Wejscie w życie: 18 kwietnia 2012

Ostatnia Zmiana: 11 listopada 2019

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od wydobycia niektórych
kopalin, zwanym dalej „podatkiem”, wydobycia:
1) miedzi;
2) srebra;
3) gazu ziemnego;
4) ropy naftowej.
2. Podatek stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) urobku rudy miedzi – rozumie się przez to kopalinę wydobytą ze złóż
zawierających miedź lub srebro w ilościach nadających się do przemysłowego
wykorzystania;
2) wydobyciu miedzi oraz srebra – rozumie się przez to:
a) wydobycie urobku rudy miedzi albo
b) wydobycie urobku rudy miedzi i produkcję koncentratu;
3) koncentracie – rozumie się przez to produkt wzbogacania urobku rudy miedzi
w postaci nadającej się do dalszego przetwarzania w procesach hutniczych;
4) celach badawczych – rozumie się przez to analizy oraz badania próbek urobku
rudy miedzi, gazu ziemnego oraz ropy naftowej w celu ustalenia ich właściwości oraz składu;
5) kopalinie towarzyszącej – rozumie się przez to kopalinę występującą
w granicach lub w bliskim sąsiedztwie złoża kopaliny głównej w taki sposób, że
jej oddzielne wydobywanie jest niemożliwe lub gospodarczo nieuzasadnione,
określoną w odpowiedniej koncesji lub, jeżeli koncesja nie reguluje
zagospodarowania kopaliny towarzyszącej, w dokumentacji geologicznej lub
geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów, sporządzonej na podstawie
przepisów prawa geologicznego i górniczego, zatwierdzonej przez właściwy
organ administracji geologicznej w drodze decyzji, w przypadku gdy takie
zatwierdzenie jest wymagane;
6) wydobyciu gazu ziemnego lub ropy naftowej – rozumie się przez to wydobycie
gazu ziemnego lub ropy naftowej prowadzone na podstawie koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów albo koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie
węglowodorów ze złóż, albo koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złóż.

Art. 3. 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem jest wydobycie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium wyłącznej strefy ekonomicznej:
1) miedzi;
2) srebra;
3) gazu ziemnego;
4) ropy naftowej.
2. Opodatkowaniu podatkiem nie podlegają:
1) urobek rudy miedzi lub przetworzony urobek rudy miedzi niebędący
koncentratem, przeliczony na masę urobku rudy miedzi, w ilości
nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie,
2) wydobyty gaz ziemny w ilości nieprzekraczającej równowartości 11 MWh miesięcznie,
3) wydobyta ropa naftowa w ilości nieprzekraczającej 1 tony miesięcznie
− jeżeli zostały wykorzystane na cele badawcze.
3. Opodatkowaniu podatkiem nie podlega również wydobyty metan występujący
w złożach węgla kamiennego oraz wydobyty metan występujący jako kopalina towarzysząca.

Art. 4. 1. Podatnikiem podatku jest dokonująca w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej:
1) osoba fizyczna;
2) osoba prawna;
3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w tym spółka
cywilna, której wspólnikom udzielono koncesji na podstawie ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868,
1214 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284).
2. Jeżeli wydobycie gazu ziemnego lub ropy naftowej odbywa się w ramach
umowy o współpracy, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. –
Prawo geologiczne i górnicze, podatnikiem jest każda strona tej umowy, a jeżeli stroną
umowy o współpracy jest spółka cywilna – ta spółka.

Art. 5. 1. W zakresie wydobycia miedzi oraz srebra obowiązek podatkowy
powstaje w dniu wyprodukowania koncentratu z wydobytego przez podatnika urobku rudy miedzi.
2. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku
rudy miedzi, obowiązek podatkowy powstaje w dniu wydobycia tego urobku.
2a. W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej obowiązek
podatkowy powstaje z chwilą wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do
sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku
gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.
3. Jeżeli nie można określić dnia, w którym powstał obowiązek podatkowy
w związku z wyprodukowaniem koncentratu, wydobyciem urobku rudy miedzi,
wydobyciem gazu ziemnego lub wydobyciem ropy naftowej, za dzień jego powstania
uznaje się dzień, w którym organ podatkowy stwierdził dokonanie czynności
podlegającej opodatkowaniu.

Art. 6. 1. Podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia miedzi
oraz srebra stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w wyprodukowanym koncentracie.
2. W przypadku gdy podatnik nie produkuje koncentratu z wydobytego urobku
rudy miedzi, podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia miedzi oraz
srebra stanowi ilość miedzi oraz srebra zawarta w urobku rudy miedzi.
3. Podstawę opodatkowania podatkiem w zakresie wydobycia gazu ziemnego
lub ropy naftowej stanowi wartość wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropynaftowej.

Art. 7. 1. W zakresie wydobycia miedzi oraz srebra wysokość podatku za dany
miesiąc stanowi suma iloczynów:
1) ilości miedzi, wyrażonej w tonach, oraz stawki podatku określonej w ust. 2 albo 3, oraz
2) ilości srebra, wyrażonej w kilogramach, oraz stawki podatku określonej w ust. 4 albo 5.
2. Jeżeli średnia cena miedzi przekracza 15 000 zł za tonę, stawkę podatku za
tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru:
stawka podatku = [0,033 × średnia cena miedzi + (0,001 × średnia cena miedzi)2,5] × 0,85
– przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 16 000 zł za tonę.
3. Jeżeli średnia cena miedzi nie przekracza 15 000 zł za tonę, stawkę podatku za
tonę wydobytej miedzi oblicza się według następującego wzoru:
stawka podatku = (średnia cena miedzi – 12 000 zł) × 0,374
– przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5% średniej ceny miedzi.
4. Jeżeli średnia cena srebra przekracza 1200 zł za kilogram, stawkę podatku za
kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru:
stawka podatku = [0,125 × średnia cena srebra + (0,001 × średnia cena srebra)] × 0,85
– przy czym maksymalna stawka podatku wynosi 2100 zł za kilogram.
5. Jeżeli średnia cena srebra nie przekracza 1200 zł za kilogram, stawkę podatku
za kilogram wydobytego srebra oblicza się według następującego wzoru:
stawka podatku = (średnia cena srebra – 1000 zł) × 0,638
– przy czym minimalna stawka podatku wynosi 0,5% średniej ceny srebra.
6. Stawka podatku, o której mowa w ust. 2–5, jest zaokrąglana w górę
z dokładnością do jednego grosza.

Art. 7a. 1. W zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej wysokość
podatku za dany miesiąc stanowi suma iloczynów:
1) wartości wydobytego gazu ziemnego wyrażonej w złotych oraz stawki podatku
określonej w ust. 6 oraz
2) wartości wydobytej ropy naftowej wyrażonej w złotych oraz stawki podatku
określonej w ust. 7.
2. Wartość wydobytego gazu ziemnego stanowi iloczyn ilości wydobytego gazu
ziemnego wyrażonej w megawatogodzinach oraz średniej ceny gazu ziemnego.
3. Wartość wydobytej ropy naftowej stanowi iloczyn ilości wydobytej ropy
naftowej wyrażonej w tonach oraz średniej ceny ropy naftowej.
4. (uchylony)
5. Ilość wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej określa się na
podstawie pomiarów w punktach wprowadzenia gazu ziemnego lub ropy naftowej do
sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej albo z chwilą załadunku
gazu ziemnego lub ropy naftowej na inny środek transportu.
6. Stawka podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego wynosi:
1) 1,5% – w przypadku wydobycia gazu ziemnego ze złoża, którego średnia
przepuszczalność nie przekracza 0,1 milidarcy oraz średnia efektywna
porowatość nie przekracza 10%;
2) 3% – w przypadku wydobycia gazu ziemnego ze złoża innego niż określone w pkt 1.
7. Stawka podatku w zakresie wydobycia ropy naftowej wynosi:
1) 3% – w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złoża, którego średnia
przepuszczalność nie przekracza 0,1 milidarcy oraz średnia efektywna
porowatość nie przekracza 10%;
2) 6% – w przypadku wydobycia ropy naftowej ze złoża innego niż określone w pkt 1.
8. Dla wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej z dna morskiego stosuje się
odpowiednio stawki podatkowe określone w ust. 6 pkt 1 oraz w ust. 7 pkt 1.
9. Właściwości złoża, o których mowa w ust. 6 i 7, określa się na podstawie
dokumentacji geologicznej lub geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów,
sporządzonej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego.
10. Wartość wydobytego gazu ziemnego lub ropy naftowej wyraża się w złotych,
zaokrąglając w górę z dokładnością do jednego złotego.

Art. 7b. 1. Zwalnia się od podatku wydobycie gazu ziemnego z odwiertu
rozpoznawczego lub wydobywczego, z którego miesięczne wydobycie gazu ziemnego
nie przekracza równowartości 1100 MWh.
2. Zwalnia się od podatku wydobycie ropy naftowej z odwiertu rozpoznawczego
lub wydobywczego, z którego miesięczne wydobycie ropy naftowej nie przekracza 80 ton.

Art. 8. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze
obwieszczenia, do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra
Finansów, średnią cenę tony miedzi oraz średnią cenę kilograma srebra za poprzedni
miesiąc, wyrażoną w złotych, zaokrągloną w górę z dokładnością do jednego złotego,
na podstawie średniej arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do
złotego ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski w poprzednim miesiącu oraz odpowiednio:
1) średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi (LME Daily Official and
Settlement Price) ustalonych na London Metal Exchange (LME) w poprzednim
miesiącu, wyrażonej w dolarach amerykańskich za tonę, zaokrąglonej w górę
z dokładnością do jednego centa amerykańskiego;
2) średniej arytmetycznej dziennych notowań srebra (London Silver Fixing)
ustalonych na London Bullion Market Association (LBMA) w poprzednim
miesiącu, wyrażonej w dolarach amerykańskich za uncję, zaokrąglonej w górę
z dokładnością do jednego centa amerykańskiego, przy czym przyjmuje się, że
kilogram zawiera 32,15 uncji.
2. W przypadku gdy notowania miedzi lub srebra, o których mowa w ust. 1, nie
zostały ustalone, do obliczenia wysokości podatku przyjmuje się średnią cenę tony
miedzi lub średnią cenę kilograma srebra, ogłoszoną w ostatnim obwieszczeniu.

Art. 8a. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze
obwieszczenia, do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra
Finansów, średnią cenę megawatogodziny gazu ziemnego za poprzedni miesiąc,
wyrażoną w złotych, zaokrągloną w górę z dokładnością do jednego złotego, na
podstawie średniej arytmetycznej dziennych notowań gazu ziemnego (Rynek Dnia
Następnego) ustalonych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w poprzednim miesiącu.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze
obwieszczenia, do 15. dnia każdego miesiąca, w Dzienniku Urzędowym Ministra
Finansów, średnią cenę tony ropy naftowej za poprzedni miesiąc, wyrażoną w złotych,
zaokrągloną w górę z dokładnością do jednego złotego, na podstawie średniej
arytmetycznej średnich kursów dolara amerykańskiego do złotego ogłoszonych przez
Narodowy Bank Polski w poprzednim miesiącu oraz średniej arytmetycznej
dziennych notowań ropy naftowej (OPEC daily basket price) ustalonych przez
Organization of the Petroleum Exporting Countries w poprzednim miesiącu,
wyrażonej w dolarach amerykańskich za baryłkę, zaokrąglonej w górę z dokładnością
do jednego centa amerykańskiego, przy czym przyjmuje się, że tona zawiera
7,4 baryłek ropy naftowej.
3. W przypadku gdy notowania gazu ziemnego lub ropy naftowej, o których
mowa w ust. 1 i 2, nie zostały ustalone, do obliczenia wysokości podatku przyjmuje
się średnią cenę megawatogodziny gazu ziemnego lub średnią cenę tony ropy naftowej
ogłoszoną w ostatnim obwieszczeniu.

Art. 9. 1. Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2–5, z wyjątkiem maksymalnych
stawek podatku, podlegają w każdym roku kalendarzowym podwyższeniu w stopniu
odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok waloryzacji w stosunku do roku poprzedniego,
a jeżeli wskaźnik ten ma wartość ujemną, kwoty nie ulegają zmianie.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, po zasięgnięciu opinii
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów do dnia 15. lutego danego roku, kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2–5, z wyjątkiem maksymalnych stawek podatku, wyrażone w złotych, zaokrąglone w górę z dokładnością do jednego złotego.

Art. 10. 1. W przypadku gdy:
1) podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lub art. 8a ust. 1 i 2:
a) zmieni nazwę lub zostanie przekształcony, kontynuując notowania miedzi,
srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej – podstawę obliczenia średniej
arytmetycznej dziennych notowań miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy
naftowej stanowią notowania prowadzone przez podmiot pod zmienioną
nazwą lub przez podmiot w nowej formie prawnej,
b) zostanie przejęty, kontynuując notowania miedzi, srebra, gazu ziemnego lub
ropy naftowej – podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych
notowań miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowią
notowania prowadzone przez następcę prawnego;
2) zmianie ulegnie nazwa notowania, o którym mowa w art. 8 lub w art. 8a ust. 1
i 2 – podstawę obliczenia średniej arytmetycznej dziennych notowań miedzi,
srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej stanowią notowania pod zmienioną nazwą.
1a. W przypadku, gdy podmiot, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, zakończy
działalność dotyczącą notowań srebra – podstawę obliczenia średniej arytmetycznej
dziennych notowań srebra stanowią notowania srebra ustalone na giełdzie w Nowym
Jorku (Comex Silver Futures-Settlement Price).
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w przypadkach, o których
mowa w ust. 1, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, aktualną nazwę podmiotu lub nazwę notowania.

Art. 10a. 1. Podatnik jest uprawniony do odliczenia od podatku skumulowanej
straty podatkowej (straty), za którą uznaje się sumę strat w podatku dochodowym od
osób prawnych lub sumę strat w podatku dochodowym od osób fizycznych,
obliczonych zgodnie z ust. 2 lub 3, które z uwagi na upływ 5-letniego okresu nie
zostały odliczone od podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku
dochodowego od osób fizycznych – w wysokości 19% tej straty.
2. Podatnik dokonujący wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej oblicza
stratę, o której mowa w ust. 1, na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jeżeli
określenie wysokości straty w ten sposób nie jest możliwe, podatnik określa stratę w
części dotyczącej wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej w takiej proporcji, w
jakiej pozostają przychody uzyskane w roku podatkowym z tytułu wydobycia gazu
ziemnego lub ropy naftowej do ogólnej kwoty przychodów tego podatnika,
określonych na podstawie przepisów o podatku dochodowym, uzyskanych w tym roku
podatkowym.
3. Podatnik dokonujący wydobycia miedzi oraz srebra może odliczyć stratę,
o której mowa w ust. 1, pod warunkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób
zapewniający określenie wysokości straty dotyczącej działalności w zakresie
wydobycia miedzi i srebra. W takim przypadku stratę określa się na podstawie
prowadzonych ksiąg rachunkowych, a jeżeli określenie wysokości straty w ten sposób
nie jest możliwe, podatnik określa stratę w części dotyczącej wydobycia miedzi oraz
srebra w takiej proporcji, w jakiej pozostają przychody uzyskane w roku podatkowym
z tytułu wydobycia miedzi oraz srebra do ogólnej kwoty przychodów danego
podatnika, określonych na podstawie przepisów o podatku dochodowym, uzyskanych
w tym roku podatkowym. W przypadku gdy relacja straty w części dotyczącej
wydobycia miedzi oraz srebra, obliczonej w sposób określony w zdaniu drugim,
i straty dotyczącej całej działalności podatnika przekracza 98%, podatnik ma prawo
wykazać stratę w wysokości 100%.
4. W przypadku prowadzenia działalności w zakresie wydobycia miedzi, srebra,
gazu ziemnego lub ropy naftowej w formie spółki cywilnej, spółki jawnej lub spółki
komandytowej za skumulowaną stratę, o której mowa w ust. 1, uznaje się sumę strat
w podatku dochodowym od osób fizycznych, które z uwagi na upływ 5-letniego
okresu nie zostały odliczone przez wspólników spółki. W takim przypadku każdy ze
wspólników jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sposób
zapewniający określenie wysokości straty dotyczącej działalności wydobywczej.
Przepis ust. 2 lub 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 11. 1. Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku są naczelnik
urzędu skarbowego oraz dyrektor izby administracji skarbowej, właściwi ze względu
na adres siedziby podatnika – w przypadku osób prawnych albo jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej, albo miejsce zamieszkania
podatnika – w przypadku osób fizycznych.
2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób określony w ust. 1,
właściwymi organami podatkowymi są:
1) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legnicy oraz Dyrektor Izby Administracji
Skarbowej we Wrocławiu – w sprawach podatku w zakresie wydobycia miedzi
oraz srebra;
2) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie
oraz Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie – w sprawach
podatku w zakresie wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.
3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1) urzędy skarbowe lub urząd skarbowy i izby administracji skarbowej lub izbę
administracji skarbowej, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są
właściwi w zakresie podatku, a także terytorialny zasięg ich działania,
uwzględniając gospodarcze potrzeby podatników,
2) właściwy urząd skarbowy lub właściwe urzędy skarbowe, na których rachunek
bankowy dokonuje się zapłaty podatku, oraz określi terytorialny zasięg ich
działania w tym zakresie
– uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego poboru podatku.

Art. 12. Organ udzielający koncesji na wydobycie miedzi, srebra, gazu ziemnego
lub ropy naftowej oraz koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego
lub ropy naftowej informuje ministra właściwego do spraw finansów publicznych o:
1) udzieleniu, zmianie treści, stwierdzeniu wygaśnięcia oraz cofnięciu koncesji na
wydobycie miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej oraz koncesji na
poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego lub ropy naftowej, oraz o ich treści,
2) przeniesieniu, w drodze decyzji, na inny podmiot koncesji, o których mowa w pkt 1,
3) innym niż określone w pkt 1 i 2 przypadku utraty mocy koncesji, o których mowa w pkt 1
– w terminie 7 dni od dnia udzielenia, zmiany treści, stwierdzenia wygaśnięcia,
cofnięcia, przeniesienia koncesji lub innego przypadku utraty mocy koncesji.

Art. 13. 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego prowadzi rejestr podatników.
2. Rejestr zawiera dane zawarte w informacjach, o których mowa w art. 12.

Art. 14. 1. Podatnik jest obowiązany, bez wezwania:
1) składać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację podatkową,
2) obliczać i wpłacać podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego
– za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.
1a. Deklaracje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są składane wyłącznie za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze
rozporządzenia, wzór deklaracji podatkowej, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich
wypełniania, terminu i miejsca jej składania oraz pouczeniem podatnika, mając na
względzie zapewnienie prawidłowości obliczania wysokości podatku i wykonania obowiązków w tym zakresie, a także uwzględniając specyfikę wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Art. 15. 1. Podatnik nieprodukujący koncentratu z urobku rudy miedzi jest
obowiązany do:
1) pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, ilości urobku rudy miedzi
z zastosowaniem przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli
metrologicznej, z zastrzeżeniem ust. 5;
2) pomiaru każdego dnia, w którym wydobyto urobek, zawartości miedzi w urobku
rudy miedzi;
3) pobierania każdego dnia, w którym wydobyto urobek, próbek na zawartość
srebra w urobku rudy miedzi oraz pomiaru zawartości srebra w urobku rudy
miedzi za każdy miesiąc na podstawie pobranych próbek dziennych.
2. Podatnik produkujący koncentrat z urobku rudy miedzi jest obowiązany do:
1) pomiaru każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, ilości
wyprodukowanego koncentratu z zastosowaniem przyrządów pomiarowych
podlegających prawnej kontroli metrologicznej;
2) pomiaru każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, zawartości miedzi
w koncentracie;
3) pobierania każdego dnia, w którym wyprodukowano koncentrat, próbek na
zawartość srebra w koncentracie oraz pomiaru zawartości srebra w koncentracie
za każdy miesiąc na podstawie pobranych próbek dziennych.
3. Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, dokonuje się
zgodnie z metodykami badawczymi zatwierdzonymi przez krajową jednostkę
akredytującą, o której mowa w ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny
zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2019 r. poz. 544).
4. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych zgodnie z ust. 1–3 podatnik
określa ilość miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie.
5. Podatnik przekazujący urobek rudy miedzi na cele badawcze jest obowiązany
do pomiaru z zastosowaniem przyrządów pomiarowych:
1) ilości urobku rudy miedzi, w tym także poddanego przeróbce przed
przekazaniem na cele badawcze,
2) ilości miedzi w urobku rudy miedzi,
3) ilości srebra w urobku rudy miedzi
− przekazanych w danym miesiącu na cele badawcze.

Art. 15a. 1. Podatnik wydobywający gaz ziemny lub ropę naftową jest
obowiązany do:
1) pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości gazu ziemnego
wprowadzonego w danym miesiącu do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do
sieci dystrybucyjnej albo gazu ziemnego załadowanego na inny środek transportu;
2) pomiaru, z zastosowaniem przyrządów pomiarowych, ilości ropy naftowej
wprowadzonej w danym miesiącu do sieci przesyłowej lub bezpośrednio do sieci
dystrybucyjnej albo ropy naftowej załadowanej na inny środek transportu;
3) pomiaru, w tym również metodami pośrednimi, ilości wydobytego gazu
ziemnego, wykorzystanego na cele badawcze w danym miesiącu;
4) pomiaru, w tym również metodami pośrednimi, ilości wydobytej ropy naftowej,
wykorzystanej na cele badawcze w danym miesiącu;
5) w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 7b ust. 1 – pomiaru, w tym
również metodami pośrednimi, ilości wydobytego gazu ziemnego –
w odniesieniu do odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego;
6) w przypadku zwolnienia, o którym mowa w art. 7b ust. 2 – pomiaru, w tym
również metodami pośrednimi, ilości wydobytej ropy naftowej – w odniesieniu
do odwiertu rozpoznawczego lub wydobywczego.
2. Pomiarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dokonuje się w chwili
wprowadzania odpowiednio gazu ziemnego lub ropy naftowej do sieci albo w chwili
ich załadunku na inny środek transportu.

Art. 16. 1. Podatnik jest obowiązany do dokumentowania i ewidencjonowania
wyników pomiarów, o których mowa w art. 15 ust. 1, 2 i 5 oraz w art. 15a ust. 1,
a także ilości miedzi oraz srebra zawartych w urobku rudy miedzi lub koncentracie.
2. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej.
3. Podatnik jest obowiązany przechowywać ewidencję i dokumenty związane
z jej prowadzeniem do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.
4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze
rozporządzenia, zakres danych, jakie powinna zawierać ewidencja, uwzględniając
potrzebę prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania.

Art. 17. (pominięty).

Art. 18. (pominięty).

Art. 19. (pominięty).

Art. 20. (pominięty).

Art. 21. (pominięty).

Art. 22. (pominięty).

Art. 23. 1. W podmiotach, które w dniu wejścia w życie ustawy dokonują
wydobycia miedzi oraz srebra, przeprowadza się urzędowe sprawdzenie, o którym
mowa w art. 64 ustawy wymienionej w art. 22, w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. W celu dokonania urzędowego sprawdzenia podmioty, o których mowa
w ust. 1, przesyłają właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, w terminie 30 dni od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zgłoszenie oraz dokumentację, o których
mowa w art. 64 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 22, w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.

Art. 24. Organ wydający koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż informuje
ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanych koncesjach na
wydobycie rudy miedzi oraz srebra oraz o ich treści w terminie 7 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy.

Art. 25. Rada Ministrów dokona analizy wpływu niniejszej ustawy na sektor
wydobywczy miedzi i srebra oraz sektor finansów publicznych oraz przedłoży Sejmowi odpowiednią informację w tym zakresie, nie później niż w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 26. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do miedzi oraz srebra zawartych
w koncentracie wyprodukowanym, od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
z urobku rudy miedzi wydobytego przed dniem jej wejścia w życie.

Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.