Wejscie w życie: 15 grudnia 2014

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2016

Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu
hipotecznego, prawa i obowiązki stron oraz zasady rozliczenia zobowiązań z niej
wynikających.

Art. 2. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) całkowita kwota do zapłaty – sumę wypłaconej kwoty odwróconego kredytu
hipotecznego, odsetek oraz innych kosztów niezapłaconych przez kredytobiorcę
przed spłatą kredytu, należnych do dnia spłaty;
2) inne koszty – koszty, inne niż odsetki, które kredytobiorca jest zobowiązany
ponieść w związku z umową odwróconego kredytu hipotecznego, w
szczególności prowizje i inne opłaty.
2. Ilekroć w niniejszej ustawie jest mowa o banku, należy przez to rozumieć
także oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej lub instytucję
kredytową prowadzącą działalność transgraniczną, o których mowa w ustawie z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.).

Art. 3. W sprawach związanych z umową odwróconego kredytu hipotecznego
nie stosuje się art. 69 ust. 1 i 2, art. 70, art. 74–75a, art. 76a, art. 77, art. 78 oraz art.
78a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Art. 4. 1. Przez umowę odwróconego kredytu hipotecznego bank zobowiązuje
się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas nieoznaczony określoną sumę
środków pieniężnych, których spłata nastąpi po śmierci kredytobiorcy, a
kredytobiorca zobowiązuje się do ustanowienia zabezpieczenia spłaty tej sumy wraz
z należnymi odsetkami oraz innymi kosztami.
2. Kredytobiorcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem
nieruchomości lub której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
lub prawo użytkowania wieczystego. Kredytobiorcą może być również osoba
fizyczna będąca współwłaścicielem nieruchomości lub której przysługuje udział w
spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu lub w prawie użytkowania wieczystego.

Art. 5. 1. Wierzytelność banku wynikająca z umowy odwróconego kredytu
hipotecznego może być zabezpieczona wyłącznie przez:
1) ustanowienie hipoteki na nieruchomości lub prawie, o którym mowa w art. 4
ust. 2, oraz
2) ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności
nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2.
2. Podstawą wpisu roszczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do księgi
wieczystej jest oświadczenie banku o zawarciu umowy odwróconego kredytu
hipotecznego spełniające wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.
3. Bank nie może uzależniać zawarcia umowy odwróconego kredytu
hipotecznego od zawarcia innych umów, z wyjątkiem umowy ubezpieczenia od
zdarzeń losowych nieruchomości lub lokalu, do którego kredytobiorcy przysługuje
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Art. 6. 1. Podstawą do ustalenia kwoty odwróconego kredytu hipotecznego jest
wartość rynkowa:
1) nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy lub do której kredytobiorcy
przysługuje prawo użytkowania wieczystego lub
2) lokalu, do którego kredytobiorcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu
– na których kredytobiorca ustanowi zabezpieczenie odwróconego kredytu
hipotecznego.
2. Do określenia wartości rynkowej nieruchomości lub lokalu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.).

Art. 7. 1. Wypłata kwoty odwróconego kredytu hipotecznego następuje
jednorazowo albo w ratach, przez okres i w wysokości określonych w umowie
odwróconego kredytu hipotecznego, nie dłużej jednak niż do dnia śmierci
kredytobiorcy.
2. Jeżeli umowa odwróconego kredytu hipotecznego została zawarta z więcej
niż jednym kredytobiorcą, w przypadku śmierci jednego z kredytobiorców prawo do
wypłaty rat odwróconego kredytu hipotecznego przysługujących zmarłemu
kredytobiorcy przysługuje tym z żyjących kredytobiorców, którzy nabyli po
zmarłym udział we własności nieruchomości lub w prawie, o którym mowa w art. 4
ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego,
proporcjonalnie do wysokości nabytego przez nich udziału.

Art. 8. 1. Bank, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy
odwróconego kredytu hipotecznego, dostarcza kredytobiorcy, według jego wyboru,
w postaci papierowej lub elektronicznej, formularz informacyjny zawierający
informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Termin, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, może być skrócony na żądanie kredytobiorcy. Formularz
informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 i 827).
2. W formularzu informacyjnym bank wskazuje:
1) dane identyfikacyjne banku;
2) kwotę odwróconego kredytu hipotecznego, sposób jej ustalenia, w tym
stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości będącej własnością
kredytobiorcy lub do której przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego,
lub lokalu, do którego przysługuje kredytobiorcy spółdzielcze własnościowe
prawo do lokalu;
3) termin i sposób wypłaty odwróconego kredytu hipotecznego;
4) sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i
warunki jego zmiany;
5) wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym:
a) prowizji,
b) opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego,
c) kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa w pkt 2,
d) kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa
w pkt 2
– oraz sposób ich rozliczania;
6) stronę umowy odwróconego kredytu hipotecznego zobowiązaną do poniesienia
kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa w pkt 2, oraz kosztu
monitorowania ich wartości;
7) częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o
których mowa w pkt 2;
8) sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;
9) prawa i obowiązki kredytobiorcy;
10) zasady rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego;
11) informację, że formularz informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
12) inne informacje niezbędne do podjęcia przez kredytobiorcę decyzji o zawarciu
umowy odwróconego kredytu hipotecznego.
3. Kwoty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 5, mogą mieć charakter
szacunkowy.
4. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór formularza informacyjnego, uwzględniając konieczność
prawidłowego zapoznania się przez kredytobiorcę ze szczegółowymi warunkami
udzielania i rozliczania odwróconego kredytu hipotecznego.

Art. 9. 1. Bank, przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego,
dokonuje oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu prawnego
nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1.
2. Kredytobiorca jest obowiązany do przedstawienia, na żądanie banku,
dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w ust. 1.

Art. 10. 1. Umowę odwróconego kredytu hipotecznego zawiera się w formie
pisemnej.
2. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) kwotę odwróconego kredytu hipotecznego;
3) rynkową wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1;
4) stosunek kwoty odwróconego kredytu hipotecznego do rynkowej wartości
nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1;
5) termin, wysokość i sposób wypłaty kwoty odwróconego kredytu hipotecznego;
6) sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;
7) stronę umowy zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub
lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1, oraz kosztu monitorowania ich wartości;
8) sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i
warunki jego zmiany;
9) wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym kosztu wykonywania przez
bank upoważnienia, kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu,
o których mowa w art. 6 ust. 1, jeżeli umowa je przewiduje, oraz warunki, na
jakich koszty te mogą ulegać zmianie;
10) obowiązki kredytobiorcy, o których mowa w art. 16 ust. 1, oraz skutki ich
niewykonywania przez kredytobiorcę, w szczególności prawo do żądania przez
bank udzielenia mu upoważnienia do wykonania tych obowiązków;
11) częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o
których mowa w art. 6 ust. 1;
12) prawa kredytobiorcy, w tym prawo do odstąpienia od umowy wraz z
określeniem wysokości odsetek za okres do upływu terminu określonego w art.
12 ust. 1, prawo do przedterminowej spłaty odwróconego kredytu hipotecznego
oraz uprawnienia, o których mowa w art. 15;
13) warunki wypowiedzenia umowy;
14) zasady i termin rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
15) osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy.
3. Do umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank dołącza wzór
oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierający w szczególności adres, pod który
należy je złożyć.
4. Zmiana umowy odwróconego kredytu hipotecznego w zakresie wskazania
osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy jest bezpłatna.

Art. 11. W umowie odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca może
zobowiązać się do niezbywania własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa
w art. 4 ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bez
zgody banku. Przepisu art. 72 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i
hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707, z późn. zm.) nie stosuje się.

Art. 12. 1. Kredytobiorca może bez podania przyczyny odstąpić od umowy
odwróconego kredytu hipotecznego, w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Termin
do odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli kredytobiorca przed jego upływem
złoży, pod wskazany przez kredytodawcę adres lub nada w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. poz. 1529), oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
2. Kredytobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy
odwróconego kredytu hipotecznego, z wyjątkiem niepodlegających zwrotowi opłat
lub ich części poniesionych przez bank na rzecz organów administracji państwowej lub sądów.
3. Kredytobiorca zwraca bankowi wypłaconą kwotę odwróconego kredytu
hipotecznego wraz z odsetkami należnymi do dnia odstąpienia od umowy
odwróconego kredytu hipotecznego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia
złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. Dniem spłaty odwróconego kredytu hipotecznego jest dzień złożenia
dyspozycji przekazania bankowi środków pieniężnych w kwocie, o której mowa w ust. 3.
5. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego może stanowić, że wypłata
środków pieniężnych nastąpi po upływie terminu do odstąpienia od umowy.

Art. 13. 1. Kredytobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całkowitej
kwoty do zapłaty lub jej części.
2. W przypadku spłaty przez kredytobiorcę całkowitej kwoty do zapłaty lub jej
części bank nie pobiera prowizji.
3. Bank nie może uzależnić spłaty całkowitej kwoty do zapłaty lub jej części od
uprzedniego poinformowania go o tym przez kredytobiorcę.
4. Spłata części całkowitej kwoty do zapłaty nie wstrzymuje wypłaty rat
niewykorzystanej kwoty odwróconego kredytu hipotecznego, chyba że strony
postanowiły inaczej.
5. W przypadku spłaty całkowitej kwoty do zapłaty bank jest zobowiązany do
potwierdzenia rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego, w terminie 14
dni od dnia dokonania tej spłaty.

Art. 14. Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu
hipotecznego w każdym czasie, z zachowaniem terminu 30-dniowego.

Art. 15. W przypadku gdy bank nie wykonuje obowiązku, o którym mowa w
art. 8, lub sporządza umowę odwróconego kredytu hipotecznego niezgodnie z
wymogami, o których mowa w art. 10, kredytobiorca, po złożeniu bankowi
pisemnego oświadczenia, może:
1) żądać od banku zapłaty dziesiątej części odsetek i innych kosztów należnych od
wypłaconej części odwróconego kredytu hipotecznego albo
2) wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu hipotecznego i spłacić całkowitą
kwotę do zapłaty bez dziesiątej części odsetek i innych kosztów.

Art. 16. 1. W okresie trwania umowy odwróconego kredytu hipotecznego
kredytobiorca jest zobowiązany w odniesieniu do nieruchomości lub lokalu, o
których mowa w art. 6 ust. 1:
1) posiadać ubezpieczenie tej nieruchomości lub tego lokalu od zdarzeń losowych,
jeżeli jest wymagane przez bank;
2) utrzymywać tę nieruchomość lub ten lokal w stanie niepogorszonym, z
uwzględnieniem zwykłego używania rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, w
szczególności dokonywać bieżących napraw i remontów;
3) terminowo uiszczać podatki i obowiązkowe opłaty związane z korzystaniem z
tej nieruchomości lub tego lokalu.
2. W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, bank
wzywa kredytobiorcę do jego dopełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 60
dni.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2, wyznacza się z uwzględnieniem rodzaju
niewykonanego obowiązku i możliwości jego wykonania przez kredytobiorcę.
4. W przypadku niewykonania przez kredytobiorcę obowiązku, o którym mowa
w ust. 1, w wyznaczonym terminie, bank żąda od kredytobiorcy udzielenia mu
upoważnienia do wykonania tego obowiązku w imieniu kredytobiorcy.

Art. 17. 1. Bank może wypowiedzieć umowę odwróconego kredytu
hipotecznego, wyłącznie jeżeli:
1) została wszczęta egzekucja z nieruchomości lub z prawa, o którym mowa w art.
4 ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego,
przez innego niż ten bank wierzyciela, przy czym o istnieniu tej wierzytelności
bank nie wiedział w dniu zawarcia umowy odwróconego kredytu hipotecznego, lub
2) kredytobiorca przeniósł na osoby trzecie własność nieruchomości lub prawo, o
którym mowa w art. 4 ust. 2, stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu
hipotecznego, bez zgody banku, w przypadku gdy w umowie odwróconego
kredytu hipotecznego strony zastrzegły obowiązek niezbywania własności tej
nieruchomości lub tego prawa bez zgody banku, lub
3) wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1, z przyczyn
zawinionych przez kredytobiorcę uległa istotnemu zmniejszeniu, lub
4) kredytobiorca odmówił udzielenia bankowi upoważnienia w przypadku, o
którym mowa w art. 16 ust. 4.
2. Okres wypowiedzenia przez bank umowy odwróconego kredytu
hipotecznego wynosi 30 dni.

Art. 18. W przypadku wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu
hipotecznego z przyczyn, o których mowa w art. 17 ust. 1:
1) pkt 1 lub 2 – bank wstrzymuje wypłatę odwróconego kredytu hipotecznego;
2) pkt 3 lub 4 – bank może wstrzymać wypłatę odwróconego kredytu
hipotecznego.

Art. 19. 1. Bank jest obowiązany ustalić zasady zarządzania ryzykiem
długowieczności.
2. Jeżeli suma wierzytelności banku z tytułu zawartych umów odwróconego
kredytu hipotecznego przekracza 5% odpowiednio funduszy własnych lub funduszy
oddziału, do czynności szacowania ryzyka długowieczności bank powołuje
aktuariusza, o którym mowa w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844).

Art. 20. 1. Całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem:
1) okresu wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
2) roku od dnia śmierci kredytobiorcy.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 2, całkowita kwota do zapłaty
staje się wymagalna z upływem roku od dnia śmierci ostatniego z kredytobiorców.

Art. 21. 1. Spadkobiercy, w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci
kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców, mogą dokonać spłaty całkowitej
kwoty do zapłaty.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, roszczenie banku o przeniesienie
własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2, stanowiących
zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, wygasa.

Art. 22. Z dniem wymagalności całkowitej kwoty do zapłaty wymagalne staje
się roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w
art. 4 ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.

Art. 23. Bank nalicza odsetki oraz inne koszty do dnia spłaty całkowitej kwoty
do zapłaty albo przeniesienia na niego własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.

Art. 24. 1. Kredytobiorca albo jego spadkobiercy ponoszą wobec banku
odpowiedzialność do wysokości wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa
w art. 6 ust. 1. Bank może żądać zaspokojenia wyłącznie z nieruchomości lub lokalu,
o których mowa w art. 6 ust. 1, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu
hipotecznego.
2. Jeżeli kredytobiorca lub jego spadkobiercy przenieśli na osoby trzecie
własność nieruchomości lub prawo, o którym mowa w art. 4 ust. 2, stanowiące
zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bez zgody banku, w przypadku,
o którym mowa w art. 11, lub jeżeli wartość nieruchomości lub lokalu, o których
mowa w art. 6 ust. 1, uległa istotnemu zmniejszeniu z przyczyn zawinionych przez
kredytobiorcę lub jego spadkobierców, bank może żądać zaspokojenia także z innych
składników majątku kredytobiorcy lub jego spadkobierców:
1) w przypadku gdy zaspokojenie z tej nieruchomości lub tego prawa jest
niemożliwe lub jest możliwe jedynie częściowo oraz
2) do wysokości kwoty, o jaką została zmniejszona wartość tej nieruchomości lub
tego lokalu lub w wysokości różnicy pomiędzy kwotą uzyskaną z egzekucji a
całkowitą kwotą do zapłaty.

Art. 25. 1. Bank niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci kredytobiorcy
zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie zawierające:
1) imię i nazwisko kredytobiorcy;
2) informację o zawarciu z kredytobiorcą umowy odwróconego kredytu
hipotecznego;
3) informację o możliwości dokonania przez spadkobierców kredytobiorcy
rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
4) termin wyznaczony do rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, bank przekazuje, na piśmie, także
osobom do kontaktu po śmierci kredytobiorcy, wskazanym w umowie odwróconego
kredytu hipotecznego.
3. Umowa odwróconego kredytu hipotecznego może, na wniosek
kredytobiorcy, przewidywać publikację informacji, o których mowa w ust. 1, w
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.

Art. 26. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2, oraz pod
warunkiem że nie zachodzą przesłanki ustanowienia kuratora spadku, bank może
wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora.
2. Sąd upoważnia kuratora do przeniesienia na bank własności nieruchomości
lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2, stanowiących zabezpieczenie
odwróconego kredytu hipotecznego, i rozliczenia odwróconego kredytu
hipotecznego. W sprawach wynikających z rozliczenia odwróconego kredytu
hipotecznego kurator może pozywać lub być pozywany.
3. Kurator podejmuje czynności do dnia uprawomocnienia się postanowienia o
stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia
po kredytobiorcy.
4. Koszty działania kuratora ponosi bank.
5. Do przeniesienia przez kuratora własności nieruchomości lub prawa, o
którym mowa w art. 4 ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu
hipotecznego, na rzecz banku nie stosuje się art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca
1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.).

Art. 27. Umowę o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym
mowa w art. 4 ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu
hipotecznego, bank zawiera:
1) ze spadkobiercami kredytobiorcy;
2) z wykonawcą testamentu, jeżeli został powołany;
3) z kuratorem spadku, jeżeli został ustanowiony, a spadkobiercy nie uzyskali
jeszcze stwierdzenia nabycia spadku albo poświadczenia dziedziczenia;
4) z kuratorem, jeżeli został ustanowiony;
5) z osobą trzecią, jeżeli zostały przeniesione na nią własność nieruchomości lub
prawo, o którym mowa w art. 4 ust. 2, stanowiące zabezpieczenie odwróconego
kredytu hipotecznego.

Art. 28. 1. W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przeniesienie
własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2, stanowiących
zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bank w uzgodnieniu z osobą, o
której mowa w art. 27, z którą zawarł tę umowę, zleca rzeczoznawcy majątkowemu
oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości w rozumieniu art. 151 ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. W terminie 30 dni od dnia sporządzenia operatu szacunkowego bank zwraca
osobie, o której mowa w art. 27 pkt 1, 2 albo 5, albo do depozytu sądowego, kwotę
pieniężną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością rynkową, o której mowa w ust. 1,
a całkowitą kwotą do zapłaty, albo zawiadamia osoby, z którymi zawarł umowę, o
której mowa w art. 27, że wartość jego wierzytelności jest wyższa od tej wartości rynkowej.

Art. 29. Do wartości stanu czynnego spadku może zostać zaliczona wyłącznie
kwota, którą bank zwraca spadkobiercom lub wykonawcy testamentu, albo kwota,
którą bank złożył do depozytu sądowego, zgodnie z art. 28 ust. 2.

Art. 30. Wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ust. 1, nie
uwzględnia się przy obliczaniu zachowku do wysokości całkowitej kwoty do zapłaty.

Art. 31. Zapis zwykły lub zapis windykacyjny nieruchomości lub prawa, o
którym mowa w art. 4 ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu
hipotecznego, dokonany przez kredytobiorcę lub spadkobierców kredytobiorców na
rzecz osoby trzeciej jest bezskuteczny.

Art. 32. Z chwilą ogłoszenia upadłości banku umowa odwróconego kredytu
hipotecznego ulega rozwiązaniu w zakresie niewykonanej części.

Art. 33. Niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości banku syndyk masy upadłości
składa do właściwego sądu rejonowego wniosek o zmniejszenie sumy hipotecznej do kwoty odpowiadającej całkowitej kwocie do zapłaty, z zastrzeżeniem że odsetki nalicza się do dnia ogłoszenia upadłości banku.

Art. 34. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania
cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 603 dodaje się art. 6031 w brzmieniu:
Art. 6031. Kuratora, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 23
października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. 1585),
ustanawia sąd właściwy dla miejsca położenia nieruchomości.”;
2) po art. 668 dodaje się art. 6681 w brzmieniu:
Art. 6681. Sąd spadku, na wniosek banku w rozumieniu ustawy z dnia 23
października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym, może upoważnić
kuratora spadku do przeniesienia na bank własności nieruchomości lub prawa,
o którym mowa w art. 4 ust. 2 tej ustawy, stanowiących zabezpieczenie
odwróconego kredytu hipotecznego, i rozliczenia odwróconego kredytu
hipotecznego. Wniosek może być złożony przez bank nie wcześniej niż po
upływie roku od daty śmierci kredytobiorcy. W sprawach wynikających z
rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego kurator spadku może pozywać
lub być pozywany.”.

Art. 35. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z
2014 r. poz. 164 i 993) w art. 92 dodaje się § 7 w brzmieniu:
§ 7. Jeżeli akt notarialny w swej treści zawiera przeniesienie własności
nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 23
października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz. 1585),
na których ustanowiono zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego
ujawnione w księdze wieczystej, notariusz, który sporządził ten akt, jest
obowiązany przesłać z urzędu jego wypis bankowi, którego prawo ujawniono w
tej księdze wieczystej.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) w art. 104 w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) ujawnienie informacji objętych tajemnicą bankową jest niezbędne do
wykonywania umów odwróconego kredytu hipotecznego, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie
hipotecznym (Dz. U. poz. 1585).”.

Art. 37. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z
2014 r. poz. 1497) w art. 4:
1) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) odwróconego kredytu hipotecznego zawartych na podstawie ustawy z dnia
23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (Dz. U. poz.
1585).”;
2) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) umów o kredyt zabezpieczony hipoteką oraz pożyczki zabezpieczonej
hipoteką, z wyjątkiem umów odwróconego kredytu hipotecznego
zawartych na podstawie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o
odwróconym kredycie hipotecznym, stosuje się art. 22, art. 23, art. 29, art.
35, art. 35a i art. 46;”.

Art. 38. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.