Wejscie w życie: 4 kwietnia 2011

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2021

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Art. 1. Ustawa określa:
1) zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
2) warunki świadczonych usług;
3) kwalifikacje osób sprawujących opiekę;
4) zasady finansowania opieki;
5) nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Art. 2. 1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana
w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dziennego
opiekuna oraz nianię.
2. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz
edukacyjna.
3. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkolnego,
w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub
utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.
4. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest
w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką sprawowaną przez dziennego
opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi
prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzicach rozumie się przez to także
opiekunów prawnych oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad
dzieckiem.

Art. 3a. 1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym albo przez dziennego opiekuna przedstawia, w formie oświadczenia lub
zaświadczenia, następujące dane:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka;
1a) informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
a jeżeli tak, to jakim;
2) imiona, nazwiska oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie nadano
numeru PESEL – daty urodzenia;
2a) informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka;
4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców – o ile je posiadają;
5) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole
wyższej przez rodziców – o ile pracują lub pobierają naukę;
6) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
7) dane o wysokości dochodów rodziców – w przypadku ubiegania się przez
rodziców o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest
uzależnione od wysokości dochodów.
2. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot zatrudniający
dziennego opiekuna przetwarzają dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie
w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej
opieki.

Art. 4. Osoby sprawujące, na podstawie ustawy, opiekę nad dziećmi w wieku do
lat 3 podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym zgodnie
z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495).

Art. 5. Minister właściwy do spraw rodziny:
1) monitoruje proces realizacji ustawy;
2) upowszechnia informacje o formach opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3;
3) inspiruje badania, ekspertyzy i analizy dotyczące systemu opieki nad dzieckiem
w wieku do lat 3.
4) (uchylony)

Art. 6. Rada Ministrów składa corocznie Sejmowi i Senatowi, w terminie do
dnia 30 września, sprawozdanie z realizacji ustawy.

Art. 6a. W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami
zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, minister właściwy do spraw rodziny,
w drodze rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić
funkcjonowanie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze kraju lub jego
części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym obszarze.

Art. 6b. W przypadku, o którym mowa w art. 6a, minister właściwy do spraw
rodziny, w drodze rozporządzenia, może wyłączyć stosowanie niektórych przepisów
niniejszej ustawy, w odniesieniu do wszystkich lub niektórych form opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 6a, w szczególności w zakresie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i organizacji pracy tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także wprowadzić
w tym zakresie odrębne unormowania, tak aby zapewnić prawidłową realizację celów
i zadań tych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Art. 7. 1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku od ukończenia
20 tygodnia życia.
2. Opieka w klubie dziecięcym jest sprawowana nad dziećmi w wieku od
ukończenia 1 roku życia.
3. Liczba miejsc w klubie dziecięcym nie może być większa niż 30.

Art. 8. 1. Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
1) jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
2) osoby fizyczne;
3) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
2. Jednostki samorządu terytorialnego tworzą żłobki i kluby dziecięce w formie
samorządowych jednostek budżetowych.
2a. Instytucje publiczne tworzą i prowadzą żłobki i kluby dziecięce dla dzieci
pracowników zatrudnionych w tych instytucjach.
2b. Do żłobka lub klubu dziecięcego prowadzonych przez instytucje publiczne
mogą być przyjmowane dzieci inne niż dzieci pracowników zatrudnionych w tych
instytucjach, jeżeli w żłobku lub klubie dziecięcym są wolne miejsca.
2c. Żłobek lub klub dziecięcy mogą być prowadzone łącznie przez więcej niż
jedną instytucję publiczną.
3. Żłobkiem lub klubem dziecięcym jest każda jednostka organizacyjna, która
niezależnie od jej nazwy wykonuje zadania określone w art. 10.

Art. 9. 1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobki lub
kluby dziecięce mogą dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić
zasady działania zespołu. Połączenie nie narusza odrębności żłobków lub klubów
dziecięcych w zakresie wpisu do rejestru. Przepisy art. 11 stosuje się odpowiednio.
2. Dyrektor zespołu jest dyrektorem żłobka lub osobą kierującą klubem dziecięcym.
3. Dyrektorem zespołu żłobków lub klubów dziecięcych może być osoba, która
posiada co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu żłobkiem lub klubem dziecięcym.
4. Jednostki samorządu terytorialnego tworzą zespoły żłobków lub klubów
dziecięcych w formie samorządowych jednostek budżetowych.

Art. 9a. 1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą
zorganizować wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną żłobków,
klubów dziecięcych lub ich zespołów.
2. Obsługa, o której mowa w ust. 1, może również być wykonywana przez
jednostki, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Art. 9b. Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 mogą mieścić się w jednym
budynku z przedszkolami w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe, także w przypadku, gdy znajdują się w jednej strefie pożarowej, bez
względu na kategorię zagrożenia ludzi, do której jest zaliczona dana strefa pożarowa.

Art. 10. Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku
dziecka.

Art. 11. 1. Żłobek i klub dziecięcy działa na podstawie statutu.
2. Podmiot, który utworzył żłobek lub klub dziecięcy, ustala statut żłobka lub
klubu dziecięcego, określając w szczególności:
1) nazwę i miejsce jego prowadzenia;
2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu
dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
3) warunki przyjmowania dzieci, z uwzględnieniem preferencji dla rodzin
wielodzietnych i dzieci niepełnosprawnych;
3a) warunki przyjmowania dzieci w przypadku, o którym mowa w art. 18b;
4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie w przypadku nieobecności dziecka
w żłobku lub klubie dziecięcym;
5) zasady udziału rodziców w zajęciach prowadzonych w żłobku lub klubie dziecięcym.

Art. 12. 1. Godziny pracy żłobka lub klubu dziecięcego ustala się w regulaminie
organizacyjnym, o którym mowa w art. 21, biorąc pod uwagę opinie rodziców.
2. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się opiekę nad dzieckiem w wymiarze
do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku lub
klubie dziecięcym może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.
4. (uchylony)

Art. 12a. 1. W żłobku i klubie dziecięcym może zostać utworzona rada
rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do żłobka lub
klubu dziecięcego.
2. Radę rodziców mogą utworzyć rodzice dzieci uczęszczających odpowiednio
do żłobka lub klubu dziecięcego.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady.
4. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) występowanie do dyrektora żłobka lub osoby kierującej pracą klubu dziecięcego
i podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy z inicjatywami, wnioskami
i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących żłobka lub klubu dziecięcego,
w tym w szczególności w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych;
2) opiniowanie spraw organizacyjnych żłobka lub klubu dziecięcego,
w szczególności w zakresie zmian regulaminu organizacyjnego;
3) wgląd, za pośrednictwem przedstawicieli rady rodziców, do dokumentacji
dotyczącej spełniania norm żywienia, o których mowa w art. 22;
4) wizytacja przez przedstawicieli rady rodziców pomieszczeń żłobka lub klubu
dziecięcego i w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości zgłoszenie ich do
dyrektora żłobka lub osoby kierującej pracą klubu dziecięcego, a w razie
nieusunięcia nieprawidłowości – do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
5. W celu wspierania działalności statutowej żłobka lub klubu dziecięcego rada
rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym
mowa w ust. 3.
6. Fundusze, o których mowa w ust. 5, mogą być przechowywane na odrębnym
rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku
bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby
posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.
7. W żłobku lub klubie dziecięcym może działać tylko jedna rada rodziców.
8. Rada rodziców zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania
o wyborze lub zmianie swoich przedstawicieli dyrektora żłobka lub osobę kierującą
pracą klubu dziecięcego. Dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracą klubu dziecięcego
umożliwia wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających odpowiednio do żłobka lub
klubu dziecięcego zapoznanie się ze składem rady rodziców.
9. Dyrektor żłobka oraz osoba kierująca pracą klubu dziecięcego umożliwia
rodzicom dzieci uczęszczających odpowiednio do żłobka lub klubu dziecięcego
zorganizowanie zebrania mającego na celu wybranie składu rady rodziców oraz
uchwalenie regulaminu rady rodziców, w szczególności przez udostępnienie miejsca
na zebranie oraz poinformowanie rodziców o jego terminie. Zebranie rodziców
odbywa się co najmniej raz w roku.

Art. 13. 1. Pracą żłobka kieruje dyrektor.
2. Dyrektorem żłobka może być osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi
albo;
2) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia
w pracy z dziećmi.

Art. 14. Osobą kierującą pracą klubu dziecięcego może być osoba posiadająca
kwalifikacje, o których mowa w art. 16.

Art. 15. 1. Skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym jest
dostosowany do liczby dzieci uczęszczających do żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Jeden opiekun może sprawować opiekę:
1) w żłobku – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie
znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki
lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad
pięciorgiem dzieci;
2) w klubie dziecięcym – nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy
w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub dziecko wymagające
szczególnej opieki maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.
3. W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się
przynajmniej jedną pielęgniarkę lub położną.
4. Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego, osobą, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, opiekunem, pielęgniarką, położną, wolontariuszem lub
inną osobą zatrudnioną do wykonywania pracy lub świadczenia usług w żłobku lub
klubie dziecięcym może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru
Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie została
skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne.
5. Osoby, o których mowa w ust. 4, przed podjęciem zatrudnienia przedstawiają
zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
rozpoczęciem pracy lub świadczenia usług w żłobku lub klubie dziecięcym.

Art. 16. 1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba:
1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej,
nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub
2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:
wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja
prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia
wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
2. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która
odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie
z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia
związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła
80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz
umiejętności lub
2) średnie lub średnie branżowe oraz:
a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła
280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć
praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod
kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi
w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem
zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy
na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia
i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

Art. 17. 1. Przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w żłobku lub
klubie dziecięcym można korzystać z pomocy wolontariuszy.
2. Wolontariusz, przed rozpoczęciem świadczenia pracy w żłobku lub klubie
dziecięcym, zobowiązany jest do odbycia szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
3. W przypadku gdy wolontariusz posiada kwalifikacje, o których mowa
w art. 16, przepisów ust. 2 nie stosuje się.

Art. 18. Dyrektorem żłobka, osobą kierującą pracą klubu dziecięcego oraz
osobą, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2, opiekunem, pielęgniarką, położną oraz
wolontariuszem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został
nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd;
4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Art. 18a. 1. Opiekun oraz wolontariusz zobowiązani są do odbycia co 2 lata
szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, nieodpłatnie zapewnia podmiot
prowadzący żłobek lub klub dziecięcy.

Art. 18b. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym
dyrektor żłobka lub klubu dziecięcego może przyjąć na miejsce tego dziecka na czas
jego nieobecności inne dziecko, na podstawie umowy z jego rodzicami.

Art. 19. Opiekun prowadzący zajęcia w żłobku lub klubie dziecięcym
współpracuje z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez
prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.

Art. 20. W zajęciach prowadzonych w klubie dziecięcym mogą uczestniczyć
rodzice dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego.

Art. 21. 1. Organizację wewnętrzną żłobka lub klubu dziecięcego określa
regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka lub osobę kierującą pracą
klubu dziecięcego.
2. Za realizację regulaminu odpowiada dyrektor żłobka lub osoba kierująca pracą
klubu dziecięcego.

Art. 22. Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom
wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi
z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej, opracowywanych przez Instytut
Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.

Art. 23. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie
dzieci w żłobku lub klubie dziecięcym.

Art. 24. 1. Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub
dziecięcy, posiada co najmniej jedno pomieszczenie.
2. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się dzieciom możliwość
higienicznego spożywania posiłków.
3. W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się miejsce na odpoczynek dla dzieci.

Art. 25. 1. Żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który
spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach wydanych na podstawie
ust. 3.
2. Spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza się decyzją komendanta
powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej.
2a. Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych potwierdza się:
1) w przypadku żłobków – decyzją właściwego państwowego inspektora
sanitarnego, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku;
2) w przypadku klubów dziecięcych – pozytywną opinią wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta, określającą w szczególności maksymalną liczbę miejsc
w klubie dziecięcym.
2b. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2 i ust. 2a pkt 1, oraz wydanie opinii,
o której mowa w ust. 2a pkt 2, następuje po zakończeniu robót budowlanych
i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub
dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru
budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.
2c. Państwowy inspektor sanitarny, komendant powiatowy (miejski)
Państwowej Straży Pożarnej i wójt, burmistrz lub prezydent miasta są zobowiązani do
udzielania wyjaśnień oraz przekazywania wytycznych w sprawie warunków
lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy.
3. Minister właściwy do spraw rodziny, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania lokalowe i sanitarne
jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy,
uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości opieki sprawowanej
nad dziećmi i warunków ochrony przeciwpożarowej oraz liczbę dzieci, nad którymi
sprawowana jest opieka.

Art. 26. Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością
regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów
dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”.

Art. 27. 1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze
względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
3. Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych
właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
4. Rejestr zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego
żłobek lub klub dziecięcy;
2) numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
4) informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
5) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
6) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
7) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
8) liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
5. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub
dziecięcy nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej
rejestr i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia
przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego.

Art. 28. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na
podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający
prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym
rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP, o ile wnioskodawcy taki numer nadano;
3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa
w art. 25 ust. 2;
3a) odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych,
o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2;
4) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo
popełnione umyślnie;
5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być
prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
6) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
7) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
8) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci
niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.
2. (uchylony)
3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedstawia stosowne
oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty, o której mowa w art. 33.
4. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 1, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru,
dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub
dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane,
w przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać
dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub
możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.
5. Po dokonaniu wpisu do rejestru, wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi prowadzącemu żłobek
lub klub dziecięcy dostęp do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a,
w zakresie dotyczącym:
1) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru samodzielnych zmian danych
lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10;
2) sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1.

Art. 28a. Organ prowadzący rejestr prostuje z urzędu wpis do rejestru
zawierający oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub
niezgodności ze stanem faktycznym wynikającym z innych rejestrów publicznych.

Art. 29. (uchylony).

Art. 30. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje z urzędu zaświadczenie
o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.
2. Zaświadczenie zawiera następujące dane:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2) datę i numer wpisu do rejestru;
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Art. 30a. 1. Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu podmiotu
do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu wniosku o wpis wraz
z dołączonymi do niego dokumentami, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 3.
2. Jeżeli organ prowadzący rejestr nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa
w ust. 1, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 14 dni, podmiot może
rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał podmiot do
uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego
otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie
odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Art. 31. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta odmawia wpisu do rejestru,
w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia
żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania
działalności gospodarczej objętej wpisem;
3) w stosunku do przedsiębiorcy wydano decyzję o zakazie wykonywania
działalności objętej wpisem, w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Art. 32. Wykreślenie z rejestru następuje w przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości
w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, o których
mowa w art. 28, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
4) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania
działalności gospodarczej objętej wpisem;
5) (uchylony)
6) uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego
o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Art. 32a. Wraz z wykreśleniem z rejestru z przyczyn, o których mowa
w art. 32 pkt 2 lub 3, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wydać decyzję
o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem, mając na
uwadze skalę, zakres oraz powtarzalność naruszeń.
Art. 32b. 1. Przedsiębiorca, w stosunku do którego wydano decyzję, o której
mowa w art. 32a, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie
działalności nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotu, który wykonywał
działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 30a ust. 2.

Art. 33. 1. Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy.
2. Wysokość opłaty ustala rada gminy w drodze uchwały.
3. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 1000 zł.
4. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
5. Gmina jest zwolniona z opłaty za wpis do rejestru.

Art. 34. Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują
w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 35. 1. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze
podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
1) wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu
prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji –
w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1–4, 7 i 9;
2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a – w przypadku danych
lub informacji, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10.
2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, organ prowadzący
rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz z urzędu wydaje podmiotowi wpisanemu do
rejestru zaświadczenie, o którym mowa w art. 30, uwzględniające te zmiany.

Art. 35a. (uchylony).

Art. 35b. 1. Wnioski, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1
i art. 35 ust. 1 pkt 1, oraz dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, są składane
wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w art. 62a.
2. Wnioski, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1 i art. 35 ust. 1 pkt 1,
składane są zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw
rodziny zamieszczonymi w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 62a.
3. Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w art. 62a, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów
potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia profilu
zaufanego, profilu osobistego, innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego
w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego
identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U.
z 2019 r. poz. 162 i 1590), adekwatnie do poziomu bezpieczeństwa środka
identyfikacji elektronicznej wymaganego dla usług świadczonych w tym systemie,
danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu
elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną
udostępnione w tym systemie.
4. Do wniosku dołącza się:
1) oryginały dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, w postaci
elektronicznej lub
2) elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, po
uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 3.
5. W sprawach z wniosków, o których mowa w art. 28 ust. 1, art. 32 pkt 1
i art. 35 ust. 1 pkt 1, wójt, burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za
pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.

Art. 36. 1. Dziennym opiekunem jest osoba fizyczna:
1) prowadząca działalność na własny rachunek albo
2) zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, na podstawie
umowy o pracę albo umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
1a. Pełnienie funkcji dziennego opiekuna wymaga zgłoszenia do prowadzonego
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wykazu osób, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, oraz podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1, zatrudniających
dziennych opiekunów, zwanego dalej „wykazem”.
2. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia
20 tygodnia życia.
3. Umowa o świadczenie usług, o której mowa w ust. 1, określa
w szczególności:
1) strony umowy;
2) cel i przedmiot umowy;
3) czas i miejsce sprawowania opieki;
4) liczbę dzieci powierzonych opiece;
5) obowiązki dziennego opiekuna;
5a) warunki czasowego niesprawowania opieki, w szczególności związanego
z wypoczynkiem dziennego opiekuna;
6) wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
7) czas, na jaki umowa została zawarta;
8) warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.

Art. 37. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Art. 38. 1. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem
dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło
pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki,
maksymalnie nad trojgiem dzieci.
1a. Dzienny opiekun może, za zgodą wszystkich rodziców, sprawować opiekę
nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się
dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub
wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad pięciorgiem dzieci – jeżeli co najmniej
jedno z rodziców będzie sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem.
2. Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać
z pomocy wolontariuszy.

Art. 39. 1. Dziennym opiekunem może być osoba, która:
1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie
została jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został
nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego
przez sąd;
4) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
z dostępem ograniczonym lub nie została skazana prawomocnym wyrokiem za
inne przestępstwo umyślne;
5) posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem;
6) odbyła:
a) 160-godzinne szkolenie albo
b) 40-godzinne szkolenie uzupełniające, w tym z zakresu udzielania dziecku
pierwszej pomocy, jeżeli posiada kwalifikacje, o których mowa
w art. 16 ust. 1;
7) odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego
opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
2. Do odbycia szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, nie jest zobowiązana
osoba, która pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej
12 miesięcy bezpośrednio przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.
2a. Dzienny opiekun przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna
przedstawia zaświadczenie o niekaralności wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna.
2b. Dzienny opiekun zobowiązany jest do odbycia co 2 lata szkolenia
z udzielania dziecku pierwszej pomocy.
2c. Szkolenie, o którym mowa w ust. 2b, dziennym opiekunom zatrudnionym
przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, nieodpłatnie zapewniają te podmioty.
3. (uchylony)
4. Weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w ust. 1, przez kandydata
na dziennego opiekuna zatrudnianego przez podmioty, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 3, dokonują te podmioty.
5. Przed dokonaniem wpisu do wykazu wójt, burmistrz lub prezydent miasta
może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez
dziennego opiekuna.
6. W przypadku gdy lokal, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego
opiekuna, nie spełnia warunku zapewnienia bezpiecznej opieki nad dzieckiem, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta wzywa podmiot występujący o wpis do wykazu do
usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
7. Jeżeli nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6, nie zostaną w terminie
wyznaczonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta usunięte przez podmiot
występujący o wpis do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą odmówić
wpisu do wykazu. Odmowa wpisu do wykazu następuje w formie decyzji.

Art. 40. 1. Dzienny opiekun prowadzący zajęcia z dziećmi, nad którymi
sprawuje opiekę, współpracuje z rodzicami tych dzieci, w szczególności przez
prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi.
2. Dzienny opiekun może korzystać z pomocy rodziców w sprawowaniu opieki
nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.

Art. 41. 1. Dzienny opiekun podlega obowiązkowi ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy sprawowaniu opieki.
2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna jest zobowiązany do zawarcia
umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz
opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie.
3. W przypadku gdy dziennego opiekuna zatrudniają podmioty, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, umowa, o której mowa w ust. 2, zawierana jest na
zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. poz. 2019).

Art. 42. 1. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dziećmi w lokalu, do którego
posiada tytuł prawny.
2. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna może udostępnić lub wyposażyć
lokal w celu sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.
3. W jednym lokalu może być sprawowana opieka przez więcej niż jednego
dziennego opiekuna, z tym że w jednym pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy
pobyt dzieci może być sprawowana opieka tylko przez jednego dziennego opiekuna.

Art. 43. Maksymalną wysokość wynagrodzenia dziennego opiekuna
zatrudnianego przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zasady jego ustalania
określa, w drodze uchwały, odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.

Art. 44. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie
dzieci u dziennego opiekuna.

Art. 45. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, wybierają dziennych
opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego w trybie
określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570 i 2020).

Art. 46. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz.
2. Wykaz zawiera:
1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego
dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz adres
poczty elektronicznej i numer telefonu;
2) numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby,
o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;
3) imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot;
4) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się
nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
5) informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych
opiekunów;
6) liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
7) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
8) wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3. Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych
właściwej gminy oraz ministra właściwego do spraw rodziny.
4. Adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego
opiekuna nie podlega ujawnieniu na stronach podmiotowych gminy prowadzącej
wykaz i ministra właściwego do spraw rodziny, jeżeli jest inny niż adres sprawowania
opieki przez dziennego opiekuna.

Art. 46a. 1. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do
zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia
dziennego opiekuna.
2. Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego
dziennego opiekuna do wykazu.
3. Jeżeli organ prowadzący wykaz nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa
w art. 46b ust. 6a, a od dnia wpływu zgłoszenia do tego organu upłynęło 14 dni,
dzienny opiekun może objąć dziecko opieką. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ
wezwał podmiot zatrudniający dziennego opiekuna do uzupełnienia zgłoszenia, nie
później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu
uzupełnienia zgłoszenia.

Art. 46b. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do wykazu na
podstawie wniosku.
2. Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym
rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
4) oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna warunków,
o których mowa w art. 39 ust. 1;
5) imię i nazwisko dziennego opiekuna;
6) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się
nazwę wsi, miasta, dzielnicy i ulicy;
7) liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna;
8) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna;
9) wysokość opłat u dziennego opiekuna.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, są składane wyłącznie
drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
4. Wniosek jest składany za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym
mowa w art. 62a, po zastosowaniu zapewnionych w tym systemie sposobów
potwierdzenia pochodzenia oraz integralności przesłanych danych w postaci
elektronicznej. Uwierzytelnianie użytkowników w tym systemie wymaga użycia
profilu zaufanego, profilu osobistego, środka identyfikacji elektronicznej wydanego
w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego
identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, adekwatnie
do poziomu bezpieczeństwa środka identyfikacji elektronicznej wymaganego dla
usług świadczonych w tym systemie, danych weryfikowanych za pomocą
kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na
identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych
technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.
5. W sprawach z wniosków, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 47a pkt 1, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
6. W celu sprawdzenia zgodności danych, o których mowa w ust. 2, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru,
dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zaświadczenia o niekaralności dziennego
opiekuna. Przedstawienie tych dokumentów nie jest wymagane, w przypadku gdy
wójt, burmistrz lub prezydent miasta może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych
wynikających z tych dokumentów, dane te są mu znane z urzędu lub możliwe do
ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza.
6a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu do
wykazu w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa
w ust. 1 lub w art. 47a pkt 1.
7. Po dokonaniu wpisu do wykazu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta,
w terminie 3 dni od dokonania wpisu, umożliwia podmiotowi zatrudniającemu
dziennych opiekunów oraz osobie, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, dostęp do
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, w zakresie dotyczącym
sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64 ust. 1.

Art. 47. W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z dziennym
opiekunem następuje wykreślenie dziennego opiekuna z wykazu.

Art. 47a. W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w wykazie,
podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz osoba, o której mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1, zobowiązani są do:
1) wystąpienia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian, do organu
prowadzącego wykaz z wnioskiem o zmianę danych lub informacji –
w przypadku danych lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 1–5;
2) dokonania zmian, w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia, za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a – w przypadku danych
lub informacji, o których mowa w art. 46 ust. 2 pkt 6–8.

Art. 48. 1. Programy szkoleń, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 i 2 lit. b
i ust. 3 oraz w art. 39 ust. 1 pkt 6, zatwierdza na wniosek podmiotu prowadzącego
szkolenie, na okres 5 lat, minister właściwy do spraw rodziny.
2. Zatwierdzenie lub odmowa zatwierdzenia programów szkoleń następuje w drodze decyzji administracyjnej.
3. Listę programów szkoleń, o których mowa w ust. 1, udostępnia się
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 49. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia,
zakres programów szkoleń, biorąc pod uwagę specyfikę zadań opiekuńczych,
wychowawczych i edukacyjnych żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna,
mając na uwadze konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu realizacji tych zadań.

Art. 50. 1. Nianią jest osoba fizyczna sprawująca opiekę nad dziećmi na
podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej dalej „umową
uaktywniającą”.
2. Niania sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia.
3. Umowa uaktywniająca jest zawierana w formie pisemnej między nianią
a rodzicami albo rodzicem samotnie wychowującym dziecko.
4. Umowa uaktywniająca określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) cel i przedmiot umowy;
3) czas i miejsce sprawowania opieki;
4) liczbę dzieci powierzonych opiece;
5) obowiązki niani;
6) wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin jego wypłaty;
7) czas, na jaki umowa została zawarta;
8) warunki i sposób zmiany, a także rozwiązania umowy.
5. Przez rodzica samotnie wychowującego dziecko rozumie się rodzica będącego
panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo rodzica,
w stosunku do którego orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów,
a także rodzica pozostającego w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został
pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Art. 51. 1. Za nianię, składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe
i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne, opłaca:
1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą
niż 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
2) rodzic (płatnik składek) – od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą
50% minimalnego wynagrodzenia
– na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Za nianię, która przystąpiła dobrowolnie na swój wniosek do ubezpieczenia
chorobowego, składki na to ubezpieczenie opłaca rodzic na zasadach określonych dla
zleceniobiorców w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki, w przypadku gdy spełnione
są łącznie następujące warunki:
1) niania została zgłoszona przez rodzica do ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego;
2) rodzice albo rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni, świadczą
usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń
społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą;
3) dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte
opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna.
4. W przypadku utraty przez rodziców albo rodzica samotnie wychowującego
dziecko zatrudnienia, zaprzestania świadczenia usług lub działalności, o których
mowa w ust. 3 pkt 2, składki opłaca się przez okres 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych przyczyn.
5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie opłaca składek, w przypadku gdy:
1) rodzic dziecka korzysta z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, o której
mowa w art. 61c ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy
zarobkowej w gospodarstwie domowym lub
2) umowa uaktywniająca została zawarta między nianią a osobami pełniącymi
funkcję rodziny zastępczej zawodowej, lub
3) rodzic dziecka podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie
art. 6 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 300, z późn. zm.).

Art. 52. Rodzic (płatnik składek) zobowiązany jest do niezwłocznego
informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie mającej wpływ na
opłacanie składek, w szczególności o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy
uaktywniającej.

Art. 53. 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ministrowi
właściwemu do spraw rodziny informacje o liczbie zgłoszonych do ubezpieczeń
społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego niań w poszczególnych miesiącach
oraz o poniesionych na ten cel wydatkach.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Zakład Ubezpieczeń Społecznych
przekazuje w terminach:
1) do 25 lutego za okres od 1 lipca do 31 grudnia;
2) do 25 sierpnia za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Art. 54. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na
miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki
przez dziennego opiekuna, sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz
dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce
prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo miejsce sprawowania opieki przez
dziennego opiekuna sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym, podmiotem
zatrudniającym dziennego opiekuna oraz osobą, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1) zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym;
2) wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań,
o których mowa w art. 64.

Art. 55. 1. Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego
przez radę gminy w drodze uchwały.
2. W przypadku powzięcia informacji o:
1) nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego
lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna,
2) nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio
w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym,
3) niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań,
o których mowa w art. 64
– wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi czynności nadzorcze także poza
planem nadzoru, o którym mowa w ust. 1.

Art. 56. 1. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, zwane dalej „osobami upoważnionymi”.
2. Osoby upoważnione są uprawnione w szczególności do:
1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach
i godzinach, w których działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana;
2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych
nośników informacji oraz udostępnienia danych mających związek
z przedmiotem nadzoru;
3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych
żłobkach lub klubach dziecięcych lub zatrudnionych przez podmiot
zatrudniający dziennego opiekuna.

Art. 57. 1. W przypadku stwierdzenia, że:
1) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy albo dzienny opiekun nie spełnia
standardów dotyczących sprawowanej opieki,
2) podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego
opiekuna lub osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, nie dopełniają obowiązku w zakresie zapewnienia zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym,
3) podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego
opiekuna lub osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, nie wywiązują się
z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64
– organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.
2. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego
opiekuna, osoba, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, albo dzienny opiekun mają
prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu sprawującego
nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych
nieprawidłowościach.
3. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, organ
sprawujący nadzór sporządza stanowisko i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu
żłobek, klub dziecięcy, podmiotowi zatrudniającemu dziennego opiekuna, osobie,
o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, albo dziennemu opiekunowi.
4. W celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne
organ sprawujący nadzór może prowadzić czynności sprawdzające.
5. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości wójt,
burmistrz lub prezydent miasta wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo
wykreśla z wykazu podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, osobę, o której mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1, lub dziennego opiekuna oraz rozwiązuje umowę z dziennym
opiekunem zatrudnianym przez gminę bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Art. 58. 1. Wysokość opłaty oraz opłaty, o której mowa w art. 12 ust. 3, za pobyt
dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez jednostki samorządu
terytorialnego albo u dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustalają, w drodze
uchwały, odpowiednio rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa.
2. W przypadku utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego przez podmioty,
o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3, wysokość opłat określa podmiot, który
utworzył żłobek lub klub dziecięcy.
3. W przypadku zatrudniania dziennego opiekuna przez podmioty inne niż
jednostka samorządu terytorialnego wysokość opłat określa podmiot, który zatrudnia
dziennego opiekuna.

Art. 59. 1. Opłaty, o których mowa w art. 58 ust. 1, z tytułu korzystania ze
żłobka i klubu dziecięcego utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz z usług dziennego opiekuna zatrudnionego przez jednostki samorządu
terytorialnego są wnoszone przez rodziców na rzecz odpowiednio gminy, powiatu lub
województwa.
2. Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa mogą określić, w drodze
uchwały, warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Art. 60. 1. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, prowadzące żłobek lub
klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa
w art. 36 ust. 1 pkt 1, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie
dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.
2. Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, o której mowa
w ust. 1, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada
gminy w drodze uchwały.
3. W uchwale, o której mowa w ust. 2, może zostać określone, że dotacja,
o której mowa w ust. 1, może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na
terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację.

Art. 60a. Gminy, powiaty i województwa mogą zawierać porozumienia
w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej w żłobku, klubie dziecięcym lub
przez dziennego opiekuna dzieciom z terenu danej gminy, powiatu lub województwa.

Art. 61. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zlecić podmiotom,
o których mowa w art. 8 ust. 1, organizację opieki sprawowanej w formie żłobka lub
klubu dziecięcego lub przez dziennych opiekunów.
2. Do wyłaniania podmiotów mających organizować opiekę, o której mowa
w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 62. 1. Minister właściwy do spraw rodziny opracowuje resortowe oraz
rządowe programy rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz
finansowo wspiera te programy. Opracowanie i realizacja programów odbywa się we
współpracy z wojewodą.
2. Programy, o których mowa w ust. 1, określają tryb i kryteria wyboru
podmiotów korzystających z nich, w szczególności uwzględniając:
1) jakość lub zakres oferowanych usług;
2) zapotrzebowanie na usługi świadczone przez te podmioty;
3) minimalny okres funkcjonowania instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych
z dotacji budżetu państwa lub środków Funduszu Pracy;
4) brak instytucji lub miejsc opieki w danej gminie;
5) wywiązywanie się przez podmiot ze zobowiązań, o których mowa odpowiednio
w art. 35 ust. 1 lub art. 47a.
2a. W przypadku gdy na realizację programów, o których mowa w ust. 1,
minister właściwy do spraw pracy przekazał środki z Funduszu Pracy, poza
kryteriami, o których mowa w ust. 2, jako kryterium wyboru podmiotów
korzystających z programów, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się sytuację na
lokalnym rynku pracy.
3. Programy, o których mowa w ust. 1, kieruje się do podmiotów, o których
mowa w art. 8 ust. 1, ze szczególnym uwzględnieniem gmin.
4. Podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1, korzystające z programów,
o których mowa w ust. 1, mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa oraz
środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie utworzenia lub funkcjonowania żłobków,
klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów, przy czym wysokość dotacji oraz
środków Funduszu Pracy nie może łącznie przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.
5. Dotację oraz środki z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 4, przyznaje
wojewoda po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rodziny.
6. Wojewoda, przyznając podmiotowi dotację lub środki z Funduszu Pracy,
o których mowa w ust. 4, zawiera z nim umowę określającą w szczególności:
1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja lub środki z Funduszu Pracy
zostały przyznane, i termin jego wykonania;
2) wysokość przydzielonych dotacji lub środków z Funduszu Pracy;
3) tryb płatności;
4) termin wykorzystania dotacji lub środków z Funduszu Pracy;
5) termin i sposób rozliczenia przyznanych dotacji lub środków z Funduszu Pracy,
w tym zasady ich rozliczania w przypadku skrócenia okresu funkcjonowania
instytucji lub miejsc opieki dofinansowanych z dotacji, o którym mowa
w ust. 2 pkt 3;
6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub środków z Funduszu Pracy,
nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania;
7) tryb kontroli wykonania zadania, przy czym w umowie można postanowić, że
kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach
o kontroli w administracji rządowej;
8) warunki i sposób zmiany oraz rozwiązania umowy, w tym zasady zwrotu dotacji
lub środków z Funduszu Pracy w przypadku skrócenia okresu funkcjonowania
instytucji lub miejsc opieki, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, dofinansowanych
z dotacji lub środków z Funduszu Pracy.
7. Do środków z Funduszu Pracy stosuje się odpowiednio art. 57 i art. 169
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
1622, 1649, 2020 i 2473), z tym że organem właściwym do umarzania, odraczania
terminów lub rozkładania na raty spłat należności Funduszu Pracy, a także wydania
decyzji o zwrocie w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie
z przeznaczeniem albo pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości, jest wojewoda.

Art. 62a. 1. Minister właściwy do spraw rodziny zapewnia system
teleinformatyczny służący do realizacji ustawy przez gminę, wojewodę, ministra
właściwego do spraw rodziny, podmioty zamierzające prowadzić żłobki lub kluby
dziecięce, podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, podmioty zatrudniające
dziennych opiekunów oraz przez osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1.
2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, służy w szczególności do:
1) składania wniosku o wpis do rejestru przez podmiot zamierzający prowadzić
żłobek lub klub dziecięcy;
2) składania wniosku o wpis do wykazu;
3) składania wniosku o zmianę lub wykreślenie z rejestru lub wykazu przez
podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający
dziennych opiekunów oraz osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1;
4) dokonywania przez gminę wpisu, zmiany oraz wykreślenia z rejestru lub wykazu;
5) dokonywania przez podmiot wpisany do rejestru lub wykazu samodzielnych
zmian danych lub informacji, o których mowa odpowiednio
w art. 27 ust. 4 pkt 5, 6, 8 i 10 lub art. 46 ust. 2 pkt 6–8;
6) sporządzania i przekazywania sprawozdań, o których mowa w art. 64, przez
podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający
dziennego opiekuna, osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz gminę;
7) weryfikacji przekazanych sprawozdań i sporządzenia zbiorczego sprawozdania
przez gminę i wojewodę.

Art. 63. 1. Gmina może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na
dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.
2. (uchylony)

Art. 64. 1. Podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce, podmioty
zatrudniające dziennego opiekuna oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,
są zobowiązane do sporządzania sprawozdań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, z zakresu opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3:
1) organizowanej przez gminę – gmina przekazuje wojewodzie,
2) organizowanej przez podmioty inne niż gmina – podmioty te przekazują gminie,
a gmina przekazuje zbiorcze sprawozdanie wojewodzie
– w postaci elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.
3. Wojewoda sporządza zbiorcze sprawozdanie z zakresu opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 i przekazuje je, w postaci elektronicznej, za pomocą systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a, ministrowi właściwemu do spraw rodziny.
4. W sprawozdaniach, o których mowa w ust. 1, przekazywane są następujące dane:
1) liczba osób zatrudnionych w żłobku lub klubie dziecięcym według stanowiska pracy;
2) informacja o niezaspokojonym zapotrzebowaniu na miejsca opieki w żłobku,
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna;
3) informacja o połączeniu żłobków lub klubów dziecięcych w zespoły ze
wskazaniem poszczególnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i ich
liczby;
4) informacja o zorganizowaniu wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej
i organizacyjnej żłobków, klubów dziecięcych lub ich zespołów, w tym
informacja o wykonywaniu tej obsługi przez jednostki, o których mowa w art. 10
ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
5) wysokość otrzymywanych dotacji ze środków publicznych, w tym ze środków
Unii Europejskiej, na jedno dziecko;
6) wysokość wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego
i instytucje publiczne.
5. Podmioty inne niż gmina prowadzące żłobki lub kluby dziecięce,
zatrudniające dziennego opiekuna oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,
przekazują właściwej gminie sprawozdania za okres od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia – w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego. Gmina przekazuje
wojewodzie sprawozdania z zakresu sprawowanej przez siebie opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia oraz zbiorcze
sprawozdania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 organizowanej przez
podmioty inne niż gmina – w terminie do dnia 14 lutego każdego roku.
6. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny zbiorcze
sprawozdanie w terminie do dnia 28 lutego każdego roku.

Art. 64a. 1. Gmina jest zobowiązana do przekazywania podlegających
ujawnieniu danych z rejestru oraz z wykazu wojewodzie i ministrowi właściwemu do
spraw rodziny za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa
w art. 62a.
2. Minister właściwy do spraw rodziny publikuje dane, o których mowa w ust. 1,
na stronach internetowych ministerstwa.

Art. 64b. 1. Żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty są zwolnione
z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność związaną z prowadzeniem
żłobka lub klubu dziecięcego.
2. Żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty są zwolnione z podatku
od nieruchomości w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub
klubu dziecięcego, na zasadach określonych w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

Art. 65. (pominięty).

Art. 66. (pominięty).

Art. 67. (pominięty).

Art. 68. (pominięty).

Art. 69. (pominięty).

Art. 70. (pominięty).

Art. 71. (pominięty).

Art. 72. (pominięty).

Art. 73. (pominięty).

Art. 74. (pominięty).

Art. 74a. 1. W roku 2020, nie później niż do dnia 20 grudnia 2020 r., minister
właściwy do spraw pracy, dla wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy
w roku 2020 na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH+” ustanowionego na podstawie art. 62 ust. 1 może określić,
w drodze decyzji, termin ich wykorzystania, nie dłuższy niż do dnia 30 listopada
2021 r., oraz kwotę wydatków planowaną do realizacji w roku 2021.
2. Warunkiem przedłużenia terminu wykorzystania środków Funduszu Pracy na
wydatki, o których mowa w ust. 1, jest uzyskanie, na uzasadniony wniosek
beneficjenta programu, zgody wojewody na zmianę terminu wykonania zadania.
3. Zgoda, o której mowa w ust. 2, jest przekazywana do ministra właściwego do
spraw pracy w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.
4. Środki finansowe na wydatki ujęte w decyzji, o której mowa w ust. 1,
pozostają na rachunkach bankowych podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1,
korzystających z programu, o którym mowa w ust. 1

Art. 75. 1. Żłobki działające na podstawie przepisów ustawy, o której mowa
w art. 66, stają się żłobkami w rozumieniu niniejszej ustawy z dniem jej wejścia w życie.
2. Podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy działalność
gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą prowadzić tę
działalność na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż przez
okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, podmioty prowadzące do dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy działalność gospodarczą, polegającą na
sprawowaniu opieki nad dziećmi mogą prowadzić żłobek lub klub dziecięcy, jeżeli
spełniają warunki określone w niniejszej ustawie.

Art. 76. 1. Pracownicy żłobków, działających na podstawie przepisów
dotychczasowych, stają się z mocy prawa pracownikami żłobków w rozumieniu
niniejszej ustawy. Przepisy art. 231
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) stosuje się.
2. Do pracowników żłobków zatrudnionych do dnia wejścia w życie ustawy w:
1) publicznych zakładach opieki zdrowotnej, stosuje się przepisy o pracownikach samorządowych;
2) niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.
3. Osoby zatrudnione do opieki w żłobkach, działających na podstawie
przepisów dotychczasowych, nie są zobowiązane do odbycia szkoleń, o których mowa
w niniejszej ustawie.
4. Osoby zatrudnione do opieki w żłobkach, działających na podstawie
przepisów dotychczasowych, nieposiadające średniego wykształcenia, a pozostające
w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, są zobowiązane do jego
uzupełnienia w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie tej ustawy.

Art. 77. Pielęgniarki i położne zatrudnione w dniu wejścia w życie niniejszej
ustawy w żłobku, działającym na podstawie przepisów dotychczasowych, i zatrudnione na stanowisku opiekunki w żłobku w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, przez okres zatrudnienia, zachowują prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki lub położnej, nie dłużej jednak niż przez okres 15 lat.

Art. 78. (pominięty).

Art. 79. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 6, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;
2) art. 50–53 i 70–73, które wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca
następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;
3) art. 62 i 63, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia;
4) art. 64 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy.