezes Agencji opracowuje program utworzenia miejsc pracy na
bazie tego majątku.
2. Miejsca pracy, o których mowa w ust. 1, powinny być przeznaczone przede
wszystkim dla zwalnianych pracowników przedsiębiorcy, który dokonał
przeniesienia składników tego majątku.
3. Program, o którym mowa w ust. 1, może przewidywać finansowanie z
Funduszu Pracy kosztów:
1) szkolenia,
2) części wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
– pracowników, o których mowa w ust. 2.
4. Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów, o których mowa w ust. 3, może
odbywać się przez okres i w wysokości przewidzianych w przepisach
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z tym że finansowanie części
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne jest dokonywane na zasadach
określonych dla prac interwencyjnych.
5. Środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa w ust.
3, są przekazywane staroście sprawującemu zwierzchnictwo nad powiatowym
urzędem pracy właściwym dla miejsca położenia majątku, o którym mowa w ust.
1, przez dysponenta Funduszu Pracy z posiadanej rezerwy, na wniosek tego
starosty.
6. Program, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji przedkłada do
zatwierdzenia w części dotyczącej finansowania kosztów z Funduszu Pracy
ministrowi właściwemu do spraw pracy, wraz z opinią starosty, o którym mowa
w ust. 5, uwzględniającą sytuację na lokalnym rynku pracy oraz zgodność
programu z obowiązującymi przepisami.
7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do spółek, o których mowa w art.
36 ust. 1.

Art. 41. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany do:
1) wykonywania planu restrukturyzacji;
2) wykonywania ugody restrukturyzacyjnej;
3) terminowego regulowania bieżących zobowiązań publicznoprawnych, z
zastrzeżeniem ust. 2;
4) (uchylony)
5) składania Prezesowi Agencji kwartalnych sprawozdań z realizacji
obowiązków wymienionych w pkt 1–3.
2. W przypadku realizacji restrukturyzacji należności publicznoprawnych,
zgodnie z przepisami rozdziału 5, przedsiębiorca powinien spełniać warunki wymagane ustawą o restrukturyzacji należności publicznoprawnych do stwierdzenia umorzenia należności publicznoprawnych podlegających
restrukturyzacji na podstawie tej ustawy.

Art. 42. 1. W okresie od dnia doręczenia decyzji o restrukturyzacji do dnia
doręczenia decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego
przedsiębiorca nie może:
1) obejmować akcji lub udziałów w spółkach, jak również tworzyć spółek
niemających osobowości prawnej lub przystępować do takich spółek;
2) zawierać umów o nieodpłatne przekazanie składników majątku do używania
lub używania i pobierania pożytków;
3) dokonywać czynności prawnych zobowiązujących lub rozporządzających
przekraczających zakres zwykłego zarządu;
4) dokonywać czynności prawnych pod tytułem darmym, jak również czynności
prawnych zobowiązujących lub rozporządzających na zasadach
nieekwiwalentnych.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do czynności, o których mowa w art. 22 ust.
1, art. 33 i w art. 53.

Art. 43. 1. Prezes Agencji wydaje decyzję o zakończeniu postępowania
restrukturyzacyjnego, jeżeli został wykonany plan restrukturyzacji oraz ugoda
restrukturyzacyjna. Obowiązek wykonania ugody restrukturyzacyjnej nie dotyczy
płatności odroczonych i rozłożonych na raty przypadających po terminie
wykonania planu restrukturyzacji.
2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 44. Decyzja o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego zawiera
w szczególności:
1) oznaczenie przedsiębiorcy;
2) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;
3) stwierdzenie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego;
4) rozstrzygnięcie o wysokości kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i
sposobach ich pokrycia.

Art. 45. 1.Prezes Agencji umarza postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli
upłynął termin zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego określony w
decyzji o restrukturyzacji, a przedsiębiorca nie wykonał planu restrukturyzacji lub,
z zastrzeżeniem art. 43 ust. 1 zdanie drugie, ugody restrukturyzacyjnej.
2. Prezes Agencji może, przed terminem zakończenia postępowania
restrukturyzacyjnego określonym w decyzji o restrukturyzacji, umorzyć
postępowanie restrukturyzacyjne – w przypadku gdy przedsiębiorca nie wykonuje
obowiązków, o których mowa w art. 41, lub dokonuje czynności, o których mowa
w art. 42.
3. Decyzja o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego zawiera w
szczególności:
1) oznaczenie przedsiębiorcy;
2) miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy;
3) określenie przyczyny umorzenia;
4) rozstrzygnięcie o wysokości kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i
sposobach ich pokrycia.
4. W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego:
1) zawarta ugoda restrukturyzacyjna wiąże strony, chyba że co innego wynika z
jej postanowień;
2) dokonane czynności prawne dotyczące majątku objętego planem
restrukturyzacji pozostają w mocy.

Art. 46. 1. Spółki, które zamierzają dokonać połączenia w rozumieniu art. 492
§ 1 Kodeksu spółek handlowych, w przypadku gdy co najmniej jedna z nich spełnia
warunki, o których mowa w art. 2, mogą wystąpić o przyznanie spółce przejmującej
albo spółce nowo zawiązanej statusu spółki w restrukturyzacji.
2. Przyznanie spółce statusu spółki w restrukturyzacji następuje po podjęciu
ostatniej z uchwał o połączeniu, o których mowa w art. 506 Kodeksu spółek
handlowych, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących powstania spółki utworzonej
w wyniku połączenia spółek.

Art. 47. 1.Status spółki w restrukturyzacji jest przyznawany przez Prezesa
Agencji na wspólny wniosek spółek zamierzających dokonać połączenia.
2. Wniosek o przyznanie spółce statusu spółki w restrukturyzacji zawiera
następujące informacje, dotyczące każdej ze spółek zamierzających dokonać połączenia:
1) firmę i siedzibę spółki;
2) imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania spółki;
3) miejsce wykonywania działalności gospodarczej oraz miejsce położenia majątku;
4) określenie wysokości straty występującej w bieżącym roku podatkowym oraz
w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających bieżący rok podatkowy;
5) okoliczności, które uzasadniają wniosek, i ich uprawdopodobnienie;
6) liczbę osób świadczących u przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy;
7) liczbę osób wykonujących usługi na rzecz spółki na podstawie umów
cywilnoprawnych zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Do wniosku dołącza się:
1) sprawozdanie finansowe każdej ze spółek za ostatni rok obrotowy oraz
sprawozdanie finansowe każdej ze spółek sporządzone na ostatni dzień
miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku;
2) spis wierzycieli wierzytelności publicznoprawnych każdej ze spółek, z
podziałem na poszczególne tytuły i lata oraz ze wskazaniem kwot zaległości,
odsetek za zwłokę i opłat prolongacyjnych, a także listę zabezpieczeń tych
wierzytelności;
3) spis wierzycieli wierzytelności cywilnoprawnych każdej ze spółek, z
podaniem wysokości wierzytelności każdego z wierzycieli, z podziałem na
poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń tych wierzytelności;
4) spis dłużników każdej ze spółek z podaniem wysokości długu każdego z
dłużników, z podziałem na poszczególne lata, oraz listę zabezpieczeń;
5) plan restrukturyzacji spółki w restrukturyzacji;
6) programy restrukturyzacyjne realizowane przez każdą ze spółek na podstawie
odrębnych ustaw.
4. Plan restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, sporządza się zgodnie z art. 15.
5. Do przyznania spółce statusu spółki w restrukturyzacji nie jest wymagane
zawarcie ugody restrukturyzacyjnej.

Art. 48. 1. Prezes Agencji udziela promesy decyzji o przyznaniu spółce
statusu spółki w restrukturyzacji pod warunkiem dokonania połączenia, określając
w niej firmy i siedziby spółek zamierzających dokonać połączenia i termin jego dokonania.
2. Decyzja o przyznaniu spółce statusu spółki w restrukturyzacji zawiera w szczególności:
1) firmę i siedzibę spółki, której jest przyznawany status spółki w restrukturyzacji;
2) termin zakończenia restrukturyzacji, do upływu którego został spółce
przyznany status spółki w restrukturyzacji;
3) zatwierdzenie planu restrukturyzacji, o którym mowa w art. 47 ust. 3 pkt 5.

Art. 49. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania
przez spółkę w restrukturyzacji działań określonych w planie restrukturyzacji,
Prezes Agencji wydaje decyzję o pozbawieniu spółki statusu spółki w
restrukturyzacji.

Art. 50. Prezes Agencji przesyła odpis decyzji o nadaniu lub pozbawieniu
spółki statusu spółki w restrukturyzacji właściwemu dla tej spółki organowi
podatkowemu oraz innemu organowi lub podmiotowi będącemu wierzycielem
publicznoprawnym.

Art. 51. Do spółki w restrukturyzacji nie stosuje się art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016
r. poz. 1888, z późn. zm.).

Art. 52. Przepisy art. 46–51 stosuje się odpowiednio do łączenia
przedsiębiorstw państwowych w rozumieniu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych oraz do łączenia spółdzielni w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego.

Art. 53. Agencja może żądać przewłaszczenia na swoją rzecz składników
majątku przedsiębiorcy objętego restrukturyzacją na zabezpieczenie przewidywanych kosztów postępowania restrukturyzacyjnego lub może żądać zabezpieczenia w innej formie.

Art. 54. 1. Zabezpieczeniu, o którym mowa w art. 53, mogą podlegać
wskazane w decyzji o restrukturyzacji składniki majątku, które nie podlegają
przeniesieniu na rzecz Skarbu Państwa zgodnie z art. 34, jeżeli taka forma
zabezpieczenia jest niezbędna dla prawidłowego przeprowadzenia i zakończenia
postępowania restrukturyzacyjnego.
2. Przewłaszczenie, o którym mowa w art. 53, następuje w terminie
określonym w decyzji o restrukturyzacji.

Art. 55. W przypadku umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego, koszty
tego postępowania pokrywa się poprzez przeniesienie własności składników
majątku, o których mowa w art. 53.

Art. 56. (uchylony).

Art. 57. 1. Kosztami postępowania restrukturyzacyjnego są koszty:
1) funkcjonowania wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Agencji,
poniesione w związku z obsługą postępowania restrukturyzacyjnego;
2) przeniesienia własności składników majątku przedsiębiorcy na Agencję w
ramach postępowania restrukturyzacyjnego, to jest koszty przejęcia,
zagospodarowania lub zbycia mienia;
3) inne, niewymienione w pkt 1 i 2.
2. Koszty postępowania restrukturyzacyjnego są określane dla każdego
postępowania odrębnie.
3. Do kosztów postępowania restrukturyzacyjnego nie wlicza się ulg
podatkowych uzyskanych przez Agencję na podstawie niniejszej ustawy i
przepisów odrębnych.
4. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, są zaliczane do kosztów
uzyskania przychodu Agencji, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od
osób prawnych.

Art. 58. Źródłem pokrycia kosztów, o których mowa w art. 57, są w szczególności:
1) przychody finansowe uzyskane z tytułu pożyczek i poręczeń udzielanych
przez Agencję ze środków pochodzących ze źródła, o którym mowa w art. 56 ust. 1;
2) majątek przekazany Agencji zgodnie z art. 35 i 55;
3) środki uzyskane przez Agencję ze sprzedaży bądź zagospodarowania
składników majątku przekazanych przez Skarb Państwa zgodnie z art. 35.

Art. 59. Agencja przedstawia co 6 miesięcy ministrowi właściwemu do spraw
gospodarki, ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych rozliczenie
kosztów realizacji zadań określonych w ustawie według źródeł ich pokrycia
określonych w art. 58.

Art. 60. (pominięty).

Art. 61. (uchylony).

Art. 62. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.