Wejscie w życie: 1 stycznia 2001

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2019

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych oraz zasady i tryb wydawania dzienników
urzędowych.
2. Zasady i tryb ogłaszania umów międzynarodowych, a także układów
zbiorowych pracy określają odrębne ustawy.
3. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych
Unii Europejskiej oraz zasady i tryb wydawania Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej, zwanego dalej „Dziennikiem UE”, określają przepisy Unii Europejskiej.

Art. 2. 1. Ogłoszenie aktu normatywnego w dzienniku urzędowym jest
obowiązkowe.
2. Odrębna ustawa może wyłączyć obowiązek ogłoszenia aktu normatywnego
niezawierającego przepisów powszechnie obowiązujących.

Art. 2a. 1. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu ogłasza
się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730 i 848), chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Dzienniki urzędowe wydaje się w postaci elektronicznej, chyba że ustawa
stanowi inaczej.
3. Dla każdego dziennika urzędowego wydawanego w postaci elektronicznej
organ wydający prowadzi odrębną stronę internetową.

Art. 3. Akty normatywne ogłasza się niezwłocznie.

Art. 4. 1. Akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące,
ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od
dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.
2. W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3,
mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny
interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego
i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem
wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
3. Przepisy porządkowe wchodzą w życie po upływie trzech dni od dnia ich
ogłoszenia. W uzasadnionych przypadkach przepisy porządkowe mogą wchodzić
w życie w terminie krótszym niż trzy dni, a jeżeli zwłoka w wejściu w życie
przepisów porządkowych mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne
zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, można zarządzić wejście w życie takich
przepisów z dniem ich ogłoszenia.

Art. 5. Przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi normatywnemu
wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie
stoją temu na przeszkodzie.

Art. 6. 1. Przy obliczaniu terminu wejścia w życie aktu normatywnego
określonego w dniach nie uwzględnia się dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przypadków,
gdy akt normatywny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
2. Terminy wejścia w życie aktu normatywnego określone w tygodniach,
miesiącach lub latach kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada
dniu ogłoszenia, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu
tego miesiąca.

Art. 7. Akty normatywne wydawane na podstawie ustaw można ogłaszać
w okresie od dnia ogłoszenia danej ustawy, a przed dniem jej wejścia w życie; akt taki
nie może wejść w życie wcześniej niż ustawa.

Art. 8. Dziennikami urzędowymi w rozumieniu ustawy są: Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej,
dzienniki urzędowe urzędów centralnych, Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru
Finansowego oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe.

Art. 9. 1. W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej
„Dziennikiem Ustaw”, ogłasza się:
1) Konstytucję;
2) ustawy;
3) rozporządzenia z mocą ustawy wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę
Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami
administracji rządowej, przewodniczących określonych w ustawach komitetów,
będących członkami Rady Ministrów, oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
5) teksty jednolite aktów określonych w pkt 1–4;
6) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych
ogłoszonych w Dzienniku Ustaw;
7) uchwały Rady Ministrów uchylające rozporządzenie ministra.
2. W Dzienniku Ustaw ogłasza się również akty prawne dotyczące:
1) stanu wojny i zawarcia pokoju;
2) referendum ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę
Konstytucji;
2a) skrócenia kadencji Sejmu;
3) wyborów do Sejmu i Senatu;
4) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
5) powszechnej lub częściowej mobilizacji i użycia Sił Zbrojnych do obrony
Rzeczypospolitej Polskiej;
6) stanu wojennego;
7) stanu wyjątkowego;
8) stanu klęski żywiołowej;
9) ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu
i Senatu, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz ważności referendum
ogólnokrajowego, w tym referendum zatwierdzającego zmianę Konstytucji.
3. W Dzienniku Ustaw ogłasza się ponadto inne akty prawne, jeżeli odrębne
ustawy tak stanowią.

Art. 10. 1. W Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski”, zwanym dalej „Monitorem Polskim”, ogłasza się:
1) zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydane na podstawie ustawy;
2) uchwały Rady Ministrów i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów, wydane na
podstawie ustawy;
3) teksty jednolite aktów określonych w pkt 1 i 2;
4) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczące aktów normatywnych
ogłoszonych w Monitorze Polskim lub aktów normatywnych, które nie były
ogłoszone.
2. W Monitorze Polskim ogłasza się również:
1) uchwały Zgromadzenia Narodowego dotyczące:
a) regulaminu Zgromadzenia Narodowego,
b) uznania trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do
sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia,
c) postawienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w stan oskarżenia przed
Trybunałem Stanu;
2) uchwały Sejmu dotyczące:
a) regulaminu Sejmu,
b) (uchylona)
c) uchwalenia wotum zaufania Radzie Ministrów oraz absolutorium dla Rady
Ministrów,
d) uchwalenia wotum nieufności Radzie Ministrów lub ministrowi,
e) pociągnięcia do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu,
f) rozwiązania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego,
g) wyboru, powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji lub
ustawach stanowiska państwowe; uchwałę o powołaniu lub odwołaniu
wymagającym zgody Senatu ogłasza się po wyrażeniu takiej zgody;
3) uchwały Senatu dotyczące:
a) regulaminu Senatu,
b) wyboru, powoływania, odwoływania, a także wyrażenia zgody na
powoływanie lub odwoływanie przez Sejm na określone w Konstytucji lub
ustawach stanowiska państwowe;
4) akty urzędowe Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące:
a) zwoływania pierwszego posiedzenia nowo wybranych Sejmu i Senatu,
b) (uchylona)
c) zrzeczenia się urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
d) desygnowania i powoływania Prezesa Rady Ministrów oraz Rady
Ministrów,
e) przyjmowania dymisji Rady Ministrów i powierzania jej tymczasowego
pełnienia obowiązków,
f) dokonywania zmian w składzie Rady Ministrów na wniosek Prezesa Rady
Ministrów,
g) odwoływania ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności,
h) powoływania lub odwoływania na określone w Konstytucji i ustawach
stanowiska państwowe,
i) powoływania sędziów,
j) nadawania tytułu naukowego profesora i tytułu profesora sztuki,
k) mianowania na stopień generała i równorzędny,
l) nadawania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
m) (uchylona)
5) postanowienia Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzeniu przeszkody
w sprawowaniu urzędu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz
powierzeniu Marszałkowi Sejmu tymczasowego wykonywania obowiązków
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
6) postanowienia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach sporów
kompetencyjnych pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi organami państwa.
3. W Monitorze Polskim ogłasza się uchwały Sejmu i Senatu oraz Zgromadzenia
Narodowego inne niż wymienione w ust. 2, wyroki Trybunału Stanu, a także
postanowienia Marszałka Sejmu, jeżeli ich ogłoszenie w Monitorze Polskim jest
przewidziane w tych uchwałach lub postanowieniach albo jeżeli odrębne ustawy tak
stanowią.
4. W Monitorze Polskim ogłasza się również inne akty prawne, a także
ogłoszenia, obwieszczenia i komunikaty organów, instytucji i osób, jeżeli odrębne
ustawy tak stanowią.
5. Prezes Rady Ministrów może zarządzić:
1) ogłoszenie w Monitorze Polskim również innych niż określone w art. 9 oraz
w ust. 1 aktów prawnych;
2) ogłoszenie innych niż określone w ust. 2 aktów prawnych, ogłoszeń
i obwieszczeń.

Art. 11. (uchylony).

Art. 12. 1. W dziennikach urzędowych ministrów kierujących działami
administracji rządowej oraz w dziennikach urzędowych urzędów centralnych ogłasza
się:
1) akty normatywne organu wydającego dziennik urzędowy i nadzorowanych przez
niego urzędów centralnych;
2) uchwały Rady Ministrów uchylające zarządzenia ministra wydającego dziennik
urzędowy;
3) orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawach aktów normatywnych,
o których mowa w pkt 1 i 2;
4) ogłoszenia sądowe, jeżeli tak stanowią inne ustawy.
1a. W Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza się:
1) uchwały i decyzje Komisji Nadzoru Finansowego,
2) obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty oraz inne akty lub dokumenty,
3) rejestry (listy)
– jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.
1b. W przypadku gdy z przepisów odrębnych nie wynika obowiązek ogłoszenia
uchwały Komisji Nadzoru Finansowego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru
Finansowego, Komisja Nadzoru Finansowego może zdecydować o ogłoszeniu
podjętej uchwały w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.
1c. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego może skierować do
ogłoszenia również inne niż określone w ust. 1a obwieszczenia, ogłoszenia lub
komunikaty, o ile są związane z zadaniami organów Urzędu Komisji Nadzoru
Finansowego.
2. W dziennikach urzędowych, o których mowa w ust. 1, mogą być publikowane
informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia organów wymienionych
w ust. 1 pkt 1.
3. W dziennikach urzędowych nie zamieszcza się aktów prawnych, które
podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, jak również, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1, aktów prawnych organów innych niż ten, który wydaje dziennik urzędowy.

Art. 13. W wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się:
1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji
niezespolonej;
2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu
oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy;
3) statuty związków międzygminnych, statuty związków powiatów oraz statuty
związków powiatowo-gminnych;
3a) statuty związków metropolitalnych;
4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego
przez wojewodę i organy administracji niezespolonej;
5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa
miejscowego stanowionego przez: wojewodę i organy administracji
niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ gminy;
6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte:
a) między jednostkami samorządu terytorialnego,
b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji
rządowej;
7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy, powiatu i województwa;
8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
oraz o rozwiązaniu sejmiku województwa, rady powiatu lub rady gminy;
8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych
przez jednostki samorządu terytorialnego;
9) statut urzędu wojewódzkiego;
10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak
stanowią przepisy szczególne.

Art. 14. 1. Przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także
w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu.
2. Za dzień ogłoszenia przepisów porządkowych uważa się dzień wskazany
w obwieszczeniu.
3. Ogłoszenie przepisów porządkowych w sposób określony w ust. 1 nie zwalnia
z obowiązku ich ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 15. 1. Podstawą do ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu
prawnego jest akt w formie dokumentu elektronicznego opatrzony kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez upoważniony do wydania aktu organ.
2. (uchylony)
3. Jeżeli rozporządzenie jest wydawane w porozumieniu z innym organem,
podpisu tego organu nie zamieszcza się w tekście rozporządzenia ogłaszanym
w dzienniku urzędowym.
4. Podstawą do ogłoszenia orzeczenia jest jego odpis w formie dokumentu
elektronicznego, który w swojej treści zawiera poświadczenie zgodności z oryginałem
oraz jest opatrzony przez osobę upoważnioną do sporządzenia odpisu orzeczenia
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także odpis tego orzeczenia w postaci
papierowej.
5. W przypadku orzeczenia poświadczenie zgodności z oryginałem, o którym
mowa w ust. 4, obejmuje także oznaczenie organu oraz imiona i nazwiska członków
składu orzekającego, który wydał i podpisał orzeczenie, a także wzmiankę
o zgłoszeniu przez danego sędziego zdania odrębnego, w przypadku jego zgłoszenia.
6. Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do aktów prawnych, o których
mowa w art. 9 ust. 2 pkt 9, a także do uchwał i obwieszczeń Państwowej Komisji
Wyborczej oraz protokołów terytorialnych komisji do spraw referendum.
7. W przypadku ogłoszenia aktu normatywnego lub innego aktu prawnego
w formie dokumentu elektronicznego wiza organu wydającego dziennik urzędowy
nadawana przy skierowaniu aktu do ogłoszenia jest opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym organu wydającego dziennik urzędowy.

Art. 16. 1. Marszałek Sejmu ogłasza tekst jednolity ustawy nie rzadziej niż raz
na 12 miesięcy, jeżeli była ona nowelizowana. Ustawa może określić termin
ogłoszenia tekstu jednolitego.
2. Rządowe Centrum Legislacji oraz organy administracji rządowej
współdziałają z Marszałkiem Sejmu przy opracowywaniu tekstów jednolitych ustaw.
3. Teksty jednolite aktów normatywnych innych niż ustawa ogłasza organ
właściwy do wydania aktu normatywnego, a w przypadku:
1) regulaminów Sejmu i Senatu – odpowiednio Marszałek Sejmu i Marszałek
Senatu;
2) aktów normatywnych Rady Ministrów – Prezes Rady Ministrów;
3) aktów normatywnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – Przewodniczący
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Tekst jednolity aktu normatywnego innego niż ustawa ogłasza się nie rzadziej niż raz
na 12 miesięcy, jeżeli był on nowelizowany. Akt normatywny może określić termin
ogłoszenia tekstu jednolitego.
4. Tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym,
w którym dany akt normatywny ogłoszono.

Art. 17. 1. Błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie
obwieszczenia. Sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznej zmiany tekstu
aktu prawnego.
2. Sprostowanie błędu ogłasza się w tym samym dzienniku urzędowym,
w którym ogłoszono prostowany akt.
2a. Błędy w tekstach ustaw prostuje Marszałek Sejmu.
2b. Błędy w tekście umowy międzynarodowej, w tekście tłumaczenia umowy
międzynarodowej na język polski lub w tekście oświadczenia rządowego dotyczącego
tej umowy prostuje minister, który występował z wnioskiem o ogłoszenie tej umowy
w dzienniku urzędowym.
3. Prezes Rady Ministrów, z własnej inicjatywy lub na wniosek właściwego
organu, prostuje błędy w tekstach aktów innych niż wymienione w ust. 2a i 2b,
ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.
4. Organy wydające dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 3 prostują
błędy w tekstach aktów prawnych ogłoszonych w tych dziennikach.

Art. 18. 1. Błędy w tekście jednolitym aktu normatywnego polegające na
niezgodności jego tekstu ogłoszonego w dzienniku urzędowym z tekstem aktu
uwzględniającym wszystkie zmiany dokonane do czasu ogłoszenia tekstu jednolitego
prostuje się w formie obwieszczenia.
2. Sprostowania błędu w tekście jednolitym aktu prawnego dokonuje organ,
który ogłosił tekst jednolity. Przepis art. 17 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 19. (uchylony).

Art. 20. 1. Dziennik urzędowy wydaje się z zachowaniem kolejności pozycji
w danym roku kalendarzowym.
2. Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na
stronie internetowej organu wydającego dziennik urzędowy.
3. Dzień ogłoszenia aktu w postaci elektronicznej umieszcza się w obrębie
nagłówka strony.
4. (uchylony)

Art. 20a. (uchylony).

Art. 20b. 1. Organ wydający dziennik urzędowy przechowuje akty normatywne
i inne akty prawne ogłoszone w tym dzienniku w formie dokumentów
elektronicznych, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 4.
2. (uchylony)
3. Organ wydający Dziennik Ustaw i Monitor Polski przechowuje po jednym
egzemplarzu każdego z tych dzienników również w formie ich wydruków,
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez ten organ.
4. Organ wydający Dziennik Ustaw i Monitor Polski przekazuje po jednym
egzemplarzu każdego z tych dzienników w formie wydruków, o których mowa
w ust. 3, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu oraz Bibliotece
Narodowej w celu ich przechowywania.
5. Dzienniki w formie wydruków, o których mowa w ust. 3, oraz oryginały
aktów, o których mowa w ust. 2, przechowuje się wieczyście.

Art. 20c. (uchylony).

Art. 21. 1. Prezes Rady Ministrów wydaje:
1) Dziennik Ustaw i Monitor Polski przy pomocy Rządowego Centrum Legislacji,
przy czym Rządowe Centrum Legislacji może zlecić wyspecjalizowanym
podmiotom niektóre czynności związane z wydawaniem tych dzienników
w sposób, o którym mowa w art. 2a ust. 2.
2) (uchylony)
2. (uchylony)

Art. 22. 1. Ministrowie kierujący działami administracji rządowej oraz
kierownicy urzędów centralnych wydają dzienniki urzędowe.
1a. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego wydaje Dziennik Urzędowy
Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Każdy z organów wymienionych w ust. 1 może wydawać tylko jeden dziennik
urzędowy, z uwzględnieniem ust. 5.
3. Prezes Rady Ministrów może postanowić o wydawaniu wspólnego dziennika
urzędowego dwóch lub więcej ministrów kierujących działami administracji rządowej
oraz wspólnego dziennika urzędów centralnych podległych Prezesowi Rady
Ministrów.
4. Minister może postanowić o wydawaniu wspólnego dziennika urzędowego
z urzędem centralnym nadzorowanym przez niego.
5. Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych,
minister właściwy do spraw zagranicznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu lub Szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego wydają w postaci papierowej, w razie potrzeby, wyodrębnioną
edycję dziennika urzędowego z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne.

Art. 23. Wojewoda wydaje wojewódzki dziennik urzędowy.

Art. 23a. 1. W przypadku braku możliwości ogłoszenia aktu prawnego w postaci
elektronicznej z powodu nadzwyczajnych okoliczności, organ wydający dziennik
urzędowy ogłasza go w postaci papierowej do czasu ustąpienia tych okoliczności.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy
dotyczące wydawania dzienników urzędowych w postaci elektronicznej, z tym że:
1) podstawą do ogłoszenia może być akt prawny w postaci papierowej, podpisany
przez upoważniony do jego wydania organ i opatrzony pieczęcią urzędową tego
organu;
2) organ wydający dziennik urzędowy ustala warunki wydawania
i rozpowszechniania dziennika, tak aby dziennik urzędowy mógł być
powszechnie i nieodpłatnie dostępny;
3) dniem ogłoszenia aktu prawnego jest dzień udostępnienia dziennika w sposób,
o którym mowa w pkt 2.
3. Po ustąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1, organ wydający
udostępnia ten akt w postaci elektronicznej.

Art. 24. 1. Nazwy Dziennik Ustaw i Monitor Polski oraz wzory graficzne winiet
tych dzienników mogą być wykorzystywane jedynie przez organ wydający te
dzienniki. Winieta obejmuje w szczególności nazwę dziennika urzędowego,
wizerunek orła w koronie oraz miejsce i dzień ogłoszenia aktu prawnego.
2. Nazwy oraz wzory graficzne winiet dzienników, o których mowa w ust. 1, nie
mogą być wykorzystywane przez inne podmioty, w szczególności w celach
handlowych w publikacjach, wydawnictwach lub innych formach upowszechniania
aktów prawnych.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dzienników urzędowych,
o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a, 3 i 4, oraz wojewódzkich dzienników
urzędowych.
4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory graficzne winiet Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego, dzienników
urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 1, 1a, 3 i 4, oraz wojewódzkiego
dziennika urzędowego, z uwzględnieniem jednolitości tych wzorów oraz cech
wyróżniających dzienniki urzędowe spośród innych wydawnictw.
2) (uchylony)

Art. 25. 1. (uchylony)
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Redakcje w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo
prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914) publikują przepisy porządkowe, o których mowa
w art. 14, lub ich uzgodnione omówienia bezpłatnie, w sposób zapewniający ich
największą dostępność.

Art. 26. 1. Terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządu
terytorialnego udostępniają nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte
w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia:
1) do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego;
2) w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy urzędów
obsługujących te organy, w miejscu do tego przeznaczonym i powszechnie
dostępnym.
2. (uchylony)

Art. 27. 1. Organy wydające dzienniki urzędowe prowadzą w postaci
elektronicznej zbiory tych dzienników.
2. Do zbiorów Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego wydaje się skorowidz
w postaci elektronicznej.
2a. (uchylony)
2b. W przypadku dzienników urzędowych, o których mowa w art. 22 ust. 5,
zbiór, o którym mowa w ust. 1, jest prowadzony w postaci papierowej.
3. (uchylony)
3a. Do zbiorów, o których mowa w ust. 1, i do skorowidza, o którym mowa
w ust. 2, stosuje się odpowiednio art. 26 ust. 1.
4. W zakresie udostępniania do wglądu zbiorów dzienników urzędowych
z aktami prawnymi zawierającymi informacje niejawne stosuje się przepisy
o ochronie informacji niejawnych.

Art. 28. 1. Starosta prowadzi w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa
miejscowego stanowionych przez powiat.
2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) prowadzi w postaci elektronicznej zbiór
aktów prawa miejscowego stanowionych przez gminę.
3. Do wglądu do zbiorów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio
art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 4.

Art. 28a. W przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 1, art. 27 ust. 3a oraz
art. 28 ust. 3, wydawanie wydruków aktów normatywnych i innych aktów prawnych
jest odpłatne. Kierownik urzędu, w którym są udostępnione do wglądu dzienniki
urzędowe i zbiory aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę,
ustala cenę arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego, tak aby
wydruki były powszechnie dostępne, a cena pokrywała wyłącznie koszty tych
wydruków.

Art. 28b. 1. Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty
normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, udostępnia się:
1) nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na
stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników
danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, stosownie do wniosku zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 i 1669).
1a. Dzienniki urzędowe inne niż wymienione w ust. 1 oraz zbiory aktów prawa
miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawarte w nich akty
normatywne i inne akty prawne udostępnia się:
1) nieodpłatnie do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na
stronach internetowych organów wydających te dzienniki i zbiory;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub informatycznych nośników
danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
stosownie do wniosku zainteresowanego podmiotu, na zasadach i w trybie
określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej.
2. (uchylony)
3. (uchylony)

Art. 28c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wymagania
techniczne:
1) dokumentów elektronicznych zawierających akty normatywne i inne akty
prawne kierowane do ogłoszenia w dziennikach urzędowych,
2) dzienników urzędowych wydawanych w postaci elektronicznej,
3) środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników danych
używanych do udostępniania dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów
normatywnych i innych aktów prawnych
– uwzględniając odpowiednio konieczność zachowania jednolitości dokumentów
elektronicznych kierowanych do ogłoszenia i możliwości ich przetwarzania na
potrzeby wydawania dziennika urzędowego, a także konieczność zapewnienia
powszechnej dostępności dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa
miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę lub zawartych w nich aktów
normatywnych i innych aktów prawnych.

Art. 29. Przepisy art. 8, art. 12, art. 16 ust. 3, art. 17 ust. 4, art. 22 ust. 1 i 2,
art. 24 oraz art. 27, w zakresie odnoszącym się do ministrów kierujących działami
administracji rządowej, stosuje się do przewodniczących określonych w ustawach
komitetów, będących członkami Rady Ministrów.

Art. 29a. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej wydawany przez Urząd
Oficjalnych Publikacji Komisji Europejskiej, zawiera:
1) w serii L (legislacja):
a) rozporządzenia,
b) dyrektywy,
c) decyzje,
d) zalecenia,
e) opinie;
2) w serii C (komunikaty albo informacje i zawiadomienia), w szczególności:
a) streszczenia wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
b) protokoły z posiedzeń Parlamentu Europejskiego,
c) raporty Trybunału Obrachunkowego,
d) pisemne zapytania poselskie oraz odpowiedzi na nie udzielane przez Radę
lub Komisję,
e) stanowiska Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów,
f) ogłoszenia o naborze do pracy w instytucjach Unii Europejskiej,
g) wezwania do okazania zainteresowania programami i projektami Unii
Europejskiej,
h) umowy publiczne dotyczące pomocy żywnościowej,
i) spis treści Dziennika UE serii C E;
3) w serii S (suplement), w szczególności:
a) umowy publiczne dotyczące pracy, dostaw i usług ze wszystkich państw
członkowskich Unii Europejskiej,
b) umowy użyteczności publicznej,
c) umowy publiczne dotyczące instytucji Unii Europejskiej,
d) umowy Europejskiego Funduszu Rozwoju (kraje ACP),
e) umowy Phare, Tacis z państwami środkowej i wschodniej Europy,
f) projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski
Bank Centralny i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju,
g) umowy dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Norwegia,
Islandia i Liechtenstein),
h) umowy zawarte zgodnie z porozumieniem dotyczącym zamówień
publicznych (GPA) w ramach GATT/Światowej Organizacji Handlu
(WTO) ze Szwajcarią,
i) zawiadomienia dotyczące europejskiej ekonomicznej grupy interesów (EEIGs),
j) umowy publiczne dotyczące usług lotniczych.

Art. 29b. 1. Terenowe organy administracji rządowej udostępniają nieodpłatnie
zbiory Dziennika UE w języku polskim w postaci elektronicznej.
2. Do udostępniania zbiorów Dziennika UE w postaci elektronicznej stosuje się
odpowiednio art. 26 ust. 1.

Art. 30. (pominięty).

Art. 31. (pominięty).

Art. 32. (pominięty).

Art. 33. (pominięty).

Art. 34. (pominięty).

Art. 35. (pominięty).

Art. 36. (pominięty).

Art. 37. (pominięty).

Art. 38. (pominięty).

Art. 39. (pominięty).

Art. 40. (pominięty).

Art. 41. Zachowują moc upoważnienia do wydawania tekstów jednolitych,
skierowane do organów wymienionych w tych upoważnieniach, zawarte w aktach
normatywnych wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Art. 42. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia wypełnienia
obowiązku wydawania dziennika urzędowego, o którym mowa w art. 22, akty
i orzeczenia określone w art. 12 są ogłaszane w Monitorze Polskim.

Art. 42a. Wydawanie dzienników urzędowych i skorowidzów do roczników
tych dzienników w formie elektronicznej, a także udostępnianie dzienników
urzędowych, zbiorów aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat
i zbiorów przepisów gminnych oraz ogłoszonych w nich aktów normatywnych
i innych aktów prawnych przez środki komunikacji elektronicznej oraz informatyczne
nośniki danych następuje od dnia 1 lipca 2006 r.

Art. 42b. Do dnia 1 maja 2008 r. przepisów art. 15 ust. 3a i ust. 5, art. 20a,
art. 20b, art. 28a, art. 28b i art. 42a nie stosuje się.

Art. 43. Traci moc ustawa z dnia 30 grudnia 1950 r. o wydawaniu Dziennika
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” (Dz. U. poz. 524, z 1991 r. poz. 420 oraz z 1993 r. poz. 34).

Art. 44. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.