Wejscie w życie: 1 marca 2018

Ostatnia Zmiana: 30 kwietnia 2018

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz
wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych
w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą
pierwszy dzień Wielkiej Nocy.
2. Przepisy ustawy stosuje się do przedsiębiorców w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479,
1629, 1633 i 2212) wykonujących zarobkową działalność handlową.

Art. 2. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do wykonywania pracy przez
pracowników w placówkach handlowych w niedziele i święta stosuje się przepisy
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917,
z późn. zm.).

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) placówce handlowej – należy przez to rozumieć obiekt, w którym jest
prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem,
w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład
materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu –
jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub
zatrudnionych;
2) handlu – należy przez to rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie
towaru lub wyrobu na środki pieniężne;
3) wykonywaniu czynności związanych z handlem – należy przez to rozumieć
wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych
z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie
w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych
z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją;
4) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w placówce
handlowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy, a także osobę skierowaną do wykonywania w placówce handlowej
pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę, zgodnie z przepisami
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
5) zatrudnionym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, wykonującą
w placówce handlowej pracę na podstawie umów prawa cywilnego, a także
osobę skierowaną do wykonywania w placówce handlowej pracy
tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego, zgodnie z przepisami
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych;
6) święcie – należy przez to rozumieć dni wymienione w art. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r.
poz. 90);
7) wykonywaniu pracy w handlu oraz wykonywaniu czynności związanych
z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych – należy przez to
rozumieć wykonywanie takiej pracy lub takich czynności przez pracownika
lub zatrudnionego w okresie 24 kolejnych godzin przypadających
odpowiednio między godziną 2400 w sobotę a godziną 2400 w niedzielę,
i między godziną 2400 w dniu bezpośrednio poprzedzającym święto a godziną
2400 w święto;
8) stacji paliw płynnych – należy przez to rozumieć obiekt budowlany,
spełniający warunki przewidziane w obowiązujących przepisach dotyczących
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw
płynnych, w obrębie którego dokonywana jest sprzedaż produktów naftowych
na podstawie ważnej koncesji udzielonej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.).

Art. 4. Powierzanie wykonywania pracy w handlu lub wykonywania
czynności związanych z handlem nieodpłatnie w placówkach handlowych
w niedziele i święta, a także w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio
poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy – jest zakazane.

Art. 5. W niedziele i święta w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu
oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– są zakazane.

Art. 6. 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje:
1) na stacjach paliw płynnych;
2) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na
handlu kwiatami;
3) w aptekach i punktach aptecznych;
4) w zakładach leczniczych dla zwierząt;
5) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na
handlu pamiątkami lub dewocjonaliami;
6) w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na
handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi,
kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
7) w placówkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188);
8) w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej, o której
mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560);
9) w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
10) w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność
w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;
11) w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów,
jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-
-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;
12) w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych
i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan
zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
13) w placówkach handlowych na dworcach w rozumieniu ustawy z dnia
16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2016 i 2435), w portach i przystaniach morskich w rozumieniu ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1933) oraz w portach i przystaniach w rozumieniu ustawy z dnia
21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2128,
z 2018 r. poz. 1137 i 1694 oraz z 2019 r. poz. 125) – w zakresie związanym
z bezpośrednią obsługą podróżnych;
14) w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty,
w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się
odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi
produktami;
15) w placówkach handlowych w portach lotniczych w rozumieniu ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz
z 2019 r. poz. 235);
16) w strefach wolnocłowych;
17) w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych,
statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich
budowlach hydrotechnicznych;
18) na terenie jednostek penitencjarnych;
19) w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych;
20) w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
21) w przypadku handlu towarami z automatów;
22) w przypadku rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1541, z późn. zm.);
23) w hurtowniach farmaceutycznych;
24) w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku
kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel
wyłącznie maszynami rolniczymi i częściami zamiennymi do tych maszyn;
25) w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy
cmentarzach;
26) w zakładach pogrzebowych;
27) w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez
przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym
imieniu i na własny rachunek;
28) w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca
działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
29) w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest
działalność gastronomiczna;
30) na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki
prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie
i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami
rolno-spożywczymi;
31) w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające
towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa
w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania
pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności;
32) w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż,
buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.
2. Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5, 6, 28, 29 i 30,
oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do
krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 997, 1000, 1629 i 1669).

Art. 7. 1. Zakaz, o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w:
1) kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
2) niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
3) ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.
2. Jeżeli w niedzielę, o której mowa w ust. 1 pkt 3, przypada święto, przepis
art. 5 stosuje się.

Art. 8. 1. W dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy
dzień Wielkiej Nocy w placówkach handlowych:
1) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
2) powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu
oraz wykonywania czynności związanych z handlem
– po godzinie 1400 są zakazane, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6.
2. Jeżeli dzień 24 grudnia przypada w niedzielę przepis ust. 1 stosuje się.

Art. 9. 1. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas
nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru jego czasu pracy
z powodu wykonywania pracy w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio
poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy do godziny 1400.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, oblicza się stosując zasady
obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Art. 10. 1. Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności
związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy
w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub
zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania
czynności związanych z handlem po godzinie 1400 w dniu 24 grudnia lub w sobotę
bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza
wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem
pracownikowi lub zatrudnionemu.

Art. 11. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 10, następuje
w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.).

Art. 12. (pominięty).

Art. 13. (pominięty).

Art. 14. (pominięty).

Art. 15. (pominięty).

Art. 16. 1. W okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 r. zakaz,
o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego
miesiąca kalendarzowego.
2. Jeżeli w pierwszą lub w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego
przypada święto, przepis art. 5 stosuje się.

Art. 17. 1. W okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. zakaz,
o którym mowa w art. 5, nie obowiązuje w ostatnią niedzielę każdego miesiąca
kalendarzowego.
2. Jeżeli w ostatnią niedzielę miesiąca kalendarzowego przypada święto,
przepis art. 5 stosuje się.

Art. 18. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.