Wejscie w życie: 12 lipca 2007

Ostatnia Zmiana: 29 luty 2020

Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Art. 1. 1. Ustawa określa postępowanie i organy właściwe do wykonania
zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów wynikających
z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14
czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L
190 z 12.07.2006, str. 1) oraz kary pieniężne za naruszanie obowiązków w zakresie
międzynarodowego przemieszczania odpadów.
2. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378 i 1565) oraz
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875).

Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) rozporządzeniu nr 1013/2006 – rozumie się przez to rozporządzenie WE
nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r.
w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str.
1);
2) dyrektywie 2006/12/WE – rozumie się przez to dyrektywę 2006/12/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie
odpadów (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 9);
3) terenie kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie – rozumie się przez to każdą
osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną, do której zostały
przemieszczone nielegalnie odpady; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi, na której znajdują się nielegalnie przemieszczone odpady, jest odbiorcą odpadów sprowadzonych nielegalnie.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. (uchylony)

Art. 3. 1. Organem odpowiedzialnym za wykonanie rozporządzenia
nr 1013/2006, w rozumieniu art. 53 tego rozporządzenia, jest Główny Inspektor
Ochrony Środowiska, który jest w szczególności organem właściwym w sprawach:
1) przywozu odpadów na teren kraju;
2) wywozu odpadów poza teren kraju;
3) tranzytu odpadów przez teren kraju.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska pełni również funkcję
korespondenta w rozumieniu art. 54 rozporządzenia nr 1013/2006.
3. Zadania oraz właściwość Krajowej Administracji Skarbowej, organów
Straży Granicznej i Inspekcji Transportu Drogowego oraz wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska w zakresie nadzoru nad międzynarodowym
obrotem odpadami, w szczególności dotyczące egzekwowania przepisów, o
których mowa w art. 50 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 1013/2006, określają przepisy
odrębne.
4. Organy wymienione w ust. 1 i 3 współdziałają w zakresie
międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz zapobiegają nielegalnemu
międzynarodowemu przemieszczaniu odpadów, w szczególności przez wymianę
informacji i doświadczeń, w tym w zakresie klasyfikacji towarów jako
spełniających przesłanki do uznania ich za odpady.

Art. 4. Zezwolenia na:
1) przywóz odpadów na teren kraju,
2) wywóz odpadów poza teren kraju,
3) tranzyt odpadów przez teren kraju
wydaje Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Art. 5. 1. Przed wydaniem zezwolenia na przywóz odpadów na teren kraju
Główny Inspektor Ochrony Środowiska:
1) występuje z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczącej
przestrzegania przez prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów przepisów o ochronie środowiska – do
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami,
albo, jeżeli odbiorca odpadów nie będzie prowadził ich odzysku lub
unieszkodliwiania, właściwego ze względu na jego miejsce siedziby albo
zamieszkania;
2) może wystąpić z wnioskiem o informację dotyczącą zgodności działalności
prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi
prowadzenie takiej działalności, w tym, w szczególności z przepisami
o ochronie środowiska – do organu właściwego do wydania zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów;
3) występuje z wnioskiem do komendanta powiatowego (miejskiego)
Państwowej Straży Pożarnej o przedstawienie informacji dotyczącej
przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w
instalacji odzysku odpadów, w tym w miejscach magazynowania odpadów
przed poddaniem ich procesom odzysku; w przypadku odpadów niepalnych
przepisu nie stosuje się.
2. Organy, do których zwrócono się o przedstawienie informacji, są
obowiązane przedstawić je niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni
od dnia doręczenia wniosku o informację.
3. Organy, do których zwrócono się z wnioskiem o przedstawienie informacji,
w informacjach tych zwracają uwagę w szczególności na przypadki
wcześniejszego stosowania działań administracyjnych lub karnych w stosunku do
odbiorcy odpadów z tytułu naruszenia przepisów o ochronie środowiska i innych
przepisów dotyczących prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, a także przypadki stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów.

Art. 6. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska określa w zezwoleniach,
o których mowa w art. 4:
1) zgłaszającego;
2) odbiorcę lub odbiorców odpadów;
3) przewoźnika lub przewoźników odpadów;
4) rodzaj oraz ilość odpadów, które są przedmiotem międzynarodowego
przemieszczania odpadów;
5) okres ważności, na jaki zezwolenie jest udzielone;
6) rodzaj transportu i trasę przewozu odpadów, w tym miejsca przekraczania
granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
7) miejsce prowadzenia procesów odzysku odpadów, które są przedmiotem
międzynarodowego przemieszczania odpadów.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska w zezwoleniach, o których mowa
w art. 4 pkt 1, określa także:
1) warunki dotyczące sposobu prowadzenia procesów odzysku odpadów na
terenie kraju;
1a) warunki dotyczące sposobu zagospodarowania odpadów powstających w
wyniku odzysku odpadów na terenie kraju;
2) sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może dodatkowo uzależnić
wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1, od określonej przez niego
wielkości odzysku odpadów krajowych w danej instalacji.
4. Główny Inspektor Ochrony Środowiska żąda, przed wydaniem zezwolenia
na przywóz albo na wywóz odpadów, dostarczenia przez odbiorcę odpadów:
1) zezwolenie na przetwarzanie odpadów lub zezwolenie na zbieranie
i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1
pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
2) kopii pozwoleń na emisję dotyczących instalacji, w której odpady miałyby
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu;
3) (uchylony)
4) zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do właściwego rejestru Krajowego
Rejestru Sądowego lub zaświadczenia albo oświadczenia o wpisie do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
5) (uchylony)
6) informacji na temat ilości i sposobu zagospodarowania odpadów
wytwarzanych w związku z przetwarzaniem odpadów przywiezionych na
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 pkt 1.
4a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 4, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. W przypadku gdy nastąpiły zmiany elementów zezwolenia, o których
mowa w ust. 1, z wyjątkiem zmiany przewoźnika lub przewoźników
uczestniczących w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, konieczne jest
dokonanie nowego zgłoszenia. W przypadku zmiany dotyczącej przewoźnika lub
przewoźników odpadów wydane zezwolenie zmienia się, w drodze decyzji
zmieniającej, na wniosek zgłaszającego.

Art. 7. 1. Kopie zezwoleń, o których mowa w art. 4, Główny Inspektor
Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
finansów publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej,
Komendantowi Głównemu Policji oraz odpowiednio Głównemu Inspektorowi
Transportu Drogowego, Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, właściwym
organom kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu odpadów.
2. Kopie zezwolenia na przywóz odpadów z zagranicy na teren kraju Główny
Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje także właściwym ze
względu na miejsce prowadzenia procesu przetwarzania odpadów marszałkowi
województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, komendantowi
powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej oraz wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także organowi właściwemu do wydania
zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
3. Kopie zezwolenia na wywóz odpadów za granicę z terenu kraju Główny
Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje także, właściwym ze
względu na miejsce wytworzenia odpadów, albo, jeżeli zgłaszającym w rozumieniu
przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 jest posiadacz odpadów niebędący ich
wytwórcą, właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności w zakresie
gospodarowania odpadami, marszałkowi województwa, wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta.

Art. 8. 1. Organem właściwym do cofnięcia zezwolenia na podstawie art. 9
ust. 8 rozporządzenia nr 1013/2006 jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
2. Kopie decyzji o cofnięciu zezwolenia Główny Inspektor Ochrony
Środowiska przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi
Głównemu Policji oraz odpowiednio Głównemu Inspektorowi Transportu
Drogowego, Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, właściwym organom kraju
przeznaczenia, tranzytu lub wywozu odpadów, a także organom, o których mowa
w art. 7 ust. 2 i 3, oraz odbiorcy odpadów.

Art. 9. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska może, w drodze decyzji, na
podstawie art. 11 ust. 1 albo art. 12 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006, wnieść
sprzeciw wobec planowanego międzynarodowego przemieszczania odpadów.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, jako właściwy organ kraju
wysyłki, może w decyzji, o której mowa w ust. 1, orzec o nienadawaniu zgłoszeniu
dalszego biegu i nieprzesyłaniu zgłoszenia do właściwego organu miejsca
przeznaczenia i tranzytu.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wnosi sprzeciw wobec
planowanego międzynarodowego przemieszczania odpadów, jeżeli zgłoszenie nie
zostało dokonane zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1013/2006.
4. Sprzeciw może być cofnięty przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska w drodze decyzji, jeżeli, w terminie 30 dni od dnia przekazania
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia,
przyczyny wniesienia sprzeciwu zostały usunięte.
5. O decyzji, o której mowa w ust. 1 i 4, Główny Inspektor Ochrony
Środowiska niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw finansów
publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego
Policji oraz odpowiednio Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa
Urzędu Transportu Kolejowego, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
właściwego ze względu na miejsce przeznaczenia wysyłki lub tranzytu odpadów.

Art. 10. Do dokumentów przedkładanych w toku postępowania
administracyjnego w języku innym niż polski powinny być załączone
uwierzytelnione tłumaczenia na język polski.

Art. 11. Zakazuje się przywozu na teren kraju odpadów w celu
unieszkodliwiania w procesach określonych jako D1 do D15 w załączniku I do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008
r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z
22.11.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, Dz. Urz. UE L 21 z
28.01.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2015, str. 13, Dz. Urz. UE L 150 z
14.06.2017, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 109).

Art. 11a. Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze
rozporządzenia, rodzaje odpadów, których przywóz na terytorium kraju podlega
ograniczeniu, oraz warunki, na jakich te odpady mogą być przywożone z zagranicy
do instalacji termicznego przekształcania odpadów klasyfikowanych jako instalacje
odzysku, mając na uwadze potrzebę zapewnienia pierwszeństwa termicznego
przekształcania odpadów wytwarzanych na terytorium kraju.

Art. 11b. Zakazuje się przywozu na teren kraju zmieszanych odpadów
komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych, z
wyłączeniem odpadów zebranych selektywnie przeznaczonych do recyklingu.

Art. 12. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr zgłoszeń
i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. Rejestr
zawiera w szczególności następujące dane:
1) imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego wysyłkę odpadów oraz odbiorcy
odpadów, uczestniczących w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
2) adresy miejsc prowadzenia działalności gospodarczej związanej
z międzynarodowym przemieszczaniem odpadów w przypadku posiadaczy odpadów uczestniczących w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów będących osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi,
a w przypadku posiadaczy odpadów będących jednostkami organizacyjnymi
także siedziby posiadaczy odpadów uczestniczących w międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów;
3) okres ważności decyzji;
4) rodzaje odpadów podlegających międzynarodowemu przemieszczaniu.
2. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia,
wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, a także sposób jego udostępniania, kierując
się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz zasadami
udostępniania informacji określonymi w art. 21 rozporządzenia nr 1013/2006.

Art. 13. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym
do spraw określonych w art. 14 rozporządzenia nr 1013/2006.
2. Główny Inspektor Ochrony Środowiska udziela prowadzącemu instalację,
w której prowadzone są procesy odzysku, zezwolenia wstępnego, w formie decyzji
administracyjnej, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.
3. Kopie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony
Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Głównemu Policji, właściwym ze względu na miejsce odzysku marszałkowi
województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także organowi właściwemu do wydania
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku.

Art. 14. 1. Zezwolenie wstępne wydaje się na wniosek, który powinien
zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy;
2) określenie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku
wyszczególnionych w załączniku III, IV i IVA do rozporządzenia
nr 1013/2006; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do
ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla ludzi lub środowiska, właściwy organ wzywa wnioskodawcę do podania
podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do
przywozu na teren kraju, które mają być poddawane odzyskowi w okresie
roku, oraz całkowitej ilości poszczególnych rodzajów odpadów poddawanych
odzyskowi w okresie tego roku;
4) nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;
5) wskazanie miejsca i sposobu magazynowania przywożonych odpadów;
6) szczegółowy opis technologii odzysku odpadów, w tym symbol procesu
odzysku;
7) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających
należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku odpadów, ze
szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia
pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń
odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
8) określenie czasu, na jaki ma być wydane zezwolenie.
2. Do wniosku należy dołączyć kopie posiadanych przez wnioskodawcę
pozwoleń na emisję z instalacji, w której odpady będą poddawane procesowi
odzysku, oraz decyzji dotyczących gospodarowania odpadami.
3. Po otrzymaniu wniosku, Główny Inspektor Ochrony Środowiska występuje
o informację do:
1) właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, dotyczącą
przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez wnioskodawcę
w trakcie eksploatacji instalacji lub urządzeń służących do prowadzenia
procesu odzysku; informacja sporządzana jest na podstawie wyników
aktualnej kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora;
2) organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku, dotyczącą przestrzegania warunków posiadanego
zezwolenia;
3) właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży
Pożarnej, dotyczącą przestrzegania przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej w instalacji odzysku odpadów, w tym w miejscach magazynowania odpadów przed poddaniem ich procesom odzysku; w przypadku odpadów niepalnych przepisu nie stosuje się.
4. Organy, o których mowa w ust. 3, przedstawiają informację niezwłocznie,
jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie
informacji.
5. W zezwoleniu wstępnym określa się:
1) numer rejestracji instalacji – składający się z:
a) liter PL,
b) liczby składającej się z 4 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer
instalacji, dla której wydano zezwolenie wstępne prowadzącemu
instalację;
2) nazwę i adres siedziby prowadzącego instalację;
3) nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;
4) opis technologii wykorzystywanych w instalacji odzysku dla odpadów, które
mają być przemieszczone z zagranicy, w tym kod procesu odzysku;
5) rodzaje odpadów wyszczególnionych w załącznikach III, IV i IVA do
rozporządzenia nr 1013/2006, których dotyczy decyzja; jeżeli jest to
niezbędne do sprecyzowania rodzaju odpadów, także ich podstawowy skład
chemiczny;
6) łączną ilość odpadów, które mogą być przywiezione na teren kraju, celem
odzysku w danej instalacji;
7) czas, na jaki wydano zezwolenie wstępne.

Art. 15. 1. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr instalacji,
którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie art. 13 ust. 1. Rejestr
zawiera następujące dane:
1) numer rejestracji, nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces
odzysku;
2) rodzaj oraz ilość odpadów objętych zezwoleniem wstępnym;
3) datę ważności zezwolenia wstępnego.
2. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia,
wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, a także sposób jego udostępniania, kierując
się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz zasadami
udostępniania informacji określonymi w art. 21 rozporządzenia nr 1013/2006.

Art. 16. 1. W przypadku każdej zmiany danych, o których mowa w art. 14
ust. 1, lub zmiany decyzji, o których mowa w art. 14 ust. 2, prowadzący instalację
posiadający zezwolenie wstępne, o zaistnieniu zmiany informuje niezwłocznie, nie
później niż 14 dni od dnia jej zaistnienia, Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.
2. Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor
Ochrony Środowiska:
1) za zgodą prowadzącego instalację dokonuje odpowiedniej zmiany zezwolenia
wstępnego, albo,
2) w przypadku braku takiej zgody, wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia
wstępnego.

Art. 17. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów związanych z
ochroną środowiska, gospodarowaniem odpadami lub ochroną przeciwpożarową, a
także naruszenia warunków określonych w zezwoleniu wstępnym lub warunków
prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami określonych w
innych decyzjach, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, Główny
Inspektor Ochrony Środowiska cofa, w drodze decyzji, zezwolenie wstępne bez
odszkodowania.

Art. 18. 1. Postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na przywóz
odpadów na teren kraju do instalacji objętej zezwoleniem wstępnym prowadzone
jest na podstawie przepisów rozdziału 3, z wyłączeniem art. 5.
2. Zezwolenie na przywóz odpadów na teren kraju do instalacji objętej
zezwoleniem wstępnym może być, na wniosek zgłaszającego, wydane na czas
określony, nie dłuższy niż 3 lata.

Art. 19. Minister właściwy do spraw klimatu, w drodze rozporządzenia,
określi wzór wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego, o którym mowa w art. 14
ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania
danych.

Art. 20. 1. Gwarancja finansowa, o której mowa w art. 6 rozporządzenia
nr 1013/2006, może mieć formę umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji
ubezpieczeniowej albo depozytu odpowiedniej sumy pieniężnej na wydzielonym
rachunku bankowym.
2. Wysokość sumy gwarancyjnej musi umożliwiać pokrycie kosztów
wskazanych w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006.
3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia,
sposób obliczania wysokości sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 2, kierując
się potrzebą uwzględnienia wszystkich elementów kosztów wskazanych w art. 6
ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006, w szczególności koniecznością zapewnienia
sfinansowania prawidłowego transportu, odzysku lub unieszkodliwienia oraz
kosztów magazynowania odpadów, a także potrzebą uproszczenia procedury
ustanawiania gwarancji.
4. Gwarancja finansowa w formie umowy gwarancji bankowej albo umowy
gwarancji ubezpieczeniowej jest składana w oryginale do Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska.
5. Gwarancja finansowa w formie depozytu jest wpłacana na odrębny
rachunek bankowy wskazany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu
z ministrem właściwym do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia,
wzory formularzy umowy gwarancji bankowej i umowy gwarancji
ubezpieczeniowej, kierując się potrzebą uwzględnienia wszystkich niezbędnych
elementów umowy oraz uproszczenia procedury ustanawiania gwarancji.

Art. 21. 1. Formę gwarancji finansowej, postanowienia umowy gwarancji
bankowej albo umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz wysokość sumy
gwarancyjnej Główny Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdza w zezwoleniu
wydanym na podstawie art. 4 pkt 2.
2. W przypadku gdy postanowienia umowy gwarancji bankowej albo umowy
gwarancji ubezpieczeniowej lub wysokość sumy gwarancyjnej nie zapewnią
pokrycia kosztów, o których mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze postanowienia, wzywa do uzupełnienia postanowień umowy gwarancji bankowej albo umowy gwarancji
ubezpieczeniowej lub uzupełnienia wysokości sumy gwarancyjnej. Do czasu
dokonania uzupełnienia uznaje się, że nie został spełniony obowiązek, o którym
mowa w art. 4 pkt 5 rozporządzenia nr 1013/2006.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie.

Art. 22. 1. Po dokonaniu międzynarodowego przemieszczenia odpadów
i przedstawieniu dokumentów wymaganych przepisami rozporządzenia
nr 1013/2006, na wniosek składającego gwarancję, Główny Inspektor Ochrony
Środowiska, w drodze decyzji, orzeka o jej zwrocie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 6
ust. 2 rozporządzenia nr 1013/2006, i gdy zgłaszający lub odbiorca odpadów nie
zrealizował obowiązków dotyczących odpowiednio zwrotu odpadów do państwa
wysyłki lub zagospodarowania ich na terenie państwa przeznaczenia, nałożonych
w decyzjach, o których mowa w art. 24 lub 26, Główny Inspektor Ochrony
Środowiska orzeka, w drodze decyzji, o przeznaczeniu na ten cel środków
z gwarancji finansowej w wysokości niezbędnej do zrealizowania tych
obowiązków.

Art. 23. 1. W przypadku stwierdzenia, że realizacja międzynarodowego
przemieszczania odpadów nie jest możliwa, zgodnie z warunkami określonymi
w zezwoleniu, dokumencie zgłoszenia lub przesyłania lub w umowie zawartej
między zgłaszającym a odbiorcą odpadów, albo na podstawie otrzymanego
w trybie art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006 powiadomienia, Główny
Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne
i w drodze postanowienia wzywa zgłaszającego do zastosowania procedur
określonych w art. 22 rozporządzenia nr 1013/2006, określając termin realizacji
działań wynikających z tych procedur, nie dłuższy niż 14 dni.
2. O wszczęciu postępowania i wydaniu postanowienia, o którym mowa
w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia odpowiednio
właściwe organy państwa przeznaczenia, tranzytu lub wywozu oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji oraz odpowiednio Głównego
Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia procesu odzysku lub unieszkodliwiania lub siedziby
zgłaszającego lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie.

Art. 24. 1. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w postanowieniu,
o którym mowa w art. 23 ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze
decyzji, nakazuje:
1) zgłaszającemu – odebranie odpadów zwróconych z zagranicy oraz określa
sposób ich zagospodarowania na terenie kraju;
2) odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie – odesłanie odpadów do kraju
wysyłki albo określa sposób zagospodarowania tych odpadów na terenie
kraju.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
określa termin i szczegółowe warunki wykonania zwrotu odpadów do kraju
wysyłki lub zagospodarowania odpadów na terenie kraju.
3. Kopie decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony
Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów
publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi
Głównemu Policji oraz odpowiednio Głównemu Inspektorowi Transportu
Drogowego, Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego, wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia
procesu odzysku, unieszkodliwiania, siedziby zgłaszającego lub odbiorcy odpadów
sprowadzonych nielegalnie oraz odpowiednio pozostałym właściwym organom
kraju przeznaczenia, tranzytu lub wywozu.

Art. 25. 1. W przypadku stwierdzenia nielegalnego międzynarodowego
przemieszczania odpadów albo na podstawie powiadomienia o nielegalnym
przemieszczeniu otrzymanego w trybie art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006,
Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu postępowanie
administracyjne i wzywa:
1) zgłaszającego lub, jeżeli nie dokonano zgłoszenia, podmiot zobowiązany do
dokonania zgłoszenia – jeżeli za nie-legalne międzynarodowe
przemieszczanie odpadów odpowiedzialność ponosi wysyłający odpady,
2) odbiorcę odpadów – jeżeli za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie
odpadów odpowiedzialność ponosi odbiorca odpadów
– w drodze postanowienia, do zastosowania procedur określonych
w art. 24 rozporządzenia nr 1013/2006, określając termin realizacji działań
wynikających z tych procedur, nie dłuższy niż 30 dni.
2. O wszczęciu postępowania i wydaniu postanowienia, o którym mowa
w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia, odpowiednio
właściwe organy państwa przeznaczenia, tranzytu lub wywozu oraz ministra
właściwego do spraw finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży
Granicznej, Komendanta Głównego Policji oraz odpowiednio Głównego
Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego,
a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na
miejsce prowadzenia procesu odzysku lub unieszkodliwiania lub siedziby
zgłaszającego lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie.

Art. 26. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w postanowieniu,
o którym mowa w art. 25 ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w drodze
decyzji:
1) nakazuje podmiotowi, który dokonał zgłoszenia, lub, jeżeli nie dokonano
zgłoszenia, podmiotowi zobowiązanemu do dokonania zgłoszenia odebranie
odpadów zwróconych z zagranicy oraz określa sposób gospodarowania tymi
odpadami na terenie kraju – jeżeli za nielegalne międzynarodowe
przemieszczanie odpadów odpowiedzialność ponosi wysyłający odpady
z terenu kraju;
2) nakazuje odbiorcy odpadów odesłanie ich do kraju wysyłki albo określa
sposób gospodarowania tymi odpadami na terenie kraju – jeżeli za nielegalne
międzynarodowe przemieszczanie odpadów odpowiedzialność ponosi
wysyłający odpady sprowadzone nielegalnie spoza terenu kraju;
3) określa sposób gospodarowania tymi odpadami na terenie kraju – jeżeli za
nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów odpowiedzialność
ponosi odbiorca odpadów sprowadzonych nielegalnie na teren kraju;
4) nakazuje transportującemu te odpady odesłanie ich do kraju wysyłki – jeżeli
nieznany jest wysyłający i odbiorca odpadów.

Art. 27. 1. Organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 ust. 3,
który stwierdził nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, podejmuje
niezwłocznie działania mające na celu zabezpieczenie przed oddziaływaniem
odpadów na środowisko, w tym szczególnie życie i zdrowie ludzi.
2. Organ administracji publicznej, który stwierdził nielegalne
międzynarodowe przemieszczanie odpadów, niezwłocznie przekazuje
zawiadomienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wraz z kompletną
dokumentacją sprawy oraz informację o podjętych działaniach.
3. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, na podstawie dokumentów,
o których mowa w ust. 2, wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne
i wydaje decyzję, o której mowa w art. 26.
4. Po wszczęciu postępowania administracyjnego, o którym mowa w ust. 3,
Główny Inspektor Ochrony Środowiska, po konsultacji z organem, który dokonał
ujawnienia transportu nielegalnie przemieszczanych odpadów, w drodze
postanowienia, zobowiązuje odbiorcę odpadów sprowadzonych nielegalnie do
określonego sposobu postępowania z tymi odpadami, do czasu zakończenia
procedur określonych w art. 24 rozporządzenia nr 1013/2006 lub do czasu wydania
decyzji, o której mowa w art. 26.

Art. 28. 1. Decyzjom, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 26 oraz art. 27
ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
2. Egzekucja wykonania decyzji, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 26 oraz
art. 27 ust. 3, odbywa się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Art. 29. Na postanowienia, o których mowa w art. 23 ust. 1, art. 25 ust. 1
i art. 27 ust. 4, przysługuje zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska.

Art. 30. 1. Międzynarodowe przemieszczanie odpadów, z wyłączeniem
przemieszczania odpadów wewnątrz Unii Europejskiej, jest realizowane przez
wyznaczone przejścia graniczne.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw
klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, którymi
realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów, kierując się
koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli przestrzegania przepisów
rozporządzenia nr 1013/2006, w szczególności w zakresie kontroli zgodności
zgłoszonego rodzaju odpadów z faktyczną zawartością ładunku przywożonego
z zagranicy, wywożonego za granicę lub przewożonego tranzytem.
3. (uchylony)

Art. 31. 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje decyzji nakazującej
odesłanie odpadów, przywiezionych na teren kraju, do kraju wysyłki lub
określającej sposób zagospodarowania tych odpadów na terytorium kraju
– podlega karze aresztu albo grzywny.
2. Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna uczestnicząca
w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, która wbrew obowiązkowi nie
przedkłada uprawnionym organom lub osobom dokumentów lub informacji
wymaganych w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
– podlega karze grzywny.
3. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na zasadach
i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423).

Art. 32. 1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę
odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania zgłoszenia, w drodze decyzji,
karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 500 000 zł.
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego
odpady bez dokonania zgłoszenia, jeżeli
takie zgłoszenie jest wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1013/2006,
w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 500 000 zł.
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego
odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 50 000 do 500 000 zł,
jeżeli ten, choćby nieumyślnie, dokonał wysyłki odpadów:
1) bez zgody zainteresowanych właściwych organów;
2) gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana w
wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd lub oszustwa;
3) w sposób, który nie jest zgodny ze sposobem określonym w dokumencie
zgłoszenia transgranicznego przesyłania (przemieszczania) odpadów, o
którym mowa w załączniku IA do rozporządzenia nr 1013/2006, lub w
dokumencie przesyłania dotyczącym transgranicznego przesyłania
(przemieszczania) odpadów, o którym mowa w załączniku IB do
rozporządzenia nr 1013/2006.
4. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów
sprowadzonych nielegalnie, który nie zastosował się do postanowienia, o którym
mowa w art. 27 ust. 4, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 25 000 do
200 000 zł.

Art. 33. 1. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę
odpadów, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 30 000 do 200 000 zł,
jeżeli ten, choćby nieumyślnie:
1) więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania;
2) przyjął większą ilość transportów niż była zgłoszona;
3) przyjął większą ilość odpadów niż było to określone w zezwoleniu;
4) nie wypełnił obowiązku potwierdzenia otrzymania odpadów przez
prowadzącego instalację odzysku w terminie 3 dni od ich odbioru;
5) nie wypełnił obowiązku potwierdzenia dokonania odzysku przez
prowadzącego instalację odzysku, w terminie 30 dni od dokonania odzysku,
nie później jednak niż w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia
otrzymania odpadów;
6) nie wypełnił obowiązku przechowywania dokumentów związanych ze
zgłoszeniem przemieszczania odpadów przez okres 3 lat od daty pierwszej
wysyłki.
2. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na wysyłającego
odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 30 000 do 200 000 zł,
jeżeli ten, choćby nieumyślnie:
1) więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania;
2) dokonał wysyłki większej ilości transportów niż była zgłoszona;
3) dokonał wysyłki większej ilości odpadów niż było to określone w zezwoleniu;
4) dokonał wysyłki odpadów bez powiadomienia na trzy dni robocze przed
transportem wszystkich zainteresowanych właściwych organów.
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na transportującego
odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 20 000 do 100 000 zł,
jeżeli ten, choćby nieumyślnie:
1) nie realizował przewozu ustaloną trasą przejazdu;
2) nie jest wskazany w zezwoleniu jako przewoźnik odpadów;
3) naruszył warunki dotyczące rodzaju opakowania odpadów;
4) dokonywał przewozu odpadów bez dołączenia do transportu wszystkich
wymaganych dokumentów;
5) dokonywał przewozu odpadów z niewypełnionym prawidłowo lub
niepodpisanym dokumentem przesyłania;
6) dokonał wymieszania podczas transportu odpadów objętych odrębnymi
zgłoszeniami;
7) dokonywał przewozu odpadów wymienionych w załącznikach III, IIIA oraz
IIIB bez informacji wymaganej na podstawie art. 18 rozporządzenia nr
1013/2006 lub gdy informacja nie została dołączona w formacie określonym
w załączniku VII do rozporządzenia nr 1013/2006.

Art. 34. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 32
i 33, należy uwzględnić w szczególności ilość, rodzaj i charakter odpadów, w tym
możliwość zagrożeń dla ludzi i środowiska powodowanych przez te odpady, oraz
okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy i rozporządzenia
nr 1013/2006.

Art. 35. 1. Wykonanie kary pieniężnej nałożonej przez wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska ulega zawieszeniu do czasu uprawomocnienia się
decyzji.
2. Karę pieniężną wnosi się na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska, który wydał decyzje w przedmiocie wymierzenia kary.
3. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się
decyzji.
4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3,
kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji.

Art. 36. (pominięty).

Art. 37. (pominięty).

Art. 38. (pominięty).

Art. 39. (pominięty).

Art. 40. (pominięty).

Art. 41. Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do zezwoleń wydanych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 42. Traci moc ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym
obrocie odpadami (Dz. U. poz. 1956).

Art. 43. Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2007 r.