Wejscie w życie: 1 stycznia 2000

Ostatnia Zmiana: 1 stycznia 2020

Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb kształtowania wynagrodzeń
w państwowej sferze budżetowej.

Art. 2. Przez użyte w ustawie określenia:
1) państwowa sfera budżetowa – rozumie się państwowe jednostki budżetowe,
które prowadzą gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 11
i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019
r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”;
2) pracownicy – rozumie się osoby zatrudnione w jednostkach, o których mowa
w pkt 1, oraz żołnierzy zawodowych, żołnierzy odbywających nadterminową
zasadniczą służbę wojskową, żołnierzy odbywających okresową służbę
wojskową, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej i
Służby Więziennej – z wyjątkiem pełniących służbę kandydacką – oraz
funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Celno-Skarbowej;
3) wynagrodzenia – rozumie się wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające
ze stosunku pracy osób zatrudnionych w jednostkach, o których mowa
w pkt 1, oraz uposażenia, nagrody roczne i uznaniowe oraz dodatkowe
uposażenia roczne, a także zapomogi przysługujące na podstawie odrębnych
ustaw żołnierzom i funkcjonariuszom, o których mowa w pkt 2;
4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – rozumie się wzrost
wynagrodzeń na dany rok budżetowy w stosunku do roku poprzedniego;
5) (uchylony)
6) kwoty bazowe – rozumie się prognozowane przeciętne wynagrodzenie
w państwowej sferze budżetowej z 1999 r. w wysokości 1135,40 zł,
odpowiednio przeliczone dla osób, o których mowa w art. 5 pkt 1, zgodnie
z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 695, 875 i 1291).

Art. 3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:
1) pracowników zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej,
kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, wymienionych w art. 139
ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem pracowników, o których
mowa w art. 5 pkt 1 lit. b i c;
2) (uchylony)
3) osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
4) (uchylony)

Art. 4. 1. Kwoty bazowe waloryzowane są corocznie średniorocznym
wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń.
2. Wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
waloryzowane są średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń.
3. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń może być różny dla
poszczególnych grup pracowników.

Art. 5. Pracownikami państwowej sfery budżetowej są:
1) osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń:
a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie
korpusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów
odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych,
pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i
aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, członkowie służby
zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień
Publicznych,
b) sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej
jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo
przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze
środków pozostających w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości,
prokuratorzy, asesorzy prokuratorscy,
c) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez
organy administracji rządowej,
d) żołnierze zawodowi i funkcjonariusze, o których mowa w art. 2 pkt 2;
2) osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

Art. 6. 1. Podstawę do określenia wynagrodzeń w roku budżetowym dla
pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. a i d oraz pkt 2, stanowią
wynagrodzenia z roku poprzedniego, zwaloryzowane średniorocznym
wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń ustalonym w ustawie budżetowej, oraz
dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłacane na podstawie odrębnych przepisów.
2. Wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. b,
określane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo
o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 oraz z 2020 r. poz. 190 i 875) oraz ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 365, 288, 875 i 1086).
3. Wynagrodzenia dla pracowników, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. c,
określane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215).

Art. 7. 1. Średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń dla osób, o których
mowa w art. 5 pkt 2, są corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu
Społecznego.
2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedkłada
Radzie Dialogu Społecznego, a także ogólnokrajowym organizacjom związków
zawodowych zrzeszających pracowników państwowej sfery budżetowej w celu
wyrażenia opinii, propozycję średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok następny. Wraz z tą propozycją Rada Ministrów przedkłada informację o:
1) prognozowanej dynamice produktu krajowego brutto;
2) prognozowanych zmianach cen towarów i usług konsumpcyjnych;
3) prognozowanym wzroście wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym
w sektorze przedsiębiorstw;
4) prognozowanym zatrudnieniu w gospodarce narodowej;
5) prognozowanych zmianach w stopie bezrobocia;
6) prognozowanym zatrudnieniu w państwowej sferze budżetowej;
7) wynagrodzeniach z roku poprzedniego pozostałych pracowników
państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń.
3. Nieprzedstawienie przez organizacje związków zawodowych opinii,
w terminie 20 dni od dnia przedłożenia propozycji, uważa się za rezygnację
z prawa jej wyrażenia.
4. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego uzgodni, w drodze uchwały, wysokość
średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej, Rada Ministrów jest zobowiązana do uwzględnienia w projekcie
ustawy budżetowej wynagrodzeń zapewniających osiągnięcie uzgodnionej
wysokości wskaźników.
5. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji nie nastąpi
uzgodnienie stanowiska Rady Dialogu Społecznego, Rada Ministrów przyjmie do
projektu ustawy budżetowej średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w
państwowej sferze budżetowej na rok następny, z tym że nie mogą być one niższe
od wskaźników zawartych w propozycji, o której mowa w ust. 2.
6. Terminy, o których mowa w ust. 2, 3 i 5, Rada Dialogu Społecznego
zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio
do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca
2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568).

Art. 8. 1. Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery
budżetowej następuje w ciągu 3 miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej,
z wyrównaniem od dnia 1 stycznia danego roku, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej następuje
w terminie określonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela.

Art. 9. 1. W ustawie budżetowej ustala się:
1) (uchylony)
2) kwoty bazowe;
3) średnioroczne wskaźniki wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze
budżetowej;
4) kwoty wynagrodzeń dla państwowych jednostek budżetowych, dla
poszczególnych grup pracowników, o których mowa w art. 5, w podziale na
części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków.
2. (uchylony)
3. (uchylony)
4. Ponad wynagrodzenia, ustalone zgodnie z art. 6, mogą być wypłacane
wynagrodzenia finansowane z Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Art. 10. W budżecie państwa mogą być tworzone rezerwy celowe
przeznaczone dla państwowych jednostek budżetowych na:
1) zwiększenie wynagrodzeń, wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych
zadań;
2) zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób
odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na
rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących
wyodrębnioną część budżetową, w których średnioroczne zatrudnienie
w roku poprzednim nie przekracza 50 osób;
3) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Art. 10a. Upoważnia się ministra właściwego do spraw finansów do
dokonywania przeniesień kwoty środków na uposażenia, nagrody roczne
i pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy – między częściami i działami –
odpowiednio na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu oraz Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego.

Art. 11. (pominięty).

Art. 12. (pominięty).

Art. 13. (pominięty).

Art. 14. (pominięty).

Art. 15. (pominięty).

Art. 16. (pominięty).

Art. 17. (pominięty).

Art. 18. (pominięty).

Art. 19. (pominięty).

Art. 20. (pominięty).

Art. 21. (pominięty).

Art. 22. (pominięty).

Art. 23. (pominięty).

Art. 24. (pominięty).

Art. 25. (pominięty).

Art. 26. (pominięty).

Art. 27. (pominięty).

Art. 28. (pominięty).

Art. 29. (pominięty).

Art. 29a. (pominięty).

Art. 29b. (pominięty).

Art. 29c. (pominięty).

Art. 29d. (pominięty).

Art. 29e. (pominięty).

Art. 29f. Przez żołnierzy zawodowych, o których mowa w art. 5 pkt 1 lit. d,
rozumie się również żołnierzy odbywających nadterminową zasadniczą służbę
wojskową.

Art. 29g. (pominięty).

Art. 29h. (pominięty).

Art. 29i. (pominięty).

Art. 29j. (pominięty).

Art. 29k. (pominięty).

Art. 29l. (pominięty).

Art. 29m. (pominięty).

Art. 29n. (pominięty).

Art. 29o. W 2020 r. kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze
stanowiska państwowe nie jest waloryzowana.

Art. 30. (pominięty).

Art. 31. Traci moc ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków
na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. z 1995 r. poz. 163,
z późn. zm.).

Art. 32. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.