Wejscie w życie: 10 października 2007

Ostatnia Zmiana: 24 marca 2020

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Art. 1. Ustawa określa zasady uzyskiwania i tryb przyznawania licencji doradcy
restrukturyzacyjnego, odmowy jej przyznania, cofania i zawieszania praw
wynikających z tej ustawy oraz zasady sprawowania nadzoru nad działalnością osób
posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Art. 2. 1. Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia do wykonywania
czynności:
1) syndyka na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.) oraz nadzorcy i zarządcy na podstawie
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r.
poz. 243, z późn. zm.);
2) zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy na podstawie ustawy z dnia
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1460, z późn. zm.).
2. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego może ponadto
wykonywać czynności doradztwa restrukturyzacyjnego.
3. Czynności doradztwa restrukturyzacyjnego obejmują udzielanie porad, opinii
i wyjaśnień oraz świadczenie innych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości.
4. Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego,
prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą powołana do pełnienia funkcji
w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym wykonuje
czynności w ramach działalności gospodarczej.
5. Osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest
obowiązana do kształcenia ustawicznego w celu podnoszenia kwalifikacji
i umiejętności zawodowych.

Art. 3. 1. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna,
która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;
2) zna język polski w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności syndyka,
nadzorcy lub zarządcy;
3) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
4) ukończyła wyższe studia i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny w państwie,
o którym mowa w pkt 1;
5) posiada nieposzlakowaną opinię;
6) w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy
restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego,
przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej
lub państwie, o którym mowa w pkt 1;
7) nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
8) nie jest podejrzana albo oskarżona o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe;
9) nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru
Sądowego;
10) złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną,
powołaną przez Ministra Sprawiedliwości;
11) (uchylony)
2. (uchylony)

Art. 4. 1. Egzamin dla osób ubiegających się o licencję doradcy
restrukturyzacyjnego, zwany dalej „egzaminem”, przeprowadza się co najmniej dwa
razy w ciągu roku. Informację o terminie egzaminu Minister Sprawiedliwości ogłasza
w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych oraz
w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, co najmniej na trzy miesiące przed
planowanym terminem egzaminu.
2. Minister Sprawiedliwości powołuje, w drodze zarządzenia, Komisję
Egzaminacyjną, zwaną dalej „Komisją”, składającą się z 7 osób wyróżniających się
wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu problematyki objętej egzaminem.
3. Członkowie Komisji są powoływani na okres 2 lat z możliwością
wcześniejszego odwołania w razie niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania
obowiązków członka Komisji, niezdolności do ich wykonywania albo zrzeczenia się
członkostwa. W takim przypadku Minister Sprawiedliwości uzupełnia skład Komisji.
4. Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczącego i zastępcę
przewodniczącego Komisji spośród jej członków. Przewodniczący Komisji kieruje
i nadzoruje prace Komisji. Zastępca przewodniczącego Komisji podczas nieobecności
przewodniczącego wykonuje jego czynności.
5. Minister Sprawiedliwości przed każdym egzaminem powołuje zespół do
przygotowywania pytań i zadań problemowych na egzamin, zwany dalej „zespołem”
oraz wyznacza jego przewodniczącego, który kieruje pracami zespołu. W skład
zespołu wchodzi 5 osób wyróżniających się wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu
problematyki objętej egzaminem.
6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przygotowywania, przechowywania oraz przekazywania Komisji pytań i zadań
problemowych na egzamin, mając na uwadze potrzebę odpowiedniego ich
zabezpieczenia przed nieuprawnionym ujawnieniem.
7. Minister Sprawiedliwości zapewnia obsługę biurową Komisji oraz zespołu.

Art. 5. 1. Członkom Komisji oraz zespołu przysługuje wynagrodzenie oraz
zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach
dotyczących należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju.
2. Wysokość wynagrodzenia członka Komisji za każdą osobę zdającą egzamin
nie może przekraczać 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym
kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
3. Wysokość wynagrodzenia członka zespołu za każdy opracowany zestaw pytań
lub zadanie problemowe nie może przekraczać 25% przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
wynagrodzenia członków Komisji i zespołu, uwzględniając nakład pracy związany
z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu.

Art. 6. 1. Osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego składa
do Ministra Sprawiedliwości wniosek o dopuszczenie do egzaminu najpóźniej 45 dni
przed terminem rozpoczęcia egzaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się:
1) kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub zaświadczenie
o ukończeniu wyższych studiów magisterskich albo równorzędnych w państwie,
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1;
2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest podejrzany albo oskarżony
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej, o której mowa w art. 7 ust. 1.
3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów formalnych
określonych w ust. 2, osobę ubiegającą się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego
wzywa się do uzupełnienia braków w trybie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z
2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
4. Nieuzupełnienie braków powoduje pozostawienie wniosku bez biegu, o czym
zawiadamia się osobę ubiegającą się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego listem
poleconym za poświadczeniem odbioru.
5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony po upływie
wyznaczonego terminu, przewodniczący
Komisji wydaje decyzję odmawiającą dopuszczenia osoby ubiegającej się
o licencję doradcy restrukturyzacyjnego do udziału w egzaminie. Od decyzji tej
przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości.

Art. 7. 1. Osoba przystępująca do egzaminu uiszcza opłatę egzaminacyjną.
2. Opłata egzaminacyjna stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 8. 1. Egzamin ma formę pisemną i przeprowadzany jest w języku polskim.
2. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz
zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania
upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
3. Egzamin polega na:
1) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy
propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;
2) wykonaniu zadania problemowego.
4. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie testowe uzyskuje się 1 punkt.
Można wybrać tylko jedną odpowiedź, którą zaznacza się na karcie odpowiedzi
stanowiącej integralną część testu.
5. Wykonanie zadania problemowego ocenia się w skali od 0 do 30 punktów.
6. Prawidłowość odpowiedzi na pytania testowe oraz wykonanie zadania
problemowego ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu egzaminu.
7. Za pozytywny wynik egzaminu uznaje się uzyskanie co najmniej 75 punktów
z części testowej egzaminu oraz co najmniej 20 punktów za wykonanie zadania
problemowego.
8. Złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym potwierdza zaświadczenie
wystawione przez Komisję.

Art. 8a. 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Komisji, ustala
wykaz tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowią
podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy w określonym roku
kalendarzowym i ogłasza go w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, nie później niż 3 miesiące przed terminem pierwszego egzaminu wyznaczonego w określonym roku kalendarzowym.
2. Minister Sprawiedliwości, na wniosek Komisji, nie później niż 3 miesiące
przed wyznaczonym kolejnym terminem egzaminu w określonym roku
kalendarzowym, może uzupełnić lub wprowadzić zmiany w ogłoszonym na dany rok
wykazie tytułów aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane stanowią
podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy w danym roku kalendarzowym.

Art. 9. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia:
1) sposób organizacji egzaminu, biorąc pod uwagę warunki jego przeprowadzenia
zapewniające samodzielną pracę osoby ubiegającej się o licencję doradcy
restrukturyzacyjnego oraz szczegółowe czynności Komisji i jej
przewodniczącego;
2) wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej nieprzekraczającej
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem rzeczywistych
kosztów przeprowadzenia egzaminu oraz dopuszczalnych form uiszczania
opłaty.

Art. 10. 1. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na wniosek
osoby ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, złożony nie później niż
po upływie 2 lat od dnia złożenia egzaminu.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie
wymogów, określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 4 i 6, oświadczenia wnioskodawcy, że
ma on pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jest prowadzone przeciwko
niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
przestępstwo skarbowe.

Art. 11. Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Karnego
informacji o osobie ubiegającej się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Art. 11a. 1. Minister Sprawiedliwości zasięga z Krajowego Rejestru Sądowego
informacji, czy osoba ubiegająca się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest
wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Art. 12. Minister Sprawiedliwości, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje
licencję doradcy restrukturyzacyjnego, odmawia jej przyznania, cofa albo zawiesza
prawa wynikające z licencji.

Art. 13. Minister Sprawiedliwości odmawia przyznania licencji doradcy
restrukturyzacyjnego, w przypadku gdy osoba ubiegająca się o jej przyznanie nie
spełnia wymogów, o których mowa w art. 3 ust. 1, a także w przypadku upływu
terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1.

Art. 14. Licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na czas
nieoznaczony.

Art. 15. 1. Osoba, której przyznano licencję doradcy restrukturyzacyjnego,
składa wobec Ministra Sprawiedliwości, przed wpisem na listę osób posiadających
licencję doradcy restrukturyzacyjnego, o której mowa w art. 17 ust. 1, ślubowanie
według następującej roty: „Mając świadomość znaczenia moich słów
i odpowiedzialności przed prawem, ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki
w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie
i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych oraz kierując się w swym
postępowaniu zasadami godności, uczciwości i etyki.”.
1a. Do treści ślubowania, o której mowa w ust. 1, osoba, której przyznano
licencję doradcy restrukturyzacyjnego, może dodać słowa „Tak mi dopomóż Bóg”.
2. Minister Sprawiedliwości może upoważnić do przyjęcia ślubowania prezesa
sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby, o której mowa
w ust. 1.
3. Osoba, która złożyła ślubowanie, składa podpis pod rotą ślubowania.

Art. 16. 1. Dokument licencji doradcy restrukturyzacyjnego zawiera:
1) numer licencji i datę przyznania;
2) oznaczenie i podpis organu przyznającego;
3) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia posiadacza licencji;
4) numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru
nie posiadają;
5) fotografię posiadacza licencji;
6) podpis posiadacza licencji.
2. Za wydanie dokumentu licencji doradcy restrukturyzacyjnego pobiera się
opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentu
licencji doradcy restrukturyzacyjnego, z uwzględnieniem potrzeby identyfikacji osoby
posiadającej licencję i uprawnień wynikających z licencji oraz wysokość opłaty za
wydanie dokumentu licencji w kwocie nieprzekraczającej połowy równowartości
minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę i sposób jej wnoszenia, biorąc
pod uwagę rzeczywiste koszty jego wydania oraz dopuszczalne możliwości uiszczania
opłaty.

Art. 16a. 1. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego uzyskuje
tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, w przypadku gdy wykaże, że:
1) w okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 16b
ust. 2, przeprowadziła w całości co najmniej:
a) cztery postępowania upadłościowe przedsiębiorców zakończone
prawomocnym postanowieniem o zakończeniu postępowania
upadłościowego oraz dwa postępowania restrukturyzacyjne lub
postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub
postępowania naprawcze zakończone prawomocnym zatwierdzeniem
układu albo
b) sześć postępowań restrukturyzacyjnych lub postępowań upadłościowych
z możliwością zawarcia układu lub postępowań naprawczych
zakończonych prawomocnym zatwierdzeniem układu albo
2) w okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 16b
ust. 2, zarządzała przez co najmniej 3 lata majątkiem przedsiębiorcy będącym co
najmniej średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495)
jako członek zarządu spółki handlowej, wspólnik ponoszący odpowiedzialność
za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem lub jako osoba
fizyczna prowadząca działalność gospodarczą oraz przeprowadziła w całości co najmniej dwa postępowania restrukturyzacyjne lub postępowania upadłościowe z możliwością zawarcia układu lub postępowania naprawcze zakończone
prawomocnym zatwierdzeniem układu, albo
3) w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 16b
ust. 2, przeprowadziła w całości co najmniej jedno postępowanie układowe lub
sanacyjne zakończone prawomocnym zatwierdzeniem układu, w którym
przyznanie ostatecznego wynagrodzenia nadzorcy lub zarządcy wynikało
z ustalenia przez sąd, że w postępowaniu liczba wierzycieli będących
uczestnikami postępowania była większa niż 100 oraz suma wierzytelności
przysługujących wierzycielom będącym uczestnikami postępowania była
większa niż 10 000 000 zł.
2. Warunek przeprowadzenia w całości jednego z postępowań, o których mowa
w ust. 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy takie postępowanie
przeprowadziła w całości spółka handlowa, o której mowa w art. 157 ust. 2 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe lub w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, w której osoba posiadająca licencję
doradcy restrukturyzacyjnego była przez cały czas trwania tego postępowania
wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia
całym swoim majątkiem albo członkiem zarządu reprezentującym spółkę.
3. Tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego nie przyznaje się
osobie posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, wobec której, w związku
z pełnieniem funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka w postępowaniach
upadłościowych lub restrukturyzacyjnych, prawomocnie orzeczono:
1) jedną lub więcej grzywien lub jedno lub więcej odwołań z pełnienia funkcji
nadzorcy, zarządcy lub syndyka, w okresie ostatnich 7 lat przed złożeniem
wniosku, o którym mowa w art. 16b ust. 2, lub
2) dwa lub więcej upomnień w okresie ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku,
o którym mowa w art. 16b ust. 2.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osoby posiadającej licencję doradcy
restrukturyzacyjnego, która była wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność bez
ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki handlowej, o której
mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe lub
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, albo była
członkiem zarządu reprezentującym tę spółkę w chwili, gdy wobec tej spółki zostało wydane prawomocne orzeczenie upomnienia lub grzywny w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka w postępowaniach upadłościowych lub
restrukturyzacyjnych lub odwołania z pełnienia tych funkcji.

Art. 16b. 1. Minister Sprawiedliwości przyznaje tytuł kwalifikowanego doradcy
restrukturyzacyjnego lub odmawia jego przyznania w drodze decyzji
administracyjnej.
2. Tytuł kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego przyznaje się na
wniosek osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, załącza się dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków, o których mowa w art. 16a ust. 1 lub 2, oraz oświadczenie
o braku przeszkód do przyznania tytułu kwalifikowanego doradcy
restrukturyzacyjnego, o których mowa w art. 16a ust. 3 i 4, złożone pod rygorem
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, w którym
wnioskodawca zamieszcza klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia
o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Art. 17. 1. Osobę, której przyznano licencję doradcy restrukturyzacyjnego, oraz
osobę posiadającą decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym doradcy
restrukturyzacyjnego, wydaną na podstawie odrębnych przepisów, wpisuje się na listę
osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, prowadzoną przez
Ministra Sprawiedliwości.
2. Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego
obejmuje:
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia;
2) numer ewidencyjny PESEL, z wyłączeniem cudzoziemców, którzy tego numeru
nie posiadają;
3) numer licencji i datę jej wystawienia, a w przypadku osoby posiadającej decyzję
o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym doradcy restrukturyzacyjnego,
wydaną na podstawie odrębnych przepisów – numer decyzji i datę jej wydania;
4) informację o przyznaniu tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego
i datę jego przyznania;
5) adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;
6) sygnatury spraw restrukturyzacyjnych i spraw upadłościowych z nazwą sądu
prowadzącego postępowanie, w których osoba posiadająca licencję doradcy
restrukturyzacyjnego pełni lub pełniła funkcję nadzorcy, zarządcy lub syndyka
oraz w których spółka handlowa, w której osoba posiadająca licencję doradcy
restrukturyzacyjnego jest lub była wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność
za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo
członkiem zarządu reprezentującym spółkę, pełni lub pełniła funkcję nadzorcy,
zarządcy lub syndyka, z zaznaczeniem spraw prawomocnie ukończonych;
2a. Wpis na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego
może również obejmować przedstawione przez osobę posiadającą licencję doradcy
restrukturyzacyjnego informacje o jej dodatkowych kwalifikacjach, istotnych dla
wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1.
3. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego jest obowiązana
zgłaszać zmiany danych objętych wpisem na listę osób posiadających licencję doradcy
restrukturyzacyjnego w terminie 30 dni od daty ich powstania.
3a. Minister Sprawiedliwości udostępnia listę osób posiadających licencję
doradcy restrukturyzacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie
podmiotowej. Nie udostępnia się informacji o dacie i miejscu urodzenia osoby
posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz danych, o których mowa
w ust. 2 pkt 2.
4. Lista oraz informacje o dokonywanych w niej zmianach są przekazywane
prezesom sądów okręgowych.

Art. 17a. 1. Osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego oraz
spółka handlowa, o której mowa w art. 157 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –
Prawo upadłościowe lub w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne, pełniąca funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
upadłościowym lub egzekucyjnym podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji.
2. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu
z Ministrem Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń,
określi, w drodze rozporządzenia, zakres ubezpieczenia obowiązkowego, o którym
mowa w ust. 1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę
gwarancyjną, biorąc pod uwagę specyfikę czynności wykonywanych w ramach
pełnienia funkcji w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, oraz wartość majątku
dłużnika, masy układowej lub sanacyjnej albo masy upadłości.

Art. 18. 1. Minister Sprawiedliwości cofa licencję doradcy
restrukturyzacyjnego, w przypadku gdy osoba posiadająca licencję doradcy
restrukturyzacyjnego:
1) przestała spełniać którykolwiek z wymogów określonych w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3,
9;
2) dwukrotnie została odwołana prawomocnym postanowieniem z powodu
nienależytego pełnienia obowiązków, a w przypadku odwołania z powodu
rażącego uchybienia – jednokrotnie;
3) (uchylony)
4) wystąpiła z takim wnioskiem;
5) została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe;
6) dopuściła się uporczywego lub rażącego naruszenia przepisów prawa w związku
z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 lub 2,
stwierdzonego w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 20b.
2. Minister Sprawiedliwości może cofnąć licencję doradcy restrukturyzacyjnego,
w przypadku gdy osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego została skazana prawomocnym wyrokiem za nieumyślne przestępstwo lub nieumyślne przestępstwo skarbowe, które miało związek z wykonaniem uprawnień wynikających
z licencji doradcy restrukturyzacyjnego i rzutowało na jakość i sposób wykonywania
tych uprawnień.
3. Osoba, której cofnięto licencję doradcy restrukturyzacyjnego z przyczyn
wskazanych w ust. 1 pkt 2 lub 6, nie może ponownie ubiegać się o przyznanie licencji
doradcy restrukturyzacyjnego.
3a. Cofnięcie licencji doradcy restrukturyzacyjnego w przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 6, następuje po uprzednim wysłuchaniu osoby posiadającej licencję
doradcy restrukturyzacyjnego, chyba że nie jest to możliwe, oraz, jeżeli zachodzi taka
potrzeba lub na wniosek osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, po
przeprowadzeniu wizytacji lub lustracji, o których mowa w art. 20b ust. 3 pkt 3.
4. W razie cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego wpis na liście osób
posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego podlega wykreśleniu.

Art. 18a. (uchylony).

Art. 19. Organ prowadzący postępowanie karne o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe przeciwko osobie posiadającej licencję doradcy
restrukturyzacyjnego, zawiadamia o tym Ministra Sprawiedliwości.

Art. 20. 1. Minister Sprawiedliwości zawiesza osobie posiadającej licencję
doradcy restrukturyzacyjnego prawa wynikające z licencji, jeżeli:
1) wobec niej jest prowadzone postępowanie o częściowe lub całkowite
ubezwłasnowolnienie, i ustanowiono dla niej doradcę tymczasowego;
2) przeciwko niej jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego, z wyjątkiem spraw, w których oskarżycielem jest
podmiot, o którym mowa w art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150,
679, 1255 i 1694), lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Minister Sprawiedliwości może zawiesić osobie posiadającej licencję doradcy
restrukturyzacyjnego prawa wynikające z licencji, jeżeli przeciwko tej osobie jest
prowadzone postępowanie:
1) o nieumyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, o nieumyślne
przestępstwo skarbowe lub o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego, w którym oskarżycielem jest podmiot, o którym mowa
w art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
mając na uwadze charakter i wagę zarzucanego jej czynu oraz to, czy ma on
związek z wykonaniem uprawnień wynikających z licencji doradcy
restrukturyzacyjnego i rzutuje na jakość i sposób wykonywania tych uprawnień;
2) w przedmiocie cofnięcia licencji doradcy restrukturyzacyjnego z przyczyn,
o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6, mając na uwadze potrzebę ochrony
słusznych interesów uczestników postępowań restrukturyzacyjnych lub
upadłościowych lub interes publiczny.
2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Minister Sprawiedliwości
zarządza przeprowadzenie wizytacji lub lustracji, o których mowa w art. 20b
ust. 3 pkt 3.
3. Informację o zawieszeniu praw wynikających z licencji doradcy
restrukturyzacyjnego wpisuje się na liście osób posiadających licencję doradcy
restrukturyzacyjnego oraz przekazuje prezesom sądów okręgowych.
4. Zawieszenie, o którym mowa:
1) w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1, trwa do czasu ustania przyczyny zawieszenia;
2) w ust. 2 pkt 2, trwa do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie cofnięcia
licencji doradcy restrukturyzacyjnego.

Art. 20a. Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez
doradcę restrukturyzacyjnego przy wykonywaniu uprawnień i obowiązków
wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego wynosi 5 lat od zakończenia
postępowania, w którym dane zostały zgromadzone. Po upływie tego okresu dane
osobowe podlegają usunięciu, chyba że dalsze ich przechowywanie jest niezbędne dla
ochrony praw lub dochodzenia roszczeń.

Art. 20b. 1. Nadzór nad działalnością osób posiadających licencję doradcy
restrukturyzacyjnego sprawuje Minister Sprawiedliwości. Nadzór nie może wkraczać
w ocenę zasadności czynności wykonanych bezpośrednio na polecenie, za
zezwoleniem lub zgodą sądu albo sędziego-komisarza.
1a. Minister Sprawiedliwości podejmuje czynności z zakresu nadzoru, o którym
mowa w ust. 1, w przypadku uzyskania informacji o uchybieniach w wykonywaniu
czynności przez osobę posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego, lub osobę
współpracującą z osobą posiadającą licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub gdy
uzna to za konieczne dla zapewnienia prawidłowości lub poprawy jakości
wykonywania czynności przez osobę posiadającą licencję doradcy
restrukturyzacyjnego.
2. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór osobiście lub za pośrednictwem
służby nadzoru, w której skład wchodzą sędziowie i referendarze sądowi delegowani
do Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie art. 77 § 1 pkt 2 lub art. 151a § 5 pkt 2
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495), prokuratorzy delegowani do Ministerstwa
Sprawiedliwości w trybie art. 106 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo
o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740), a także pracownicy Ministerstwa
Sprawiedliwości posiadający licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub upoważnieni
biegli rewidenci.
3. Uprawnienia nadzorcze Ministra Sprawiedliwości nad działalnością osób
posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego obejmują:
1) zawieszanie praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego;
2) cofanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego;
3) podejmowanie lub zlecanie:
a) wizytacji obejmujących pełną działalność osoby posiadającej licencję
doradcy restrukturyzacyjnego,
b) lustracji obejmujących wybrane zagadnienia z działalności osoby
posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego;
4) żądanie:
a) przedstawienia dokumentacji wytworzonej przez osobę posiadającą licencję
doradcy restrukturyzacyjnego w związku z pełnieniem funkcji nadzorcy,
zarządcy lub syndyka wraz z wyjaśnieniami,
b) wglądu do akt zakończonych lub toczących się postępowań
restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, w których osoba posiadająca
licencję doradcy restrukturyzacyjnego wykonuje lub wykonywała
czynności nadzorcy, zarządcy lub syndyka,
c) przedstawienia ksiąg handlowych, w tym dokumentacji księgowej
przedsiębiorców, wobec których były lub są prowadzone postępowania
restrukturyzacyjne lub upadłościowe, w których osoba posiadająca licencję
doradcy restrukturyzacyjnego wykonuje lub wykonywała czynności
nadzorcy, zarządcy lub syndyka.
4. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. c, nie znajdują się już
w dyspozycji osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, obowiązek
ich przedstawienia, w zakresie niezbędnym do podjęcia czynności nadzorczych,
spoczywa na każdym podmiocie, który dysponuje tymi dokumentami.
5. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wizytacji lub lustracji Minister
Sprawiedliwości stwierdzi uchybienia w pełnieniu przez osobę posiadającą licencję
doradcy restrukturyzacyjnego funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka w toczących się
postępowaniach restrukturyzacyjnych lub upadłościowych, informuje o tych
uchybieniach właściwego sędziego-komisarza.

Art. 20c. 1. Jeżeli uzyskane przez Ministra Sprawiedliwości informacje
o możliwych naruszeniach przepisów prawa lub innych uchybieniach w działalności
osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego dotyczą toczącego się
postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, Minister Sprawiedliwości
może przekazać sprawę do załatwienia sędziemu-komisarzowi w ramach nadzoru
sprawowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe lub ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne, chyba że
sprzeciwia się temu charakter, waga oraz okoliczności wystąpienia możliwych
nieprawidłowości.
2. Sędzia-komisarz informuje Ministra Sprawiedliwości o sposobie załatwienia
sprawy przekazanej w trybie, o którym mowa w ust. 1.

Art. 20d. 1. Kto nie przedstawia osobie uprawnionej do sprawowania nadzoru
nad działalnością osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego lub
osobie przybranej jej do pomocy dokumentów, o których mowa w art. 20b ust. 3 pkt 4,
lub w inny sposób udaremnia albo utrudnia wykonywanie czynności nadzorczych,
podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje na
podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120, 1123, 1556 i 1649).

Art. 21. (pominięty).

Art. 22. (pominięty).

Art. 23. 1. Syndyk, nadzorca sądowy lub zarządca i ich zastępcy, ustanowieni
w postępowaniu układowym oraz upadłościowym albo naprawczym przed dniem
wejścia w życie ustawy, sprawują swoją funkcję do czasu zakończenia tych
postępowań, a tymczasowy nadzorca sądowy oraz zarządca przymusowy do czasu
wydania postanowienia w przedmiocie ogłoszenia upadłości.
2. W sprawach, w których określono wstępne wynagrodzenie syndyka, nadzorcy
sądowego albo zarządcy przed dniem wejścia w życie ustawy, do wynagrodzenia
stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 24. (pominięty).

Art. 25. (pominięty).

Art. 26. W przypadku osób, które w dniu wejścia w życie ustawy posiadają
pięcioletnią praktykę w sprawowaniu funkcji syndyka, zarządcy lub nadzorcy
sądowego w postępowaniach upadłościowym, układowym i naprawczym oraz przed 1990 r. ukończyły wyższe studia i uzyskały dyplom inżyniera, wymogu określonego w art. 3 ust. 1 pkt 4 nie stosuje się.

Art. 27. (pominięty).

Art. 28. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.