Wejscie w życie: 1 stycznia 2007

Ostatnia Zmiana: 1 grudnia 2020

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Art. 1. 1. Opłacie skarbowej podlega:
1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
b) wydanie zaświadczenia na wniosek,
c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji
publicznej lub w postępowaniu sądowym.
2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie
zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ
administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu
administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Art. 2. 1. Nie podlega opłacie skarbowej:
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia
(pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent
strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy
niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie
przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, przepisów o zatrudnieniu socjalnym oraz przepisów o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu,
Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz
referendum,
e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach
udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub
w obcej organizacji wojskowej,
f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 i 782),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia
posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków
ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
k) udzielenia ochrony międzynarodowej, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze
względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach
ochrony czasowej,
l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097);
2) dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz
zezwolenia, w sprawach budownictwa mieszkaniowego;
3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa w sprawach z zakresu wykonywania przez te podmioty
zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami
Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa
oraz
innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań
w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
3a) (uchylony)
4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;
5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach
wymienionych w pkt 1–4;
6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę
imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także
zstępnych i małżonków tych osób;
7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub
wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody;
8) wydanie zaświadczenia przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości,
o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie
Nieruchomości (Dz. U. z 2020 r. poz. 1100), w sprawach z zakresu
wykonywania zadań własnych;
9) wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378 i 1565), wymaganego do uzyskania dofinansowania z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkiego
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie
użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega
opłacie skarbowej.

Art. 3. Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej,
wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.

Art. 3a. 1. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej lub
wydanie zaświadczenia, jeżeli dokonanie tej czynności lub wydanie zaświadczenia
następuje na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, które przekazane zostały za
pośrednictwem polskiego konsula albo, jeżeli doręczenie dokumentu
potwierdzającego dokonanie czynności urzędowej lub zaświadczenia dokonywane jest
za pośrednictwem polskiego konsula, za pobraniem opłaty konsularnej.
2. Konsul dokonując czynności, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest
poinformować organ administracji publicznej o pobraniu opłaty konsularnej.

Art. 4. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia
określa załącznik do ustawy.

Art. 5. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych,
osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej,
jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się
czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub
zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym
mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub
prokurencie.
2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub
jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia
lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny
wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję)
a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na
mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.
3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona
od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na
pozostałych stronach tej czynności.

Art. 6. 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia
wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia;
3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku
o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie
administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;
5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia
zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Art. 7. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa
dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje
i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych
z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby
zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budżetowe;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają
wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie
zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną
działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności
urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia,
koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie
o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne,
których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody
wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem
Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej
związanych z ochroną przyrody.

Art. 8. 1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu
podatkowego lub na jego rachunek.
2. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa,
wyznaczyć inkasentów oraz określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.
3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których
mowa w art. 1 ust. 2, dokonują adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej,
zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.
4. Adnotacji, o której mowa w ust. 3, nie dokonuje się w przypadku, gdy
dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia,
koncesji) nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 3 lub art. 3a.
5. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy oraz rzecznik patentowy mogą
składać w sądzie, organie administracji rządowej lub samorządowej albo podmiocie,
o którym mowa w art. 1 ust. 2, uwierzytelnioną przez siebie kopię dowodu zapłaty
opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Sąd, organ administracji rządowej lub
samorządowej albo podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2, może, w razie
wątpliwości, żądać przedłożenia oryginału dowodu zapłaty.

Art. 9. 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:
1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano
czynności urzędowej;
2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo
zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca
roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Art. 10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz
podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej, zwolnienia
od niej lub wyłączenia obowiązku jej zapłaty, w szczególności przez wskazanie sposobu:
a) dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,
b) sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej,
zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty,
2) sposób dokonywania zwrotu opłaty skarbowej oraz tryb przekazywania organom
podatkowym dokumentów niezbędnych do dokonania jej zwrotu
– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego,
a także zapewnienia kontroli zapłaty opłaty skarbowej.

Art. 11. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty,
o których mowa w art. 1 ust. 2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu
w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia
należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych
zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których
mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty
postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
2. Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty
skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty
skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do
7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty
skarbowej i zawiera:
1) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia
opłaty skarbowej;
2) przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane
jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

Art. 12. 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest
wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia
(pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę
organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał
zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
1a) od wydania odpisu zupełnego i odpisu skróconego aktu stanu cywilnego
w sposób, o którym mowa w art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. –
Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 463 i 695) – organ
podatkowy właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu stanu cywilnego;
2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na
miejsce złożenia dokumentu.

Art. 13. (pominięty).

Art. 14. (pominięty).

Art. 15. (pominięty).

Art. 16. (pominięty).

Art. 17. (pominięty).

Art. 18. (pominięty).

Art. 19. Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub
wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem
o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono
dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed
dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2004 r. poz. 2532, z późn. zm.).

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.